z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby"

Transkript

1 1 3Strana 6962 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn ho r zen , ver 0 3ejnopra 0 0vn smlouvy a u 0 0 zemn ho opatr 0 3en Ministerstvo pro m stn rozvoj stanov podle Л 193 za 0 0kona c /2006 Sb., o u 0 0zemn m pla 0 0nova 0 0n a stavebn m r 0 3a 0 0du (stavebn za 0 0kon): C 0 3 A 0 0 ST PRVNI 0 0 PR 0 3 EDME 0 3 T U 0 0 PRAVY Л 1 (1) Tato vyhla 0 0s 0 3ka upravuje obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti a) z 0 3a 0 0dosti o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci, b) z 0 3a 0 0dost o vyda 0 0n jednotlivy 0 0ch druhu 0 8 u 0 0zemn ch rozhodnut a jejich pr loh, c) informace o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem a o poda 0 0n z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n u 0 0zemn ho rozhodnut , d) jednotlivy 0 0ch druhu 0 8 u 0 0zemn ch rozhodnut , e) informace o na 0 0vrhu vy 0 0roku rozhodnut ve zjednodus 0 3ene 0 0m u 0 0zemn m r zen , f) ozna 0 0men o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem k vyda 0 0n u 0 0zemn ho souhlasu. (2) Tato vyhla 0 0s 0 3ka da 0 0le upravuje na 0 0lez 0 3itosti obsahu a) ver 0 3ejnopra 0 0vn smlouvy, kterou se nahrazuje u 0 0zemn rozhodnut , b) u 0 0zemn ho opatr 0 3en o stavebn uza 0 0ve 0 3r 0 3e, c) u 0 0zemn ho opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem C 0 3 A 0 0 ST DRUHA 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0 R 0 3 I 0 0ZENI 0 0 HLAVA I Z 0 3 A 0 0 DOST O U 0 0 ZEMNE 0 3 PLA 0 0 NOVACI 0 0 INFORMACI (K Л 21 odst. 4 stavebn ho za 0 0kona) Л 2 (1) Z 0 3 a 0 0dost o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r ch, jejichz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loha 0 0ch c a 2 k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) Z 0 3 adatel o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci podle Л 21 odst. 1 p sm. d) stavebn ho za 0 0kona v z 0 3a 0 0dosti o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci uvede u 0 0daje k posouzen , z 0 3e zamy 0 0s 0 3lena 0 0 stavba spln 0 3 uje poz 0 3adavky podle Л 104 odst. 1 stavebn ho za 0 0kona. (3) Z 0 3 adatel k z 0 3a 0 0dosti o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci pr 0 3ipoj ve dvou vyhotoven ch situac 0 3n vy 0 0kres, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e z 0 3a 0 0dosti o u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac informaci (pr lohy c a 2 k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce). HLAVA II Z 0 3 A 0 0 DOST O VYDA 0 0 NI 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0HO ROZHODNUTI 0 0 (K Л 86 odst. 6 stavebn ho za 0 0kona) Л 3 Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby (1) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) K z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby z 0 3adatel pr 0 3ipoj pr lohy uvedene 0 0 v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby (pr loha c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce) a dokumentaci podle pr lohy c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce, ktera 0 0 se zpracova 0 0va 0 0 v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podm nky v u 0 0zem a charakter stavby. (3) U staveb, u ktery 0 0ch se u 0 0zemn r zen spojuje s vybrany 0 0mi postupy podle zvla 0 0s 0 3tn ho pra 0 0vn ho pr 0 3edpisu 1 ), se k z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby pr 0 3ipoj dokumentace vlivu stavby na z 0 3ivotn prostr 0 3ed a posudek o vlivu stavby na z 0 3ivotn prostr 0 3ed (4) Graficke 0 0 pr lohy z 0 3a 0 0dosti a dokumentace se pr 0 3ikla 0 0daj ve dvou vyhotoven ch, a nen li stavebn m u 0 0r 0 3adem obecn u 0 0r 0 3ad v m ste 0 3 stavby, ve tr 0 3ech vyhotoven ch. 1 ) Za 0 0kon c /2001 Sb., o posuzova 0 0n vlivu 0 8 na z 0 3ivotn prostr 0 3ed a o zme 0 3ne 0 3 ne 0 3ktery 0 0ch souvisej c ch za 0 0konu 0 8 (za 0 0kon o posuzova 0 0n vlivu 0 8 na z 0 3ivotn prostr 0 3ed ), ve zne 0 3n pozde 0 3js ch pr 0 3edpisu 0 8. Л 45h a 45i za 0 0kona c /1992 Sb., o ochrane 0 3 pr rody a krajiny, ve zne 0 3n pozde 0 3js ch pr 0 3episu 0 8.

2 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6963 Л 4 Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3 it u 0 0 zem (1) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) K z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem z 0 3adatel pr 0 3ipoj pr lohy uvedene 0 0 v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem (pr loha c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce) a dokumentaci podle pr lohy c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce, ktera 0 0 se zpracova 0 0va 0 0 v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podm nky v u 0 0zem a charakter navrhovane 0 0 zme 0 3ny. (3) V pr padech, ve ktery 0 0ch se u 0 0zemn r zen spojuje s vybrany 0 0mi postupy podle zvla 0 0s 0 3tn ho pra 0 0vn ho pr 0 3edpisu 1 ), se k z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem pr 0 3ipoj dokumentace vlivu zme 0 3ny vyuz 0 3it u 0 0zem na z 0 3ivotn prostr 0 3ed a posudek o vlivu zme 0 3ny vyuz 0 3it u 0 0zem na z 0 3ivotn prostr 0 3ed (4) Graficke 0 0 pr lohy z 0 3a 0 0dosti a dokumentace se pr 0 3ikla 0 0daj ve dvou vyhotoven ch, a nen li stavebn m u 0 0r 0 3adem obecn u 0 0r 0 3ad v m ste 0 3 zme 0 3ny vyuz 0 3it u 0 0zem , ve tr 0 3ech vyhotoven ch. Л 5 Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby (1) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby obsahuje stejne 0 0 na 0 0lez 0 3itosti a pr lohy jako z 0 3a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby s t m, z 0 3e se pr 0 3ihl z k rozsahu a u 0 0c 0 3inku 0 8 m poz 0 3adovany 0 0ch zme 0 3n, ktere 0 0 by mohly ohrozit zejme 0 0na z 0 3ivot a ver 0 3ejne 0 0 zdrav , z 0 3ivot a zdrav zv r 0 3at, bezpec 0 3nost, z 0 3ivotn prostr 0 3ed nebo za 0 0jmy sta 0 0tn pama 0 0tkove 0 0 pe 0 0c 0 3e, a pr 0 3ime 0 3r 0 3ene 0 3 te 0 0z 0 3 k na 0 0roku 0 8 m na ver 0 3ejnou dopravn a technickou infrastrukturu. Л 6 Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 (1) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) K z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 z 0 3adatel pr 0 3ipoj pr lohy uvedene 0 0 v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 (pr loha c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce). (3) Graficke 0 0 pr lohy z 0 3a 0 0dosti se pr 0 3ikla 0 0daj ve dvou vyhotoven ch, a nen li stavebn m u 0 0r 0 3adem obecn u 0 0r 0 3ad v m ste 0 3 de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8, ve tr 0 3ech vyhotoven ch. Л 7 Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu (1) Z 0 3 a 0 0dost o vyda 0 0n rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) K z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu z 0 3adatel pr 0 3ipoj pr lohy uvedene 0 0 v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu (pr loha c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce). (3) Graficke 0 0 pr lohy z 0 3a 0 0dosti a dokumentace se pr 0 3ikla 0 0daj ve dvou vyhotoven ch, a nen li stavebn m u 0 0r 0 3adem obecn u 0 0r 0 3ad v m ste 0 3 ochranne 0 0ho pa 0 0sma, ve tr 0 3ech vyhotoven ch. HLAVA III INFORMACE O ZA 0 0 ME 0 3 RU V U 0 0 ZEMI 0 0 A O PODA 0 0 NI 0 0 Z 0 3 A 0 0 DOSTI O VYDA 0 0 NI 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0HO ROZHODNUTI 0 0 (K Л 87 odst. 4 stavebn ho za 0 0kona) Л 8 (1) Informace o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem a o poda 0 0n z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n u 0 0zemn ho rozhodnut obsahuje a) identifikac 0 3n u 0 0daje o z 0 3adateli podle Л 37 odst. 2 spra 0 0vn ho r 0 3a 0 0du, b) pr 0 3edme 0 3t u 0 0zemn ho r zen s jeho struc 0 3nou charakteristikou, c) parceln c sla dotc 0 3eny 0 0ch pozemku 0 8, d) u 0 0daj, zda pr 0 3edme 0 3t u 0 0zemn ho r zen vyz 0 3aduje posouzen vlivu na z 0 3ivotn prostr 0 3ed , e) m sto a c 0 3as ver 0 3ejne 0 0ho u 0 0stn ho jedna 0 0n , pr padne 0 3 spojene 0 0ho s m stn m s 0 3etr 0 3en m, f) upozorne 0 3n , z 0 3e na 0 0mitky, za 0 0vazna 0 0 stanoviska a pr 0 3ipom nky mohou u 0 0c 0 3astn ci r zen , dotc 0 3ene 0 0 orga 0 0ny a jine 0 0 osoby uplatnit nejpozde 0 3ji pr 0 3i ver 0 3ejne 0 0m u 0 0stn m jedna 0 0n , jinak z 0 3e se k nim nepr 0 3ihl z (2) Souc 0 3a 0 0st informace je graficke 0 0 vyja 0 0dr 0 3en za 0 0me 0 3ru, ktere 0 0 tvor situac 0 3n vy 0 0kres pr 0 3edme 0 3tu u 0 0zemn ho r zen a jeho vazeb a u 0 0c 0 3inku 0 8 na okol , zejme 0 0na vzda 0 0lenosti od sousedn ch pozemku 0 8 a staveb na nich, pr padne 0 3 te 0 0z 0 3 zna 0 0zorne 0 3n vzhledu za 0 0me 0 3ru. HLAVA IV U 0 0 ZEMNI 0 0 ROZHODNUTI 0 0 (K Л 92 odst. 5 stavebn ho za 0 0kona) Л 9 Rozhodnut o um ste 0 3n stavby (1) Rozhodnut o um ste 0 3n stavby krome 0 3 obec-

3 1 3Strana 6964 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 ny 0 0ch na 0 0lez 0 3itost rozhodnut ) a na 0 0lez 0 3itost stanoveny 0 0ch v Л 92 stavebn ho za 0 0kona obsahuje a) druh a u 0 0c 0 3el umist'ovane 0 0 stavby, b) parceln c sla a druh pozemku 0 8 podle katastru nemovitost , na nichz 0 3 se stavba umist'uje, c) um ste 0 3n stavby na pozemku, zejme 0 0na vzda 0 0lenosti od hranic pozemku a sousedn ch staveb, d) urc 0 3en prostorove 0 0ho r 0 3es 0 3en stavby, zejme 0 0na pu 0 8 dorysnou velikost, vy 0 0s 0 3ku a tvar a za 0 0kladn u 0 0daje o jej kapacite 0 3, e) vymezen u 0 0zem dotc 0 3ene 0 0ho vlivy stavby. (2) Rozhodnut o um ste 0 3n stavby da 0 0le obsahuje podm nky, ktery 0 0mi se zabezpec a) soulad um ste 0 3n stavby s c li a u 0 0koly u 0 0zemn ho pla 0 0nova 0 0n , zejme 0 0na s u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentac , b) urbanisticke 0 0 a architektonicke 0 0 podm nky pro zpracova 0 0n projektove 0 0 dokumentace, ktera 0 0 bude r 0 3es 0 3it zac 0 3lene 0 3n stavby do u 0 0zem , zachova 0 0n civilizac 0 3n ch, kulturn ch a pr rodn ch hodnot v u 0 0zem , ochranu ver 0 3ejne 0 0ho zdrav a z 0 3ivotn ho prostr 0 3ed , c) dals podm nky pro projektovou pr pravu stavby ( Л 92 od st. 1 stavebn ho za 0 0kona), d) podm nky a poz 0 3adavky vyply 0 0vaj c ze za 0 0vazny 0 0ch stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, e) napojen stavby na ver 0 3ejnou dopravn a technickou infrastrukturu, f) ochrana pra 0 0v a pra 0 0vem chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch za 0 0jmu 0 8 vztahuj c ch se k nemovitostem, g) uz va 0 0n stavby osobami s omezenou schopnost pohybu a orientace. (3) V pr pade 0 3 rozhodnut stavebn ho u 0 0r 0 3adu, ktery 0 0m se stanov , z 0 3e u jednoduchy 0 0ch staveb, tere 0 0nn ch u 0 0prav a zar zen uvedeny 0 0ch v Л 104 odst. 2 p sm. d) az 0 3 m) stavebn ho za 0 0kona nebude k jejich proveden vyz 0 3adova 0 0no ohla 0 0s 0 3en anebo stavebn povolen ( Л 78 odst. 2 stavebn ho za 0 0kona), obsahuje rozhodnut o um ste 0 3n stavby i podm nky pro proveden stavby. (4) V pr pade 0 3, z 0 3e stavba je oznac 0 3ena jako nezpu sobila 0 0 pro zkra 0 0cene 0 0 stavebn r zen ( Л 117 odst. 1 stavebn ho za 0 0kona), je toto oznac 0 3en obsahovou na 0 0lez 0 3itost rozhodnut o um ste 0 3n stavby. (5) Graficka 0 0 pr loha rozhodnut o um ste 0 3n stavby, ove 0 3r 0 3ena 0 0 stavebn m u 0 0r 0 3adem, obsahuje vy 0 0kres souc 0 3asne 0 0ho stavu u 0 0zem v me 0 3r tku katastra 0 0ln mapy se zakreslen m stavebn ho pozemku, poz 0 3adovane 0 0ho um ste 0 3n stavby, s vyznac 0 3en m vazeb a vlivu 0 8 na okol , zejme 0 0na vzda 0 0lenost od hranic pozemku a sousedn ch staveb, a popr pade 0 3 vybranou c 0 3a 0 0st dokumentace podle pr lohy c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. U liniovy 0 0ch staveb dels ch nez m a staveb zvla 0 0s 0 3te 0 3 rozsa 0 0hly 0 0ch lze doplnit pu 0 8 dorysne 0 0 vyznac 0 3en stavby na mapove 0 0m podklade 0 3 v me 0 3r tku 1 : az : Л 10 Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3 it u 0 0 zem (1) Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem krome 0 3 obecny 0 0ch na 0 0lez 0 3itost rozhodnut ) a na 0 0lez 0 3itost stanoveny 0 0ch v Л 92 stavebn ho za 0 0kona obsahuje a) parceln c sla a druh pozemku 0 8 podle katastru nemovitost , jichz 0 3 se zme 0 3na vyuz 0 3it ty 0 0ka 0 0, b) plos 0 3ne 0 0 vymezen a urc 0 3en nove 0 0ho vyuz 0 3it u 0 0zem (2) Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem da 0 0le obsahuje podm nky, ktery 0 0mi se zabezpec a) soulad nove 0 0ho vyuz 0 3it u 0 0zem s c li a u 0 0koly u 0 0zemn ho pla 0 0nova 0 0n , zejme 0 0na s u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentac , b) urbanisticke 0 0 a architektonicke 0 0 podm nky pro zpracova 0 0n projektove 0 0 dokumentace, ktera 0 0 bude r 0 3es 0 3it zac 0 3lene 0 3n nove 0 0ho vyuz 0 3it u 0 0zem do sta 0 0vaj c ho prostr 0 3ed , zachova 0 0n civilizac 0 3n ch, kulturn ch a pr rodn ch hodnot v u 0 0zem , ochranu ver 0 3ejne 0 0ho zdrav a z 0 3ivotn ho prostr 0 3ed , c) dals podm nky pro projektovou pr pravu zme 0 3ny vyuz 0 3it u 0 0zem ( Л 92 odst. 1 stavebn ho za 0 0kona), d) podm nky a poz 0 3adavky vyply 0 0vaj c ze za 0 0vazny 0 0ch stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, e) napojen u 0 0zem na ver 0 3ejnou dopravn a technickou infrastrukturu a zpu 0 8 sob jeho neza 0 0vadne 0 0ho odvodne 0 3n , f) ochrana pra 0 0v a pra 0 0vem chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch za 0 0jmu 0 8 vztahuj c ch se k nemovitostem. (3) Umist'uje-li se v dotc 0 3ene 0 0m u 0 0zem souc 0 3asne 0 3 nova 0 0 stavba, obsahuje rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem te 0 0z 0 3 podm nky jej ho um ste 0 3n podle Л 9. (4) V pr pade 0 3 rozhodnut stavebn ho u 0 0r 0 3adu, ktery 0 0m se stanov , z 0 3e u jednoduchy 0 0ch staveb, tere 0 0nn ch u 0 0prav a zar zen uvedeny 0 0ch v Л 104 odst. 2 p sm. d) az 0 3 m) stavebn ho za 0 0kona nebude k jejich proveden vyz 0 3adova 0 0no ohla 0 0s 0 3en anebo stavebn povolen ( Л 78 odst. 2 stavebn ho za 0 0kona), obsahuje rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem i podm nky pro proveden zme 0 3ny. (5) Graficka 0 0 pr loha rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem , ove 0 3r 0 3ena 0 0 stavebn m u 0 0r 0 3adem, obsahuje vy 0 0kres souc 0 3asne 0 0ho stavu u 0 0zem v me 0 3r tku katastra 0 0ln mapy s vyznac 0 3en m hranic nove 0 3 vyuz vane 0 0ho u 0 0zem a zpu sobu jeho nove 0 0ho vyuz va 0 0n , a popr pade 0 3 vybranou c 0 3a 0 0st dokumentace podle pr lohy c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. Pr 0 3i zme 0 3na 0 0ch vyuz 0 3it u 0 0zem zvla 0 0s 0 3te 0 3 rozsa 0 0hle 0 0ho lze do- 2 ) Л 68 a 69 spra 0 0vn ho r 0 3a 0 0du.

4 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6965 plnit tyto u 0 0daje na mapove 0 0m podklade 0 3 v me 0 3r tku 1 : az : Л 11 Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby (1) Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby krome 0 3 obecny 0 0ch na 0 0lez 0 3itost rozhodnut ) a na 0 0lez 0 3itost stanoveny 0 0ch v Л 92 stavebn ho za 0 0kona obsahuje a) oznac 0 3en stavby, j z 0 3 se zme 0 3na ty 0 0ka 0 0, parceln c sla a druh pozemku 0 8 podle katastru nemovitost , na nichz 0 3 je stavba um ste 0 3na, b) urc 0 3en zme 0 3n stavby a zme 0 3n jej ho vlivu na vyuz 0 3it u 0 0zem (2) Rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby da 0 0le obsahuje podm nky, ktery 0 0mi se zabezpec a) soulad zme 0 3ny stavby a zme 0 3ny jej ho vlivu na vyuz 0 3it u 0 0zem s c li a u 0 0koly u 0 0zemn ho pla 0 0nova 0 0n , zejme 0 0na s u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentac , b) urbanisticke 0 0 a architektonicke 0 0 podm nky pro zpracova 0 0n projektove 0 0 dokumentace, ktera 0 0 bude r 0 3es 0 3it zachova 0 0n civilizac 0 3n ch, kulturn ch a pr rodn ch hodnot v u 0 0zem , ochranu z 0 3ivota a ver 0 3ejne 0 0ho zdrav , z 0 3ivota a zdrav zv r 0 3at, bezpec 0 3nost a z 0 3ivotn prostr 0 3ed , c) dals podm nky pro projektovou pr pravu stavby ( Л 92 odst. 1 stavebn ho za 0 0kona), d) podm nky a poz 0 3adavky vyply 0 0vaj c ze za 0 0vazny 0 0ch stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, e) napojen zme 0 3ny stavby na ver 0 3ejnou dopravn a technickou infrastrukturu, f) ochrana pra 0 0v a pra 0 0vem chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch za 0 0jmu 0 8 vztahuj c ch se k nemovitostem, g) uz va 0 0n stavby osobami s omezenou schopnost pohybu a orientace. (3) V pr pade 0 3 rozhodnut stavebn ho u 0 0r 0 3adu, ktery 0 0m se stanov , z 0 3e u jednoduchy 0 0ch staveb, tere 0 0nn ch u 0 0prav a zar zen uvedeny 0 0ch v Л 104 odst. 2 p sm. d) az 0 3 m) stavebn ho za 0 0kona nebude k jejich proveden vyz 0 3adova 0 0no ohla 0 0s 0 3en anebo stavebn povolen ( Л 78 odst. 2 stavebn ho za 0 0kona), obsahuje rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby i podm nky pro proveden stavby. (4) V pr pade 0 3, z 0 3e zme 0 3na stavby je oznac 0 3ena jako nezpu 0 8 sobila 0 0 pro zkra 0 0cene 0 0 stavebn r zen ( Л 117 odst. 1 stavebn ho za 0 0kona), je toto oznac 0 3en obsahovou na 0 0lez 0 3itost rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby. (5) Graficka 0 0 pr loha rozhodnut o zme 0 3ne 0 3 stavby, ove 0 3r 0 3ena 0 0 stavebn m u 0 0r 0 3adem, obsahuje vy 0 0kres souc 0 3asne 0 0ho stavu u 0 0zem v me 0 3r tku katastra 0 0ln mapy s vyznac 0 3en m zme 0 3ne 0 3ne 0 0 stavby a jej ch zme 0 3n, a popr pade 0 3 vybranou c 0 3a 0 0st dokumentace podle pr lohy c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce, zejme 0 0na vy 0 0kresy pohledu 0 8 na zme 0 3ne 0 3nou stavbu v pr pade 0 3, z 0 3e dojde ke zme 0 3ne 0 3 jej ho vzhledu. Л 12 Rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 (1) Rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 krome 0 3 obecny 0 0ch na 0 0lez 0 3itost rozhodnut ) a na 0 0lez 0 3itost stanoveny 0 0ch v Л 92 stavebn ho za 0 0kona obsahuje a) parceln c sla a druh pozemku 0 8 podle katastru nemovitost , jichz 0 3 se de 0 3len nebo scelen ty 0 0ka 0 0, b) urc 0 3en novy 0 0ch hranic pozemku 0 8 s vyznac 0 3en m pr stupu z ver 0 3ejne 0 3 pr stupne 0 0 pozemn komunikace ke kaz 0 3de 0 0mu pozemku. (2) Rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8 da 0 0le obsahuje podm nky, ktery 0 0mi se zabezpec a) soulad s c li a u 0 0koly u 0 0zemn ho pla 0 0nova 0 0n , zejme 0 0na s u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentac , b) podm nky a poz 0 3adavky vyply 0 0vaj c ze za 0 0vazny 0 0ch stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, c) ochrana pra 0 0v a pra 0 0vem chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch za 0 0jmu 0 8 vztahuj c ch se k nemovitostem. (3) Graficka 0 0 pr loha rozhodnut o de 0 3len nebo scelova 0 0n pozemku 0 8, ove 0 3r 0 3ena 0 0 stavebn m u 0 0r 0 3adem, obsahuje situac 0 3n vy 0 0kres souc 0 3asne 0 0ho stavu u 0 0zem v me 0 3r tku katastra 0 0ln mapy s vyznac 0 3en m novy 0 0ch hranic pozemku 0 8 a pr stupu z ver 0 3ejne 0 3 pr stupne 0 0 pozemn komunikace na kaz 0 3dy 0 0 nove 0 3 vytvor 0 3eny 0 0 pozemek. Л 13 Rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu (1) Rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu krome 0 3 obecny 0 0ch na 0 0lez 0 3itost rozhodnut ) a na 0 0lez 0 3itost stanoveny 0 0ch v Л 92 stavebn ho za 0 0kona obsahuje a) oznac 0 3en chra 0 0ne 0 3ne 0 0 stavby, zar zen c 0 3i u 0 0zem a parceln c sla a druh pozemku 0 8 podle katastru nemovitost , na nichz 0 3 se ochranne 0 0 pa 0 0smo zr 0 3izuje, b) stanoven za 0 0kazu 0 8 nebo omezen ne 0 3ktery 0 0ch c 0 3innost z du 0 8 vodu 0 8 ochrany z 0 3ivota, ver 0 3ejne 0 0ho zdrav a z 0 3ivotn ho prostr 0 3ed pr 0 3ed negativn mi u 0 0c 0 3inky provozu pru 0 8 myslovy 0 0ch, zeme 0 3de 0 3lsky 0 0ch, dopravn ch a jiny 0 0ch staveb nebo z du 0 8 vodu 0 8 ochrany staveb a zar zen pr 0 3ed negativn mi vlivy okol , c) dobu platnosti rozhodnut , pokud je moz 0 3no ji pr 0 3edem stanovit. (2) Rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu da 0 0le obsahuje podm nky, ktery 0 0mi se zabezpec a) soulad s c li a u 0 0koly u 0 0zemn ho pla 0 0nova 0 0n , zejme 0 0na s u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentac , b) podm nky a poz 0 3adavky vyply 0 0vaj c ze za 0 0vazny 0 0ch stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, c) ochrana pra 0 0v a pra 0 0vem chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch za 0 0jmu 0 8 vztahuj c ch se k nemovitostem. (3) Graficka 0 0 pr loha rozhodnut o ochranne 0 0m pa 0 0smu, ove 0 3r 0 3ena 0 0 stavebn m u 0 0r 0 3adem, obsahuje vy 0 0kres souc 0 3asne 0 0ho stavu u 0 0zem v me 0 3r tku katastra 0 0ln mapy

5 1 3Strana 6966 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 s vyznac 0 3en m hranic ochranne 0 0ho pa 0 0sma a chra 0 0ne 0 3ny 0 0ch staveb, zar zen a pozemku 0 8. U ochranny 0 0ch pa 0 0sem liniovy 0 0ch staveb dels ch nez m a staveb zvla 0 0s 0 3t' rozsa 0 0hly 0 0ch se dopln uvedene 0 0 u 0 0daje na mapove 0 0m podklade 0 3 v me 0 3r tku 1 : az : C 0 3 A 0 0 ST TR 0 3 ETI 0 0 ZJEDNODUS 0 3 ENE 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0 R 0 3 I 0 0ZENI 0 0 Л 14 Informace o na 0 0vrhu vy 0 0roku rozhodnut ve zjednodus 0 3ene 0 0m u 0 0 zemn m r zen (K Л 95 odst. 6 stavebn ho za 0 0kona) (1) Informace o na 0 0vrhu vy 0 0roku rozhodnut , ktere 0 0 ma 0 0 by 0 0t vyda 0 0no ve zjednodus 0 3ene 0 0m u 0 0zemn m r zen , obsahuje a) na 0 0vrh vy 0 0roku pr slus 0 3ne 0 0ho u 0 0zemn ho rozhodnut , b) upozorne 0 3n o zpu 0 8 sobu a lhu 0 8 ta 0 0ch poda 0 0va 0 0n na 0 0mitek u 0 0c 0 3astn ku 0 8 r zen a pr 0 3ipom nek ver 0 3ejnosti, c) upozorne 0 3n , kdy a kde je moz 0 3ne 0 0 do podkladu 0 8 nahle 0 0dnout. (2) Souc 0 3a 0 0st informace je graficke 0 0 vyja 0 0dr 0 3en za 0 0me 0 3ru obsahuj c obdobne 0 0 na 0 0lez 0 3itosti uvedene 0 0 v ustanoven Л 9 odst. 5, Л 10 odst. 5, Л 11 odst. 5 nebo Л 12 odst. 3. C 0 3 A 0 0 ST C 0 3 TVRTA 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0 SOUHLAS Л 15 Ozna 0 0men o za 0 0me 0 3ru v u 0 0 zem k vyda 0 0n u 0 0 zemn ho souhlasu (K Л 96 odst. 8 stavebn ho za 0 0kona) (1) Ozna 0 0men o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem k vyda 0 0n u 0 0zemn ho souhlasu se poda 0 0va 0 0 na formula 0 0r 0 3i, jehoz 0 3 obsahove 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jsou stanoveny v pr loze c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce. (2) Z 0 3 adatel v ozna 0 0men o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem uvede u 0 0daje k posouzen , z 0 3e jsou splne 0 3ny podm nky pro vyda 0 0n u 0 0zemn ho souhlasu m sto u 0 0zemn ho rozhodnut stanovene 0 0 v Л 96 odst. 1 a 2 stavebn ho za 0 0kona. (3) K ozna 0 0men za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem se pr 0 3ipoj graficke 0 0 pr lohy uvedene 0 0 v c 0 3a 0 0sti B formula 0 0r 0 3e ozna 0 0men o za 0 0me 0 3ru v u 0 0zem k vyda 0 0n u 0 0zemn ho souhlasu (pr loha c k te 0 0to vyhla 0 0s 0 3ce). (4) Graficke 0 0 pr lohy podle odstavce 3 se pr 0 3ikla 0 0daj ve dvou vyhotoven ch, a nen li stavebn m u 0 0r 0 3adem obecn u 0 0r 0 3ad v m ste 0 3 za 0 0me 0 3ru, ve tr 0 3ech vyhotoven ch. C 0 3 A 0 0 ST PA 0 0 TA 0 0 VER 0 3 EJNOPRA 0 0 VNI 0 0 SMLOUVA (K Л 78 odst. 4 stavebn ho za 0 0kona) Л 16 (1) Ver 0 3ejnopra 0 0vn smlouva obsahuje oznac 0 3en smluvn ch stran a oznac 0 3en tr 0 3et ch osob, ktery 0 0mi jsou osoby, ktere 0 0 by byly u 0 0c 0 3astn ky u 0 0zemn ho r zen (2) Ver 0 3ejnopra 0 0vn smlouva nahrazuj c u 0 0zemn rozhodnut obsahuje da 0 0le v pr pade 0 3 rozhodnut o a) um ste 0 3n stavby obdobne 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jako na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 9 odst. 1 a 2; jej graficka 0 0 pr loha ma 0 0 na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 9 odst. 5, b) zme 0 3ne 0 3 vyuz 0 3it u 0 0zem obdobne 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jako na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 10 odst. 1 a 2; jej graficka 0 0 pr loha ma 0 0 na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 10 odst. 5, c) zme 0 3ne 0 3 stavby obdobne 0 0 na 0 0lez 0 3itosti jako na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 11 odst. 1 a 2; jej graficka 0 0 pr loha ma 0 0 na 0 0lez 0 3itosti stanovene 0 0 v Л 11 odst. 5. C 0 3 A 0 0 ST S 0 3 ESTA 0 0 U 0 0 ZEMNI 0 0 OPATR 0 3 ENI 0 0 Л 17 U 0 0 zemn opatr 0 3en o stavebn uza 0 0ve 0 3r 0 3e (K Л 99 odst. 2 stavebn ho za 0 0kona) (1) U 0 0 zemn opatr 0 3en o stavebn uza 0 0ve 0 3r 0 3e obsahuje a) vymezen u 0 0zem s uveden m parceln ch c sel pozemku 0 8 a staveb na nich podle katastru nemovitost , pro ktere 0 0 plat stavebn uza 0 0ve 0 3ra, b) rozsah a obsah omezen nebo za 0 0kazu stavebn c 0 3innosti, c) podm nky vyply 0 0vaj c ze stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8, d) dobu trva 0 0n stavebn uza 0 0ve 0 3ry, je-li ji moz 0 3no pr 0 3edem stanovit. (2) Souc 0 3a 0 0st u 0 0zemn ho opatr 0 3en o stavebn uza 0 0ve 0 3r 0 3e je ove 0 3r 0 3eny 0 0 vy 0 0kres na kopii katastra 0 0ln mapy 3 ) s vyznac 0 3en m u 0 0zem , pro ktere 0 0 plat stavebn uza 0 0ve 0 3ra. (3) Ty 0 0ka 0 0-li se u 0 0zemn opatr 0 3en o stavebn uza 0 0ve 0 3r 0 3e zvla 0 0s 0 3t' rozsa 0 0hle 0 0ho u 0 0zem , nahrad se u 0 0daj podle odstavce 1 p sm. a) popisem dotc 0 3ene 0 0ho u 0 0zem a jeho hranic a pr loha podle odstavce 2 se nahrad mapovy 0 0m 3 ) Л 6 odst. 3 p sm. c) vyhla 0 0s 0 3ky c /2001 Sb., o poskytova 0 0n u 0 0daju 0 8 z katastru nemovitost C 0 3 eske 0 0 republiky.

6 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6967 podkladem v me 0 3r tku 1 : s vyznac 0 3en m u 0 0zem , pro ktere 0 0 plat stavebn uza 0 0ve 0 3ra. Л 18 U 0 0 zemn opatr 0 3en o asanaci u 0 0 zem (K Л 100 odst. 3 stavebn ho za 0 0kona) (1) U 0 0 zemn opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem obsahuje a) vymezen u 0 0zem s uveden m pozemku 0 8 a staveb na nich podle katastru nemovitost , pro ktere 0 0 plat opatr 0 3en o asanaci, b) seznam pozemku 0 8, ktere 0 0 mus by 0 0t upraveny nebo zabezpec 0 3eny s uveden m zpu 0 8 sobu proveden , c) seznam staveb a zar zen , ktere 0 0 mus by 0 0t odstrane 0 3ny, zabezpec 0 3eny nebo upraveny s uveden m zpu 0 8 sobu proveden , d) stanoven u 0 0zemn ch, stavebne 0 3 technicky 0 0ch a bezpec 0 3nostn ch podm nek pro prova 0 0de 0 3n asanace u 0 0zem , e) stanoven u 0 0zemn ch, architektonicky 0 0ch a urbanisticky 0 0ch podm nek pro budouc vyuz 0 3it u 0 0zem , f) podm nky vyply 0 0vaj c ze stanovisek dotc 0 3eny 0 0ch orga 0 0nu 0 8. (2) V u 0 0zemn m opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem se oznac u 0 0zemne 0 3 pla 0 0novac dokumentace, ktera 0 0 v dotc 0 3ene 0 0m u 0 0zem pozby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti, a vymez u 0 0zem , ve ktere 0 0m pozby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti ( Л 100 odst. 4 stavebn ho za 0 0kona). (3) Souc 0 3a 0 0st u 0 0zemn ho opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem je ove 0 3r 0 3eny 0 0 vy 0 0kres na kopii katastra 0 0ln mapy 3 ) s vyznac 0 3en m u 0 0zem , ktere 0 0ho se opatr 0 3en o asanaci ty 0 0ka 0 0. (4) Ty 0 0ka 0 0-li se u 0 0zemn opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem zvla 0 0s 0 3t' rozsa 0 0hle 0 0ho u 0 0zem , nahrad se u 0 0daj podle odstavce 1 p sm. a) popisem dotc 0 3ene 0 0ho u 0 0zem a jeho hranic a pr loha podle odstavce 3 se nahrad mapovy 0 0m podkladem v me 0 3r tku 1 : s vyznac 0 3en m u 0 0zem , ktere 0 0ho se opatr 0 3en o asanaci u 0 0zem ty 0 0ka 0 0. C 0 3 A 0 0 ST SEDMA 0 0 U 0 0 C 0 3 INNOST Л 19 Tato vyhla 0 0s 0 3ka naby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti dnem 1. ledna Ministr: Mgr. Gandalovic 0 3 v. r.

7 1 3Strana 6968 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

8 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6969

9 1 3Strana 6970 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

10 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6971

11 1 3Strana 6972 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

12 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6973

13 1 3Strana 6974 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

14 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6975

15 1 3Strana 6976 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

16 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6977 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

17 1 3Strana 6978 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

18 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6979

19 1 3Strana 6980 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

20 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6981

21 1 3Strana 6982 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

22 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6983 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

23 1 3Strana 6984 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

24 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6985

25 1 3Strana 6986 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

26 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6987 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

27 1 3Strana 6988 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

28 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6989

29 1 3Strana 6990 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

30 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6991

31 1 3Strana 6992 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

32 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6993 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

33 1 3Strana 6994 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

34 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6995

35 1 3Strana 6996 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

36 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6997

37 1 3Strana 6998 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

38 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 6999

39 1 3Strana 7000 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

40 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7001

41 1 3Strana 7002 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

42 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7003

43 1 3Strana 7004 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

44 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7005

45 1 3Strana 7006 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 Pr loha c k vyhla 0 0s 0 3ce c /2006 Sb.

46 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7007

47 1 3Strana 7008 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

48 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7009

49 1 3Strana 7010 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163

50 1 3C 0 3 a 0 0stka 163 Sb rka za 0 0konu 0 8 c / 2006 Strana 7011

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 40 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 2001 Cena Kc 0 3 24,90 OBSAH: 100. Za 0 0 kon o posuzova 0 0n 0 1 0 0

Více

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Strana 4335 342 ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد eskeآ

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1997 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 6 Rozesla 0 0na dne 27. u 0 0nora 1997 Cena Kc 0 3 12, ю OBSAH: 21. Za 0 0 kon o kontrole vy 0 0vozu a dovozu

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 72 Rozesla 0 0na dne 30.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2007 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 18 Rozesla 0 0na dne 1. br 0 3ezna 2007 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 39. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti 1 3Strana 8270 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 435 / 2004 435 ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: C 0 3 A

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2006 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 75 Rozesla 0 0na dne 29. kve 0 3 tna 2006 Cena Kc 0 3 34, ю OBSAH: 227. Za 0 0kon o vy 0 0zkumu na lidsky 0

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 100 Rozesla 0 0 na dne 3. prosince 1999 Cena Kc 0 3 12,90 OBSAH: 302. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2003 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 108 Rozesla 0 0na dne 2. r 0 3 0 1 0 0jna 2003 Cena Kc 0 3 31, ю OBSAH: 330. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vl

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1998 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 5 Rozesla 0 0na dne 6. u 0 0 nora 1998 Cena Kc 0 3 16,60 OBSAH: 15. Za 0 0 kon o Komisi pro cenne 0 0 pap 0

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: RocоnУбk 2005 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: 251. Zaб kon o inspekci praбce 252. UsnesenУб Poslaneckeб sneоmovny k zaбkonu o inspekci

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 118 Rozesla 0 0na dne 15. c 0 3ervna 2004 Cena Kc 0 3 27,50 OBSAH: 359. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH:

SBIЖRKA ZAЖ KONUв. RocиnфЖk 2000. Cи ESKAЖ REPUBLIKA. Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: RocиnфЖk 2000 SBIЖRKA ZAЖ KONUв Cи ESKAЖ REPUBLIKA Cи aжstka 49 RozeslaЖna dne 21. cиervna 2000 Cena Kcи 63,40 OBSAH: 153. ZaЖ kon o naklaжdaжnфж sgeneticky modifikovanyжmi organismy a produkty a o zmeиneи

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 16 Rozesla 0 0na dne 29. ledna 1993 Cena Kc 0 3s 4,10 OBSAH: 53. Vyhla 0 0 s 0 3 ka ministerstva pru 0 8 myslu

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON

ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Strana 3338 SbДІrka zaіkonuр cь. 219 / 1995 Cь aіstka 60 219 ZAІ KON ze dne 26. zaіrьді 1995 DEVIZOVYІ ZAІ KON Parlament se usnesl na tomto zaіkoneь Cь eskeі republiky: Cь AІ ST PRVNIІ ZAІ KLADNIІ USTANOVENIІ

Více

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб Strana 98 SbУбrka zaбkonuй cо. 21 / 1992 Cо aбstka 5 21 ZAб KON ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch FederaбlnУб shromaбzоdeоnуб Cо eskeб a Slovenskeб FederativnУб Republiky se usneslo na tomto zaбkoneо:

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 0 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 83 Rozesla 0 0na dne 17.

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2002. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aб stka 190 Rozeslaб na dne 31. prosince 2002 Cena Kcо 58,30 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2002. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aб stka 190 Rozeslaб na dne 31. prosince 2002 Cena Kcо 58,30 OBSAH: RocоnУбk 2002 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aб stka 190 Rozeslaб na dne 31. prosince 2002 Cena Kcо 58,30 OBSAH: 544. Vyhlaб sо ka, kterou se meоnуб vyhlaбsоka cо. 451/2000 Sb., kterou se provaбdуб

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 37 Rozesla 0 0na dne 1. c 0 3ervna 1999 Cena Kc 0 3 17, ю OBSAH: 100. Nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vla 0 0 dy

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 68 Rozesla 0 0na dne 11. listopadu 1993 Cena Kc 0 3 5,10 OBSAH: 272. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 174 Rozesla 0 0na dne 24. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2004 Cena Kc 0 3 48, ю OBSAH: 500. Za 0 0 kon spra 0 0vn 0 1

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ 503/2006

PLATNÉ ZNĚNÍ 503/2006 III PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, s vyznačením navrhovaných změn: 503/2006 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2003 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 139 Rozesla 0 0na dne 12. prosince 2003 Cena Kc 0 3 35, ю OBSAH: 420. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2001 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 11 Rozesla 0 0na dne 31. ledna 2001 Cena Kc 0 3 66,80 O B S A H : 30. Vyhla 0 0 s 0 3 ka Ministerstva dopravy

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8

Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 98 Rozesla 0 0na dne 29.

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/14438/2014/SŘaÚP/Ves Karla Bujoková Vendryně 361 739 94

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 121 Rozesla 0 0na dne 8. za 0 0r 0 3 0 1 0 0 2005 Cena Kc 0 3 18, ю OBSAH: 339. Vyhla 0 0 s 0 3 ka, kterou

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1996 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 3 Rozesla 0 0na dne 15. ledna 1996 Cena Kc 0 3 0, ю OBSAH: 8. Vyhla 0 0 s 0 3 ka Ministerstva financ 0 1 0

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH:

SBIТRKA ZAТ KONUЪ. RocЯnѕТk 2005 CЯ ESKAТ REPUBLIKA. CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: RocЯnѕТk 2005 SBIТRKA ZAТ KONUЪ CЯ ESKAТ REPUBLIKA CЯ aтstka 133 RozeslaТna dne 1. rяѕтjna 2005 Cena KcЯ 44,50 OBSAH: 378. ZaТ kon o podporяe vyтstavby druzяstevnѕтch bytuъ ze StaТtnѕТho fondu rozvoje

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 2 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 71 Rozeslaбna dne 1. cоervence 1992 Cena Kcоs 8, OBSAH: 338. Zaб kon Cо eskeб

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2014/46817/Hrn/ZAB-001 V Písku dne: 12.01.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1999 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 58 Rozesla 0 0na dne 3. srpna 1999 Cena Kc 0 3 21, ю OBSAH: 169. Za 0 0 kon, o vy 0 0konu trestu odne 0 3t

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

ROZHODNUTÍ. povoluje

ROZHODNUTÍ. povoluje MĚSTSKÝ URAD PLUMLOV stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Č.j. : Vyřizuje: výst./o 1805/09/2 02951/09

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2005 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 188 Rozesla 0 0 na dne 30. prosince 2005 Cena Kc 0 3 28,50 OBSAH: 552. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Č.j.: KrÚ - 6921 0/125/2011/0MSŘ/MV-3 Sp. zn.: SpKrÚ 69210/2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí Krajský úřad Pardubického

Více

CЯ aтstka 11 CЯ AТ ST PRVNIТ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNIТCH KOMUNIKACIТCH

CЯ aтstka 11 CЯ AТ ST PRVNIТ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNIТCH KOMUNIKACIТCH Strana 522 SbѕТrka zaтkonuъ cя. 30 / 2001 30 VYHLAТ SЯ KA Ministerstva dopravy a spojuъ ze dne 10. ledna 2001, kterou se provaтdeяjѕт pravidla provozu na pozemnѕтch komunikacѕтch a uт prava a rяѕтzenѕт

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2007. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 69 Rozeslaбna dne 22. srpna 2007 Cena Kcо 24,

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2007. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 69 Rozeslaбna dne 22. srpna 2007 Cena Kcо 24, RocоnУбk 2007 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 69 Rozeslaбna dne 22. srpna 2007 Cena Kcо 24, OBSAH: 213. Zaб kon, kteryбm se meоnуб zaбkon cо. 117/1995 Sb., o staбtnуб sociaбlnуб podporоe,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM DOMOVNÍ STUDNA 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM DOMOVNÍ STUDNA 1) Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP Husovo nám. 39 588 13 Polná ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM DOMOVNÍ STUDNA 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení......................

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2002. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 73 Rozeslaбna dne 9. kveо tna 2002 Cena Kcо 26,20 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2002. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 73 Rozeslaбna dne 9. kveо tna 2002 Cena Kcо 26,20 OBSAH: RocоnУбk 2002 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 73 Rozeslaбna dne 9. kveо tna 2002 Cena Kcо 26,20 OBSAH: 172. Zaб kon o odsоkodneоnуб osobodvlecоenyбch do SSSR nebo do taбboruй, ktereб SSSR

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í. Radomír Chrobák referent oddělení stavebního řádu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0025T6O* Sp. zn.: MMFM_S 5316/2009/OÚRaSŘ/Chro Frýdek-Místek,

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 2 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 109 Rozesla 0 0na dne

Více

MĚSTO TACHOV Hornická 1695 IČ: 00260231 PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ČÍSLOVÁNÍ BUDOV VE MĚSTĚ TACHOV

MĚSTO TACHOV Hornická 1695 IČ: 00260231 PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ČÍSLOVÁNÍ BUDOV VE MĚSTĚ TACHOV MĚSTO TACHOV Hornická 1695 IČ: 00260231 PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ČÍSLOVÁNÍ BUDOV VE MĚSTĚ TACHOV Rada města Tachova schválila dne 2.9.2015, usnesením č.576 v souladu se zákonem

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM [podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu] 1. Žadatel

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta

Starosta 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH KOMUNIKACE P.P.Č. 1333. Lukáš Pohanka, starosta Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 14. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Více

SBIВRKA ZAВ KONUК. RocПnхВk 2000 CП ESKAВ REPUBLIKA. CП aв stka 115 RozeslaВ na dne 29. listopadu 2000 Cena KcП 28,20 OBSAH:

SBIВRKA ZAВ KONUК. RocПnхВk 2000 CП ESKAВ REPUBLIKA. CП aв stka 115 RozeslaВ na dne 29. listopadu 2000 Cena KcП 28,20 OBSAH: RocПnхВk 2000 SBIВRKA ZAВ KONUК CП ESKAВ REPUBLIKA CП aв stka 115 RozeslaВ na dne 29. listopadu 2000 Cena KcП 28,20 OBSAH: 404. ZaВ kon o zrпхвzenхв Univerzity TomaВsПe Bati ve ZlхВneП 405. ZaВ kon, kteryвm

Více

Sb rka za 0 0konu 0 8

Sb rka za 0 0konu 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 199 1 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 C 0 3ESKE 0 0 A SLOVENSKE 0 0 FEDERATIVNI 0 0 REPUBLIKY C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY / SLOVENSKE 0 0 REPUBLIKY Rozesla 0 0na dne 8. dubna 1991 Cena Kc

Více