Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky"

Transkript

1 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Jana Babická, členka RMČ Ing. Jan Vaněk, člen rady Eliška Křížová Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k pronájmu části nemovitosti náměstí Ing. arch schváleno 343 Míru panu Ing. arch. Martinu Valovičovi, návrhy a realizace výstav a interiérů, pro pořádání vánočních trhů v období let 2008 až 2013 Václav Vondrášek, zástupce starostky 2. k vyhlášení Veřejné architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace objektu čp. 1751/II a bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2 3. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti životního prostředí 4. k pronájmu části nemovitosti Karlovo náměstí panu Petru Hanákovi pro Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav 2263 schváleno schváleno schváleno 346 1

2 umístění stánku s prezentací výrobků firmy Avon 5. k pronájmu částí nemovitostí náměstí Míru, parku Na Výtoni a sadů Svatopluka Čecha společnosti Pragoplakát, spol. s r.o., pro umístění tří plakátovacích sloupů 6. *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 11/ k prodloužení nájemního vztahu na nájem sportovního areálu Na Smetance 8. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne k uzavření Dodatku č. 4/2007 k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 2 a Gymnáziem Sázavská s.r.o. 10. k odložení exekuce vyklizením bytu adresou Balbínova 6/ *** k odebrání osobního příplatku ředitelce Základní školy, Praha 2, Legerova k rámcovým smlouvám o provádění exekuční činnosti 13. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok navýšení prostředků na opravy chodníků 14. k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SIMADA s.r.o. Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 2212 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno k likvidaci majetku MČ Praha 2 Jana 2254 schváleno 357 Černochová, starostka 16. k vyhlášení druhého kola výběrového Jana 2292 schváleno 358 2

3 řízení na realizátory "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a I. čtvrtletí k přidělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství k záměru městské části Praha 2 darovat OŘ Policie ČR Praha II 3 ks serverů dle specifikace OŘ Policie ČR Praha II 19. k převodu movitého majetku (výpočetní techniky) do správy školským zařízením městskou částí Praha k vypsání zakázky malého rozsahu dle ust. 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a výzvě č. OI/2007/01 na dodávku Grafického informačního systému 21. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 22. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejné zakázky v bytové oblasti 23. k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti 24. k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 na rok 2007 na úhradu úplaty za ověřené výstupy z katastru nemovitostí 25. k Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Novoměstská radnice 26. k vedení kroniky městské části Praha 2 Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 2283 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno k žádosti Konfederace politických Jana 2307 schváleno 369 3

4 vězňů o umístění sochy na Palackého náměstí (Zítkovy sady) 28. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok účelová dotace Sokolu Královské Vinohrady na havarijní opravy 29. k návrhu Nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 30. ke změně usnesení RMČ Praha 2 č. 293 ze dne ke jmenování vedoucí odboru interního auditu a kontroly 31. k vypsání otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na "Rekonstrukci pavilonu v Havlíčkových sadech" 32. k podání výpovědi uživateli budovy "Vinohradského pavilonu" 33. k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. sochaři panu Janu Bradnovi 34. k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. malíři panu Tomáši Bergerovi Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. Karel Chramosil, člen rady Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 2339 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 376 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 35. k termínům zasedání komisí Rady městské části Praha 2 Jana Černochová, starostka 2304 vzato na vědomí 36. k programu akcí konaných na Novoměstské radnici (červen a červenec 2007) Jana Černochová, starostka 2289 vzato na vědomí 37. oprava administrativní chyby v PhDr. Eva 2277 vzato na vědomí 4

5 *** usnesení rady městské části č. 302 ze dne informace ke změně obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy 39. k informaci o usnesení Zdravotního výboru ZHMP ze dne k informaci Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2 (seznam firem k zadávání poptávek cateringových služeb pro Novoměstskou radnici) Paulová, zástupkyně starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 2215 vzato na vědomí 2348 vzato na vědomí 2351 vzato na vědomí Starostka zahájila 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:14 hodin. Radní schválili hlasováním (8:0:0) zápis z 12. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do navrženého programu byly zařazeny ještě čtyři návrhy usnesení a dvě informace a takto doplněný program radní hlasováním schválili (8:0:0). K jednotlivým bodům programu: 1. k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Ing. arch. Martinu Valovičovi, návrhy a realizace výstav a interiérů, pro pořádání vánočních trhů v období let 2008 až 2013 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti náměstí Míru pro pořádání vánočních trhů v období let 2008 až 2013 a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k vyhlášení Veřejné architektonické soutěžě o návrh řešení revitalizace objektu čp. 1751/II a bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vyhlásila Veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení revitalizace objektu čp. 1751/II a bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2, vydala k bodu I. tohoto usnesení soutěžní podmínky a uložila Ing. arch. Šandové zveřejnit vyhlášení této veřejné architektonické soutěže. 5

6 Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti životního prostředí Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti životního prostředí a uložila Ing. Lipanovičové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti Karlovo náměstí panu Petru Hanákovi pro stánek s prezentací výrobků firmy Avon Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti Karlovo náměstí pro umístění stánku s prezentací výrobků firmy Avon a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu částí nemovitostí náměstí Míru, parku Na Výtoni a sadů Svatopluka Čecha společnosti Pragoplakát, spol. s r.o., pro umístění tří plakátovacích sloupů Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s pronájmem částí nemovitostí náměstí Míru, parku Na Výtoni a sadů Svatopluka Čecha pro umístění tří plakátovacích sloupů a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 11/2007 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi dne ve smyslu doporučení komise. 6

7 Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodloužení nájemního vztahu na nájem sportovního areálu Na Smetance Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s prodloužením nájmu sportovního areálu Na Smetance TJ Sokolu Vyšehrad a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Dodatku č. 4/2007 k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 2 a Gymnáziem Sázavská s.r.o. Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila uzavření Dodatku č. 4/2007 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě čp. 830, Základní škola, Sázavská 5, Praha 2, a uložila PhDr. Paulové uzavřít dodatek nájemní smlouvy s Gymnáziem Sázavská, s.r.o. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odložení exekuce vyklizením bytu adresou Balbínova 6/323 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s odložením exekuce a uložila PhDr. Paulové postupovat dle bodu I. tohoto usnesení. 7

8 Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odebrání osobního příplatku ředitelce Základní školy, Praha 2, Legerova 5 *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila odebrání osobního příplatku a uložila Ing. Folprechtové zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k rámcovým smlouvám o provádění exekuční činnosti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením rámcových smluv o provádění exekuční činnosti se soudními exekutory, schválila vzorový text rámcové smlouvy a uložila Ing. Paluskovi a Mgr. Burešovi seznámit uvedené soudní exekutory se vzorovým textem smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení a realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok navýšení prostředků na opravy chodníků Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s navýšením prostředků na opravy chodníků, vzala na vědomí nabídku na rozšíření spolupráce dle bodu II.1 a financování oprav chodníků dle bodu II.2 tohoto usnesení. Uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě městské části Praha 2 návrh třístranné dohody zúčastněných. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SIMADA s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s přesunutím plotové zdi umístěné na pozemku parc. č. 1165/2 k 8

9 hranici pozemků a s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SIMADA s.r.o. Uložila Ing. Paluskovi a Mgr. Burešovi jednat se společností SIMADA s.r.o. o realizaci bodu I.1 tohoto usnesení a realizovat bod I.2 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci majetku MČ Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku a jeho vyřazení z evidence. Ing. Kudlíkové a Ing. Lipanovičové rada uložila učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhlášení druhého kola výběrového řízení na realizátory "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a I. čtvrtletí 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s vyhlášením druhého kola výběrového řízení na realizátory "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a I. čtvrtletí 2008", pověřila bezpečnostní komisi vyhodnocením tohoto výběrového řízení a uložila PhDr. Slavíkové organizačně zajistit vyhlášení výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení. Rada dále uložila J. Černochové předložit radě městské části výsledky výběrového řízení s doporučením ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k přidělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada konstatovala, že Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MF ČR na podporu projektu občanského sdružení Palaestra - Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Rada schválila záměr nákupu sportovního materiálu a záměr darovat pořízený 9

10 sportovní materiál Sdružení pro mimoškolní aktivity Palaestra. Rada uložila J. Černochové předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení nákup sportovního materiálu dle bodu II.1 tohoto usnesení a záměr darovat pořízený sportovní materiálu dle bodu II.2 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k záměru městské části Praha 2 darovat OŘ Policie ČR Praha II 3 ks serverů dle specifikace OŘ Policie ČR Praha II Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s darováním 3 ks serverů dle specifikace Obvodního ředitelství Policie ČR Praha II a uložila PhDr. Slavíkové předložit Radě městské části Praha 2 a Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh rozpočtového opatření k realizaci bodu I. tohoto usnesení a návrh darovací smlouvy. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k převodu movitého majetku (výpočetní techniky) do správy školským zařízením městskou částí Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada souhlasila s bezúplatným převodem výpočetní techniky na Základní školu v Praze 2, Kladská 1, a uložila Ing. Kudlíkové a Ing. Lipanovičové vyjmout předávanou výpočetní techniku z majetkové a účetní evidence a Mgr. Drnovskému předat výpočetní techniku podle předávacího protokolu Základní škole, Praha 2, Kladská 1. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zakázky malého rozsahu dle ust. 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a výzvě č. OI/2007/01 na dodávku Grafického informačního systému Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele "Grafického informačního systému" a uložila Mgr. Drnovskému zahájit jednání o definitivním znění smlouvy a J. Černochové uzavřít smlouvu s dodavatelem. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. 10

11 Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení v bytové oblasti a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu I.1. Rada uložila Ing. Kudlíkové zajistit zaslání výzev k podání nabídek a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejné zakázky v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení v bytové oblasti a jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejné zakázky uvedené v bodě I. tohoto usnesení. Rada uložila Ing. Kudlíkové zajistit zaslání výzev k podání nabídek a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky uvedené v bodě I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 na rok 2007 na úhradu úplaty za výstupy z katastru nemovitostí 11

12 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 na rok 2007 na úhradu úplaty za ověřené výstupy z katastru nemovitostí a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada uložila Ing. Lipanovičové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Novoměstská radnice Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek dle přílohy tohoto usnesení a uložila J. Černochové předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 dodatek ke schválení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vedení kroniky městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí personální zajištění vedení kroniky městské části Praha 2, souhlasila s uzavřením dohody o provedení práce a uložila Z. Šimonové realizovat bod II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti Konfederace politických vězňů o umístění sochy na Palackého náměstí (Zítkovy sady) Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí stanovisko komise rozvoje rady a kulturní komise rady k umístění sochy v prostoru Zítkových sadů. S politováním konstatovala, že nemůže vyhovět žádosti Konfederace politických vězňů o umístění sochy, protože v požadované lokalitě se již nachází dominantní pomník Praha svým vítězným synům. Uložila J. Černochové seznámit žadatele s bodem II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 12

13 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok účelová dotace Sokolu Královské Vinohrady na havarijní opravy Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada vzala na vědomí žádost o dar či účelovou dotaci na řešení havarijního stavu objektu sokolovny TJ Sokol Královské Vinohrady a souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na odstranění havarijního stavu s účelovým určením dle bodu II.3 tohoto usnesení. Uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Rada dále uložila Ing. Paluskovi, Ing. Chramosilovi a Ing. Folprechtové předložit Radě městské části Praha 2 návrh smlouvy o spolupráci městské části Praha 2 a TJ Sokol Královské Vinohrady, včetně studií revitalizace a koncepcí využití sportovního areálu v Riegrových sadech. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu Nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada konstatovala, že návrh výše uvedeného Nařízení hlavního města Prahy není v příloze 3 ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2 v souladu s projektem Zón placeného stání a požaduje změnu tohoto návrhu. Uložila Ing. Chramosilovi seznámit Magistrát hl.m. Prahy s požadavkem na změnu dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně usnesení RMČ Praha 2 č. 293 ze dne ke jmenování vedoucí odboru interního auditu a kontroly Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada změnila termín účinnosti jmenování a stanovení platu vedoucí odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 2 a uložila Z. Šimonové zajistit relaizaci tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 13

14 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na "Rekonstrukci pavilonu v Havlíčkových sadech" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním otevřeného zadávacího řízení na "Rekonstrukci pavilonu v Havlíčkových sadech" a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek. Uložila Ing. Paluskovi zajistit vypsání výše uvedeného řízení a seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k podání výpovědi uživateli budovy "Vinohradského pavilonu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s podáním výpovědi z nájmu společnosti Pavilon, a.s., a uložila Ing. Paluskovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. sochaři panu Janu Bradnovi Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. sochaři J. Bradnovi a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. malíři panu Tomáši Bergerovi Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Havlíčkovy sady ak. malíři T. Bergerovi a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. 14

15 Hlasování pro: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 USNESENÍ č. 343 ze dne k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru panu Ing. arch. Martinu Valovičovi, návrhy a realizace výstav a interiérů, pro pořádání vánočních trhů v období let 2008 až 2013 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti náměstí Míru s Ing. arch. Martinem Valovičem, návrhy a realizace výstav a interiérů, IČ , DIČ: CZ , Na Spojce 628/10, Praha 10, pro pořádání vánočních trhů v období let 2008 až 2013 u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 16

17 USNESENÍ č. 344 ze dne k vyhlášení Veřejné architektonické soutěže o návrh řešení revitalizace objektu čp. 1751/II a bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. vyhlašuje 1. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, II. III. VEŘEJNOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH řešení revitalizace objektu čp. 1751/II a bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2 v y d á v á 1. k bodu I. tohoto usnesení soutěžní podmínky, které jsou přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. zveřejnit vyhlášení veřejné architektonické soutěže v souladu s ustanovením vydaných soutěžních podmínek, které jsou přílohou tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Petra Šandová Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 17

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.2.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová,

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.12.2008. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.12.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2012 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1726 ze dne 21.7.2015 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016 Rada hlavního

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více