Škola pro praktický život PRO OBOR VZDĚLÁNÍ MANAGEMENT OBCHODU (Ekonomika a podnikání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škola pro praktický život PRO OBOR VZDĚLÁNÍ MANAGEMENT OBCHODU (Ekonomika a podnikání)"

Transkript

1 Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí v rámci projektu Škola pro praktický život PRO OBOR VZDĚLÁNÍ MANAGEMENT OBCHODU (Ekonomika a podnikání) Zpracovali: Ing. Petr Libra, Marta Rešlová, Mgr. Věra Blacká, Ing. Jaroslav Ivaník, Karel Pangl, Ing. Vendula Pořízková, Ing. Miroslav Bastyán, Ing. Bohumil Veit, Mgr. Jaroslava Pivoňková, Mgr. Marie Fořtová, Mgr. Kateřina Bozděchová, Mgr. Marie Herianová, Mgr. Zdeňka Hudcová, Mgr. Petra Žáčková, Mgr. Růžena Fialová, Mgr. Věra Táborská, PhDr. Patricie Dvořáková, Mgr. Lucie Tusinovská, Mgr. Jitka Bobková 2009

2 Obsah metodiky Obsah metodiky... 2 Úvod... 4 Prověřované kompetence... 4 Zaměření soutěží v 1. ročníku:... 5 Odborné kompetence... 5 Komunikativní kompetence... 5 Personální kompetence... 5 Sociální kompetence... 5 Matematické kompetence... 5 Jazykové kompetence... 5 Společenské kompetence... 5 Občanské kompetence... 6 Zaměření soutěží ve 2. ročníku:... 6 Odborné kompetence... 6 Komunikativní kompetence... 6 Personální kompetence... 6 Sociální kompetence... 7 Kompetence práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi... 7 Matematické kompetence... 7 Jazykové kompetence... 7 Společenské kompetence... 7 Občanské kompetence... 7 Zaměření soutěží ve 3. ročníku:... 8 Odborné kompetence... 8 Komunikativní kompetence... 8 Personální kompetence... 8 Sociální kompetence... 8 Kompetence práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi... 8 Matematické kompetence... 9 Jazykové kompetence... 9 Společenské kompetence... 9 Občanské kompetence... 9 Organizace soutěží Celkové hodnocení žáků Závěr Poznámka: DÍLČÍ METODIKY PŘEDMĚTŮ A) Všeobecné znalosti Český jazyk a literatura Německý jazyk, anglický jazyk Matematika B) Odborné znalosti

3 1. Informační a komunikační technologie Obchodní korespondence (počítačová a elektronická komunikace) Podniková ekonomika, aplikovaná ekonomie (ekonomika) Účetnictví Zbožíznalství Přílohy:

4 Úvod Na Česko doléhá celosvětová hospodářská recese. Ze základních škol vychází méně početné ročníky. V regionu náborové oblasti školy přibývá nezaměstnaných a ubývá počet nabízených volných pracovních míst. Lidé dojíždí za prací mimo náborový region. Projekt Škola pro praktický život zkvalitní vzdělávání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 podporou samostatnosti, zodpovědnosti a podnikavosti absolventů. Paralelně se zkvalitňováním výuky bude kolektiv učitelů žákům umožňovat využívání a rozvoj jejich aktivity výukou směřující k podnikavosti a zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Škola se připravuje na vzdělávání žáků podle vlastních školních vzdělávacích programů. Proti pasivitě žáků ve vzdělávacím procesu chceme působit právě motivací k podnikavosti, výchovou k odpovědnosti za zvolená rozhodnutí, k samostatnosti v řešení problémů a k umění prosazovat vlastní řešení prožitím pocitu z vlastního úspěchu. Pro výuku využijeme i kladný vztah jedinců k soutěživosti. V dílčí aktivitě Ověřování klíčových kompetencí budou v závěru školního roku organizovány soutěže odborných dovedností pro jednotlivé třídy oborů vzdělání vyjma koncových ročníků, kde se již žáci připravují k maturitním nebo závěrečným zkouškám. Na přípravě, průběhu a vyhodnocení výsledků ověřování kompetencí se podílejí učitelé odborného výcviku i učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Po ukončení soutěží všech tříd oboru budou zkušenosti projednány v předmětových komisích a zobecněné poznatky doporučeny k zapracování do inovací školního vzdělávacího programu. Výsledky soutěží budou podle jednotného klíče převedeny na hodnocení žáka známkou. Známky budou započteny do závěrečných hodnocení předmětů podle relevance zadání úkolů. Prověřované kompetence Žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Management obchodu, resp M/01 Ekonomika a podnikání, poskytujícího střední vzdělání s maturitou, v rámci výuky absolvují v měsíci červnu soutěžní disciplíny prověřující dosud nabyté klíčové a odborné kompetence. Výběr jednotlivých disciplín vyplývá z výchovně vzdělávacích cílů školního vzdělávacího oboru Management obchodu (Ekonomika a podnikání) a ze snahy prověřit úroveň a 4

5 efektivnost vzdělávání žáků a kvantifikovat přidanou hodnotu vzdělávání ve skupině žáků. Zaměření soutěží v 1. ročníku: Odborné kompetence - porozumění základním principům fungování tržní ekonomiky; - rozlišení základních forem podnikání; - rozlišení oběžného a dlouhodobého majetku a jejich základních druhů; - přesné a rychlé ovládání klávesnice desetiprstovou metodou; - vyřizování jednoduchých obchodních písemnosti; - práce s osobním počítačem a s běžnými kancelářskými aplikacemi Komunikativní kompetence - vyjadřování se v písemném projevu; - prezentování se při jednání s hodnotitelem soutěže; - formulování a zdůvodňování vlastních názorů, postojů a návrhů při soutěži; Personální kompetence - uvědomování si vlastních předností i a nedostatků; - přijímání rad i kritiky od druhých; Sociální kompetence - pracovní samostatnost; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - zvládání běžné pracovní situace; - provádění i přijímání kritiky, být přiměřeně sebekritický; Matematické kompetence - analyzování reálných situací a jejich řešení po posouzení vhodnosti s využitím matematických poznatků; - odhadnutí a zdůvodnění výsledku; - převádění jednotek, práce s procenty; Jazykové kompetence - písemné zaznamenávání informací z vyslechnutého nebo přečteného textu, včetně textů odborně zaměřených; - aplikace pravidel české mluvnice v běžném životě; - porozumění a práce s anglicky a německy psaným textem; Společenské kompetence Žák při soutěži usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, chápe kvalitu své práce jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména školy. Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví v životě, při práci a na požární ochranu tím, že: 5

6 - dodržuje předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy a zásady; - používá osobní ochranné pracovní prostředky; - spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí; - dodržuje zásady poskytování první pomoci při úrazech; - dokáže poskytnout první pomoc, vyhledat a přivolat odbornou pomoc. Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Šetří elektrickou energií. Svým chováním přispívá k ochraně přírody. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák během soutěže - jedná zodpovědně, samostatně a iniciativně; - dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie; - ctí život jako nejvyšší hodnotu, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život; - myslí kriticky, tj., dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechává sebou manipulovat, vytváří vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. Zaměření soutěží ve 2. ročníku: Odborné kompetence - rozlišení jednotlivých druhů přímých a nepřímých daní; - rozlišení jednotlivých druhů mezd; - provádění výpočtů čisté mzdy; - charakteristika nákladů, výnosů a jejich druhů; - provádění jednoduchých kalkulací; - charakteristika náležitostí účetních dokladů; - účtování jednoduchých účetních případů; - tvorba jednoduchým písemností v rámci obchodní korespondence; Komunikativní kompetence - vyjadřování se v mluveném i psaném projevu; - vhodné prezentování se při jednání s komisařem soutěže; - formulování a zdůvodnění svého názoru, postoje a návrhů; Personální kompetence - uvědomění si vlastních předností a nedostatků; - kritické hodnocení výsledků své práce, přijímání rad i kritiky od druhých; 6

7 Sociální kompetence - schopnost pracovat samostatně i v týmu; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - předcházení osobním konfliktům; - provádění i přijímání kritiky, sebekritičnost; Kompetence práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi - samostatná práce s osobním počítačem a prostředky komunikačních technologií; - práce se základním programovým vybavením osobních počítačů; - vyhledávání a získávání informací z internetu; - formulování dotazu na problém a znalost zdroje informací (knihy, časopisy, internet). Matematické kompetence - volba a používání odpovídajících matematických postupů; - odhadování správnosti výpočtů; - práce s vlastním kalkulátorem; - aplikace matematických znalostí v rámci odborné specializace; Jazykové kompetence - písemné zaznamenávání informací z vyslechnutého nebo přečteného textu, včetně textů odborně zaměřených; - aplikace pravidel české mluvnice v běžném životě; - porozumění a práce s anglicky a německy psaným textem; Společenské kompetence Žák usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, chápe kvalitu své práce jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména školy. Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví v životě a při práci a na požární ochranu, tím, že: - dodržuje předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy a zásady; - používá osobní ochranné pracovní prostředky; - spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí; - dokáže poskytnout první pomoc, vyhledat a přivolat odbornou pomoc. Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Šetří elektrickou energií. Svým chováním přispívá k ochraně přírody. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák se během soutěže chová tak, aby 7

8 - jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednal v souladu s morálními principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí; - ctil život jako nejvyšší hodnotu a uvědomoval si odpovědnost za vlastní život. Zaměření soutěží ve 3. ročníku: Odborné kompetence - charakteristika jednotlivých zdrojů financování podniku; - provádění finanční analýzy pomocí jednoduchých ukazatelů; - provádění platebního styku; - charakteristika kapitálového trhu a cenných papírů; - práce se směnkami a šeky; - pochopení úlohy centrální banky v ekonomice; - charakteristika základních bankovních operací; - aplikace pojištění v konkrétních situacích; Komunikativní kompetence - vyjadřování se v mluveném i psaném projevu; - prezentování vlastních myšlenek a výsledků své práce; - formulování a zdůvodnění svého názoru, postoje a návrhů; Personální kompetence - uvědomění si vlastních předností a nedostatků; - kritické hodnocení výsledků své práce, přijímání rad i kritiky od druhých; Sociální kompetence - schopnost pracovat samostatně i v týmu; - přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů, uznávání autority nadřízených; - předcházení osobním konfliktům; - provádění i přijímání kritiky, sebekritičnost; Kompetence práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi - samostatná práce s osobním počítačem a prostředky komunikačních technologií; - práce se základním programovým vybavením osobních počítačů; - vyhledávání a získávání informací z internetu; - formulování dotazu na problém a znalost zdroje informací (knihy, časopisy, internet); 8

9 Matematické kompetence - volba a používání odpovídajících matematických postupů; - odhadování správnosti výpočtů; - práce s vlastním kalkulátorem; - aplikace matematických znalostí v rámci odborné specializace; Jazykové kompetence - písemné zaznamenávání informací z vyslechnutého nebo přečteného textu, včetně textů odborně zaměřených; - aplikace pravidel české mluvnice v běžném životě; - porozumění a práce s anglicky a německy psaným textem; Společenské kompetence Žák usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, chápe kvalitu své práce jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména školy. Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví v životě a při práci a na požární ochranu, tím, že: - dodržuje předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy a zásady; - používá osobní ochranné pracovní prostředky; - spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí; - dokáže poskytnout první pomoc, vyhledat a přivolat odbornou pomoc. Žák se během soutěže chová šetrně k životnímu prostředí a usiluje o jeho ochranu. Šetří elektrickou energií. Svým chováním přispívá k ochraně přírody. Uvědomuje si nezbytnost racionálního využívání přírodních vyčerpatelných zdrojů surovin v souvislosti s udržitelným rozvojem lidstva. Občanské kompetence Žák se během soutěže chová tak, aby - jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; - dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednal v souladu s morálními principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí; - ctil život jako nejvyšší hodnotu a uvědomoval si odpovědnost za vlastní život. 9

10 Organizace soutěží Soutěž dovedností žáků proběhne ve třech dnech, pro každý ročník bude vymezen jeden den. Ověřování kompetencí žáků proběhne v učebnách školy. Ověřování kompetencí v každém ročníku bude rozděleno na dvě části a) ověření všeobecných znalostí (český jazyk, anglický nebo německý jazyk, matematika), b) ověření odborných dovedností (odborné předměty vyučované v jednotlivých ročnících). Žáci každého ročníku budou rozděleni na dvě skupiny. Pro každou skupinu bude vymezena jedna učebna IKT (každý žák sedí sám v lavici) na dobu 1,5 hodiny a jedna učebna IKT (každý žák sedí u jednoho PC) na dobu 3,5 hod. Soutěž dovedností bude zahájena v 7.55 hod. v počítačových učebnách (PP1, PP2). Žáci budou seznámeni s harmonogramem celého dne a následně obdrží zadání prověřující jejich všeobecné znalosti (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Vypracované úkoly týkající se všeobecných znalostí odevzdají žáci nejpozději do 9.30 hod. Po 15 minutové přestávce žáci obdrží zadání prověřující odborné znalosti a dovednosti. Vypracované úkoly týkající se odborných znalostí a dovedností odevzdají žáci nejpozději do hod. V průběhu ověřování dovedností může opustit třídu za účelem návštěvy WC pouze jeden žák (příchod a odchod se zaznamenává na zvláštní list papíru). V průběhu soutěže prokáží žáci svoje vědomosti, dovednosti a návyky z předmětů: 1. ročník Předmět a) všeobecné znalosti český jazyk německý nebo anglický jazyk Forma hodnocení, čas na vypracování test 30 min. test 30 min. Počet bodů Bodové rozpětí Známka 9 1 7, ,5 3 2,5 4 <2, ,

11 1. ročník Předmět Forma hodnocení, čas na vypracování Počet bodů Bodové rozpětí Známka <4 < matematika 7,5 2 test min. 4 4 <4 5 b) odborné dovednosti body % úhozy , obchodní korespondence (opis textu 15 99, (počítačová a elektronická přesnost a 10 99, komunikace) rychlost) 5 99, Poznámka: 0 <99,2 < u přesnosti se hodnotí 10 99,8 1 % správných úhozů ,6 2 - u rychlosti se hodnotí počet úhozů za minutu (diktát ,4 3 přesnost) 2 99,2 4 0 <99,2 5 vypracování praktického úkolu dle zadání informační a komunikační 3,25 hodiny technologie 8 4 < podniková ekonomika (ekonomika) 8 4 < ročník 11

12 Předmět a) všeobecné znalosti český jazyk německý nebo anglický jazyk matematika b) odborné dovednosti obchodní korespondence (počítačová a elektronická komunikace) informační a komunikační technologie Forma hodnocení, čas na vypracování test 30 min. test 30 min. test 30 min. vypracování praktického úkolu dle zadání 3,25 hodiny 12 Počet bodů Bodové rozpětí Známka 9 1 7, ,5 3 2,5 4 <2, , <4 < , < , , (opis textu 4 99, přesnost a 2 99, rychlost) 0 <99,2 < (písemnost 3 3 věcná správnost) (písemnost 3 3 formální 2 4 správnost)

13 2. ročník Předmět Forma hodnocení, čas na vypracování Počet bodů Bodové rozpětí Známka < podniková ekonomika (ekonomika) 6 4 < účetnictví < zbožíznalství ročník Předmět a) všeobecné znalosti český jazyk německý nebo anglický jazyk Forma hodnocení, čas na vypracování test 30 min. test 30 min. Počet bodů Bodové rozpětí Známka 9 1 7, ,5 3 2,5 4 <2, ,

14 3. ročník Předmět Forma hodnocení, čas na vypracování Počet bodů Bodové rozpětí Známka <4 < matematika 7,5 2 test min. 4 4 <4 5 b) odborné dovednosti (písemnost 3 3 věcná správnost) 2 4 učební praxe 1 5 (obchodní písemnosti) (písemnost 3 3 formální 2 4 správnost) informační a komunikační technologie 8 4 vypracování praktického úkolu dle zadání <8 5 3,25 hodiny učební praxe (ekonomika) 8 4 < účetnictví <7 5 14

15 3. ročník Předmět Forma hodnocení, čas na vypracování Počet bodů Bodové rozpětí Známka aplikovaná ekonomie (ekonomika) učební praxe (zbožíznalství) Rozběhnutí a zapracování metodik do školního vzdělávacího programu je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Po roce spolufinancování budou ověřování klíčových kompetencí formou závěrečných ročníkových soutěží odborných dovedností financována z rozpočtu školy. Zkušenosti z ověřování klíčových kompetencí budou projednány v metodických a předmětových komisích a vzniklé poznatky zapracovány do inovací Školního vzdělávacího programu oboru M/01 Ekonomika a podnikání SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122. Celkové hodnocení žáků Hodnocení žáků zajistí zkušební komise složená z učitelů dotčených předmětů jmenovaná ředitelem školy. Výsledky jednotlivých disciplin budou zapisovány do Tabulky hodnocení žáka (viz. Příloha) Dozor nad žáky během ověřování klíčových kompetencí zajistí učitelé jmenovaní ředitelem školy. Žáci budou seznámeni s výsledky soutěží třídním učitelem a jejich chyby rozebrány učiteli dotčených předmětů. O využití výsledků v celkovém hodnocení žáka v dotčeném předmětu rozhodne vyučující předmětu. Závěr Od ověřování klíčových kompetencí definovaných Rámcovým vzdělávacím programem oboru Ekonomika a podnikání a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu 15

16 oboru Ekonomika a podnikání Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 očekáváme: 1. zlepšení motivace žáků; 2. prohloubení přípravy na budoucí povolání podnícením podnikavosti žáků; 3. uvědomění si zodpovědnosti za přípravu na vyučování u žáků; 4. podnícení soutěživosti žáků v dosahování lepších školních výsledků, odstranění jejich nezájmu a letargie v učení; 5. prohloubení lásky ke zvolenému oboru; 6. zkvalitnění zpětné vazby vyučovacího procesu; 7. odstranění stereotypu ve vyučování poznáním nových metod a ověření si jejich účinnosti ve vlastní práci; 8. zdokonalení využívání mezipředmětových vztahů; 9. poznání jednání žáků v jiných pracovních podmínkách; 10. rozšíření možností propagace dobré práce školy; 11. navázání kontaktů s jinými školami při řešení týchž problémů ve vzdělávání; 12. zvýšení objektivnosti posouzení klíčových kompetencí žáka. Závěry z vyhodnocení výsledků ověřování klíčových kompetencí projedná garant oboru pro ověřování klíčových kompetencí na jednání metodické a předmětových komisí v červnu. Poznámka: Žákovi, který se z vážného důvodu nezúčastní ověřování klíčových kompetencí, bude určen náhradní termín. Žák, který se ověřování klíčových kompetencí nezúčastní bez udání závažného důvodu, získá ve všech disciplinách 0 bodů. Ověřování klíčových kompetencí může ředitel školy ze závažných důvodů v daném školním roce pro určitou třídu zrušit bez náhrady. 16

17 17

18 DÍLČÍ METODIKY PŘEDMĚTŮ A) Všeobecné znalosti Test ze všeobecných znalostí se skládá ze tří částí. Zahrnuje znalosti českého jazyka a literatury, cizího jazyka (žák si zvolí německý nebo anglický jazyk) a matematiky. Žáci obdrží najednou zadání všech tří částí, na vypracování mají celkem 1,5 hodiny a vypracovaný test odevzdají všichni najednou. 1. Český jazyk a literatura Metoda hodnocení: Pro každý ročník je zpracován odlišný test. Všichni žáci daného ročníku mají stejné zadání. Maximálně lze získat 10 bodů. 1. ročník Úkolem je vypracovat pozvánku dle zadání. Ve vypracovaném úkolu by se měly objevit všechny potřebné informace pozvánka, kdo pořádá, co pořádá, kdy, kde, další doplňující informace. Hodnotí se i nápaditost a grafická úprava. Za uvedené údaje lze získat maximálně 7 bodů, za grafickou úpravu, nápaditost lze získat maximálně 3 body. Za každý chybějící důležitý údaj se odečte jeden bod, za každou pravopisnou chybu se z celkového počtu odečítá 0,5 bodu. 2. ročník 1.úkol vypracování objednávky. Lze získat maximálně 6 bodů, pokud text obsahuje všechny údaje a je dodržena struktura úředního dopisu. Za každý opomenutý údaj se odečítá 0,5 bodu, za každou pravopisnou chybu se odečítá 0,5 bodu, za nedodrženou úpravu se odečtou maximálně 2 body. 2. úkol vypracování krátké zprávy. Lze získat maximálně 4 body. Za pravopisnou chybu, stylistickou chybu se odečítá po 0,5 bodu. 18

19 3. ročník Úkolem je vypracovat strukturovaný životopis. Odpovídající grafická úprava (členění na sloupce a odstavce ) - 2 body. Úplnost údajů - 6 bodů: - osobní údaje (jméno, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav) - vzdělání (údaje musí být uvedeny od poslední školy k první) - praxe (zaměstnání uvedena od posledního k prvnímu) - další znalosti (jazykové, PC, ŘP,.) - zájmy - místo a datum - podpis Pravopis, stylizace v heslech - 2 body. U vzdělání a praxe za chybějící údaje, nesprávně seřazené údaje odečteme vždy z celkového počtu bodů po 0,5 bodu. Bude-li student kombinovat v jednotlivých bodech věty a hesla, odečte se 1 bod. Způsob vypracování: 1. ročník Žáci pracují na počítači v programu Word (každý žák u svého počítače), mohou vkládat obrázky, kliparty, logo školy. V případě, že žáci nemají možnost použít počítač, vypracují úkol čitelně v ruce, vhodně graficky upraví s použitím psacích a kreslicích potřeb, případně nalepí přinesené obrázky. 2. ročník Žáci pracují na počítači v programu Word, mají přístup k internetu, aby mohli vyhledat požadované informace. Při práci musí dodržet úpravu úředního dopisu, dbají na pravopisnou správnost, úplnost uváděných údajů. 19

20 3. ročník Žáci pracují na počítači v programu Word. V případě, že žáci nemají možnost použít počítač, vypracují úkol čitelně v ruce, přičemž dodrží požadovanou grafickou úpravu. Při vypracování úkolu žák vychází z informací, které jsou uvedeny v příloze 1 Životopis. Pokud žák uzná za vhodné, může u osobních údajů některé informace doplnit, například kontakt. Potřebný čas: K vyřešení testu je potřeba 30 minut. Pomůcky: a) Varianta vypracování na počítači: Počítač s programem Word, kancelářský papír formátu A4, tiskárna, připojení k internetu. b) Varianta vypracování v ruce Psací potřeby, pastelky, obrázky, lepidlo, kancelářský papír formát A4. Požadavky na učebny: Dvě učebny, každý žák sedí sám v lavici. Příloha: Test z českého jazyka a literatury pro 1.,2. a 3. ročník 2. Německý jazyk, anglický jazyk Metoda hodnocení, organizace testování: Pro každý ročník je zpracován odlišný test. Všichni žáci daného ročníku odpovídají na stejné testové otázky. Žáci si vyberou, zda budou zpracovávat test z německého nebo anglického jazyka. Maximálně lze získat 10 bodů. 20

21 Německý jazyk: Za každou správnou odpověď získá žák 0,5 bodu (1. M a 2. M), resp. 0,25 bodu (3. M). Maximálně lze získat 10 bodů. Anglický jazyk: 1. ročník Žák vypracuje v anglickém jazyce dva úkoly. V prvním úkolu napíše samostatně neformální dopis příteli/přítelkyni. Fráze nutné k použití jsou uvedeny pod zadáním úkolu. Jedno správné použití znamená jeden bod. Maximální počet dosažených bodů v prvním úkolu je 5. Ve druhém úkolu žák přečte popis domu a rozhodne, zda jsou věty uvedené pod textem pravdivé nebo ne. Každé správné rozhodnutí znamená jeden bod. Maximální počet dosažených bodů ve druhém úkolu je 5. Maximálně lze získat 10 bodů. 2. ročník Žák vypracuje v anglickém jazyce dva úkoly. V prvním úkolu si přečte text a odpoví na otázky vztahující se k tomuto textu. Jedna správná odpověď znamená jeden bod. Maximální počet dosažených bodů v prvním úkolu je 5. Ve druhém úkolu žák samostatně napíše pohlednici z dovolené svému anglickému příteli. Musí použít pět okruhů, o čem napíše (např. jaké je počasí, ). Okruhy jsou uvedeny pod zadáním úkolu. Každé správné použití znamená jeden bod. Maximální počet dosažených bodů ve druhém úkolu je 5. Maximálně lze získat 10 bodů. 3. ročník Žák vypracuje v anglickém jazyce dva úkoly. V prvním úkolu doplní chybějící slova do neúplného formálního dopisu poptávky. Slova k doplnění jsou uvedena v rámečku nad textem. Jedno správné přiřazení znamená jeden bod. Maximální počet dosažených bodů v prvním úkolu je 5. 21

22 Ve druhém úkolu žák samostatně sestaví odpověď na poptávku z prvního úkolu. V zásobníku má uvedeno pět náležitostí, které odpověď musí obsahovat. Jedno správné použití znamená dva body. Maximální počet dosažených bodů ve druhém úkolu je 5. Maximálně lze získat 10 bodů. Potřebný čas: K vyřešení testu je potřeba 30 minut. Pomůcky: Psací potřeby. Požadavky na učebny: Dvě učebny, každý žák sedí sám v lavici. Příloha: Test z německého jazyka, test z anglického jazyka pro 1.,2. a 3. ročník 3. Matematika Metoda hodnocení, organizace testování: Pro každý ročník je zpracován odlišný test. Všichni žáci daného ročníku odpovídají na stejné testové otázky. Maximálně lze získat 10 bodů. 1. ročník Hodnoceno je 6 příkladů. Za jednotlivé příklady je možné získat (2 b. + 1 b. + 3 b. + 2 b. + 1 b. + 1 b.). 2. ročník Hodnoceny jsou 2 příklady. Za první příklad je možné získat 8 bodů (2 b. + 4 b. + 2 b.), za druhý příklad 2 body. 22

23 3. ročník Hodnoceno je 5 příkladů. Za příklad lze získat 1 bod, za 5. příklad lze získat 6 bodů. Potřebný čas: K vyřešení testu je potřeba 30 minut. Pomůcky: Psací potřeby, kalkulačka (zajistí si žák), matematické a fyzikální tabulky pro střední školy. Požadavky na učebny: Dvě učebny, každý žák sedí sám v lavici. Příloha: Test z matematiky pro 1., 2. a 3. ročník Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou používat obvyklé kompenzační pomůcky a na požádání může být prodloužen čas k řešení testu o 10 minut. B) Odborné znalosti Prověření odborných znalostí se skládá z několika částí. Zahrnuje ověření dovedností z informační a komunikační technologie, obchodní korespondence, ekonomie, účetnictví, zbožíznalství a učební praxe. Žáci obdrží najednou zadání všech částí, na vypracování mají celkem 3,25 hodiny a vypracovaný test odevzdají všichni najednou. 23

24 1. Informační a komunikační technologie Metoda hodnocení, organizace testování: Pro každý ročník je zpracováno odlišné zadání. Všichni žáci daného ročníku pracují se stejným zadáním. Maximálně lze získat 20 bodů v 1. ročníku, 15 bodů ve 2. a 3. ročníku. Vypracované úkoly žák vytiskne na samostatný list papíru. 1. ročník Maximálně lze získat 20 bodů: a) za vypracování organizační struktury 8 bodů - kompletní adresa podniku 1bod - strukturovaný diagram podniku 2 body - IČ a DIČ - 1 bod - kontakt 1 bod - pozadí 1 bod - klipart 1 bod - galerie diagramů 1 bod b) za vypracování tabulky 12 bodů - vhodný název tabulky 1 bod - název tabulky zvýrazněný a zarovnaný na střed 2 body - tabulku vhodně naformátuj 3 body - výpočet pomocí vzorce ve čtvrtém sloupci 1 bod - poslední řádek tabulky v pátém sloupci 1 bod - v pátém sloupci zaokrouhleno na jedno desetinné místo 1 bod - v pátém sloupci v procentech 1 bod - poslední řádek tabulky (sčítej údaje pouze u těch sloupců, u kterých to dává smysl) 1 bod - poslední řádek tabulky výpočet pomocí vzorce 1 bod 2. a 3. ročník Maximálně lze získat 15 bodů. 24

25 - vytvoření tabulky, nastavení šířky sloupců a barevného záhlaví a zápatí 2 body - naformátování buněk 3 body - doplnění vzorců pro výpočet 5 bodů - vytvoření grafů 5 bodů Potřebný čas: 1. ročník: 45 minut 2. a 3. ročník: 30 minut Pomůcky: Psací potřeby, PC, připojení k internetu, připojení k tiskárně (možnost tisknout). Požadavky na učebny: Dvě učebny vybavené PC, každý žák k dispozici PC. 2. Obchodní korespondence (počítačová a elektronická komunikace) Metoda hodnocení, organizace testování: Pro každý ročník je zpracováno odlišné zadání. Všichni žáci daného ročníku pracují se stejným zadáním. Maximálně lze získat 30 bodů v 1. ročníku (20 bodů opis textu, 10 bodů diktát), 20 bodů ve 2. ročníku (10 bodů opis textu, 5 bodů písemnost forma, 5 bodů písemnost obsah) a 10 bodů ve 3. ročníku (5 bodů písemnost forma, 5 bodů písemnost obsah). Opis textu žáci píší v programu Testík, který provede automaticky vyhodnocení. Odborný text napsaný podle diktátu v programu MS Word žáci vytisknou na samostatný list papíru a vyučující následně vyhodnotí. Vypracovanou písemnost žáci rovněž vytisknou na samostatný list papíru. Bodové hodnocení viz. tabulka výše. 25

26 Potřebný čas: 1. ročník: 10 minut na rozepsání, 10 minut opis zadaného textu v programu Testík, 10 minut psaní odborného textu podle diktátu 2. ročník: 10 minut na rozepsání, 10 minut opis zadaného textu v programu Testík, 25 minut vypracování písemnosti 3. ročník: 25 minut na vypracování písemnosti Pomůcky: Psací potřeby, PC, připojení k internetu, připojení k tiskárně (možnost tisknout). Požadavky na učebny: Dvě učebny vybavené PC, každý žák k dispozici PC. Poznámka: Hodnocení je součástí předmětu obchodní korespondence (resp. počítačová a elektronická komunikace), ve 3. ročníku učební praxe. 3. Podniková ekonomika, aplikovaná ekonomie (ekonomika) Metoda hodnocení, organizace testování: Pro každý ročník je zpracováno odlišné zadání. Všichni žáci daného ročníku pracují se stejným zadáním. Maximálně lze získat 20 bodů v 1. ročníku, 15 bodů ve 2. ročníku a bodů (20 bodů učební praxe, 5 bodů aplikovaná ekonomie, resp. ekonomika) ve 3. ročníku. 1. ročník Maximálně lze získat 20 bodů. Za každou správnou odpověď získá žák 1 bod, za každou tabulku s odpisy 4 body. 2. ročník 26

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Š k o l a p r o p r a k t i c k ý ž i v o t Zpracovali: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie Dálkové studium Název

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

školní vzdělávací program Ekonom a podnikání RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Ekonom a podnikání RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Ekonom a podnikání Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více