FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright FUJITSU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU"

Transkript

1 FUJITSU Když vaše s ysly estačí. Mila Podi í 13.Dubna 2015 Hrade Králo é 0 Copyright FUJITSU

2 Pů od áz u společ osti Fujitsu Fu jsou pr í d ě pís e a společ osti Furukawa, ji jsou pr í d ě pís e a spol. Siemens (dle japo ské ýslo osti ーメン ). Posled í tří pís e a tsu jsou začátke slova oz ačují ího v japo šti ě teleko u ikač í vy ave í (tsushinki). 1 Copyright FUJITSU

3 FUJITSU jak jej ez áte Mož á.. Servers Storages PC NB UltraBooks Tablets Scanner Smart Phones Air Conditions LCDs Super počítače..a vývoj te h ologií pro us ad ě í života Asistiv í technologie. Nejsou to hračky k 2 Copyright 2012 FUJITSU

4 Asistiv í technologie Asistiv í a ko u ikač í te h ologie Ná rh, ý oj i ěře í te h ologií a systé ů pro dohled ad život í i fu k e i pa ie tů a k alitou ži ota zej é a se iorů. Jejich hla í úkole je us ad it život uži atelů, o ykle jde o postiže é osoby a seniory. Asisti í te h ologie ají za úkol zlepšit ílo é skupi ě k alitu jeji h ži ota. I terakti í hlaso é a a igač í služ y Te h ologie pro a iga i e ido ý h a sla ozraký h; distri uo a á a igač í střediska; asisti í a igač í te h ologie pro spe ifi ká prostředí a aplika e; aplika e pro přepis řeči reál é čase 3 Copyright 2012 FUJITSU

5 Asistiv í technologie I telige t í do y Se zor a toaletě ěře í h ot osti, tuku, kre ího tlaku, tepo é frek e e, o sahu ukru oči, zjišťo á í příto osti al u i u a kr e oči. Se zor a zápěstí ěře í tepo é frek e e. senzor dý há í u ístě ý u lůžka ěře í pra idel osti dý há í. Se zor u ístě ý a lůžku ěře í tepo é frek e e, EKG, těles é teploty Se zory i tegro a é do spod ího prádla ěře í tepo é frek e e, EKG, těles é teploty, pra idel osti dý há í, případ ě další h fyziologi ký h para etrů podle použitý h čidel se zory roz ístě é ytě detek e pohy u se zory pře os é, které ůže jedi e osit i kapse apř. i tegro a é zaříze í ak elero etr + GPS pro detek i pohy u a lokaliza i e ětší prostoru hod é případě pro lé ů s orie ta í. 4 Copyright 2012 FUJITSU

6 Chytrá hůl Next Generation Cane Fujitsu hytrá hůl a po o se iorů )a udo a á satelit í a iga e Po áhá ajít sprá ou cestu Sledo á í srdeč ího tepu či těles é teploty Pohyb člo ěka opírají ího se o hůl az a ou Next Generation Cane je ož é sledovat online pečo atel e o pří uz ý ůže idět ísto, kde se dotyč ý a hází srdeč í tep - pokud hůl zaz a e á epra idel ý tep, ůže sa a ihned kontaktovat zá hra ou služ u Frek e e kroků )aříze í je ro ěž ož é asta it tak, a y yslalo ouzo ý sig ál, jak ile á po it, že majitel hole upadl )aříze í, které po áhá starší lide zůstat déle so ěstač ý i a o il í i LED displej, a ě ž se o je ují a igač í poky y. Pokud je tře a z ě it s ěr, pak hůl zač e i ro at a rozs ítí se a í šipka 5 Copyright 2012 FUJITSU

7 Next Generation Cane 6 Copyright 2012 FUJITSU

8 Next Generation Cane 7 Copyright 2012 FUJITSU

9 Next Generation Cane 8 Copyright 2012 FUJITSU

10 Roboterapie Social Bear Společe ský edvěd: Ro ot s oso ostí Fujitsu Labs vyvinuly ed ěda pro dospělé - á u itř sofistiko a ý hard are a reaguje a lidskou příto ost Společe ský robot s oso ostí u í jed odu há gesta, udrží oč í ko takt a z ládá i základ í rozhovor Ro ot á po áhat při roboterapii geriatri ké edi í ě pro pa ie ty, kteří trpí staře kou de e í Rozdíl oproti Pleovi ro oti ký di osaurus, je ž zo razo al základ í e o e s é u okolí Ro ot si e yl te h i ky yspělý, ale eprorazil, protože yl pri ár ě y yšle jako hračka Med ěd od Fujitsu aplňuje daleko hlu ší účel Se zory u ožňují jed odu hou gestikula i - z edá ru e a odpo ídá a základ í sti uly V ose á i iatur í ka eru, a y se ohli auto ati ky z udit z uspa ého sta u, pokud lízkosti idí člo ěka Hlaso ý sy tetizér u itř tohoto zaříze í ydá á z uk podo ý hlasu ladého hlap e a je aprojekto á tak, a y yl sy hro izo a ý s ro oto ý ho á í. Ro otičtí plyšá i u í až 300 pohy o ý h zorů ) edá í pa ek, ký á í hla ou a ykopá á í oha a Pohy y jsou ko i o a é s ýrazy e o í, jež sig alizují štěstí, s utek a rozzlo e í. Robota lze propojit s počítače přes USB port a ahrá at o é pohy y Med ěd se tak eustále učí o é ě i 9 Copyright 2012 FUJITSU

11 Roboterapie Social Bear 10 Copyright 2012 FUJITSU

12 Prá e oči a po áhá postiže ý Říká se, že oči prozradí často í, ežli rty Může e yčíst áladu, itř í oti y, e o záj y ko krét ího člo ěka No á te h ologie Gaze tracking Sledo á í pohledu zjišťuje, o lidé htějí dělat a podporuje je, a iž y přito o těžo ala Fujitsu Labs se za ěřily a ho á í očí e h íli, kdy člo ěk a ě o za ěřuje s ou pozornost Počítače Fujitsu a ízejí fu k i Gaze Assist, která auto ati ky za uži atele scrolluje, nebo zoomuje Ka era ide tifikuje určitý od oku, který se pohy uje a druhý od, který se nepohybuje Po o í pozič ího ztahu ezi d ě a ody identifikujeme s ěr a íl, a ějž se uži atel dí á Pohy o ě postiže í ohou yko á at růz é prá e a počítači a použí at k tomu pouze s é oči 11 Copyright 2012 FUJITSU

13 Sledová í pohy u očí zvyšuje ezpeč ost. 12 Copyright 2012 FUJITSU

14 Místo pro esorů salát Fujitsu v opuště é to ár ě a ýro u pro esorů spustila pěstír u salátu Pro es je říze z cloudu a ypěsto a á zele i a je k alit ější ež ta z pole Je ož é ji takto pěsto at kdekoli, tře a i podze í h garáží h S ěto ý pro lé - spotře a e ergie a její edostatek Využití odpad ího tepla z Dato ý h e ter Nízká e ergeti ká ároč ost pěsto á í Sledo á í a říze í pro esu růstu Pěsto á í v půdě M ožst í čidel s í á teplotu, lhkost zdu hu, o sah CO2, vlhkost zeminy, asy e ost půdy ži i a i, kyselost půdy, i te zitu slu eč ího svitu Řídí í systé para etry yhod o uje a auto ati ky ji i řídí za lažo a í systé y a e tilač í systé y, dá kuje h oji a, e o akti uje stí í í systé y 13 Copyright 2012 FUJITSU

15 Místo pro esorů salát Jde to ale i e ysloužilý h ka elářský h udo á h Hydropo i ká pěstír a opuště é to ár ě a ýro u i tegro a ý h o odů Pěsto á í salátu e od í roztoku ádo á h regále h Vyt oře í ideál í h pod í ek pro růst ko krét ího druhu zele i y - jak z hlediska přístupu s ětla, tak ody, ži i a last ostí vzduchu Větši u ákladů t oří energie I o ati í to ár a á last í solár í elektrár u elká e ergeti ká ezá islost )áro eň se ýraz ě s íží či z ela yloučí použití pesti idů Takto pěsto a á zele i a á ižší o sah draslíku, lidé s e o ý i ledvinami). Salátu á podíl draslíku ízký, ale apříklad u luště i y ohlo ýt jeho s íže í velmi příz i é pro itli é ko zu e ty. Cesto á í es íre Měsí, Mars, Copyright 2012 FUJITSU

16 Bio zelenina 15 Copyright 2012 FUJITSU

17 Bio zelenina 16 Copyright 2012 FUJITSU

18 Mila Podi í Copyright 2012 Fujitsu Limited

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku

Více

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í a plá o á í, risk a age e tu, užití ezpilot í h dro ů e spoje í s te h ologie i Mi rosoft. Software pro podporu krajského krizového říze í a plá ová í, risk

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura

STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. Český jaz k a literatura STANDARDY PRO )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ Český jaz k a literatura )pra ová o dle uprave ého RVP )V úči ého od 1. 9. 2013. Červe ě jsou v z ače očekáva é výstup RVP )V, u i hž l dopl ě Sta dard (ČJL-9-1-02, ČJL-9-1-06,

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4

Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 Obsah 1. Údaje o škole... 4 Název:... 4 Sídlo:... 4 Z izovatel školy:... 4 Forma hospoda ení :... 4 IČO:... 4 RED IZO:... 4 Vedení školy... 4 Adresa pro dálko ý přístup... 4 We o é strá k škol... 4 Charakteristika

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

K vybraným produktům poukázka ZDARMA. www.schneider-electric.cz

K vybraným produktům poukázka ZDARMA. www.schneider-electric.cz K vybraným produktům poukázka ZDARMA www.schneider-electric.cz SPOLEČNÁ BUDOUCNOST Sonepar Česká republika a VaP Bransouze Vážení obchodní partneři, rád bych vás informoval o důležitém okamžiku, který

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek Voda pro Brno?! Václav Štěpánek V březnu letošního roku zaplavily ulice města Brna letáky nadepsané Provolání k občanům města Brna a širokého okolí. Vzbudily mezi obyvatelstvem značný rozruch. Jak by také

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 Smart Cities inspirace pro města v ČR Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 1 Proč ěsta? Ko e tra e popula e, eko o iky i pro lé ů Udržitel ý rozvoj e viro e tál í, eko o i ké i so iál

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více