Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když se v máji blýská, sedlák si výská."

Transkript

1 ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy redakční rady a seznamování se s tiskovým zákonem nebylo jednoduché zvládnout a mnozí členové redakční rady na své povinnosti rezignovali dříve, než něco udělali. Ale také nadměrná pracovní zátěž, vysvětlování, odpovídání a obrana před útoky spolku občanů ohledně rekonstrukce chodníků byly příčinou tak dlouhé pauzy. Členem zastupitelstva se stala na základě rezignace paní ing. Marie Vlasákové ( 56 Nastoupení náhradníků(1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže strany v pořadí podle 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu) paní Hana Jirsová. Jak víte, tak záznamy jednání zastupitelstva jsme v loňském roce prováděli v audiovizuálním záznamu pro potřebu zapisovatele. Od letošního roku jsou tyto záznamy dostupné i veřejnosti, prozatím na obecním úřadě. Připravujeme jejich umístění na internetových stránkách. Plánované investiční akce pro rok 2014 jsou: 1) Revitalizace Bukovky 2) Dokončení rekonstrukce chodníků tzn. jižní chodník 3) Komunikace k Neradu. Revitalizace Bukovky byla již zahájena. Je hotová přeložka plynu a nyní začíná práce v terénu. Jižní chodník bude realizován jako severní. Vozovka bude zúžena o ½ m. U nemovitosti čp. 53 majitelka paní Jirsová souhlasila se smlouvou o služebnosti (věcné břemeno) na jejím pozemku k realizaci tohoto chodníku. Informace byly sděleny na jednání zastupitelstva Jedná se o to, že v této lokalitě bude stejné řešení jako u obecního úřadu. To znamená, že chodník bude podél domů a přilehlé prostory budou zachovány jako parkoviště. Nyní čekáme na souhlas paní Jirsové s využitím jejího pozemku k záměru realizace chodníku. Po dokončení stavby bude geometrickým zaměřením skutečného provedení zapsáno v katastru nemovitostí smlouvou o služebnosti. Nový Občanský zákoník a Katastrální zákon nám ukládá nové pojmy a postupy, tak jim musíme vše přizpůsobit. Bohužel doposud nemáme odpověď na předloženou smlouvu o umístění stavby (návrh byl paní Jirsové předložen ), což blokuje další přípravné práce. Doufám, že vzájemná dohoda proběhne včas, aby na setkání rodáků 13. září 2014 jsme se mohli procházet po obou stranách na rovných chodnících. V současné době probíhá výběr dodavatele na osázení zeleného pásu u severního chodníku. Projekt byl zpracován firmou, která nám projektovala výsadbu v návsi. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, OBRACÍM SE NA VÁS S PROSBOU O POMOC PŘI SHÁNĚNÍ KONTAKTŮ NA RODÁKY Z NAŠICH OBCÍ, ABYCHOM JE POZVALI NA SETKÁNÍ RODÁKŮ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 13. ZÁŘÍ Věra Rálišová, starostka 1

2 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V pátek a v sobotu se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti jsou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin a to tradičně na OÚ v Živanicích (pro voliče ze Živanic a Neradu) a v hasičské klubovně v Dědku (pro občany z této místní části). Voleno bude 21 zástupců z České republiky. Máte možnost dvou preferenčních hlasů pro dva kandidáty v rámci jedné kandidátní listiny. Volit může každý občan starší 18 let. Pro voliče, jež se ze závažných důvodů (zejména zdravotních) nemohou osobně dostavit do volební místnosti, je připravena přenosná volební urna. Pokud požadujete, aby za Vámi dorazila volební komise osobně, je tuto skutečnost nutno oznámit předem. Můžete tak učinit již nyní na OÚ, nebo ve dnech voleb požádat volební komisi (prostřednictvím telefonu, u, nebo kohokoliv pověřit předáním tohoto požadavku). Pokud nebudete v místě svého bydlišti, můžete volit i jinde. Je ovšem nutné si v předstihu zažádat o voličský průkaz na obecním úřadě, který Vás opravňuje k volbě v jakémkoliv okrsku v rámci České republiky. Tento krok je nutné učinit nejpozději do (využít můžete úředních hodin, nebo po předchozí domluvě). Počet poslanců Evropského parlamentu postupně narůstal v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie jako celku. V současné době je odsouhlasen maximální počet 751 poslanců, což ovšem pro státy, mezi které patří také Česká republika, znamená, že se počet jejich zástupců od voleb v roce 2014 sníží. V případě České republiky se sníží z 22 na 21 poslanců. Pro aktuální a rozšířené informace slouží oficiální internetová stránka evropského parlamentu Samozřejmostí je, že Vás o všech podstatných skutečnostech budeme nadále informovat formou úřední desky, internetu a vývěsek. S dotazy se neváhejte obrátit na OÚ. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE Letos na podzim končí čtyřleté volební období a začíná nové. Volby do obecních zastupitelstev vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby se musejí konat ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období stávajících zastupitelstev a končí dnem jeho uplynutí. Nejdříve se tedy volby do zastupitelstev obcí mohou konat ve dnech 19. a 20. září 2014 a nejpozději 10. a 11. října Nechť je tato krátká zpráva připomenutím, že stávající zastupitelé budou nyní skládat své účty (sliby) svým voličům. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ Tímto bychom Vás občany obce chtěli informovat o zahájení provozu na víceúčelovém hřišti v areálu základní školy. Základní informace získáte na obecním úřadě nebo telefonu Děkujeme panu řediteli školy za prezentaci rezervačního systému rodičům na třídní schůzce uskutečněné tento měsíc. Přejeme všem sportovcům hodně zdaru a úspěchů při sportovních aktivitách na hřišti. Provozní řád hřiště je vyvěšen na nástěnce u hřiště a na internetových stránkách obce (http://www.zivanice.cz/provozni-rad-viceuceloveho-hriste) Provozní doba: Doba využití během školního roku: 8:00 15:00 hodin v pracovní dny Doba využití pro veřejnost: Pondělí pátek: 15:00 20:00 hodin Sobota: 8:00 20:00 hodin Neděle: 9:00 20:00 hodin Svátky a doba školních prázdnin: 9:00 20:00 hodin Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek. Rezervace pro skupiny a jednotlivce je možná 7 dní dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. 2

3 Cena za nájem: Sazba poplatku za půjčení sportovních potřeb (na 1 hodinu) v Kč: - volejbalová sít - bez poplatku - míč na volejbal 20,- Kč - míč na nohejbal - 20,- Kč - míč na basketbal - 20,- Kč - florbalová hokejka - 30,- Kč - florbalové branky - bez poplatku Ceník za využívání víceúčelového hřiště v Živanicích Členové tenisového předplatného: 1. Členský poplatek pro -osobu (Živanice, Nerad, Dědek) /tenis / na sezonu ,- Kč - mimo (Živanice, Nerad, Dědek) /tenis / na sezonu ,- Kč 2. Každý nečlen /tenis/ zaplatí správci částku: - dospělí 80,- Kč/h - mládež do 18 let 50,- Kč/h 3. V případě většího počtu hráčů (např. turnaj) zaplatí každý nečlen 20,- Kč/hod, nejvýše však do částky 160,- Kč/hod. Poplatek za osvětlení plné osvětlení 70,- Kč / hod. Kontakt prozatím: JAK OBEC BUDE HOSPODAŘIT V ROCE 2014 Zastupitelé obce na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jednohlasně odsouhlasili rozpočet na rok 2014, usnesením č.2:,,zo Živanice schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2014 jako schodkový, a to v příjmech ve výši ,00 Kč a ve výdajích ve výši ,00 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let ve výši ,00 Kč. Návrh rozpočtu byl zpracován finančním výborem a účetní obce a předložen k vyvěšení na úřední desce i elektronické vývěsce (http://www.zivanice.cz/navrh-rozpoctu ). Vyvěšen byl a sejmut ROZPOČET OBCE ŽIVANICE NA ROK 2014 V HLAVNÍCH UKAZATELÍCH v příjmech: v seskupení položek do rozpočtových tříd ve výdajích: v ODD a Text TŘÍDA ODD Má dáti Dal PŘÍJMY Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ 8 VÝDAJE Veterinární péče a útulky

4 Podpora ostatních produkčních činností (les) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků (Bukovka) Základní školy Činnosti knihovnické Místní rozhlas Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky TJ Sokol) Ostatní zájmová činnost (příspěvek myslivci) Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění majetku obce Ostatní finanční operace (DPPO za obec) Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Informace z Obecní knihovny Živanice Vážení občané, rádi bychom přivítali do Obecní knihovny v Živanicích další čtenáře. Roční poplatek (půjčovné) a vystavení čtenářského průkazu je zdarma. Výpůjční doba knihovny je čtvrtek a neděle od 17 do 19 hodin (během letních prázdnin je výpůjční doba omezena na čtvrtky od 17 do 19 hodin). V knihovně můžete také využít 2 počítače s připojením na veřejný internet. Knihovna disponuje zhruba svazky knih, mimo jiné také využívá meziknihovní výpůjční systém pro pravidelnou obměnu knih ze střediskové knihovny v Lázních Bohdaneč. Můžete si zde také zapůjčit časopisy Tina, Extra PC a pro děti Mateřídoušku. Děti nečtou. Co s tím? Možná pomůže čtenářský pas Snažíme se o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Každý čtenář ZŠ u nás obdrží Čtenářský pas cesta za knihou. V průběhu nejen celého školního roku si malí čtenáři vedou do pasů své záznamy. Sledují zde základní údaje o knize - název knihy, autora, jméno ilustrátora, počet stran, jméno hlavního hrdiny, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělují počet bodů od 0 do 10, podle toho, jak se jim daná knížka líbí. Po vrácení knihy do knihovny, pod uvedené záznamy o knížce, obdrží od knihovníka do Čtenářského pasu potvrzení, které je opravňuje k cestě za další knihou. Kniha mimo jiné také rozvíjí myšlení a obohacuje slovní zásobu. Doufáme, že během putování získají děti řadu nových poznatků, mezi nimi i ten, že čtení je skvělá věc a velká zábava, na kterou si udělají vždy čas. 4

5 Knihovník Obecní knihovny Živanice Petr Vavřina Nové počítače v obecní knihovně Obecnímu úřadu se podařilo zajistit grant z Nadace ČEZ, ve výši ,- Kč. Za tyto prostředky bude pořízena trojice nových počítačů. Jedná se o počítače tzv. All in one (vše v jednom), jde tedy o velké dotykové obrazovky s klávesnicí, myší, vypalovačkou a potřebnými programy pro moderní komunikaci a tvorbu dokumentů. Věříme, že toto moderní vybavení zpříjemní návštěvníkům obecní knihovny brouzdání po internetu a také přitáhne nové čtenáře. Počítače s přístupem k internetu budou k dispozici všem občanům zdarma a to vždy v otevíracích dobách obecní knihovny, nebo kdykoliv po předchozí domluvě. Samozřejmě Vám budeme rádi nápomocni při získávání základních zkušeností v obsluze počítače. V jednání je kurz o obsluze počítače, o tomto projektu Vás budeme informovat dodatečně. Nové počítače budou v provozu zřejmě v polovině června tohoto roku, bezprostředně Vás o tom budeme informovat. INFORMACE O TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU LÁZNĚ BOHDANEČ Územní plán Lázní Bohdanče počítá s plochou pro těžbu štěrkopísku. Původní plochu o rozloze 15 hektarů nahradil v roce 2013 plán na areál o velikosti 35 hektarů, který by se využil pro těžbu i rekreační účely. Těžba štěrkopísku by měla trvat dvacet let. Rekreace u nové vodní plochy by měla být zahájena po prvních pěti letech těžby. Plně funkční bude rekreační areál po zhruba 15 letech, kdy by se na místě mělo nacházet sportoviště, kemp a venkovní kulturní zázemí. Krajskému úřadu jsme předložili následující dokument: Věc: Připomínky k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí Těžba štěrkopísku s navazujícím rekreačním využitím území Lázně Bohdaneč, Čertoříšský. Podáváme tímto připomínky k výše uvedené dokumentaci společnosti DITON s.r.o. podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o EIA ). Se záměrem společnosti DITON s.r.o. zahájit těžbu štěrkopísku v lokalitě Lázně Bohdaneč, Čertoříšský, zásadně nesouhlasíme. Negativní stanovisko k záměru společnosti DITON s.r.o. obec Živanice odůvodňuje následujícím způsobem. 1) Těžba štěrkopísku způsobí nevratnou devastaci zemědělského půdního fondu. Dle našeho názoru je v rozporu s veřejným zájmem na ochranu zemědělského půdního fondu, aby bylo nenávratně zničeno cca. 40 ha zemědělsky využívané půdy. Vytvoření další vodní plochy v okolí města Lázně Bohdaneč vedle současných písníků (např. Velká a Malá Černá, Mělice, Hrádek, Oplatil, nový písník u obce Dolany) na úkor zemědělské půdy je absolutně nepřijatelné. 2) Těžba štěrkopísku není možná ani s ohledem na stávající dopravní vytíženost silnice č. II/333 (Lázně Bohdaneč Přelouč) a č. III/3239 (Lázně Bohdaneč Černá u Bohdanče), která neumožňuje další nárůst dopravy (v podobě těžké nákladní dopravy přepravující štěrkopísek a skrývku). Předložená dokumentace v tomto směru zvýšenou těžkou nákladní dopravu a její vliv na životní prostředí, celkový život obyvatel a jejich majetek vůbec neřeší. Dle našeho názoru není možné další zvýšení dopravy v obci akceptovat. 3) Zpracovaná dokumentace neřeší (resp. řeší velmi vágně) vliv záměru na ovzduší (zejména pak prašnost), když provedené výpočty jsou pouze teoretické bez jakéhokoliv reálného základu. Těžba štěrkopísku povede dle našeho názoru ke zvýšené prašnosti, kterou bude zasažena nejbližší obytná oblast zejména v obci Černá u Bohdanče nad rámec povolený příslušnými právními předpisy. 4) Dokumentace neřeší negativní vliv těžby štěrkopísku na zdroje podzemní vody. Dle našeho názoru dojde k velmi významnému poklesu vody v domovních studních v okolí těžby štěrkopísku. Další reálné nebezpečí představuje zvýšení hladiny vody v sousedních písnících Velká a Malá Černá např. pro kanalizaci v obci Černá u Bohdanče. 5) Těžba štěrkopísku povede k celkové devastaci a znečistění životního prostředí, jak se to již stalo i v jiných lokalitách např. písník Mělice, Hrádek, Dolany atd. 5

6 6) Těžbou štěrkopísku a následnou výstavbou rekreačního areálu dojde k nevratnému poškození Černské strouhy a místní flory a fauny. Navrhovatelem předložená dokumentace vliv záměru na Černskou strouhu řeší zcela nedostatečně. 7) Předložená dokumentace vůbec nezohledňuje důležitou skutečnost, že do sektoru lázeňství patří na řešeném území léčebné lázně v Lázních Bohdaneč s přírodními zdroji léčivých vod a peloidů, pro které je vydán statut tzv. vnitřního a vnějšího lázeňského území a ochranná pásma peloidů a vod. 8) Z dokumentace není vůbec zřejmé, kdo bude investorem a provozovatelem rekreačního areálu. Dle našeho názoru předpokládané umístění rekreačního areálu v bezprostřední blízkosti zemědělského areálu a značně dopravně vytížené silnice č. II/333 (Lázně Bohdaneč Přelouč) je pro rekreační účely absolutně nevhodné. Domníváme, že výstavba rekreačního areálu nikdy realizována nebude, neboť v současných ekonomických podmínkách je provoz areálu o navrhované kapacitě ekonomicky nerentabilní. Dle našeho přesvědčení je tvrzení navrhovatele o následném využití lokality k rekreačním účelům pouze zástěrkou pro obyvatele dotčených obcí, když již v tuto chvíli je s ohledem ke všem okolnostem zřejmé, že společnost DITON s.r.o. a ani jiný subjekt žádný rekreační areál stavět nebude. 9) Dokumentace je zbytečně objemná a složitá, přičemž její objem nekoresponduje s množstvím a kvalitou potřebných informací. Mnohé informace i části textu se v dokumentaci mnohokrát opakují, což ji činí nepřehlednou a nadměrně složitou. Naopak některá důležitá fakta v materiálu zcela (účelově) chybí. 10) Dokumentace klade podstatně větší důraz na efektnost (grafická úprava, množství barevných příloh) a na technické řešení navrhovaného záměru, než na kvalitní a komplexní posouzení potenciálně dotčených území z hlediska ekologického a biologického. Zatímco průzkumy biologické a ekologické (a z nich vyplývající závěry) jsou pro hodnocení v procesu EIA nezbytné, technické řešení je pro výběr nejvhodnější lokality daleko méně podstatné. 11) Některé údaje, uváděné v dokumentaci vícekrát na různých místech, se liší. Z tohoto důvodu není zřejmé, který z údajů je platný. 12) Podobně je tomu se závěry dokumentace, které jsou v rozporu s dílčími závěry jednotlivých částí celého materiálu a bagatelizují nebo zamlčují zjištěné závažné vlivy záměru na životní prostředí. To se týká zejména posouzení z hlediska celkové zátěže nejbližší obytné zástavby a dále pak vlivu těžby na zdroje vody. 13) Závěry dokumentace vycházejí z mylných nebo přinejmenším sporných předpokladů bez jakékoliv bližší znalosti předmětné lokality. Dokumentace například uvádí, že zátěž pro obyvatele v nejbližším okolí silnic určených pro přepravu vytěženého štěrkopísku a skrývky bude malá. Dané tvrzení je nejspíše jen osobním přesvědčením zpracovatele materiálu. Seriózní hodnocení zátěže obyvatel podél přepravních tras v dokumentaci chybí. Vzhledem k předpokládané době těžby štěrkopísku a jeho množství, které bude přepravováno, je toto kvalifikované posouzení nezbytné. Autoři dokumentace se zcela nevypořádali se zjištěním a vyhodnocením dlouhodobých vlivů, které těžba štěrkopísku přinese. Jde především o možné ohrožení rostlin a živočichů a potencionální ohrožení vodního režimu v krajině. Bezprostřední okolí předpokládané těžby štěrkopísku je navíc zemědělsky využíváno, a proto tak rozsáhlý a nevratný zásah do krajiny může způsobit problémy i místním zemědělcům. V dokumentaci nebyl vyhodnocen vliv záměru na lesní ekosystém jako celek. Závěr: Realizace záměru představuje nepřijatelnou devastaci životního prostředí a zemědělského půdního fondu. Opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí jsou neúčinná a nemohou zásadně zmírnit devastační účinky navrženého záměru. Vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme s těžbou štěrkopísku s navazujícím rekreačním využitím území Lázně Bohdaneč, Čertoříšský. Podrobnosti o záměru můžete nalézt na www odkazech: Územní plán L. Bohdaneč: 6

7 Územní studie těžby štěrkopísku s následným rekreačním využitím L. Bohdaneč, Čertoříšský: Informační systém EIA - Těžba štěrkopísku s navazujícím rekreačním využitím území - Lázně Bohdaneč, Čertoříšský: -Informace OÚ Reakce Občanské sdružení za rozvoj Živanic, Neradu a Dědka Vážená paní starostko, naše sdružení po analýze dostupných materiálů dospělo k názoru, že je nutné posoudit vliv na zdraví obyvatel Živanic, zejména bydlících u silnice, kde lze předpokládat zvýšenou dopravní zátěž (zvýšené emise, hlučnost a prašnost). Dalším z negativních vlivů, který doprovází tuto dopravu je nadměrné opotřebení silnice a případně i zvýšená nehodovost, kterou nelze zcela vyloučit. Negativní dopady může mít celá akce i na vydatnost vody ve studních. Proto navrhujeme tyto vlivy posoudit věnovat jim zvýšenou pozornost. Ing. Jaroslav Martykán, Slovo místostarostky Jistě již většina z vás zaznamenala informace o záměru firmy Diton těžit štěrkopísek v lokalitě Čertoříšský (pole mezi Živanicemi, Bohdančí a Černou u Bohdanče o celkové ploše záboru přes 40 ha). V létě 2013 nám paní starostka Jeníčková na plánované schůzce, která se měla týkat naprosto jiné problematiky, přišla představit Studii těžby s následným využitím pro rekreaci. Okamžitě jsme všichni přítomní zastupitelé nesouhlasili a tento nesouhlas byl i oficiálně odeslán na MÚ Lázně Bohdaneč. Podmínkou pro umožnění těžby je souhlas zastupitelstva města LB se změnou územního plánu, to v první řadě, a souhlas Krajského úřadu po posouzení vlivů záměru na životní prostředí. První podmínku, tedy souhlas se změnou ÚP města se zatím podařilo oddálit, nikoliv však odvrátit. Město Lázně Bohdaneč připravuje referendum, ve kterém mají rozhodnout občané města. Posuzování vlivů na životní prostředí je proces, který trvá řadu měsíců. K tzv. malé EIAě měli možnost vyjádřit se všichni občané, všechna sdružení, podnikatelské subjekty, dotčené úřady a obce. Naše obec odeslala na Krajský úřad své nesouhlasné stanovisko, stejně tak se negativně vyjádřilo ZOD a myslivecké sdružení a několik samotných občanů ze Živanic a Dědka. Firmě Diton bylo nařízeno vypracovat podrobnou dokumentaci vlivů na životní prostředí, tzv. velká EIA. I k ní bude opět možnost se vyjádřit. Jako zastupitelka obce a člověk, který bydlí u hlavní silnice, zásadně s těžbou nesouhlasím. Maximálně se vynasnažím všemi dostupnými prostředky proti záměru bojovat. Vím, že mezi občany jsou i tací, kteří s těžbou souhlasí případně jim to je jedno. Většina z nich se zřejmě těší na slibovanou kulturní rekreaci, kterou slibuje paní starostka Jeníčková. Já však v tomto případě nejsem optimista, ale realista, a nevěřím tomu, že by případné okolí nového písníku nedopadlo tak, jak jsme tomu svědky na Hrádku či v Mělicích. Budete-li mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na vedení obce a rádi Vám podáme veškeré informace, které máme. Revitalizace Bukovky U projektu došlo v pátek k předání přeložky plynovodu plynárnám, což byl první potřebný krok k zahájení prací. V týdnu po Velikonocích by měla být zahájena samotná stavba, na kterou je již připravena plocha staveniště (bylo nutné vykácet několik vzrostlých stromů a odstranit keře, vše proběhlo v úřadem stanoveném termínu a v mnohem menším rozsahu, než jak s tím původně projekt počítal). Do vodní plochy (Cincibušky) bude možné zasáhnout až v létě po období rozmnožování obojživelníků, které začalo přibližně před dvěma týdny. Občany bych tímto chtěla upozornit, že na stavbu je vstup veřejnosti přísně zakázán a to z bezpečnostních důvodů. Děkuji za pochopení a jistě několik měsíců zákazu vstupu do těchto míst bude bohatě vynahrazeno jejich zpřístupněním po ukončení prací. Ing. Kateřina Voříšková, místostarostka ZEPTALI JSME SE NAŠICH ZASTUPITELŮ V tomto roce uplyne čtyřleté volební období pro naše zastupitele, a tak redakce zpravodaje položila několik otázek všem členům zastupitelstva. 7

8 Bohužel, na položené otázky neodpověděli všichni členové zastupitelstva, ačkoliv několikrát se redakce snažila získat jejich vyjádření na otázky. Otázky pro naše zastupitele : 1. Jak hodnotíte celkovou atmosféru, podmínky k práci a prosazování vlastních návrhů a názorů při zasedání Zastupitelstva obce v roce 2013? 2. Jaké byly Vaše konkrétní aktivity ve funkci zastupitele v roce 2013? 3. Jakou aktivitu obce v uplynulém roce hodnotíte jako nejpřínosnější pro občany obce? 4. Který problém v obci považujete v současnosti za nejzávažnější? 5. Jaké aktivity mohou občané obce očekávat od zastupitele obce v roce 2014? A níže jejich odpovědi, jak byly doručeny (bez redakčních úprav) : Věra PUHLOVSKÁ zastupitel 1. atmosféra napjatá a konfliktní, podmínky k práci dobré, každý si prosazuje své názory 2. aktivity ze strany kultury 3. posun a uskutečnění realizace chodníku 4. pokračuje problém ohledně chodníků a nepochopení obyvatel pro projekt Bukovka. 5. zdárné dokončení projektu chodníky Věra Puhlovská, zastupitelka Petr SCHLETTER - zastupitel 1. Celkovou atmosféru při zasedání Zastupitelstva v roce 2013 hodnotím jako často velice vypjatou. Prosazování vlastních názorů je velice obtížné, pokud se můj názor rozchází s většinovým názorem ostatních zastupitelů 2. V roce 2013 jsem se snažil, byť neůspěšně, prosadit svůj názor ohledně technické realizace severního chodníku. Byl jsem pro rekonstrukci stávajícího chodníku, bez zúžení silnice,.s čím většina zastupitelů nesouhlasila a došlo ke zúžení vozovky. Dále jsem spolupracoval s projektantem a správcem VO (veřejné osvětlení) při přípravě projektové dokumentace osvětlení u hlavní silnice. 3. Nejpřínosnější aktivitou roku 2013 hodnotím předláždění severního chodníku, ač nesouhlasím s technických řešením zúžením vozovky. 4. V letošním roce je nutno zrekonstruovat jižní chodník. Další důležitý úkol pro zastupitelstvo na letošní rok je zvládnutí projektu REVITALIZACE BUKOVKY. Jedná se o projekt financovaný evropskými penězi a je nutné zvládnout vše dle přísných kritérií 5. Budu se snažit prosadit co možná nejefektivnější realizaci jižního chodníku u hlavní silnice a revitalizaci Bukovky. Petr Schletter, zastupitel Ing. Kateřina VOŘÍŠKOVÁ - místostarostka Ad 1) Atmosféra na zasedáních zastupitelstva obce byla v průběhu celého roku hustá. Kdo si neumí pod tímto pojmem nic představit, pak ji mohu přiblížit, ale již se nebude jednat o stručnou odpověď. Do zastupitelstva jsem kandidovala v dobré víře, že tím obci věnuji svoje zkušenosti, nadšení a nápady pro zlepšení života nás všech. Po prvním roce práce se nám podařilo opravit silnici v Dědku a části komunikací v Živanicích. Neboť se profesně věnuji přípravě projektů se zaměřením na životní prostředí a jejich podávání v rámci evropských dotací, rozhodla jsem se toho využít ve prospěch naší obce. Připravila jsem projekt na regeneraci lipových alejí a dosadbu stávající zeleně, podala žádost o dotaci a po náročných peripetiích ji také získala. Neboť nechodím s klapkami na očích, ale snažím se stále vymýšlet, co by mohlo být v naší obci lepší a hezčí, nemohla jsem nevidět, jak zanedbaný kout máme v lokalitě za sokolovnou zvané Cincibuška. Přesvědčila jsem zastupitelstvo obce, abychom nechali zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci toku Bukovka a úpravu tohoto místa. O tom všem jsem již několikrát v Živaňáku psala. Zřejmě málokdo si umí představit, kolik práce a času dá příprava projektu,žádosti a pak samotná realizace. V podstatě jsem měla za sebou téměř celé zastupitelstvo až do okamžiku, kdy se začala připravovat rekonstrukce chodníků. V tomto období se vše změnilo. Pár nespokojených jedinců, kteří nechápou či nechtějí chápat základní principy demokracie, mezi které patří princip rozhodování většiny a především prostřednictvím volených 8

9 zástupců, začalo napadat většinu zastupitelů, osočovat je z nekalostí, hlouposti a div že ne úplatkářství. I o tomto již bylo napsáno hodně a já se k tomu zde nechci vracet. Faktem zůstává, že těchto několik jedinců dokázalo znepříjemnit atmosféru v celé naší obci a vzhledem k jejich pravidelným návštěvám na jednáních zastupitelstva si jejich chování (mnohdy spíš nevychování ) nadále užíváme. Již více jak rok se tedy atmosféra na jednáních nedá popsat jinak, než hustá. Od doby, kdy se takto změnila atmosféra v obci, tak se také měnily názory některých zastupitelů a připadat jim, že i projekt Cincibuška je nesmyslný a zbytečný. Nebyla-li bych od přírody optimista a naivní snílek, že mohu něco změnit, tak bych již na svoji funkci rezignovala. Neboť nemám zapotřebí nechat se od lidí, kteří nikdy nic pro nikoho neudělali, nechávat urážet a špinit. Nápadů na zlepšení mám spoustu, věnuji práci pro obec více času, než mi rodina toleruje a ráda bych ještě něco dokázala. Cokoliv přednést na zastupitelstvu v atmosféře, která tam vládne, je však velmi vysilující a věřím, že pro většinu zastupitelů nepřekonatelné. Tedy nezbývá než doufat, že se časem vše zklidní a zastupitelstvo tak bude mít lepší podmínky pro svoji práci. Ad 2) od začátku svého mandátu jsem se vždy účastnila organizace všech kulturních akcí pořádaných obcí (ples, dětský den, advent atd.). Vzhledem k mé funkci místostarostky se pochopitelně podílím na chodu obce více než řadoví zastupitelé. Účastním se všech důležitých jednání o uplynulých, probíhajících či plánovaných projektech. Dotáhla jsem do vítezného finále dotaci na lipové aleje, vedla jednání s Povodím Labe ohledně stavebního povolení na Revitalizaci Bukovky a konečně nám také byla dotace na projekt přidělena a v listopadu také pravomocné stavební povolení. Podařilo se mi dohodnout s VAKem Pardubice dořešení majetkoprávního vypořádání kanalizace v Živanicích, což byl dlouholetý a velmi vleklý spor. Jsem k ruce paní starostce, kdykoliv mě potřebuje případně ji zastupuji, pokud ona nemůže. Věnuji se výkonu mé veřejné služby více, než kterýkoliv jiný místostarosta přede mnou, ačkoliv se přiznám, že je to pro mě a především pro moji rodinu velmi náročné a za její podporu jsem velice vděčná. Ad3) Myslím si, že nejpřínosnější pro občany byla v loňském roce rekonstrukce severního chodníku. Vytrvale jsem stála za prvotním úmyslem zpomalit projíždějící dopravu v obci a zvýšit komfort a bezpečí pro naše spoluobčany. Zcela liché argumenty petičního výboru, který nepředložil jediný věcný argument, mě nikterak nepřesvědčili. Být řešení rekonstrukce chodníků čistě na mém názoru, pak bych silnici zúžila mnohem více, neboť zúžení stávající je především kompromisem mezi zastupitelstvem obce a jejich hlasitými odpůrci (ačkoliv si toho oni nikterak neváží). Ad 4) Nejzávažnější problém je samozřejmě jižní chodník, jehož rekonstrukce by měla být hotová do podzimu Jako velmi vážný problém pro naši obec vidím v dlouhodobém měřítku záměr společnosti Diton a.s. těžit štěrkopísek na hranici našeho katastru, podél stezky na Bohdaneč. Pokud se jim podaří, přes nevůli občanů a mnohých úřadů tento záměr zrealizovat, pak to pro naše občany bude znamenat mnohonásobně zvýšenou dopravu přes naši obec po dobu minimálně 20 ti let. Apeluji proto na všechny spoluobčany, aby nebyli k obdobným záměrům laxní a pokusili se každý, dle svých možností, tomuto čelit. Ad 5) V roce 2014 se chci i nadále věnovat službě občanům se stejnou intenzitou, jako v letech předchozích. Dle plánu by měla být na podzim dokončena Revitalizace Bukovky, na ní naváže zřízení travnaté plochy pro míčové hry a k využití místním spolkům. Do budoucna bych doporučovala přesunout dětské hřiště od nynější silnice dál, právě do míst, kde by mělo vzniknout travnaté hřiště. Pokud nebude žádný výrazný problém se získáním stavebního povolení na jižní chodník tak, jako v minulosti, pak by do podzimu mohla být hotova jeho rekonstrukce. V září se uskuteční Setkání rodáků, což bude myslím nejdůležitější kulturní akce tohoto roku. Již delší dobu vedeme jednání ohledně možnosti vybudování kruhové křižovatky na začátku naší obce u sokolovny. Její realizace je zatím mým velkým přáním, avšak těžko nyní odhadnout, zda bude naplněno. V roce 2014 také bude konečně schválen nový územní plán, na který by měla navázat zástavbová studie lokality mezi Živanicemi a Neradem. Jejím cílem bude navrhnout takové urbanistické řešení, aby z naší obce nevznikl satelit či panelák naplacato, jako tomu je např. v Černé u Bohdanče. Pokud se nám podaří získat dotaci, případně bude-li dostatek obecních prostředků, pak by ještě letos mohla být v Dědku vysázena nová jednostranná alej. Jak je vidět, plánů máme hodně a do příštích let se najde jistě mnoho a mnoho dalších nápadů na zlepšení života nás všech. Jak to bude, o tom rozhodnou všichni občané v podzimních volbách a mě nezbývá než přát šťastnou ruku Ing. Kateřina Voříšková, místostarostka 9

10 Věra RÁLIŠOVÁ starostka 1. Rok 2013 byl velmi náročný jak po stránce komunikace, tak i realizace zadaných úkolů zastupitelstvem. Prvořadým úkolem byla realizace severního chodníku. Těžko se vysvětlovala, nezasvěceným lidem, problematika legislativních postupů, když neměli základní vědomosti ohledně platných zákonů a předpisů a nekompromisně se snažili prosadit SVÉ názory, podle nich jediné možné. Psychický teror a urážky mé osoby jako starostky obce určitými jedinci mě neustále zatěžovaly nadměrnou administrativou, která vyžadovala právní podklady, se kterými jsem se musela seznámit, abych této aktivitě mohla čelit. Někteří zastupitelé pouze zadávali úkoly, ale aktivní přístup k zajištění podkladů nebo aktivit neprojevovali. Místostarostka vzhledem ke svému vzdělání, pracovnímu zařazení a osobnímu přesvědčení, že se jedná o dobrou věc, se velkou měrou zasloužila o přípravu realizace Bukovka. Zastupitel Schletter spolupracoval při kontrole zpracování palivového dřeva. Organizaci a přípravu společenských aktivit zajišťovali zaměstnanci obecního úřadu a společenské organizace a to především vedení malých hasičů a hasiči obou spolků, tj. Dědka i Živanic. 2. Jako starostka se podílím na všech aktivitách pořádaných obcí. Rok 2013 byl rokem vybudování severního chodníku s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Chodníku předcházelo výběrové řízení, zveřejnění na portálu zadavatele, prověření zhotovitele a vlastní realizace. Náročný úkol není ještě plně uzavřen. Dolaďují se nedostatky pod přísnou kontrolou stavebního dozoru. Pro splnění nových norem podle EU jsme museli dát zpracovat projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení. Po odborné stránce byl pověřen zastupitel Schletter, aby s projektantem spolupracoval a vyřešil druh osvětlení vyhovující požadavkům norem a osvětlení hlavní silnice v obci. Obě akce probíhaly současně, aby se využily zemní práce společně. Nebylo to jednoduché, ale díky příznivému počasí se to podařilo. Dokončován byl projekt Obnova zeleně obce Živanice, kde jsem byla přítomna při jejím průběhu, kontrolách a místních šetřeních a zajišťovala jsem podmínky pro realizaci. Na podzim roku 2013 bylo vybudováno víceúčelové hřiště u školy a chodníky u ZŠ i MŠ včetně odstavné plochy. Vzniklé komplikace se podařilo zdárně vyřešit a vše bylo uvedeno do provozu. 3. Nemohu oddělovat důležité aktivity loňského roku, všechny jsou svým způsobem důležité. Chodník s novým veřejným osvětlením u hlavní silnice na průtahu obcí, je přínosem pro všechny věkové kategorie. Víceúčelové hřiště u školy, je především podpora sportování dětí a chodníky okolo školy, které jsou bezpečným přístupem k veřejné budově školy a k místu posledního odpočinku. Rekonstrukce hasičské klubovny v Dědku, která se místním hasičům podařila v rámci 3000 brigádnických hodin, je důkazem významu této aktivity mají kulturní stánek pro společenský život. Možná i drobnost, jako kontejner na bio odpad ve všech místních částech je přínosem pro běžný život na vesnici. V Neradu u zastávky byly dosázeny lípy, které v budoucnu budou příjemnou zelenou clonou hlavní silnice. 4. Věřím, že realizace jižního chodníku nebude nejzávažnějším problémem roku, ale úspěšným jeho dovršením. Jako závažný problém vidím připravovaný záměr těžby štěrkopísku v lokalitě mezi Černou u Bohdanče, Živanicemi, cyklistickou stezkou a kravínem u Bohdanče. Jedná se o projekt realizovatelný po dobu 20 let. Vzhledem k okolnostem k jeho vzniku si myslím, že je to ukvapené rozhodnutí. Přírody a jejího bohatství si musíme vážit a neučit se to, je velmi těžké. 5. Nejdůležitější aktivity roku 2014, které je těžké řadit podle naléhavosti: realizace jižního chodníku, revitalizace Bukovky, vybudování místní komunikace souběžné s hlavní silnicí od čp. 138 k čp. 242 a jednosměrné propojení na hlavní průtah Živanicemi a dlouho očekávané dokončení nového územního plánu. V září se můžete těšit na Setkání rodáků, kde bude kromě bohatého kulturního programu, vysvěcen obecní prapor. V říjnu se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Kdo máte chuť aktivně se podílet na rozvoji obce, tak se zapojte a své náměty můžete navrhnout do volebního programu. Věra Rálišová, starostka Bohuslav HRUBÝ předseda finančního výboru 1. Atmosféra při zasedáních někdy byla "hustší", ale je to dáno rozdílnými názory na některé věci. Vadilo mně pouze napadání zastupitelů i občanů jinými občany, zvláště když se při tom někam vytratila slušnost. 10

11 Podmínky k práci a k prosazování svých názorů máme všichni stejné...má-li někdo odlišný názor a je-li jeho řešení lepší, nemám s tím problém a rád se s ním ztotožním. 2. Mé aktivity vyplývají z funkce předsedy finančního výboru. Vypracovali jsme rozpočet obce, provedli jsme pravidelné čtvrtletní finanční kontroly hospodaření, vybrali jsme pojišťovnu pro pojištění majetku obce, provedli veřejnosprávní kontrolu hospodaření s dotačními prostředky obce u SDH, Sokola, mateřské a základní školy. Dále jsme se vyjadřovali k finančním otázkám a problémům, zvláště k těm, které se musely řešit rozpočtovými opatřeními. 3. Jednoznačně nový chodník u silnice. 4. Rozhádanost, kde osobní nevraživost vítězí nad logickým, nebo nejlepším řešením problému či úkolu. Myslím si, že místo házení klacků pod nohy by se mělo táhnout za stejný konec provazu. 5. Co se mne týká, tak to, že budu všechny své povinnosti a úkoly dělat co nejlépe, to je podle svých možností a schopností. Bohuslav Hrubý, zastupitel Sbor dobrovolných hasičů Dědek slaví 110 let od svého založení Dle platných nařízení musela obec Dědek na okres pravidelně hlásit, jaké hasební prostředky má k dispozici. Na počátku 20. století byly vykazovány dva požární háky a dvě ruční stříkačky, přestože v té době byly stříkačky už dávno na prach rozpadlé. V roce 1902 představitelé obce Dědek sestavili žádost o subvenci na nákup hasičské stříkačky k zemskému výboru do Prahy. Žádost byla odeslána prostřednictvím Přeloučské župy. K překvapení všech byla žádost kladně vyřízena a obec Dědek dostala subvenci 240 korun splatnou do jednoho roku. Částka 240 korun však na nákup nové stříkačky nestačila a naši radní měli obavy z půjčky. Proto po roce byla odeslána žádost o roční prodloužení možnosti čerpat subvenci. Historie našeho sboru se začala psát památného dne 2. února 1904, kdy se konala schůze občanů obce Dědek za účelem založení dobrovolného hasičského sboru, z důvodu zajištění ochrany před ohni, iniciovaná starostou obce. Této schůzi byli přítomni také přátelé hasiči z Lohenic, kteří nám přislíbili pomoc v počátečních měsících sboru. Založení sboru bylo tehdy schváleno hlasy všech přítomných. Sbor měl po založení 16 činných členů a 9 přispívajících členů. Členové činní: Jan Voříšek, Josef Kalhous, Josef Hlaváček st., Josef Hlaváček ml., Václav Hlaváček, Josef Pinkas ml., František Tamchyna, Václav Tamchyna, Jan Sucharda, Josef Malý, Josef Kramář, František Vosáhlo, Václav Štěpánek, Josef Šaravec, František Šaravec a Václav Vodička Členové přispívající: Josef Pinkas st., Václav Řehák, Václav Novotný, Josef Pokorný, Čeněk Pošva, František Novák, František Šaravec, Jan Dokonal a Hostinec. Ustavující valná schůze našeho sboru se konala dne 10. dubna Prvním starostou byl zvolen pan Josef Pinkas, velitelem pan Josef Kramář a náměstkem pan František Vosáhlo. Obec Dědek předala sboru novou dvoukolovou stříkačku berlovku, která byla zakoupena od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 594 korun. Následovala léta strastí a slastí a po 20. století jsme načali století 21. Ve zlých dobách světových válek sbor nemohl pracovat a mnoho bratrů hasičů přišlo o svůj život. Sbor však vždy dokázal povstat z popela a začít znovu naplňovat smysl svého založení. Dnes se náš hasičský sbor, kromě péče o techniku, pravidelně účastní okrskových hasičských soutěží a cvičení. Jako jediná organizace se stará o kulturní život v Dědku. Zvláštní obliby se v posledních letech těší Dětské dny, které pravidelně organizujeme od roku 2004 a nohejbalové turnaje dvojic pořádané od roku I po 110 letech po svém založení náš sbor dobrovolných hasičů žije! Sbor dobrovolných hasičů Dědek Vás srdečně zve na oslavy 110 let trvání sboru. Přijďte v sobotu 24. května ve 13 hodin odpoledne na parket do Dědka, čekají Vás ukázky historické i moderní hasičské techniky, kulturní a sportovní vystoupení. Celé odpoledne bude hrát Živaňanka. Jan Czagan, SDH Dědek 11

12 Sbor dobrovolných hasičů Živanice Pořádané akce: Pohádkový les pro děti Ve středu 30. dubna 2014 Za podpory organizací a sdružení v naší obci Sraz v 17 hodin před lesní stezkou na Dědek (křižovatka Dědek Černá u Bohdanče) Budou se na Vás těšit tyto pohádkové postavy: Amálka, Čert, dědek s babkou u řepy, Karkulka, Popelka, Rumcajs s Mankou, Skřítci, Rusalka, Vodník a Zlatovláska Akce se bude konat jen za příznivého počasí!!! Stavění májky v areálu Sokolovny V pátek 2. Května 2014 v 18 hodin Rádi bychom uvítali pomoc při stavění májky. Jak jistě víte, postavit tak velký smrk do takové výše vyžaduje mnoho energie a úsilí Májová veselice V sobotu 17. května 2014 od 14 hodin. Za podpory obce a TJ Sokol Živanice. Celý den bude hudebně doprovázet kapela Živaňanka. Vystoupení Základní a Mateřské školy Živanice. Zatančení Staročeské besedy v podání mládenců a družiček. Ukázka závodního rokenrolu TK Tornádo Lázně Bohdaneč??? Petr Vavřina, SDH Živanice T. J. Sokol Zpráva výboru o činnosti v r Výkonnostní sport Vlajkovou lodí T. J. Sokol Živanice je fotbalový oddíl. Družstvo mužů pro sezónu 2013/2014 postoupilo do divizní skupiny C, působí tedy ve čtvrté nejvyšší fotbalové soutěži v ČR. Po nevyrovnaných výsledcích v úvodu soutěže přišla bodová šňůra, která po podzimní části soutěže stačila na celkové 11. místo. V rámci zimní přípravy byl kádr posílen. Byl doplněn několika mladými nadějnými hráči, což spolu se zkušenými fotbalisty mělo přinést obrat k lepším výsledkům. To se zatím potvrzuje. V rámci jarních odvet divize C neztratilo družstvo Sokola Živanice ani jeden bod a postupně se propracovává tabulkou směrem vzhůru. Po 18 odehraných kolech je toto družstvo na 5. místě, když nasbíralo 27 bodů za 8 výher a 3 remízy, při kladném skóre 28:22, což řadí jeho obranu na 2. nejlepší místo ve skupině. Stanoveným cílem pro letošní sezónu je skončit v tabulce do 5. místa a stabilizovat hráčský kádr. U mládežnické části oddílu byla navázána spolupráce s fotbalovým oddílem SK Lázně Bohdaneč. Společné družstvo dorostu Živanice/L. Bohdaneč hraje v rámci Pard. kraje v 1. třídě skupině A. Družstvo dosud nasbíralo 22 bodů za 7 výher a jednu remízu při kladném skóre 45:31. Společná družstva mladších a starších žáků L.Bohdaneč/Živanice působí s dobrými výsledky v okresním přeboru. Činnost v rámci odboru sokolské všestrannosti a v oblasti zájmového sportu V průběhu cvičebního roku probíhalo nadále cvičení nejmladších dětí. Cvičilo se ve dvou na sebe navazujících hodinách, vždy ve čtvrtek. První hodina patřila těm nejmenším s účastí rodičů, druhá těm větším, chlapcům a dívkám dohromady. Náplní hodin byly pohybové a soutěživé hry a cvičení s využitím drobného náčiní, švédské bedny, minitrampolín, kozy, laviček a různých žíněnek. Jedna hodina proběhla jako Hodina s Mikulášem. Cvičitelkami byly opět L. Bártlová a M. Kubešová. O úspěšnosti jejich počínaní svědčí návštěvnost dětí v těchto hodinách. (Až 15 dětí.) Po celý rok pokračovalo cvičení Zumba, těšící se nadále dobrému zájmu. Zapojilo se do něj také několik starších žákyň a dorostenek. Cvičení vedla P. Jarolímová z L. Bohdaneč, cvičebním dnem bylo úterý. V průběhu roku, mimo letní období, využívali sokolovnu pro svoji přípravu malí hasiči, pod vedením pí. H. Schletterové. V pondělí a ve středu, vždy v tříhodinové hrací době, využívali sokolovnu nadšenci pro stolní tenis z řad dospělých. Měli možnost hrát na třech stolech v sále a na jednom na jevišti. Hrálo se po celý kalendářní 12

13 rok. Námět z dřívějška, ustavit oddíl stolního tenisu v rámci odboru sokolské všestrannosti a zapojit i mládež zůstal ještě jen námětem. Víceúčelová plocha hokejového hřiště pro letní sporty byla využívána málo, pokračovalo její využívání skupinou in-line hokejistů z Pardubic. V důsledku mírné zimy se bruslilo jen osm dní. Kulturní, společenská a zájmová činnost Vlastní akce T. J. T.J. uspořádala tradičně sokolský ples (19.1). připravila vystoupení divadelního souboru Vrchlický z Jaroměře s hrou Postel pro anděla (21.4.) a vystoupení národopisného souboru Formani ze Slatiňan s jeho Vánočním koncertem pro celou rodinu (7.12.). Zmíněná představení obou souborů měla velmi dobrou úroveň, což se projevilo příznivou odezvou u zúčastněných. Škoda, že jich nepřišlo víc, aby finanční pokrytí těchto akcí nebylo pro T. J. ztrátové. Akce vnějších subjektů Plesová sezóna v obci byla obohacena plesem místních hasičů a plesem obecního úřadu. Tyto subjekty také zajistily konání Staročeských májů a spolu s T. J. také dětský karneval. V pořádání svých akcí pokračovala Restaurace U Sokola. Jednalo se o koncerty kapel a taneční zábavy, celkem 6 akcí. Areálu T. J. opět využila Česká spořitelna a.s. pro uspořádání fotbalového turnaje družstev svých poboček z celé republiky. Nadšenci pro stolní tenis uspořádali v sokolovně jednodenní turnaj jednotlivců a obecní úřad obdobný turnaj o pohár starostky. Hostinská činnost Tuto činnost v areálu T. J. zajišťoval dále P. Černík. Zajišťoval ji nejen při všech sportovních a kulturně společenských akcích, ale také, a to ve větším měřítku v důsledku zájmu, i pro veřejnost. Lze říci, že v této činnosti se P. Černík již zabydlel, včetně pořádání výše zmíněných akcí ve vlastní režii. Výstavba a údržba V oblasti výstavby a údržby po hektickém roku předchozím (slavení výročí T. J.), byl rok 2013, dalo by se říci, rokem odpočinkovým. Dělala se pouze aktuální údržba, jako např.: oprava vstupního schodiště, oprava u domečků na dětském hřišti, oprava plynového kotle (výměna čerpadla), částečná oprava stolů, židlí a dveří. Výstavbou nic nového nevzniklo. V kabinách fotbalu byl zprovozněn internet, zavedený již dříve. Zajišťování chodu jednoty V minulém roce začal pracovat výbor jednoty v novém složení, v počtu 5 činovníků, v čele se starostou Mgr. Lubošem Bidlem. K řešení záležitostí T. J. se výbor scházel na řádných schůzích (sedm), které doplňovaly operativní porady pro běžný provoz v areálu. Účetním jednoty byla dál pí. Štusáková, z firmy JiNo s.r.o. Pardubice. Funkce sokolníka zůstala neobsazena, o obsluhu akcí v sokolovně se starali činovníci výboru T. J. a o úklid stávající cvičitelky, občas s pomocníky z řad členů jednoty nebo občanů. Bylo rozhodnuto zúčastnit se aukce na nového dodavatele elektřiny a plynu, která proběhla na místním OÚ. Vybráni byli noví dodavatelé: pro elektřinu Pražská energetika, a.s., pro plyn firma VEMEX Energie a.s. Praha. Jednota však k těmto dodavatelům nepřešla, protože tito si nezajistili včas převedení od stávajících dodavatelů. (ČEZ pro elektřinu a ARMEX Energy pro plyn.) V rámci grantových programů Pard. kraje na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit v roce 2014 byly podány dvě žádosti. Žádost na podporu renovace parketové podlahy v sokolovně ve výši 94 tis. Kč a žádost na podporu pořízení vybavení pro badminton ve výši 8 tis. Kč. Dnes již můžeme říci, že ani s jednou žádostí jednota neuspěla. Členská základna K má jednota evidováno celkem 85 členů, což je o 23 méně než v roce předchozím. Z toho je 55 členů zletilých (46 mužů, 9 žen), 5 dorostenců, 14 žáků a 11 žákyň. Členů za fotbal je v evidenci 43, ostatní členové, včetně jen přispívajících, v počtu 42, jsou evidovány v odboru sokolské všestrannosti. Zmíněný pokles členů padá na vrub fotbalového oddílu, kde došlo k velké obměně hráčského kádru ve všech kategoriích. 13

14 Jubilanty v letošním roce (50 let a více) jsou: Václav Novotný, 80 let (25.3) a Miroslav Formánek, 70 let ). Spolupráce s obcí a ostatními subjekty Obec: V roce 2013 poskytla obec jednotě finanční podporu ve výši Kč. O Kč více než v sedmi letech předchozích. Nový výbor jednoty ani obec nevyvolaly nějaké společné jednání a tak se komunikace jednota obec děla především na úrovni starostů, bezproblémově. Podpora od mateřské Sokolské župy v roce 2013 činila Kč.. Ostatní subjekty: Akce ostatních subjektů jsou v areálu T. J. pořádány na základě jednorázových pronájmů nebo dohodnutých pravidel. Tyto akce většinou probíhaly nekonfliktně, tradičně dobrá spolupráce je při akcích místních hasičů. Závěr V roce 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (OZ), což se dotklo i ČOS. ČOS se přeměnila z občanského sdružení na spolek. Ve vztahu k župám a T. J. má postavení hlavního spolku, župy a T. J. představují jeho pobočné spolky, přičemž samostatná právní subjektivita je jim zachována. Přirozeně, že ustanovení nového OZ se muselo promítnout i do stanov ČOS, což se stalo, takže od tohoto nového roku bude povinností i naší jednoty se těmito stanovami řídit. Ve všech svých činnostech. Připomínám to proto, že to bude úkol nejen pro výbor, ale i pro ostatní činovníky jednoty. Dovolte mi, abych na závěr této zprávy o činnosti poděkoval všem členům, cvičitelkám, trenérům a činovníkům jednoty za vše co pro T. J. v roce 2013 vykonali a stejně tak všem externím pomocníkům, kteří také svým dílem přispěli. Velmi děkuji sponzorům a dárcům naší T. J. za projevovanou podporu, zejména pak Ing. Jiřímu Novákovi za jeho roli mecenáše naší jednoty. Děkuji za pozornost. T. J. Sokol Živanice - poznámka redakce: texty přispěvovatelů nebyly korigovány VÝPISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - Výpisy usnesení ze zasedání ZO Živanice, konaného dne Usnesení č.1: ZO Živanice schvaluje program jednání. Usnesení č.2: ZO Živanice bere na vědomí zprávu starostky Věry Rálišové. Usnesení č.3: ZO Živanice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Usnesení č.4: ZO Živanice bere na vědomí zprávu finančního výboru. Usnesení č.5: ZO Živanice schvaluje RO , přijetí dotace ve výši ,- Kč na obnovu zeleně. Usnesení č.6: ZO Živanice schvaluje RO , přijetí dotace ve výši ,- Kč na nákup hasičského vybavení. Usnesení č.7: ZO Živanice schvaluje RO , přesun prostředků z rozpočtu na chodníky do rozpočtu na veřejné osvětlení. Usnesení č.8: ZO Živanice schvaluje přijetí rozpočtového provizoria pro rok Usnesení č.9: ZO Živanice schvaluje ustavení komise a inventarizační a odpisový plán majetku obce. Usnesení č.10: ZO Živanice schvaluje zadání projektové dokumentace firmě Jiří Stránský Projekce dopravních staveb na vybudování silnice navazující na větev za prodejnou, souběžnou s hlavní silnicí včetně spojovacích jednosměrných ulic. Usnesení č.11: ZO Živanice schvaluje podání žádosti na grant Pardubického kraje na rozpracovaný územní plán, bez nároku na jeho získání. 14

15 Usnesení č.12: ZO Živanice schvaluje podepsání pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění obecního majetku, zprostředkované Zbyňkem Schäferem. Usnesení č.13: ZO Živanice schvaluje odkup pozemku 138/2 kú Živanice za ,-Kč do majetku obce. Usnesení č.14: ZO Živanice schvaluje OZV 3/2013 o poplatku za psy, poplatek za odpady dle OZV 1/2013 a Nařízení obce 1/2013 Tržní řád. Usnesení č.15: ZO Živanice bere na vědomí bezpečnostní audit Usnesení č.16: ZO Živanice souhlasí s provedením jižního chodníku jako chodníku severního a pověřuje starostku přípravou projektové dokumentace. Usnesení č.17: ZO Živanice bere na vědomí zprávu kulturní komise. Usnesení č.18: ZO Živanice bere na vědomí informace z OÚ. Usnesení č.19: ZO Živanice schvaluje Dodatek č.1/2014 ke smlouvě č. 112/02 - SOP a. s. Usnesení č.20: ZO Živanice schvaluje Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s Dopravním podnikem Pardubice pro rok Výpisy usnesení ze zasedání ZO Živanice, konaného dne Usnesení č.1: ZO Živanice schvaluje program jednání. Usnesení č.2: ZO Živanice schvaluje podpis smlouvy na realizaci stavby,,revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice s vítěznou firmou POPR s.r.o. Usnesení č.3: ZO Živanice schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků od paní Petrové a to ve výši 25,- Kč za m2 celkově za ,-Kč. Usnesení č.4: ZO Živanice schvaluje, z důvodu nemožnosti najít shodu na novém přístupu k pozemkům manželů Doležálkových, odstoupení od Budoucí kupní smlouvy a úpravu projektu,,revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice tak, aby nebyly trvalým záborem dotčeny pozemky manželů Doležálkových. Usnesení č.5: ZO Živanice schvaluje odměnu zastupitelce Haně Jirsové ve výši 437,- Kč dle nařízení vlády 375/2000 Sb. Usnesení č.7: ZO Živanice schvaluje směrnici o schvalování roční závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Živanice. Usnesení č.7: ZO Živanice schvaluje rozpočtové opatření , které účetně opraví přesun financi z projektu rekonstrukce severního chodníku do položky rekonstrukce VO a rozhlasu u hlavní silnice. Výpisy usnesení ze zasedání ZO Živanice, konaného dne Usnesení č.1: ZO Živanice schvaluje program jednání. Usnesení č.2: ZO Živanice schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2014 jako schodkový, a to v příjmech ve výši ,00 Kč a ve výdajích ve výši ,00 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let ve výši ,00 Kč. Usnesení č.3: ZO Živanice schvaluje Provozní řád hřiště a pověřuje starostku dořešením formy výběru poplatku za užití hřiště. Usnesení č.4: ZO Živanice schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Doležálkovými a zřízení služebnosti formou smlouvy budoucí o zřízení služebnosti. 15

16 Usnesení č.5: ZO Živanice schvaluje zadání pro realizaci jižního chodníku u čp. 53 ve variantě jako u OÚ s využitím smlouvy o služebnosti a ukládá starostce zadat vypracování této části projektu projektantovi. Usnesení č.6: ZO Živanice schvaluje převod pozemku parcelní číslo 919/20 o výměře 109 m2, který vznikl geometrickým plánem č /2013, souhlasným prohlášením účastníkům řízení (jmenovitě: Božena Janderová, Marie Karasová, Růžena Machačová, Věra Musílková, Bohuslav Pulkrábek, Jan Pulkrábek, Jaroslav Pulkrábek, Václav Pulkrábek)na základě vydržení z důvodu řešení pozůstalosti po panu Františkovi Pulkrábkovi. Usnesení č.7: ZO Živanice schvaluje vyvěšení záměru prodeje ostatních pozemků 919/19, 919/21, 919/22, 919/23, 919/24, 919/25, 919/26, 919/27 a seznámení účastníků o možnosti vydržení pozemků. Usnesení č.8: ZO Živanice souhlasí s přípravou rozšíření zabezpečovacího zařízení do hasičské zbrojnice. Usnesení č.9: ZO Živanice schvaluje pořízení dokumentace pro stavební povolení na sklad sportovního náčiní u víceúčelového hřiště. Záznamy ze zasedání zastupitelstva obce Vzhledem k pokroku v internetové technologii je dnes již běžné nahrávat dlouhá videa například na server Youtube. Překážkou, ve zveřejňování záznamů ze zastupitelstev obcí, bylo jednak přemrštění cen za umisťování velkých videosouborů na internet. Dalším problémem byla nejasnost zákonů a judikatury ohledně zveřejňovaných záznamů z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dalších platných předpisů. Některá města a obce se rozhodli k tomuto transparentnímu zveřejňování záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva již dříve. Jelikož bychom neradi porušili (snad i absurdní) zákon, až v tomto roce (od ) si Vám můžeme tyto záznamy nabídnout online/na internetových stránkách obce. Obdobné to bylo i se zápisy ze zastupitelstva obce. Ty však byli v úředních hodinách, nebo kdykoliv po předchozí domluvě, všem zájemcům předloženy. Těší nás, že Vám, občanům naší obce, budeme moci přinášet na našich webových stránkách nejen zápis ze zastupitelstva obce, ale i odkaz na videozáznam zmíněného jednání. Vše již brzy na **********************************************************************************!!!! PIŠTE NÁM!!!!!!!! PIŠTE NÁM!!!!!!!! PIŠTE NÁM!!!!!!!! PIŠTE NÁM!!!! Vážení čtenáři, rádi uvítáme Vaše otázky, náměty, připomínky, postřehy týkající se života v obci. Příspěvky můžete zasílat na adresu redakce: ********************************************************************************* inzerce: Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných zemin. Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale stejně jako další země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý začala je využívat sama. Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium. Urban mining čili městská těžba Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří se o urban mining, tedy městské těžbě. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a 16

17 opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby. Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako druhotné suroviny. Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily. Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka. Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %). Recyklace není výdělečný byznys Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních. To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN. Pohádkovým lesem dojdete ve středu 30. dubna na Čarodějnickou taškařici, je to jedna společná akce! Srdečně zveme všechny děti bez rozdílu věku v doprovodu, přechod silnice ze Živanic není součástí organizačního zabezpečení, děti z Dědka mohou přijít lesní silnicí sraz v 1700 na lesním rozcestí u Dědka. sokolovna místo srazu 17

18 Vážení spoluobčané. Na rezignaci paní Vlasákové jsem nechtěla nijak reagovat, neboť rozebírat lživá napadání, kterých se ve svém oznámení dopustila, mi akorát zbytečně zvedá tlak a věřím tomu, že každý občan má dostatek informací, aby si na tuto rezignaci udělal vlastní názor. Vzhledem k tomu, že však paní Vlasáková požadovala otištění rezignace v Živaňáku a měla na to plné právo, pak i my, zastupitelé, máme právo se k tomu vyjádřit. A skoro bych řekla, že i povinnost. Paní zastupitelka tvrdí, že ZO neinformuje dostatečně občany o všech záměrech. Myslím si, že to není pravda a pokud měla někdy tento pocit, pak si měla uvědomit, že i ona je zastupitelka a měla se o vyšší informovanost (dle jejích představ) postarat. Nehospodárné nakládání s finančními prostředky obce. Toto je vyložená lež absolutně nepodložená žádnými čísly a fakty, která hrubě uráží celé zastupitelstvo obce! Schvalovaný rozpočet obce je každoročně 18

19 vyrovnaný, obec má navíc finanční rezervy z let minulých a každý rok je svým hospodařením navyšuje! Jakým právem paní Vlasáková takto nehorázně napadá zastupitele?! Bod 3 o chování některých zastupitelů vůči určitým spoluobčanům. K tomu bohužel nemám žádné informace, o jakých konkrétních případech nevhodného chování zastupitelů paní Vlasáková hovoří. Byla jsem spíše svědkem nevhodného a urážejícího chování některých občanů směrem k zastupitelům a nikdy jsem nezaznamenala, že by se někdo z nich nechal strhnout k nízkému chování, které předvedli oni. Chtěla-li paní Vlasáková něco změnit, pak měla příležitosti, jako zastupitelka měla možnosti. Těch nevyužila, za celé období jejího působení se nezapojila do organizace žádné obcí pořádané akce, nepomohla s přípravou žádného projektu. Její rezignace tedy chod zastupitelstva nijak neochromila a s odstupem času musím konstatovat, že nová zastupitelka, paní Hana Jirsová, je co do osobnostních i pracovních kvalit nesrovnatelně lepší náhradou. Tolik můj pohled na rezignaci paní Vlasákové. Pevně věřím, že již nebudeme muset otevírat třináctou komnatu negativních emocí a bude celý tento případ jednou provždy tímto ukončen. Děkuji Vám za čas, věnovaný přečtení tohoto článku a přeji všem příjemné prožití jarních dní Ing. Kateřina Voříšková, zastupitelka a místostarostka obce Služby obecního úřadu Vidimace a legalizace ověřování podpisů a listin si lze domluvit na libovolný termín po dohodě na telefonním čísle Sběr drobného elektroodpadu odevzdat můžete veškeré malé elektrospotřebiče a baterie (nenoste nebezpečný odpad a neobvyklé elektroodpady ty lze odložit pouze po předchozí dohodě s úřadem). Sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů například vysavače, mixéry, přehrávače, mikrovlnné trouby, žehličky, radiomagnetofony, ruční nářadí Odevzdávejte pouze kompletní spotřebiče (nerozebrané)!!! Sběr velkých elektrospotřebičů, bílé i černé elektro lednice, televizory klasické i LCD/LED/plasma, počítačové monitory, sporáky a obdobné velké spotřebiče. Je třeba zajistit vyložení spotřebiče na zpevněnou plochu v areálu obecního úřadu. Odevzdávejte pouze kompletní spotřebiče (nerozebrané)!!! Sběr úsporných žárovek Jedná se o kompaktní úsporné zářivky (žárovky), výbojky, lineární trubicové zářivky do 40cm a světelné zdroje s LED diodami. Nádoba se nachází ve vestibulu obecního úřadu, v době nepřítomnosti lze zanechat zdroje u vchodových dveří OÚ. Do nádoby nepatří: klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky. Lineární trubicové zářivky nad 40cm lze odevzdat do speciální velké krabice, ta se nachází ve dvoře OÚ, obraťte se na pracovníky obecního úřadu. Staré železo lze odložit v kontejneru ve dvoře OÚ (předem nutná domluva na telefonních číslech a , nebo osobně pro zpřístupnění) Sběr tonerů z tiskáren krabice ve vestibulu obecního úřadu, v době nepřítomnosti lze zanechat u vchodových dveří OÚ. Odevzdáním prázdných tiskových kazet, zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených v našem kraji. Více informací na POUZE ORIGINÁLNÍ TONERY!!! Sběr použitých olejů z domácnosti olej z vaření lze vylít do barelu na obecním úřadu. Můžete využít pracovní doby, nebo se telefonicky objednat dle potřeby. Nelze likvidovat vyjetý motorový olej. Sběr CD a DVD sběr vyřazených a poškozených CD a DVD. Zelená popelnice ve vestibulu OÚ. Kopírování - černobílé kopírování do formátu A3 - barevné kopírování do formátu A4 Dodatečný prodej pytlů pro tříděný odpad, kus á 5Kč, oranžové pytle na krabicové balení nápojů (tetrapack) jsou na vyžádání v množství obvyklém zdarma. Prodej jednorázových lístků na MHD DP Pardubice Služby pedikérky poskytuje paní Jaroslava Literová, pro objednání a více informací volejte Další informace na telefonních číslech a zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka - vydává OÚ Živanice. Kontakty - tel/fax: , mobilní tel.: , Vychází neperiodicky, zdarma v nákladu 400 výtisků. Povoleno MK ČR E

20 inzerce: 20

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Zpravodaj města Chropyně 5/2015

Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Rozkvetlo nám náměstí 22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu rozkvetl park na náměstí. Díky zručným babičkám

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více