Mauglí - Syn člověka -manuál podle knihy Džunglí pro desetidenní křesťanský tábor-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mauglí - Syn člověka -manuál podle knihy Džunglí pro desetidenní křesťanský tábor-"

Transkript

1 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 Mauglí - Syn člověka -manuál podle knihy Džunglí pro desetidenní křesťanský tábor- Ahoj. Držíte v rukou manuál pro letošní tábor. Když si tento manuál přečtete zjistíte, že podrobně je zpracován pouze DEN č.1. Tento DEN 1. slouží především jako vzor k rozplánování dalších dnů. I tento den lze předělat nebo vymyslet jinak. Důležité je ale to, abychom měli nějaký vzor a mohli společnými silami vymyslet, rozplánovat a mezi sebou rozdělit úkoly na dny další. K tomu nám všem buď Pán Bůh nápomocen. Pokyny k používání manuálu: Manuál obsahuje materiál pro 9 celých dní konání tábora (desetidenní tábor) Každý den má své vlastní téma a je uvozen oddílem z knihy Džunglí Téma každého dne by mělo být rozpracováno do všech denních úseků Úseky mapy Džungle v níž všichni společně žijí vidíte na mapě tábořiště. Cílem je, aby na konci tábora mohlo být odhaleno a zabito ZLO představované tygrem Šér Chánem. Každý den tohoto manuálu se skládá z několika denních úseků: 1. RNST - Ranní nástup s tématem dne a přečtením oddílu z knihy Džunglí 2. DDPR - Duchovní dopolední program 3. VPP - Veřejně prospěšné práce většinou straších dětí na úpravě tábořiště 4. DHR - Dopolední hry 5. PKL - Polední klid 6. NNOP - Nástup na odpolední program 7. ODPR - Odpolední program 8. VNST - Večerní nástup 9. VPR - Večerní program 10. VČT - Večerní čtení OBSAH 1. večer úvod, přivítání, uvedení do táborové hry, rozdělení úkolů Den Příchod Mauglího mezi vlky, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Ochrana slabšího, boj se zlem, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Baghírova oběť, oběť PJK, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Den ohně, PJK-světlo světa, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Malé dobré skutky, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den BANDAROVÉ - malé hříchy, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Bílý brejlovec - den zdravovědy, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Mauglí mezi lidmi - odlišný, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR Den Zabití tygra - Ježíš zvítězil nad zlem, DDPR VPP, DHR, ODPR, VPR str.

2 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 Večerní nástup (VNS): Táborová etapová hra Mauglí - 1.VEČER Prolog: Na letošním táboře se vydáme do daleké Indie, do džungle, kde mezi zvířaty vládnou přísné zákopy soužití. Knihy džunglí napsal v r anglický spisovatel, který se v Indii narodil. V jeho džungli zvířata myslí a mluví jako lidé - však si šel pro poučení do starých bajek. Naše táborová hra je z podivuhodného příběhu o lidském mláděti, které vyrostlo a dospělo v muže mezi zvířaty. Za dávných časů, kdesi v Indické džungli na břehu mohutného toku řeky Vaingangy žila vlčí smečka. Skládala se ze 4 rodů a právě v této smečce stal příběh, který Vám chci vyprávět. Úkoly: - Rozdělení vlčat do vlčích rodů - Obsazení rodů jejich předáky - Obsazení vedoucích - Seznámení s řádem tábora - Otevření táborové hry MAUGLÍ - Rozdělení názvů vlčích rodů, hesla, znaky, pokřiky atd. - Seznámení s denním řádem - Pokyny tábora (zákazy, příkazy aj.) - Odměny a tresty Večerní čtení (VČT):... -ZAHAJOVACÍ ČTENÍ Z KNIHY DŽUNGLÍ... Návrh na OBSAZENÍ VEDOUCÍCH: Hl.v.1. Dan - AKÉLA (vůdce smečky) Zdravotník Vráťa, Daniela - HAD KÁ (správce jedů) Zásobování, voda - SLON HÁTHÍ (má sílu) Jára Hl.v.2. Pavel - BÁLÚ (učí vlčata) Kuchyň Lenka-VLČICE SÁLÍ (krmí vlčata) Kuchyň - BAGHÍRA (Lucka) Bára (předák 1. vlčího rodu) Vráťa (předák 2. vlčího rodu) Veronika (předák 3. vlčího rodu) Feb (předák 4. vlčího rodu) Magda (starší vlk) Jana (starší vlk) Štěpán (starší vlk) Honza (starší vlk) Jahoda (starší vlk)

3 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 DEN 1. Téma dne: PŘÍCHOD LIDSKÉHO MLÁDĚTE. Mládě je slabé bezbranné vydané napospas. Příchod Syna člověka na tuto zem. Dítě narodilo se vám! Ranní nástup (RNST): Čtení (čte Bálú) : Vůdce smečky Akéla neboli Dan, jak mu říkala jeho družka, se vzbudil toho dne hodně časně. Protáhl se, zbystřil sluch a zdola z úžlabiny, svažující se k řece zaslechl nevlídné, zlostné, podrážděné lamentování tygra. Hlupák! zamručel si pod vousy vlk. S takovým lomozem se pouštět na lov. Klid! okřikla ho vlčice Bára. Dneska neloví srnce. Loví člověka. Člověka! řekl vlk opovržlivě. To musí požírat člověka a zrovna v našem lovišti. Kvílení zesílilo až přešlo do vrčení a tygr vyrazil. Šér Chán zavyl to tygři obyčejně nedělají. Minul kořist! uchechtl se Akéla. Něco se dere na kopec, řekla vlčice a přivřela jedno oko. Dej pozor. Křoví houštiny trochu zašustilo a Otec vlk se přikrčil na zadních tlapách ke skoku. Pak, kdybyste to byli pozorovali, byli byste uviděli nejpodivnější věc na světě - jak se vlk dovede zarazit uprostřed skoku. Vyskočil, dříve než mohl rozeznat, nač skáče, a pak se snažil zastavit skok. Vyšlo z toho to, že vyletěl kolmo do vzduchu do výše půl druhého metru a dopadl zpět téměř na místo, z kterého skočil. Člověk! vyštěkl. Lidské mládě! Podívej se! Přímo před ním, držíc se nízké větve, stálo nahé opálené dítě - nejroztomilejší drobeček s důlky ve tvářích, jaký kdy přišel v noci k vlčímu doupěti. Podívalo se Otci vlkovi přímo do očí a zasmálo se. Tohle že je lidské mládě? ptala se Matka vlčice. Přines mi je sem, já jsem ještě nikdy žádné neviděla. Vlk, zvyklý přenášet vlastní mláďata, dovede v tlamě podržet vejce a nerozbít je. A tak, třebaže Otec vlk sevřel čelistmi zádíčka dítěte, přece jen se ho nedotkl ani jediným zubem, když je přenášel k vlastním mláďatům. Jak je malé! Jak je holé a - jak odvážné! řekla Matka. Dítě si odvážně razilo cestu mezi vlčaty, aby se dostalo do teplého úkrytu k vlčici. Koukejme se, ono saje s druhými. Tak, tak, tohle je lidské mládě! Nu, byla vůbec kdy nějaká vlčice, která by se mohla pochlubit, že měla mezi svými vlčaty lidské mládě? Slyšel jsem tu a tam o podobné věci, ale ne v naší smečce a ne za našich časů, řekl Otec vlk. Je docela bez chlupů a mohl bych je zabít jediným úderem své tlapy. Ale podívej se, ono se na mne dívá a nebojí se. Člověčí mládě. Mládě se stočilo do klubíčka a spokojeně usnulo. - Hymna, pokřiky, přivítání (řídí Akéla) : - Seznámení s programem dne (seznamuje Baghíra) : - Dotazy, informace předáků aj. (řídí Akéla) :

4 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 (DDPR) Dopolední duchovní program(učí medvěd Bálú - starší vlčata a vlčice Sálí - mladší vlčata) : PŘÍCHOD BOŽÍHO SYNA Biblické texty: Přišel jako dítě podle L2 Lukáš 2:4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. 8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." 13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." 16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Chtěli ho zabít podle Mt 2 Matouš 2:13 Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." 14 On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta 15 a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: `Z Egypta jsem povolal svého syna. 16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Příchod syna člověka na tuto zem. JAN 1:11 JEŽÍŠ PŘIŠEL DO SVÉHO VLASTNÍHO, ALE JEHO VLASTNÍ HO NEPŘIJALI. 12 TĚM PAK, KTEŘÍ HO PŘIJALI A VĚŘÍ V JEHO JMÉNO, DAL MOC STÁT SE BOŽÍMI DĚTMI. 13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. podtržený text se děti učí zpaměti (pro menší je možno text krátit) Další rozpracování: Pro mladší děti: Klademe otázky: Proč slavíme Vánoce. Co se tehdy přihodilo. Jak to vypadalo. Co se v Bibli píše o příchodu Syna člověka na tuto zemi. Jak se jmenuje Syn člověka. Kdo ho chtěl zabít. Kdo ho zachránil a jak. Použijeme text z L2,4-16 a Mt2, Dále použijeme příběh nebo dramatizaci popsanou v oddíle pro starší děti a převedeme ji tak, aby byla srozumitelná mladším. Na závěr opět použijeme evangelizační závěr pro starší děti převedený do srozumitelné podoby dětem mladším. Pro starší děti: Vyprávění o vánocích a o příchodu Syna člověka na tuto zemi formou otázek a odpovědí. Vycházíme z toho, že vánoční příběh je všeobecně dobře známý a děti se budou živě zapojovat do programu. Při vyprávění sledujeme paralelu s příchodem Mauglího mezi vlky. I PJ Kristus zde měl své nepřátele. Hned po narození ho chtěl zabít král Herodes Veliký, který věrně připomíná tygra Šér

5 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 Chána. Zachránil ho otčím Josef, když s Marií a Synem člověka uprchli před Herodem do Egypta. Stalo se tak na pokyn od anděla, který Josef dostal ve snu. Dále se zeptáme dětí, co z příchodu Syna člověka na tento svět máme my lidé. Co přinesl nám a co chce od nás. Text Jan 1:11-12 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi dětem přiblížíme názornou ukázkou, kterou si sami zahrají jako divadlo. Příběh během dramatizace čteme jako vypravěč. Podle situace posoudíme, zda je nutné více vyprávět, nebo více hrát s dětmi dramatizaci. Dramatizace a vyprávění: Příběh vypráví během dramatizace vypravěč: Jeden člověk se vrací domů. Do svého města a domu. Sousedé o něj nemají zájem, část rodného domu, ve které bydel je prodána a jeho rodina, jej vyžene na ulici. Ptá se kolemjdoucích, zda by ho nemohli přijmout pod svou střechu. Zdá se, že jej nikdo z nich nepřijme. Po nějaké době se ale přece najdou lidé, kteří mu přístřeší nabídnou. Řeknou mu že může povečeřet s nimi se všemi dohromady. Proč ne? Přijímá nabídku. A tak se všichni společně sejdou pod jednou střechou. Pocestný i ti, kteří ho přijali. U stolu se parta mladých lidí dozví, že pocestný na dlouhých cestách zachránil život synovi zdejšího krále, že pobýval jako čestný host na jeho dvoře, že se zamiloval do královské dcery a ona do něj, že se vzali a nyní, že se vrátil pro své přátele do svého města, aby je odvedl s sebou na královský dvůr. Jeho vlastní jej nepřijali a on jim zatím ještě neřekl, že jeho rodné město, jako město královské, teď celé patří jemu - zeti krále této země. Dostala jej totiž spolu s dalším bohatství od tatínka jeho nevěsta věnem. Těm, kteří jej přijali, lezou očí údivem z důlků když slyší tu neuvěřitelnou zvěst. Pocestný teď jim chce dát to, co původně měl připraveno pro své vlastní. Budou se moci nazývat princovou družinou, pobývat na jeho hradu a být radními tohoto města. Dramatizace: Vlastní a nevlastní Pocestný: (vrací se domů z cest) Ahóóóóóóóój. Kde je kdo, už jsem doma Tady se to změnilo. Už bych to tu ani nepoznal. Pocestný: (přijde k domu a klepe) Domovník: (hlas zevnitř) Kdo to buší na dveře? Co je to za tuláka. Domovník: (otevře a v ruce má hůl) Jedeš pryč. Kdo jsi a co chceš? Pocestný: Vy mě nepoznáváte? Vždyť jsem tu vyrostl. Vždyť mi patří kus tohoto domu. Vždyť tu mám svý vlastní věci. Domovník: (zavolá jeho sourozence) Znáte tohoto tuláka? Říká, že jste jeho příbuzní. Že přišel do vlastního domu. Že mu to tady patří. Sourozenci: (volají jeden přes druhého) Lhář prolhaný. Neznáme ho. Podvodník! Ať už jsi pryč. Pocestný: (smutný odchází a nervózně přechází ulici sem a tam) Pocestný: (oslovuje kolemjdoucí) Nevzali byste mě na přespání? Už se stmívá. Nemám kde spát. Kolemjdoucí: (vrtí hlavou že NE) Parta: (jde kolem a ptá se) Kdo jsi? Co tu děláš? Proč jsi tak vystrašený? Pocestný: Parta: Pocestný: (sedí u stolu a vypráví) Nevím, kde budu spát. Pojď s námi. Můžeš spát našem domě. Chceme dnes ještě společně povečeřet a pobavit se. Pojď, budeš jedním z nás. Pojď povíš nám, kdes všude byl a jak ses měl. Na dlouhých cestách jsem viděl mnoho zajímavých měst a mluvil s různými lidmi. Někteří pomohli mně, jiným jsem pomohl já. Teď se vracím protože mé putování před 1/2 rokem skončilo. Na své poslední poutí, to už jsem se vracel

6 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 do tohoto kraje, jsem zachránil život synovi zdejšího krále. Při lovu tygra spadl z koně a divoká šelma se připravila ke skoku. Nerozmýšlel jsem se a bez váhání na šelmu vystřelil. Byla to šťastná trefa. Zasáhl jsem tygra do hlavy a výstřel ho uprostřed skoku srazil k zemi. Byl by mladého prince zabil už jen svou vahou, kterou by na něj mrtvé tělo dopadlo. Takhle mrtvé tělo tygra dopadlo přímo před něj. Od té doby jsem pobýval jako čestný host na jeho dvoře. Tam jsem se zanedlouho zamiloval do jeho sestry, královské dcery, a ona se zamilovala do mě. Otec král proti svatbě nic nenamítal. A tak jsem se nyní po naší svatbě vrátil domů, do rodného města pro své příbuzné, přátele a známé. Pokud by chtěli, odvedl bych je s sebou na královský dvůr. Jenže zdá se, že nechtěli. Moji vlastní mě nepřijali a ani se ke mně neznali. Zatím jsem jim ještě neřekl, že toto mé rodné město jako město královské teď vlastně celé patří mně jako zeti krále zdejší země. Spolu s dalším bohatstvím jej totiž dostala od svého tatínka věnem má nevěsta. Parta: (lezou jim oči z důlků) To je neuvěřitelná zpráva! Co teď bude s námi? Co bude s tvými příbuznými? Pocestný: To, co původně měli dostat moji vlastní, dostanete teď vy. Vy, kteří jste mě přijali. Vy budete jako královské děti. Vy budete moci být mojí družinou a pobývat se mnou na mém hradu. Těm z vás, kteří chcete zůstat dávám toho město do správy a jmenuji vás jeho radními. Ostatní pojďte se mnou ke králi. Už mě čeká. Evangelizační závěr: Zeptáme se dětí, zda rozuměli hranému divadlu a zda chápou co to znamená pro ty, kteří prince přijali a pro ty, kteří ho odmítli. Necháme děti přemýšlet a vymýšlet možné dedukce a aplikace. Potom obrátíme jejich pozornost na učedníka Jana, který byl nejmladší z učedníků PJK a který byl s Ježíšem v největším přátelství. Tento učedník napsal text J1, Zdůrazníme, že tato slova myslí v Bibli učedník Jan vážně. Zeptáme se dětí, zda si myslí, že osobně Jan Ježíše Krista přijal nebo nepřijal a zda se Jan stal Božím dítětem. Protože máme biblické svědectví o tom, že Jan uvěřil přijal PJK (J20,8), můžeme věřit i my, že jsou slova J1,11-14 pravdivá v obecném měřítku pro všechny lidi proto se nabízí výzva, abychom byli i my mezi těmi, kteří Ježíše přijmou, nikoli mezi těmi, kteří ho odmítnou. Zde vyučující vloží osobní svědectví o tom, jak přijal PJ Krista on sám Na konec se dětí zeptá, zda někdo nechce teď hned říci PJ Kristu v modlitbě, že ho přijímá. Může to být poprvé v životě, v tom případě učitel můžeme modlitbu předříkat nebo napsat na kousek papíru. Některé dítě ale může Ježíše přijmout v modlitbě znovu, přestože to už kdysi udělalo. Pak to bude nové potvrzení toho, že to pořád platí.

7 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 VPP Veřejně prospěšné práce (při nástupu s nimi vlčata seznámí slon Háthí, práce dozorují a řídí předáci rodů) : Skladiště Brutar Ohniště Lavičky Koupelny Úprava hřiště Lednice Nástěnky Ešusovníky Dříví (DHR) Dopolední hry (řídí předáci rodů a starší vlci) : NA LOVU rychlost, odvaha, obratnost Na lesní pasece, obklopené houštinami, v nichž je plno úkrytů, se rozptýlí polovina hráčů. Představují srnčí stádo na pastvě. Druhá půlka hráčů, označená čepicemi nebo barevným pruhem na rukávě, se zatím z hloubi lesa tajně plíží k pasece. Je to vlčí smečka, která se chystá přepadnout srnčí stádo. Když jsou vlci blízko paseky, vůdce smečky dá signál k útoku. V okamžiku, kdy zazní jeho,haúúú", vtrhnou vlci na paseku a snaží se pochytat co nejvíc srnců. Komu dají babu, ten se musí posadit do trávy nebo na nejbližší pařez. Srnec, který uteče z paseky aspoň deset kroků do hloubi lesa, je zachráněn. Když jsou všichni srnci pochytáni nebo poschováváni v lese, hra končí. Spočítejte, kolik srnců vlci ulovili. Pak si obě strany vymění úlohu. Při této hře poznáte odvážné i zbabělce. Odvážní se v roli srnců pustl až do středu paseky, zbabělci se úzkostlivě drží při kraji lesa. Někdy jim to však není nic platné, stanou se právě proto snadnou kořistí vlků, kteří se nepozorovaně připlížili k pasece právě z této strany. NA VLČATA V DOUPĚTI postřeh Je to jakási schovávaná naruby. Jeden hráč se skryje v terénu (vlčí doupě), nejdál v padesátimetrovém okruhu kolem místa, na kterém čekají ostatní. Musí si vybrat dost prostornou skrýš, do které se vejde víc osob. Dvě minuty po jeho odchodu vyrazí ostatní hráči a rozptýlí se po lese. Každý po něm pátrá na vlastni pěst. Kdo ho najde, schová (do vlčího doupěte) se vedle ukrytého hráče. Musí to udělat tak nenápadně, aby ho nezpozorovali jiní hledači,kteří jsou právě někde nablízku. Postupně v úkrytu přibývají další hráči, až jsou tam nakonec namačkáni jako vlčata v doupěti. Odtud název hry. Kteří čtyři najdou skrýš jako poslední, musí vyrobit nosítka a odnést toho, kdo tu byl schovaný první, zpátky na společné shromaždiště. V další hře se schová ten, kdo objevil úkryt nejdříve. (PKL) Polední klid : (vlčata se baví sama jak které chce, dozor má BAGHÍRA) (NNOP) Nástup na odpolední program (s programem seznamuje Akéla) : (ODPR) Odpolední program (řídí předáci rodů a starší vlci):

8 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 STOPOVÁNÍ DIKOBRAZA stopování, postřeh + výlet do okolí Dikobraz, kterého k této stopařské hře potřebujete, není ten milý bodlináč, který za teplých letních večerů s hlasitým funěním haraší v křovinách džungle. Stopovacího dikobraza si uděláte z válcového polínka, do kterého natlučete ze všech stran silné hřebíky. Když pak to polínko uvážete na _provaz a vlečete za sebou po zemi, ježek zanechává dobře znatelnou stopu - svými kovovými ostny rozrývá zem, hrne listí, vytrhává trávu. Ale není to zase stopa tak zřetelná jako od traktoru! Kdo ji chce sledovat rozmanitým terénem, musí napnout všechny smysly. Vedoucí vyrazí s ježkem do terénu, ostatní ho v desetiminutovém odstupu sledují. Dokud značkař vleče ježka po měkké půdě, je stopa snadno čitelná, ale když se to divné zvířátko dostane na skalnatý podklad, musí se stopaři dokonale soustředit. Značkař postupuje klikaté krajem asi kilometr, pak se schová a čeká, až jeho pronásledovatelé dorazí na místo. Přepadne je ze zálohy prudkou palbou hadrovými míči. Koho zasáhne, ten z boje odstupuje. Značkař sám je zneškodněn teprve třemi zásahy. Značkař se vymění a hra pokračuje o další kilometr. PÁTRÁNÍ PO UPRCHLÍCÍCH postřeh kdo se schová nejlépe (Mauglí před Šér Chánem) Pro tuto hru potřebujete nepřehledný terén velký asi půl čtverečného kilometru, ohraničený přirozenými liniemi lesa, cest, průseků nebo vodních toků. Jestliže máte v oddílu čtyři družiny, budou dvě představovat uprchlíky a dvě hledače. První družstvo (2skupinky) - uprchlé Mauglí - pošlete do terénu s příkazem: Schovejte se na takovém místě, kde vás tygři tak snadno nenajdou. Můžete zalézt někam do rokliny, do houští nebo se zamaskovat trávou a větvemi. Jestliže vás některý z tygrů uvidí, neutíkejte před ním. Vydejte mu svůj ' průkaz, červený kartónek, který dostanete před odchodem, a poklusem se vraťte na tábořiště. Když se schováte tak dobře, že vás nikdo neobjeví, opustíte svůj úkryt až po závěrečném signálu." Pět minut po odchodu první skupiny vyrazí do terénu tygři (2skupinky). Mají uprchlíky najít nejdéle do půl hodiny a odebrat jim průkazy. Mezi hledači probíhá dvojí soutěž. Každý jednotlivec se snaží vypátrat sám na vlastní pěst co nejvíc skrytých uprchlíků. A obě družiny, z nichž se hledači skládají, soutěží, která získá víc červených průkazů. Po dvaceti minutách vedoucí zapíská ukončovací signál. Tygři i zbytek uprchlích Mauglí se vrátí na tábořiště. Před závěrečným hodnocením hry zjistíte, kdo z uprchlíků byl vypátrán a kdo z hledačů získal kolik průkazů. (VPR) Večerní program (povídá si s nimi Bálú, z knížky čtou předáci): - Povídání si o příchodu Syna člověka na tuto zem. Viz. DP. Proč ho chtěli zabít, kdo byl v pozadí (Šér Chán = Ďábel). Zjistit jak rozuměli DP. Co pro ně prakticky znamenají verše J1, Čtení z knihy Džunglí - Povídání si o lovu, stopování, postřehu, momentu překvapení-jak jednat při tom, když někdo někoho pronásleduje (spolužák, učitel, šikana aj.problémy)

9 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 DEN 2. Téma dne: OCHRANA SLABŠÍHO, BOJ SE ZLEM. Jak může zvítězit slabší dobro nad silnějším zlem. Jak může Ježíš zvítězit na mocí tmy. Ranní nástup (RNST): Čtení (čte...) : Měsíční světlo, pronikající otvorem sluje, bylo náhle zakryto, neboť velká hranatá hlava Šér Chánova vnikla do vchodu. Tabakí stál za ním a skučel: Sem vešlo, můj pane a vládce! Šér Chán nám prokazuje velikou čest, řekl Otec vlk, ale jeho oči byly plny zloby. Co si Šér Chán přeje? Svou kořist. Lidské mládě šlo touhle cestou, řekl Šér Chán. Jeho rodiče utekli. Dej mi je. Šér Chán předtím skočil do táborového ohně dřevorubců a teď zuřil bolestí, kterou mu působila spálená tlapa. Ale Otec vlk dobře věděl, že otvor doupěte je příliš úzký, takže se tygr nemůže protáhnout dovnitř. I tam, kde teď Šér Chán stál, měl ramena a přední tlapy stísněny tak, jako by byl asi sevřen člověk, kterého by napadlo potýkat se s někým v sudu. Vlci jsou svobodný národ, řekl Otec vlk. A přijímají rozkazy jen od vůdce smečky, a ne od nějakého pruhovaného zabíječe dobytka. Lidské mládě je naše a budeme-li chtít, zabijeme je sami. Vy můžete chtít, ale taky nemusíte! Kdopak tu mluví o jakém chtění. U vola, kterého jsem rozsápal, snad si nemyslíš, že tady budu stát a čumět do tvého psího pelechu na to, co mi podle práva patří? Jsem to já, Šér Chán, kdo mluví! Tygrův řev naplňoval jeskyni hromovým burácením. Matka vlčice setřásla ze sebe mláďata a vyskočila kupředu. Její oči v temnotě blýskaly jako dva zelené měsíce a upíraly se do sršícího zraku Šér Chánova. A jsem to já, Rákšas (Démon), kdo ti odpovídá. Lidské mládě je moje, rozumíš? Moje! Nebude zabito. Bude běhat se smečkou a lovit s ní a nakonec, podívej se, ty lovče malých nahých dětí, ty žabožroute, ty zabíječi ryb - nakonec bude lovit tebe! A teď hajdy odtud, nebo se vrátíš ke své matce, ty popálená bestie džungle, ještě chromější, než jsi přišel na svět! Jdi! Otec vlk zvedl udivený zrak. Už skoro zapomněl na ty časy, kdy si dobyl Matky vlčice řádným bojem s pěti jinými vlky, když ještě běhala se smečkou a nebyla zvána Démonem jenom ze zdvořilosti. Šér Chán se mohl utkat s Otcem vlkem, ale nemohl se postavit na odpor Matce vlčici, neboť dobře věděl, že v místě, kde teď stál, měla ona všechny výhody na své straně a že by bojovala na smrt. Proto tedy stáhl zpět svou obrovskou hlavu, a když se uvolnil, zařval: Každý pes štěká ve vlastní boudě! Uvidíme, co řekne smečka tomuhle piplání lidských mláďat! Mládě je mé a nakonec se přece jen dostane do mých zubů, vy zloději s huňatými ocasy! Matka vlčice se vrhla prudce oddychujíc zase ke svým mláďatům. Otec vlk jí řekl rozvážně: V tomhle má Šér Chán hodně pravdy. Mládě musíme ukázat smečce. Chceš si je opravdu ponechat, Matko? Nechám si je! vydechla. Přišlo sem nahé, v noci, samo a úplně vyhládlé. A přece se nebálo! Podívej se, už odstrčilo jedno z mých vlčat docela stranou. A ten chromý řezník by je byl zabil a pak utekl, zatímco by nám tady zdejší vesničané ze msty prošťourali všechna doupata! Zda si je nechám? To se ví, že si je nechám. Jen lež tiše, malý pulče! Ó ty Mauglí - neboť nazvu tě Mauglím, Žábou - přijde jednou den, kdy ty budeš lovit Šér Chána, jako on dnes lovil tebe. - Hymna, pokřiky, přivítání (řídí...) : - Seznámení s programem dne (seznamuje...) : - Dotazy, informace předáků aj. (řídí...) :

10 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 (DDPR) Dop. duch. program(učí... - starší vlčata a... - mladší vlčata) : Biblické texty o boji se zlem: Zjevení Janovo 12:3-12 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. 4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. 6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní. 7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. 10 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. 12 Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! 1 PETRŮV 5:6 POKOŘTE SE TEDY POD MOCNOU RUKU BOŽÍ, ABY VÁS POVÝŠIL V USTANOVENÝ ČAS. VŠECHNU `SVOU STAROST VLOŽTE NA NĚJ, NEBOŤ MU NA VÁS ZÁLEŽÍ. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen. Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. podtržený text se děti učí zpaměti (pro menší je možno text krátit) Další rozpracování: Pro mladší děti: Můžeme text z knihy Zjevení vynechat a zaměříme se na text z 1Pt 5, Pod lvem z tohoto textu můžeme dětem představit tygra Šér Chána. Popíšeme podle biblického textu jako protivníka člověka, který obchází a řve. na tomto místě můžeme rozvést spolu s dětmi, jak takové řvaní toho, který nás navádí ke zlému vypadá. Dobereme se k různým příkladům pokoušení a navádění ke zlému. Jsou zlé věci, které se sami nabízí. Jsou zlí lidé (spolužáci), kteří ke zlému navádějí. Chtějí druhé zatáhnout do špatností. Typickým příkladem obcházejícího zla je např. nabídka drog, krádeží, šikanování slabšího. Učitel poví osobní svědectví o tom, jak se sám pokušení brání. 2. V druhé části se s mladšími dětmi zaměříme na obraz vlčí matky, která Mauglího zachránila před řvoucím tygrem. Neohroženě se proti němu postavila. Je obrazem Pána Ježíše Krista, který se mezi nás a hřích (zlo) postavil a nevydal nás do jeho pokušení. 3. Ve třetí části budeme s dětmi mluvit o to, čím můžeme Ježíšovi pomoci, aby na nás řvoucí lev z 1Pt 5,6-11 nemohl. V textu je to popsáno. Rozebereme s dětmi: a)jak všechnu svou starost vložíme na Boha b)jak moc Bohu na nás záleží c)jak se protivníkovi vzepřít d)jak se podřídit Bohu podle Jk4,7 e)jak se k Bohu přimknout (Jk4,7)

11 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 Zde by bylo nejlepší osobní svědectví o tom, jak jsem se k Bohu přimknul já, když jsem v něj uvěřil a přijal za svého Pána a Spasitele. Na závěr se s dětmi pomodlíme modlitbu Otče náš a naučíme je položit v ní důraz na prosbu Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Pro starší děti: Starší děti zasvětíme do nebeské problematiky odpadlých andělů podle Zj 12:3-12. Jde o vzpouru proti Bohu v jejímž čele stál Satan, původně jeden ze tří andělů stojících nejblíže Bohu. Jmenovali se archandělé Michael, Gabriel a Lucifer. Lucifer chtěl být jako Bůh, odpadl a spolu s ním třetina nebeských bytostí. Tyto bytosti nyní zápasí s Bohem o člověka. Bůh tvrdí, že člověk může Boha milovat dobrovolně. Satan tvrdí, že člověk bude Boha milovat jen kvůli svému prospěchu (Jb19-11).Tento boj, který byl kdysi na nebi se nyní snesl na zem. Zde můžeme zařadit písničku Byl boj na nebi z drakem rval se Michael nebo nechat děti vyprávět nějaký akční film, který viděli, o boji dobra se zlem (Matrix, Spinnerman, Superman...) Boj na zemi se nyní podobá pokoušení ke zlému, které Satan, jako lev řvoucí (tygr Šér Chán) člověku nabízí aby hned v zápětí na něj mohl žalovat. Nechejte nyní děti povídat, zda mají zkušenost s pokoušením ke zlému. Zda pokoušejí nebo jsou pokoušeni. Zda se člověku nabízejí sami od sebe víc věci dobré nebo zlé. Jak se zlým věcem bránit. Jak nad nimi zvítězit. Zdůrazněme dětem, že člověk z vlastních sil nemůže nad Satanem a jeho pokušeními zvítězit. Lev řvoucí (tygr Šér Chán) bude vždycky silnější než člověk. Ale Pán Bůh poslal svého Syna - PJKrista, který když přišel na tento svět byl nahaté bezmocné bezbranné miminko. Pán Bůh ho zachránil s pomocí Marie a Josefa (viz. DDPR z předchozího dne) útěkem do Egypta a on pak jako dospělý a silný muž nad pokušením zla zvítězil. Zde můžeme rozvést, jak obstál v pokušení na poušti (L4,1-14) A nebo vynecháme pokušení na poušti a přivedeme děti hned ke Golgotě na které PJK zvolal Dokonáno jest a to znamená, že porazil definitivně hřích, tím, že ho vzal sám na sebe. Hřích (zlo, satan) už nebude nad námi panovat, protože nad ním zvítězil PJK. A přece záleží i na nás, jak moc se mu vzepřeme a jak moc se přitiskneme k Bohu. Učitel poví osobní svědectví o tom, jak se sám pokušení brání. Nyní s dětmi rozebereme text 1 Petrův 5:6-11 a Jakubův 4:7 a řekneme si: a)jak všechnu svou starost vložíme na Boha b)jak moc Bohu na nás záleží c)jak se protivníkovi vzepřít d)jak se podřídit Bohu podle Jk4,7 e)jak se k Bohu přimknout (Jk4,7) Zde by bylo nejlepší osobní svědectví o tom, jak jsem se k Bohu přimknul já, když jsem v něj uvěřil a přijal za svého Pána a Spasitele. Modlitba Páně Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva až na věky Amen. Na závěr se s dětmi pomodlíme modlitbu Otče náš a naučíme je položit v ní důraz na prosbu Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Pokud modlitbu OTČE NÁŠ děti neumí, začneme ji děti učit.

12 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 (VPP) Veřejně prospěšné práce (při nástupu s nimi vlčata seznámí... práce dozorují a řídí předáci rodů) : (DHR) Dopolední hry (řídí... a starší vlci) : (PKL) Polední klid : (vlčata se baví sama jak které chce, dozor má...) (NNOP) Nástup na odpolední program (s programem seznamuje...) : (ODPR) Odpolední program (řídí... a starší vlci): (VPR) Večerní program (povídá si s nimi..., z knížky čtou...): - Příběhy o zastání se slabšího a ochraně toho, vůči komu je přesila. (O. Batlička aj.) - Nechat je vyprávět zkušenosti ze školního kolektivu na téma: PŘESILOVKA

13 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 DEN 3. Téma dne: BAGHÍRA PŘEDLOŽIL OBĚŤ. Oběť býka zachrání Mauglímu život. Oběť něčeho drahého pro záchranu druhého (před průšvihem, před výpraskem, před zlými lidmi, před nemocí, před smrtí) Čtení (čte...) : Vzali tedy Mauglího na Poradní skálu před shromáždění všech čtyř rodů vlčí smečky. Vlci seděli po rodech a jejich předáci sledovali vůdce smečky Akélu. Ten po chvíli postrčil Mauglího doprostřed kruhu a vtom se ozval za skálami tlumený řev, to zařičel Šer Chán Mládě je moje, sem s ním. Copak je svobodnému lidu po člověčím mláděti. Akéla ani nezvedl hlavu, řekl jenom: Dívejte se dobře vlci. Copak je svobodnému lidu po cizím rozkazu. Nuže, jestliže vznikne spor o to, má-li být nějaké mládě přijato do smečky, nejméně dva příslušníci smečky, ale ne otec a matka, musí se za ně přimluvit. Tak zní vlčí zákon. A tu se s mručením postavil na zadní nohy ospalý hnědý medvěd Bálú, který učí malá vlčata zákonům džungle. Já se za člověčí mládě přimlouvám. Člověčí mládě nikomu neublíží. A kdo ještě? zeptal se Akéla. Do kruhu se snesl černý stín. Byl to pardál Baghíra, po celém černý jako smůla. Baghíru znal kdekdo a nerad se mu pletl do cesty. Byl totiž prohnaný jako šakal,smělý jako divoký buvol a neurvalý jako raněný slon. Hlas měl však hebký jako med lesních včel a kůži hebčí než prachové listí. Akélo a svobodný lide, zavrněl. Když se vyskytne pochybnost, má-li se nějaké novorozeně zabít, nebo ne, podle zákona džungle je možno život mláděte vykoupit. A tak já k Bálúovu slovu přidám právě zabitého býka, leží necelou míli odtud. Tak byl zachráněn Mauglí, a tak začíná boj na život a smrt mezi člověčím mládětem a tygrem. A tady začíná dobrodružství žabáka Mauglího a jeho přátel. Nuž, pamatuj že zde platí zákony džungle a žádné jiné. Živ bude, kdo ctí je, kdo nezachovává je ten bídně zhyne. Jak liána pevně lpí na stromě, odtrhnout nedá se ani. Tak chrání vlk smečku a v odměnu za to zas smečka ho chrání. - Hymna, pokřiky, přivítání (řídí...) : - Seznámení s programem dne (seznamuje...) : - Dotazy, informace předáků aj. (řídí...) : (DDPR) Dopolední duchovní program(učí... - starší vlčata a... - mladší vlčata) : OBĚŤ JEŽÍŠ KRISTA Biblické texty: - Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Římanům 8:3 - Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží. Žd 10,10-12

14 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 - Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak ZHŘEŠÍ-LI KDO, MÁME U OTCE PŘÍMLUVCE, JEŽÍŠE KRISTA SPRAVEDLIVÉHO. ON JE SMÍRNOU OBĚTÍ ZA NAŠE HŘÍCHY, A NEJENOM ZA NAŠE, ALE ZA HŘÍCHY CELÉHO SVĚTA. 1 JANŮV 2:1-2 podtržený text se děti učí zpaměti (pro menší je možno text krátit) Biblický pohled na téma OBĚŤ: Všechny odkazy na prolití krve zvířecích obětí v čase Starého Zákona jsou nějakým způsobem předobrazem pro Kristovu oběť. V časech před Kristem museli Židé nabízet podle Mojžíšova zákona za své hříchy zvířecí oběti. Trestem za hřích je smrt (Ř 6,23) ale bylo možné, aby lidská bytost mohla zabít nějaké zvíře jako náhradu za svou vlastní smrt. Obětované zvíře muselo být dobré, t.j. bez vady. Nový Zákon ale překonává tuto starozákonní praxi: Krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit (Žd 10,4). Vzniká proto otázka, proč museli Židé obětovat zvířata, když zhřešili? Protože to nešlo odčinit dobrými skutky. Jen obětí nějakého zvířete mohl být člověk zachráněn. Mohl zůstat naživu. (Stejně jako Mauglí) Obětovaná zvířata, která byla usmrcena za hřích člověka, musela být neposkvrněná bez vady (Ex 12,5; Lv 1,3+10 atd.). To poukazovalo na Krista, beránka bez vady (1 Pt 1,19). Krev oněch zvířat proto představovala tu Kristovu. Zvířata kdysi byla brána jako oběti za hřích do té míry, že odkazovala na dokonalou oběť Kristovu, o které Bůh věděl, že ji uskuteční. Všechny oběti, nabízené za časů Starého Zákona, ukazovaly do budoucna ke Kristu, k perfektní oběti za hřích, který svou smrtí sňal hřích (Žd 9,26; 13,11-12; Ř 8,3; srovnej též 2 K 5,21). Ježíš dokonale vyhovoval těmto požadavkům: To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný (Žd 7,26). Nepotřebuje souvisle obětovat za své vlastní hříchy, ani není už více podrobený smrti (Žd 7,23+27). Ve světle toho mluví Písmo o Kristu jako o našem knězi: Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně (Žd 7,25). Vzhledem ke své lidské přirozenosti může Kristus jako náš ideální velekněz mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti (Žd 5,2). Další rozpracování pro mladší i starší: Tuto látku dětem povídáme takto: Tisíce lidí před mnoha lety bylo osloveno kázáním o Ježíši Kristu, jako Boží oběti za ně a chtěli vědět, co mají dělat, aby byli spaseni. Apoštol Petr, jeden z učedníků Ježíše Krista jim na to odpověděl. Pojďme se na tuto odpověď podívat. Je aktuální i dnes, pro tebe a pro každého dalšího člověka. Petr tedy odpověděl na otázku Jak mohu být zachráněn i já (jako byl zachráněn Mauglí): Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! (Sk 2,38-40) V této odpovědi jsou obsaženy čtyři základní věci, jedno zaslíbení a tři úkony, které máme udělat, abychom se stali v plnosti křesťany. 1. Máme se obrátit Bůh nám v Bibli říká, že každý člověk je hříšník. Prvním hříchem je to, že žijeme bez Boha, nehledáme jeho vůli pro svůj život a neposloucháme ho. Všechny ostatní hříchy se od tohoto prvního odvíjejí. Výraz obrátit se je výstižný. Písmo přirovnává náš život k cestě. Jdeme-li po ní bez Boha, pak ať se snažíme sebevíc, jdeme přesně obráceně, než jak pro nás zamýšlí Bůh. Je potřeba se zastavit a udělat obrat o sto osmdesát stupňů a vydat se opačným směrem, tentokrát

15 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 pod Božím vedením. K tomuto obrácení patří neoddělitelně odvrhnutí všech hříchů v našem minulém i současném životě. Bible to nazývá pokáním. Náš nový život by měl být již zcela podřízen normě Bible, a tedy oproštěn od vědomých hříchů a naplněn hledáním Boží vůle. Tento krok je možný jen přijetím oběti Ježíše Krista, která smazává všechny naše hříchy, když mu odevzdáme svůj život. Jeho smrt, vzkříšení a panování v nebesích jsou nám zárukou následného plnohodnotného a požehnaného života. I v knize Džunglí je oběť Baghíry přijata. Bez přijetí by nebyla pro Mauglího záchrana. Vlci ale oběť přijali a Mauglí byl zachráněn. Podobně i člověk bude zachráněn, když přijme Ježíše Krista. On dává sám sebe. Umírá na kříži a každý, kdo jej přijme bude zachráněn. Na tomto místě vyučující poví svědectví o svém vlastním obrácení. 2. Křest ve vodě Spolu s Večeří Páně jsou to jediné dva obřady, které nám Pán Ježíš ustanovil. Písmo nám jasně ukazuje, že pokřtěni máme být na potvrzení naší víry v Ježíše Krista. Jestliže odevzdáme Bohu svůj život, uzavíráme s ním v podstatě smlouvu - přijímáme Kristovu oběť, která nás očišťuje od hříchu, a dáváme se Bohu zcela do rukou. Tento krok můžeme učinit v soukromí, bez mnoha svědků, a Bůh jej přijímá se vší vážností. Trvá však následně na veřejném stvrzení smlouvy křtem ve vodě ponořením, jak je nám popsán v Písmu. Na tomto místě dámě dětem úkol, aby během 10minut zjistily, jak byli pokřtěni a jak se při tom cítili vedoucích tábora. Ať každé dítě dojde za někým z nich a udělá s ním krátké interwiev. Po návratu si o tom společně popovídáme. Ustanovení křtu lze přirovnat k manželství. Když se snoubenci rozhodnou, že vstoupí do manželství, dají si slovo, které je pro obě strany maximálně zavazující. Přesto manželství vzniká až obřadem v církvi nebo na úřadě. Do té doby ani před Bohem ani před lidmi nejde o právoplatný manželský svazek. Stejně tak křest ve vodě potvrzuje naši smlouvu uzavřenou s Bohem, kterou bere i před křtem jak Bůh, tak my se vší vážností. 3. Křest Duchem svatým Každý, kdo vydá svůj život Bohu skrze oběť Ježíše Krista, může přijmout do svého života Ducha svatého, třetí osobu Boží trojice. Ten nás uvádí do života s Bohem podle Písma, jeho slova. (J 16,5-15) Bůh má pro nás ale připraveno ještě mnohem víc. Chce nás uvést do ještě těsnějšího obecenství s Duchem svatým a dát do našeho života své dary. To se děje křtem Duchem svatým, který prožili Ježíšovi učedníci na letnice, jak jsme si řekli na začátku této lekce. Toto zaslíbení je určeno všem, které si Bůh povolává. (Sk 2,39) 4. Jako poslední věc říká Petr Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Jasnější je kralický překlad Oddělte se od tohoto pokolení zlého. Jde o to, abychom se oddělili od hříchu, který nás obklopuje. Ne abychom se vyhýbali lidem a stáhli se do samoty, ale abychom se již nenechali dále vtahovat do věcí, které Bible označuje za hřích. Těmito čtyřmi kroky se stáváme v plnosti křesťany. Není to konec naší cesty, ale naopak začátek. Jsou to přelomové, vesměs jednorázové události. Ve 2. kapitole knihy Skutků dále čteme ve verších 41-42, že se k církvi připojily lidí. Tito členové církve pak dělali další čtyři věci. Ne už jednorázově, ale jako program na celý život. To si povíme zítra. Na závěr se s dětmi pomodlíme modlitbu Otče náš a naučíme je položit v ní důraz na prosbu Odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům.

16 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 Pokud modlitbu OTČE NÁŠ děti neumějí, pokračujeme s jednotlivci v jejím učení se nazpaměť. (VPP) Veřejně prospěšné práce (při nástupu s nimi vlčata seznámí... práce dozorují a řídí předáci rodů) : (DHR) Dopolední hry (řídí... a starší vlci) : (PKL) Polední klid : (vlčata se baví sama jak které chce, dozor má...) (NNOP) Nástup na odpolední program (s programem seznamuje...) : (ODPR) Odpolední program (řídí... a starší vlci): (VPR) Večerní program (povídá si s nimi..., z knížky čtou...):

17 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 DEN 4. Téma dne: OHEŇ A VŠE, CO K NĚMU PATŘÍ. Světlo, teplo atd. Den učení zacházet s ohněm. Ježíš je světlo světa. Čtení Rudý květ (čte...) : To bylo v dobách kdy Mauglí již 12 let žil v džungli u vlčí smečky Byl parný den a Mauglí s pardálem Baghírou si hověli v chladivém kapradí. Kolikrát jsem ti říkal, že máš v Šer Chánovi nepřítele? Tolikrát, kolik je na támhleté palmě ořechů, řekl Mauglí. To je toho. Chce se mi spát, Baghíro, a tygr má dlouhý ohon a moc řečí jako páv Mór. Na spaní není čas. Ví o tom Bálú. Vím o tom já. Ví o tom smečka. Ví o tom i bláhovoučký srnec. Zabít tě v džungli si Šer Chán netroufá. Jenže Akéla, pamatuj, je stařičký. Jednoho dne už neskolí býka a přestane být vůdcem. Mladí vlci si od Šer Chána nechali namluvit, že člověčí mládě nemá ve smečce co pohledávat. Zakrátko dospěješ v muže, tiše povídal pardál. A to nesmí muž běhat se svými bratry? namítl Mauglí. Ty jsi člověk, řekl pardál vlídně. Já jsem se vrátil do džungle a ty se budeš muset vrátit k lidem, jestli tě na shromáždění nezabijí. Proč by mě měli zabít? zeptal se Mauglí. Podívej se na mě, řekl Baghíra. Mauglí se mu upřeně zahleděl do očí. Za chvilku odvrátil mohutný pardál hlavu. Proto, řekl a prackou rozhrábl listí. Ani já ti nedokážu hledět do očí, a to jsem se narodil u lidí a mám tě rád. Ostatní tě nenávidí jen proto, že nesnesou tvůj pohled. Vtom Baghíra dostal nápad: Pospěš si do úžlabiny k lidským chýším a seber tam nějaký Rudý květ, jaký si tam pěstují, abys měl ve chvíli potřeby silnějšího přítele, než jsem já nebo Bálú nebo ti příslušníci smečky, kteří tě mají rádi. Přines si Rudý květ. Rudý květ, to myslel Baghíra oheň. Žádný tvor v džungli ho správně nepojmenuje. Šelmy se ho ukrutně bojí a vymýšlejí pro oheň různé názvy. Mauglí se tedy vydal k lidské vesnici, kde získal oheň. Ukryl ho do hrnečku a vracel se do džungle. Pak se vydal na Poradní skálu. Na Poradní skále mezitím řečnil Šer Chán.. Tu se Mauglí skokem vztyčil. Svobodný lide, vykřikl, copak smečku vede tygr? A stařešinové smečky zahřímali: Ať mluví Mrtvý vlk. Když vůdce smečky mine kořist, dokud žije a to netrvá dlouho-, říkají mu Mrtvý vlk. Malátně zdvihl Akéla hlavu: Svobodný lide, a vy také Šer Chánovi šakali, dvanáct let jsem vás vodil od kořisti ke kořisti a nikdo se za tu dobu nezmrzačil, nikdo nepadl do léčky. Tentokrát mi kořist unikla. Máte právo mě zabít tady na Poradní skále. Ptám se tedy, kdo předstoupí a připraví mě o život. Podle zákona džungle je mým právem, abyste předstoupili jeden po druhém. V tuto chvíli povstal Mauglí v dlaních hrnek s ohněm. Slyšte, křikl. Dost už toho psího žvástu. Co uděláte nebo neuděláte, to nezáleží na vás. Záleží to jen na mě. Aby to tady bylo všem jasné, přinesl jsem si kousek Rudého květu, kterého se vy psi, tolik bojíte. Hodil hrnek s ohněm na zem. Od žhavých uhlíků vzplanul suchý mech a celé shromáždění zděšeně couvalo před šlehajícími plameny. Teď jsem pánem já, zuřil Mauglí, a vy se budete řídit mou vůlí. Akéla bude žít, nezabijete ho, protože si to nepřeji. Rázným krokem přistoupil k Šer Chánovi a popadl ho za chmýří na bradě. Pro jistotu šel Baghíra s ním. Vstaň, žíhaná kočko! křikl Mauglí. Když už mě tenhle zabíječ dobytka nezabil, dokud jsem byl mládě, zabije mě prý ve shromáždění. Takhle bijeme zbabělce, když dospějeme v muže! A větví zbil Šer Chána po hlavě a tygr samým strachem kňoural a kňučel. Teď se kliď, kliďte se všichni, až příště přijdu na Poradní skálu, ozdobím ji tygřím kožichem. Tak Mauglí poprvé porazil tygra a stal se vládcem džungle. Jen šakal se za tygrem na lovu plíží a živí se drobty, až dospěješ v lovce, buď hrdý a vlastní se kořisti chop ty.

18 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 - Hymna, pokřiky, přivítání (řídí...) : - Seznámení s programem dne (seznamuje...) : - Dotazy, informace předáků aj. (řídí...) : (DDPR) Dopolední duchovní program(učí... - starší vlčata a... - mladší vlčata) : SVĚTLO SVĚTA Biblické texty: - JEŽÍŠ ŘEKL: "JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA; KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEBUDE CHODIT VE TMĚ, ALE BUDE MÍT SVĚTLO ŽIVOTA." JAN 8:12 - Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. 7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 8 Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu;... nýbrž snášej všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, 9 který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy 10 a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2 Timoteovi 1: Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Skutky apoštolské 2:41-42 podtržený text se děti učí zpaměti (pro menší je možno text krátit) Další rozpracování pro mladší i starší: Tuto látku dětem povídáme takto: P.J.Kristus je to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Je naším vnitřním ohněm, který nám pomáhá k plnému životu. Všichni dobře víme, že každý oheň je nutné udržovat, aby nevyhasl. I víra a obecenství s Kristem se musí udržovat v neustálém hoření. Zde učitel poví osobní svědectví, co dělá, aby jeho víra zůstala živá. V Bibli čteme, že k tomu slouží čtyři věci, které máme dělat. Dělali je křesťané, kteří uvěřili a přijali PJ Krista za svého Pána a Spasitele před 2000 lety. Fungují stejně dobře i dnes. Dělejme je i my: 1. Vytrvale poslouchali učení apoštolů Staré úsloví říká: Řekni mi, s kým se stýkáš a já ti řeknu, jaký jsi. Nově obrácení lidé si vybrali dobrou společnost - společnost apoštolů. A dobrou duchovní stravu - jejich vyučování. Učíme se nejen poslechem kázání, četbou Bible a dobrých křesťanských knih, ale také společenstvím s křesťany staršími ve víře. Základem však má být zdravé učení těch, které Bůh postavil do apoštolského úřadu, ať již předávané jimi samotnými či zprostředkované dalšími učiteli v církvi. 2. Byli spolu Potřebujeme společenství ostatních křesťanů. Kromě duchovní činnosti - modliteb, nedělního shromáždění atd. máme mít také neformální společenství, nalézat mezi křesťany přátele, společně se bavit, pracovat i odpočívat. To vše buduje naše vzájemné vztahy a umožňuje to, aby církev fungovala dobře, jako jedno tělo. Pošleme děti vypátrat (asi 10 min) jak se který vedoucí cítí ve sboru kam chodí

19 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 3. Lámali chléb Scházeli se k Večeři Páně. Již jsme si řekli, že spolu se křtem ve vodě se jedná o jediné dva obřady, které Pán Ježíš ustanovil. Když se dělíme o chléb a víno, připomínáme si tak Krista (Lk 22,14-20), zejména jeho oběť za nás. Skrze Večeři Páně působí v našich životech Boží moc. Někdy jsou naše životy během ní i viditelně proměněny např. uzdravením z nemoci. Na druhé straně apoštol Pavel varuje, abychom nepřijímali Večeři Páně, pokud ve svých životech trpíme nějaký hřích: Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. (1Kor 11,29-30). 4. Modlili se Společná modlitba je pro křesťany velice důležitá. Udržuje každé společenství - náš osobní vztah s Bohem, naše manželství, sbor, církev. Tam, kde schází modlitba, vztah odumírá. Na závěr se s dětmi pomodlíme modlitbu Otče náš a naučíme je položit v ní důraz na prosbu Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Pokud modlitbu OTČE NÁŠ děti neumějí, pokračujeme s jednotlivci v jejím učení se nazpaměť. (VPP) Veřejně prospěšné práce (při nástupu s nimi vlčata seznámí... práce dozorují a řídí předáci rodů) : (DHR) Dopolední hry (řídí... a starší vlci) : (PKL) Polední klid : (vlčata se baví sama jak které chce, dozor má...) (NNOP) Nástup na odpolední program (s programem seznamuje...) : (ODPR) Odpolední program (řídí... a starší vlci): (VPR) Večerní program (povídá si s nimi..., z knížky čtou...):

20 Manuál pro vedoucí a rádce na TÁBOR DOMEČKU A KLÍČKU Pecka u N.Paky /36 DEN 5. Téma dne: MNOHO DROBNOSTÍ VYKONÁ VELKÉ VĚCI. Větší než slon Háthí. Důraz na malé dobré skutky. Čtení Skalní drobotina (čte...) : Jednou za soumraku, zrovna když Mauglí pomáhal Akélovi ulovit srnce, se džunglí ozval křik, který oznamoval všem obyvatelům vpád cizích hord. Mauglí se zastavil a Akéla zježil srst a zavrčel. Vtom se rozhrnulo křoví a objevil se starý vlk. Byl celý od krve a přední pracku měl zle pochroumanou. Co se ti stalo? zeptal se Akéla. Dhólové ryšaví psi! Vrazi! Od jihu přišli na sever, v Dakšilu že nemají už do čeho kousnout a kdeco po cestě zabíjejí. Kolik jich bylo? skočil mu do řeči Mauglí. Nevím. Tři z nich už lovit nebudou, ale pak jsem utekl. Akéla se zachvěl. Znamenalo to, že táhnou do boje dhólové, ryšaví psi. Táhnou napříč džunglí, a nač narazí, to srazí k zemi a rozsápou. Nejsou tak velcí jako vlk a zdaleka ne tak chytří, ale jsou silní a je jich hodně. To bude boj na život a na smrt. řekl Akéla, svoláme smečku. Dobrá, zamračil se Mauglí, já si zatím něco zařídím. A odešel k řece. Mauglí šel hledat hroznýše Ká, který lovil u jelení stezky. Dobrý lov, pozdravil Mauglí. Kššš, obořil se na něj Ká. Slyšel jsem, že máme v džungli psi. Špatné zprávy se šíří rychle, odpověděl Mauglí. Pojď se mnou, něco ti ukážu, řekl Ká a pomořil se do říčky. Jeho mohutné tělo snadno překonalo vodní tok a již byl na druhé straně, kde čekal na Mauglího. Po nějaké době došli k roklině, kde se řeka stáčí k mohutnému vodopádu. Tady je místo smrti, ozval se chlapec. Proč jsme tady? Mauglí se starostlivě rozhlížel, vzduch čpěl sladkokysele jako mraveniště za parného dne. Všude bylo ticho a v zemi díry, že by se tam vešla Mauglího ruka. Ony spí, řekl Ká. Před tygrem slon neuhne. Leč oba uhnou před dhóly. Dhólové prý neuhnou před nikým. Před kým však uhne Skalní drobotina? Od samých počátků džungle sídlí v rozeklaných skalách ta Skalní drobotina pilné, zuřivé, černé, divoké indické včely. Po celé délce byla rokle z obou stran ověšena jakoby třpytnými záclonami z černého sametu. Byly to milióny spících včel. Mauglí se při pohledu na ně zachvěl. Pojďme pryč, zašeptal a rozhlížel se jestli náhodou včely neprocitají. Oni procítají až za svítání, uklidňoval ho Ká. Něco ti povím. Před mnoha dešti sem z jihu zabloudil štvaný srnec, v džungli se nevyznal, smečku měl v patách. V panickém strachu přeběhl přes tuhle roklinku a skočil do vody. Smečka, která se slepě hnala po stopě, ho viděla. Slunce stálo vysoko a rozezlených včel bylo mnoho a mnoho. Ze smečky se jich také mnoho vrhlo do řeky, ale než dopadli do vody, dávno bylo po nich. Ti, co se tam nevrhli zahynuli se skalách. Srnec zůstal na živu. Jak to? Protože se hnal hlava nehlava a rovnou skočil dolů, ještě než ho včely postřehly, octl se v řece, zatímco ony se teprve houfovaly k zabíjení. Za ním běžící smečka podlehla náporu včel vyplašených srnčím během. Dlouho bylo tich a potom Mauglí zašeptal: Zataháme tedy smrt za vousy, ale namouduši, Káe, ty jsi z celé džungle nejmoudřejší. Druhy den k večeru se dhólové přiblížili, ke stromu kde na ně čekal Mauglí. Kdo vám sem dovolil přijít? zeptal se Mauglí. Nám patří všechny džungle, ozval se jeden pes a vycenil zuby. Mauglí se mu vysmál a vynadal jim do krys, ryšavých psů a všemožně je dráždil, bezpečně ukryt v koruně stromu. Jako opice se přehoupl na další strom, z něho na další a zase na další. S hladově zdviženou hlavou táhla smečka za ním. Na poslední stromě vytáhl česnek a za pohrdlivého vytí dhólů se jím důkladně natřel. Pak sjel ze stromu, a než se dhólové vzpamatovali běžel k Včelím skalám. Skalní drobotina usnula hned za soumraku, ale jen Mauglí na duté půdě zadupal, naráz jako by se cela země rozbzučela. Doběhl až k rokli a skočil do řeky. Shora se ozýval zuřivý štěkot, přehlušovaný hromovým burácením to burácela křídla Skalní drobotiny. Někteří dhólové zapadli do strží

Rudyard Kipling. Knihy džunglí PRVNÍ KNIHA DŽUNGLÍ MAUGLÍHO BRATŘI

Rudyard Kipling. Knihy džunglí PRVNÍ KNIHA DŽUNGLÍ MAUGLÍHO BRATŘI Knihy džunglí Rudyard Kipling PRVNÍ KNIHA DŽUNGLÍ MAUGLÍHO BRATŘI Číl příchod noci zvěstoval, Mang se už prohání. Spí stáda v chlévech. Pány jsme, než přijde svítání. Slyš kel a spár a dráp a zub, jako

Více

Rudyard Kipling. Kniha džunglí

Rudyard Kipling. Kniha džunglí Rudyard Kipling Kniha džunglí OBSAH MAUGLI A JEHO BRATŘI.... 6 KÁJŮV LOV.... 26 TYGR! TYGR!... 52 BÍLÝ LACHTAN.... 70»RIKI TIKI - TAVI«.... 91 TUMÉ, MILÁČEK SLONŮV.... 108 SLUHOVÉ JEJÍHO VELIČENSTVA...

Více

Experimentální. Stezka vlčat

Experimentální. Stezka vlčat Experimentální Stezka vlčat Táta Vlk je skvělý lovec a ten nejlepší vlčí táta široko daleko. Společně s moudrým Akélou, vůdcem celé smečky, tě provedou Nováčkem. Černý pardál Baghíra vykoupil Mauglího

Více

KIPLING RUDYARD KNIGA DŽUNGLÍ 1

KIPLING RUDYARD KNIGA DŽUNGLÍ 1 KIPLING RUDYARD KNIGA DŽUNGLÍ 1 OBSAH MAUGLI A JEHO BRATŘI. KÁJŮV LOV. TYGR! TYGR! BÍLÝ LACHTAN. RIKI TIKI TAVI. TUMÉ, MILÁČEK SLONŮV. SLUHOVÉ JEJÍHO VELIČENSTVA. I. Maugli a jeho bratři MAUGLI A JEHO

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor-

MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor- MANUÁL K TÁBOROVÉ HŘ E BRUČ KO -manuál podle knihy Bručko pro křesťanský desetidenní tábor- Obsah: 1. Setkání Bručka s Bohem a povolání k službě indiánům do Jižní Ameriky. DEN SETKÁNÍ 2. První kontakt

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM WILLIAM MARRION BRANHAM TŘI DRUHY VĚŘÍCÍCH Kázáno v Jeffersonville 24. listopadu 1963 Page 1 of 23 Tři druhy věřících 24. 11.1963 v Jeffersonville USA Skloníme nejdříve své hlavy. Zatímco máme hlavy schýlené

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE POSTNÍ 17. ÚNORA 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ZLATÁ MOZAIKA PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOST PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V ABSIDĚ BAZILIKY NA HOŘE TÁBOR

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 Page 1 of 19 WILLIAM MARRION BRANHAM Stydět se za Něho kázáno v Jeffersonville 11.7.1965 Protože tam bylo povstání, nemohl jsem kázat.

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více