Industriální dědictví ochrana a možnosti využití a ekonomie z pohledu památkové péče, legislativa, stav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Industriální dědictví ochrana a možnosti využití a ekonomie z pohledu památkové péče, legislativa, stav"

Transkript

1 Industriální dědictví ochrana a možnosti využití a ekonomie z pohledu památkové péče, legislativa, stav Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče MK ČR Vážené dámy, Vážení pánové, na tomto fóru není třeba zdůrazňovat, že Česká republika v minulosti patřila k nejvýznamnějším evropským průmyslovým zemím, když se do historie nesmazatelně zapsala svými výrobky z oblasti silniční a kolejové dopravy, těžbou nerostných surovin a jejich zpracováním, hutní výrobou a mnoha dalšími produkty z různých oblastí vědy a techniky, nebo také architektonickou tvorbou. Tato skutečnost však dlouho nebyla ze strany památkové péče, a rovněž ze strany odborné i laické veřejnosti, vnímána dostatečně silně, protože průmyslové dědictví nebylo chápáno jako jedna ze složek památkového potenciálu, nebylo na něj nahlíženo jako na integrální součást kulturního bohatství národa. Technické památky se příliš vymykaly z konceptu klasického pojetí kulturního dědictví a až v 90. letech minulého století započal systematický zájem památkové péče o ně, a to jak z hlediska odborné dokumentace průmyslových památek, tak také z hlediska jejich právní ochrany. Aktivita památkové péče byla nepochybně eskalována také zásadními sociálně ekonomickými změnami období 90. let 20. století, kdy u mnohých průmyslových oborů došlo k radikálnímu poklesu výroby a k následné likvidaci stavebních objektů a technického zařízení. Velmi složitou a specifickou problematikou byla oblast památek uhelného hornictví a památek hutní výroby a zpracování železa, zvláštní důraz byl kladen na těžební oblasti, které byly přímo ohroženy útlumovými programy (celková likvidace, zahlazování, atp.), a kde docházelo k nenávratné ztrátě velmi cenných urbanistických, architektonických a technických hodnot. V oblasti hutnictví byla problematika státní památkové péče komplikovaná především z důvodu častého umístění technických památek uprostřed živých závodů, kde se projevovaly tlaky jak na uvolnění prostoru pro moderní technologie, tak na bezpečnost práce v místě. Z těchto důvodů byla široce diskutována možnost tzv. muzealizace problému, tedy postupné přenášení jednotlivých věcí do předem určených prostor, kde by vznikala expozice. Významným signálem toho, že památky průmyslového dědictví mají být vnímány jako vynikající reprezentanti kulturního bohatství České republiky, a že vykazují nezpochybnitelné památkové hodnoty, bylo postupné prohlašování vybraných kulturních památek technického či průmyslového charakteru za národní kulturní památky vládou České republiky. Z oblasti dopravy byl za národní kulturní památku prohlášen soubor automobilů NW a Tatra nebo železniční motorový vůz M známý spíše pod označením Slovenská strela. Z oblasti dolování a zpracování nerostných surovin byl takto ohodnocen urbanisticko technologický areál dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny ve Vítkovicích, důl Michal v Ostravě nebo také středověký důl Jeroným v Čisté. Významnými a rozsáhlými národními kulturními památkami jsou koněspřežní železnice České Budějovice - Linec (česká část) a Rožmberská rybniční soustava, oproti tomu lze uvést národní kulturní památky solitérní, jako je řetězový most ve Stádlci nebo budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny, včetně strojního vybavení, v areálu továrny Alois Larisch v Krnově. Mezi národními kulturními památkami najdeme také doklady využití přírodních sil, jako jsou vodní mlýn ve Slupi, vodní hamr Dobřív, větrný mlýn v Kuželově a vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné, památky reprezentující významná technologická zařízení, které reprezentují zvláště papírna ve Velkých Losinách, čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči nebo Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce. Závěrem lze zmínit i poměrně netradiční technickou národní kulturní památku, kterou je tzv. Kynžvartská daguerrotypie. K poměrně velkým změnám docházelo v nedávné minulosti také v oblasti legislativy památkové péče. Především došlo k reformě státní správy, když byly zrušeny okresní úřady a nově se správními orgány I. stupně staly obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro kulturní památky, a krajské úřady v případě řízení týkajících se národních kulturních

2 památek. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo upraveno uznávání odborné kvalifikace, nálezem Ústavního soudu z roku 2005 bylo zrušeno ustanovení o vynětí řízení o prohlašování věcí za kulturní památku z režimu správního řádu, zásadní změnu v oblasti památkové péče přinesl zákon č. 186/2006 Sb., který byl přijat v souvislosti se schválením nového stavebního zákona, velkou změnou bylo přijetí nového správního řádu a rovněž byla přijata celá řada mezinárodních úmluv, které se památkové péče přímo dotýkají. Péče o industriální dědictví je principiálně shodná jako péče o jiné druhy kulturního dědictví, český právní řád nezná termín technická kulturní památka nebo industriální kulturní památka. Technické kulturní památky požívají podle platné české právní úpravy památkové péče různé intenzity ochrany. Záleží na tom, zda je národní kulturní památkou, kulturní památkou, nacházejí se v plošně chráněném památkovém území, tedy v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu. Je-li industriální statek kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, je jeho vlastník povinen na vlastní náklad pečovat o jeho zachování, udržovat jej v dobrém stavu a chránit jej před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Může jej užívat pouze způsobem, který odpovídá jeho památkové hodnotě a technickému stavu ( 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči). Neplní-li vlastník industriálního statku tyto povinnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě kulturních památek, a krajský úřad v případě národních kulturních památek, mu může uložit opatření k nápravě ( 10 zákona o státní památkové péči). Jestliže vlastník nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti, které mu byly tímto opatřením uloženy, může příslušný orgán památkové péče rozhodnout o tom, že se provedou opatření nezbytná pro zabezpečení tohoto statku, a to na náklad vlastníka statku ( 15 odst. 1 zákona o státní památkové péči). Krajní zákonnou možností může být také vyvlastnění statku, zejména pokud by jeho vlastník trvale porušoval své povinnosti a tím by jeho zachování ohrožoval ( 15 odst. 3 zákona o státní památkové péči). K obnově (pod tento pojem je řazena i údržba, oprava, rekonstrukce) je vyžadováno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče s ohledem na to, zda se jedná o kulturní památku nebo národní kulturní památku. Orgán památkové péče v závazném stanovisku posoudí, zda je zamýšlená obnova z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná nebo nikoli, a pokud ano, tedy za jakých podmínek ( 14 zákona o státní památkové péči). Nachází-li se industriální statek v památkové rezervaci nebo v památkové zóně a není přitom kulturní ani národní kulturní památkou, pak má jeho vlastník obecně méně povinností než když je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou. Platí, že vlastník, správce či uživatel industriálního statku si musí vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu státní památkové péče k těmto zásahům: ke stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v závazném stanovisku posoudí, zda je zamýšlený zásah z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný nebo nikoli, a pokud ano, tedy za jakých podmínek ( 14 zákona o státní památkové péči). Nachází-li se industriální statek v ochranném pásmu podle 17 zákona o státní památkové péči a není kulturní ani národní kulturní památkou, pak je třeba zdůraznit, že není chráněn samotný industriální statek jako takový, ale je chráněn pouze ve vztahu k tomu statku, k jehož ochraně bylo ochranné pásmo zřízeno. Oproti tomu, je-li věc kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, má její vlastník právo na kompenzaci omezení vlastnického práva, a to především: Právo na příspěvek na zachování či obnovu památky podle 16 zákona o státní památkové péči, a to ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce či kraje, právo na bezplatnou odbornou pomoc poskytovanou Národním památkovým ústavem - 32 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči, a daňové úlevy a zvýhodnění podle zvláštních daňových předpisů. Obnova památek technického charakteru, stejně jako u jiných kulturních památek, vyžaduje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, což ukládá 14 zákona o státní památkové péči. Povinným, avšak nikoli závazným podkladem pro závazné stanovisko je

3 písemné vyjádření Národního památkového ústavu: správní orgán si jej musí opatřit, ale není jím vázán a hodnotí jej jako kterýkoli jiný důkaz v řízení. V procesu regenerace technických památek velmi často vystupuje stavební úřad se svými rozhodovacími pravomocemi. Obsah závazného stanoviska je pro stavební úřad při jeho rozhodování závazný, což vyplývá z 149 odst. 1 správního řádu. Stavební úřad má tedy dvě možnosti, jak naložit se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče: 1. Řídit se jím při svém rozhodování (například převzít podmínky závazného stanoviska do výroku svého rozhodnutí), což vyplývá i z 11 odst. 3 a 14 odst. 4 a 5 zákona o státní památkové péči, anebo 2. Vyvolat rozpor, který bude řešen postupem podle 136 odst. 6 a 133 správního řádu. Platná legislativa, resp. právní úprava státní památkové péče, umožňuje tedy obnovu technických památek na platformě obecných mechanismů památkového zákona a zároveň obsahuje mechanismy pro zajištění ochrany nebo alespoň zmapování kulturně historických hodnot. Uplatnění těchto mechanismů záleží na tom, jakého druhu ochrany konkrétní technická památka požívá. Zmapování hodnot, mimo běžnou vědeckou a dokumentační činnost, se především uplatní tam, kde platná úprava nedává prostor pro uplatnění mechanismů pro zachování hodnot kulturní památky, kdy mám na mysli především pořízení dokumentace při rozhodování o zrušení prohlášení za kulturní památku ( 8 odst. 3 zákona o státní památkové péči a 7 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb.). Naproti tomu lze v rámci obnovy památek průmyslového dědictví vysledovat bariéry, které nevyplývají z právních předpisů, nýbrž z jistých poruch ve výkonu správy na úseku státní památkové péče, a to jak v rovině odborné, tak v rovině obecného přístupu investorů a vlastníků těchto památek k jejich správě. Technické památky vyžadují úzkou specializaci odborných pracovníků, kteří vyjádření k nim zpracovávají; tato specializace je navíc mnohdy nekompatibilní s ostatními specializacemi, z čehož vyplývá nedostatek kvalifikovaných odborníků, schopných zpracovávat agendu průmyslového dědictví na dostatečné odborné úrovni. Tato bariéra procesu regenerace technického památkového fondu škodí a je na nás, abychom hledali cesty k jejímu odstranění. Jako další praktickou bariéru lze spatřovat i jistou neschopnost či neochotu akceptovat nezbytnost zachování hodnot, na jejichž zachování státní památková péče s oporou v zákoně o státní památkové péči trvá, a to především ze strany vlastníka průmyslového dědictví či investora. Tato bariéra je ovšem primárně zapříčiněna samou podstatou památkové péče jako vědního oboru: jejím cílem je zachovat památku (nevyjímaje průmyslové objekty a areály) včetně původní funkce, zejména jde-li o kulturní památku nebo o národní kulturní památku. Není-li možné zachovat památku včetně původní funkce, neboli pokud původní funkce již zanikla a není obnovitelná, je třeba zachovat alespoň hmotnou podstatu památky, a to v maximálním možném rozsahu. Tímto zaměřením památkové péče jako oboru a navazujícím využitím nástrojů pro prosazení těchto cílů (typicky závazným stanoviskem k obnově kulturní památky) je vlastně limitována nová forma využití tohoto statku. Tato bariéra koresponduje s veřejným zájmem, který jsou orgány státní památkové péče povolány hájit, a měla by být tudíž zachována. Lze tedy konstatovat, že stávající právní úprava státní památkové péče umožňuje obnovu a regeneraci památek technického charakteru, přičemž ochrana hodnot konkrétního statku při jeho obnově nebo regeneraci závisí na tom, jaké formy ochrany požívá. Stávající právní úprava rovněž umožňuje nové využití průmyslového kulturního dědictví, tedy průmyslových areálů a objektů. Jde-li o hodnotné objekty či areály, musí se toto nové využití pohybovat v mezích ochrany, jíž tyto objekty či areály požívají podle zákona o státní památkové péči. Zároveň je jedním z úkolů státní památkové péče zpřístupňování kulturních památek dle 1 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Širší právní rámec pro konverzi průmyslového dědictví, je-li prvkem architektonického dědictví, skýtá i čl. 11 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, podle kterého jsou smluvní strany povinny podporovat využívání chráněných statků s ohledem na potřeby současného života a adaptaci starých

4 budov pro nové účely, je-li to vhodné, ovšem výlučně při respektování jejich architektonického a historického charakteru. Jak již bylo řečeno, právní ochrana průmyslových památek byla nejčastěji zajišťována prostřednictvím prohlášení věci nebo souboru věcí za kulturní památku. Právě v souvislosti s řízeními o prohlášení věci za kulturní památku byla zřízena Komise Ministerstva kultury České republiky pro průmyslové dědictví, když zřízení této Komise reagovalo na tehdejší aktuální problémy památkové péče v oblasti průmyslového dědictví, jako byla např. snaha o zachování movitého průmyslového dědictví v areálu firmy Vítkovice, monitoring průmyslového dědictví a jeho následné prohlašování za kulturní památku a další aktuální problémy, které se dotýkaly průmyslového dědictví. Ministerstvo kultury od samého počátku vyvíjelo aktivitu, směřující k ochraně technického kulturního dědictví, v široké škále odvětví, ať už to bylo uhelné a rudné dolování, hutnictví a zpracování kovů, dopravní stavby a prostředky, vodní stavby a vodní díla, stavby a zařízení lehkého průmyslu nebo také pivovarnictví, potravinářství a lázeňství. Situace Ministerstva kultury jako nejvyššího správního orgánu na úseku památkové péče nebyla jednoduchá, zejména s ohledem na velmi složité a nepřehledné období po roce 1989 a zejména v polovině 90. let 20. století, které bylo determinováno rozsáhlými transformačními procesy celé české společnosti. V tomto období se památková péče musela vyrovnávat s mnohými doposud nepoznanými jevy, jako byly zvláště časté změny vlastnictví průmyslových areálů a jejich nepřehledná struktura, developerské a finanční tlaky na uvolňování pozemků k dalšímu novému využití, rychlá modernizace technologií a úpravy provozů, včetně stavebních prvků, a na druhou stranu nucené či úmyslné opouštění průmyslových areálů a jejich postupná devastace. Nemalým problémem byl rovněž strmý nárůst vandalismu a další kriminality poškozující technické kulturní dědictví, například krádeže drahých, ale i obecných kovů nebo jiného materiálu. Dovolím si konstatovat, že památková péče obstála se ctí. Ano, mnoho věcí se nepovedlo, anebo pokud se ohlédneme dozadu, říkáme si, že by to šlo určitě udělat lépe, ale dle mého soudu se mnohé podařilo v optimální formě, anebo alespoň přijatelně s ohledem na nepříliš velkou politickou sílu resortu kultury a tehdejší aktuální situaci. Rád bych nyní uvedl, velmi stručně, několik ilustrativních příkladů: Dobrým důkazem aktivního přístupu památkové péče k ochraně technických památek je dle mého soudu prohlášení areálu vodárny v Nové Vsi u Ostravy za kulturní památku. Areál, který zahrnuje správní budovu č.p. 87, strojovnu, dílny, trafostanici, obytný dům č.p. 151, a odkyselovací stanici (tzv. Babylon ), je mimořádně hodnotným a dobře dochovaným souborem industriálních staveb z počátku 20. století, doplněný věží odkyselovací stanice z roku 1935, mající rovněž hodnotu urbanistickou. Přitom Ministerstvo kultury obdrželo oznámení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o zahájení vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla Demolice budovy Babylon dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Včasným zahájením řízení o prohlášení věci za kulturní památku tak bylo zabráněno významným ztrátám na památkovém dědictví. Mnohdy musela jít památková péče cestou kompromisních řešení, aby alespoň některé podstatné památkové hodnoty mohly být zachovány, ať už to bylo z důvodu silných politických nebo ekonomických tlaků, z důvodu technické proveditelnosti záchrany či z důvodu střetu dvou či více veřejných zájmů. Typickým příkladem velmi náročného, a v konečném důsledku rovněž kompromisního rozhodování Ministerstva kultury při vypořádávání i jiných veřejných zájmů, než veřejného zájmu na ochraně památkového fondu, bylo řízení o prohlášení souboru kolejiště, pozemků a doprovodných železničních staveb Pražské spojovací dráhy, Státní dráhy a Turnovskokralupsko-pražské dráhy v Praze za kulturní památku. Realizací železničního koridoru, resp. projektu Nové spojení, který představoval naprosto zásadní zásah do předmětného území, byly památkové hodnoty dokladů historické železniční dopravy ohroženy, a to z důvodu

5 uplatňování veřejného zájmu zejména v oblasti dopravní obslužnosti. Za kulturní památku se však podařilo prohlásit množství cenných staveb, jako například zajímavé doklady drobnějších drážních staveb, které byly budovány na konci 19. století a na počátku 20. století, budovu s měnírnou čp. 355, která byla postavena v 1. čtvrtině 20. století a která je i nadále využívána pro drážní potřeby jako řídící pracoviště elektrodispečinku silnoproudých zařízení, objekt čp. 42 (Krenovka), která je klasicistní stavbou z 1. poloviny 19. století s hodnotnou fasádou a vnitřním členěním, a dále opěrné zdi, drážní domky mosty nebo tunely. Na stranu druhou je pak nezbytné uvést, že mnohé památky musely této rozsáhlé modernizaci pražského železničního uzlu ustoupit. Dalším příkladem řízení o prohlášení průmyslového dědictví za kulturní památku, tentokráte ilustrující ostrý střet památkové péče a vlastníků areálu technické památky, je soubor budov bývalé továrny na sukna Friedricha Pollaka ve Fulneku. Ministerstvo kultury, po velmi složité správně právní komunikaci s vlastníky areálu, a po skutečně velmi detailním vyhodnocování důkazů a zkoumání památkové podstaty areálu, vydalo rozhodnutí o prohlášení skladů, budov česárny, úpravny, karbonizace, barvírny a vyšívárny za kulturní památku, avšak tkalcovna, pomocný objekt, kotelna s komínem, strojovna a generátorovna za kulturní památku prohlášeny nebyly. I tak podali vlastníci areálu rozklad, tedy opravný prostředek proti rozhodnutí Ministerstva kultury, a to s odkazem na úvodní ustanovení správního řádu, tedy že správní orgán musí dbát na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Toto své rozhodnutí si Ministerstvo kultury dokázalo obhájit a je jen na praktickém výkonu památkové péče, zda se podaří dané památkové hodnoty zachovat skutečně, nikoliv pouze formálně právně. Právě praktický výkon státní památkové péče, pochopitelně determinovaný reálnými možnostmi, je klíčem k udržitelnosti památkových hodnot, a to mnohdy bez ohledu na to, že kulturní památka požívá svojí ochrany tak říkajíc ze zákona. Například Ministerstvo kultury bylo nuceno zrušit prohlášení nové těžní věže jámy Bezruč / Terezie v Ostravě, když dospělo k závěru, že poté, co prohlásilo typologicky stejnou novou těžní věž a těžní budovu jámy Louis / Jeremenko v Ostravě Vítkovicích za kulturní památku, lze z důvodu mimořádně špatného stavebně technického stavu, kdy je možno vyloučit reálnou možnost záchrany objektu, zrušit prohlášení nové těžní věže lokality Bezruč / Terezie za kulturní památku. Při zvodnění zásypového materiálu likvidované jámy a jeho poklesu o více jak 30 metrů akutně hrozilo ujetí cihlové výztuže a sesutí povrchu, rovněž hrozil výbuch metanu. S politováním si dovolím uvést dva případy, kdy památková péče, byť pod silným tlakem vnějších okolností, nedokázala ztrátě památkových hodnot zabránit. Ústředna č. II v Ostravě Vítkovicích byla prohlášena památkou v dubnu roku 1996, z důvodů ohrožení jiných hodnot byla zbořena na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Ostravě Vítkovicích v listopadu K prohlášení za kulturní památku byla navržena První rakouská továrna na výrobu sody v Ostravě Hrušově, avšak areál byl zasažen povodní, došlo k silné kontaminaci chemikáliemi, narušení statiky objektů a následnému požáru v laboratořích. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku byl stažen a areál byl v letech 2005 až 2006 demolován. Jsem si vědom toho, že tato konference je věnována architektuře, nicméně bych velmi rád na několika movitých technických památkách ukázal, jak může být památková péče, na rozdíl od posledních případů, krásná (ukázka parních lokomotiv). Děkuji za pozornost. Autor: Jiří Vajčner

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období 1259 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

Více

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA

Ing. Libor Jalůvka T 5. Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Ing. Libor Jalůvka T 5 Památkově chráněné těžní věže v OKR ve správě DIAMO, s.p., o.z. ODRA Anotace V příspěvku je prezentována péče o zachování památkově chráněných těžních věží ve správě DIAMO, s.p.,

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, Praha 1 Praha Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č.

MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, Praha 1 Praha Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č. +NLDSY1145DPS+ MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 Praha 29. 7. 2011 Čj.: MK 40869/2011 PI Výtisk č. 1 Počet stran: 9 PROTOKOL o výsledku kontroly výkonu státní

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém Forma státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Více

Magistrát města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velká Hradební

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY Proč chráníme kulturní památky Na sklonku 18. století, současně s rozvojem průmyslu a velkoměst, velmi často doprovázeným demolicemi starých staveb, se začal v Evropě

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 20/1987 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči Změna: 242/1992 Sb. Změna: 361/1999 Sb. Změna:

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.)

ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) znění platné od 6.1.2005 20/1987 Sb., Změna: 242/1992 Sb. Změna: 361/1999 Sb. Změna: 122/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 146/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 18/2004 Sb. Změna: 186/2004 Sb. Změna:

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

20/1987 Sb. ZÁKON. České národní rady

20/1987 Sb. ZÁKON. České národní rady 20/1987 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna: 361/1999 Sb. Změna: 122/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb.

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469657535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN

Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN Praha 21.11.2011 JUDr. Petr Flášar odbor Právních služeb ČEPS, a. s. Obsah Cíl prezentace Stručný

Více

telefon: Maltézské náměstí 1 fax: Praha 1

telefon: Maltézské náměstí 1 fax: Praha 1 Ministerstvo kultury +NLDSY112LJBQ+ telefon: 257 085 111 Maltézské náměstí 1 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 e-mail: epodatelna@mkcr.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47:

Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, , se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 47: NÁMITKA č. 47 47-1 Námitka č. 47 47-2 47-3 47-4 Námitce č. 47, podané panem Lubomírem Rušem, bytem Opavská 4157/84, 708 00 Ostrava, ze dne 5.8.2013, kterou se požaduje v zastavěném území v k.ú. Poruba

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.)

20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) 20/1987 Sb., ZÁKON České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna: 361/1999 Sb. Změna: 122/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb.

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVÍŘOV určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA

VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 regulačního plánu VRACOV ERNESTOVSKÁ HUMNA Pořizovatel změny č.3 regulačního plánu Vracov - Ernestovská humna je Městský úřad Kyjov, odbor územního plánu a rozvoje, a to ve smyslu

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více