1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky.."

Transkript

1 Příloha č. 10 Strana 1 (celkem 20) Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obsah: 1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky Plán mediální činnosti Model krizové komunikace pro oblast veřejných informací v době likvidace ptačí chřipky v systému IZS Přehled souprav pro dekontaminaci osob a techniky uložených u HZS ČR v rámci pohotovostních zásob SSHR Průvodka k sběru uhynulého ptáka. 20

2 Příloha č. 10 Strana 2 (celkem 20) Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR V Praze dne 22. srpna 2007 Č.j. PO 2286/IZS Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

3 Příloha č. 10 Strana 3 (celkem 20) Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků V souvislosti s podezřením nebo potvrzením výskytu chřipky ptáků, pro zabránění šíření nákazy a zejména v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 34 zákona č. 239 /2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Operačním manuálem pro aviární influenzu (dále jen Operační manuál ), který vydala Státní veterinární správa ČR jako součást svých pohotovostních plánů (http://www.svscr.cz/files/pt/pohotovostni_prirucka.pdf), MV-GŘ HZS ČR stanovuje: 1. Komunikace s orgánem veterinární správy GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků do IZS uvedených v poplachových plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření stanovených Operačním manuálem pro chřipku ptáků na vyžádání orgánů státní veterinární správy v souladu s dosud platnými postupy v IZS a právními předpisy. HZS kraje dohodne způsob komunikace s orgánem veterinární správy a projednají společný postup HZS kraje a zapojení složek IZS v souladu s Operačním manuálem pro chřipku ptáků v odezvě na vývoj skutečné situace na území kraje. IZS bude zapojen v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků a v zájmu veřejného zdraví, ve smyslu 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů ( dále jen zákon o IZS ). Žádost bude podána: a) generálnímu řediteli HZS ČR, případně na operační a informační středisko (dále jen OPIS ) GŘ HZS ČR, nebo b) řediteli HZS kraje, případně na OPIS HZS kraje. Žádost o pomoc výše uvedeným ředitelům bude písemná nebo formou záznamu z jednání příslušné nákazové komise, žádost na OPIS může být telefonická nebo písemná (faxem). Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací podle zákona o IZS na úrovni: - místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla v ohnisku chřipky ptáků nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven velitel zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS ( 19), - operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím OPIS HZS ČR, - obce s rozšířenou působností, kraje a Ministerstvo vnitra jako tzv. strategické řízení, při kterém bude vytvořen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje, Ministerstva vnitra), přičemž, opatření a postup orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon ) jakož i všechna ustanovení vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s 4 odst. 5 zákona o IZS plně respektována na všech úrovních řízení v IZS. Za žádost o společné řešení mimořádné události se dle 34 zákona o IZS nepovažuje oznámení krajské veterinární správy a městské veterinární správy v hl.m. Praze (dále jen

4 Příloha č. 10 Strana 4 (celkem 20) KVS ) o vzniku nákazy kraji, obcím, příslušnému OPIS, Policii ČR nebo vyžádání si jeho součinnosti k některým úkonům podle veterinárního zákona. V případě, že pravomoc orgánů veterinární správy, starostů obcí s rozšířenou působností, hejtmanů krajů nebo Ministerstva vnitra při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy nebude stačit k zabezpečení mimořádných veterinárních opatření nebo k odstranění důsledků jimi způsobených, vyhlásí se v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů ( dále jen krizový zákon ) odpovídající krizový stav. 2. Mimořádná veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků a hlavní činnost orgánů a složek IZS 2.1 OPIS IZS OPIS HZS ČR kromě úkolů ze zákona o IZS, budou nepřetržitě - připravena přijmout informaci o nákaze případně i žádost příslušného orgánu veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS, - plnit požadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly a prostředky složek IZS na zajištění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy, - v případě potřeby zajišťovat předávání zpráv hromadným sdělovacím prostředkům dle 32 zákona o IZS, - předávat získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření na operační středisko Policie ČR správy kraje a prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR také na Stálé operační centrum ( SOC ) Ministerstva obrany. OPIS GŘ HZS ČR bude soustřeďovat požadavky o pomoc z krajů na centrální síly a prostředky. K centrálním silám a prostředkům náleží: - předurčené prostředky HZS ČR pro zabezpečení dekontaminace a humanitární pomoci, - předurčené prostředky Armády ČR, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR, chemické útvary a vojáci vyčlenění k posílení úkolů pořádkové služby Policie ČR. 2.2 Krizové štáby Krizové štáby obcí s rozšířenou působností, krajů nebo Ministerstva vnitra jsou orgány pro koordinaci složek IZS uplatňovanou starosty obcí s rozšířenou působností, hejtmany a Ministerstvem vnitra a budou - aktivovány po vyžádání společného řešení mimořádné události příslušným orgánem veterinární správy a to zejména v obci s rozšířenou působností v místě ohniska nákazy chřipky ptáků, - aktivovány na kraji pokud rozsah opatření spojený s ohniskem nákazy přesáhne území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, - přitom zejména: a) analyzují a hodnotí situaci v postiženém území a zpracovávají návrhy na opatření v souladu s požadavky příslušného orgánu veterinární správy, b) evidují a posuzují nasazení sil a prostředků pro mimořádná opatření, c) organizují ochranu obyvatel a monitorují základní životní podmínky obyvatel postiženého území, zejména v uzavřeném prostoru ohniska nákazy a navrhují příslušná řešení z úrovně správních úřadů, d) dokumentují činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,

5 Příloha č. 10 Strana 5 (celkem 20) e) zpracovávají informace pro sdělovací prostředky a organizují komunikaci s postiženým územím; za tím účelem se může zřídit informační telefonická linka pro občany, přitom postupuje dle plánu mediální činnosti (příloha č.2), f) udržují a koordinují spojení s příslušnými krizovými štáby krajů a obcí prostřednictvím OPIS. Doporučuje se, aby v případě společného řešení mimořádné události byly nákazové komise včleněny do tohoto krizového štábu, obdobně jako v případě vyhlášení krizového stavu. 2.3 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch řešení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nákazy chřipky ptáků se bude uplatňovat ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací ve smyslu zákona o IZS ( 7 odst.3). 2.4 Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností Při koordinaci záchranných a likvidačních prací budou hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností využívat krizové štáby, přičemž cílem koordinace je: a) zapojit síly a prostředky v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních ústředních správních úřadů, obecní úřadů a orgánů kraje ve prospěch a v souladu s potřebami provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva podle poplachového plánu IZS, v souladu s havarijním plánem kraje a požadavky KVS, b) stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících dopad na obyvatele a infrastrukturu územního celku, c) spolupracovat s obcemi postiženými uzávěrou nebo jinými režimovými opatřeními při zabezpečení životních podmínek obyvatel těchto obcí, d) zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, pokud bude složkami vyžadován a e) zajistit návaznost záchranných a likvidačních prací na opatření po případném vyhlášení krizového stavu. Za krizového stavu se složky IZS řídí při provádění záchranných prací pokyny toho, kdo vyhlásil krizový stav. 2.5 Starostové obcí postižených uzávěrou ohniska nákazy chřipky ptáků V souladu s úkoly na úseku IZS a ochraně obyvatel musí zabezpečit: a) základní životní funkce v obci a dodržení přijatých režimových opatření nařízených KVS, b) informovanost obyvatel a návštěvníků obce o přijatých opatřeních, c) spolupráci s ostatními orgány a složkami IZS. 3. Hlavní úkoly složek IZS ve prospěch mimořádných veterinárních opatření 3.1 HZS ČR bude v souladu s postupem vyhlášeným orgány veterinární správy a dle Operačního manuálu pro chřipku ptáků provádět zejména: 1. Sběr uhynulého nebo nemocného ptactva, případně jiného zvířete (dále jen zvíře )uhynulého ve volné přírodě včetně vodních ploch nebo pomoc při tomto sběru požární technikou a věcnými prostředky. 2. Podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v chovných objektech drůbeže označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chované drůbeže nebo ostatních ptáků držených v zajetí. 3. Zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně složek IZS v místech ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po dekontaminaci. 4. Zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu. 5. Zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa a vstupu a výstupu do ochranné zóny. 6. Podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci.

6 Příloha č. 10 Strana 6 (celkem 20) 7. Součinnost a potřebné technické vybavení k přípravě haly k zaplynování a přívodu plynu do haly, zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení plynu od odpařovačů do haly, a bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeže Měření koncentrace plynu v hale (případně po zapůjčení přístroje k měření od Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz). 9. Pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, zajistí chovatel Přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 2, 11. Odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže Průběžná desinfekce hospodářství Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska Vhodné nádoby nebo kontejnery k neškodnému odstranění infikovaných materiálů kromě kadáverů, pevné igelitové pytle, popř.vhodné nepropustné nádoby na přemístění kadáverů do velkých kontejnerů při utrácení v drobných chovech Dále, při koordinaci záchranných prací bude zajišťovat: funkci OPIS IZS, velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 19 zákona o IZS, přepravu vzorků k potvrzení nákazy chřipky ptáků na vyžádání orgánu státní veterinární správy vozidlem s právem přednostní jízdy do národní referenční laboratoře, podílet se a zajišťovat v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo poplachových plánů IZS dodávku vody potřebnou k dekontaminaci a dezinfekci, likvidaci utracených zvířat, nezbytné zemní práce zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a mechanizačními prostředky, stanoviště k dezinfekci osob a prostředků, uzavření prostoru ohniska nákazy. Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďovány na OPIS generálního ředitelství HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celkovou strategií ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. 3.2 Policie ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS nebo samostatně na vyžádání orgánu veterinární správy zajišťovat zejména: 1. Plnění úkolů Policie ČR, které jí vyplývají z vyhlášených mimořádných veterinárních opatření, 2. Zabezpečení uzávěry místa výskytu nákazy podle pokynů orgánu veterinární správy nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků Policie ČR ochrannými prostředky, 3. Dopravní opatření při přesunu Armády ČR, 4. Zabezpečení dohledu nad dodržování zásad ochrany před případným rozšířením nákazy z místa výskytu podle pokynů orgánu veterinární správy nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků policie ochrannými prostředky. Pro plnění úkolů může být Policie ČR posílena o vojáky Armády ČR na základě nařízení vlády. Toto nařízení vlády předloží vládě ministr vnitra. 1 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR 2 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele 3 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR na náklady chovatele.

7 Příloha č. 10 Strana 7 (celkem 20) 3.3 Armáda ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření zajišťovat zejména předurčené síly a prostředky, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR a chemické útvary pro zabezpečení 1. Dodávky vody potřebné k dekontaminaci a dezinfekci, 2. Podíl na likvidaci utracených zvířat, který zahrnuje :, pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, 4 přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 4 odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, 4 vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže Nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a mechanizačními prostředky, 4. Činnosti stanovišť k dezinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohniska i po ukončení činnosti. Aby se zamezilo nekontrolovatelnému uplatňování požadavků jednotlivých krajů nebo obcí a umožnilo se koordinované využití sil a prostředků Armády ČR, budou požadavky na síly a prostředky soustřeďovány na OPIS GŘ HZS ČR a odtud uplatňovány na Armádu ČR prostřednictvím SOC MO. Síly a prostředky Armády ČR budou mít vlastní logistickou podporu. 4. Některá mimořádná opatření ke zdolání chřipky ptáků z pohledu činnosti HZS ČR a součinnosti v IZS 4.1. Opatření k minimalizaci rizika přenosu chřipky ptáků na člověka u HZS ČR Opatření k minimalizaci rizika přenosu a šíření chřipky ptáků na zasahující hasiče při jednotlivém sběru uhynulých zvířat a při zásahu v okolí nebo uvnitř ohniska nákazy jsou následující: Časový faktor minimalizace doby expozice infekčnímu agens. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP). Profylaktické užívání antivirových přípravků (např. Tamiflu) pokud došlo ke kontaktu s nakaženým zvířetem. Důsledné provádění dezinfekce, deratizace a přísné dodržování zásad osobní hygieny. Vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce. Sledování zdravotního stavu exponovaných osob. Příklady činností, při kterých dochází nejčastěji k přímému kontaktu s infekčním agens (H 5 N 1 ): Práce v hospodářstvích s infikovanými ptáky. Veterinární vyšetřování nakažených a uhynulých ptáků, odebírání vzorků. Činnost při likvidaci infikovaných chovů. 4 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS včetně AČR na náklady chovatele.

8 Příloha č. 10 Strana 8 (celkem 20) Úklid a dezinfekce kontaminovaných materiálů a prostor. Další činnost s infikovanými ptáky a zvířaty. Pokud se prací v ohnisku nákazy zúčastní kromě příslušníků HZS ČR také jiní hasiči, platí pro ně ustanovení uvedené v článcích 4.1 až 4.6. Jejich počet se doporučuje minimalizovat. 4.2 Postup při jednotlivém sběru nebo kontaktu s uhynulým zvířetem 1. Dožádat na místo události přítomnost zástupce KVS nebo veterinárního lékaře (viz www:svscr.cz - Seznam spojení na krajské veterinární správy) nebo jej informovat popř. postupovat dle dohodnutého postupu s ním sběr, zajištění zvířete pro další vyšetření (orgány veterinární správy mohou rozhodnout o organizaci sběru uhynulých zvířat speciálním sanačním podnikem). 2. Pokud je zvíře v nepřístupném místě, příslušník HZS ČR po dohodě s KVS zvíře vyprostí (použití OOPP). 3. Při sběru uhynulého zvířete si určit hranici nebezpečné zóny 10 m od uhynulého zvířete. Jištění hasičů v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí (stanoveno odlišně od Bojového řádu jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu). V přehledných situacích pro zásah může sběr provést jen jeden hasič. Sběr je výhodné provést mechanickými kleštěmi, lopatkou apod., které lze dezinfikovat. 4. Nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště budovat mimo místa znečištěná trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže. 5. V případě události dle bodu 3.1. odst.1 předat sebrané uhynulé zvíře (kadáver) v uzavřených dekontaminovaných (dále jen dezinfikovaných ) obalech podle pokynů orgánů státní veterinární správy k vyšetření, likvidaci apod. 6. V případě, že se KVS, veterinární lékař nebo sanační podnik nedostaví na místo zásahu, kadáver v dezinfikovaných obalech umístit do nerozbitného uzavíratelného obalu (např. sudu). Pokud je kadáver určen k dalšímu vyšetření je třeba vyplnit dvě průvodky (viz. příloha č. 1). Jedna se uloží do transportního obalu, druhá se předá na místě určeném orgánem veterinární správy. 7. Při výše uvedené činnosti používá příslušník HZS ČR OOPP. V případě následného potvrzení H 5 N 1 u uhynulého zvířete se k postexpoziční profylaxi přistupuje pouze při zjevném selhání OOPP nebo porušení interních postupů stanovených pro řešení těchto situací (např. oseltamivir 75 mg/den v den zasáhu a v následujících 10 dnech po poslední expozici). O výše uvedené události informuje velitel zásahu příslušné rezortní zdravotnické zařízení a odešle příslušníka na tento zdravotnický ústav. 8. Příslušný velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn zdravotního stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu pravidelné denní sebekontroly viz níže. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení lékař závodní preventivní péče. Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici H 5 N Prostředky pro ukládání uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků 1. Pro uložení podezřelého uhynulého ptactva se použijí neprůhledné silnější polyetylenové pytle (v tloušťce min. 200 µm). 2. Mrtvá zvířata se ukládají do dvou samostatně uzavřených pytlů. Transportní obal k dalšímu vyšetření zvířete musí být nepropustný. Před vložením do pevného transportního obalu se povrch vnějšího pytle s uhynulým zvířetem dezinfikuje.

9 Příloha č. 10 Strana 9 (celkem 20) 4.3 Činnost v ohnisku nákazy 1. Činnost v ohnisku nákazy (hromadný úhyn zvířat) je prováděna za použití OOPP, pokud není znám důvod úhynu, bez podání antivirového přípravku. V případě, že následně dojde k průkazu infekce H 5 N 1 u uhynulých zvířat, bude neprodleně zahájena postexpoziční profylaxe antivirovým přípravkem (např. oseltamivir 75 mg/den po zbylou dobu akce a v následujících 10 dnech po poslední expozici). 2. V případě zásahu v ohnisku nákazy chřipky ptáků H 5 N 1 všichni příslušníci HZS ČR zahájí před vstupem do ohniska preexpoziční profylaxi antivirovým přípravkem např. oseltamivir 75 mg/den. Profylaxe potrvá po celou dobou činnosti v ohnisku a dále 10 dnů po posledním kontaktu s infekčním materiálem, doba nasazení by neměla přesáhnout tři týdny. 3. Doporučujeme pro zásahy předem vyčlenit z každé směny příslušníky HZS ČR bez zdravotních omezení, bez příznaků akutního onemocnění. Doporučuje se rovněž očkování proti sezónní chřipce (min dnů před vyčleněním). 4. Velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn zdravotního stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu pravidelné denní sebekontroly se zvýšeným důrazem na sledování následujících příznaků - zvýšená teplota nad 38 st. C (měření tělesné teploty 2 krát denně), kašel, bolest v krku, dýchací obtíže, ale také zažívací poruchy např. zvracení, průjem, bolesti břicha. Sebekontrolu příslušník provádí ještě 20 dnů po poslední expozici infekčním agens. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení lékař závodní preventivní péče. Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici H 5 N Zdravotní péče a distribuce antivirového přípravku 1. Příslušníkům HZS ČR, kteří zasahují v ohnisku nákazy a kteří byli v kontaktu se zvířetem s prokázaným výskytem H 5 N 1, je věnována zvýšená pozornost pracovníků rezortního zdravotnictví. 2. Pokud to bude z časových důvodů možné, HZS ČR v předstihu předá příslušnému rezortnímu zdravotnickému zařízení jmenný seznam příslušníků, se kterými se počítá pro zásah v souvislosti s výskytem chřipky ptáků. Lékař posoudí podle vedené zdravotnické dokumentace zdravotní způsobilost příslušníka k zásahu (vyžaduje se zdravotní klasifikace bez omezení). 3. Podle výše uvedených zásad lékař rezortního zdravotnictví bude vydávat antivirový přípravek příslušníkům HZS ČR vystaveným přímému kontaktu s H 5 N 1 (viz bod 4.2.7, a 4.3.2). Zároveň provede orientační lékařské vyšetření s důrazem na epidemiologickou anamnézu a výskyt akutních zdravotních potíží. Lékařské vyšetření (lékařský dohled) musí být prováděno i v dalších dnech zásahu a desátý a dvacátý den po poslední expozici infekčním agens. Výdej antivirového přípravku a související zdravotní péči během zásahu provádějí lékaři rezortního zdravotnictví zpravidla v místě a za podmínek určených velitelem zásahu. Ostatní zdravotní péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních. 4. Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví bude Ministerstvo vnitra potřebné antivirové přípravky získávat od Ministerstva zdravotnictví. 5. Vedoucí lékaři zdravotnických ústavů PČR zajistí podání antivirového přípravku a stanovenou lékařskou péči, včetně záznamů do zdravotnické dokumentace. Další opatření

10 Příloha č. 10 Strana 10 (celkem 20) budou přijata z úrovně odboru zdravotnického zabezpečení MV v souladu s 69 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6. Algoritmus, kterým bude antivirový přípravek určený k profylaxi uvolňován, bude stanoven na základě jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra. 4.5 OOPP Pro sběr uhynulého ptactva ve volné přírodě, pro práce prováděné v uzavřených objektech a v místech označených jako ohniska nákazy se stanovují tyto ochranné pracovní prostředky hasičů: ochrana těla - pracovní stejnokroj II, - protichemický ochranný oděv rovnotlaký (např. Sunit, SOO-CO) nebo jednorázový ochranný oděv s kapucí (např. Tyvek C, Microguard 2500plus)* - pryžová holeňová obuv, - latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými pryžovými rukavicemi nebo protichemickými ochrannými rukavicemi, např. protichemické rukavice krátké VOP materiál CO dodaný ze skladů Základny logistiky). * Poznámka: Členové jednotek SDH obcí, kteří provádějí jednorázový sběr uhynulého zvířete na výzvu starosty obce, mohou do doby, kdy není prokázána nákaza chřipky ptáků na území ČR používat jen pracovní oděv( PS II ) nebo jiný (nikoliv civilní oděv). 5 Po použití u zásahu nelze pracovní oděv dále nepoužívat bez jeho očisty. ochrana dýchacích cest - ochranná maska CM 6 s filtrem MOF 6 s bílým barevným kódem (pruhem) na filtru a označením A2B2E2K2MOP3D, kterými jsou vybaveny jednotlivé HZS krajů od roku 2004 nebo - filtrační polomaska FF P3 typ 851 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými brýlemi. Při použití uvedených ochranných prostředků se zasahující hasič nevybavuje přilbou ( povrch hlavy a krku musí být kryt kapucí ochranného oděvu). V silně exponovaných místech (rozvířený prach, peří, trus infikovaných zvířat zejména v uzavřených prostorách) protichemický ochranný oděv přetlakový s izolačním dýchacím přístrojem. V případě zásahu na vodní hladině se navíc vybavuje ochrannou plovací vestou Postup při odkládání OOPP Jako první se svléká ochranná plovací vesta, pokud je použita. Odkládání ochranného oděvu: a) protichemického rovnotlakého nebo přetlakového se provádí podle návodu výrobce. Chirurgické rukavice se snímají jako poslední, b) jednorázového se provádí v následujících krocích: 1. Sundání protichemických rukavic. 2. Sejmutí kapuce ochranného oděvu z vnitřní strany. 3. Rozepnutí a shrnutí ochranného oděvu k holeňové obuvi. 4. Sejmutí gumové holeňové obuvi popř. návleku a ochranného oděvu. 5. Sejmutí ochranné masky s filtrem. 6. Pokud jsou použity ochranné brýle a filtrační polomaska sejmou se nejdříve ochranné brýle a následně filtrační polomaska. 7. Sejmutí chirurgických rukavic. 5 Stanovisko hlavního hygienika ze dne č.j. MZDR 11456/2006

11 Příloha č. 10 Strana 11 (celkem 20) 8. Okamžitá dezinfekce rukou a obličeje a oplach vodou Způsob dezinfekce OOPP 1. Z odložených ochranných prostředků se dezinfikuje gumová holeňová obuv, protichemické rukavice, ochranná maska, brýle, ochranný protichemický oděv (kromě jednorázového ochranného oděvu s kapucí). 2. Dezinfekce se provede na dekontaminačním stanovišti. 3. Opětovně se tyto ochranné prostředky dezinfikují po svléknutí nově připraveným dezinfekčním roztokem po dobu 60 minut (např. ponořením, opakovaným postřikem), po této expoziční době se prostředky opláchnou a nechají uschnout. 4. Ochranná plovací vesta se dezinfikuje ponořením do dezinfekčního roztoku na dobu 60 minut. Po této expoziční době se opláchne a nechá uschnout. 5. Dezinfekce věcných prostředků a požární techniky (loď) použitých při zásahu se provede opakovaným postřikem dezinfekčním roztokem s expoziční dobou 60 minut a následným oplachem. Roztok nesmí zaschnout Manipulace s použitými jednorázovými ochrannými pracovními prostředky 1. Použité jednorázové ochranné prostředky se ukládají do dvou samostatně uzavíratelných polyetylenových pytlů. 2. Po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního obalu. Ochranné prostředky uloženy ve dvou samostatně uzavíratelných polyetylenových pytlích budou likvidovány jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech (zákon č.185/2001 Sb. a v jeho prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., příl. 1, položka 18) nebo budou ponechány v místě ohniska a likvidovány společně s kadávery a jinými kontaminovanými předměty. 3. Likvidace se provádí v určených spalovnách. Informace o rozmístění těchto spaloven v jednotlivých krajích podá příslušné orgány životního prostředí Postup při vyžadování a odběru ochranných prostředků od MV-GŘ HZS ČR - Základny logistiky Olomouc HZS krajů si mohou doplnit svoje současné zásoby doporučených ochranných prostředků následovně: 1. Další požadavky na oděvy SOO-CO a rukavice je možno uplatnit až poté, když vlastní zásoby nepostačují nebo není možné použít stávající zásoby u HZS kraje. 2. ZLO soustředila tyto ochranné prostředky do skladů Drahanovice, Hluboká nad Vltavou, Vlastislav a Kamenice v disponibilním velikostním sortimentu SOO-CO: - velikost č. 1 52%, - velikost č. 2 45%, - velikost č. 3 3%. 3. Požadavky na další převody jednorázových ochranných pracovních prostředků, popř. SOO- CO a rukavic ze zásob ZLO na místo zásahu koordinuje GŘ HZS ČR - úsek IZS o operačního řízení, ředitel odboru IZS a výkonu služby. Rozhodnutí o převáděném množství GŘ HZS ČR sdělí žádajícímu HZS kraje a ZLO. 4. HZS kraje k odběrům dle rozdělovníku, popřípadě požadavkům na další převody schváleným GŘ HZS ČR, vyžádá bližší dispozice k převzetí majetku u ředitele ZLO (jen v pracovních dnech od 07,30 do 14,00 hod na tel nebo ). Požadavek na odběr ze skladu ZLO musí obsahovat: - název a množství požadovaného majetku (SOO-CO vel. č. 3 budou vydány maximálně v tříprocentním množství); - základní identifikační údaje o osobě zmocněné písemnou plnou mocí k odběru majetku ze skladu ZLO (jméno, příjmení, osobní evidenční číslo); - navrhovaný termín odběru požadovaného majetku; - typ a registrační značka dopravního prostředku vyslaného k odběru.

12 Příloha č. 10 Strana 12 (celkem 20) 5. Odvoz majetku ze skladu ZLO zajistí HZS kraje vlastními prostředky. K odběru se dostaví za HZS kraje osoba zmocněná s písemnou plnou mocí, která převezme a podepíše schválené množství majetku na Stvrzence o výdeji vystavené skladem ZLO. Výdej materiálu ze skladů ZLO je prováděn v pracovní dny od 08,00 hod. do 14,00 hod. 6. Na základě Stvrzenky o výdeji bude opatřením MV převedena příslušnost hospodaření k vydanému majetku na HZS kraje. 4.6 Standardní prostředky pro dezinfekci 1. Persteril 36 % dezinfekce pokožky 0,2% vodným roztokem, expoziční doba 1 minuta a následný oplach vodou. 2. Chlornan sodný - roztok dezinfekce rukavic, obuvi, ochranné masky, věcných prostředků a techniky roztokem s 2 % aktivního chlóru (např. SAVO ředěno vodou 1:2 nebo rozpuštění pevného chlornanu sodného ve vodě za dodržení dané koncentrace chloru). 3. Chlornan sodný - pevný dezinfekce místa sběru se provede posypem, vyjma vodních ploch. Lze použít i jiných v účinku ekvivalentních dezinfekčních prostředků. 4.7 Desinfekce osob a prostředků Dezinfekce osob a prostředků bude prováděna podle požadavků orgánu veterinární správy. Předpokládá se, že úroveň rozsahu prováděné dezinfekce vozidel bude odpovídat vymezení : a) ohniskem - mimořádnými veterinárními opatřeními na vymezeném území, hospodářství, zařízení, stáje, ve kterém byla prokázána nákaza, b) ochranným pásmem - zpravidla okruh o poloměru minimálně 3 km kolem ohniska, c) pásmem dozoru- zpravidla okruh o poloměru minimálně 7 až 10 km kolem ohniska, d) nárazníkovým pásmem - oblast určená omezením přemísťování a pravidelným vyhledáváním (podle geografických a chovatelských podmínek, meteorologické situace). HZS ČR a Armáda ČR budou připraveny na provádění dezinfekce: a) obvodu pneumatik kol a podběhů vozidel zpravidla broděním v roztoku chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru event. 3% chloraminu (jakýkoliv typ); výška hladiny dezinfekčního roztoku musí být minimálně 10 cm. Podběhy vozidel musí být vystříkány roztokem chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru, b) celého vozidla pomocí stanoviště dekontaminace techniky roztokem chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru (o použití rozhodne OPIS MV-GŘ HZS ČR) případně mycího rámu, c) věcných prostředků postřikovými prostředky viz bod 4.2.3, d) kontaminovaných ploch a terénu posypovými desinfekčními prostředky chlornanem sodným nebo chloraminem (jakýkoliv typ); místo, ze kterého byl proveden sběr kadáveru (kromě vodní hladiny) se dezinfikuje posypem chlornanem sodným, e) kontaminovaných osob v rozvinutém stanovišti dekontaminace osob. Opatření podle bodu b) a e) budou na vyžádání orgánu veterinární správy uplatňována zejména na hranicích ohniska a ochranného pásma. S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí i likvidace použitého dezinfekčního roztoku. Způsob likvidace musí být projednán rovněž s orgány životního prostředí. Přehled o soupravách pro dekontaminaci udává příloha č. 3.

13 Příloha č. 10 Strana 13 (celkem 20) 4.8 Organizace operačních skupin pro zásah K činnostem uvedeným v bodě 3.1. odst.1 a 2 je vhodné předurčit operační skupiny nebo družstva tak, aby mohl být sledován cíleně jejich zdravotní stav, byla zachována určitá zručnost a praxe při nasazení a bylo možno je v případě opatření uvedené v bodě 4.3 odst.2 nahradit jinými hasiči. Počet operačních skupin stanoví HZS kraje, doporučuje se na každé stanici typu C.

14 Příloha č. 10 Strana 14 (celkem 20) Plán mediální činnosti Model krizové komunikace pro oblast veřejných informací v době likvidace chřipky ptáků v rámci IZS Obce s rozšířenou působností a kraje plní úkoly v době mimořádných opatření ke zdolání ptačí chřipky ve smyslu zákona o IZS. V těchto opatřeních jsou zahrnuty i úkoly informování veřejnosti. Likvidace ohnisek nákazy je specifickou odbornou záležitostí, kde sehrává hlavní roli Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa a další subjekty státní správy (HZS ČR, Policie ČR, AČR apod.). Nejedná se o klasickou mimořádnou událost zahajovanou spuštěním záchranné akce. Model krizové komunikace vychází z principů územní odpovědnosti, kdy těžiště tvorby veřejných informací představuje obec s rozšířenou působností (popřípadě její krizový štáb, kdy je odborným garantem a věcným řešitelem orgán veterinární správy), popř. kraj. Z tohoto pohledu se na přípravě, tvorbě a distribuci informací veřejnosti HZS ČR podílí ve vymezeném rozsahu. Hlavním nástrojem k zajištění krizové komunikace jsou především regionální sdělovací prostředky, zejména lokální a regionální rádia (popř. kabelové televize a regionální vysílání celostátních TV stanic), která vzhledem ke sledovanosti a flexibilitě budou zřejmě velice operativním komunikačním nástrojem zejména v případě potřeby zajištění informace v reálném čase formou přímých vstupů do vysílání. V období přípravy a následně v období vlastní likvidace ohniska je bude významně doplňovat zejména místní a regionální tisk, kde bude možné využít rubrik k osvětě obyvatelstva postižených obcí a objasňování jejich úkolů a povinností v systému likvidačních a asanačních prací. Je však třeba počítat s tím, že především nález rozsáhlejších ohnisek nákazy s sebou přiláká i zájem celostátních sdělovacích prostředků. Úloha Generálního ředitelství HZS ČR je, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, pojata v modelu krizové komunikace ve smyslu zákona o IZS a zákona o krizovém řízení jako úloha garanta informačních toků, metodického a koordinačního orgánu, který působí ve prospěch činnosti obcí s rozšířenou působností a krajů. V případě potvrzení vzniku ohnisek nákazy chřipkou ptáků a zahájení jejich likvidace bude proto,v návaznosti na model řešení zpracovaný orgány veterinární správy, uplatněn následující postup: A) na úrovni GŘ HZS ČR: - -nepřetržitý monitoring médií a celkové situace, - -zveřejňování aktuálních informací o činnosti jednotek HZS (IZS) v médiích, - zveřejňování aktuálních a preventivních informací v oblasti ochrany obyvatelstva, - koncipování tematicky zaměřených besed objasňujících aktuální předmětnou problematiku, - podpora a metodická pomoc tiskovým mluvčím na úrovni HZS krajů s cílem sjednocení mediálních výstupů, - spolupráce s novináři a jejich koordinace s cílem zamezit šíření paniky a nepravdivých, nepřesných či nepodložených informací, které by mohly zkomplikovat činnost odpovědných složek, - poskytování informací pro zahraniční agentury a zpravodajství o aktuální situaci na území ČR, - poskytování aktuálních informací on-line na webové stránce MV ČR,

15 Příloha č. 10 Strana 15 (celkem 20) - součinnost s tiskovými orgány ÚVS a Ministerstva zemědělství (a ostatními dotčenými resorty). Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace tiskový mluvčí by měl být včas a v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či veřejnost a mít zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími představiteli HZS ČR. B) na úrovni HZS kraje se doporučuje: v rozsahu úkolů jako GŘ HZS s aplikací na úkoly území kraje - reagovat proaktivně, co nejdříve zahájit krizová opatření pro komunikaci s médii a veřejností během MU, zahájit spolupráci s mluvčími všech složek zainteresovaných na řešení MU koordinace tiskových výstupů, - aktivovat informační systém pro přípravu a zpracování informací obyvatelstvu v jednotlivých pásmech likvidace ptačí chřipky, - vydat tiskové sdělení o vzniklé situaci s udáním kontaktních osob (oprávněných mluvčích), místa a spojení, informace o svolání tiskové konference (nejlépe na místě MU), - zajišťovat pravidelnou informaci pro obyvatele o rozhodnutích krizového štábu, aktuálních opatřeních, povinnostech obyvatelstva a dalším postupu prací, - aktualizovat zásady pro spolupráci s redakcemi a stanovit způsob spojení pro vstup do živého vysílání, - k informování využít všech dostupných sdělovacích prostředků, zejména regionálního rozhlasového vysílání, regionálního zpravodajství TV, regionálních příloh ústředních deníků,internetu apod. Pamatovat i na další prostředky komunikace obecní rozhlas, úřední desky, letáky, vývěsky apod. Zvolit nástroje k zajištění pravidelných informačních vstupů do vysílání v místních sdělovacích prostředcích (živé vstupy po telefonu v rádiích apod.), - při vystupování zejména v televizi v rámci možností dbát na ústrojovou kázeň, - koordinace zpravodajských štábů regionálních redakcí, - stálý monitoring tištěných i elektronických médií se zaměřením na danou MU, uvádění nepřesných a nepravdivých informací na pravou míru, úpravy mediální strategie, - pravidelné informování mluvčího GŘ o situaci na území, konzultace další strategie postupu. Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace tiskový mluvčí by měl být včas a v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či veřejnost a mít zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími představiteli HZS ČR. Doporučuje se vyjít novinářům vstříc umožnit médiím dočasný vstup blízko nebezpečné zóny nikoliv však do ní (před zahájením činností zasahujících složek), aby si na místě pořídili fotografie a TV záběry. Tento postup pomáhá budovat vzájemnou důvěru, brání spekulacím a umožňuje alespoň částečnou kontrolu nad mediálními výstupy. Na druhou stranu je třeba striktně trvat na dodržení dohody a vymezit dostatečně rozsáhlou uzavřenou zónu, kde se zasahující mohou pohybovat bez ataků novinářů.

16 Příloha č. 10 Strana 16 (celkem 20) Z organizačního hlediska se doporučuje zvolit model tříúrovňové komunikace: - na místě zásahu by měl být pokud možno osobně přítomen mluvčí, který je k dispozici novinářům, informuje média, koordinuje mediální výstupy, zjišťuje aktuální informace, účastní se zasedání krizových štábů a bezpečnostní rady - v zázemí funguje spolupracující osoba, která zajišťuje pravidelné vydávání tiskových zpráv, aktualizaci webu, monitoring médií. S mluvčím na místě je ve stálém kontaktu a zajišťuje ji informační servis, zajišťuje i styk s GŘ HZS ČR, při déletrvající MU také alespoň částečně plní běžnou agendu mluvčího. - mluvčí GŘ HZS ČR usměrňuje taktiku styku s médii a veřejností, na strategické úrovni koordinuje informační toky, v oblasti styku s veřejností zajišťuje komunikaci s dalšími centrálními orgány, příp. zahraničím, operativně poskytuje HZS kraje dodatečné materiální, lidské a technické zdroje. Cíle komunikace během likvidace nákazy chřipky ptáků: - včas, přesně, srozumitelně a dostatečně informovat o tom co se děje a proč, co se bude dít, kdo přebírá odpovědnost, jak by se měli obyvatelé zachovat, co lidem hrozí případně nehrozí, - zabránit šíření paniky, nesprávných či zkreslených informací, - prezentovat činnost HZS ČR a dalších zainteresovaných složek, - minimalizovat negativní mediální dopady případných přehmatů zasahujících složek, Cílové skupiny komunikace: - chovatelé, - místní obyvatelstvo v ochranných pásmech v okolí ohniska nákazy, - široká veřejnost, Je třeba ujistit obyvatelstvo, že odpovědné orgány dělají vše proto, aby bylo ohrožení zlikvidováno. Zároveň je však třeba dávat si pozor na paušální tvrzení, že obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí, jde o bagatelizaci problému, což by se nemuselo vyplatit, navíc se tím vlastně zpochybňuje nutnost přijetí mimořádných opatření. S h r n u t í : Těžiště proaktivní informační politiky v poskytování informací a ve spolupráci se zástupci sdělovacích prostředků spočívá v místě MU, kam se soustřeďuje pozornost sdělovacích prostředků a kam tedy musí být zaměřeny i lidské a materiální zdroje HZS ČR. Primárním cílem komunikace s médii a veřejností v průběhu této MU je průběžné informování o činnosti zasahujících složek a orgánů a sdělování veřejnosti, co hrozí a jak by se měli lidé zachovat. Je třeba si uvědomit, že rozsáhlé MU typu likvidace chovů zasažených chřipkou ptáků obvykle lákají extrémní pozornost sdělovacích prostředků a kvalitní prezentace činnosti HZS ČR a dalších zainteresovaných institucí významně napomůže zvýšení důvěry obyvatelstva v tyto orgány. Platí to také opačně, i maličkost může za této situace podkopat důvěryhodnost instituce a situaci proto nelze podcenit. I z tohoto důvodu je tak nezbytná úzká spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými institucemi v oblasti komunikace s médii a veřejností. Důležitá je rovněž spolupráce uvnitř HZS ČR a je třeba nepodcenit situaci a věnovat komunikaci s médii a veřejností maximální pozornost a co nejvíce lidských a materiálních zdrojů.

17 Příloha č. 10 Strana 17 (celkem 20) Rady, jak komunikovat během mimořádné události: Komunikujte věrohodně, přesně, otevřeně, včas, v dostatečné míře. Vyjadřujte se jasně, věcně, stručně, výstižně a srozumitelně, abyste omezili riziko špatné interpretace a spekulace. Odborné termíny používejte co nejméně. Buďte upřímní, mluvte pravdu. Platí jasné pravidlo, že nemusíte říci vše, ale vše co řeknete musí být pravda. Všechny informace si před zveřejněním důkladně ověřte. Jakákoliv informace, která se ukáže být mylná, může zničit naši důvěryhodnost již na počátku a tím i fatálně poškodit samotné záchranné a likvidační práce. Nesdělujte více, než víte. Je třeba odolat pokušení vstřícnosti vůči novinářům, sdělujte výhradně fakta a nenechte se dotlačit ke spekulacím (co by kdyby, dilema mezi A a B). Odpovídejte jen na věcné otázky, nesdělujte své emoce, osobní názory apod. Pozor na předčasné informování, raději počkejte, než abyste odpověděli špatně. Pokud se stala chyba (ať již vaše či vaší instituce), hned ji přiznejte - i to pomáhá budovat důvěru u veřejnosti. Zároveň však zveřejněte opatření, která byla přijata aby se něco podobného již neopakovalo V odpovědích buďte co nejkonkrétnější, pozor na vágnost, zároveň buďte struční a výstižní. Odpovídejte přesvědčivě nepoužívejte slova jako nevím přesně, předpokládám apod. Nedávejte v jedné odpovědi příliš mnoho informací najednou, snažte se říci to nejdůležitější na počátku a vpašovat tam vaše hlavní sdělení. Zveřejněte jen to, co opravdu chcete a co je potřeba. Vše, co je řečeno navíc, může být použito novináři. Určete si hranici, za kterou již v rozhovoru nechcete jít a na co nechcete odpovídat nenechte se novinářem dotlačit k jejímu prolomení a nepodlehněte opakovanému naléhání novináře. Pokud neznáte odpověď, přiznejte to, ale pak ještě něco sdělte (doplnění z klíčového sdělení). Můžete se domluvit na tom, že odpovědi a podklady předáte novináři později. Nepředstírejte, že znáte odpověď, vymstí se to. Nepoužívejte termín bez komentáře - vy jste tu od toho, abyste poskytovali informace, je to vaše práce. Navíc tím automaticky vzbuzujete podezření, působíte arogantně apod. (místo toho je možné říci V tuto chvíli k tomu nemám dostatek informací, ale jakmile je budu mít, okamžitě vás informuji. ) Nemluvte za někoho jiného nebo o ostatních (nevyjadřujte se k tématům, které nespadají do kompetence vaší instituce) Nikdy nezaujímejte konkrétní postoj k negativnímu tématu, se kterým jste byli seznámeni až v průběhu rozhovoru vyjádřete zájem o věc, nepředjímejte řešení, nepřebírejte odpovědnost, neomlouvejte se. Dávejte si pozor na rozpory ve vlastních vyjádřeních (např. posun proti tvrzení ve starším rozhovoru). Proto je dobré si předem zjistit, co jste v médiích k danému tématu již dříve sdělovali. Nekritizujte kolegy, vedení, zaměstnance, nikoho neobviňujte. Nepoužívejte formuli mimo záznam - vše může být zveřejněno. Bezdůvodně nic nezatajujte. Poskytujte médiím maximum informací, jinak vás obejdou a stejně je získají-a vy pak již nekontrolujete situaci a ztrácíte možnost usměrnit mediální tok. Trvejte na maximální otevřenosti vůči médiím a veřejnosti.veřejnost má právo na informace, zejména v době krize. Nedůvodné utajování povzbuzuje fámy, živí strach a paniku. Získejte si podporu nezávislých expertů. Pokud můžete svá tvrzení podpořit stanoviskem respektovaného odborníka, výrazně to zvyšuje váhu vašich argumentů. Tento postup pomůže výrazně zejména v případě konfliktních případů.

18 Příloha č. 10 Strana 18 (celkem 20) Při kontaktu s novináři je vhodné dodržovat následující pravidla: Považujte média za partnery a ne za protivníky. Vždy i za emocionálně vypjatých situací s novináři jednejte dle zásad slušnosti, buďte vůči nim vstřícní, ochotní a seriózní - vyplatí se to. Respektujte styl práce médií a snažte se jim jejich práci ulehčit. Zacházejte se všemi médii stejně. Pokud je např. možné vpustit novináře na místo mimořádné události, tak všechny, příp. využijte možnosti novinářského poolu. Buďte pro novináře dostupní, vždy by měli mít možnost někoho z instituce kontaktovat a položit otázku. Neskrývejte se to vždy budí podezření a nepříjemné otázky. Buďte sebevědomí (nikoli však arogantní), nepodbízejte se novinářům. Nenechte žádný dotaz nezodpovězený, zaznamenávejte veškeré hovory s novináři. Neměňte pravidla v průběhu hry (např. nestěhujte press prostor, pokud jednou dovolíte novinářům, že smějí natáčet na místě mimořádné události, pak to bezdůvodně neměňte). Zajistěte zpětnou vazbu - neustálý monitoring médií. Předcházíte tak dezinformacích, fámám a nepřesným informacím. Trvejte na co nejrychlejší na nápravě nesprávně zveřejněných informací.

19 Příloha č. 10 Strana 19 (celkem 20) Přehled souprav pro dekontaminaci osob a techniky uložených u HZS ČR v rámci pohotovostních zásob SSHR Soupravy dekontaminace Uloženo u HZS kraje Hl.m. P STČ JČK KHK VYS JMK MSK Osob *) *) 1 Techniky 1 1 *) Soupravu tvoří pouze jeden samostatný vozík

20 Příloha č. 10 Strana 20 (celkem 20) Průvodka k sběru uhynulého ptáka Velitel zásahu Jméno: Adresa stanice: Kontaktován veterinární lékař Jméno: Adresa pracoviště: Telefon: Telefon: Místo nálezu Adresa: Název: Datum / přesný čas sběru: Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru Podpis velitele zásahu: Převzal Datum:... Jméno:... Podpis Průvodka k sběru uhynulého ptáka Velitel zásahu Jméno: Adresa stanice: Kontaktován veterinární lékař Jméno: Adresa pracoviště: Telefon: Telefon: Místo nálezu Adresa: Název: Datum / přesný čas sběru: Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru Podpis velitele zásahu: Převzal: Datum:... Jméno:... Podpis...

Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatřeních ke zdolání ptačí chřipky

Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatřeních ke zdolání ptačí chřipky Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR V Praze dne 27. března 2006 Č.j. PO 682/IZS - 2006 Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných

Více

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PARDUBICKÝ KRAJ 4 ohniska viru ptačí chřipky v uzavřených chovech v Pardubickém kraji: - Tisová, - Nořín, - Kosořín, - Netřeby. Likvidace: - 1.917 kusů drůbeže

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Statut Krizového štábu Jihočeského kraje. vydaný

Statut Krizového štábu Jihočeského kraje. vydaný Statut Krizového štábu Jihočeského kraje vydaný v souladu s 14, odst. 2, písmeno b) a 24b zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Příloha č. 1. Operační manuál

Příloha č. 1. Operační manuál Operační manuál k postupu orgánů veterinární správy při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje 11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 16. dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Pardubického kraje BRPK / 74 / 2012 ze dne 16. dubna 2012 Novelizace Statutu Krizového

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise HZS Zlínského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pavel Řezníček tel.: 950 670 330, 777 364 153 email: pavel.reznicek@zlk.izscr.cz Legislativní

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH: Ročník 2005 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 15. 6. 2005 OBSAH: 19. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 24/2004, kterým se vydává Požární poplachový plán Strana 42 Věstník právních předpisů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_05 Název materiálu: Činnost integrovaného záchranného systému Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Počet listů: 28 Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU. Statut krizového štábu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU. Statut krizového štábu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU Evidenční číslo 10/INA-VOK Číslo vydání: 4 Účinnost

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. PO- 1532 /IZS-2004 Praha 11.května 2004 Počet listů: 1 Přílohy:

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více