1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky.."

Transkript

1 Příloha č. 10 Strana 1 (celkem 20) Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obsah: 1. Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci Str. mimořádných veterinárních opatření ke zdolání ptačí chřipky Plán mediální činnosti Model krizové komunikace pro oblast veřejných informací v době likvidace ptačí chřipky v systému IZS Přehled souprav pro dekontaminaci osob a techniky uložených u HZS ČR v rámci pohotovostních zásob SSHR Průvodka k sběru uhynulého ptáka. 20

2 Příloha č. 10 Strana 2 (celkem 20) Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR V Praze dne 22. srpna 2007 Č.j. PO 2286/IZS Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

3 Příloha č. 10 Strana 3 (celkem 20) Zapojení HZS ČR a integrovaného záchranného systému při realizaci mimořádných veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků V souvislosti s podezřením nebo potvrzením výskytu chřipky ptáků, pro zabránění šíření nákazy a zejména v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 34 zákona č. 239 /2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Operačním manuálem pro aviární influenzu (dále jen Operační manuál ), který vydala Státní veterinární správa ČR jako součást svých pohotovostních plánů (http://www.svscr.cz/files/pt/pohotovostni_prirucka.pdf), MV-GŘ HZS ČR stanovuje: 1. Komunikace s orgánem veterinární správy GŘ HZS ČR a HZS krajů organizují zapojení sil a prostředků do IZS uvedených v poplachových plánech IZS (včetně zapojení Armády ČR) do opatření stanovených Operačním manuálem pro chřipku ptáků na vyžádání orgánů státní veterinární správy v souladu s dosud platnými postupy v IZS a právními předpisy. HZS kraje dohodne způsob komunikace s orgánem veterinární správy a projednají společný postup HZS kraje a zapojení složek IZS v souladu s Operačním manuálem pro chřipku ptáků v odezvě na vývoj skutečné situace na území kraje. IZS bude zapojen v případě, že příslušný orgán veterinární správy požádá HZS kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra o společné řešení mimořádné události spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání chřipky ptáků a v zájmu veřejného zdraví, ve smyslu 34 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů ( dále jen zákon o IZS ). Žádost bude podána: a) generálnímu řediteli HZS ČR, případně na operační a informační středisko (dále jen OPIS ) GŘ HZS ČR, nebo b) řediteli HZS kraje, případně na OPIS HZS kraje. Žádost o pomoc výše uvedeným ředitelům bude písemná nebo formou záznamu z jednání příslušné nákazové komise, žádost na OPIS může být telefonická nebo písemná (faxem). Právním důsledkem uvedené žádosti je organizace záchranných a likvidačních prací podle zákona o IZS na úrovni: - místa zásahu (v místě bezprostředního působení mimořádné události, zpravidla v ohnisku chřipky ptáků nebo v ochranném pásmu), kde bude ustaven velitel zásahu pro koordinaci nasazení složek IZS dle zákona o IZS ( 19), - operačního řízení společného zásahu složek IZS prostřednictvím OPIS HZS ČR, - obce s rozšířenou působností, kraje a Ministerstvo vnitra jako tzv. strategické řízení, při kterém bude vytvořen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací příslušný krizový štáb (obce s rozšířenou působností, kraje, Ministerstva vnitra), přičemž, opatření a postup orgánů veterinární správy dle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon ) jakož i všechna ustanovení vyplývající z uvedeného zákona budou v souladu s 4 odst. 5 zákona o IZS plně respektována na všech úrovních řízení v IZS. Za žádost o společné řešení mimořádné události se dle 34 zákona o IZS nepovažuje oznámení krajské veterinární správy a městské veterinární správy v hl.m. Praze (dále jen

4 Příloha č. 10 Strana 4 (celkem 20) KVS ) o vzniku nákazy kraji, obcím, příslušnému OPIS, Policii ČR nebo vyžádání si jeho součinnosti k některým úkonům podle veterinárního zákona. V případě, že pravomoc orgánů veterinární správy, starostů obcí s rozšířenou působností, hejtmanů krajů nebo Ministerstva vnitra při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy nebude stačit k zabezpečení mimořádných veterinárních opatření nebo k odstranění důsledků jimi způsobených, vyhlásí se v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů ( dále jen krizový zákon ) odpovídající krizový stav. 2. Mimořádná veterinární opatření ke zdolání chřipky ptáků a hlavní činnost orgánů a složek IZS 2.1 OPIS IZS OPIS HZS ČR kromě úkolů ze zákona o IZS, budou nepřetržitě - připravena přijmout informaci o nákaze případně i žádost příslušného orgánu veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS, - plnit požadavky velitele zásahu nebo příslušného krizového štábu na síly a prostředky složek IZS na zajištění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání chřipky ptáků nařízených příslušným orgánem veterinární správy, - v případě potřeby zajišťovat předávání zpráv hromadným sdělovacím prostředkům dle 32 zákona o IZS, - předávat získané informace o nákaze a žádostech příslušného orgánu veterinární správy o společném řešení mimořádných veterinárních opatření na operační středisko Policie ČR správy kraje a prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR také na Stálé operační centrum ( SOC ) Ministerstva obrany. OPIS GŘ HZS ČR bude soustřeďovat požadavky o pomoc z krajů na centrální síly a prostředky. K centrálním silám a prostředkům náleží: - předurčené prostředky HZS ČR pro zabezpečení dekontaminace a humanitární pomoci, - předurčené prostředky Armády ČR, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR, chemické útvary a vojáci vyčlenění k posílení úkolů pořádkové služby Policie ČR. 2.2 Krizové štáby Krizové štáby obcí s rozšířenou působností, krajů nebo Ministerstva vnitra jsou orgány pro koordinaci složek IZS uplatňovanou starosty obcí s rozšířenou působností, hejtmany a Ministerstvem vnitra a budou - aktivovány po vyžádání společného řešení mimořádné události příslušným orgánem veterinární správy a to zejména v obci s rozšířenou působností v místě ohniska nákazy chřipky ptáků, - aktivovány na kraji pokud rozsah opatření spojený s ohniskem nákazy přesáhne území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností, - přitom zejména: a) analyzují a hodnotí situaci v postiženém území a zpracovávají návrhy na opatření v souladu s požadavky příslušného orgánu veterinární správy, b) evidují a posuzují nasazení sil a prostředků pro mimořádná opatření, c) organizují ochranu obyvatel a monitorují základní životní podmínky obyvatel postiženého území, zejména v uzavřeném prostoru ohniska nákazy a navrhují příslušná řešení z úrovně správních úřadů, d) dokumentují činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,

5 Příloha č. 10 Strana 5 (celkem 20) e) zpracovávají informace pro sdělovací prostředky a organizují komunikaci s postiženým územím; za tím účelem se může zřídit informační telefonická linka pro občany, přitom postupuje dle plánu mediální činnosti (příloha č.2), f) udržují a koordinují spojení s příslušnými krizovými štáby krajů a obcí prostřednictvím OPIS. Doporučuje se, aby v případě společného řešení mimořádné události byly nákazové komise včleněny do tohoto krizového štábu, obdobně jako v případě vyhlášení krizového stavu. 2.3 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Při koordinaci záchranných a likvidačních prací ve prospěch řešení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nákazy chřipky ptáků se bude uplatňovat ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací ve smyslu zákona o IZS ( 7 odst.3). 2.4 Hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností Při koordinaci záchranných a likvidačních prací budou hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností využívat krizové štáby, přičemž cílem koordinace je: a) zapojit síly a prostředky v působnosti Ministerstva vnitra, ostatních ústředních správních úřadů, obecní úřadů a orgánů kraje ve prospěch a v souladu s potřebami provádění záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva podle poplachového plánu IZS, v souladu s havarijním plánem kraje a požadavky KVS, b) stanovit priority provádění záchranných a likvidačních prací při opatřeních majících dopad na obyvatele a infrastrukturu územního celku, c) spolupracovat s obcemi postiženými uzávěrou nebo jinými režimovými opatřeními při zabezpečení životních podmínek obyvatel těchto obcí, d) zabezpečit logistické podmínky pro činnost složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, pokud bude složkami vyžadován a e) zajistit návaznost záchranných a likvidačních prací na opatření po případném vyhlášení krizového stavu. Za krizového stavu se složky IZS řídí při provádění záchranných prací pokyny toho, kdo vyhlásil krizový stav. 2.5 Starostové obcí postižených uzávěrou ohniska nákazy chřipky ptáků V souladu s úkoly na úseku IZS a ochraně obyvatel musí zabezpečit: a) základní životní funkce v obci a dodržení přijatých režimových opatření nařízených KVS, b) informovanost obyvatel a návštěvníků obce o přijatých opatřeních, c) spolupráci s ostatními orgány a složkami IZS. 3. Hlavní úkoly složek IZS ve prospěch mimořádných veterinárních opatření 3.1 HZS ČR bude v souladu s postupem vyhlášeným orgány veterinární správy a dle Operačního manuálu pro chřipku ptáků provádět zejména: 1. Sběr uhynulého nebo nemocného ptactva, případně jiného zvířete (dále jen zvíře )uhynulého ve volné přírodě včetně vodních ploch nebo pomoc při tomto sběru požární technikou a věcnými prostředky. 2. Podpůrné práce pro orgány státní veterinární správy v chovných objektech drůbeže označené jako ohniska nákazy nebo určených k usmrcení chované drůbeže nebo ostatních ptáků držených v zajetí. 3. Zajištění činnosti stanovišť dezinfekce osob a techniky včetně složek IZS v místech ochranných zón kolem ohnisek nákazy, popř. zajištění náhradních oděvů po dekontaminaci. 4. Zajištění a provoz prostředků pro noční osvětlení v místech zásahu. 5. Zajištění vytyčovacích prostředků k označení infikovaného místa a vstupu a výstupu do ochranné zóny. 6. Podíl na zabezpečení dodávek vody pro dezinfekci a pomoc při závěrečné dezinfekci.

6 Příloha č. 10 Strana 6 (celkem 20) 7. Součinnost a potřebné technické vybavení k přípravě haly k zaplynování a přívodu plynu do haly, zaplynování haly, technické vybavení pro zavedení plynu od odpařovačů do haly, a bezpečné odvětrání haly po utracení drůbeže Měření koncentrace plynu v hale (případně po zapůjčení přístroje k měření od Pohotovostní střediska pro likvidaci nákaz). 9. Pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, zajistí chovatel Přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 2, 11. Odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí Vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže Průběžná desinfekce hospodářství Úklid, mechanickou očistu a předběžnou dezinfekci Pomocné práce v bezprostředním okolí ohniska Vhodné nádoby nebo kontejnery k neškodnému odstranění infikovaných materiálů kromě kadáverů, pevné igelitové pytle, popř.vhodné nepropustné nádoby na přemístění kadáverů do velkých kontejnerů při utrácení v drobných chovech Dále, při koordinaci záchranných prací bude zajišťovat: funkci OPIS IZS, velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 19 zákona o IZS, přepravu vzorků k potvrzení nákazy chřipky ptáků na vyžádání orgánu státní veterinární správy vozidlem s právem přednostní jízdy do národní referenční laboratoře, podílet se a zajišťovat v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo poplachových plánů IZS dodávku vody potřebnou k dekontaminaci a dezinfekci, likvidaci utracených zvířat, nezbytné zemní práce zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a mechanizačními prostředky, stanoviště k dezinfekci osob a prostředků, uzavření prostoru ohniska nákazy. Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďovány na OPIS generálního ředitelství HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celkovou strategií ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací. 3.2 Policie ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v rámci IZS nebo samostatně na vyžádání orgánu veterinární správy zajišťovat zejména: 1. Plnění úkolů Policie ČR, které jí vyplývají z vyhlášených mimořádných veterinárních opatření, 2. Zabezpečení uzávěry místa výskytu nákazy podle pokynů orgánu veterinární správy nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků Policie ČR ochrannými prostředky, 3. Dopravní opatření při přesunu Armády ČR, 4. Zabezpečení dohledu nad dodržování zásad ochrany před případným rozšířením nákazy z místa výskytu podle pokynů orgánu veterinární správy nebo na příkaz velitele zásahu s ohledem na vybavení příslušníků policie ochrannými prostředky. Pro plnění úkolů může být Policie ČR posílena o vojáky Armády ČR na základě nařízení vlády. Toto nařízení vlády předloží vládě ministr vnitra. 1 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR 2 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS na náklady chovatele 3 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity HZS ČR na náklady chovatele.

7 Příloha č. 10 Strana 7 (celkem 20) 3.3 Armáda ČR bude po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření zajišťovat zejména předurčené síly a prostředky, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR a chemické útvary pro zabezpečení 1. Dodávky vody potřebné k dekontaminaci a dezinfekci, 2. Podíl na likvidaci utracených zvířat, který zahrnuje :, pomocné práce při vyskladnění drůbeže ze stájí k utracení, 4 přemístění drůbeže do kontejneru k utracení, 4 odstranění kadáverů utracené drůbeže ze stájí, 4 vyklizení hal po odstranění kadáverů utracené drůbeže Nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a mechanizačními prostředky, 4. Činnosti stanovišť k dezinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohniska i po ukončení činnosti. Aby se zamezilo nekontrolovatelnému uplatňování požadavků jednotlivých krajů nebo obcí a umožnilo se koordinované využití sil a prostředků Armády ČR, budou požadavky na síly a prostředky soustřeďovány na OPIS GŘ HZS ČR a odtud uplatňovány na Armádu ČR prostřednictvím SOC MO. Síly a prostředky Armády ČR budou mít vlastní logistickou podporu. 4. Některá mimořádná opatření ke zdolání chřipky ptáků z pohledu činnosti HZS ČR a součinnosti v IZS 4.1. Opatření k minimalizaci rizika přenosu chřipky ptáků na člověka u HZS ČR Opatření k minimalizaci rizika přenosu a šíření chřipky ptáků na zasahující hasiče při jednotlivém sběru uhynulých zvířat a při zásahu v okolí nebo uvnitř ohniska nákazy jsou následující: Časový faktor minimalizace doby expozice infekčnímu agens. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP). Profylaktické užívání antivirových přípravků (např. Tamiflu) pokud došlo ke kontaktu s nakaženým zvířetem. Důsledné provádění dezinfekce, deratizace a přísné dodržování zásad osobní hygieny. Vakcinace sezónní očkovací látkou proti chřipce. Sledování zdravotního stavu exponovaných osob. Příklady činností, při kterých dochází nejčastěji k přímému kontaktu s infekčním agens (H 5 N 1 ): Práce v hospodářstvích s infikovanými ptáky. Veterinární vyšetřování nakažených a uhynulých ptáků, odebírání vzorků. Činnost při likvidaci infikovaných chovů. 4 Zajistí chovatel, v případě nedostatečné kapacity a nebezpečí z prodlení složky IZS včetně AČR na náklady chovatele.

8 Příloha č. 10 Strana 8 (celkem 20) Úklid a dezinfekce kontaminovaných materiálů a prostor. Další činnost s infikovanými ptáky a zvířaty. Pokud se prací v ohnisku nákazy zúčastní kromě příslušníků HZS ČR také jiní hasiči, platí pro ně ustanovení uvedené v článcích 4.1 až 4.6. Jejich počet se doporučuje minimalizovat. 4.2 Postup při jednotlivém sběru nebo kontaktu s uhynulým zvířetem 1. Dožádat na místo události přítomnost zástupce KVS nebo veterinárního lékaře (viz www:svscr.cz - Seznam spojení na krajské veterinární správy) nebo jej informovat popř. postupovat dle dohodnutého postupu s ním sběr, zajištění zvířete pro další vyšetření (orgány veterinární správy mohou rozhodnout o organizaci sběru uhynulých zvířat speciálním sanačním podnikem). 2. Pokud je zvíře v nepřístupném místě, příslušník HZS ČR po dohodě s KVS zvíře vyprostí (použití OOPP). 3. Při sběru uhynulého zvířete si určit hranici nebezpečné zóny 10 m od uhynulého zvířete. Jištění hasičů v nebezpečné zóně se pro účely této činnosti neprovádí (stanoveno odlišně od Bojového řádu jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu). V přehledných situacích pro zásah může sběr provést jen jeden hasič. Sběr je výhodné provést mechanickými kleštěmi, lopatkou apod., které lze dezinfikovat. 4. Nástupní prostor pro zásah a dekontaminační stanoviště budovat mimo místa znečištěná trusem ptáků a mimo výběhy drůbeže. 5. V případě události dle bodu 3.1. odst.1 předat sebrané uhynulé zvíře (kadáver) v uzavřených dekontaminovaných (dále jen dezinfikovaných ) obalech podle pokynů orgánů státní veterinární správy k vyšetření, likvidaci apod. 6. V případě, že se KVS, veterinární lékař nebo sanační podnik nedostaví na místo zásahu, kadáver v dezinfikovaných obalech umístit do nerozbitného uzavíratelného obalu (např. sudu). Pokud je kadáver určen k dalšímu vyšetření je třeba vyplnit dvě průvodky (viz. příloha č. 1). Jedna se uloží do transportního obalu, druhá se předá na místě určeném orgánem veterinární správy. 7. Při výše uvedené činnosti používá příslušník HZS ČR OOPP. V případě následného potvrzení H 5 N 1 u uhynulého zvířete se k postexpoziční profylaxi přistupuje pouze při zjevném selhání OOPP nebo porušení interních postupů stanovených pro řešení těchto situací (např. oseltamivir 75 mg/den v den zasáhu a v následujících 10 dnech po poslední expozici). O výše uvedené události informuje velitel zásahu příslušné rezortní zdravotnické zařízení a odešle příslušníka na tento zdravotnický ústav. 8. Příslušný velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn zdravotního stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu pravidelné denní sebekontroly viz níže. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení lékař závodní preventivní péče. Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici H 5 N Prostředky pro ukládání uhynulého ptactva s podezřením na chřipku ptáků 1. Pro uložení podezřelého uhynulého ptactva se použijí neprůhledné silnější polyetylenové pytle (v tloušťce min. 200 µm). 2. Mrtvá zvířata se ukládají do dvou samostatně uzavřených pytlů. Transportní obal k dalšímu vyšetření zvířete musí být nepropustný. Před vložením do pevného transportního obalu se povrch vnějšího pytle s uhynulým zvířetem dezinfikuje.

9 Příloha č. 10 Strana 9 (celkem 20) 4.3 Činnost v ohnisku nákazy 1. Činnost v ohnisku nákazy (hromadný úhyn zvířat) je prováděna za použití OOPP, pokud není znám důvod úhynu, bez podání antivirového přípravku. V případě, že následně dojde k průkazu infekce H 5 N 1 u uhynulých zvířat, bude neprodleně zahájena postexpoziční profylaxe antivirovým přípravkem (např. oseltamivir 75 mg/den po zbylou dobu akce a v následujících 10 dnech po poslední expozici). 2. V případě zásahu v ohnisku nákazy chřipky ptáků H 5 N 1 všichni příslušníci HZS ČR zahájí před vstupem do ohniska preexpoziční profylaxi antivirovým přípravkem např. oseltamivir 75 mg/den. Profylaxe potrvá po celou dobou činnosti v ohnisku a dále 10 dnů po posledním kontaktu s infekčním materiálem, doba nasazení by neměla přesáhnout tři týdny. 3. Doporučujeme pro zásahy předem vyčlenit z každé směny příslušníky HZS ČR bez zdravotních omezení, bez příznaků akutního onemocnění. Doporučuje se rovněž očkování proti sezónní chřipce (min dnů před vyčleněním). 4. Velitel jednotky musí vést evidenci o zasahujících příslušnících (jméno, příjmení, datum narození, součást, datum a doba expozice) a o případných projevech změn zdravotního stavu (na základě aktivního dotazu). Sledování zdravotního stavu vychází z principu pravidelné denní sebekontroly se zvýšeným důrazem na sledování následujících příznaků - zvýšená teplota nad 38 st. C (měření tělesné teploty 2 krát denně), kašel, bolest v krku, dýchací obtíže, ale také zažívací poruchy např. zvracení, průjem, bolesti břicha. Sebekontrolu příslušník provádí ještě 20 dnů po poslední expozici infekčním agens. Při změně zdravotního stavu se musí příslušník bez zbytečného prodlení podrobit mimořádné lékařské prohlídce v určeném zdravotnickém zařízení lékař závodní preventivní péče. Lékařský dohled je stanoven na dobu max. 20 dnů po poslední expozici H 5 N Zdravotní péče a distribuce antivirového přípravku 1. Příslušníkům HZS ČR, kteří zasahují v ohnisku nákazy a kteří byli v kontaktu se zvířetem s prokázaným výskytem H 5 N 1, je věnována zvýšená pozornost pracovníků rezortního zdravotnictví. 2. Pokud to bude z časových důvodů možné, HZS ČR v předstihu předá příslušnému rezortnímu zdravotnickému zařízení jmenný seznam příslušníků, se kterými se počítá pro zásah v souvislosti s výskytem chřipky ptáků. Lékař posoudí podle vedené zdravotnické dokumentace zdravotní způsobilost příslušníka k zásahu (vyžaduje se zdravotní klasifikace bez omezení). 3. Podle výše uvedených zásad lékař rezortního zdravotnictví bude vydávat antivirový přípravek příslušníkům HZS ČR vystaveným přímému kontaktu s H 5 N 1 (viz bod 4.2.7, a 4.3.2). Zároveň provede orientační lékařské vyšetření s důrazem na epidemiologickou anamnézu a výskyt akutních zdravotních potíží. Lékařské vyšetření (lékařský dohled) musí být prováděno i v dalších dnech zásahu a desátý a dvacátý den po poslední expozici infekčním agens. Výdej antivirového přípravku a související zdravotní péči během zásahu provádějí lékaři rezortního zdravotnictví zpravidla v místě a za podmínek určených velitelem zásahu. Ostatní zdravotní péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních. 4. Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví bude Ministerstvo vnitra potřebné antivirové přípravky získávat od Ministerstva zdravotnictví. 5. Vedoucí lékaři zdravotnických ústavů PČR zajistí podání antivirového přípravku a stanovenou lékařskou péči, včetně záznamů do zdravotnické dokumentace. Další opatření

10 Příloha č. 10 Strana 10 (celkem 20) budou přijata z úrovně odboru zdravotnického zabezpečení MV v souladu s 69 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6. Algoritmus, kterým bude antivirový přípravek určený k profylaxi uvolňován, bude stanoven na základě jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra. 4.5 OOPP Pro sběr uhynulého ptactva ve volné přírodě, pro práce prováděné v uzavřených objektech a v místech označených jako ohniska nákazy se stanovují tyto ochranné pracovní prostředky hasičů: ochrana těla - pracovní stejnokroj II, - protichemický ochranný oděv rovnotlaký (např. Sunit, SOO-CO) nebo jednorázový ochranný oděv s kapucí (např. Tyvek C, Microguard 2500plus)* - pryžová holeňová obuv, - latexové chirurgické rukavice v kombinaci s odolnými pryžovými rukavicemi nebo protichemickými ochrannými rukavicemi, např. protichemické rukavice krátké VOP materiál CO dodaný ze skladů Základny logistiky). * Poznámka: Členové jednotek SDH obcí, kteří provádějí jednorázový sběr uhynulého zvířete na výzvu starosty obce, mohou do doby, kdy není prokázána nákaza chřipky ptáků na území ČR používat jen pracovní oděv( PS II ) nebo jiný (nikoliv civilní oděv). 5 Po použití u zásahu nelze pracovní oděv dále nepoužívat bez jeho očisty. ochrana dýchacích cest - ochranná maska CM 6 s filtrem MOF 6 s bílým barevným kódem (pruhem) na filtru a označením A2B2E2K2MOP3D, kterými jsou vybaveny jednotlivé HZS krajů od roku 2004 nebo - filtrační polomaska FF P3 typ 851 spolu s uzavřenými protiprašnými ochrannými brýlemi. Při použití uvedených ochranných prostředků se zasahující hasič nevybavuje přilbou ( povrch hlavy a krku musí být kryt kapucí ochranného oděvu). V silně exponovaných místech (rozvířený prach, peří, trus infikovaných zvířat zejména v uzavřených prostorách) protichemický ochranný oděv přetlakový s izolačním dýchacím přístrojem. V případě zásahu na vodní hladině se navíc vybavuje ochrannou plovací vestou Postup při odkládání OOPP Jako první se svléká ochranná plovací vesta, pokud je použita. Odkládání ochranného oděvu: a) protichemického rovnotlakého nebo přetlakového se provádí podle návodu výrobce. Chirurgické rukavice se snímají jako poslední, b) jednorázového se provádí v následujících krocích: 1. Sundání protichemických rukavic. 2. Sejmutí kapuce ochranného oděvu z vnitřní strany. 3. Rozepnutí a shrnutí ochranného oděvu k holeňové obuvi. 4. Sejmutí gumové holeňové obuvi popř. návleku a ochranného oděvu. 5. Sejmutí ochranné masky s filtrem. 6. Pokud jsou použity ochranné brýle a filtrační polomaska sejmou se nejdříve ochranné brýle a následně filtrační polomaska. 7. Sejmutí chirurgických rukavic. 5 Stanovisko hlavního hygienika ze dne č.j. MZDR 11456/2006

11 Příloha č. 10 Strana 11 (celkem 20) 8. Okamžitá dezinfekce rukou a obličeje a oplach vodou Způsob dezinfekce OOPP 1. Z odložených ochranných prostředků se dezinfikuje gumová holeňová obuv, protichemické rukavice, ochranná maska, brýle, ochranný protichemický oděv (kromě jednorázového ochranného oděvu s kapucí). 2. Dezinfekce se provede na dekontaminačním stanovišti. 3. Opětovně se tyto ochranné prostředky dezinfikují po svléknutí nově připraveným dezinfekčním roztokem po dobu 60 minut (např. ponořením, opakovaným postřikem), po této expoziční době se prostředky opláchnou a nechají uschnout. 4. Ochranná plovací vesta se dezinfikuje ponořením do dezinfekčního roztoku na dobu 60 minut. Po této expoziční době se opláchne a nechá uschnout. 5. Dezinfekce věcných prostředků a požární techniky (loď) použitých při zásahu se provede opakovaným postřikem dezinfekčním roztokem s expoziční dobou 60 minut a následným oplachem. Roztok nesmí zaschnout Manipulace s použitými jednorázovými ochrannými pracovními prostředky 1. Použité jednorázové ochranné prostředky se ukládají do dvou samostatně uzavíratelných polyetylenových pytlů. 2. Po dezinfekci vnějšího pytle se ukládají do pevného transportního obalu. Ochranné prostředky uloženy ve dvou samostatně uzavíratelných polyetylenových pytlích budou likvidovány jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech (zákon č.185/2001 Sb. a v jeho prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., příl. 1, položka 18) nebo budou ponechány v místě ohniska a likvidovány společně s kadávery a jinými kontaminovanými předměty. 3. Likvidace se provádí v určených spalovnách. Informace o rozmístění těchto spaloven v jednotlivých krajích podá příslušné orgány životního prostředí Postup při vyžadování a odběru ochranných prostředků od MV-GŘ HZS ČR - Základny logistiky Olomouc HZS krajů si mohou doplnit svoje současné zásoby doporučených ochranných prostředků následovně: 1. Další požadavky na oděvy SOO-CO a rukavice je možno uplatnit až poté, když vlastní zásoby nepostačují nebo není možné použít stávající zásoby u HZS kraje. 2. ZLO soustředila tyto ochranné prostředky do skladů Drahanovice, Hluboká nad Vltavou, Vlastislav a Kamenice v disponibilním velikostním sortimentu SOO-CO: - velikost č. 1 52%, - velikost č. 2 45%, - velikost č. 3 3%. 3. Požadavky na další převody jednorázových ochranných pracovních prostředků, popř. SOO- CO a rukavic ze zásob ZLO na místo zásahu koordinuje GŘ HZS ČR - úsek IZS o operačního řízení, ředitel odboru IZS a výkonu služby. Rozhodnutí o převáděném množství GŘ HZS ČR sdělí žádajícímu HZS kraje a ZLO. 4. HZS kraje k odběrům dle rozdělovníku, popřípadě požadavkům na další převody schváleným GŘ HZS ČR, vyžádá bližší dispozice k převzetí majetku u ředitele ZLO (jen v pracovních dnech od 07,30 do 14,00 hod na tel nebo ). Požadavek na odběr ze skladu ZLO musí obsahovat: - název a množství požadovaného majetku (SOO-CO vel. č. 3 budou vydány maximálně v tříprocentním množství); - základní identifikační údaje o osobě zmocněné písemnou plnou mocí k odběru majetku ze skladu ZLO (jméno, příjmení, osobní evidenční číslo); - navrhovaný termín odběru požadovaného majetku; - typ a registrační značka dopravního prostředku vyslaného k odběru.

12 Příloha č. 10 Strana 12 (celkem 20) 5. Odvoz majetku ze skladu ZLO zajistí HZS kraje vlastními prostředky. K odběru se dostaví za HZS kraje osoba zmocněná s písemnou plnou mocí, která převezme a podepíše schválené množství majetku na Stvrzence o výdeji vystavené skladem ZLO. Výdej materiálu ze skladů ZLO je prováděn v pracovní dny od 08,00 hod. do 14,00 hod. 6. Na základě Stvrzenky o výdeji bude opatřením MV převedena příslušnost hospodaření k vydanému majetku na HZS kraje. 4.6 Standardní prostředky pro dezinfekci 1. Persteril 36 % dezinfekce pokožky 0,2% vodným roztokem, expoziční doba 1 minuta a následný oplach vodou. 2. Chlornan sodný - roztok dezinfekce rukavic, obuvi, ochranné masky, věcných prostředků a techniky roztokem s 2 % aktivního chlóru (např. SAVO ředěno vodou 1:2 nebo rozpuštění pevného chlornanu sodného ve vodě za dodržení dané koncentrace chloru). 3. Chlornan sodný - pevný dezinfekce místa sběru se provede posypem, vyjma vodních ploch. Lze použít i jiných v účinku ekvivalentních dezinfekčních prostředků. 4.7 Desinfekce osob a prostředků Dezinfekce osob a prostředků bude prováděna podle požadavků orgánu veterinární správy. Předpokládá se, že úroveň rozsahu prováděné dezinfekce vozidel bude odpovídat vymezení : a) ohniskem - mimořádnými veterinárními opatřeními na vymezeném území, hospodářství, zařízení, stáje, ve kterém byla prokázána nákaza, b) ochranným pásmem - zpravidla okruh o poloměru minimálně 3 km kolem ohniska, c) pásmem dozoru- zpravidla okruh o poloměru minimálně 7 až 10 km kolem ohniska, d) nárazníkovým pásmem - oblast určená omezením přemísťování a pravidelným vyhledáváním (podle geografických a chovatelských podmínek, meteorologické situace). HZS ČR a Armáda ČR budou připraveny na provádění dezinfekce: a) obvodu pneumatik kol a podběhů vozidel zpravidla broděním v roztoku chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru event. 3% chloraminu (jakýkoliv typ); výška hladiny dezinfekčního roztoku musí být minimálně 10 cm. Podběhy vozidel musí být vystříkány roztokem chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru, b) celého vozidla pomocí stanoviště dekontaminace techniky roztokem chlornanu sodného s 2 % aktivního chlóru (o použití rozhodne OPIS MV-GŘ HZS ČR) případně mycího rámu, c) věcných prostředků postřikovými prostředky viz bod 4.2.3, d) kontaminovaných ploch a terénu posypovými desinfekčními prostředky chlornanem sodným nebo chloraminem (jakýkoliv typ); místo, ze kterého byl proveden sběr kadáveru (kromě vodní hladiny) se dezinfikuje posypem chlornanem sodným, e) kontaminovaných osob v rozvinutém stanovišti dekontaminace osob. Opatření podle bodu b) a e) budou na vyžádání orgánu veterinární správy uplatňována zejména na hranicích ohniska a ochranného pásma. S prováděnou dezinfekcí a jejími způsoby souvisí i likvidace použitého dezinfekčního roztoku. Způsob likvidace musí být projednán rovněž s orgány životního prostředí. Přehled o soupravách pro dekontaminaci udává příloha č. 3.

13 Příloha č. 10 Strana 13 (celkem 20) 4.8 Organizace operačních skupin pro zásah K činnostem uvedeným v bodě 3.1. odst.1 a 2 je vhodné předurčit operační skupiny nebo družstva tak, aby mohl být sledován cíleně jejich zdravotní stav, byla zachována určitá zručnost a praxe při nasazení a bylo možno je v případě opatření uvedené v bodě 4.3 odst.2 nahradit jinými hasiči. Počet operačních skupin stanoví HZS kraje, doporučuje se na každé stanici typu C.

14 Příloha č. 10 Strana 14 (celkem 20) Plán mediální činnosti Model krizové komunikace pro oblast veřejných informací v době likvidace chřipky ptáků v rámci IZS Obce s rozšířenou působností a kraje plní úkoly v době mimořádných opatření ke zdolání ptačí chřipky ve smyslu zákona o IZS. V těchto opatřeních jsou zahrnuty i úkoly informování veřejnosti. Likvidace ohnisek nákazy je specifickou odbornou záležitostí, kde sehrává hlavní roli Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa a další subjekty státní správy (HZS ČR, Policie ČR, AČR apod.). Nejedná se o klasickou mimořádnou událost zahajovanou spuštěním záchranné akce. Model krizové komunikace vychází z principů územní odpovědnosti, kdy těžiště tvorby veřejných informací představuje obec s rozšířenou působností (popřípadě její krizový štáb, kdy je odborným garantem a věcným řešitelem orgán veterinární správy), popř. kraj. Z tohoto pohledu se na přípravě, tvorbě a distribuci informací veřejnosti HZS ČR podílí ve vymezeném rozsahu. Hlavním nástrojem k zajištění krizové komunikace jsou především regionální sdělovací prostředky, zejména lokální a regionální rádia (popř. kabelové televize a regionální vysílání celostátních TV stanic), která vzhledem ke sledovanosti a flexibilitě budou zřejmě velice operativním komunikačním nástrojem zejména v případě potřeby zajištění informace v reálném čase formou přímých vstupů do vysílání. V období přípravy a následně v období vlastní likvidace ohniska je bude významně doplňovat zejména místní a regionální tisk, kde bude možné využít rubrik k osvětě obyvatelstva postižených obcí a objasňování jejich úkolů a povinností v systému likvidačních a asanačních prací. Je však třeba počítat s tím, že především nález rozsáhlejších ohnisek nákazy s sebou přiláká i zájem celostátních sdělovacích prostředků. Úloha Generálního ředitelství HZS ČR je, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, pojata v modelu krizové komunikace ve smyslu zákona o IZS a zákona o krizovém řízení jako úloha garanta informačních toků, metodického a koordinačního orgánu, který působí ve prospěch činnosti obcí s rozšířenou působností a krajů. V případě potvrzení vzniku ohnisek nákazy chřipkou ptáků a zahájení jejich likvidace bude proto,v návaznosti na model řešení zpracovaný orgány veterinární správy, uplatněn následující postup: A) na úrovni GŘ HZS ČR: - -nepřetržitý monitoring médií a celkové situace, - -zveřejňování aktuálních informací o činnosti jednotek HZS (IZS) v médiích, - zveřejňování aktuálních a preventivních informací v oblasti ochrany obyvatelstva, - koncipování tematicky zaměřených besed objasňujících aktuální předmětnou problematiku, - podpora a metodická pomoc tiskovým mluvčím na úrovni HZS krajů s cílem sjednocení mediálních výstupů, - spolupráce s novináři a jejich koordinace s cílem zamezit šíření paniky a nepravdivých, nepřesných či nepodložených informací, které by mohly zkomplikovat činnost odpovědných složek, - poskytování informací pro zahraniční agentury a zpravodajství o aktuální situaci na území ČR, - poskytování aktuálních informací on-line na webové stránce MV ČR,

15 Příloha č. 10 Strana 15 (celkem 20) - součinnost s tiskovými orgány ÚVS a Ministerstva zemědělství (a ostatními dotčenými resorty). Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace tiskový mluvčí by měl být včas a v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či veřejnost a mít zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími představiteli HZS ČR. B) na úrovni HZS kraje se doporučuje: v rozsahu úkolů jako GŘ HZS s aplikací na úkoly území kraje - reagovat proaktivně, co nejdříve zahájit krizová opatření pro komunikaci s médii a veřejností během MU, zahájit spolupráci s mluvčími všech složek zainteresovaných na řešení MU koordinace tiskových výstupů, - aktivovat informační systém pro přípravu a zpracování informací obyvatelstvu v jednotlivých pásmech likvidace ptačí chřipky, - vydat tiskové sdělení o vzniklé situaci s udáním kontaktních osob (oprávněných mluvčích), místa a spojení, informace o svolání tiskové konference (nejlépe na místě MU), - zajišťovat pravidelnou informaci pro obyvatele o rozhodnutích krizového štábu, aktuálních opatřeních, povinnostech obyvatelstva a dalším postupu prací, - aktualizovat zásady pro spolupráci s redakcemi a stanovit způsob spojení pro vstup do živého vysílání, - k informování využít všech dostupných sdělovacích prostředků, zejména regionálního rozhlasového vysílání, regionálního zpravodajství TV, regionálních příloh ústředních deníků,internetu apod. Pamatovat i na další prostředky komunikace obecní rozhlas, úřední desky, letáky, vývěsky apod. Zvolit nástroje k zajištění pravidelných informačních vstupů do vysílání v místních sdělovacích prostředcích (živé vstupy po telefonu v rádiích apod.), - při vystupování zejména v televizi v rámci možností dbát na ústrojovou kázeň, - koordinace zpravodajských štábů regionálních redakcí, - stálý monitoring tištěných i elektronických médií se zaměřením na danou MU, uvádění nepřesných a nepravdivých informací na pravou míru, úpravy mediální strategie, - pravidelné informování mluvčího GŘ o situaci na území, konzultace další strategie postupu. Musí být zároveň zajištěn funkční tok vnitřní komunikace tiskový mluvčí by měl být včas a v dostatečné míře informován o všem důležitém, co by mohlo zajímat média či veřejnost a mít zajištěnu možnost mediální výstupy operativně konzultovat s vedoucími představiteli HZS ČR. Doporučuje se vyjít novinářům vstříc umožnit médiím dočasný vstup blízko nebezpečné zóny nikoliv však do ní (před zahájením činností zasahujících složek), aby si na místě pořídili fotografie a TV záběry. Tento postup pomáhá budovat vzájemnou důvěru, brání spekulacím a umožňuje alespoň částečnou kontrolu nad mediálními výstupy. Na druhou stranu je třeba striktně trvat na dodržení dohody a vymezit dostatečně rozsáhlou uzavřenou zónu, kde se zasahující mohou pohybovat bez ataků novinářů.

16 Příloha č. 10 Strana 16 (celkem 20) Z organizačního hlediska se doporučuje zvolit model tříúrovňové komunikace: - na místě zásahu by měl být pokud možno osobně přítomen mluvčí, který je k dispozici novinářům, informuje média, koordinuje mediální výstupy, zjišťuje aktuální informace, účastní se zasedání krizových štábů a bezpečnostní rady - v zázemí funguje spolupracující osoba, která zajišťuje pravidelné vydávání tiskových zpráv, aktualizaci webu, monitoring médií. S mluvčím na místě je ve stálém kontaktu a zajišťuje ji informační servis, zajišťuje i styk s GŘ HZS ČR, při déletrvající MU také alespoň částečně plní běžnou agendu mluvčího. - mluvčí GŘ HZS ČR usměrňuje taktiku styku s médii a veřejností, na strategické úrovni koordinuje informační toky, v oblasti styku s veřejností zajišťuje komunikaci s dalšími centrálními orgány, příp. zahraničím, operativně poskytuje HZS kraje dodatečné materiální, lidské a technické zdroje. Cíle komunikace během likvidace nákazy chřipky ptáků: - včas, přesně, srozumitelně a dostatečně informovat o tom co se děje a proč, co se bude dít, kdo přebírá odpovědnost, jak by se měli obyvatelé zachovat, co lidem hrozí případně nehrozí, - zabránit šíření paniky, nesprávných či zkreslených informací, - prezentovat činnost HZS ČR a dalších zainteresovaných složek, - minimalizovat negativní mediální dopady případných přehmatů zasahujících složek, Cílové skupiny komunikace: - chovatelé, - místní obyvatelstvo v ochranných pásmech v okolí ohniska nákazy, - široká veřejnost, Je třeba ujistit obyvatelstvo, že odpovědné orgány dělají vše proto, aby bylo ohrožení zlikvidováno. Zároveň je však třeba dávat si pozor na paušální tvrzení, že obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí, jde o bagatelizaci problému, což by se nemuselo vyplatit, navíc se tím vlastně zpochybňuje nutnost přijetí mimořádných opatření. S h r n u t í : Těžiště proaktivní informační politiky v poskytování informací a ve spolupráci se zástupci sdělovacích prostředků spočívá v místě MU, kam se soustřeďuje pozornost sdělovacích prostředků a kam tedy musí být zaměřeny i lidské a materiální zdroje HZS ČR. Primárním cílem komunikace s médii a veřejností v průběhu této MU je průběžné informování o činnosti zasahujících složek a orgánů a sdělování veřejnosti, co hrozí a jak by se měli lidé zachovat. Je třeba si uvědomit, že rozsáhlé MU typu likvidace chovů zasažených chřipkou ptáků obvykle lákají extrémní pozornost sdělovacích prostředků a kvalitní prezentace činnosti HZS ČR a dalších zainteresovaných institucí významně napomůže zvýšení důvěry obyvatelstva v tyto orgány. Platí to také opačně, i maličkost může za této situace podkopat důvěryhodnost instituce a situaci proto nelze podcenit. I z tohoto důvodu je tak nezbytná úzká spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými institucemi v oblasti komunikace s médii a veřejností. Důležitá je rovněž spolupráce uvnitř HZS ČR a je třeba nepodcenit situaci a věnovat komunikaci s médii a veřejností maximální pozornost a co nejvíce lidských a materiálních zdrojů.

17 Příloha č. 10 Strana 17 (celkem 20) Rady, jak komunikovat během mimořádné události: Komunikujte věrohodně, přesně, otevřeně, včas, v dostatečné míře. Vyjadřujte se jasně, věcně, stručně, výstižně a srozumitelně, abyste omezili riziko špatné interpretace a spekulace. Odborné termíny používejte co nejméně. Buďte upřímní, mluvte pravdu. Platí jasné pravidlo, že nemusíte říci vše, ale vše co řeknete musí být pravda. Všechny informace si před zveřejněním důkladně ověřte. Jakákoliv informace, která se ukáže být mylná, může zničit naši důvěryhodnost již na počátku a tím i fatálně poškodit samotné záchranné a likvidační práce. Nesdělujte více, než víte. Je třeba odolat pokušení vstřícnosti vůči novinářům, sdělujte výhradně fakta a nenechte se dotlačit ke spekulacím (co by kdyby, dilema mezi A a B). Odpovídejte jen na věcné otázky, nesdělujte své emoce, osobní názory apod. Pozor na předčasné informování, raději počkejte, než abyste odpověděli špatně. Pokud se stala chyba (ať již vaše či vaší instituce), hned ji přiznejte - i to pomáhá budovat důvěru u veřejnosti. Zároveň však zveřejněte opatření, která byla přijata aby se něco podobného již neopakovalo V odpovědích buďte co nejkonkrétnější, pozor na vágnost, zároveň buďte struční a výstižní. Odpovídejte přesvědčivě nepoužívejte slova jako nevím přesně, předpokládám apod. Nedávejte v jedné odpovědi příliš mnoho informací najednou, snažte se říci to nejdůležitější na počátku a vpašovat tam vaše hlavní sdělení. Zveřejněte jen to, co opravdu chcete a co je potřeba. Vše, co je řečeno navíc, může být použito novináři. Určete si hranici, za kterou již v rozhovoru nechcete jít a na co nechcete odpovídat nenechte se novinářem dotlačit k jejímu prolomení a nepodlehněte opakovanému naléhání novináře. Pokud neznáte odpověď, přiznejte to, ale pak ještě něco sdělte (doplnění z klíčového sdělení). Můžete se domluvit na tom, že odpovědi a podklady předáte novináři později. Nepředstírejte, že znáte odpověď, vymstí se to. Nepoužívejte termín bez komentáře - vy jste tu od toho, abyste poskytovali informace, je to vaše práce. Navíc tím automaticky vzbuzujete podezření, působíte arogantně apod. (místo toho je možné říci V tuto chvíli k tomu nemám dostatek informací, ale jakmile je budu mít, okamžitě vás informuji. ) Nemluvte za někoho jiného nebo o ostatních (nevyjadřujte se k tématům, které nespadají do kompetence vaší instituce) Nikdy nezaujímejte konkrétní postoj k negativnímu tématu, se kterým jste byli seznámeni až v průběhu rozhovoru vyjádřete zájem o věc, nepředjímejte řešení, nepřebírejte odpovědnost, neomlouvejte se. Dávejte si pozor na rozpory ve vlastních vyjádřeních (např. posun proti tvrzení ve starším rozhovoru). Proto je dobré si předem zjistit, co jste v médiích k danému tématu již dříve sdělovali. Nekritizujte kolegy, vedení, zaměstnance, nikoho neobviňujte. Nepoužívejte formuli mimo záznam - vše může být zveřejněno. Bezdůvodně nic nezatajujte. Poskytujte médiím maximum informací, jinak vás obejdou a stejně je získají-a vy pak již nekontrolujete situaci a ztrácíte možnost usměrnit mediální tok. Trvejte na maximální otevřenosti vůči médiím a veřejnosti.veřejnost má právo na informace, zejména v době krize. Nedůvodné utajování povzbuzuje fámy, živí strach a paniku. Získejte si podporu nezávislých expertů. Pokud můžete svá tvrzení podpořit stanoviskem respektovaného odborníka, výrazně to zvyšuje váhu vašich argumentů. Tento postup pomůže výrazně zejména v případě konfliktních případů.

18 Příloha č. 10 Strana 18 (celkem 20) Při kontaktu s novináři je vhodné dodržovat následující pravidla: Považujte média za partnery a ne za protivníky. Vždy i za emocionálně vypjatých situací s novináři jednejte dle zásad slušnosti, buďte vůči nim vstřícní, ochotní a seriózní - vyplatí se to. Respektujte styl práce médií a snažte se jim jejich práci ulehčit. Zacházejte se všemi médii stejně. Pokud je např. možné vpustit novináře na místo mimořádné události, tak všechny, příp. využijte možnosti novinářského poolu. Buďte pro novináře dostupní, vždy by měli mít možnost někoho z instituce kontaktovat a položit otázku. Neskrývejte se to vždy budí podezření a nepříjemné otázky. Buďte sebevědomí (nikoli však arogantní), nepodbízejte se novinářům. Nenechte žádný dotaz nezodpovězený, zaznamenávejte veškeré hovory s novináři. Neměňte pravidla v průběhu hry (např. nestěhujte press prostor, pokud jednou dovolíte novinářům, že smějí natáčet na místě mimořádné události, pak to bezdůvodně neměňte). Zajistěte zpětnou vazbu - neustálý monitoring médií. Předcházíte tak dezinformacích, fámám a nepřesným informacím. Trvejte na co nejrychlejší na nápravě nesprávně zveřejněných informací.

19 Příloha č. 10 Strana 19 (celkem 20) Přehled souprav pro dekontaminaci osob a techniky uložených u HZS ČR v rámci pohotovostních zásob SSHR Soupravy dekontaminace Uloženo u HZS kraje Hl.m. P STČ JČK KHK VYS JMK MSK Osob *) *) 1 Techniky 1 1 *) Soupravu tvoří pouze jeden samostatný vozík

20 Příloha č. 10 Strana 20 (celkem 20) Průvodka k sběru uhynulého ptáka Velitel zásahu Jméno: Adresa stanice: Kontaktován veterinární lékař Jméno: Adresa pracoviště: Telefon: Telefon: Místo nálezu Adresa: Název: Datum / přesný čas sběru: Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru Podpis velitele zásahu: Převzal Datum:... Jméno:... Podpis Průvodka k sběru uhynulého ptáka Velitel zásahu Jméno: Adresa stanice: Kontaktován veterinární lékař Jméno: Adresa pracoviště: Telefon: Telefon: Místo nálezu Adresa: Název: Datum / přesný čas sběru: Druh a počet uhynulých ptáků v místě sběru Podpis velitele zásahu: Převzal: Datum:... Jméno:... Podpis...

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI LOGISTIKA TRANSPORTŮ VNN VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Ing. Jakub Vachek ZZS Středočeského kraje, p. o. Pracoviště krizové připravenosti Vančurova 1544, Kladno email.: jakub.vachek@zachranka.cz SMĚRNICE MZ ČR

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007

PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007 PARDUBICKÝ KRAJ ZHODNOCENÍ LIKVIDACE OHNISEK PTAČÍ CHŘIPKY V PARDUBICKÉM KRAJI V ČERVNU A ČERVENCI 2007 Pardubice říjen 2007 8. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne 3. 10. 2007 Strana 2 / 18

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Vzorový postup odstraňování azbestu

Vzorový postup odstraňování azbestu Vzorový postup odstraňování azbestu 1. Praktické provádění odstranění azbestu. 2. Chronologie prací. 3. Požadavky na technické vybavení. Mgr. Rudolf Jaszay TREPART s.r.o. 1. Hlavní předpoklady pro výběr

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více