Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Stod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Stod"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Stod

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Český jazyka literatura... Chyba! Záložka není definována. 4.2 Anglický jazyk... Chyba! Záložka není definována. 4.3 Matematika... Chyba! Záložka není definována. 4.4 Informatika... Chyba! Záložka není definována. 4.5 Prvouka... Chyba! Záložka není definována. 4.6 Přírodověda... Chyba! Záložka není definována. 4.7 Vlastivěda... Chyba! Záložka není definována. 4.8 Hudební výchova... Chyba! Záložka není definována. 4.9 Výtvarná výchova... Chyba! Záložka není definována Tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Praktické činnosti... Chyba! Záložka není definována. 5 UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Český jazyk a literatura... Chyba! Záložka není definována GRAMATIKA... Chyba! Záložka není definována LITERÁRNÍ VÝCHOVA... Chyba! Záložka není definována KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Anglický jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.3 Německý jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.4 Ruský jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.5 Španělský jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.6 Matematika... Chyba! Záložka není definována. 5.7 Dějepis... Chyba! Záložka není definována. 5.8 Výchova k občanství... Chyba! Záložka není definována. 5.9 Fyzika... Chyba! Záložka není definována Chemie... Chyba! Záložka není definována Přírodopis... Chyba! Záložka není definována Zeměpis... Chyba! Záložka není definována Informatika... Chyba! Záložka není definována Výchova ke zdraví... Chyba! Záložka není definována Tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Hudební výchova... Chyba! Záložka není definována Výtvarná výchova... Chyba! Záložka není definována Praktické činnosti... Chyba! Záložka není definována. 6 Povinně volitelné předměty Sportovní výchova... Chyba! Záložka není definována.

3 6.2 Informační a komunikační technologie... Chyba! Záložka není definována. 7 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 28

4 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - zpracovaný podle RVP ZV (podle upraveného RVP ZV, který je součástí Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MSMT_2647/ ze dne 29.ledna 2013). Údaje o škole: Název a adresa školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Kontakty tel IZO IČO REDIZO Koordinátoři tvorby ŠVP Mgr. Martina Macánová Mgr. Jindřich Terč Zřizovatel školy: Název a adresa zřizovatele Město Stod nám. ČSA 294, Stod Kontakty zřizovatele tel Platnost dokumentu od 1. září 2013 pod č.j. ZŠ/2013/260 ŠVP byl vydán a projednán pedagogickou radou dne Mgr. Věra Fichtlová ředitelka školy razítko školy

5 2.1.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola je školou s ročníkem. Kapacita školy je 500 žáků. Do spádového obvodu školy patří obce Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Záluží, Nový, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. První stupeň se nachází v budově v Hradecké ulici. Druhý stupeň včetně ředitelství a ekonomického úseku sídlí v budově na Komenského nám., kde po rekonstrukci došlo k výraznému zlepšení podmínek pro výuku zřízením odborných učeben a kabinetů. Speciální třídy byly přemístěny do upravených budov v Sokolské ulici. Tři oddělení školní družiny pracují v budově 1. stupně v Hradecké ulici. Školní jídelna je umístěna v budově v Krandově ulici. Škola tedy užívá několik objektů, které jsou od sebe značně vzdálené. Tím je velmi ztížena nejen řídící práce, ale situace si žádá i větší počet provozních pracovníků k zajištění běžného provozu jednotlivých budov. Nedostatečný počet místností v budově v Hradecké ulici, které musí být využívány jako kmenové třídy, brání zřizování odborných učeben. Neodpovídající je také tělocvična v budově v Hradecké ulici, proto škola musí využívat k výuce tělesné výchovy sportovní haly a místní stadion, jejichž vzdálenost především od budov 2. stupně způsobuje rozvrhové potíže. Výhledově se ale počítá s rekonstrukcí nevyhovujících dílen a výstavbou nové tělocvičny na Komenského nám. V budově v Hradecké ulici by bylo ideální rozšíření o půdní vestavbu, která by sloužila ke zřízení odborných učeben a vznikly by tam i prostory pro školní družinu. To je cílový stav, ke kterému směřujeme CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, přibližně 26 pedagogických pracovníků a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole pracuje 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence a 1 speciální pedagog, jehož činnost je financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR (projekt RAMPS - VIP III ). Pedagogové buď splňují kvalifikační předpoklady nebo si potřebné vzdělání doplňují. V současné době využívá škola pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků celkem 6 asistentů pedagoga DLOUHODOBÉ PROJEKTY Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Projekt RAMPS VIP III Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění

6 rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy. EUDAP 2 Od roku 2007 je na naší škole realizován mezinárodní projekt EUDAP 2. jehož partnery jsou Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt sleduje vývoj žáků v oblasti rizikového chování. Cílem projektu je ověření možností implementace modelu primární prevence EU- Dap 2 v podmínkách vybraných základních škol. Projekt EU-Dap Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level vznikl před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech Účastnilo se jej 7 zemí EU. Tento projekt byl následně vyhodnocen a díky dosaženým výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K tomuto pokračování byly přizvány další 3 země, mezi nimi Česká republika. Cílem je ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek a v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s minimálním preventivním programem. KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch. Dalekohled Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Organizátory projektu jsou společnosti Asekol, Eko-kom a Ecobat. Rozumíme penězům / Finanční gramotnost na 1. stupni Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o

7 finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci získají základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, s kterými se každodenně setkáváme. Prostřednictvím projektu Rozumíme penězům chceme žákům pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. MRKEV metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Projekt M.R.K.E.V. je od roku 2001 celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem projektu je rozvoj školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a podpora vytváření a realizace školních programů ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Partnerství v dalších projektech volí vyučujících podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti (např. MIŠ Minimalizace šikany, CPIV - Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Trojlístek, Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje ). Škola již několik let spolupracuje s partnerskou školou v České Vsi, se kterou se každoročně setkává při kulturních a sportovních akcích. Pro podporu rozvoje jazykových dovedností a získávání kulturních a historických znalostí jsou pravidelně pořádány jednodenní nebo vícedenní poznávací pobyty žáků v zahraničí. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, většina se aktivně zapojuje do akcí organizovaných školou. Z výsledků dotazníkových šetření vyplývá, že stávající úroveň spolupráce se školou považují rodiče za vyhovující, dle svého názoru jsou dostatečně informováni o dění ve škole, ocenili přístup učitelů k žákům. Rodiče mají možnost vyjádření i prostřednictvím schránky důvěry. Na dobré úrovni je také spolupráce s dalšími institucemi Městským úřadem Stod, Obvodním oddělením PČR Stod, ZUŠ Stod, Domem dětí a mládeže Stod, Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, SPC Plzeň či OSVZ MěÚ Stod.

8 3.1.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Chceme navázat na dobré tradice naší školy a snažit se odstranit případné nedostatky. Jedním z našich cílů jsou dobrá komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností, prioritou je také vzájemná komunikace mezi žáky a učiteli i žáky navzájem. ŠVP počítá samozřejmě s integrací žáků se zdravotním znevýhodněním a vytvářením podmínek pro nadané žáky. Při výuce budeme dbát na: - její přiblížení ke skutečnému životu, využití mezipředmětových vztahů a prvků kritického myšlení, - přípravu žáků k technickému vzdělávání, - prohloubení jazykových dovedností, - rozšíření dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií, - získání správných návyků zdravého životního stylu, kvalitní sportovní výchovu, - vedení žáků ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek, -probuzení zájmu při získávání nových poznatků. Na základě výše uvedených skutečností jsme stanovili tyto priority naší školy: Rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích Rozšířená výuka oboru Informační a komunikační technologie Využívání informační techniky ve všech předmětech Vedení ke zdravému životnímu stylu a podpora sportovní výchovy Výchova slušného a odpovědného občana PROFIL ŽÁKA 5. ROČNÍKU zdvořile vystupuje a jedná utváří si vlastní postoje přizná chybu a omluví se dodržuje pravidla a normy společenského chování začíná rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a zdraví poznává své duševní a fyzické schopnosti a možnosti váží si a chrání svůj i cizí život, dodržuje zásady zdravého způsobu života chová se ohleduplně k lidem i k přírodě začíná se orientovat ve světě informací rozšiřuje si slovní zásobu a pojmenovává pozorované skutečnosti osvojuje si schopnost pracovat ve skupině rozvíjí svou schopnost logického a tvořivého myšlení rozvíjí své pracovní návyky, pracovní postupy PROFIL ŽÁKA 9. ROČNÍKU zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

9 samostatně získává informace z různých zdrojů samostatně řeší problémy, kriticky uvažuje prakticky uplatňuje získané poznatky a dovednosti pracuje v kolektivu, zapojuje se do diskuze, obhajuje názory kriticky hodnotí výsledky svého učení při řešení problému logicky uvažuje pracuje s informacemi je uctivý ke všem národům, etnikům respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin a společenství orientuje se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě rozlišuje názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického soužití chápe nutnost rozvíjení své osobnosti chápe základní ekologické souvislosti propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oborů formuluje závěry na základě pozorování a pokusů aplikuje poznatky v praxi chová se zodpovědně v krizových situacích úkoly řeší tvořivě, uplatňuje estetické cítění uvědomuje si význam všech druhů umění chápe význam zdraví a zdravého životního stylu má kritický postoj k návykovým látkám, násilí, šikaně či jinému nežádoucímu chování člověka VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠVP sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů. Získávání klíčových kompetencí nelze považovat za ukončené na konci základního vzdělávání, ale tvoří pouze základ pro celoživotní učení, vstup do života a pracovního procesu. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti ve škole, nestojí tedy vedle sebe izolovaně, ale různými způsoby se prolínají. Činnostní charakter vyučování je předpokladem pro utváření schopnosti žáků myslet, komunikovat a dále se vzdělávat. V etapě základního vzdělávání jsou podle RVP považovány za klíčové tyto kompetence: Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - umožníme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, - žáci budou vyvozovat hlavní myšlenky učiva, prezentovat látku z několika pohledů, různými metodami, - zaměříme se na čtení s porozuměním, samostatnou práci žáků s různými informačními zdroji, vyhledávání, zpracování, porovnání a interpretaci informací, - zadáme skupině žáků společné zpracování úkolu, - budeme dbát na zpětnou vazbu, budeme hodnotit individuální pokrok v učení jednotlivých žáků, - budeme věnovat velkou pozornost kladení otevřených otázek, - budeme podporovat žáky v účasti na různých soutěžích a olympiádách, - zadáme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků, - povedeme žáky k samostatnému organizováni některých akcí mimo vyučování.

10 Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit, - zapojíme žáky do kritického čtení, pasní úvah a esejů, vyvozování vzorečků, - při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života, při vysvětlování - žáky aktualizujeme probírané učivo vzhledem k reálnému světu, společenským poměrům dějinnému vývoji, - umožníme žákům podílet se na řešení problémů vyskytujících se ve školním i mimoškolním životě, - starší žáky pověříme přípravou aktivit pro mladší spolužáky (spolupráce s MŠ), - využijeme testy studijních předpokladů. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - zařazujeme aktivity, které učí žáky obhajovat vlastní názor, podporovat jej argumenty a zároveň naslouchat jiným, - různými aktivitami podporujeme přátelské vztahy mezi jednotlivými žáky, mezi třídami, mezi ročníky a také mezi partnerskými či okolními školami. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - žáky povedeme k respektování společných pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí, - zařazujeme pravidelně kooperativní vyučování, učíme žáky základům kooperace a týmové práce, - při zadávání aktivit pamatujeme na to, aby si žáci mohli střídat role ve skupině, - vedeme žáky k zodpovědnosti za splnění úkolu, - budeme organizovat společné akce starších a mladších spolužáků, akce pro rodiče a veřejnost, - budeme učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, - budeme se snažit, aby žáci prožívali pocit úspěchu, poznávali své možnosti a vytvářeli si o sobě pozitivní představy, - umožníme žákům podílet se na tvorbě pomůcek, vymýšlet úkoly, vytvářet nástěnky, - budeme žáky učit, aby si v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc poskytnout. Kompetence občanské připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - umožníme žákům stanovit si ve školním kolektivu pravidla chování, podílet se na jeho hodnocení, - dáme možnost žákům podílet se na výběru aktivit, kterými se zapojí do občanského života, - budeme podporovat činnost školního parlamentu, učit žáky vhodnou formou prosazovat své i kolektivní zájmy,

11 - povedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních ), - nabídneme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační..) jako protipól nežádoucímu rizikovému chování Kompetence pracovní pomáhat žákům pomáhat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - motivujeme žáky k poznávání různých povolání, výuku budeme doplňovat o různé exkurze, besedy, - navštívíme s žáky Úřad práce, - nabídneme rozmanitý výběr volitelných předmětů, - získané poznatky propojíme s praktickým životem a zdůrazníme vztah s volbou povolání, - povedeme žáky k práci podle předem stanovených kritérií, dodržování termínů, - seznámíme žáky s dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech, - povedeme žáky k získání zručnosti při práci s různými materiály, k návyku udržet si pořádek na pracovním místě ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Pro pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsme se zapojili do projektu RAMPS VIP III, který zajišťuje na naší škole činnost speciálního pedagoga. Věnuje se převážně žákům na 1. stupni, ale část z úvazku věnuje také žákům ve speciálních třídách a žákům 2. stupně. V současné době pracuje ve škole několik asistentů pedagoga. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme: - respektovat individualitu každého žáka, - dodržovat všechna doporučení poradenské instituce, - upravit nebo nahradit vzdělávací obsah podle individuálních možností, - spolupracovat s rodiči těchto žáků, - nabídnout pomoc asistenta pedagoga - zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání, - poskytovat žákům kvalitní kompenzační pomůcky, Žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do běžných tříd, pro žáky s lehkým mentálním postižením má škola zřízeny tři speciální třídy. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP navštěvují speciální třídy žáci, kteří mají takové speciální vzdělávací potřeby, jež neumožňují integraci do běžných tříd. U všech se jedná o lehké mentální postižení případně kombinované s jinými poruchami, přitom většina z nich pochází ze znevýhodněného sociálního prostředí. Jsme spádovou školou a do speciálních tříd nedojíždějí jenom děti z obvodu, ale i z obvodu Holýšovska a Chotěšovska. ŠVP pro speciální třídy je samostatným dokumentem. Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zajistit: - individuální nebo skupinovou péči - pomoc asistenta pedagoga - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály

12 - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci se speciálním pedagogem či sociálním pracovníkem - doučování (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni projekt Dalekohled) Žákům z jazykově odlišného prostředí nabízíme podporu při osvojování jazykových dovedností. Snažíme se o zajištění podnětného prostředí, které těmto žákům umožní nenásilnou formou získání odpovídajících sociálních návyků. Díky členství v projektu Dalekohled podporujeme žáky při přípravě na vyučování, zajišťujeme kariérové poradenství, poradenství a asistenci rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Na základě vlastních postřehů a poznatků z výuky budou jednotliví vyučující podporovat rozvoj mimořádně nadaných žáků a ve spolupráci s poradenským pracovištěm vytvoří na žádost rodičů individuální vzdělávací plán pro žáka s mimořádným nadáním. Podle doporučení poradenského škola nabízí takovému žákovi: - rozšířenou výuku některého předmětu nebo skupin předmětů, - možnost vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga - na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení přeřazení do vyššího ročníku - plnění náročnější úkoly odpovídající jeho schopnostem, - zapojení do příslušných olympiád a soutěží, - využívání dalších informačních zdrojů.

13 3.1.7 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT I. ST U P E Ň Osobní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní rozvoj INT/M,ČJ PROJEKT/Tradice Sociální rozvoj PROJEKT/Rozumíme PROJEKT/Ajax Morální rozvoj penězům INT/VV PROJEKT/Tv Občanská společnost a škola INT/PRV Občan, občanská společnost a stát INT/VL Evropa a svět nás zajímá INT/VV INT/ČJ INT/VL,ČJ Objevujeme Evropu a svět PROJEKT/Evropa Multikulturní výchova Kulturní diferenciace INT/PRV Lidské vztahy INT/PRV PROJEKT/Den Země Enviromentální Ekosystémy výchova Základní podmínky života PROJEKT/Voda Vztah člověka a prostředí INT/PRV Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálního sdělení Školní projekty přesahující do předmětů Tradice průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Osobnostní rozvoj /odstavec Kreativita/ zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Prv, Vl, Pč, Vv, stručná charakteristika: - seznámení s lidovými tradicemi PROJEKT/Les INT/VL INT/ČJ,VV

14 - vznik, historie - výroba drobných dekoračních předmětů, prezentace výrobků, výstavy - možnost alternativy vhodného kulturního vyžití a seberealizace Rozumíme penězům/finanční gramotnost na 1.stupni průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Morální rozvoj /odstavce Řešení problémů, Hodnoty a postoje/ zařazení do ročníků: přesahy: M, Prv, Vl, stručná charakteristika: seznámit žáky s reálnou hodnotou peněz - ukazovat možnosti, jak s penězi nakládat - pomoc s orientací v hodnotách reálného - vedení k odpovědnosti, ke schopnosti řešit problémy Sportovní turnaje a jiné soutěže průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Sociální rozvoj /odstavec Kooperace a kompetice/ zařazení do ročníků: přesahy: sportovní turnaje: TV jiné soutěže: Čj, Hv, stručná charakteristika: - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci /seberegulace, řešení konfliktních situací, práce v týmu, schopnost podřídit se / Den Země průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Lidské aktivity a problematika životního prostředí zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Prv, Vl, Př, Pč, Vv, stručná charakteristika: - uvědomění si vztahu člověka a přírody - posouzení možných následků nevhodného chování člověka - práce s odpadovým materiálem /třídění, zhotovení výrobků z odpadů / - planeta Země jako součást vesmíru

15 Voda průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Základní podmínky života zařazení do ročníků: 3. přesahy: Čj, Prv, Vv, Hv, stručná charakteristika: - význam vody pro lidské aktivity - ochrana čistoty vody - pitná voda u nás a ve světě - vlastnosti vody - voda přírodní společenství Les průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Ekosystémy zařazení do ročníků: 4. přesahy: Čj, Př, Vl, Vv, Hv, stručná charakteristika: - význam lesa a jeho ochrana - vliv člověka na přírodní společenství - zpracování dřeva /papír vznik, druhy, využití, šetření / Evropa průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh: objevujeme Evropu a svět zařazení do ročníků: 5. přesahy: Čj, Př, Vl, Pč, Vv, stručná charakteristika: - začlenění naší vlasti do Evropy - Evropa jako součást světa - evropský životní styl - přírodní podmínky Evropy - státní symboly - evropské jazyky seznámení s AJ

16 Divadelní a filmová tvorba průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: sociální rozvoj (komunikace) zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Vv, Pč, Hv, Prv, Př stručná charakteristika:- uvědomění si pojmů divadlo, herec, jeviště, hlediště, recitátor - vhodné formy společenského chování - kulturní vyžití jako možná prevence patologických jevů - návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, recitační soutěž ( Juniorfest, divadlo Alfa, divadelní představení malých divadel v KD, Kulišárna, koncerty a divadelní představení LŠU.) Zdravě a bezpečně do života průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tematický okruh: osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena morální rozvoj- řešení problémů a rozhodovací dovednosti sociální rozvoj- komunikace průřezové téma: Výchova demokratického občana tematický okruh: Občan, občanská společnost a stát zařazení do ročníků: 1.-5.ročník přesahy do předmětů: Čj, VL, Prv, Př, Vv, Tv, Pč stručná charakteristika: - chování v krizových situacích, základy první pomoci - ochrana zdraví - bezpečnost - prevence soc.patologických jevů - zdravý životní styl

17 I I. S T U P E Ň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, PČ (INT/PRO,P) Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRO/Máme se rádi (Slavnostní vyřazení) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA D, VO (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola D D Občan, občanská společnost a stát VO D D Formy participace občanů v politickém životě D, VO D VO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, VO VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) (PRO/Z) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá ČJ, Z, HV, VO ČJ, Z NJ, Z NJ, Z, VV, CH PRO/TRADICE-HV,VV,ČJ,VO Objevujeme Evropu a svět PRO/EVROPA VV, NJ, PŘ, Z HV, NJ, VO, TV

18 Jsme Evropané VV, D Z, D VO, Z, D HV, VV, VO, Z, D MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VV, HV, D VO, D Lidské vztahy PRO/DĚTSKÝ DEN Etnický původ D, Z OV Multikulturalita Z NJ, Z NJ ČJ, NJ, VV Princip sociálního smíru a solidarity Z Z, HV VO ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy PŘ, Z PŘ VV, Z Základní podmínky života VV, PŘ, Z HV F, CH HV, Z Lidské aktivity a problémy ŽP D, TV D, TV TV TV, HV, Z, CH Vztah člověka a prostředí PRO/DRAVÍ PTÁCI ČJ, D F, CH PRO/DEN ZEMĚ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ, HV ČJ, HV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV ČJ Stavba mediálních sdělení INF INF INF INF, ČJ Vnímání autora mediálních HV ČJ ČJ

19 sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti HV, VO VO Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ, VV Práce v realizačním týmu HV, INF HV, INF Školní projekty přesahující do předmětů Máme se rádi - Slavnostní vyřazení SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH ZE ZŠ A ŽÁKŮ KONČÍCÍCH MŠ (SPOLUPRÁCE ZŠ A MŠ) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Český jazyk - proslov žáků k vyřazení Výtvarná výchova - grafický návrh pozvánky k vyřazení Výchova k občanství - společenské chování - vztah k vrstevníkům i k mladším spolužákům - vztah k rodičům Objevujeme Evropu a svět Jednodenní poznávací zájezd pro žáky všech ročníků Projektem prolínají tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Místo: SRN, Rakousko Obsah: poznávání nových míst v Německu nebo Rakousku jejich zvyklosti uplatnění jazykových dovedností (Nj, Aj) schopnost dorozumět se v jednoduchých životních situacích pozdravy poděkování nákupy Přesahy:

20 Zeměpis : seznámení se s regionem Bavorsko (8.ročník) v rámci tématu Regiony světa, resp. Evropa, práce s mapou orientace na mapě, práce s německou mapou Evropy Dějepis: hlubší poznání reálií a kultur těchto zemí, porovnání rysů evropské kulturní oblasti, seznámení se s kulturními památkami, seznámení se s úlohou církve ve společnosti Výtvarná výchova: zpracování zážitků ze zájezdu prezentace ve škole Informační a komunikační technologie zpracování průběhu zájezdu pro školní časopis, nástěnku jazyků a Stodské listy formou textu a CD (fotky) Výchova ke zdraví život, životní styl u sousedů příprava na poznávací zájezd (hygiena, oblečení, stravování, pitný režim, léky) Tradice Projekt tradice je zaměřen na období Vánoc a Velikonoc. Kromě práce s tématem v hodinách se realizuje ve dvou jarmarcích, které se střídají ob rok. Cílem jarmarků je prezentace manuální a výtvarné zručnosti žáků. Součástí projektu je každoroční společné veřejné kulturní vystoupení žáků ZŠ a MŠ směřované k vánoční a zimní tematice. Přesahy: Český jazyk - literární a jazykové texty s námětem Vánoc a Velikonoc příprava vystoupení na Vánoční nadělování Jazyky tradice Vánoc v některých evropských zemích Dějepis poznávání historie vánočních tradic a lidových zvyků a symbolů seznámení s tradicemi jiných národů význam adventu Výtvarná výchova výtvarné zpracování námětů s vánoční a velikonoční tematikou výtvarné zpracování lidových tradic, zvyků, svátků Hudební výchova seznámení s lidovými koledami a pěveckými tradicemi v ČR příprava vánočního vystoupení zpěv Tělesná výchova tělovýchovné vystoupení prezentování získaných dovedností na veřejnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Klasifikační řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Pravidla

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více