Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Stod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Stod"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Stod

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Český jazyka literatura... Chyba! Záložka není definována. 4.2 Anglický jazyk... Chyba! Záložka není definována. 4.3 Matematika... Chyba! Záložka není definována. 4.4 Informatika... Chyba! Záložka není definována. 4.5 Prvouka... Chyba! Záložka není definována. 4.6 Přírodověda... Chyba! Záložka není definována. 4.7 Vlastivěda... Chyba! Záložka není definována. 4.8 Hudební výchova... Chyba! Záložka není definována. 4.9 Výtvarná výchova... Chyba! Záložka není definována Tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Praktické činnosti... Chyba! Záložka není definována. 5 UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ Český jazyk a literatura... Chyba! Záložka není definována GRAMATIKA... Chyba! Záložka není definována LITERÁRNÍ VÝCHOVA... Chyba! Záložka není definována KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Anglický jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.3 Německý jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.4 Ruský jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.5 Španělský jazyk... Chyba! Záložka není definována. 5.6 Matematika... Chyba! Záložka není definována. 5.7 Dějepis... Chyba! Záložka není definována. 5.8 Výchova k občanství... Chyba! Záložka není definována. 5.9 Fyzika... Chyba! Záložka není definována Chemie... Chyba! Záložka není definována Přírodopis... Chyba! Záložka není definována Zeměpis... Chyba! Záložka není definována Informatika... Chyba! Záložka není definována Výchova ke zdraví... Chyba! Záložka není definována Tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Hudební výchova... Chyba! Záložka není definována Výtvarná výchova... Chyba! Záložka není definována Praktické činnosti... Chyba! Záložka není definována. 6 Povinně volitelné předměty Sportovní výchova... Chyba! Záložka není definována.

3 6.2 Informační a komunikační technologie... Chyba! Záložka není definována. 7 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ... 28

4 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - zpracovaný podle RVP ZV (podle upraveného RVP ZV, který je součástí Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j. MSMT_2647/ ze dne 29.ledna 2013). Údaje o škole: Název a adresa školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod Ředitelka školy Mgr. Věra Fichtlová Kontakty tel IZO IČO REDIZO Koordinátoři tvorby ŠVP Mgr. Martina Macánová Mgr. Jindřich Terč Zřizovatel školy: Název a adresa zřizovatele Město Stod nám. ČSA 294, Stod Kontakty zřizovatele tel Platnost dokumentu od 1. září 2013 pod č.j. ZŠ/2013/260 ŠVP byl vydán a projednán pedagogickou radou dne Mgr. Věra Fichtlová ředitelka školy razítko školy

5 2.1.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní škola je školou s ročníkem. Kapacita školy je 500 žáků. Do spádového obvodu školy patří obce Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Záluží, Nový, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. První stupeň se nachází v budově v Hradecké ulici. Druhý stupeň včetně ředitelství a ekonomického úseku sídlí v budově na Komenského nám., kde po rekonstrukci došlo k výraznému zlepšení podmínek pro výuku zřízením odborných učeben a kabinetů. Speciální třídy byly přemístěny do upravených budov v Sokolské ulici. Tři oddělení školní družiny pracují v budově 1. stupně v Hradecké ulici. Školní jídelna je umístěna v budově v Krandově ulici. Škola tedy užívá několik objektů, které jsou od sebe značně vzdálené. Tím je velmi ztížena nejen řídící práce, ale situace si žádá i větší počet provozních pracovníků k zajištění běžného provozu jednotlivých budov. Nedostatečný počet místností v budově v Hradecké ulici, které musí být využívány jako kmenové třídy, brání zřizování odborných učeben. Neodpovídající je také tělocvična v budově v Hradecké ulici, proto škola musí využívat k výuce tělesné výchovy sportovní haly a místní stadion, jejichž vzdálenost především od budov 2. stupně způsobuje rozvrhové potíže. Výhledově se ale počítá s rekonstrukcí nevyhovujících dílen a výstavbou nové tělocvičny na Komenského nám. V budově v Hradecké ulici by bylo ideální rozšíření o půdní vestavbu, která by sloužila ke zřízení odborných učeben a vznikly by tam i prostory pro školní družinu. To je cílový stav, ke kterému směřujeme CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, přibližně 26 pedagogických pracovníků a 3 vychovatelky školní družiny. Na škole pracuje 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence a 1 speciální pedagog, jehož činnost je financována z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR (projekt RAMPS - VIP III ). Pedagogové buď splňují kvalifikační předpoklady nebo si potřebné vzdělání doplňují. V současné době využívá škola pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků celkem 6 asistentů pedagoga DLOUHODOBÉ PROJEKTY Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Projekt RAMPS VIP III Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice školní psycholog a školní speciální pedagog do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k zajištění

6 rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.). Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy. EUDAP 2 Od roku 2007 je na naší škole realizován mezinárodní projekt EUDAP 2. jehož partnery jsou Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt sleduje vývoj žáků v oblasti rizikového chování. Cílem projektu je ověření možností implementace modelu primární prevence EU- Dap 2 v podmínkách vybraných základních škol. Projekt EU-Dap Implementation of European Drug Addiction Prevention trial at a population level vznikl před více než pěti lety a byl realizován v rámci tříletého projektu podpořeného Evropskou komisí v letech Účastnilo se jej 7 zemí EU. Tento projekt byl následně vyhodnocen a díky dosaženým výsledkům bylo navrženo jeho pokračování. K tomuto pokračování byly přizvány další 3 země, mezi nimi Česká republika. Cílem je ověření efektivity tohoto modelu primární prevence pro oblast užívání návykových látek a v neposlední řadě zjistit personální, materiálovou a finanční náročnost implementace tohoto modelu v podmínkách běžných ZŠ a jeho součinnost s minimálním preventivním programem. KPZ Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch. Dalekohled Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností. Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky. Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Organizátory projektu jsou společnosti Asekol, Eko-kom a Ecobat. Rozumíme penězům / Finanční gramotnost na 1. stupni Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o

7 finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci získají základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan alespoň základní povědomí. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, s kterými se každodenně setkáváme. Prostřednictvím projektu Rozumíme penězům chceme žákům pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. MRKEV metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Projekt M.R.K.E.V. je od roku 2001 celorepublikově koordinován Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem projektu je rozvoj školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a podpora vytváření a realizace školních programů ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Partnerství v dalších projektech volí vyučujících podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti (např. MIŠ Minimalizace šikany, CPIV - Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Trojlístek, Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje ). Škola již několik let spolupracuje s partnerskou školou v České Vsi, se kterou se každoročně setkává při kulturních a sportovních akcích. Pro podporu rozvoje jazykových dovedností a získávání kulturních a historických znalostí jsou pravidelně pořádány jednodenní nebo vícedenní poznávací pobyty žáků v zahraničí. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, většina se aktivně zapojuje do akcí organizovaných školou. Z výsledků dotazníkových šetření vyplývá, že stávající úroveň spolupráce se školou považují rodiče za vyhovující, dle svého názoru jsou dostatečně informováni o dění ve škole, ocenili přístup učitelů k žákům. Rodiče mají možnost vyjádření i prostřednictvím schránky důvěry. Na dobré úrovni je také spolupráce s dalšími institucemi Městským úřadem Stod, Obvodním oddělením PČR Stod, ZUŠ Stod, Domem dětí a mládeže Stod, Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, SPC Plzeň či OSVZ MěÚ Stod.

8 3.1.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Chceme navázat na dobré tradice naší školy a snažit se odstranit případné nedostatky. Jedním z našich cílů jsou dobrá komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností, prioritou je také vzájemná komunikace mezi žáky a učiteli i žáky navzájem. ŠVP počítá samozřejmě s integrací žáků se zdravotním znevýhodněním a vytvářením podmínek pro nadané žáky. Při výuce budeme dbát na: - její přiblížení ke skutečnému životu, využití mezipředmětových vztahů a prvků kritického myšlení, - přípravu žáků k technickému vzdělávání, - prohloubení jazykových dovedností, - rozšíření dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií, - získání správných návyků zdravého životního stylu, kvalitní sportovní výchovu, - vedení žáků ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek, -probuzení zájmu při získávání nových poznatků. Na základě výše uvedených skutečností jsme stanovili tyto priority naší školy: Rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích Rozšířená výuka oboru Informační a komunikační technologie Využívání informační techniky ve všech předmětech Vedení ke zdravému životnímu stylu a podpora sportovní výchovy Výchova slušného a odpovědného občana PROFIL ŽÁKA 5. ROČNÍKU zdvořile vystupuje a jedná utváří si vlastní postoje přizná chybu a omluví se dodržuje pravidla a normy společenského chování začíná rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a zdraví poznává své duševní a fyzické schopnosti a možnosti váží si a chrání svůj i cizí život, dodržuje zásady zdravého způsobu života chová se ohleduplně k lidem i k přírodě začíná se orientovat ve světě informací rozšiřuje si slovní zásobu a pojmenovává pozorované skutečnosti osvojuje si schopnost pracovat ve skupině rozvíjí svou schopnost logického a tvořivého myšlení rozvíjí své pracovní návyky, pracovní postupy PROFIL ŽÁKA 9. ROČNÍKU zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

9 samostatně získává informace z různých zdrojů samostatně řeší problémy, kriticky uvažuje prakticky uplatňuje získané poznatky a dovednosti pracuje v kolektivu, zapojuje se do diskuze, obhajuje názory kriticky hodnotí výsledky svého učení při řešení problému logicky uvažuje pracuje s informacemi je uctivý ke všem národům, etnikům respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin a společenství orientuje se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě rozlišuje názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického soužití chápe nutnost rozvíjení své osobnosti chápe základní ekologické souvislosti propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oborů formuluje závěry na základě pozorování a pokusů aplikuje poznatky v praxi chová se zodpovědně v krizových situacích úkoly řeší tvořivě, uplatňuje estetické cítění uvědomuje si význam všech druhů umění chápe význam zdraví a zdravého životního stylu má kritický postoj k návykovým látkám, násilí, šikaně či jinému nežádoucímu chování člověka VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠVP sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů. Získávání klíčových kompetencí nelze považovat za ukončené na konci základního vzdělávání, ale tvoří pouze základ pro celoživotní učení, vstup do života a pracovního procesu. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti ve škole, nestojí tedy vedle sebe izolovaně, ale různými způsoby se prolínají. Činnostní charakter vyučování je předpokladem pro utváření schopnosti žáků myslet, komunikovat a dále se vzdělávat. V etapě základního vzdělávání jsou podle RVP považovány za klíčové tyto kompetence: Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - umožníme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry, - žáci budou vyvozovat hlavní myšlenky učiva, prezentovat látku z několika pohledů, různými metodami, - zaměříme se na čtení s porozuměním, samostatnou práci žáků s různými informačními zdroji, vyhledávání, zpracování, porovnání a interpretaci informací, - zadáme skupině žáků společné zpracování úkolu, - budeme dbát na zpětnou vazbu, budeme hodnotit individuální pokrok v učení jednotlivých žáků, - budeme věnovat velkou pozornost kladení otevřených otázek, - budeme podporovat žáky v účasti na různých soutěžích a olympiádách, - zadáme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků, - povedeme žáky k samostatnému organizováni některých akcí mimo vyučování.

10 Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svá řešení dokázali obhájit, - zapojíme žáky do kritického čtení, pasní úvah a esejů, vyvozování vzorečků, - při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života, při vysvětlování - žáky aktualizujeme probírané učivo vzhledem k reálnému světu, společenským poměrům dějinnému vývoji, - umožníme žákům podílet se na řešení problémů vyskytujících se ve školním i mimoškolním životě, - starší žáky pověříme přípravou aktivit pro mladší spolužáky (spolupráce s MŠ), - využijeme testy studijních předpokladů. Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - zařazujeme aktivity, které učí žáky obhajovat vlastní názor, podporovat jej argumenty a zároveň naslouchat jiným, - různými aktivitami podporujeme přátelské vztahy mezi jednotlivými žáky, mezi třídami, mezi ročníky a také mezi partnerskými či okolními školami. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - žáky povedeme k respektování společných pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí, - zařazujeme pravidelně kooperativní vyučování, učíme žáky základům kooperace a týmové práce, - při zadávání aktivit pamatujeme na to, aby si žáci mohli střídat role ve skupině, - vedeme žáky k zodpovědnosti za splnění úkolu, - budeme organizovat společné akce starších a mladších spolužáků, akce pro rodiče a veřejnost, - budeme učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, - budeme se snažit, aby žáci prožívali pocit úspěchu, poznávali své možnosti a vytvářeli si o sobě pozitivní představy, - umožníme žákům podílet se na tvorbě pomůcek, vymýšlet úkoly, vytvářet nástěnky, - budeme žáky učit, aby si v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc poskytnout. Kompetence občanské připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - umožníme žákům stanovit si ve školním kolektivu pravidla chování, podílet se na jeho hodnocení, - dáme možnost žákům podílet se na výběru aktivit, kterými se zapojí do občanského života, - budeme podporovat činnost školního parlamentu, učit žáky vhodnou formou prosazovat své i kolektivní zájmy,

11 - povedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních ), - nabídneme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační..) jako protipól nežádoucímu rizikovému chování Kompetence pracovní pomáhat žákům pomáhat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto: - motivujeme žáky k poznávání různých povolání, výuku budeme doplňovat o různé exkurze, besedy, - navštívíme s žáky Úřad práce, - nabídneme rozmanitý výběr volitelných předmětů, - získané poznatky propojíme s praktickým životem a zdůrazníme vztah s volbou povolání, - povedeme žáky k práci podle předem stanovených kritérií, dodržování termínů, - seznámíme žáky s dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech, - povedeme žáky k získání zručnosti při práci s různými materiály, k návyku udržet si pořádek na pracovním místě ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Pro pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsme se zapojili do projektu RAMPS VIP III, který zajišťuje na naší škole činnost speciálního pedagoga. Věnuje se převážně žákům na 1. stupni, ale část z úvazku věnuje také žákům ve speciálních třídách a žákům 2. stupně. V současné době pracuje ve škole několik asistentů pedagoga. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme: - respektovat individualitu každého žáka, - dodržovat všechna doporučení poradenské instituce, - upravit nebo nahradit vzdělávací obsah podle individuálních možností, - spolupracovat s rodiči těchto žáků, - nabídnout pomoc asistenta pedagoga - zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání, - poskytovat žákům kvalitní kompenzační pomůcky, Žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do běžných tříd, pro žáky s lehkým mentálním postižením má škola zřízeny tři speciální třídy. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP navštěvují speciální třídy žáci, kteří mají takové speciální vzdělávací potřeby, jež neumožňují integraci do běžných tříd. U všech se jedná o lehké mentální postižení případně kombinované s jinými poruchami, přitom většina z nich pochází ze znevýhodněného sociálního prostředí. Jsme spádovou školou a do speciálních tříd nedojíždějí jenom děti z obvodu, ale i z obvodu Holýšovska a Chotěšovska. ŠVP pro speciální třídy je samostatným dokumentem. Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se snažíme zajistit: - individuální nebo skupinovou péči - pomoc asistenta pedagoga - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály

12 - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci se speciálním pedagogem či sociálním pracovníkem - doučování (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni projekt Dalekohled) Žákům z jazykově odlišného prostředí nabízíme podporu při osvojování jazykových dovedností. Snažíme se o zajištění podnětného prostředí, které těmto žákům umožní nenásilnou formou získání odpovídajících sociálních návyků. Díky členství v projektu Dalekohled podporujeme žáky při přípravě na vyučování, zajišťujeme kariérové poradenství, poradenství a asistenci rodičům těchto žáků, semináře pro učitele, individuální poradenství pro pedagogické pracovníky ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Na základě vlastních postřehů a poznatků z výuky budou jednotliví vyučující podporovat rozvoj mimořádně nadaných žáků a ve spolupráci s poradenským pracovištěm vytvoří na žádost rodičů individuální vzdělávací plán pro žáka s mimořádným nadáním. Podle doporučení poradenského škola nabízí takovému žákovi: - rozšířenou výuku některého předmětu nebo skupin předmětů, - možnost vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga - na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení přeřazení do vyššího ročníku - plnění náročnější úkoly odpovídající jeho schopnostem, - zapojení do příslušných olympiád a soutěží, - využívání dalších informačních zdrojů.

13 3.1.7 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT I. ST U P E Ň Osobní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní rozvoj INT/M,ČJ PROJEKT/Tradice Sociální rozvoj PROJEKT/Rozumíme PROJEKT/Ajax Morální rozvoj penězům INT/VV PROJEKT/Tv Občanská společnost a škola INT/PRV Občan, občanská společnost a stát INT/VL Evropa a svět nás zajímá INT/VV INT/ČJ INT/VL,ČJ Objevujeme Evropu a svět PROJEKT/Evropa Multikulturní výchova Kulturní diferenciace INT/PRV Lidské vztahy INT/PRV PROJEKT/Den Země Enviromentální Ekosystémy výchova Základní podmínky života PROJEKT/Voda Vztah člověka a prostředí INT/PRV Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálního sdělení Školní projekty přesahující do předmětů Tradice průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Osobnostní rozvoj /odstavec Kreativita/ zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Prv, Vl, Pč, Vv, stručná charakteristika: - seznámení s lidovými tradicemi PROJEKT/Les INT/VL INT/ČJ,VV

14 - vznik, historie - výroba drobných dekoračních předmětů, prezentace výrobků, výstavy - možnost alternativy vhodného kulturního vyžití a seberealizace Rozumíme penězům/finanční gramotnost na 1.stupni průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Morální rozvoj /odstavce Řešení problémů, Hodnoty a postoje/ zařazení do ročníků: přesahy: M, Prv, Vl, stručná charakteristika: seznámit žáky s reálnou hodnotou peněz - ukazovat možnosti, jak s penězi nakládat - pomoc s orientací v hodnotách reálného - vedení k odpovědnosti, ke schopnosti řešit problémy Sportovní turnaje a jiné soutěže průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: Sociální rozvoj /odstavec Kooperace a kompetice/ zařazení do ročníků: přesahy: sportovní turnaje: TV jiné soutěže: Čj, Hv, stručná charakteristika: - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci /seberegulace, řešení konfliktních situací, práce v týmu, schopnost podřídit se / Den Země průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Lidské aktivity a problematika životního prostředí zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Prv, Vl, Př, Pč, Vv, stručná charakteristika: - uvědomění si vztahu člověka a přírody - posouzení možných následků nevhodného chování člověka - práce s odpadovým materiálem /třídění, zhotovení výrobků z odpadů / - planeta Země jako součást vesmíru

15 Voda průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Základní podmínky života zařazení do ročníků: 3. přesahy: Čj, Prv, Vv, Hv, stručná charakteristika: - význam vody pro lidské aktivity - ochrana čistoty vody - pitná voda u nás a ve světě - vlastnosti vody - voda přírodní společenství Les průřezové téma: Enviromentální výchova tématický okruh: Ekosystémy zařazení do ročníků: 4. přesahy: Čj, Př, Vl, Vv, Hv, stručná charakteristika: - význam lesa a jeho ochrana - vliv člověka na přírodní společenství - zpracování dřeva /papír vznik, druhy, využití, šetření / Evropa průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tématický okruh: objevujeme Evropu a svět zařazení do ročníků: 5. přesahy: Čj, Př, Vl, Pč, Vv, stručná charakteristika: - začlenění naší vlasti do Evropy - Evropa jako součást světa - evropský životní styl - přírodní podmínky Evropy - státní symboly - evropské jazyky seznámení s AJ

16 Divadelní a filmová tvorba průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tématický okruh: sociální rozvoj (komunikace) zařazení do ročníků: přesahy: Čj, Vv, Pč, Hv, Prv, Př stručná charakteristika:- uvědomění si pojmů divadlo, herec, jeviště, hlediště, recitátor - vhodné formy společenského chování - kulturní vyžití jako možná prevence patologických jevů - návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, recitační soutěž ( Juniorfest, divadlo Alfa, divadelní představení malých divadel v KD, Kulišárna, koncerty a divadelní představení LŠU.) Zdravě a bezpečně do života průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova tematický okruh: osobnostní rozvoj - seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena morální rozvoj- řešení problémů a rozhodovací dovednosti sociální rozvoj- komunikace průřezové téma: Výchova demokratického občana tematický okruh: Občan, občanská společnost a stát zařazení do ročníků: 1.-5.ročník přesahy do předmětů: Čj, VL, Prv, Př, Vv, Tv, Pč stručná charakteristika: - chování v krizových situacích, základy první pomoci - ochrana zdraví - bezpečnost - prevence soc.patologických jevů - zdravý životní styl

17 I I. S T U P E Ň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, PČ (INT/PRO,P) Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PRO/Máme se rádi (Slavnostní vyřazení) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA D, VO (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola D D Občan, občanská společnost a stát VO D D Formy participace občanů v politickém životě D, VO D VO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D, VO VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) (PRO/Z) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá ČJ, Z, HV, VO ČJ, Z NJ, Z NJ, Z, VV, CH PRO/TRADICE-HV,VV,ČJ,VO Objevujeme Evropu a svět PRO/EVROPA VV, NJ, PŘ, Z HV, NJ, VO, TV

18 Jsme Evropané VV, D Z, D VO, Z, D HV, VV, VO, Z, D MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference VV, HV, D VO, D Lidské vztahy PRO/DĚTSKÝ DEN Etnický původ D, Z OV Multikulturalita Z NJ, Z NJ ČJ, NJ, VV Princip sociálního smíru a solidarity Z Z, HV VO ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, CH, PŘ, Z, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy PŘ, Z PŘ VV, Z Základní podmínky života VV, PŘ, Z HV F, CH HV, Z Lidské aktivity a problémy ŽP D, TV D, TV TV TV, HV, Z, CH Vztah člověka a prostředí PRO/DRAVÍ PTÁCI ČJ, D F, CH PRO/DEN ZEMĚ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ČJ, NJ/AJ, F, D, VO, TV, HV, VV, INF (INT/PRO,P) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ, HV ČJ, HV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV ČJ Stavba mediálních sdělení INF INF INF INF, ČJ Vnímání autora mediálních HV ČJ ČJ

19 sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti HV, VO VO Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ ČJ, VV Práce v realizačním týmu HV, INF HV, INF Školní projekty přesahující do předmětů Máme se rádi - Slavnostní vyřazení SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH ZE ZŠ A ŽÁKŮ KONČÍCÍCH MŠ (SPOLUPRÁCE ZŠ A MŠ) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Český jazyk - proslov žáků k vyřazení Výtvarná výchova - grafický návrh pozvánky k vyřazení Výchova k občanství - společenské chování - vztah k vrstevníkům i k mladším spolužákům - vztah k rodičům Objevujeme Evropu a svět Jednodenní poznávací zájezd pro žáky všech ročníků Projektem prolínají tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Místo: SRN, Rakousko Obsah: poznávání nových míst v Německu nebo Rakousku jejich zvyklosti uplatnění jazykových dovedností (Nj, Aj) schopnost dorozumět se v jednoduchých životních situacích pozdravy poděkování nákupy Přesahy:

20 Zeměpis : seznámení se s regionem Bavorsko (8.ročník) v rámci tématu Regiony světa, resp. Evropa, práce s mapou orientace na mapě, práce s německou mapou Evropy Dějepis: hlubší poznání reálií a kultur těchto zemí, porovnání rysů evropské kulturní oblasti, seznámení se s kulturními památkami, seznámení se s úlohou církve ve společnosti Výtvarná výchova: zpracování zážitků ze zájezdu prezentace ve škole Informační a komunikační technologie zpracování průběhu zájezdu pro školní časopis, nástěnku jazyků a Stodské listy formou textu a CD (fotky) Výchova ke zdraví život, životní styl u sousedů příprava na poznávací zájezd (hygiena, oblečení, stravování, pitný režim, léky) Tradice Projekt tradice je zaměřen na období Vánoc a Velikonoc. Kromě práce s tématem v hodinách se realizuje ve dvou jarmarcích, které se střídají ob rok. Cílem jarmarků je prezentace manuální a výtvarné zručnosti žáků. Součástí projektu je každoroční společné veřejné kulturní vystoupení žáků ZŠ a MŠ směřované k vánoční a zimní tematice. Přesahy: Český jazyk - literární a jazykové texty s námětem Vánoc a Velikonoc příprava vystoupení na Vánoční nadělování Jazyky tradice Vánoc v některých evropských zemích Dějepis poznávání historie vánočních tradic a lidových zvyků a symbolů seznámení s tradicemi jiných národů význam adventu Výtvarná výchova výtvarné zpracování námětů s vánoční a velikonoční tematikou výtvarné zpracování lidových tradic, zvyků, svátků Hudební výchova seznámení s lidovými koledami a pěveckými tradicemi v ČR příprava vánočního vystoupení zpěv Tělesná výchova tělovýchovné vystoupení prezentování získaných dovedností na veřejnosti

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace

ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou příspěvková organizace ŠKOLA S ÚSMĚVEM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 1. 9. 2007 1. Identifikační údaje školy Název školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola podporující zdraví Bučovice, 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Schváleno Školskou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Mosty u Jablunkova 750 okres Frýdek Místek příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Školní vzdělávací program Zdravá škola Č.j.: 100 / 013 V Dolním Třeboníně dne 1. 9. 2013 1 OBSAH: Právní rámec... 3 Projednávání

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.

Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2.

Obsah... 2 1. Úvod...3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. OBSAH: strana: Obsah... 2 1. Úvod.......3 1.1. Právní vymezení.3 1.2. Cíle základního vzdělávání...3 1.3. Zásady vzdělávání...3 1.4. Cíle vzdělávání... 4 2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon) zákon č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY STAŇKOV, KOMENSKÉHO 196 1 Z á k l a d n í š k o l a S t a ň k o v, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 Tel.: 379410611

Více