Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium)"

Transkript

1 1. ČESKÉ UMĚNÍ Tématické okruhy k SZZ pro obor Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (bakalářské prezenční studium) 1. Nejstarší architektura v českých zemích do období nástupu burgundsko-cistercké architektury ve 13. století a sochařství s ní spojené. 2. Středověké rukopisy v období kolem r ; důraz na Kodex Vyšehradský, Pasionál abatyše Kunhuty a rukopisy z okruhu A. Rejčky. 3. Nástěnná malba přemyslovské doby. 4. Architektura doby posledních Přemyslovců včetně zakládání měst (od Přemysla I. Otakara po Václava II.). 5. Umění v době nástupu Lucemburků; architektura, sochařství a monumentální malba doby Karla IV. jako výraz imperátorské a dynastické pozice Lucemburků v Evropě. 6. Proměny umění dvorského i mimodvorského v době Václava IV. architektura sakrální a profánní, plastika a malba jako součást internacionálního slohu. 7. Krize středověku v českých poměrech umění v době husitské a husitské umění. Umění doby poděbradské. 8. Architektura jagellonské doby. 9. Plastika jagellonské doby. 10. Desková malba jagellonské doby. 11. Charakteristika české renesance, její první projevy, umění a jeho mecenáši po r Zdroje a projevy manýrismu v českých zemích. 13. Nástup baroku charakteristika české a moravské architektury 17. století. 14. Vrcholné a pozdní baroko v architektuře v Čechách a na Moravě. 15. Barokní plastika v českých zemích. 16. Vývoj barokní malby. 17. Vývojové tendence v architektuře ve 2. polovině 18. století; podmíněnost josefínskými reformami, impulsy z dobové filosofie i módy, kořeny novoklasicismu a romantismu a jejich reflexe v Čechách a na Moravě. 18. Vývoj krajinomalby od konce 18. století do cca 60. let 19. století 19. Akademie a tzv. historická malba v 19. století. 20. Hledání národní identity prostřednictvím umění v 19. století včetně tzv. generace Národního divadla. 21. Historismus jako projev bezradnosti nebo jako možnost velké svobody v architektuře 19. století. Od romantického k puristickému pojetí historizujících slohů v Čechách a na Moravě. 22. Tzv. realismus v malbě 19. století. 23. Proměny českého sochařství 19. století se završením v tvorbě J. V. Myslbeka.

2 24. Secesní symbolismus ve spojení s duchovními proudy konce 19. století malba, plastika, kniha. 25. Pojem moderna v architektuře přelomu 19. a 20. století a její reprezentanti ve vazbě na Vídeň, Darmstadt, Paříž, Berlín a Glasgow. 26. Revolta v malířství 1. desetiletí 20. století. 27. Český kubismus a jeho projevy ve všech uměleckých oborech. 28. Architektura mezi dvěma válkami. 29. Štursovi žáci a sochařství mezi dvěma válkami. 30. Meziválečné vývojové proudy v českém malířství transformace kubismu a realismu, avantgarda 20. let, surrealismus, abstrakce. 2. EVROPSKÉ UMĚNÍ 1. Románské umění ve Francii, stylové znaky architektury, sochařství a malířství, příklady: dóm v Autun, Arles, St. Gilles, Vézelay, Vignory, portálová plastika. 2. Gotická katedrála, její slohové znaky a universalismus, St. Denis, St. Chapelle, Notre Dame v Paříži, Chartres, Remeš, Amiens, Laon. 3. Specifické zrození ranně gotické plastiky jako proces zachytitelný na katedrále v Cartres. Portálová plastika v Remeši, Amiens. 4. Gotické sochařství v Německu na fasádách katedrál ve Štrasburku, Bamberku, Freiburku, Magdeburku, Naumburku. 5. Gotická malba v Itálii: Florentská a Sienská škola, představitelé a formová charakteristika. 6. Pozdně gotické sochařství v Německu: Riemenschneider, Stwosz a problém dobového naturalismu a exprese. 7. Počátky renesance v Itálii, historické podmínky vzniku slohu a jeho charakteristiky, aplikace na konkrétní příklady. 8. Quattrocentní sochařství v Itálii a cesta k vrcholu slohu: Bruneleschi, Ghiberti, Donatello, Quercia, Verocchio, Michelangelo, Sansovino. 9. Italské malířství quattrocenta v toskánském okruhu: Masaccio, Fra Filippo Lippi, Botticelli, Fra Angelico, Piero della Francesca, Mantegna, Perugino, Ghirlandaio. 10. Vrcholně renesanční malířství v Itálii: Fra Bartolommeo, Leonardo, Raffaelo, Michelangelo. 11. Benátská malířská škola: Belliniové, Carpaccio, Giorgione, Tizian. 12. Manýrismus, charakteristika období a historické vymezení, stylové charakteristiky, představitelé: Tintoretto, Correggio, El Greco, Parmigianino, Pontormo, Vasari, Bronzino.

3 13. Nizozemské malířství období renesance, charakteristika, představitelé: Eyck, Patinier, Metsys (Massys), Bosch, Brueghel. 14. Německé renesanční malířství: Dürer, Cranach, Grünewald, Balbung-Grinen, Holbein. 15. Barokní architektura v Itálii: Bernini, Borromini, Palladio, Guarini, Maderna. 16. Španělské barokní malířství, jeho specifika: Greco, Murillo, Zurbarán, Velasquez. 17. Malířství francouzského barokního klasicismu: Poussin, Le Nain, Lorrain, cesta ke zesmyslovění v rokoku: Watteau, Boucher, Fragonard, Chardin. 18. Francouzská revoluce, klasicismus Davidův a jeho škola. 19. Zrození romantismu, jeho charakteristika a představitelé: Girodet, Gros, Géricault, Delacrox. 20. Realismus a barbizonská škola: Courbet, Daubigny, Troyon, T. Rousseau, Corot, Millet. 21. Zrození a charakteristika impresionismu: Monet, Manet, Sisley, Pissarro, Renoir, Degas. 22. Reakce na impresionismus: Seurat, Gogh, Gauguin, Cézanne. 23. Fauvismus a skupina Die Brücke, seskupení intimistů Nabis: Denis, Bonnard, Vuillard, Sérusier, Redon. 24. Převrat v názoru na prostor kubismus: skupiny Le Bateau Lavoir a Section d Or. 25. Futurismus, dada a surrealismus, charakteristika a představitelé. 26. Konstruktivistické a expresionistické směry v umění 20. století. 27. Krize moderního umění a postmoderna. 3. HISTORIOGRAFIE A PAMÁTKOVÁ PÉČE A. 1. Antika pojem umění, techné a mimesis, teorie decora, nauka o proporci, Vitruvius a teorie architektury, topografie umění Pausániás, Plinius starší inovativní pojetí umění. 2. Středověk pojetí ars, svobodná umění, středověké receptáře a technologická lit., sacrosanta popisy chrámových pokladů - St. Denis, periegetická lit. mirabilia. 3. Znovuzrození umění a nové pojetí pojmu umění v Itálii (Ghiberti, Landino, Averlino, Leonardo da Vinci), Leon Batista Alberti 4. Dějiny umění jako dějiny uměleckých osobností, renesanční koncepce uměleckého pokroku a její interpretace Václavem Richterem. G. Vasari a jeho předchůdci, biografie jednotlivých umělců. Zaalpská teorie a historie umění 16. stol., A. Dürer, Karel van Mander, Sandrart, Houbraken.

4 5. 2. pol. 16 a 17. stol. malířské akademie v Itálii, pojem disegna jako ideje v umění, B. Varchi a anketa o primátu v umění, Lomazzo první pokus o uměleckou psychologii, Zuccari 6. Johann J. Winckelmann a normativní pojetí umění 7. Vznik dějin umění jako odborné disciplíny: Hegel, vliv romantismu, zakladatel DU Karl Friedrich von Rumohr, Franz Kugler berlínská škola dějin umění, Carl Schnaase 8. Positivismus, idea kulturních dějin H. Taine, J. Burckhardt, G. Semper, A. Springer, znalectví um. děl jako věda: (Morelli, Berengson) purismus: V. le Duc, Dehio, H. Wölffin 9. Vídeňská škola dějin umění, počátek moderních DU, A. Riegl, M. Dvořák, J. von Schlosser. Vídeňská škola a české DU, V. Kramář, V. Birnbaum, teorie restaurování - Slánského škola stol. škola kritické ikonologie, německá škola, francouzská škola, psycholanalytické teorie umění, současné teorie umění posthistorismus, dekonstruktivismus, Didi Huberman, Arthur C. Danto, H. Belting (povinná četba) B. 1. Historický vývoj institucionalizované památkové péče (centrální komise, soupisy památek, památkové úřady, zákon č. 22/1958 Sb., zákon č. 20/1987 Sb.) Stávající legislativní rámec (výkonné orgány a odborné instituce, nástroje zákona, Ústřední seznam kulturních památek, plošná ochrana, kulturní památky, národní kulturní památky) 2. Vývoj metod památkové péče (romantismus, purismus, konzervační metoda, analytická metoda, syntetická metoda) 3. Alois Riegl (systemizace památkové péče, individuální přínos, četba: Moderní památková péče), Max Dvořák (organizační práce, četba Katechismus památkové péče). Zdeněk Wirth a Josef Wagner (rozdíl koncepcí, příklady realizací). Individuální přístup obnovy (Dušan Jurkovič, Pavel Janák, Jaroslav Fragner, příklady realizací). 4. Pojetí autenticity v památkové péči. 5. Památková obnova objektu (specifické zajištění zřícenin, odvlhčení budov, statické zajištění objektů a kleneb, dispozice a komunikační prostory, výměna okenních a dveřních otvorů, obnova fasád a střech. 6. Dokumentace a evidence památek (evidenční listy, fotografická dokumentace, Ústřední seznam kulturních památek, axonometrie, stavební výkresy, katastrální mapy, stavební zákony, historická plánová dokumentace). 7. Archeologická památková péče (záchranné archeologické výzkumy), periodizace, experimentální archeologie.

5 8. Specifické metody ochrany technických památek průmyslová archeologie, technologický tok, poslední pracovní den, konverze průmyslových památek, jedinečnost a typičnost objektů a technologického zařízení (dle individuálního typologického vývoje). 9. Vodní a větrné motory (vodní kola, vodosloupcové stroje, vodní turbíny, pomaloběžná větrná kola, rychloběžné motory). 10. Motory tepelné (atmosférický stroj, parní stroj, rozvody parních strojů, parní turbíny, vývoj kotlů). 11. Energetika (plynárenství, elektrotechnika, elektromotory).

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

09/ Malířství 15. a 1. poloviny 16. století v Záalpí pozdně gotický hyperrealismus: Jan van Eyck Hieronymus Bosch Albrecht Dürer Pieter Bruegel

09/ Malířství 15. a 1. poloviny 16. století v Záalpí pozdně gotický hyperrealismus: Jan van Eyck Hieronymus Bosch Albrecht Dürer Pieter Bruegel DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium).

KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium). KVV PdF UP. Okruhy otázek k magisterským státním závěrečným zkouškám (navazující magisterské studium). Pro akademický rok 2011 / 2012 I. UČITELSTVÍ VV PRO SŠ A ZUŠ magisterské jednooborové studium a UČITELSTVÍ

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studijní obor Dějiny umění se

Více

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého)

Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého) Tabulace volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia (a odpovídající třídy gymnázia osmiletého) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: třetí

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě

Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Renesanční malířství v Evropě přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD. Renesanční a manýristické

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Vzdělávací program Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik. Obor vzdělání 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství

Vzdělávací program Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik. Obor vzdělání 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství Vzdělávací program Obor vzdělání 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství Střední škola umění a designu, stylu a módy Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Adresa školy: Střední škola

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII

RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/07 Obrazová dokumentace, periodizace, srovnání, významní malíři Raná renesance Giotto Masacio (1401-28) Tomaso

Více

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více