Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra CHRÁSTKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2007 Petra CHRÁSTKOVÁ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Petra CHRÁSTKOVÁ

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství MOŽNOSTI SNÍŽENÍ PRODUKCE ODPADŮ V PODNIKU The alternatives of waste minimization in a selected company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Autor: Petra Chrástková Brno, květen 2007

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Petra Chrástková Název bakalářské práce: Možnosti snížení produkce odpadů v podniku Název v angličtině: The alternatives of waste minimization in a selected company Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Rok obhajoby: 2007 Anotace v češtině Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v podniku Barum Continental. Uvádí, jak zde probíhá nakládání s odpady a jaké jsou podnikové environmentální cíle. Také se snaží o ověření stanovené hypotézy, která zkoumá, zda společnost nakládá s vyprodukovanými odpady maximálně efektivně. Hlavním cílem této práce je posoudit, jak efektivně Barum Continental využívá možnosti pro snížení vyprodukovaných odpadních látek a dále také stanovit určitá doporučení pro zlepšení stávající ekologické situace v podniku. K tomu slouží především SWOT analýza odpadového hospodářství uvedené společnosti. Anotace v angličtině This work deals with waste management of the enterprise called Barum Continental. Then it describes waste handling in that enterprise and its environmental goals. The work also tries to verify a hypothesis which says that Barum Continental handles with its produced waste absolutely effective. The main aim of the work is to consider if the enterprise uses its alternatives of waste minimization the most effectively. Another aim is to set some recommendations for present ecological situation improvement. It uses especially the SWOT analysis for do that. Klíčová slova v češtině: odpad, odpadové hospodářství, nebezpečné chemické látky, nakládání s odpady, environmentální politika Klíčová slova v angličtině: waste, waste management, dangerous chemicals, waste handling, environmental policy

6 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Možnosti snížení produkce odpadů v podniku vypracovala samostatně pod vedením pana ing. Radoslava Škapy, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA ČR A EU Legislativa ČR Zákon o odpadech Další právní předpisy Legislativa z oblasti chemického průmyslu Legislativa EU Směrnice rady o odpadech Další důležité směrnice Oblast chemického průmyslu Shrnutí NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Úprava odpadů Shromažďování, sběr a výkup odpadů Skladování odpadů Třídění odpadů Přeprava a doprava odpadů Využívání odpadů Odstraňování odpadů Odpadové hospodářství ČR Průmyslové odpady Pneumatiky Shrnutí BARUM CONTINENTAL Historie společnosti Výrobní program Management environmentálních systémů Environmentální aspekty a jejich hodnocení Shrnutí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODNIKU BARUM CONTINENTAL Sběr a skladování Třídění Nakládání s vybranými druhy odpadů...31

8 4.3.1 PCB Technický benzin Nebezpečné chemické látky a přípravky Tonery, pásky do tiskáren a vyřazená výpočetní technika Odstranění Shrnutí ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE Období Období Období Plánované cíle do budoucna Shrnutí SWOT ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PODNIKU SWOT Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Strategie Využití silných stránek ke zhodnocení příležitosti Odstranění slabých stránek využitím příležitosti Využití silných stránek k odstranění rizik Pomocí odstranění slabých stránek čelit hrozbám Shrnutí Doporučení pro oblast odpadového hospodářství podniku...51 ZÁVĚR...53 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A MATIC...57 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...58 PŘÍLOHY...59 Příloha č Příloha č

9 ÚVOD Nezdědili jsme zemi od předků; půjčujeme si ji od našich dětí. John Robbins Možnosti, jimiž může být snižována produkce odpadů, jsou v současné době velmi diskutovaným tématem především ve výrobních podnicích. Je tomu tak proto, že rostoucí množství odpadů ať už komunálního či průmyslového je trendem, který se na naší planetě projevuje odedávna. Když se podíváme o několik století zpět, nebyla zde ještě potřeba řízení zpracovávání a zneškodňování odpadních látek, už jen proto, že jejich produkce nezatěžovala životní prostředí nijak znatelně. Ovšem s postupnou populační explozí a s rozvojem moderního průmyslu začala vyvstávat otázka, jak naložit s vyprodukovaným odpadem, aby dopady na životní prostředí byly co nejmírnější. Lidé si stále více uvědomují, jaké důsledky může mít nekvalitní životní prostředí pro ně samotné a tyto jejich myšlenky předcházejí snaze o maximalizaci využití výrobních materiálů v podniku, o ekonomickou efektivnost výrobního procesu (v ekologickém kontextu), tedy řečeno obecně o redukci množství produkovaných odpadů. V důsledku toho postupem času vznikala environmentální politika, jak jednotlivých ekonomických subjektů, tak státu jako celku a rovněž také politika životního prostředí v rámci evropské unie. Tato politika si klade za cíl především uchování, resp. zlepšení kvality životního prostředí, zdraví a životních podmínek obyvatel. Celá tato oblast je upravena danými právními normami, o kterých bude pojednáno v prvních částech této práce. V následujících kapitolách a oddílech budou vymezeny základní pojmy a teoretická problematika environmentální politiky, zpracování odpadů a jeho dopady na ovzduší, vodní prostředí apod. Na tuto část dále navážou konkrétní poznatky z oblasti odpadového hospodářství vybraného podniku. V neposlední řadě budou navrženy jednotlivé způsoby omezení produkce odpadů vedoucí ke zkvalitnění životního prostředí v okolí společnosti. Pro praktické zkoumání jsem zvolila podnik Barum Continental, spol s r.o. Hlavním důvodem pro výběr bylo to, že se jedná o velkou mezinárodní společnost, která se s environmentální problematikou potýká dnes a denně již řadu let. Přes 20 milionů vyrobených pneumatik ročně (pro osobní i nákladní automobily) svědčí o tom, že management odpadového hospodářství je zde naprosto nezbytnou součástí chodu celého podniku. 9

10 Cílem této práce je: 1) posoudit, do jaké míry a jak efektivně využívá společnost Barum Continental možnosti pro snížení vyprodukovaných odpadních látek případně: 2) navrhnout dílčí úpravy v dané oblasti, které by vedly k pozitivním ekonomickým a ekologickým efektům Z prvního cíle vycházejí následující hypotéza: Společnost Barum Continental nakládá s vyprodukovanými odpady efektivně (zde se bude jednat především o ekologickou efektivnost). V této práci se budu snažit ověřit tuto hypotézu. Případně se dále budu se zabývat dílčím cílem číslo 2, tedy navrhovat možnosti zlepšení v oblasti, ve které podnik nepostupuje dostatečně efektivně. 10

11 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA ČR A EU 1.1 Legislativa ČR Zákon o odpadech V podstatě nejdůležitějším právním předpisem naší legislativy v oblasti odpadového hospodářství je zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Tento zákon v souladu s právem evropských společenství stanovuje: a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství c) působnost orgánů veřejné správy Jako pojem odpad zákon vymezuje každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. To, co je považováno za odpad je dále uvedeno v příloze č.1 zmíněného zákona. Další základní pojmy definované zákonem: nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy; kontrola těchto činností nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec Původci odpadů jsou povinni odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který vydává ministerstvo životního prostředí. Detailní informace o jednotlivých způsobech nakládání s odpady dále upravuje vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ta se zabývá i technickými požadavky na nakládání s odpadními oleji, s odpady vniklými při spalování, s bateriemi a akumulátory apod. Dále se týká také evidence odpadů. 11

12 1.1.2 Další právní předpisy Dalším důležitým právním předpisem je samotný zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon především stanovuje zásady ochrany ŽP a povinnosti jak právnických tak fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ŽP. Přitom vychází z principu udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj společnosti podle zákona je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. [Šauer, str.21] Také definuje pojem životní prostředí jako vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Tato témata dále upravuje například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jenž se zabývá zdroji znečišťování ovzduší, přípustnou úrovní znečištění a opět stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob ve vztahu k ochraně ovzduší. S ochranou ŽP souvisí rovněž zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, který vymezuje pojmy jako jsou povrchové a podzemní vody, vodní útvary a vodní zdroje. Neméně důležitý zákon č.447/2001 Sb. o obalech definuje obal jako výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli Legislativa z oblasti chemického průmyslu Právní předpis, který velmi úzce souvisí s výrobou a produkcí odpadů v podniku Barum Continental je zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tento zákon definuje pojmy chemické látky, chemické přípravky, polymery a nebezpečné vlastnosti chemických látek. 12

13 Seznamy nebezpečných chemických látek a přípravků jsou stanoveny ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 221/2004 Sb. Uvádění těchto látek na trh, nebo do oběhu je zakázáno či omezeno. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií se zabývá preventivními opatřeními pro objekty nebo zařízení, ve kterých by mohla být způsobena havárie nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Další právní předpisy týkající se uvedené problematiky jsou např. vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence, vyhláška 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí, nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 1.2 Legislativa EU Směrnice rady o odpadech Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech pro účely této směrnice se odpadem rozumí jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje, má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Mezi další základní pojmy patří původce kdokoliv, jehož činností vzniká odpad nebo kdokoliv, kdo provádí předzpracování, směšování či jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna charakteru nebo složení odpadů. Naproti tomu držitelem se rozumí původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem odpadu. Nakládání s odpady je zde definováno jako sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnosti, a následná péče o místa odstranění Další důležité směrnice Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady Směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 13

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Oblast chemického průmyslu Evropská Unie chystá v současné době novou chemickou strategii pro průmyslovou výrobu v členských zemích. Jedná se o tzv. systém REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Hlavními cíli tohoto systému je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a také zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU. Základem bude přechod od stávajícího rozdělování chemických látek na existující (ty, které byly používány a zaregistrovány do roku 1981) a nové. Pro všechny tyto látky bude vytvořen jednotný systém. Nebude tedy nadržováno existujícím látkám, u kterých dříve nemusely být dokládány žádné informace o jejich vlivech a účincích na člověka a stav životního prostředí. Nový systém by měl dát podnět k používání bezpečnějších látek a též podpořit chemický průmysl v inovacích. [Šuta, 2006, str.20-21] 1.3 Shrnutí Nejdůležitějším právním předpisem české legislativy je bezpochyby zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon o odpadech především vymezuje nejdůležitější pojmy z oblasti ekologie a odpadového hospodářství jako je samotný odpad, dále nebezpečný a komunální odpad, jednotlivé způsoby nakládání s odpady apod. Pro potřeby tohoto zákona existuje katalog odpadů vydávaný ministerstvem životního prostředí, který slouží ke správnému třídění vyprodukovaných odpadních látek Dalšími důležitými zákony týkající se této problematiky jsou např. zákon o životním prostředí, zákon o ochraně ovzduší nebo zákon o obalech. Mezi základní evropské právní předpisy patří směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, která stejně jako zákon o odpadech vymezuje některé důležité pojmy. Pro účely environmentálního řízení jsou dále používány směrnice Rady a Evropského parlamentu, případně rozhodnutí 14

15 Komise zabývající se např. nebezpečnými odpady, obaly a obalovým hospodářstvím či spalováním odpadů. Existuje také celá řada předpisů pro oblast odpadového hospodářství v chemickém průmyslu. Jedním z nejdůležitějších je zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, který definuje základní pojmy. Na něj navazuje vyhláška Ministerstva ŽP č. 221/2004 Sb., která stanovuje seznam nebezpečných chemických látek a přípravků. Dále jsou to např. vyhlášky o registraci chemických látek, o povinnosti jejich evidence, o hodnocení rizik nebezpečných látek atd. V Evropské unii vzniká v současnosti systém REACH, který má zefektivnit výrobu v chemickém průmyslu členských států ve smyslu používání bezpečnějších látek pro lidské zdraví a životní prostředí či zvýšení konkurenceschopnosti na světovém trhu.. 15

16 2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nemůžeš nasměrovati vítr, však můžeš upraviti své plachty. autor neznámý Dříve než dochází k samotnému nakládání s odpady, realizuje se v podnicích snaha o předcházení jejich vzniku a o snižování množství vznikajících odpadů, případně o minimalizaci množství nebezpečných látek v nich. Toho bývá dosahováno především volbou vhodných technologií výroby, obalového hospodářství apod. Toto je velmi důležitý krok, kterému by měla být věnována zvýšená pozornost, neboť usnadňuje následné nakládání s odpady. Mezi způsoby nakládání s odpady patří jejich úprava, shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, skladování, dále také třídění, přeprava a doprava a v neposlední řadě i dvě poměrně rozsáhlé skupiny, kterým bude v této práci věnováno nejvíce pozornosti, a to jsou využívání odpadů a odstraňování. K nim potom řadíme například kompostování, spalování a skládkování, jako jedny z nejvíce využívaných způsobů nakládání s odpady. 2.1 Úprava odpadů Principem tohoto způsobu nakládání s odpadem je změna fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností tak, aby byla umožněna, případně usnadněna jejich další přeprava, využití či odstranění. V praxi to znamená, že se úpravou změní zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. [Kreníková, 1999, str.28] Nejčastěji jsou různými metodami upravovány odpady nebezpečné. Například je odstraněna nejnebezpečnější složka odpadu, nebo dochází k odstranění vody a rozpouštědel z odpadu, případně je převedena nebezpečná složka do málo rozpustné formy a podobně. Uplatňují se zde také tzv. solifikační metody jako jsou cementace, bitumentace, vitrifikace, fixace. [Kreníková, 1999, str.44] 2.2 Shromažďování, sběr a výkup odpadů Shromažďováním se rozumí dočasné soustřeďování odpadů ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku. Následně dochází k dalšímu nakládání s nimi. Jako shromažďovací 16

17 prostředky jsou používány především speciální nádoby, popelnice, kontejnery (velkoobjemové, separační apod.), jímky, nádrže a obaly. Tyto prostředky musí splňovat základní technické požadavky zejména musí být odlišeny (tvarově, barevně nebo popisem), zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy, musí být odolné proti chemických vlivům shromažďovaných odpadů (nereagovat s odpadem) a být bezpečné při obsluze a vyprázdnění. Sběr odpadu je označení pro soustřeďování odpadů fyzickou nebo právnickou osobou za účelem jejich dalšího využívání či likvidace. Naproti tomu výkup je sběr odpadů, který je prováděn za sjednanou cenu. Výše zmíněné informace jsou detailně rozvedeny ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [Kreníková, 1999, str.28-30] 2.3 Skladování odpadů Skladování je přechodné umístění odpadů, které již byly soustředěny (shromážděny, sesbírány či vykoupeny) do zařízení k tomu určenému. V tomto zařízení jsou pak ponechány. Jako sklady mohou sloužit např. přístřešky, budovy, volné plochy, nádrže, které splňují technické požadavky uvedené ve vyhlášce MŽP. Sklady a skladovací prostředky musí být vzájemně oddělené a utěsněné, aby se zabránilo úniku odpadů do okolního prostředí, dále musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka nebo poškození životního prostředí, musí umožňovat snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady. Sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické požadavky jako sklady látek a výrobků stejných nebezpečných vlastností. [Kreníková, 1999, str.29] 2.4 Třídění odpadů Jedná se o rozdělování odpadů podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu odpadů (viz příloha č. 1) Optimálním způsobem je třídění přímo u původce. Lze tak získat suroviny, které je možno následně využít při další výrobě, nebo oddělit odpad jednoho druhu, jenž může být dále podroben recyklaci. Třídění odpadů dává možnost dalšího, snadnějšího nakládání s roztříděným odpadem. 17

18 2.5 Přeprava a doprava odpadů Doprava odpadů je definována jako úmyslný pohyb dopravních prostředků s odpadem, zatímco přepravou se rozumí přemisťování odpadu jako výsledek dopravy. Dopravce je ten, kdo dopravu zajišťuje a přepravce je jak odesílatel, tak také příjemce odpadu. Přeprava nebezpečného odpadu se v současné době řídí zákonem č.111/1994 Sb. o silniční dopravě a dále vyhláškou MZV č.64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Oblast dopravy a přepravy je dále také upravena příslušnými právními předpisy týkajícími se železniční, lodní, námořní a letecké dopravy. [Kreníková, 1999, str ] 2.6 Využívání odpadů Jde o proces, ve kterém dochází ke zhodnocení odpadů. Ty mohou být využívány jako druhotné suroviny k dalšímu zpracování, nebo jako primární či sekundární zdroje energie. Procesy, jejichž výsledkem je získání druhotné suroviny nebo energie, se souhrnně označují jako regenerace. Můžeme sem zařadit například recyklaci odpadu, jeho opětné použití či spalování ve spalovacích zařízeních. Recyklace, neboli znovuuvedení do výrobního cyklu, zabezpečuje získání druhotných surovin přeměnou odpadních látek. Recyklační technologie umožňuje zhodnocování papíru, kovu, skla, textilu a jiných. Druhotné suroviny lze získat také tzv. separovaným sběrem, jehož podstatou je třídění odpadu do sběrných nádob. V současné době jde především o sběr plastů, pneumatik, olejů, ředidel apod. [Juchelková, 2005, str ] K využití odpadů jako energetického zdroje se užívá spalování, přičemž je brán ohled na emisní limity, obsah vody, obsah popele v odpadu či obsah nebezpečných látek. Spalování je možné klasifikovat i jako odstraňování odpadů, neboť při něm může docházet k úplnému zneškodnění některých druhů odpadů (více o tom v následující subkapitole). 18

19 2.7 Odstraňování odpadů Účelem odstraňování, resp. zneškodňování odpadů je snížení nebo zamezení jejich škodlivého vlivu na životní prostředí. Zneškodňován je odpad, který nelze dále využít a to metodami fyzikálními, chemickými a biologickými. Jako příklady takovýchto fyzikálních a chemických metod bych uvedla z mnoha způsobů zneškodňování například oxidaci, redukci, neutralizaci, odpařování, destilaci, filtraci. U metod biologických jsou to především mikrobiologické metody a kompostování. Dále se využívá již výše zmíněného spalování v místech k tomu určených jako jsou spalovny, kotelny apod. U této metody jde o snížení objemu odpadů nebo o převedení některých odpadů do méně nebezpečné formy. Podrobnosti ke spalování odpadů jsou zakotveny ve vyhlášce MŽP č. 177/1997 Sb. Pokud při spalovacím procesu vznikají pevné látky, které nemohou být dále zpracovány nebo využity, jsou ukládány na skládkách. Odpady jsou na skládkách ukládány trvale, přičemž musí být brána v potaz míra poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí. Proto je třeba vybrat vhodnou lokalitu v závislosti na klimatických podmínkách, stabilitě prostředí, dostatečné vzdálenosti od zdrojů pitné vody apod. Dále musí být zabezpečeno ukládání odpadů na skládku podle druhů a kategorií tak, aby nedošlo k jejich nežádoucí vzájemné reakci. Ve vyhlášce č.338/1997 Sb. jsou uvedeny odpady, které nesmějí být ukládány na skládkách. [Kreníková, 1999, str ] U některých skládek se provádí tzv. sanace, případně rekultivace. Jedná se o navrácení krajiny poškozené skládkou do takového stavu, aby zde mohl fungovat soběstačný ekosystém. Základem je vytvoření nového povrchu (navezením půdy na místo skládky), které může být dále následováno výsadbou zeleně. Volba vhodného povrchu závisí na tom, k jakým účelům bude tato plocha později využívána. Tato metoda neslouží jen pro likvidaci starých skládek, ale i pro napravení jiných znehodnocení původního přírodního prostředí jako je například těžba surovin. [www.wikipedia.cz] 19

20 2.8 Odpadové hospodářství ČR Průmyslové odpady Celková roční produkce průmyslových odpadů v České republice neustále roste. Téměř 50% veškerých nebezpečných odpadních látek je vyprodukováno průmyslem. Ve Zlínském kraji (Barum Continental) má na celkovém objemu vyprodukovaných odpadů největší podíl právě průmyslový odpad, ačkoliv ve srovnání s ostatními kraji ČR se množství průmyslového odpadu ve Zlíně pohybuje kolem 6. místa, tedy v horní polovině českých regionů. [www.inisoft.cz] Co se týká způsobů nakládání s těmito odpady, pak v České republice první místo zaujímá jednoznačně využití vyprodukovaných průmyslových odpadů jako druhotné suroviny. Dále se uplatňují především fyzikální a chemické metody nakládání s odpady a také skládkování. Průmyslové odpady jsou u nás také nejvíce ze všech odpadů vyváženy do zahraničí. V Evropské unii jako celku je převažujícím způsobem nakládání s odpady skládkování a spalování Pneumatiky Z celkového množství opotřebených pneumatik, které v ČR ročně vzniká, je shromažďováno asi jen 30%. Důvodem je např. nelegální nakládání s nimi, nebo nadhodnocení odhadů celkové produkce apod. Shromážděné opotřebené pneumatiky jsou pak z největší části využívány materiálově a energeticky. Zhruba 1/5 je využita jako druhotná surovina. Od roku 2002 se k nám začínají odpadní pneumatiky v menším množství dovážet. Taktéž se realizuje jejich vývoz, ovšem v zanedbatelném rozsahu. [www.inisoft.cz] 2.9 Shrnutí Podniky, které se potýkají s problémem, jak naložit s vyprodukovaným odpadem, se v první řadě snaží o snížení množství takového odpadu, o předcházení jeho vzniku. Teprve v druhé řadě nastává volba mezi jednotlivými způsoby nakládání s odpadem a v této situace je nutné tyto způsoby posuzovat s různých hledisek (ať už ekologických či ekonomických) tak, aby 20

21 bylo dosaženo co nejefektivnějšího konečného výsledku, a to jak pro podnik, tak pro životní prostředí. V současné době se nabízí několik způsobů jak se zbavit odpadu a jak ho zpracovat. Jsou to především metody uvedené v zákoně o odpadech pod pojmem nakládání s odpady. Kromě obvyklých způsobů, jako je shromažďování, třídění, využívání, odstraňování, recyklace či spalování, existuje velká řada specifických metod, které se uplatňují jen u určitých druhů výroby, jsou to například metody chemické (neutralizace, oxidace, redukce, solidifikace), fyzikální (filtrace, odstřeďování, destilace, dialýza) a biologické (kompostování). V neposlední řadě jsou využívány také skládky odpadu, a to zejména pro pevné odpadní látky. Staré skládky mohou být posléze likvidovány metodou sanace. 21

22 3 BARUM CONTINENTAL 3.1 Historie společnosti Společnost Barum Continental je v současné době největším výrobcem pneumatik, jak v České republice, tak v Evropě. Její kořeny vznikly ve 30. letech minulého století, kdy byly pneumatiky vyráběny ještě pod značkou Baťa. Akciová společnost Baťa byla roku 1945 znárodněna a v následujícím roce vznikla ochranná známka Barum z počátečních písmen BAťa, RUbena Náchod a Mitas. Od byl podnik registrován pod názvem akciová společnost Barum Otrokovice. Na začátku 90. let byla zahájena jednání o vytvoření společného podniku se společností Continental AG. Roku 1992 byla uzavřena smlouva, na jejímž základě vzniká joint venture nazvaný Barum Continental spol s r.o. a od začíná společný podnik fungovat. Roku 1997 se uskutečnila certifikace společnosti dle ISO a EMAS. V roce 2000 došlo k recertifikaci pneumatik podle standardu QS 9000 a VDA 6.1 a k revalidaci environmentálních certifikátů podle ISO a EMAS. Následuje taktéž revalidace společnosti podle EMAS II. Postupně byly založeny též společnosti Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o., které spolu s podnikem Barum Continental, spol. s r.o. sídlí v Otrokovicích, v areálu průmyslové zóny města. Tento areál je situován v soutokové oblasti řek Moravy a Dřevnice. Výrobu zde zajišťuje okolo 4500 zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném pracovním cyklu. 3.2 Výrobní program Hlavním výrobním programem všech tří výše zmíněných společností je výroba plášťů pro osobní vozidla. V současnosti je denně vyrobeno cca ks těchto plášťů. Společnost Barum Continental dále vyrábí také komerční (nákladní a industriální) pláště. V roce 2005 zde byly vyráběny v menším množství i pláště zemědělské, avšak jejich výroba byla v tomtéž roce ukončena prodejem tohoto provozu. 22

23 Graf 1: Roční produkce společností ( v tunách) Nedílnou součástí společnosti je strojírenský závod, který vyrábí a opravuje vulkanizační formy pro všechny uvedené druhy plášťů. Tyto produkty jsou dodávány i do dalších závodů koncernu Continental v západní Evropě, Africe, Jižní Americe a USA. Graf 2: Množství roční produkce forem ve společnosti Barum Continental (v kusech) 23

24 3.3 Management environmentálních systémů Společnost Barum Continental zavedla a v roce 1997 úspěšně certifikovala environmentální systém řízení podle Nařízení rady č.1836/93 a mezinárodní normy ISO Stala se tak první samostatnou společností mimo země ES, která získala certifikát o splnění požadavků EMAS. Environmentální systém řízení společnosti má na starosti divize ESŘ, která je složena z oddělení ochrany životního prostředí, oddělení bezpečnosti a hygieny práce a oddělení požární ochrany. Základem systému jsou jednoznačně definované odpovědnosti za uvedené oblasti. Graf 3: Výkonný výbor společnosti Barum Continental 24

25 3.3.1 Environmentální aspekty a jejich hodnocení V rámci uvedeného systému jsou vyhodnocovány přímé a nepřímé environmentální aspekty. Environmentálním aspektem se rozumí prvek činností nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. Přímé environmentální aspekty jsou aspekty týkající se činností organizace, jejichž průběh může organizace kontrolovat. Nepřímé jsou takové, které se týkají činností, výrobků a služeb organizace a jejich průběh organizace plně kontrolovat nemůže. Mezi přímé patří například emise prachu, organických rozpouštědel, pachu a hluku, vodní hospodářství, ochrana půdy a podzemních vod či protipovodňová ochrana. Nepřímými aspekty mohou být činnosti dodavatelů na základě objednání zboží a surovin, doprava, balení zboží a výrobků nebo například požadavky trhu. Tyto aspekty jsou dále posuzovány na základě významnosti podle několika kritérií. Pro přímé aspekty jsou to tři hlavní kritéria plnění právních předpisů, kvantifikace a subjektivní hodnocení, jak ukazuje následující tabulka. Tabulka 1: Hodnocení přímých environmentálních aspektů Oblast hodnocení / body Plnění požadavků právních a ostatních předpisů Kvantifikace - pravděpodobnost výskytu Subjektivní hodnocení (zástupce provozu a divize ESŘ) Není upraveno právními předpisy Nulová Žádný dopad (nebo pozitivní) Jsou s jistotou plněny. Riziko neplnění je možné za mimořádných situací (havárií) Výjimečně (méně než 1x za rok) Zanedbatelný dopad Neplnění je možné pouze výjimečně při poruchách Občasná (méně než 1x za měsíc) Střední dopad K neplnění dochází opakovaně nebo není zavedeno opatření Častá (častěji než 1x za měsíc) Významný dopad Hodnotí se: rozsah dopadů, závažnost vlivů na okolí, dlouhodobost trvání, vývojový trend, spotřeba energií a surovin, produkce odpadů, vývoj technologií, zlepšení pracovního prostředí, riziko a výše možného postihu, zaznamenané stížnosti, vizuální efekt. Každému kritériu se pro každý aspekt přidělí 1 4 body a celkové hodnocení aspektu je dáno součinem bodů za jednotlivé oblasti. Za významný je považován ten aspekt, u něhož: a) v některém z kritérií je aspekt hodnocen 4 body, nebo b) celkové ohodnocení aspektu dosahuje bodového hodnocení 27 a více 25

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo podle 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/1990 Sb., o obcích, dne 24.1.2002 vydat v

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více