Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra CHRÁSTKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2007 Petra CHRÁSTKOVÁ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Petra CHRÁSTKOVÁ

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství MOŽNOSTI SNÍŽENÍ PRODUKCE ODPADŮ V PODNIKU The alternatives of waste minimization in a selected company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Autor: Petra Chrástková Brno, květen 2007

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Petra Chrástková Název bakalářské práce: Možnosti snížení produkce odpadů v podniku Název v angličtině: The alternatives of waste minimization in a selected company Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. Rok obhajoby: 2007 Anotace v češtině Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v podniku Barum Continental. Uvádí, jak zde probíhá nakládání s odpady a jaké jsou podnikové environmentální cíle. Také se snaží o ověření stanovené hypotézy, která zkoumá, zda společnost nakládá s vyprodukovanými odpady maximálně efektivně. Hlavním cílem této práce je posoudit, jak efektivně Barum Continental využívá možnosti pro snížení vyprodukovaných odpadních látek a dále také stanovit určitá doporučení pro zlepšení stávající ekologické situace v podniku. K tomu slouží především SWOT analýza odpadového hospodářství uvedené společnosti. Anotace v angličtině This work deals with waste management of the enterprise called Barum Continental. Then it describes waste handling in that enterprise and its environmental goals. The work also tries to verify a hypothesis which says that Barum Continental handles with its produced waste absolutely effective. The main aim of the work is to consider if the enterprise uses its alternatives of waste minimization the most effectively. Another aim is to set some recommendations for present ecological situation improvement. It uses especially the SWOT analysis for do that. Klíčová slova v češtině: odpad, odpadové hospodářství, nebezpečné chemické látky, nakládání s odpady, environmentální politika Klíčová slova v angličtině: waste, waste management, dangerous chemicals, waste handling, environmental policy

6 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Možnosti snížení produkce odpadů v podniku vypracovala samostatně pod vedením pana ing. Radoslava Škapy, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA ČR A EU Legislativa ČR Zákon o odpadech Další právní předpisy Legislativa z oblasti chemického průmyslu Legislativa EU Směrnice rady o odpadech Další důležité směrnice Oblast chemického průmyslu Shrnutí NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Úprava odpadů Shromažďování, sběr a výkup odpadů Skladování odpadů Třídění odpadů Přeprava a doprava odpadů Využívání odpadů Odstraňování odpadů Odpadové hospodářství ČR Průmyslové odpady Pneumatiky Shrnutí BARUM CONTINENTAL Historie společnosti Výrobní program Management environmentálních systémů Environmentální aspekty a jejich hodnocení Shrnutí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODNIKU BARUM CONTINENTAL Sběr a skladování Třídění Nakládání s vybranými druhy odpadů...31

8 4.3.1 PCB Technický benzin Nebezpečné chemické látky a přípravky Tonery, pásky do tiskáren a vyřazená výpočetní technika Odstranění Shrnutí ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE Období Období Období Plánované cíle do budoucna Shrnutí SWOT ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PODNIKU SWOT Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Strategie Využití silných stránek ke zhodnocení příležitosti Odstranění slabých stránek využitím příležitosti Využití silných stránek k odstranění rizik Pomocí odstranění slabých stránek čelit hrozbám Shrnutí Doporučení pro oblast odpadového hospodářství podniku...51 ZÁVĚR...53 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...56 SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A MATIC...57 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...58 PŘÍLOHY...59 Příloha č Příloha č

9 ÚVOD Nezdědili jsme zemi od předků; půjčujeme si ji od našich dětí. John Robbins Možnosti, jimiž může být snižována produkce odpadů, jsou v současné době velmi diskutovaným tématem především ve výrobních podnicích. Je tomu tak proto, že rostoucí množství odpadů ať už komunálního či průmyslového je trendem, který se na naší planetě projevuje odedávna. Když se podíváme o několik století zpět, nebyla zde ještě potřeba řízení zpracovávání a zneškodňování odpadních látek, už jen proto, že jejich produkce nezatěžovala životní prostředí nijak znatelně. Ovšem s postupnou populační explozí a s rozvojem moderního průmyslu začala vyvstávat otázka, jak naložit s vyprodukovaným odpadem, aby dopady na životní prostředí byly co nejmírnější. Lidé si stále více uvědomují, jaké důsledky může mít nekvalitní životní prostředí pro ně samotné a tyto jejich myšlenky předcházejí snaze o maximalizaci využití výrobních materiálů v podniku, o ekonomickou efektivnost výrobního procesu (v ekologickém kontextu), tedy řečeno obecně o redukci množství produkovaných odpadů. V důsledku toho postupem času vznikala environmentální politika, jak jednotlivých ekonomických subjektů, tak státu jako celku a rovněž také politika životního prostředí v rámci evropské unie. Tato politika si klade za cíl především uchování, resp. zlepšení kvality životního prostředí, zdraví a životních podmínek obyvatel. Celá tato oblast je upravena danými právními normami, o kterých bude pojednáno v prvních částech této práce. V následujících kapitolách a oddílech budou vymezeny základní pojmy a teoretická problematika environmentální politiky, zpracování odpadů a jeho dopady na ovzduší, vodní prostředí apod. Na tuto část dále navážou konkrétní poznatky z oblasti odpadového hospodářství vybraného podniku. V neposlední řadě budou navrženy jednotlivé způsoby omezení produkce odpadů vedoucí ke zkvalitnění životního prostředí v okolí společnosti. Pro praktické zkoumání jsem zvolila podnik Barum Continental, spol s r.o. Hlavním důvodem pro výběr bylo to, že se jedná o velkou mezinárodní společnost, která se s environmentální problematikou potýká dnes a denně již řadu let. Přes 20 milionů vyrobených pneumatik ročně (pro osobní i nákladní automobily) svědčí o tom, že management odpadového hospodářství je zde naprosto nezbytnou součástí chodu celého podniku. 9

10 Cílem této práce je: 1) posoudit, do jaké míry a jak efektivně využívá společnost Barum Continental možnosti pro snížení vyprodukovaných odpadních látek případně: 2) navrhnout dílčí úpravy v dané oblasti, které by vedly k pozitivním ekonomickým a ekologickým efektům Z prvního cíle vycházejí následující hypotéza: Společnost Barum Continental nakládá s vyprodukovanými odpady efektivně (zde se bude jednat především o ekologickou efektivnost). V této práci se budu snažit ověřit tuto hypotézu. Případně se dále budu se zabývat dílčím cílem číslo 2, tedy navrhovat možnosti zlepšení v oblasti, ve které podnik nepostupuje dostatečně efektivně. 10

11 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA ČR A EU 1.1 Legislativa ČR Zákon o odpadech V podstatě nejdůležitějším právním předpisem naší legislativy v oblasti odpadového hospodářství je zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Tento zákon v souladu s právem evropských společenství stanovuje: a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství c) působnost orgánů veřejné správy Jako pojem odpad zákon vymezuje každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. To, co je považováno za odpad je dále uvedeno v příloze č.1 zmíněného zákona. Další základní pojmy definované zákonem: nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy; kontrola těchto činností nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec Původci odpadů jsou povinni odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který vydává ministerstvo životního prostředí. Detailní informace o jednotlivých způsobech nakládání s odpady dále upravuje vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ta se zabývá i technickými požadavky na nakládání s odpadními oleji, s odpady vniklými při spalování, s bateriemi a akumulátory apod. Dále se týká také evidence odpadů. 11

12 1.1.2 Další právní předpisy Dalším důležitým právním předpisem je samotný zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon především stanovuje zásady ochrany ŽP a povinnosti jak právnických tak fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ŽP. Přitom vychází z principu udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj společnosti podle zákona je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. [Šauer, str.21] Také definuje pojem životní prostředí jako vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Tato témata dále upravuje například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jenž se zabývá zdroji znečišťování ovzduší, přípustnou úrovní znečištění a opět stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob ve vztahu k ochraně ovzduší. S ochranou ŽP souvisí rovněž zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, který vymezuje pojmy jako jsou povrchové a podzemní vody, vodní útvary a vodní zdroje. Neméně důležitý zákon č.447/2001 Sb. o obalech definuje obal jako výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli Legislativa z oblasti chemického průmyslu Právní předpis, který velmi úzce souvisí s výrobou a produkcí odpadů v podniku Barum Continental je zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tento zákon definuje pojmy chemické látky, chemické přípravky, polymery a nebezpečné vlastnosti chemických látek. 12

13 Seznamy nebezpečných chemických látek a přípravků jsou stanoveny ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 221/2004 Sb. Uvádění těchto látek na trh, nebo do oběhu je zakázáno či omezeno. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií se zabývá preventivními opatřeními pro objekty nebo zařízení, ve kterých by mohla být způsobena havárie nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Další právní předpisy týkající se uvedené problematiky jsou např. vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence, vyhláška 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí, nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 1.2 Legislativa EU Směrnice rady o odpadech Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech pro účely této směrnice se odpadem rozumí jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje, má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Mezi další základní pojmy patří původce kdokoliv, jehož činností vzniká odpad nebo kdokoliv, kdo provádí předzpracování, směšování či jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna charakteru nebo složení odpadů. Naproti tomu držitelem se rozumí původce odpadu nebo fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem odpadu. Nakládání s odpady je zde definováno jako sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnosti, a následná péče o místa odstranění Další důležité směrnice Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady Směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 13

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Oblast chemického průmyslu Evropská Unie chystá v současné době novou chemickou strategii pro průmyslovou výrobu v členských zemích. Jedná se o tzv. systém REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Hlavními cíli tohoto systému je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a také zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU. Základem bude přechod od stávajícího rozdělování chemických látek na existující (ty, které byly používány a zaregistrovány do roku 1981) a nové. Pro všechny tyto látky bude vytvořen jednotný systém. Nebude tedy nadržováno existujícím látkám, u kterých dříve nemusely být dokládány žádné informace o jejich vlivech a účincích na člověka a stav životního prostředí. Nový systém by měl dát podnět k používání bezpečnějších látek a též podpořit chemický průmysl v inovacích. [Šuta, 2006, str.20-21] 1.3 Shrnutí Nejdůležitějším právním předpisem české legislativy je bezpochyby zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon o odpadech především vymezuje nejdůležitější pojmy z oblasti ekologie a odpadového hospodářství jako je samotný odpad, dále nebezpečný a komunální odpad, jednotlivé způsoby nakládání s odpady apod. Pro potřeby tohoto zákona existuje katalog odpadů vydávaný ministerstvem životního prostředí, který slouží ke správnému třídění vyprodukovaných odpadních látek Dalšími důležitými zákony týkající se této problematiky jsou např. zákon o životním prostředí, zákon o ochraně ovzduší nebo zákon o obalech. Mezi základní evropské právní předpisy patří směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, která stejně jako zákon o odpadech vymezuje některé důležité pojmy. Pro účely environmentálního řízení jsou dále používány směrnice Rady a Evropského parlamentu, případně rozhodnutí 14

15 Komise zabývající se např. nebezpečnými odpady, obaly a obalovým hospodářstvím či spalováním odpadů. Existuje také celá řada předpisů pro oblast odpadového hospodářství v chemickém průmyslu. Jedním z nejdůležitějších je zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, který definuje základní pojmy. Na něj navazuje vyhláška Ministerstva ŽP č. 221/2004 Sb., která stanovuje seznam nebezpečných chemických látek a přípravků. Dále jsou to např. vyhlášky o registraci chemických látek, o povinnosti jejich evidence, o hodnocení rizik nebezpečných látek atd. V Evropské unii vzniká v současnosti systém REACH, který má zefektivnit výrobu v chemickém průmyslu členských států ve smyslu používání bezpečnějších látek pro lidské zdraví a životní prostředí či zvýšení konkurenceschopnosti na světovém trhu.. 15

16 2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nemůžeš nasměrovati vítr, však můžeš upraviti své plachty. autor neznámý Dříve než dochází k samotnému nakládání s odpady, realizuje se v podnicích snaha o předcházení jejich vzniku a o snižování množství vznikajících odpadů, případně o minimalizaci množství nebezpečných látek v nich. Toho bývá dosahováno především volbou vhodných technologií výroby, obalového hospodářství apod. Toto je velmi důležitý krok, kterému by měla být věnována zvýšená pozornost, neboť usnadňuje následné nakládání s odpady. Mezi způsoby nakládání s odpady patří jejich úprava, shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, skladování, dále také třídění, přeprava a doprava a v neposlední řadě i dvě poměrně rozsáhlé skupiny, kterým bude v této práci věnováno nejvíce pozornosti, a to jsou využívání odpadů a odstraňování. K nim potom řadíme například kompostování, spalování a skládkování, jako jedny z nejvíce využívaných způsobů nakládání s odpady. 2.1 Úprava odpadů Principem tohoto způsobu nakládání s odpadem je změna fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností tak, aby byla umožněna, případně usnadněna jejich další přeprava, využití či odstranění. V praxi to znamená, že se úpravou změní zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. [Kreníková, 1999, str.28] Nejčastěji jsou různými metodami upravovány odpady nebezpečné. Například je odstraněna nejnebezpečnější složka odpadu, nebo dochází k odstranění vody a rozpouštědel z odpadu, případně je převedena nebezpečná složka do málo rozpustné formy a podobně. Uplatňují se zde také tzv. solifikační metody jako jsou cementace, bitumentace, vitrifikace, fixace. [Kreníková, 1999, str.44] 2.2 Shromažďování, sběr a výkup odpadů Shromažďováním se rozumí dočasné soustřeďování odpadů ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku. Následně dochází k dalšímu nakládání s nimi. Jako shromažďovací 16

17 prostředky jsou používány především speciální nádoby, popelnice, kontejnery (velkoobjemové, separační apod.), jímky, nádrže a obaly. Tyto prostředky musí splňovat základní technické požadavky zejména musí být odlišeny (tvarově, barevně nebo popisem), zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy, musí být odolné proti chemických vlivům shromažďovaných odpadů (nereagovat s odpadem) a být bezpečné při obsluze a vyprázdnění. Sběr odpadu je označení pro soustřeďování odpadů fyzickou nebo právnickou osobou za účelem jejich dalšího využívání či likvidace. Naproti tomu výkup je sběr odpadů, který je prováděn za sjednanou cenu. Výše zmíněné informace jsou detailně rozvedeny ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [Kreníková, 1999, str.28-30] 2.3 Skladování odpadů Skladování je přechodné umístění odpadů, které již byly soustředěny (shromážděny, sesbírány či vykoupeny) do zařízení k tomu určenému. V tomto zařízení jsou pak ponechány. Jako sklady mohou sloužit např. přístřešky, budovy, volné plochy, nádrže, které splňují technické požadavky uvedené ve vyhlášce MŽP. Sklady a skladovací prostředky musí být vzájemně oddělené a utěsněné, aby se zabránilo úniku odpadů do okolního prostředí, dále musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka nebo poškození životního prostředí, musí umožňovat snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady. Sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické požadavky jako sklady látek a výrobků stejných nebezpečných vlastností. [Kreníková, 1999, str.29] 2.4 Třídění odpadů Jedná se o rozdělování odpadů podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu odpadů (viz příloha č. 1) Optimálním způsobem je třídění přímo u původce. Lze tak získat suroviny, které je možno následně využít při další výrobě, nebo oddělit odpad jednoho druhu, jenž může být dále podroben recyklaci. Třídění odpadů dává možnost dalšího, snadnějšího nakládání s roztříděným odpadem. 17

18 2.5 Přeprava a doprava odpadů Doprava odpadů je definována jako úmyslný pohyb dopravních prostředků s odpadem, zatímco přepravou se rozumí přemisťování odpadu jako výsledek dopravy. Dopravce je ten, kdo dopravu zajišťuje a přepravce je jak odesílatel, tak také příjemce odpadu. Přeprava nebezpečného odpadu se v současné době řídí zákonem č.111/1994 Sb. o silniční dopravě a dále vyhláškou MZV č.64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Oblast dopravy a přepravy je dále také upravena příslušnými právními předpisy týkajícími se železniční, lodní, námořní a letecké dopravy. [Kreníková, 1999, str ] 2.6 Využívání odpadů Jde o proces, ve kterém dochází ke zhodnocení odpadů. Ty mohou být využívány jako druhotné suroviny k dalšímu zpracování, nebo jako primární či sekundární zdroje energie. Procesy, jejichž výsledkem je získání druhotné suroviny nebo energie, se souhrnně označují jako regenerace. Můžeme sem zařadit například recyklaci odpadu, jeho opětné použití či spalování ve spalovacích zařízeních. Recyklace, neboli znovuuvedení do výrobního cyklu, zabezpečuje získání druhotných surovin přeměnou odpadních látek. Recyklační technologie umožňuje zhodnocování papíru, kovu, skla, textilu a jiných. Druhotné suroviny lze získat také tzv. separovaným sběrem, jehož podstatou je třídění odpadu do sběrných nádob. V současné době jde především o sběr plastů, pneumatik, olejů, ředidel apod. [Juchelková, 2005, str ] K využití odpadů jako energetického zdroje se užívá spalování, přičemž je brán ohled na emisní limity, obsah vody, obsah popele v odpadu či obsah nebezpečných látek. Spalování je možné klasifikovat i jako odstraňování odpadů, neboť při něm může docházet k úplnému zneškodnění některých druhů odpadů (více o tom v následující subkapitole). 18

19 2.7 Odstraňování odpadů Účelem odstraňování, resp. zneškodňování odpadů je snížení nebo zamezení jejich škodlivého vlivu na životní prostředí. Zneškodňován je odpad, který nelze dále využít a to metodami fyzikálními, chemickými a biologickými. Jako příklady takovýchto fyzikálních a chemických metod bych uvedla z mnoha způsobů zneškodňování například oxidaci, redukci, neutralizaci, odpařování, destilaci, filtraci. U metod biologických jsou to především mikrobiologické metody a kompostování. Dále se využívá již výše zmíněného spalování v místech k tomu určených jako jsou spalovny, kotelny apod. U této metody jde o snížení objemu odpadů nebo o převedení některých odpadů do méně nebezpečné formy. Podrobnosti ke spalování odpadů jsou zakotveny ve vyhlášce MŽP č. 177/1997 Sb. Pokud při spalovacím procesu vznikají pevné látky, které nemohou být dále zpracovány nebo využity, jsou ukládány na skládkách. Odpady jsou na skládkách ukládány trvale, přičemž musí být brána v potaz míra poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí. Proto je třeba vybrat vhodnou lokalitu v závislosti na klimatických podmínkách, stabilitě prostředí, dostatečné vzdálenosti od zdrojů pitné vody apod. Dále musí být zabezpečeno ukládání odpadů na skládku podle druhů a kategorií tak, aby nedošlo k jejich nežádoucí vzájemné reakci. Ve vyhlášce č.338/1997 Sb. jsou uvedeny odpady, které nesmějí být ukládány na skládkách. [Kreníková, 1999, str ] U některých skládek se provádí tzv. sanace, případně rekultivace. Jedná se o navrácení krajiny poškozené skládkou do takového stavu, aby zde mohl fungovat soběstačný ekosystém. Základem je vytvoření nového povrchu (navezením půdy na místo skládky), které může být dále následováno výsadbou zeleně. Volba vhodného povrchu závisí na tom, k jakým účelům bude tato plocha později využívána. Tato metoda neslouží jen pro likvidaci starých skládek, ale i pro napravení jiných znehodnocení původního přírodního prostředí jako je například těžba surovin. [www.wikipedia.cz] 19

20 2.8 Odpadové hospodářství ČR Průmyslové odpady Celková roční produkce průmyslových odpadů v České republice neustále roste. Téměř 50% veškerých nebezpečných odpadních látek je vyprodukováno průmyslem. Ve Zlínském kraji (Barum Continental) má na celkovém objemu vyprodukovaných odpadů největší podíl právě průmyslový odpad, ačkoliv ve srovnání s ostatními kraji ČR se množství průmyslového odpadu ve Zlíně pohybuje kolem 6. místa, tedy v horní polovině českých regionů. [www.inisoft.cz] Co se týká způsobů nakládání s těmito odpady, pak v České republice první místo zaujímá jednoznačně využití vyprodukovaných průmyslových odpadů jako druhotné suroviny. Dále se uplatňují především fyzikální a chemické metody nakládání s odpady a také skládkování. Průmyslové odpady jsou u nás také nejvíce ze všech odpadů vyváženy do zahraničí. V Evropské unii jako celku je převažujícím způsobem nakládání s odpady skládkování a spalování Pneumatiky Z celkového množství opotřebených pneumatik, které v ČR ročně vzniká, je shromažďováno asi jen 30%. Důvodem je např. nelegální nakládání s nimi, nebo nadhodnocení odhadů celkové produkce apod. Shromážděné opotřebené pneumatiky jsou pak z největší části využívány materiálově a energeticky. Zhruba 1/5 je využita jako druhotná surovina. Od roku 2002 se k nám začínají odpadní pneumatiky v menším množství dovážet. Taktéž se realizuje jejich vývoz, ovšem v zanedbatelném rozsahu. [www.inisoft.cz] 2.9 Shrnutí Podniky, které se potýkají s problémem, jak naložit s vyprodukovaným odpadem, se v první řadě snaží o snížení množství takového odpadu, o předcházení jeho vzniku. Teprve v druhé řadě nastává volba mezi jednotlivými způsoby nakládání s odpadem a v této situace je nutné tyto způsoby posuzovat s různých hledisek (ať už ekologických či ekonomických) tak, aby 20

21 bylo dosaženo co nejefektivnějšího konečného výsledku, a to jak pro podnik, tak pro životní prostředí. V současné době se nabízí několik způsobů jak se zbavit odpadu a jak ho zpracovat. Jsou to především metody uvedené v zákoně o odpadech pod pojmem nakládání s odpady. Kromě obvyklých způsobů, jako je shromažďování, třídění, využívání, odstraňování, recyklace či spalování, existuje velká řada specifických metod, které se uplatňují jen u určitých druhů výroby, jsou to například metody chemické (neutralizace, oxidace, redukce, solidifikace), fyzikální (filtrace, odstřeďování, destilace, dialýza) a biologické (kompostování). V neposlední řadě jsou využívány také skládky odpadu, a to zejména pro pevné odpadní látky. Staré skládky mohou být posléze likvidovány metodou sanace. 21

22 3 BARUM CONTINENTAL 3.1 Historie společnosti Společnost Barum Continental je v současné době největším výrobcem pneumatik, jak v České republice, tak v Evropě. Její kořeny vznikly ve 30. letech minulého století, kdy byly pneumatiky vyráběny ještě pod značkou Baťa. Akciová společnost Baťa byla roku 1945 znárodněna a v následujícím roce vznikla ochranná známka Barum z počátečních písmen BAťa, RUbena Náchod a Mitas. Od byl podnik registrován pod názvem akciová společnost Barum Otrokovice. Na začátku 90. let byla zahájena jednání o vytvoření společného podniku se společností Continental AG. Roku 1992 byla uzavřena smlouva, na jejímž základě vzniká joint venture nazvaný Barum Continental spol s r.o. a od začíná společný podnik fungovat. Roku 1997 se uskutečnila certifikace společnosti dle ISO a EMAS. V roce 2000 došlo k recertifikaci pneumatik podle standardu QS 9000 a VDA 6.1 a k revalidaci environmentálních certifikátů podle ISO a EMAS. Následuje taktéž revalidace společnosti podle EMAS II. Postupně byly založeny též společnosti Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o., které spolu s podnikem Barum Continental, spol. s r.o. sídlí v Otrokovicích, v areálu průmyslové zóny města. Tento areál je situován v soutokové oblasti řek Moravy a Dřevnice. Výrobu zde zajišťuje okolo 4500 zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném pracovním cyklu. 3.2 Výrobní program Hlavním výrobním programem všech tří výše zmíněných společností je výroba plášťů pro osobní vozidla. V současnosti je denně vyrobeno cca ks těchto plášťů. Společnost Barum Continental dále vyrábí také komerční (nákladní a industriální) pláště. V roce 2005 zde byly vyráběny v menším množství i pláště zemědělské, avšak jejich výroba byla v tomtéž roce ukončena prodejem tohoto provozu. 22

23 Graf 1: Roční produkce společností ( v tunách) Nedílnou součástí společnosti je strojírenský závod, který vyrábí a opravuje vulkanizační formy pro všechny uvedené druhy plášťů. Tyto produkty jsou dodávány i do dalších závodů koncernu Continental v západní Evropě, Africe, Jižní Americe a USA. Graf 2: Množství roční produkce forem ve společnosti Barum Continental (v kusech) 23

24 3.3 Management environmentálních systémů Společnost Barum Continental zavedla a v roce 1997 úspěšně certifikovala environmentální systém řízení podle Nařízení rady č.1836/93 a mezinárodní normy ISO Stala se tak první samostatnou společností mimo země ES, která získala certifikát o splnění požadavků EMAS. Environmentální systém řízení společnosti má na starosti divize ESŘ, která je složena z oddělení ochrany životního prostředí, oddělení bezpečnosti a hygieny práce a oddělení požární ochrany. Základem systému jsou jednoznačně definované odpovědnosti za uvedené oblasti. Graf 3: Výkonný výbor společnosti Barum Continental 24

25 3.3.1 Environmentální aspekty a jejich hodnocení V rámci uvedeného systému jsou vyhodnocovány přímé a nepřímé environmentální aspekty. Environmentálním aspektem se rozumí prvek činností nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. Přímé environmentální aspekty jsou aspekty týkající se činností organizace, jejichž průběh může organizace kontrolovat. Nepřímé jsou takové, které se týkají činností, výrobků a služeb organizace a jejich průběh organizace plně kontrolovat nemůže. Mezi přímé patří například emise prachu, organických rozpouštědel, pachu a hluku, vodní hospodářství, ochrana půdy a podzemních vod či protipovodňová ochrana. Nepřímými aspekty mohou být činnosti dodavatelů na základě objednání zboží a surovin, doprava, balení zboží a výrobků nebo například požadavky trhu. Tyto aspekty jsou dále posuzovány na základě významnosti podle několika kritérií. Pro přímé aspekty jsou to tři hlavní kritéria plnění právních předpisů, kvantifikace a subjektivní hodnocení, jak ukazuje následující tabulka. Tabulka 1: Hodnocení přímých environmentálních aspektů Oblast hodnocení / body Plnění požadavků právních a ostatních předpisů Kvantifikace - pravděpodobnost výskytu Subjektivní hodnocení (zástupce provozu a divize ESŘ) Není upraveno právními předpisy Nulová Žádný dopad (nebo pozitivní) Jsou s jistotou plněny. Riziko neplnění je možné za mimořádných situací (havárií) Výjimečně (méně než 1x za rok) Zanedbatelný dopad Neplnění je možné pouze výjimečně při poruchách Občasná (méně než 1x za měsíc) Střední dopad K neplnění dochází opakovaně nebo není zavedeno opatření Častá (častěji než 1x za měsíc) Významný dopad Hodnotí se: rozsah dopadů, závažnost vlivů na okolí, dlouhodobost trvání, vývojový trend, spotřeba energií a surovin, produkce odpadů, vývoj technologií, zlepšení pracovního prostředí, riziko a výše možného postihu, zaznamenané stížnosti, vizuální efekt. Každému kritériu se pro každý aspekt přidělí 1 4 body a celkové hodnocení aspektu je dáno součinem bodů za jednotlivé oblasti. Za významný je považován ten aspekt, u něhož: a) v některém z kritérií je aspekt hodnocen 4 body, nebo b) celkové ohodnocení aspektu dosahuje bodového hodnocení 27 a více 25

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A Vyhláška č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok...

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok... Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní okresní úřad) List č. 1 Počet listů Původce nebo oprávněná osoba Samostatná provozovna IČ: Číslo provozovny: Původce nebo oprávněná

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více