hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)"

Transkript

1 hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu) n.pr Áron člověk mizet, ztratit se / hynout poklad nebo červený (červenohnědý) chtít q být světlý hi svítit toužit po, mít zálusk na zem, půda, prsť ubohý, potřebný světlo touha, zálusk, choutka milovat truchlit svitidlo part běda! přítel kámen

2 muž pobřeží, ostrov uchopit, držet znamení part ano, zajisté, právě nepřítel država, vlastnictví, majetek tehdy q jíst hi dát jíst jak? zdržet od (od tehdy) jídlo, pokrm I. beran II. sloup brány prep za (časově i místně) ucho jídlo, pokrm předsíň (paláce, chrámu) jiný naslouchat jídlo, pokrm I. není, neexistuje II kde? zadní/poslední/ (budoucí) bratr particula negationis ne, ať ne (přání, zákaz) odkud? konec/budoucnost/ potomstvo sestra bůh éfa (míra obilná, 36 l) kde? jeden, jedna

3 vázat /přivázat q říct, pravit ni říká se, je říkáno, praví se řka: /uvoz.přímé řeči/ služebnice, otrokyně prep k, směrem do/ proti I. také / ještě II. nos / hněv slovo/ řeč/ výrok loket (míra) kletba, prokletí péct kam? ni být pevný hi věřit bůh / Bůh efod člověk (col, poet) stálost /věrnost nicota (o bozích) konec / nic pron. my stálost /věrnost / důvěryhodnost vdova prach loď stálý / věrný / důvěryhodný tisíc n.pr Efrajim, kral Efraim pron. já jistě! matka prst q shromažďovat ni shromažďovat se, být shromážděn být silný jestliže, -li, když

4 blahoslaven ten, který oheň cesta, stezka vedle, stranou pron. ty(f.) žena lev číhat (v záloze) nota accusativi n.pr Ašúr, Asýrie, Asyřané, kral Assyrie, Assyrští q být dlouhý hi prodloužit, učinit dlouhým čtyři prep s, spolu s, k, ke provinit se / pykat vinu délka čtyřicet přijít provinění, vina / oběť za vinu / smírčí dar, odškodnění n.pr Aram, Aramejci, aramejský, kral Aram, syrský čtvrtý,á,é pron ty (m.) nota relationis co, což / který, jenž palác purpurově zbarvená vlna oslice tak jako země truhla (truhla smlouvy) pron. vy (m.) n.pr Ašera (kral "háj"), ašera (kůl) proklít (pt prokletý, klatý) cedr

5 břicho / útroby plenit zvířectvo / dobytek pron. vy (f.) q rozlišovat / porozumět hi rozumět, mít vhled kořist q přijít, vejít, vstoupit hi přivést, uvést v, do, skrze, podle, atd. porozumění, rozumnost jinoch, panic vchod studna, pramen, jáma rozumnost, důvtip zkoušet, vystavit zkoušce výnos, úroda n.pr Babylón, babylonský prep mezi vyvolit / vybrat cisterna, jáma jednat nevěrně, lstivě dům / domácnost důvěřovat, doufat stydět se roucho, šat plakat důvěra / bezpečí hanba, zostuzení / stud / hanebnost sám, samotný pláč bezpečně, bezstarostně pohrdat hi oddělit, rozlišit ni oddělit se

6 stvořit (jen o Bohu) hořet, zapálit syn / člen společenství prvorozený / prvorozenec krupobití nedosažitelný, nepřístupný / pevný dcera prvorozenství, právo prvorozence borovice opevněné město n.pr Benjamín, kral Benjamin nota negationis ne (poet) železo chamtivý, lakomý, zištný stavět conj bez utéct, uprchnout štípat, rozpoltit model, předloha, napodobenina ničemnost / zhouba / zhoubný příčný trám, závora dveří dobytek (hovězí) prep za, vzadu / od / pro mísit, promísit závazek / smlouva jitro, ráno panovat nad, vlastnit / ženit se polykat, hltat pi žehnat pu být požehnán hit žehnat se hledat pán, majitel / manžel / Baal výsost, výšina (kultická)

7 paní domu vysoký vařit požehnaný horda / voj.setnina výška / majestátnost dívka / panna požehnání kůzle hranice, pomezí být vysoký koleno být velký pahorek, kopec vysokost / majestát rybník velký být chrabrý, udatný vyplatit / vykoupit (i soter.) blesk / blýskání věž muž (mladý, silný) zachránce, vykupitel balzám odseknout / zlomit rek, chrabrý bojovník krevní mstitel zvěstovat, nést poselství zeď, zídka / plot síla, chrabrost být vysoký maso / tělo

8 zahrada val, hromada kamení jásat /pro/národ krást kolo jásot, plesání pojít, skonat zloděj lebka q odkrýt / být zjevný ni být odhalen / ukázat se hi vést do exilu, vyhnanství být hostem, přebývat jako host vinná réva svitek (kniha) exil / zajetí /deportace host / cizinec humno, mlat n.pr Gileád, kral Galád vystěhování, odvedení do exilu los zkrátit/ ubrat / zastřihnout také (ohavná) modla stříhat vypudit, vyhnat dokončit / učinit holit vyrvat / odtrhnout / odebrat násilím pastviště / okrsek velbloud válet, kutálet / svinout údolí

9 šlapat, kráčet kraj, provincie, správní okres col. ryby / ryba déšť, liják / doba dešťů cesta / obyčej, mrav nuzný / ubožák zrní, obilí být znepokojen, mít úzkost pátrat, vyšetřovat, bádat dveře milovaný / strýc ~ bratranec / něha, něžnost, milování přidržet se, přilnout, být přilepen / přilepit gramatický člen krev n.pr David I. mluvit II. zhubit morem part.interrog tázací částice podobat se, být podobný pokolení, generace slovo / událost / věc pomíjitelnost / opar zpodobení, zobrazení / podoba dost, stačí / podle míry mor broukat si / mumlat / lkát být nehybný, tichý / zmlkout / ustrnout vést soudní při / zastávat se, obhajovat step, poušť odrazit, vypudit slzy pře / právní nárok / právo obhajoby / soudní výrok med

10 obětovat (kus dobytka) ony(pron pers pl f) I.ony II. zde, sem jít, chodit hi vést někoho/něco přinést hit chodit sem a tam, procházet křížem krážem velebnost, vznešenost oběť / obětní společenství, obětní hostina, žertva překlopit, zvrátit chválit / výskat, jásat on oltář hora / horstvo "haleluja" (Chvalte Hospodina!) majestát, nádhera, velkolepost pron.dem tento, tato, toto zabít, zavraždit chvalozpěv, píseň chval interject Ó! Běda! zlato otěhotnět, být těhotná, počít oni majetek, zámožnost varovat / učit, instruovat zbourat, strhnout být hlučný, hlučet ona téct, vytékat / oplývat conj a, i / však shluk, dav / halas / věhlas q být ni vyskytovat se, objevit se oliva / olivovník hřebík, hák interject hle! chrám / palác

11 kropenka, kropicí nádoba cizí / cizák, vetřelec smilnit, být nevěrný být poctivý, ryzí, neposkvrněný skrýt se roztrousit, rozmetat / rozprostřít prostitutka, nevěstka pomatovat, být pamětliv provaz, provázek paže, rámě modloslužba / smilstvo zmínka, připomínka být členem / semknout se, spojovat vycházet (o slunci) soptění, děsný hněv / kletba památka, pamětné znamení, pamětihodnost obvázat, dát obvaz východ (slunce) úpěnlivě volat, dovolávat se, křičet o pomoc muž, mužský / mužství / samec svátek, slavnost sít, zasévat křik, úpěnlivé volání mrzká hanebnost, hanebný čin přepásat, se připravit se (na cestu, k boji) semeno / setba starý / stařec prozpěvovat, muzicírovat, zvučet / cválit, zpívat žalmy ponechat, přenechat pokropit, skropit brada / vousy píseň, žalm

12 q být živ žít pi oživit, dát život hi zachovat při životě, dopřát života q být pevný / posilnit se / přemoci pi posilnit, upevnit, nabýt vrchu hi pevně se chopit, podoporovat, zesílit ulice / venku, vně pokoj, pokojík (místo uzavřeného soukromí) živý, živoucí pevný, silný zvenčí (být nový) / obnovit žití, život n.pr Chizkijáš, kral Ezechiáš (směrem) ven, na ulici nový, čerstvý život, čas života q chybovat / být vinen, hřešit hi přivést někoho k hříchu, svést vnější / světský měsíc svíjet se bolestmi / chvět se úzkostí / mít porodní bolesti provinění, hřích spěchat, urychlit hluboce se poklonit, vzdát úctu statnost, síla, moc / úspěšnost / válečná moc, vojsko hříšný / hříšník zřít, mít vidění, nazírat písek hruď / předprseň hřích, oběť za hřích, oběť smíření vidoucí (prorok), věštec zeď, hradba být moudrý pšenice vidění, zření, vize ušetřit

13 být horký / hřát, sálat díl, to přidělené (pole) kéž ne! / být dalek! moudrý násilí / bezohledné, násilné jednání podíl / oddíl, oddělení (lidu) začátek, zahájení moudrost pět tchán (otec muže) provrtat, probodnout, proklát mléko padesát tchýně mít sen tuk, lůj (nejtučnější část, bravu) pátý / pětina dychtit, být žádostiv, dožadovat se sen / snové zjevení být nemocný, stonat tábořit, postavit tábor hněv / žár plynout, následovat po sobě nemoc, choroba / zlo tábor, válečné ležení osel dělit, rozdělit příděl okno, okenní otvor kopí mít soucit (s), být schvívavý (nad) podíl, díl q znesvětit / používat hi začít, zahájit / dát pofanovat

14 meč, dýka trubka, pozoun q být milostiv, smilovat se hit prosit o milost, o slitování milost, přízeň být roztřesený, třást se / mít starost, děsit se dvůr, nádvoří (ohrazený prostor) chtít, mít zájem, zálibu / libovat si z milosti, zdarma, bez satisfakce vzplanout (hněvem), rozpálit se rýt, vyrýt / nařídit přízeň, záliba prosba o slitování hněvivé rozhořčení, rozpálení nařízení, směrnice, pravidlo / cíl hloubit, rýpat, kopat milosrdenství / věčnost / solidarita zasvětit zkáze, zaslíbit záhubě / zničit jako proklaté nařízení, pravidlo důkladně prohledat, proslídit účastník milosrdenství / milosrdný / zbožný klatba, zasvěcení zmaru / stižení klatbou prozkoumat, prozpytovat / postihnout šíp, střela schoulit se, přitulit se, skrýt se hanět, pohanět, utrhat na cti být zničen, ležet v troskách půlka, polovina útočiště, bezpečný útulek pohanění, potupa ruiny, trosky tráva mít málo, mít nedostatek / postrádat

15 nečistý(kult.) rituálně čistý I.orat II.mlčet / být hluchý řemeslník / modelář nečistota, poskvrnění být dobrý sňatkem spřízněný / ženich / zeť držet zpět / překazit, zabránit / ušetřit tajně uložit / zakopat(poklad) dobrý děsit se, být plný strachu mít cenu / cenit / posuzovat / rozvažovat col batolata, malé děti (neschopné pochodu) dobrota, dobrodiní porážet, zabíjet úmysl, myšlenka / posudek / návrh conj ještě ne, ještě před / dříve než, ještě než dobrota, dobro porážka (dobytka) / zabití tma, temnota rozsápat (divá zvěř) vrstva, navrstvení kuchař / tělesná stráž náprsenka (veleknězova) loupež, úlovek rosa / mírný deštík pečetní prsten / kroužek pečetit / zapečetit Nil / říční proud / říční rameno, kanál q být nečistý / znečistit se (kult.) pi znečistit / prohlásit za rituálně nečistého q být čistý ( kulticky) pi očistit / prohlásit za čistého (kult.) hit očišťovat se (kult.) učinit se zetěm(švagrem), oženit se s něčí dcerou(sestrou)

16 víno holubice poznání, rozpoznání, vědění být oschlý / osychat rozsoudit / napravit / pokárat n.pr Jónatan n.pr Juda / Judsko souš, pevnina důkaz / pokárání svorně, spolu, společně JHWH, n.pr Boha Izraelského, "Hospodin" být unavený moci / umožnit jediný, jedinečný / sám n.pr Joáb ruka q rodit, porodit hi zplodit / oplodnit čekat, očekávat beraní roh / léto milostivé v rukou, v moci / pomocí, skrze dítě / mládě / pl děti očekávání, čekání den vzdát čest / děkovat / vyznávat rodiště, rodná domovina dát se zanést do seznamu rodu, prokázat svůj původ dnes díkůvzdání, děkovná oběť / chvalozpěv, píseň díků rodopisy q být dobrý hi prokázat dobro, činit dobro adv ve dne / denně q poznat, obeznámit se, nabýt poznání ni dát se poznat, učinit se známým hi dát ve známost, oznámit, dát vědět

17 rada kázeň, potrestnání; kral "cvičení" pravice / pravý, vpravo / jih skučet, kvílet křoví, křoviny objednat, určit / přidělit / přidružit pravý / jižní moře / západ krásný sdružení, pospolitost / sraz jih, jižní krajina / jižní vítr (směrem) na západ q vyjít, jít ven hi vyvést sjednaný čas, dohoda, setkání / čas slavnostního shromáždění q sát, cucat hi kojit velké moře (Středozemní) vycházení / projev, pronesené východisko prospět, pomoci k úspěchu založit, mít základ zadní, západní moře (Středozemní) východisko, výchozí bod (podnět k)/ kvůli, protože q přidat ni být přidán hi pokračovat v (+inf) Solné moře (Mrtvé moře) vystavit se, čelit, odolávat dát radu, poradit n.pr Josef Rákosové moře (Rudé moře) olej (olivový) rada úradek / rozhodnutí trestat, vzít do kázně držet se vpravo, být napravo

18 q sedět / usadit se / pobývat hi usadit se, nechat pobývat měsíc (doba) bázeň / bohabojnost lít, vylít / odlévat obyvatel kozí houně, stanový dílec bázeň, hrůza / hrozné skutky vytvořit, zformovat sedadlo / sídlo, sídliště kyčel, bok / klín jít dolů, sestoupit hrnčíř usnout, spáž n.pr Jeremjáš; kral Jeremiáš I.střílet, vystřelit II.vyučovat, učit být zapálený, být spalován spící q být dědicem, obdžet za dědictví hi zabrat si, vzít si za dědictví / vyhnat učitel probrat se, procitnout spánek síť učení / ukazatel / Tóra, Zákon cenný, vzácný, přepychový hi spasit, přinést spásu, zachránit ni být spasen, být zachován / nechat si pomoci n.pr Izrael n.pr Jeruzalém q bát se, mít úctu / bý bohabojný ni být obávaný, v úctě; pt kral "hrozný" (o Bohu) Jozue jest, existuje, tu jest měsíc, luna bojící se / bohabojný

19 pevně stát, být neochvějný po postavit / napřímit / zajistit hi vzpřímit, učinit nepohnutelným / zajistit valchovat, prát (prádlo) ni být zbylý, zbývat, zůstat hi nechat zbytek, ponechat /dát přednost spása, spasení postavec, stojan / stanoviště beránek (obětní) zbytek spása, záchrana pohár, kalich ovce, ovečka procl. prep podle, jako osvobození, vítězství / spása lhát, být lhář tak, takto / zde tak... jako být přímý, upřímný / jít rovně, zpříma lež, podvod / falešný bůh být knězem, vykonávat kněžský úřad být těžký / být závažný, důležitý přímý, správný / bezelstný, prostý síla / schopnost kněz těžký přímost, správnost / právo / náhorní rovina ni být skryt, být v úkrytu pi ukrývat, skrývat hvězdy sláva, čest, váženost stanový kolík obelhávat, přetvařovat se / pochlebovat hi pojmout, obsáhnout / opatřit pilpel opatřovat, postarat se vyhasnout, zhasnout sirotek, chlapec bez otce

20 nevrlost, zlost citara, lyra nevěsta part zajisté, tak jest, ano / protože, neboť, že, když ruka, dlaň být pokořen / pokořit se náčiní, nářadí, nádobí leč, mimo / nýbrž chodidlo křídlo, peruť ledviny bazén, nádrž mladý lev křeslo, stolec, trůn hanbit se, nést hanbu, být potupen okruh, okrsek přikrýt / smířit, zbavit viny přikrýt, zahalit přikrýt se hanba, zahanbení, potupa každý, celý, všechen příkrov / víko truhly smlouvy, kral "slitovnice" bláznivý, hloupý / blázen, hlupák tak, ano / stejně / tedy / proto / ihned pes cherub, cherubín stříbro / peníze proto / pročež q být celistvý, ucelený / končit pi dokončit, dokonat vinice být nespokojený, zlobit se jistě / proto, poněvadž dokonání, konec

21 boj / bitva q obléct si, odít se hi obléct někoho, odít někoho rameno, lopatka / horský svah sklonit se, pokleknout chléb oděv hlavice (sloupu) q řezat, sekat / odříznout ni být rozříznut / být vyhuben hi vyhubit, vybít, vyhladit přenocovat, zůstat přes noc kéž / kdyby / jistě prep k / podle / nota dativi uzavřít smlouvu noc kdyb ne / kéž ne nota negationis ne (negace deklarativní) n.pr Kaldejci; kral Kaldejští místo k přenocování deska, tabule lidé, národ (etnická komunita) klopýtat, zakopnout chytit, lapit n.pr Lévi, lévijci; kral Léví, lévíté srdce / mysl, rozum q psát ni být psán / být zapsán, být písemně zachycen q učit se pi naučit čelist, líce bílý psaní / nápis q brát, vzít ni být vzat, být odebrán q /pas.q být vzat, být pojat I.jíst II.ni bojovat kadidlo kutna, suknice

22 vzdálit se / přestat / ucouvnout hi odebrat, vzít pryč adv. rychle štít sbírat, posbírat pr q být mrtev / zemřít hi usmrtit, zabít rychlost / adv. rychle měřit jazyk (orgán i řeč) smrt n.pr Moáb míra / rozměr sál, síň (chrámu či paláce) setřít, smazat kolísat, viklat se proč velice, nejvyšší měrou zítřejší den, zítra obřezat pron. co / jak sto pánvička naproti / líc, čelní strana / přímo k čemu? / proč?, nač? něco déšť věšt. znamení, zázrak / zvláštnost / pl divné úkazy být linkavý, loudat se odmítnout, odepřít / vzepřít se pron.interrog. kdo? léčka, osidlo být rychlý, spěchat odvrhnout, opovrhnout

23 záclona / zastření prep. od, z, bez rozhovor / slovo voda silnice, vystavěná cesta prep. od, z, bez / nota accusativi sůl druh, odrůda rozplynout se, roztát rozdělit / počítat ni uniknout, dostat se do bezpečí pi zachránit někoho, dostat do bezpečí prodat / vydat cizí moci nitra, útroby / lůno svícen (držák olej.lampy) q být králem, kralovat hi ustanovit králem pr q být plný pi plnit vrchol hory / záštita, útočiště dar, obětní dar / "suchá oběť" král plný, plně být malý počtem / mít málo odpírat, upírat královna (manželka krále) úplnost / množství málo, trochu / sotva n.pr Manases království (královská hodnost) posel téměř poplatek / nucená práce, robota království (kralování) práce / poslání, úkol

24 col. lidé pomazat, natírat útočiště, asyl (asyl.město) říza, roucho kdy?, dokdy? pomazání / příděl bouřit se, rebelovat bát věrolomný / zpronevěřit se bedra pomazaný (sv.olejem) / mesiáš jednat vzpurně, vzdorovat věrolomnost / zpronevěra emfatická částice ("kéž, přece, prosím") tahat, protáhnout vzdor, odboj aby, kvůli, pro výrok (výrok Hospodinův) I.říct výrok, podobenství / zaříkat, uřknout II.vládnout podvod jeskyně cizoložit podobenství / pořekadlo být hořký, trpký q najít, nalézt ni být nalezen ni být prorokem, prorokovat prorokovat pod vlivem ducha božího (d.hospodinova a Ba alova) vláda / vladařská moc hořký, trpký maces, nekvašený chléb (pascha) prorok čeleď / příbuzenstvo, klan n.pr Mojžíš n.pr Egypt

25 řeka / proud ochota / dobrovolná oběť proti, naproti, před / protější dívat se, pozorně sledovat být psancem dobrovolník / šlechtic naproti I.q vadnout, uvadout II.pi tupit luh, pastviny být plachý / upláchnout vévoda, vůdce mrtvola mít klid, odpočívat hi 1 nastolit pokoj, klid hi 2 postavit, vetknout odpuzení / nečistota / menstruace q dotknout se hi zasáhnout / umožnit dotyk, zásah blázen, hlupák, tupec domov, místo odpočinutí / klid odehnat, zapudit dotyk / bití, rána bláznovství, tupost uspokojující, libá vůně dát slib, zaslíbit porazit, bít ranami báň, džbán, měch (vína) utéct, prchnout slib rána, porážka / soužení jih / jižní země / Negeb kývat se, kymácet hnát, popohánět přiblížit se, přistoupit hi vypravovat, dát zprávu ho být oznámen, být vyprávěn

26 korouhev sázet dědictví / dědičný podíl mávat, pohybovat sem a tam podrobit zkoušce být neobdělaný, ležet ladem potok mávání / obět mávání (pozdvihování před oltářem) odlévat, slévat, vlévat hi bít, pobít, tlouct ho být bit, dostat ránu / být pobit ni litovat, želet pi těšit, potěšovat cákat, stříkat úlitba (přídavek k oběti) bodnutí / zásah / rána / porážka had držet se / zasvětit se litý obraz, litá modla naproti měď, bronz čelenka, diadém / koruna zasvěcení / nazír vyrazit k tažení, vytáhnout (nomád.) pozorovat, poznávat q vztáhnout / natáhnout hi natáhnout nazír, zasvěcenec sandál cizí / cizina / cizozemec / proselyta hůl / kmen vést, řídit chlapec cizinec / proselyta / pohan lože, kavalec q dědit, obdržet za dědictví hi dát za dědictví, dát jako dědičný majetek

27 vylévat q zvedat, pozvedat ni být pozvednut pi pozvednout, podržet nahoře hit zvednout se, pozvednout se vytrhnout, vyrvat / zachránit dívka (mladá, neprovdaná žena) q dát ni být dán holq.pas být dán břemeno / daň / tribut střežit, pozorovat, chránit dětství, mládí / mládež zbořit kníže žena, ženská / ženství / samice q padat hi házet / shodit, svrhnout / porazit odtrhnout dosáhnout, dostihnout být nevinný / být zproštěn viny duše / živá bytost / síla vykořenit dech / dýchání bez viny / čistý postavit kroužit / točit se / obcházet políbit, líbat mstít se masseba, posvátný sloup okolo orel pomsta, msta být v čele, řídit zavřít / uzavřít cesta, stezka lampa, svítilna, kahan kantor, předzpěvák(?)

28 služba / bohoslužba písař skála couvnout, vrátit se prep kvůli, pro / aby kamenovat (exekuce trestu smrti) krupice / pšeničná mouka důvěrné obecenství / zpověď / porada q přejít, překročit, přebrodit / protáhnout (zemí) hi převést, dát projít dvořan / eunuch položit, vložit / podpořit kůň druhá strana / naproti hi skrývat ni skrývat se práh q uhnout, odchýlit se hi vzdálit, odstranit n.pr Hebrej / hebrejský skrýš naříkat hrnec, nádoba zuřivost, nával hněvu mračno, oblak q počítat pi vypravovat chýše / stánek z listí provaz, šňůra sloužit / pracovat / otročit / ctít počet / číslo?? (hudební značka? / pomlka?/zvýšení č změna hlasu?) býček / tele sluha / otrok spis / kniha, svitek / dopis odpustit

29 koruna, věnec koza bezpráví jalovice, mladá kráva oko / pramen opustit, zanechat bezpráví, podlost kára, vůz pramen být mocný, silný přestupek, přečin, zločin trvající budoucnost, věčnost / vždy / prep do, až do město mocný, silný, dravý / vzpurný létat stádo jho, chomout moc, síla ptactvo (col) dosvědčit, složit svědectví q jít vzhůru, stoupat ni být pozvednut, být pozdvižen / zvednout se hi vyvést vzhůru / obětovat celopalem být ku pomoci, pomáhat oslepit svědek zápalná oběť, celopal pomoc nevidomý, slepec svědectví / osvědčení, dekret prep na, nad, nahoře q obklíčit pi ověnčit, korunovat kůže, pokožka, useň (trvání) / ještě / už /již

30 mrak, oblak lopota, námaha, marné úsilí být tajný, utajený nahoře / shora, svrchu prach (suchá, jemná zemina či prsť) (q být hluboký) prohloubit, učinit hlubokým věk / věčnost, veškerý čas, trvání v čase stupeň, podium stromy col, strom / dříví, dřevo dolina, hlubina / nížina navěky, navždy stupeň, schodiště / vystupování být hojný, zdatný vinný hrozen lid, dav / národ horní pokoj, prostor v patře budovy hojný, zdatný, rázný I.odpovědět II.q být pokorný pi pokořit, ponížit prep s, se, při, spolu nejvyšší, horní / svrchovaný / Nejvyšší (titul Boha Izraelského) kost / tělesné pozůstatky pokorný, skromný, nenáročný stát, stavět / obstát zabývat se (čím), jednat uzavřít, znemožnit, držet v mezích pokořený, nešťastný sloup, pylon jednání, čin / zaměstnání 1.pata / 2.podlý, úskočný pokoření, trápení n.pr Amón, Amónovci; kral Ammon, Ammonitští jednání, čin, skutek

31 (q být bohatý) / hi obohacovat, zbohacovat čin, dílo / výrobek seřadit, srovnat, uspořádat n.pr Jákob boháč deset pořádek, řád / odhadní cena conj protože, kvůli bohatství desátý být neobřezaný večer jedenáct dvacet neobřezaný pustina, krajina bez vody doba, lhůta, období, určitý čas desetina, desátý díl (míra) předkožka obnažit nyní, teď desátek / desetina šíje, týl nahota, ohanbí kozel dým, kouř bylina nahý úpěnlivě prosit, doprošovat se utiskovat, vydírat q činit, dělat, konat ni být konán / být udělán hrůzovládce, krutovládce

32 tvář, obličej / líc, popředí / povrch utéct, uniknout, vyváznout q rozptýlit se, rozprchnout se hi rozprášit (nepřátelé) strana, okraj dříve utečenec osidlo, sklápěcí past narazit / napadnout / potkat (koho) prep před uniknutí, záchrana chvět se, třást se (strachem) mrtvola, mršina od (něčeho) modlit se, prosit rozechvění, strach vykoupit, vyplatit / osvobodit ohbí, roh / bašta modlitba, přímluva dřevěné uhlí, žhoucí uhlí vykoupení pascha, velikonoce (kral přesnice) n.pr Pelištejci; kral Filistinští být neobyčejný, být obdivuhodný ústa / ostří kulhavý (nepoužitelný v kultu) conj aby ne divy Hospodinovy dle, podle tesaný obraz boha, modla obrátit se, ohlédnout se ženina, vedlejší žena zde / sem

33 být nevěrný, vzpurný faraon otevřít (oči) dělat, činit, páchat, zhotovit nevěrnost, vzpoura, zločin pazneht, kopyto (rozdělené) býk (mladý) dílo, činění, konání náhle, překvapivě, znenadání protrhnout, trhat, učinit průlom kráva krok, ráz /...-krát svést, zlákat / přemluvit mařit, zrušit, učinit neplatným (slib, smlouvu) oddělit, rozejít se dvakrát q otevřít ni být otevřen, být volný / otevřít se rozprostírat se / rozestřít, rozšířit být plodný / plodit, nést ovoce sedmkrát otvor, vchod / brána kůň / jezdec / jízda, jezdectvo ovoce, plodiny starat se o, dohlížet brav, malý dobytek (ovce a kozy) n.pr Eufrat bujet, pučet dohled, správa táhnout do boje svléknout vnitřní opona, závěs (před velesvatyní) ustanovení, pokyny (Boží)

34 žebro / prkno / veřej / balkon skála poledne oddíl, šik, voj klíčit, rašit smát se / pi laškovat, laskat se krk, šíje "Hospodin zástupů" velký štít, pavéza n.pr Izák přikázat chlouba, okázalost, nádhera nedůležitý, skromný, nejmladší n.pr Sijón; kral Sion příkaz, přikázání, rozkaz strana, bok křičet, úpěnlivě volat (o pomoc) květ, kvítek postit se q být spravedlivý, být v právu hi konat spravedlnost / vyhlásit za spravedlivé křik, úpěnlivé volání stín, zastínění půst, postění / postní doba spravedlivý I.q sledovat, mít hlídku II.pi potáhnou (zlatem) q dařit se, mít úspěch hi učinit úspěšným, přivést ke zdaru sevřít / dotírat, sužovat spravedlnost, to správné sever zobrazení / obraz, socha sevřený / opevněný (sevřený hradbou) spravedlnost, spravedlivé konání, ospravedlnění

35 naděje q být svatý pi světit hi vysvětit shromáždit ptactvo col / pták / vrabec napětí / měřící pásmo svatý pohřbít schovávat, ukrývat hlas / zvuk / tón svatost / svatyně hrob kožní nemoc / plíseň / malomocenství q vstát, povstat hi pozvednout, postavit / dát povstat svaté místo, svatyně poklonit se, padnout na kolena malomocný růst / výška shromáždění, společenství lidu být vpředu, jít vstříc tavit / tříbit, vyzkoušet místo ni shromáždit se hi shromáždit, svolat shromáždění pravěk, dávný čas / východ / dříve, vpředu q být úzký, těsný / být nepřítelem hi sužovat, ohrožovat zabíjet kazatel předešlý / dříve nepřítel být malý mít naději, napjatě čekat východ, východní strana tíseň, ohrožení, nouze

36 předčítání / čtení / Čtení rozlícení, rozezlení být žárlivý, žárlit malý jít vstříc, potkat se, setkat se utnout, ustřihnout žárlivost, horlivost vykuřovat kadidlem, pálit kadidlo (obětovat) vstříc to nejzazší, konec koupit, získat dým z kadidla, obětní dým / vykuřování / kadidlo q být blízko / blížit se hi přinést napořád, odevšad majetek / (stav dobytka) stádo léto blízký konec, okraj (rákosové)stéblo, prut stěna, zeď blízko / bližní sklízet, žít věštit q být lehký, hbitý / nemít cenu, být bezvýznamný pi zlořečit dar sklizeň utnout, oddělit lehký, hbitý nitro / vnitřek / střed q volat / jmenovat / číst ni být volán / být pojmenován být rozezlen, rozlícen kletba, zlořečení

37 deset tisíc, desetitisíce první / dřívější být statný / přivázat / spiknout se uvnitř / uprostřed / mezi n.pr Jarobeám; kral Jeroboám dříve, prve luk / oblouk, duha osada, sídlo / tvrz q být mnohý hi rozmnožit, učinit početným být mnohý, četný, hojný q vidět, spatřit, hledět ni dát se vidět, ukázat se / zjevit se hi dát vidět, ukázat / zjevit roh ležet mnohý, bezpočetný/ mnoho vidoucí (prorok) rvát / roztrhnout / odtrhnout chvět se, být neklidný / trnout mnoho / dost vizáž, vzhled / jev prkno, deska noha množství, hojnost / mnohý hlava / vrchol / začátek věnovat pozornost, pozorně sledovat vyzvědět, vyslídit, vyšpehovat nesmírně začátek / prvotina / to nejlepší q být tvrdý / být těžký / být krutý hi zatvrdit chvíle / okamžik bezpočet / deset tisíc, desetitisíce n.pr "Na počátku", Genesis tvrdý / těžký

38 prázdný, marný / prázdnota mateřské lůno, děloha hlahol / bojový křik panovat naprázdno, s prázdnou (bez kořisti) slitování běžet, prchat pronásledovat, honit, štvát jet, vézt se mýt, omývat běžec, spěšný posel duch / dech / vítr vůz / vozba být daleko, být vzdálený být široký / rozšířit se čich / vůně vůz / vozy, vozba daleký, vzdálený / opodál široký, prostranný q pozvednout, zvedat / být pozdvižen / být vznešený po dát vyrůst / vychovat / postavit / vyvýšit hi zvedat / pozdvihnout (oběť) majetek, jmění / dědictví dálka, dálava šíře, prostor oběť pozdvihování granátové jablko mít spor, soudit se, přít se prostranství, náves výšina poet jásat, výskat soudní pře, spor slitovat se, být milostiv hlaholit, hlaholem chválit / spustit válečný ryk

39 nepřístupné místo / tvrz, hrad zlámat, zdrtit / utiskovat zlo, zloba, špatnost jásot, výskot / bědování pole (otevřené místo) jen, pouze chvět se, třást se, dunět bližní, druh ovce být vinen, být svévolný, úmyslně konat bezpráví / být bezbožný, hřešit uzdravit, léčit hlad veselit se, rozjařit svévole, zvůle / nespravedlnost lékař pást veselí, veselost svévolník / bezbožník být mátožný, skleslý pastýř veselí, rozjařilost být sytý mít zalíbení, zalíbit si zelený, bujně rostoucí smát se / vysmívat se / laškovat sytý, nasycený zalíbení, obliba q být zlý, být špatný hi konat zlo, působit zlé osočovatel, žalobce / satan být nepřístupné, vysoký, nedobytný zabít zlý / zlo

40 Šeol / říše smrti, záhrobí / prázdnota, podsvětí ječmen / ječný být radostný, mít radost, radovat se šediny / stáří n.pr Saul břeh, lem / rty radostný myslet na, přemítat ptát se, zeptat se pytel / žíněné roucho radost položit, klást / ustanovit ni zůstat, zůstávat hi zanechat, ušetřit správce, úředník / velitel / kníže plášť, svrchní roucho jednat rozumně, prozíravě zůstatek uprchlík (ten, kdo vyvázl) nenávidět najmout / pronajmout / propachtovat pozůstatek / pozůstalý lid spálit (ohněm) nenávist, zášť odměna, mzda / zásluha odvést do zajetí, zajmout particula relationis že, co / jenž, který / protože kozlovitý démon, chlupatý kozlovitý ďas nádeník / nájemník zajetí / zajatci mručet, řvát (lev) chlupy, vlasy levá strana / levý / nalevo

41 býk / kus skotu prs, prsa sedmý zajetí být tkaný zahubit, zpustošit týden přikázat, poručit / doporučit úplatek záhuba, zhouba, devastace / bezživotí letnice, kral "svátek týdnů" hůl, berla / kmen (izr.) zabít, porazit / tepat Šaddaj (ozn. Boha;?!"Všemohoucí" akk šadu=hora) I.q rozlomit, zlomit ni být zlomen II.q nakoupit obilí klas smítko, prach nicota / nepravost, faleš, klam / zneužití I.zlom, rozlomení / úpadek II.obilí q přísahat, zavázat přísahou hi uložit přísahu, přimět někoho k přísaze úsvit, jitřenka q vrátit se hi vrátit, přivést zpět přestat, být netečný / odpočinout přísaha hi+pi pokazit, zničit, uvrhnout do zkázy volat o pomoc Sabat, den odpočinutí (sobota) sedm jáma, šachta Šófar, beranní roh (k troubení signálu) bloudit sedmdesát

42 pokojný, úplný, nenarušený být opilý, opít se ležení (místo i činnost) / lůžko / soulož akát pokoj, zachovalost, dokonalá celost opojný, kvašený nápoj z obilí a ovoce zapomenout proudit, téct proudem oběť díků a společenství, kral "oběť pokojná" sníh připravit o potomky, učinit bezdětným písař u soudu, soudní sekretář n.pr Šalamoun q poslat pi vyslat / propustit I.šíje / ramena / záda II.n.pr Šekem; kral Síchem zpívat vytasit stůl denom časně vstát, vyrazit časně ráno zpěv / píseň tři házet, hodit usadit se / bydlet n.pr "Píseň písní" třicet kořist, zisk obyvatel / soused položit / usadit / ustanovit třetí, třetina q být pokojný, úplný, nenarušený hi uzavřít mír byt, příbytek uložit se / ležet

43 slunce osmý n.pr Samuel třetina zub / ostrý výčnělek q slyšet hi dát uslyšet, zvěstovat nebesa, nebe předevčírem / dříve q opakovat, opětovat II.pi měnit, proměňit zpráva být liduprázdný, zpustošený tam dva, dvě střežit, dbát liduprázdná krajina / zpustošení / poušť směrem tam druhý strážce hrozná událost odtamtud podruhé stráž / strážnice, vězení olej / tuk jméno druhý / dvojnásobný stráž / strážní služba / ostražitost osm n.pr "Jména", Exodus rok n.pr. Samaří osmdesát vyhladit, vyplenit / zničit

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ Biblické příběhy Ivan Olbracht Úprava textu pro Neslyšící čtenáře Text upravila Pavla Gandurská www.tichaknihovna.cz PŘÍBĚH 1 O

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

27. kapitola 2. knihy Mojžíšovy nás vyvádí ven ze stanu setkávání. Jsou v ní obsaženy předpisy a nařízení pro zřízení nádvoří svatyně.

27. kapitola 2. knihy Mojžíšovy nás vyvádí ven ze stanu setkávání. Jsou v ní obsaženy předpisy a nařízení pro zřízení nádvoří svatyně. 27. kapitola 2. knihy Mojžíšovy nás vyvádí ven ze stanu setkávání. Jsou v ní obsaženy předpisy a nařízení pro zřízení nádvoří svatyně. V závěru kapitoly pak nacházíme zmínku a o materiálu pro bohoslužebné

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl.

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. Boží charakter I. Zdroj zjevení A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. překlad) B. Jak se Bůh zjevil: 1. Obecným zjevením - prostřednictvím přírody a historie (Ž 19,2-7; Řím 1,18-20). 2.

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Zvláštní Boží lid (Micheáš)

Zvláštní Boží lid (Micheáš) Týden od 2. do 8. května 7 Texty na tento týden Mi, 9; 2, 3; 3,9 2; 5, 5; 6, 8; 7,8 20 Základní verš Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více