hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)"

Transkript

1 hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu) n.pr Áron člověk mizet, ztratit se / hynout poklad nebo červený (červenohnědý) chtít q být světlý hi svítit toužit po, mít zálusk na zem, půda, prsť ubohý, potřebný světlo touha, zálusk, choutka milovat truchlit svitidlo part běda! přítel kámen

2 muž pobřeží, ostrov uchopit, držet znamení part ano, zajisté, právě nepřítel država, vlastnictví, majetek tehdy q jíst hi dát jíst jak? zdržet od (od tehdy) jídlo, pokrm I. beran II. sloup brány prep za (časově i místně) ucho jídlo, pokrm předsíň (paláce, chrámu) jiný naslouchat jídlo, pokrm I. není, neexistuje II kde? zadní/poslední/ (budoucí) bratr particula negationis ne, ať ne (přání, zákaz) odkud? konec/budoucnost/ potomstvo sestra bůh éfa (míra obilná, 36 l) kde? jeden, jedna

3 vázat /přivázat q říct, pravit ni říká se, je říkáno, praví se řka: /uvoz.přímé řeči/ služebnice, otrokyně prep k, směrem do/ proti I. také / ještě II. nos / hněv slovo/ řeč/ výrok loket (míra) kletba, prokletí péct kam? ni být pevný hi věřit bůh / Bůh efod člověk (col, poet) stálost /věrnost nicota (o bozích) konec / nic pron. my stálost /věrnost / důvěryhodnost vdova prach loď stálý / věrný / důvěryhodný tisíc n.pr Efrajim, kral Efraim pron. já jistě! matka prst q shromažďovat ni shromažďovat se, být shromážděn být silný jestliže, -li, když

4 blahoslaven ten, který oheň cesta, stezka vedle, stranou pron. ty(f.) žena lev číhat (v záloze) nota accusativi n.pr Ašúr, Asýrie, Asyřané, kral Assyrie, Assyrští q být dlouhý hi prodloužit, učinit dlouhým čtyři prep s, spolu s, k, ke provinit se / pykat vinu délka čtyřicet přijít provinění, vina / oběť za vinu / smírčí dar, odškodnění n.pr Aram, Aramejci, aramejský, kral Aram, syrský čtvrtý,á,é pron ty (m.) nota relationis co, což / který, jenž palác purpurově zbarvená vlna oslice tak jako země truhla (truhla smlouvy) pron. vy (m.) n.pr Ašera (kral "háj"), ašera (kůl) proklít (pt prokletý, klatý) cedr

5 břicho / útroby plenit zvířectvo / dobytek pron. vy (f.) q rozlišovat / porozumět hi rozumět, mít vhled kořist q přijít, vejít, vstoupit hi přivést, uvést v, do, skrze, podle, atd. porozumění, rozumnost jinoch, panic vchod studna, pramen, jáma rozumnost, důvtip zkoušet, vystavit zkoušce výnos, úroda n.pr Babylón, babylonský prep mezi vyvolit / vybrat cisterna, jáma jednat nevěrně, lstivě dům / domácnost důvěřovat, doufat stydět se roucho, šat plakat důvěra / bezpečí hanba, zostuzení / stud / hanebnost sám, samotný pláč bezpečně, bezstarostně pohrdat hi oddělit, rozlišit ni oddělit se

6 stvořit (jen o Bohu) hořet, zapálit syn / člen společenství prvorozený / prvorozenec krupobití nedosažitelný, nepřístupný / pevný dcera prvorozenství, právo prvorozence borovice opevněné město n.pr Benjamín, kral Benjamin nota negationis ne (poet) železo chamtivý, lakomý, zištný stavět conj bez utéct, uprchnout štípat, rozpoltit model, předloha, napodobenina ničemnost / zhouba / zhoubný příčný trám, závora dveří dobytek (hovězí) prep za, vzadu / od / pro mísit, promísit závazek / smlouva jitro, ráno panovat nad, vlastnit / ženit se polykat, hltat pi žehnat pu být požehnán hit žehnat se hledat pán, majitel / manžel / Baal výsost, výšina (kultická)

7 paní domu vysoký vařit požehnaný horda / voj.setnina výška / majestátnost dívka / panna požehnání kůzle hranice, pomezí být vysoký koleno být velký pahorek, kopec vysokost / majestát rybník velký být chrabrý, udatný vyplatit / vykoupit (i soter.) blesk / blýskání věž muž (mladý, silný) zachránce, vykupitel balzám odseknout / zlomit rek, chrabrý bojovník krevní mstitel zvěstovat, nést poselství zeď, zídka / plot síla, chrabrost být vysoký maso / tělo

8 zahrada val, hromada kamení jásat /pro/národ krást kolo jásot, plesání pojít, skonat zloděj lebka q odkrýt / být zjevný ni být odhalen / ukázat se hi vést do exilu, vyhnanství být hostem, přebývat jako host vinná réva svitek (kniha) exil / zajetí /deportace host / cizinec humno, mlat n.pr Gileád, kral Galád vystěhování, odvedení do exilu los zkrátit/ ubrat / zastřihnout také (ohavná) modla stříhat vypudit, vyhnat dokončit / učinit holit vyrvat / odtrhnout / odebrat násilím pastviště / okrsek velbloud válet, kutálet / svinout údolí

9 šlapat, kráčet kraj, provincie, správní okres col. ryby / ryba déšť, liják / doba dešťů cesta / obyčej, mrav nuzný / ubožák zrní, obilí být znepokojen, mít úzkost pátrat, vyšetřovat, bádat dveře milovaný / strýc ~ bratranec / něha, něžnost, milování přidržet se, přilnout, být přilepen / přilepit gramatický člen krev n.pr David I. mluvit II. zhubit morem part.interrog tázací částice podobat se, být podobný pokolení, generace slovo / událost / věc pomíjitelnost / opar zpodobení, zobrazení / podoba dost, stačí / podle míry mor broukat si / mumlat / lkát být nehybný, tichý / zmlkout / ustrnout vést soudní při / zastávat se, obhajovat step, poušť odrazit, vypudit slzy pře / právní nárok / právo obhajoby / soudní výrok med

10 obětovat (kus dobytka) ony(pron pers pl f) I.ony II. zde, sem jít, chodit hi vést někoho/něco přinést hit chodit sem a tam, procházet křížem krážem velebnost, vznešenost oběť / obětní společenství, obětní hostina, žertva překlopit, zvrátit chválit / výskat, jásat on oltář hora / horstvo "haleluja" (Chvalte Hospodina!) majestát, nádhera, velkolepost pron.dem tento, tato, toto zabít, zavraždit chvalozpěv, píseň chval interject Ó! Běda! zlato otěhotnět, být těhotná, počít oni majetek, zámožnost varovat / učit, instruovat zbourat, strhnout být hlučný, hlučet ona téct, vytékat / oplývat conj a, i / však shluk, dav / halas / věhlas q být ni vyskytovat se, objevit se oliva / olivovník hřebík, hák interject hle! chrám / palác

11 kropenka, kropicí nádoba cizí / cizák, vetřelec smilnit, být nevěrný být poctivý, ryzí, neposkvrněný skrýt se roztrousit, rozmetat / rozprostřít prostitutka, nevěstka pomatovat, být pamětliv provaz, provázek paže, rámě modloslužba / smilstvo zmínka, připomínka být členem / semknout se, spojovat vycházet (o slunci) soptění, děsný hněv / kletba památka, pamětné znamení, pamětihodnost obvázat, dát obvaz východ (slunce) úpěnlivě volat, dovolávat se, křičet o pomoc muž, mužský / mužství / samec svátek, slavnost sít, zasévat křik, úpěnlivé volání mrzká hanebnost, hanebný čin přepásat, se připravit se (na cestu, k boji) semeno / setba starý / stařec prozpěvovat, muzicírovat, zvučet / cválit, zpívat žalmy ponechat, přenechat pokropit, skropit brada / vousy píseň, žalm

12 q být živ žít pi oživit, dát život hi zachovat při životě, dopřát života q být pevný / posilnit se / přemoci pi posilnit, upevnit, nabýt vrchu hi pevně se chopit, podoporovat, zesílit ulice / venku, vně pokoj, pokojík (místo uzavřeného soukromí) živý, živoucí pevný, silný zvenčí (být nový) / obnovit žití, život n.pr Chizkijáš, kral Ezechiáš (směrem) ven, na ulici nový, čerstvý život, čas života q chybovat / být vinen, hřešit hi přivést někoho k hříchu, svést vnější / světský měsíc svíjet se bolestmi / chvět se úzkostí / mít porodní bolesti provinění, hřích spěchat, urychlit hluboce se poklonit, vzdát úctu statnost, síla, moc / úspěšnost / válečná moc, vojsko hříšný / hříšník zřít, mít vidění, nazírat písek hruď / předprseň hřích, oběť za hřích, oběť smíření vidoucí (prorok), věštec zeď, hradba být moudrý pšenice vidění, zření, vize ušetřit

13 být horký / hřát, sálat díl, to přidělené (pole) kéž ne! / být dalek! moudrý násilí / bezohledné, násilné jednání podíl / oddíl, oddělení (lidu) začátek, zahájení moudrost pět tchán (otec muže) provrtat, probodnout, proklát mléko padesát tchýně mít sen tuk, lůj (nejtučnější část, bravu) pátý / pětina dychtit, být žádostiv, dožadovat se sen / snové zjevení být nemocný, stonat tábořit, postavit tábor hněv / žár plynout, následovat po sobě nemoc, choroba / zlo tábor, válečné ležení osel dělit, rozdělit příděl okno, okenní otvor kopí mít soucit (s), být schvívavý (nad) podíl, díl q znesvětit / používat hi začít, zahájit / dát pofanovat

14 meč, dýka trubka, pozoun q být milostiv, smilovat se hit prosit o milost, o slitování milost, přízeň být roztřesený, třást se / mít starost, děsit se dvůr, nádvoří (ohrazený prostor) chtít, mít zájem, zálibu / libovat si z milosti, zdarma, bez satisfakce vzplanout (hněvem), rozpálit se rýt, vyrýt / nařídit přízeň, záliba prosba o slitování hněvivé rozhořčení, rozpálení nařízení, směrnice, pravidlo / cíl hloubit, rýpat, kopat milosrdenství / věčnost / solidarita zasvětit zkáze, zaslíbit záhubě / zničit jako proklaté nařízení, pravidlo důkladně prohledat, proslídit účastník milosrdenství / milosrdný / zbožný klatba, zasvěcení zmaru / stižení klatbou prozkoumat, prozpytovat / postihnout šíp, střela schoulit se, přitulit se, skrýt se hanět, pohanět, utrhat na cti být zničen, ležet v troskách půlka, polovina útočiště, bezpečný útulek pohanění, potupa ruiny, trosky tráva mít málo, mít nedostatek / postrádat

15 nečistý(kult.) rituálně čistý I.orat II.mlčet / být hluchý řemeslník / modelář nečistota, poskvrnění být dobrý sňatkem spřízněný / ženich / zeť držet zpět / překazit, zabránit / ušetřit tajně uložit / zakopat(poklad) dobrý děsit se, být plný strachu mít cenu / cenit / posuzovat / rozvažovat col batolata, malé děti (neschopné pochodu) dobrota, dobrodiní porážet, zabíjet úmysl, myšlenka / posudek / návrh conj ještě ne, ještě před / dříve než, ještě než dobrota, dobro porážka (dobytka) / zabití tma, temnota rozsápat (divá zvěř) vrstva, navrstvení kuchař / tělesná stráž náprsenka (veleknězova) loupež, úlovek rosa / mírný deštík pečetní prsten / kroužek pečetit / zapečetit Nil / říční proud / říční rameno, kanál q být nečistý / znečistit se (kult.) pi znečistit / prohlásit za rituálně nečistého q být čistý ( kulticky) pi očistit / prohlásit za čistého (kult.) hit očišťovat se (kult.) učinit se zetěm(švagrem), oženit se s něčí dcerou(sestrou)

16 víno holubice poznání, rozpoznání, vědění být oschlý / osychat rozsoudit / napravit / pokárat n.pr Jónatan n.pr Juda / Judsko souš, pevnina důkaz / pokárání svorně, spolu, společně JHWH, n.pr Boha Izraelského, "Hospodin" být unavený moci / umožnit jediný, jedinečný / sám n.pr Joáb ruka q rodit, porodit hi zplodit / oplodnit čekat, očekávat beraní roh / léto milostivé v rukou, v moci / pomocí, skrze dítě / mládě / pl děti očekávání, čekání den vzdát čest / děkovat / vyznávat rodiště, rodná domovina dát se zanést do seznamu rodu, prokázat svůj původ dnes díkůvzdání, děkovná oběť / chvalozpěv, píseň díků rodopisy q být dobrý hi prokázat dobro, činit dobro adv ve dne / denně q poznat, obeznámit se, nabýt poznání ni dát se poznat, učinit se známým hi dát ve známost, oznámit, dát vědět

17 rada kázeň, potrestnání; kral "cvičení" pravice / pravý, vpravo / jih skučet, kvílet křoví, křoviny objednat, určit / přidělit / přidružit pravý / jižní moře / západ krásný sdružení, pospolitost / sraz jih, jižní krajina / jižní vítr (směrem) na západ q vyjít, jít ven hi vyvést sjednaný čas, dohoda, setkání / čas slavnostního shromáždění q sát, cucat hi kojit velké moře (Středozemní) vycházení / projev, pronesené východisko prospět, pomoci k úspěchu založit, mít základ zadní, západní moře (Středozemní) východisko, výchozí bod (podnět k)/ kvůli, protože q přidat ni být přidán hi pokračovat v (+inf) Solné moře (Mrtvé moře) vystavit se, čelit, odolávat dát radu, poradit n.pr Josef Rákosové moře (Rudé moře) olej (olivový) rada úradek / rozhodnutí trestat, vzít do kázně držet se vpravo, být napravo

18 q sedět / usadit se / pobývat hi usadit se, nechat pobývat měsíc (doba) bázeň / bohabojnost lít, vylít / odlévat obyvatel kozí houně, stanový dílec bázeň, hrůza / hrozné skutky vytvořit, zformovat sedadlo / sídlo, sídliště kyčel, bok / klín jít dolů, sestoupit hrnčíř usnout, spáž n.pr Jeremjáš; kral Jeremiáš I.střílet, vystřelit II.vyučovat, učit být zapálený, být spalován spící q být dědicem, obdžet za dědictví hi zabrat si, vzít si za dědictví / vyhnat učitel probrat se, procitnout spánek síť učení / ukazatel / Tóra, Zákon cenný, vzácný, přepychový hi spasit, přinést spásu, zachránit ni být spasen, být zachován / nechat si pomoci n.pr Izrael n.pr Jeruzalém q bát se, mít úctu / bý bohabojný ni být obávaný, v úctě; pt kral "hrozný" (o Bohu) Jozue jest, existuje, tu jest měsíc, luna bojící se / bohabojný

19 pevně stát, být neochvějný po postavit / napřímit / zajistit hi vzpřímit, učinit nepohnutelným / zajistit valchovat, prát (prádlo) ni být zbylý, zbývat, zůstat hi nechat zbytek, ponechat /dát přednost spása, spasení postavec, stojan / stanoviště beránek (obětní) zbytek spása, záchrana pohár, kalich ovce, ovečka procl. prep podle, jako osvobození, vítězství / spása lhát, být lhář tak, takto / zde tak... jako být přímý, upřímný / jít rovně, zpříma lež, podvod / falešný bůh být knězem, vykonávat kněžský úřad být těžký / být závažný, důležitý přímý, správný / bezelstný, prostý síla / schopnost kněz těžký přímost, správnost / právo / náhorní rovina ni být skryt, být v úkrytu pi ukrývat, skrývat hvězdy sláva, čest, váženost stanový kolík obelhávat, přetvařovat se / pochlebovat hi pojmout, obsáhnout / opatřit pilpel opatřovat, postarat se vyhasnout, zhasnout sirotek, chlapec bez otce

20 nevrlost, zlost citara, lyra nevěsta part zajisté, tak jest, ano / protože, neboť, že, když ruka, dlaň být pokořen / pokořit se náčiní, nářadí, nádobí leč, mimo / nýbrž chodidlo křídlo, peruť ledviny bazén, nádrž mladý lev křeslo, stolec, trůn hanbit se, nést hanbu, být potupen okruh, okrsek přikrýt / smířit, zbavit viny přikrýt, zahalit přikrýt se hanba, zahanbení, potupa každý, celý, všechen příkrov / víko truhly smlouvy, kral "slitovnice" bláznivý, hloupý / blázen, hlupák tak, ano / stejně / tedy / proto / ihned pes cherub, cherubín stříbro / peníze proto / pročež q být celistvý, ucelený / končit pi dokončit, dokonat vinice být nespokojený, zlobit se jistě / proto, poněvadž dokonání, konec

21 boj / bitva q obléct si, odít se hi obléct někoho, odít někoho rameno, lopatka / horský svah sklonit se, pokleknout chléb oděv hlavice (sloupu) q řezat, sekat / odříznout ni být rozříznut / být vyhuben hi vyhubit, vybít, vyhladit přenocovat, zůstat přes noc kéž / kdyby / jistě prep k / podle / nota dativi uzavřít smlouvu noc kdyb ne / kéž ne nota negationis ne (negace deklarativní) n.pr Kaldejci; kral Kaldejští místo k přenocování deska, tabule lidé, národ (etnická komunita) klopýtat, zakopnout chytit, lapit n.pr Lévi, lévijci; kral Léví, lévíté srdce / mysl, rozum q psát ni být psán / být zapsán, být písemně zachycen q učit se pi naučit čelist, líce bílý psaní / nápis q brát, vzít ni být vzat, být odebrán q /pas.q být vzat, být pojat I.jíst II.ni bojovat kadidlo kutna, suknice

22 vzdálit se / přestat / ucouvnout hi odebrat, vzít pryč adv. rychle štít sbírat, posbírat pr q být mrtev / zemřít hi usmrtit, zabít rychlost / adv. rychle měřit jazyk (orgán i řeč) smrt n.pr Moáb míra / rozměr sál, síň (chrámu či paláce) setřít, smazat kolísat, viklat se proč velice, nejvyšší měrou zítřejší den, zítra obřezat pron. co / jak sto pánvička naproti / líc, čelní strana / přímo k čemu? / proč?, nač? něco déšť věšt. znamení, zázrak / zvláštnost / pl divné úkazy být linkavý, loudat se odmítnout, odepřít / vzepřít se pron.interrog. kdo? léčka, osidlo být rychlý, spěchat odvrhnout, opovrhnout

23 záclona / zastření prep. od, z, bez rozhovor / slovo voda silnice, vystavěná cesta prep. od, z, bez / nota accusativi sůl druh, odrůda rozplynout se, roztát rozdělit / počítat ni uniknout, dostat se do bezpečí pi zachránit někoho, dostat do bezpečí prodat / vydat cizí moci nitra, útroby / lůno svícen (držák olej.lampy) q být králem, kralovat hi ustanovit králem pr q být plný pi plnit vrchol hory / záštita, útočiště dar, obětní dar / "suchá oběť" král plný, plně být malý počtem / mít málo odpírat, upírat královna (manželka krále) úplnost / množství málo, trochu / sotva n.pr Manases království (královská hodnost) posel téměř poplatek / nucená práce, robota království (kralování) práce / poslání, úkol

24 col. lidé pomazat, natírat útočiště, asyl (asyl.město) říza, roucho kdy?, dokdy? pomazání / příděl bouřit se, rebelovat bát věrolomný / zpronevěřit se bedra pomazaný (sv.olejem) / mesiáš jednat vzpurně, vzdorovat věrolomnost / zpronevěra emfatická částice ("kéž, přece, prosím") tahat, protáhnout vzdor, odboj aby, kvůli, pro výrok (výrok Hospodinův) I.říct výrok, podobenství / zaříkat, uřknout II.vládnout podvod jeskyně cizoložit podobenství / pořekadlo být hořký, trpký q najít, nalézt ni být nalezen ni být prorokem, prorokovat prorokovat pod vlivem ducha božího (d.hospodinova a Ba alova) vláda / vladařská moc hořký, trpký maces, nekvašený chléb (pascha) prorok čeleď / příbuzenstvo, klan n.pr Mojžíš n.pr Egypt

25 řeka / proud ochota / dobrovolná oběť proti, naproti, před / protější dívat se, pozorně sledovat být psancem dobrovolník / šlechtic naproti I.q vadnout, uvadout II.pi tupit luh, pastviny být plachý / upláchnout vévoda, vůdce mrtvola mít klid, odpočívat hi 1 nastolit pokoj, klid hi 2 postavit, vetknout odpuzení / nečistota / menstruace q dotknout se hi zasáhnout / umožnit dotyk, zásah blázen, hlupák, tupec domov, místo odpočinutí / klid odehnat, zapudit dotyk / bití, rána bláznovství, tupost uspokojující, libá vůně dát slib, zaslíbit porazit, bít ranami báň, džbán, měch (vína) utéct, prchnout slib rána, porážka / soužení jih / jižní země / Negeb kývat se, kymácet hnát, popohánět přiblížit se, přistoupit hi vypravovat, dát zprávu ho být oznámen, být vyprávěn

26 korouhev sázet dědictví / dědičný podíl mávat, pohybovat sem a tam podrobit zkoušce být neobdělaný, ležet ladem potok mávání / obět mávání (pozdvihování před oltářem) odlévat, slévat, vlévat hi bít, pobít, tlouct ho být bit, dostat ránu / být pobit ni litovat, želet pi těšit, potěšovat cákat, stříkat úlitba (přídavek k oběti) bodnutí / zásah / rána / porážka had držet se / zasvětit se litý obraz, litá modla naproti měď, bronz čelenka, diadém / koruna zasvěcení / nazír vyrazit k tažení, vytáhnout (nomád.) pozorovat, poznávat q vztáhnout / natáhnout hi natáhnout nazír, zasvěcenec sandál cizí / cizina / cizozemec / proselyta hůl / kmen vést, řídit chlapec cizinec / proselyta / pohan lože, kavalec q dědit, obdržet za dědictví hi dát za dědictví, dát jako dědičný majetek

27 vylévat q zvedat, pozvedat ni být pozvednut pi pozvednout, podržet nahoře hit zvednout se, pozvednout se vytrhnout, vyrvat / zachránit dívka (mladá, neprovdaná žena) q dát ni být dán holq.pas být dán břemeno / daň / tribut střežit, pozorovat, chránit dětství, mládí / mládež zbořit kníže žena, ženská / ženství / samice q padat hi házet / shodit, svrhnout / porazit odtrhnout dosáhnout, dostihnout být nevinný / být zproštěn viny duše / živá bytost / síla vykořenit dech / dýchání bez viny / čistý postavit kroužit / točit se / obcházet políbit, líbat mstít se masseba, posvátný sloup okolo orel pomsta, msta být v čele, řídit zavřít / uzavřít cesta, stezka lampa, svítilna, kahan kantor, předzpěvák(?)

28 služba / bohoslužba písař skála couvnout, vrátit se prep kvůli, pro / aby kamenovat (exekuce trestu smrti) krupice / pšeničná mouka důvěrné obecenství / zpověď / porada q přejít, překročit, přebrodit / protáhnout (zemí) hi převést, dát projít dvořan / eunuch položit, vložit / podpořit kůň druhá strana / naproti hi skrývat ni skrývat se práh q uhnout, odchýlit se hi vzdálit, odstranit n.pr Hebrej / hebrejský skrýš naříkat hrnec, nádoba zuřivost, nával hněvu mračno, oblak q počítat pi vypravovat chýše / stánek z listí provaz, šňůra sloužit / pracovat / otročit / ctít počet / číslo?? (hudební značka? / pomlka?/zvýšení č změna hlasu?) býček / tele sluha / otrok spis / kniha, svitek / dopis odpustit

29 koruna, věnec koza bezpráví jalovice, mladá kráva oko / pramen opustit, zanechat bezpráví, podlost kára, vůz pramen být mocný, silný přestupek, přečin, zločin trvající budoucnost, věčnost / vždy / prep do, až do město mocný, silný, dravý / vzpurný létat stádo jho, chomout moc, síla ptactvo (col) dosvědčit, složit svědectví q jít vzhůru, stoupat ni být pozvednut, být pozdvižen / zvednout se hi vyvést vzhůru / obětovat celopalem být ku pomoci, pomáhat oslepit svědek zápalná oběť, celopal pomoc nevidomý, slepec svědectví / osvědčení, dekret prep na, nad, nahoře q obklíčit pi ověnčit, korunovat kůže, pokožka, useň (trvání) / ještě / už /již

30 mrak, oblak lopota, námaha, marné úsilí být tajný, utajený nahoře / shora, svrchu prach (suchá, jemná zemina či prsť) (q být hluboký) prohloubit, učinit hlubokým věk / věčnost, veškerý čas, trvání v čase stupeň, podium stromy col, strom / dříví, dřevo dolina, hlubina / nížina navěky, navždy stupeň, schodiště / vystupování být hojný, zdatný vinný hrozen lid, dav / národ horní pokoj, prostor v patře budovy hojný, zdatný, rázný I.odpovědět II.q být pokorný pi pokořit, ponížit prep s, se, při, spolu nejvyšší, horní / svrchovaný / Nejvyšší (titul Boha Izraelského) kost / tělesné pozůstatky pokorný, skromný, nenáročný stát, stavět / obstát zabývat se (čím), jednat uzavřít, znemožnit, držet v mezích pokořený, nešťastný sloup, pylon jednání, čin / zaměstnání 1.pata / 2.podlý, úskočný pokoření, trápení n.pr Amón, Amónovci; kral Ammon, Ammonitští jednání, čin, skutek

31 (q být bohatý) / hi obohacovat, zbohacovat čin, dílo / výrobek seřadit, srovnat, uspořádat n.pr Jákob boháč deset pořádek, řád / odhadní cena conj protože, kvůli bohatství desátý být neobřezaný večer jedenáct dvacet neobřezaný pustina, krajina bez vody doba, lhůta, období, určitý čas desetina, desátý díl (míra) předkožka obnažit nyní, teď desátek / desetina šíje, týl nahota, ohanbí kozel dým, kouř bylina nahý úpěnlivě prosit, doprošovat se utiskovat, vydírat q činit, dělat, konat ni být konán / být udělán hrůzovládce, krutovládce

32 tvář, obličej / líc, popředí / povrch utéct, uniknout, vyváznout q rozptýlit se, rozprchnout se hi rozprášit (nepřátelé) strana, okraj dříve utečenec osidlo, sklápěcí past narazit / napadnout / potkat (koho) prep před uniknutí, záchrana chvět se, třást se (strachem) mrtvola, mršina od (něčeho) modlit se, prosit rozechvění, strach vykoupit, vyplatit / osvobodit ohbí, roh / bašta modlitba, přímluva dřevěné uhlí, žhoucí uhlí vykoupení pascha, velikonoce (kral přesnice) n.pr Pelištejci; kral Filistinští být neobyčejný, být obdivuhodný ústa / ostří kulhavý (nepoužitelný v kultu) conj aby ne divy Hospodinovy dle, podle tesaný obraz boha, modla obrátit se, ohlédnout se ženina, vedlejší žena zde / sem

33 být nevěrný, vzpurný faraon otevřít (oči) dělat, činit, páchat, zhotovit nevěrnost, vzpoura, zločin pazneht, kopyto (rozdělené) býk (mladý) dílo, činění, konání náhle, překvapivě, znenadání protrhnout, trhat, učinit průlom kráva krok, ráz /...-krát svést, zlákat / přemluvit mařit, zrušit, učinit neplatným (slib, smlouvu) oddělit, rozejít se dvakrát q otevřít ni být otevřen, být volný / otevřít se rozprostírat se / rozestřít, rozšířit být plodný / plodit, nést ovoce sedmkrát otvor, vchod / brána kůň / jezdec / jízda, jezdectvo ovoce, plodiny starat se o, dohlížet brav, malý dobytek (ovce a kozy) n.pr Eufrat bujet, pučet dohled, správa táhnout do boje svléknout vnitřní opona, závěs (před velesvatyní) ustanovení, pokyny (Boží)

34 žebro / prkno / veřej / balkon skála poledne oddíl, šik, voj klíčit, rašit smát se / pi laškovat, laskat se krk, šíje "Hospodin zástupů" velký štít, pavéza n.pr Izák přikázat chlouba, okázalost, nádhera nedůležitý, skromný, nejmladší n.pr Sijón; kral Sion příkaz, přikázání, rozkaz strana, bok křičet, úpěnlivě volat (o pomoc) květ, kvítek postit se q být spravedlivý, být v právu hi konat spravedlnost / vyhlásit za spravedlivé křik, úpěnlivé volání stín, zastínění půst, postění / postní doba spravedlivý I.q sledovat, mít hlídku II.pi potáhnou (zlatem) q dařit se, mít úspěch hi učinit úspěšným, přivést ke zdaru sevřít / dotírat, sužovat spravedlnost, to správné sever zobrazení / obraz, socha sevřený / opevněný (sevřený hradbou) spravedlnost, spravedlivé konání, ospravedlnění

35 naděje q být svatý pi světit hi vysvětit shromáždit ptactvo col / pták / vrabec napětí / měřící pásmo svatý pohřbít schovávat, ukrývat hlas / zvuk / tón svatost / svatyně hrob kožní nemoc / plíseň / malomocenství q vstát, povstat hi pozvednout, postavit / dát povstat svaté místo, svatyně poklonit se, padnout na kolena malomocný růst / výška shromáždění, společenství lidu být vpředu, jít vstříc tavit / tříbit, vyzkoušet místo ni shromáždit se hi shromáždit, svolat shromáždění pravěk, dávný čas / východ / dříve, vpředu q být úzký, těsný / být nepřítelem hi sužovat, ohrožovat zabíjet kazatel předešlý / dříve nepřítel být malý mít naději, napjatě čekat východ, východní strana tíseň, ohrožení, nouze

36 předčítání / čtení / Čtení rozlícení, rozezlení být žárlivý, žárlit malý jít vstříc, potkat se, setkat se utnout, ustřihnout žárlivost, horlivost vykuřovat kadidlem, pálit kadidlo (obětovat) vstříc to nejzazší, konec koupit, získat dým z kadidla, obětní dým / vykuřování / kadidlo q být blízko / blížit se hi přinést napořád, odevšad majetek / (stav dobytka) stádo léto blízký konec, okraj (rákosové)stéblo, prut stěna, zeď blízko / bližní sklízet, žít věštit q být lehký, hbitý / nemít cenu, být bezvýznamný pi zlořečit dar sklizeň utnout, oddělit lehký, hbitý nitro / vnitřek / střed q volat / jmenovat / číst ni být volán / být pojmenován být rozezlen, rozlícen kletba, zlořečení

37 deset tisíc, desetitisíce první / dřívější být statný / přivázat / spiknout se uvnitř / uprostřed / mezi n.pr Jarobeám; kral Jeroboám dříve, prve luk / oblouk, duha osada, sídlo / tvrz q být mnohý hi rozmnožit, učinit početným být mnohý, četný, hojný q vidět, spatřit, hledět ni dát se vidět, ukázat se / zjevit se hi dát vidět, ukázat / zjevit roh ležet mnohý, bezpočetný/ mnoho vidoucí (prorok) rvát / roztrhnout / odtrhnout chvět se, být neklidný / trnout mnoho / dost vizáž, vzhled / jev prkno, deska noha množství, hojnost / mnohý hlava / vrchol / začátek věnovat pozornost, pozorně sledovat vyzvědět, vyslídit, vyšpehovat nesmírně začátek / prvotina / to nejlepší q být tvrdý / být těžký / být krutý hi zatvrdit chvíle / okamžik bezpočet / deset tisíc, desetitisíce n.pr "Na počátku", Genesis tvrdý / těžký

38 prázdný, marný / prázdnota mateřské lůno, děloha hlahol / bojový křik panovat naprázdno, s prázdnou (bez kořisti) slitování běžet, prchat pronásledovat, honit, štvát jet, vézt se mýt, omývat běžec, spěšný posel duch / dech / vítr vůz / vozba být daleko, být vzdálený být široký / rozšířit se čich / vůně vůz / vozy, vozba daleký, vzdálený / opodál široký, prostranný q pozvednout, zvedat / být pozdvižen / být vznešený po dát vyrůst / vychovat / postavit / vyvýšit hi zvedat / pozdvihnout (oběť) majetek, jmění / dědictví dálka, dálava šíře, prostor oběť pozdvihování granátové jablko mít spor, soudit se, přít se prostranství, náves výšina poet jásat, výskat soudní pře, spor slitovat se, být milostiv hlaholit, hlaholem chválit / spustit válečný ryk

39 nepřístupné místo / tvrz, hrad zlámat, zdrtit / utiskovat zlo, zloba, špatnost jásot, výskot / bědování pole (otevřené místo) jen, pouze chvět se, třást se, dunět bližní, druh ovce být vinen, být svévolný, úmyslně konat bezpráví / být bezbožný, hřešit uzdravit, léčit hlad veselit se, rozjařit svévole, zvůle / nespravedlnost lékař pást veselí, veselost svévolník / bezbožník být mátožný, skleslý pastýř veselí, rozjařilost být sytý mít zalíbení, zalíbit si zelený, bujně rostoucí smát se / vysmívat se / laškovat sytý, nasycený zalíbení, obliba q být zlý, být špatný hi konat zlo, působit zlé osočovatel, žalobce / satan být nepřístupné, vysoký, nedobytný zabít zlý / zlo

40 Šeol / říše smrti, záhrobí / prázdnota, podsvětí ječmen / ječný být radostný, mít radost, radovat se šediny / stáří n.pr Saul břeh, lem / rty radostný myslet na, přemítat ptát se, zeptat se pytel / žíněné roucho radost položit, klást / ustanovit ni zůstat, zůstávat hi zanechat, ušetřit správce, úředník / velitel / kníže plášť, svrchní roucho jednat rozumně, prozíravě zůstatek uprchlík (ten, kdo vyvázl) nenávidět najmout / pronajmout / propachtovat pozůstatek / pozůstalý lid spálit (ohněm) nenávist, zášť odměna, mzda / zásluha odvést do zajetí, zajmout particula relationis že, co / jenž, který / protože kozlovitý démon, chlupatý kozlovitý ďas nádeník / nájemník zajetí / zajatci mručet, řvát (lev) chlupy, vlasy levá strana / levý / nalevo

41 býk / kus skotu prs, prsa sedmý zajetí být tkaný zahubit, zpustošit týden přikázat, poručit / doporučit úplatek záhuba, zhouba, devastace / bezživotí letnice, kral "svátek týdnů" hůl, berla / kmen (izr.) zabít, porazit / tepat Šaddaj (ozn. Boha;?!"Všemohoucí" akk šadu=hora) I.q rozlomit, zlomit ni být zlomen II.q nakoupit obilí klas smítko, prach nicota / nepravost, faleš, klam / zneužití I.zlom, rozlomení / úpadek II.obilí q přísahat, zavázat přísahou hi uložit přísahu, přimět někoho k přísaze úsvit, jitřenka q vrátit se hi vrátit, přivést zpět přestat, být netečný / odpočinout přísaha hi+pi pokazit, zničit, uvrhnout do zkázy volat o pomoc Sabat, den odpočinutí (sobota) sedm jáma, šachta Šófar, beranní roh (k troubení signálu) bloudit sedmdesát

42 pokojný, úplný, nenarušený být opilý, opít se ležení (místo i činnost) / lůžko / soulož akát pokoj, zachovalost, dokonalá celost opojný, kvašený nápoj z obilí a ovoce zapomenout proudit, téct proudem oběť díků a společenství, kral "oběť pokojná" sníh připravit o potomky, učinit bezdětným písař u soudu, soudní sekretář n.pr Šalamoun q poslat pi vyslat / propustit I.šíje / ramena / záda II.n.pr Šekem; kral Síchem zpívat vytasit stůl denom časně vstát, vyrazit časně ráno zpěv / píseň tři házet, hodit usadit se / bydlet n.pr "Píseň písní" třicet kořist, zisk obyvatel / soused položit / usadit / ustanovit třetí, třetina q být pokojný, úplný, nenarušený hi uzavřít mír byt, příbytek uložit se / ležet

43 slunce osmý n.pr Samuel třetina zub / ostrý výčnělek q slyšet hi dát uslyšet, zvěstovat nebesa, nebe předevčírem / dříve q opakovat, opětovat II.pi měnit, proměňit zpráva být liduprázdný, zpustošený tam dva, dvě střežit, dbát liduprázdná krajina / zpustošení / poušť směrem tam druhý strážce hrozná událost odtamtud podruhé stráž / strážnice, vězení olej / tuk jméno druhý / dvojnásobný stráž / strážní služba / ostražitost osm n.pr "Jména", Exodus rok n.pr. Samaří osmdesát vyhladit, vyplenit / zničit

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka

Více

BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ

BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ PODLE OBECNÉHO ZNĚNÍ LATINSKÉHO SE STÁLÝM KRITICKÝM ZŘETELEM K PŮVODNÍM TEXTŮM PŘELOŽIL Dr. JAN HEJČL SE SCHVÁLENÍM

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon Jana Eislerová a Martina Drijverová Ilustroval Antonín Šplíchal biblické příběhy Starý zákon Jak Bůh stvořil svět Na počátku všeho bylo jen temno a prázdnota,

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

UMĚNÍ MILOVATI. Publius Ovidius Naso. Kniha I PŘELOŽIL IVAN BUREŠ PŘEHLÉDL RUDOLF MERTLÍK KDE HLEDAT ŽENY A JAK SI JE TRVALE ZÍSKAT.

UMĚNÍ MILOVATI. Publius Ovidius Naso. Kniha I PŘELOŽIL IVAN BUREŠ PŘEHLÉDL RUDOLF MERTLÍK KDE HLEDAT ŽENY A JAK SI JE TRVALE ZÍSKAT. UMĚNÍ MILOVATI Publius Ovidius Naso Kniha I PŘELOŽIL IVAN BUREŠ PŘEHLÉDL RUDOLF MERTLÍK KDE HLEDAT ŽENY A JAK SI JE TRVALE ZÍSKAT Básníkův cil Je-li snad v národě našem, kdo umění milovat nezná, ten, až

Více

Velikonoční triduum. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně. Jakub Pavlík. Antifonář k Denní modlitbě církve

Velikonoční triduum. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně. Jakub Pavlík. Antifonář k Denní modlitbě církve Antifonář k Denní modlitbě církve Svazeček 6. Velikonoční triduum Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně Jakub Pavlík In adiutorium 2012 Kantika z evangelií 3 KANTIKA Z EVANGELIÍ

Více

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe.

Přeji všem čtenářům, aby vám tato skvostná kniha pomohla v hledání sama sebe. Prorok / Kahlil Gibran zdroj http://proroctvi.sweb.cz/ KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Gibran, Kahlil, 1883-1931 z anglického originálu The Prophet přeložila Jana Žlábková. ISBN 80-7205-781-2

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Myšlenky o naději Ellen G. White 2005 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

Boží úžasná milost AG

Boží úžasná milost AG Boží úžasná milost AG Předmluva (8) Spolu s vydáním této knihy Boží úžasná milost máme nyní deset náboženských svazků Ellen G. Whiteové. Skutečnost, že celosvětová církev uveřejnila deset takových svazků

Více

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Novéna o křtu Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Objednávky od 10 kusů zasílejte na: k.poustevnik@seznam.cz

Více

Spisy-Spokojiti [se] [951]

Spisy-Spokojiti [se] [951] a útisk [sr. Iz 29,7]. Zmizí písař, který počítal vydřené daně, a výběrčí, jenž odvažoval zlato a stříbro na cizí válečné choutky, zmizí i ten, jenž spisoval a sčítal jerusalemské věže [Kral. velké domy;

Více

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER שבוע טוב Číslo 51/5768 17.říjen 2007 MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER Židé, křesťané a mohamedáni věří svorně, že existuje jeden Bůh. Jsou proto monoteisté a jejích náboženství jsou monoteistická.

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Zjevení Ježíše Krista

Zjevení Ježíše Krista Zjevení Ježíše Krista Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát (řecké slovo zde znamená spíše rychle). Události zapsané v tomto proroctví se tedy mají

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více