hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu)"

Transkript

1 hlupák láska n.pr Edóm, kral Idumejští snad part ach! pán otec zkáza, záhuba stan Pán, Panovník (o Bohu) n.pr Abšalóm, kral Absolon kolo (od vozu) n.pr Áron člověk mizet, ztratit se / hynout poklad nebo červený (červenohnědý) chtít q být světlý hi svítit toužit po, mít zálusk na zem, půda, prsť ubohý, potřebný světlo touha, zálusk, choutka milovat truchlit svitidlo part běda! přítel kámen

2 muž pobřeží, ostrov uchopit, držet znamení part ano, zajisté, právě nepřítel država, vlastnictví, majetek tehdy q jíst hi dát jíst jak? zdržet od (od tehdy) jídlo, pokrm I. beran II. sloup brány prep za (časově i místně) ucho jídlo, pokrm předsíň (paláce, chrámu) jiný naslouchat jídlo, pokrm I. není, neexistuje II kde? zadní/poslední/ (budoucí) bratr particula negationis ne, ať ne (přání, zákaz) odkud? konec/budoucnost/ potomstvo sestra bůh éfa (míra obilná, 36 l) kde? jeden, jedna

3 vázat /přivázat q říct, pravit ni říká se, je říkáno, praví se řka: /uvoz.přímé řeči/ služebnice, otrokyně prep k, směrem do/ proti I. také / ještě II. nos / hněv slovo/ řeč/ výrok loket (míra) kletba, prokletí péct kam? ni být pevný hi věřit bůh / Bůh efod člověk (col, poet) stálost /věrnost nicota (o bozích) konec / nic pron. my stálost /věrnost / důvěryhodnost vdova prach loď stálý / věrný / důvěryhodný tisíc n.pr Efrajim, kral Efraim pron. já jistě! matka prst q shromažďovat ni shromažďovat se, být shromážděn být silný jestliže, -li, když

4 blahoslaven ten, který oheň cesta, stezka vedle, stranou pron. ty(f.) žena lev číhat (v záloze) nota accusativi n.pr Ašúr, Asýrie, Asyřané, kral Assyrie, Assyrští q být dlouhý hi prodloužit, učinit dlouhým čtyři prep s, spolu s, k, ke provinit se / pykat vinu délka čtyřicet přijít provinění, vina / oběť za vinu / smírčí dar, odškodnění n.pr Aram, Aramejci, aramejský, kral Aram, syrský čtvrtý,á,é pron ty (m.) nota relationis co, což / který, jenž palác purpurově zbarvená vlna oslice tak jako země truhla (truhla smlouvy) pron. vy (m.) n.pr Ašera (kral "háj"), ašera (kůl) proklít (pt prokletý, klatý) cedr

5 břicho / útroby plenit zvířectvo / dobytek pron. vy (f.) q rozlišovat / porozumět hi rozumět, mít vhled kořist q přijít, vejít, vstoupit hi přivést, uvést v, do, skrze, podle, atd. porozumění, rozumnost jinoch, panic vchod studna, pramen, jáma rozumnost, důvtip zkoušet, vystavit zkoušce výnos, úroda n.pr Babylón, babylonský prep mezi vyvolit / vybrat cisterna, jáma jednat nevěrně, lstivě dům / domácnost důvěřovat, doufat stydět se roucho, šat plakat důvěra / bezpečí hanba, zostuzení / stud / hanebnost sám, samotný pláč bezpečně, bezstarostně pohrdat hi oddělit, rozlišit ni oddělit se

6 stvořit (jen o Bohu) hořet, zapálit syn / člen společenství prvorozený / prvorozenec krupobití nedosažitelný, nepřístupný / pevný dcera prvorozenství, právo prvorozence borovice opevněné město n.pr Benjamín, kral Benjamin nota negationis ne (poet) železo chamtivý, lakomý, zištný stavět conj bez utéct, uprchnout štípat, rozpoltit model, předloha, napodobenina ničemnost / zhouba / zhoubný příčný trám, závora dveří dobytek (hovězí) prep za, vzadu / od / pro mísit, promísit závazek / smlouva jitro, ráno panovat nad, vlastnit / ženit se polykat, hltat pi žehnat pu být požehnán hit žehnat se hledat pán, majitel / manžel / Baal výsost, výšina (kultická)

7 paní domu vysoký vařit požehnaný horda / voj.setnina výška / majestátnost dívka / panna požehnání kůzle hranice, pomezí být vysoký koleno být velký pahorek, kopec vysokost / majestát rybník velký být chrabrý, udatný vyplatit / vykoupit (i soter.) blesk / blýskání věž muž (mladý, silný) zachránce, vykupitel balzám odseknout / zlomit rek, chrabrý bojovník krevní mstitel zvěstovat, nést poselství zeď, zídka / plot síla, chrabrost být vysoký maso / tělo

8 zahrada val, hromada kamení jásat /pro/národ krást kolo jásot, plesání pojít, skonat zloděj lebka q odkrýt / být zjevný ni být odhalen / ukázat se hi vést do exilu, vyhnanství být hostem, přebývat jako host vinná réva svitek (kniha) exil / zajetí /deportace host / cizinec humno, mlat n.pr Gileád, kral Galád vystěhování, odvedení do exilu los zkrátit/ ubrat / zastřihnout také (ohavná) modla stříhat vypudit, vyhnat dokončit / učinit holit vyrvat / odtrhnout / odebrat násilím pastviště / okrsek velbloud válet, kutálet / svinout údolí

9 šlapat, kráčet kraj, provincie, správní okres col. ryby / ryba déšť, liják / doba dešťů cesta / obyčej, mrav nuzný / ubožák zrní, obilí být znepokojen, mít úzkost pátrat, vyšetřovat, bádat dveře milovaný / strýc ~ bratranec / něha, něžnost, milování přidržet se, přilnout, být přilepen / přilepit gramatický člen krev n.pr David I. mluvit II. zhubit morem part.interrog tázací částice podobat se, být podobný pokolení, generace slovo / událost / věc pomíjitelnost / opar zpodobení, zobrazení / podoba dost, stačí / podle míry mor broukat si / mumlat / lkát být nehybný, tichý / zmlkout / ustrnout vést soudní při / zastávat se, obhajovat step, poušť odrazit, vypudit slzy pře / právní nárok / právo obhajoby / soudní výrok med

10 obětovat (kus dobytka) ony(pron pers pl f) I.ony II. zde, sem jít, chodit hi vést někoho/něco přinést hit chodit sem a tam, procházet křížem krážem velebnost, vznešenost oběť / obětní společenství, obětní hostina, žertva překlopit, zvrátit chválit / výskat, jásat on oltář hora / horstvo "haleluja" (Chvalte Hospodina!) majestát, nádhera, velkolepost pron.dem tento, tato, toto zabít, zavraždit chvalozpěv, píseň chval interject Ó! Běda! zlato otěhotnět, být těhotná, počít oni majetek, zámožnost varovat / učit, instruovat zbourat, strhnout být hlučný, hlučet ona téct, vytékat / oplývat conj a, i / však shluk, dav / halas / věhlas q být ni vyskytovat se, objevit se oliva / olivovník hřebík, hák interject hle! chrám / palác

11 kropenka, kropicí nádoba cizí / cizák, vetřelec smilnit, být nevěrný být poctivý, ryzí, neposkvrněný skrýt se roztrousit, rozmetat / rozprostřít prostitutka, nevěstka pomatovat, být pamětliv provaz, provázek paže, rámě modloslužba / smilstvo zmínka, připomínka být členem / semknout se, spojovat vycházet (o slunci) soptění, děsný hněv / kletba památka, pamětné znamení, pamětihodnost obvázat, dát obvaz východ (slunce) úpěnlivě volat, dovolávat se, křičet o pomoc muž, mužský / mužství / samec svátek, slavnost sít, zasévat křik, úpěnlivé volání mrzká hanebnost, hanebný čin přepásat, se připravit se (na cestu, k boji) semeno / setba starý / stařec prozpěvovat, muzicírovat, zvučet / cválit, zpívat žalmy ponechat, přenechat pokropit, skropit brada / vousy píseň, žalm

12 q být živ žít pi oživit, dát život hi zachovat při životě, dopřát života q být pevný / posilnit se / přemoci pi posilnit, upevnit, nabýt vrchu hi pevně se chopit, podoporovat, zesílit ulice / venku, vně pokoj, pokojík (místo uzavřeného soukromí) živý, živoucí pevný, silný zvenčí (být nový) / obnovit žití, život n.pr Chizkijáš, kral Ezechiáš (směrem) ven, na ulici nový, čerstvý život, čas života q chybovat / být vinen, hřešit hi přivést někoho k hříchu, svést vnější / světský měsíc svíjet se bolestmi / chvět se úzkostí / mít porodní bolesti provinění, hřích spěchat, urychlit hluboce se poklonit, vzdát úctu statnost, síla, moc / úspěšnost / válečná moc, vojsko hříšný / hříšník zřít, mít vidění, nazírat písek hruď / předprseň hřích, oběť za hřích, oběť smíření vidoucí (prorok), věštec zeď, hradba být moudrý pšenice vidění, zření, vize ušetřit

13 být horký / hřát, sálat díl, to přidělené (pole) kéž ne! / být dalek! moudrý násilí / bezohledné, násilné jednání podíl / oddíl, oddělení (lidu) začátek, zahájení moudrost pět tchán (otec muže) provrtat, probodnout, proklát mléko padesát tchýně mít sen tuk, lůj (nejtučnější část, bravu) pátý / pětina dychtit, být žádostiv, dožadovat se sen / snové zjevení být nemocný, stonat tábořit, postavit tábor hněv / žár plynout, následovat po sobě nemoc, choroba / zlo tábor, válečné ležení osel dělit, rozdělit příděl okno, okenní otvor kopí mít soucit (s), být schvívavý (nad) podíl, díl q znesvětit / používat hi začít, zahájit / dát pofanovat

14 meč, dýka trubka, pozoun q být milostiv, smilovat se hit prosit o milost, o slitování milost, přízeň být roztřesený, třást se / mít starost, děsit se dvůr, nádvoří (ohrazený prostor) chtít, mít zájem, zálibu / libovat si z milosti, zdarma, bez satisfakce vzplanout (hněvem), rozpálit se rýt, vyrýt / nařídit přízeň, záliba prosba o slitování hněvivé rozhořčení, rozpálení nařízení, směrnice, pravidlo / cíl hloubit, rýpat, kopat milosrdenství / věčnost / solidarita zasvětit zkáze, zaslíbit záhubě / zničit jako proklaté nařízení, pravidlo důkladně prohledat, proslídit účastník milosrdenství / milosrdný / zbožný klatba, zasvěcení zmaru / stižení klatbou prozkoumat, prozpytovat / postihnout šíp, střela schoulit se, přitulit se, skrýt se hanět, pohanět, utrhat na cti být zničen, ležet v troskách půlka, polovina útočiště, bezpečný útulek pohanění, potupa ruiny, trosky tráva mít málo, mít nedostatek / postrádat

15 nečistý(kult.) rituálně čistý I.orat II.mlčet / být hluchý řemeslník / modelář nečistota, poskvrnění být dobrý sňatkem spřízněný / ženich / zeť držet zpět / překazit, zabránit / ušetřit tajně uložit / zakopat(poklad) dobrý děsit se, být plný strachu mít cenu / cenit / posuzovat / rozvažovat col batolata, malé děti (neschopné pochodu) dobrota, dobrodiní porážet, zabíjet úmysl, myšlenka / posudek / návrh conj ještě ne, ještě před / dříve než, ještě než dobrota, dobro porážka (dobytka) / zabití tma, temnota rozsápat (divá zvěř) vrstva, navrstvení kuchař / tělesná stráž náprsenka (veleknězova) loupež, úlovek rosa / mírný deštík pečetní prsten / kroužek pečetit / zapečetit Nil / říční proud / říční rameno, kanál q být nečistý / znečistit se (kult.) pi znečistit / prohlásit za rituálně nečistého q být čistý ( kulticky) pi očistit / prohlásit za čistého (kult.) hit očišťovat se (kult.) učinit se zetěm(švagrem), oženit se s něčí dcerou(sestrou)

16 víno holubice poznání, rozpoznání, vědění být oschlý / osychat rozsoudit / napravit / pokárat n.pr Jónatan n.pr Juda / Judsko souš, pevnina důkaz / pokárání svorně, spolu, společně JHWH, n.pr Boha Izraelského, "Hospodin" být unavený moci / umožnit jediný, jedinečný / sám n.pr Joáb ruka q rodit, porodit hi zplodit / oplodnit čekat, očekávat beraní roh / léto milostivé v rukou, v moci / pomocí, skrze dítě / mládě / pl děti očekávání, čekání den vzdát čest / děkovat / vyznávat rodiště, rodná domovina dát se zanést do seznamu rodu, prokázat svůj původ dnes díkůvzdání, děkovná oběť / chvalozpěv, píseň díků rodopisy q být dobrý hi prokázat dobro, činit dobro adv ve dne / denně q poznat, obeznámit se, nabýt poznání ni dát se poznat, učinit se známým hi dát ve známost, oznámit, dát vědět

17 rada kázeň, potrestnání; kral "cvičení" pravice / pravý, vpravo / jih skučet, kvílet křoví, křoviny objednat, určit / přidělit / přidružit pravý / jižní moře / západ krásný sdružení, pospolitost / sraz jih, jižní krajina / jižní vítr (směrem) na západ q vyjít, jít ven hi vyvést sjednaný čas, dohoda, setkání / čas slavnostního shromáždění q sát, cucat hi kojit velké moře (Středozemní) vycházení / projev, pronesené východisko prospět, pomoci k úspěchu založit, mít základ zadní, západní moře (Středozemní) východisko, výchozí bod (podnět k)/ kvůli, protože q přidat ni být přidán hi pokračovat v (+inf) Solné moře (Mrtvé moře) vystavit se, čelit, odolávat dát radu, poradit n.pr Josef Rákosové moře (Rudé moře) olej (olivový) rada úradek / rozhodnutí trestat, vzít do kázně držet se vpravo, být napravo

18 q sedět / usadit se / pobývat hi usadit se, nechat pobývat měsíc (doba) bázeň / bohabojnost lít, vylít / odlévat obyvatel kozí houně, stanový dílec bázeň, hrůza / hrozné skutky vytvořit, zformovat sedadlo / sídlo, sídliště kyčel, bok / klín jít dolů, sestoupit hrnčíř usnout, spáž n.pr Jeremjáš; kral Jeremiáš I.střílet, vystřelit II.vyučovat, učit být zapálený, být spalován spící q být dědicem, obdžet za dědictví hi zabrat si, vzít si za dědictví / vyhnat učitel probrat se, procitnout spánek síť učení / ukazatel / Tóra, Zákon cenný, vzácný, přepychový hi spasit, přinést spásu, zachránit ni být spasen, být zachován / nechat si pomoci n.pr Izrael n.pr Jeruzalém q bát se, mít úctu / bý bohabojný ni být obávaný, v úctě; pt kral "hrozný" (o Bohu) Jozue jest, existuje, tu jest měsíc, luna bojící se / bohabojný

19 pevně stát, být neochvějný po postavit / napřímit / zajistit hi vzpřímit, učinit nepohnutelným / zajistit valchovat, prát (prádlo) ni být zbylý, zbývat, zůstat hi nechat zbytek, ponechat /dát přednost spása, spasení postavec, stojan / stanoviště beránek (obětní) zbytek spása, záchrana pohár, kalich ovce, ovečka procl. prep podle, jako osvobození, vítězství / spása lhát, být lhář tak, takto / zde tak... jako být přímý, upřímný / jít rovně, zpříma lež, podvod / falešný bůh být knězem, vykonávat kněžský úřad být těžký / být závažný, důležitý přímý, správný / bezelstný, prostý síla / schopnost kněz těžký přímost, správnost / právo / náhorní rovina ni být skryt, být v úkrytu pi ukrývat, skrývat hvězdy sláva, čest, váženost stanový kolík obelhávat, přetvařovat se / pochlebovat hi pojmout, obsáhnout / opatřit pilpel opatřovat, postarat se vyhasnout, zhasnout sirotek, chlapec bez otce

20 nevrlost, zlost citara, lyra nevěsta part zajisté, tak jest, ano / protože, neboť, že, když ruka, dlaň být pokořen / pokořit se náčiní, nářadí, nádobí leč, mimo / nýbrž chodidlo křídlo, peruť ledviny bazén, nádrž mladý lev křeslo, stolec, trůn hanbit se, nést hanbu, být potupen okruh, okrsek přikrýt / smířit, zbavit viny přikrýt, zahalit přikrýt se hanba, zahanbení, potupa každý, celý, všechen příkrov / víko truhly smlouvy, kral "slitovnice" bláznivý, hloupý / blázen, hlupák tak, ano / stejně / tedy / proto / ihned pes cherub, cherubín stříbro / peníze proto / pročež q být celistvý, ucelený / končit pi dokončit, dokonat vinice být nespokojený, zlobit se jistě / proto, poněvadž dokonání, konec

21 boj / bitva q obléct si, odít se hi obléct někoho, odít někoho rameno, lopatka / horský svah sklonit se, pokleknout chléb oděv hlavice (sloupu) q řezat, sekat / odříznout ni být rozříznut / být vyhuben hi vyhubit, vybít, vyhladit přenocovat, zůstat přes noc kéž / kdyby / jistě prep k / podle / nota dativi uzavřít smlouvu noc kdyb ne / kéž ne nota negationis ne (negace deklarativní) n.pr Kaldejci; kral Kaldejští místo k přenocování deska, tabule lidé, národ (etnická komunita) klopýtat, zakopnout chytit, lapit n.pr Lévi, lévijci; kral Léví, lévíté srdce / mysl, rozum q psát ni být psán / být zapsán, být písemně zachycen q učit se pi naučit čelist, líce bílý psaní / nápis q brát, vzít ni být vzat, být odebrán q /pas.q být vzat, být pojat I.jíst II.ni bojovat kadidlo kutna, suknice

22 vzdálit se / přestat / ucouvnout hi odebrat, vzít pryč adv. rychle štít sbírat, posbírat pr q být mrtev / zemřít hi usmrtit, zabít rychlost / adv. rychle měřit jazyk (orgán i řeč) smrt n.pr Moáb míra / rozměr sál, síň (chrámu či paláce) setřít, smazat kolísat, viklat se proč velice, nejvyšší měrou zítřejší den, zítra obřezat pron. co / jak sto pánvička naproti / líc, čelní strana / přímo k čemu? / proč?, nač? něco déšť věšt. znamení, zázrak / zvláštnost / pl divné úkazy být linkavý, loudat se odmítnout, odepřít / vzepřít se pron.interrog. kdo? léčka, osidlo být rychlý, spěchat odvrhnout, opovrhnout

23 záclona / zastření prep. od, z, bez rozhovor / slovo voda silnice, vystavěná cesta prep. od, z, bez / nota accusativi sůl druh, odrůda rozplynout se, roztát rozdělit / počítat ni uniknout, dostat se do bezpečí pi zachránit někoho, dostat do bezpečí prodat / vydat cizí moci nitra, útroby / lůno svícen (držák olej.lampy) q být králem, kralovat hi ustanovit králem pr q být plný pi plnit vrchol hory / záštita, útočiště dar, obětní dar / "suchá oběť" král plný, plně být malý počtem / mít málo odpírat, upírat královna (manželka krále) úplnost / množství málo, trochu / sotva n.pr Manases království (královská hodnost) posel téměř poplatek / nucená práce, robota království (kralování) práce / poslání, úkol

24 col. lidé pomazat, natírat útočiště, asyl (asyl.město) říza, roucho kdy?, dokdy? pomazání / příděl bouřit se, rebelovat bát věrolomný / zpronevěřit se bedra pomazaný (sv.olejem) / mesiáš jednat vzpurně, vzdorovat věrolomnost / zpronevěra emfatická částice ("kéž, přece, prosím") tahat, protáhnout vzdor, odboj aby, kvůli, pro výrok (výrok Hospodinův) I.říct výrok, podobenství / zaříkat, uřknout II.vládnout podvod jeskyně cizoložit podobenství / pořekadlo být hořký, trpký q najít, nalézt ni být nalezen ni být prorokem, prorokovat prorokovat pod vlivem ducha božího (d.hospodinova a Ba alova) vláda / vladařská moc hořký, trpký maces, nekvašený chléb (pascha) prorok čeleď / příbuzenstvo, klan n.pr Mojžíš n.pr Egypt

25 řeka / proud ochota / dobrovolná oběť proti, naproti, před / protější dívat se, pozorně sledovat být psancem dobrovolník / šlechtic naproti I.q vadnout, uvadout II.pi tupit luh, pastviny být plachý / upláchnout vévoda, vůdce mrtvola mít klid, odpočívat hi 1 nastolit pokoj, klid hi 2 postavit, vetknout odpuzení / nečistota / menstruace q dotknout se hi zasáhnout / umožnit dotyk, zásah blázen, hlupák, tupec domov, místo odpočinutí / klid odehnat, zapudit dotyk / bití, rána bláznovství, tupost uspokojující, libá vůně dát slib, zaslíbit porazit, bít ranami báň, džbán, měch (vína) utéct, prchnout slib rána, porážka / soužení jih / jižní země / Negeb kývat se, kymácet hnát, popohánět přiblížit se, přistoupit hi vypravovat, dát zprávu ho být oznámen, být vyprávěn

26 korouhev sázet dědictví / dědičný podíl mávat, pohybovat sem a tam podrobit zkoušce být neobdělaný, ležet ladem potok mávání / obět mávání (pozdvihování před oltářem) odlévat, slévat, vlévat hi bít, pobít, tlouct ho být bit, dostat ránu / být pobit ni litovat, želet pi těšit, potěšovat cákat, stříkat úlitba (přídavek k oběti) bodnutí / zásah / rána / porážka had držet se / zasvětit se litý obraz, litá modla naproti měď, bronz čelenka, diadém / koruna zasvěcení / nazír vyrazit k tažení, vytáhnout (nomád.) pozorovat, poznávat q vztáhnout / natáhnout hi natáhnout nazír, zasvěcenec sandál cizí / cizina / cizozemec / proselyta hůl / kmen vést, řídit chlapec cizinec / proselyta / pohan lože, kavalec q dědit, obdržet za dědictví hi dát za dědictví, dát jako dědičný majetek

27 vylévat q zvedat, pozvedat ni být pozvednut pi pozvednout, podržet nahoře hit zvednout se, pozvednout se vytrhnout, vyrvat / zachránit dívka (mladá, neprovdaná žena) q dát ni být dán holq.pas být dán břemeno / daň / tribut střežit, pozorovat, chránit dětství, mládí / mládež zbořit kníže žena, ženská / ženství / samice q padat hi házet / shodit, svrhnout / porazit odtrhnout dosáhnout, dostihnout být nevinný / být zproštěn viny duše / živá bytost / síla vykořenit dech / dýchání bez viny / čistý postavit kroužit / točit se / obcházet políbit, líbat mstít se masseba, posvátný sloup okolo orel pomsta, msta být v čele, řídit zavřít / uzavřít cesta, stezka lampa, svítilna, kahan kantor, předzpěvák(?)

28 služba / bohoslužba písař skála couvnout, vrátit se prep kvůli, pro / aby kamenovat (exekuce trestu smrti) krupice / pšeničná mouka důvěrné obecenství / zpověď / porada q přejít, překročit, přebrodit / protáhnout (zemí) hi převést, dát projít dvořan / eunuch položit, vložit / podpořit kůň druhá strana / naproti hi skrývat ni skrývat se práh q uhnout, odchýlit se hi vzdálit, odstranit n.pr Hebrej / hebrejský skrýš naříkat hrnec, nádoba zuřivost, nával hněvu mračno, oblak q počítat pi vypravovat chýše / stánek z listí provaz, šňůra sloužit / pracovat / otročit / ctít počet / číslo?? (hudební značka? / pomlka?/zvýšení č změna hlasu?) býček / tele sluha / otrok spis / kniha, svitek / dopis odpustit

29 koruna, věnec koza bezpráví jalovice, mladá kráva oko / pramen opustit, zanechat bezpráví, podlost kára, vůz pramen být mocný, silný přestupek, přečin, zločin trvající budoucnost, věčnost / vždy / prep do, až do město mocný, silný, dravý / vzpurný létat stádo jho, chomout moc, síla ptactvo (col) dosvědčit, složit svědectví q jít vzhůru, stoupat ni být pozvednut, být pozdvižen / zvednout se hi vyvést vzhůru / obětovat celopalem být ku pomoci, pomáhat oslepit svědek zápalná oběť, celopal pomoc nevidomý, slepec svědectví / osvědčení, dekret prep na, nad, nahoře q obklíčit pi ověnčit, korunovat kůže, pokožka, useň (trvání) / ještě / už /již

30 mrak, oblak lopota, námaha, marné úsilí být tajný, utajený nahoře / shora, svrchu prach (suchá, jemná zemina či prsť) (q být hluboký) prohloubit, učinit hlubokým věk / věčnost, veškerý čas, trvání v čase stupeň, podium stromy col, strom / dříví, dřevo dolina, hlubina / nížina navěky, navždy stupeň, schodiště / vystupování být hojný, zdatný vinný hrozen lid, dav / národ horní pokoj, prostor v patře budovy hojný, zdatný, rázný I.odpovědět II.q být pokorný pi pokořit, ponížit prep s, se, při, spolu nejvyšší, horní / svrchovaný / Nejvyšší (titul Boha Izraelského) kost / tělesné pozůstatky pokorný, skromný, nenáročný stát, stavět / obstát zabývat se (čím), jednat uzavřít, znemožnit, držet v mezích pokořený, nešťastný sloup, pylon jednání, čin / zaměstnání 1.pata / 2.podlý, úskočný pokoření, trápení n.pr Amón, Amónovci; kral Ammon, Ammonitští jednání, čin, skutek

31 (q být bohatý) / hi obohacovat, zbohacovat čin, dílo / výrobek seřadit, srovnat, uspořádat n.pr Jákob boháč deset pořádek, řád / odhadní cena conj protože, kvůli bohatství desátý být neobřezaný večer jedenáct dvacet neobřezaný pustina, krajina bez vody doba, lhůta, období, určitý čas desetina, desátý díl (míra) předkožka obnažit nyní, teď desátek / desetina šíje, týl nahota, ohanbí kozel dým, kouř bylina nahý úpěnlivě prosit, doprošovat se utiskovat, vydírat q činit, dělat, konat ni být konán / být udělán hrůzovládce, krutovládce

32 tvář, obličej / líc, popředí / povrch utéct, uniknout, vyváznout q rozptýlit se, rozprchnout se hi rozprášit (nepřátelé) strana, okraj dříve utečenec osidlo, sklápěcí past narazit / napadnout / potkat (koho) prep před uniknutí, záchrana chvět se, třást se (strachem) mrtvola, mršina od (něčeho) modlit se, prosit rozechvění, strach vykoupit, vyplatit / osvobodit ohbí, roh / bašta modlitba, přímluva dřevěné uhlí, žhoucí uhlí vykoupení pascha, velikonoce (kral přesnice) n.pr Pelištejci; kral Filistinští být neobyčejný, být obdivuhodný ústa / ostří kulhavý (nepoužitelný v kultu) conj aby ne divy Hospodinovy dle, podle tesaný obraz boha, modla obrátit se, ohlédnout se ženina, vedlejší žena zde / sem

33 být nevěrný, vzpurný faraon otevřít (oči) dělat, činit, páchat, zhotovit nevěrnost, vzpoura, zločin pazneht, kopyto (rozdělené) býk (mladý) dílo, činění, konání náhle, překvapivě, znenadání protrhnout, trhat, učinit průlom kráva krok, ráz /...-krát svést, zlákat / přemluvit mařit, zrušit, učinit neplatným (slib, smlouvu) oddělit, rozejít se dvakrát q otevřít ni být otevřen, být volný / otevřít se rozprostírat se / rozestřít, rozšířit být plodný / plodit, nést ovoce sedmkrát otvor, vchod / brána kůň / jezdec / jízda, jezdectvo ovoce, plodiny starat se o, dohlížet brav, malý dobytek (ovce a kozy) n.pr Eufrat bujet, pučet dohled, správa táhnout do boje svléknout vnitřní opona, závěs (před velesvatyní) ustanovení, pokyny (Boží)

34 žebro / prkno / veřej / balkon skála poledne oddíl, šik, voj klíčit, rašit smát se / pi laškovat, laskat se krk, šíje "Hospodin zástupů" velký štít, pavéza n.pr Izák přikázat chlouba, okázalost, nádhera nedůležitý, skromný, nejmladší n.pr Sijón; kral Sion příkaz, přikázání, rozkaz strana, bok křičet, úpěnlivě volat (o pomoc) květ, kvítek postit se q být spravedlivý, být v právu hi konat spravedlnost / vyhlásit za spravedlivé křik, úpěnlivé volání stín, zastínění půst, postění / postní doba spravedlivý I.q sledovat, mít hlídku II.pi potáhnou (zlatem) q dařit se, mít úspěch hi učinit úspěšným, přivést ke zdaru sevřít / dotírat, sužovat spravedlnost, to správné sever zobrazení / obraz, socha sevřený / opevněný (sevřený hradbou) spravedlnost, spravedlivé konání, ospravedlnění

35 naděje q být svatý pi světit hi vysvětit shromáždit ptactvo col / pták / vrabec napětí / měřící pásmo svatý pohřbít schovávat, ukrývat hlas / zvuk / tón svatost / svatyně hrob kožní nemoc / plíseň / malomocenství q vstát, povstat hi pozvednout, postavit / dát povstat svaté místo, svatyně poklonit se, padnout na kolena malomocný růst / výška shromáždění, společenství lidu být vpředu, jít vstříc tavit / tříbit, vyzkoušet místo ni shromáždit se hi shromáždit, svolat shromáždění pravěk, dávný čas / východ / dříve, vpředu q být úzký, těsný / být nepřítelem hi sužovat, ohrožovat zabíjet kazatel předešlý / dříve nepřítel být malý mít naději, napjatě čekat východ, východní strana tíseň, ohrožení, nouze

36 předčítání / čtení / Čtení rozlícení, rozezlení být žárlivý, žárlit malý jít vstříc, potkat se, setkat se utnout, ustřihnout žárlivost, horlivost vykuřovat kadidlem, pálit kadidlo (obětovat) vstříc to nejzazší, konec koupit, získat dým z kadidla, obětní dým / vykuřování / kadidlo q být blízko / blížit se hi přinést napořád, odevšad majetek / (stav dobytka) stádo léto blízký konec, okraj (rákosové)stéblo, prut stěna, zeď blízko / bližní sklízet, žít věštit q být lehký, hbitý / nemít cenu, být bezvýznamný pi zlořečit dar sklizeň utnout, oddělit lehký, hbitý nitro / vnitřek / střed q volat / jmenovat / číst ni být volán / být pojmenován být rozezlen, rozlícen kletba, zlořečení

37 deset tisíc, desetitisíce první / dřívější být statný / přivázat / spiknout se uvnitř / uprostřed / mezi n.pr Jarobeám; kral Jeroboám dříve, prve luk / oblouk, duha osada, sídlo / tvrz q být mnohý hi rozmnožit, učinit početným být mnohý, četný, hojný q vidět, spatřit, hledět ni dát se vidět, ukázat se / zjevit se hi dát vidět, ukázat / zjevit roh ležet mnohý, bezpočetný/ mnoho vidoucí (prorok) rvát / roztrhnout / odtrhnout chvět se, být neklidný / trnout mnoho / dost vizáž, vzhled / jev prkno, deska noha množství, hojnost / mnohý hlava / vrchol / začátek věnovat pozornost, pozorně sledovat vyzvědět, vyslídit, vyšpehovat nesmírně začátek / prvotina / to nejlepší q být tvrdý / být těžký / být krutý hi zatvrdit chvíle / okamžik bezpočet / deset tisíc, desetitisíce n.pr "Na počátku", Genesis tvrdý / těžký

38 prázdný, marný / prázdnota mateřské lůno, děloha hlahol / bojový křik panovat naprázdno, s prázdnou (bez kořisti) slitování běžet, prchat pronásledovat, honit, štvát jet, vézt se mýt, omývat běžec, spěšný posel duch / dech / vítr vůz / vozba být daleko, být vzdálený být široký / rozšířit se čich / vůně vůz / vozy, vozba daleký, vzdálený / opodál široký, prostranný q pozvednout, zvedat / být pozdvižen / být vznešený po dát vyrůst / vychovat / postavit / vyvýšit hi zvedat / pozdvihnout (oběť) majetek, jmění / dědictví dálka, dálava šíře, prostor oběť pozdvihování granátové jablko mít spor, soudit se, přít se prostranství, náves výšina poet jásat, výskat soudní pře, spor slitovat se, být milostiv hlaholit, hlaholem chválit / spustit válečný ryk

39 nepřístupné místo / tvrz, hrad zlámat, zdrtit / utiskovat zlo, zloba, špatnost jásot, výskot / bědování pole (otevřené místo) jen, pouze chvět se, třást se, dunět bližní, druh ovce být vinen, být svévolný, úmyslně konat bezpráví / být bezbožný, hřešit uzdravit, léčit hlad veselit se, rozjařit svévole, zvůle / nespravedlnost lékař pást veselí, veselost svévolník / bezbožník být mátožný, skleslý pastýř veselí, rozjařilost být sytý mít zalíbení, zalíbit si zelený, bujně rostoucí smát se / vysmívat se / laškovat sytý, nasycený zalíbení, obliba q být zlý, být špatný hi konat zlo, působit zlé osočovatel, žalobce / satan být nepřístupné, vysoký, nedobytný zabít zlý / zlo

40 Šeol / říše smrti, záhrobí / prázdnota, podsvětí ječmen / ječný být radostný, mít radost, radovat se šediny / stáří n.pr Saul břeh, lem / rty radostný myslet na, přemítat ptát se, zeptat se pytel / žíněné roucho radost položit, klást / ustanovit ni zůstat, zůstávat hi zanechat, ušetřit správce, úředník / velitel / kníže plášť, svrchní roucho jednat rozumně, prozíravě zůstatek uprchlík (ten, kdo vyvázl) nenávidět najmout / pronajmout / propachtovat pozůstatek / pozůstalý lid spálit (ohněm) nenávist, zášť odměna, mzda / zásluha odvést do zajetí, zajmout particula relationis že, co / jenž, který / protože kozlovitý démon, chlupatý kozlovitý ďas nádeník / nájemník zajetí / zajatci mručet, řvát (lev) chlupy, vlasy levá strana / levý / nalevo

41 býk / kus skotu prs, prsa sedmý zajetí být tkaný zahubit, zpustošit týden přikázat, poručit / doporučit úplatek záhuba, zhouba, devastace / bezživotí letnice, kral "svátek týdnů" hůl, berla / kmen (izr.) zabít, porazit / tepat Šaddaj (ozn. Boha;?!"Všemohoucí" akk šadu=hora) I.q rozlomit, zlomit ni být zlomen II.q nakoupit obilí klas smítko, prach nicota / nepravost, faleš, klam / zneužití I.zlom, rozlomení / úpadek II.obilí q přísahat, zavázat přísahou hi uložit přísahu, přimět někoho k přísaze úsvit, jitřenka q vrátit se hi vrátit, přivést zpět přestat, být netečný / odpočinout přísaha hi+pi pokazit, zničit, uvrhnout do zkázy volat o pomoc Sabat, den odpočinutí (sobota) sedm jáma, šachta Šófar, beranní roh (k troubení signálu) bloudit sedmdesát

42 pokojný, úplný, nenarušený být opilý, opít se ležení (místo i činnost) / lůžko / soulož akát pokoj, zachovalost, dokonalá celost opojný, kvašený nápoj z obilí a ovoce zapomenout proudit, téct proudem oběť díků a společenství, kral "oběť pokojná" sníh připravit o potomky, učinit bezdětným písař u soudu, soudní sekretář n.pr Šalamoun q poslat pi vyslat / propustit I.šíje / ramena / záda II.n.pr Šekem; kral Síchem zpívat vytasit stůl denom časně vstát, vyrazit časně ráno zpěv / píseň tři házet, hodit usadit se / bydlet n.pr "Píseň písní" třicet kořist, zisk obyvatel / soused položit / usadit / ustanovit třetí, třetina q být pokojný, úplný, nenarušený hi uzavřít mír byt, příbytek uložit se / ležet

43 slunce osmý n.pr Samuel třetina zub / ostrý výčnělek q slyšet hi dát uslyšet, zvěstovat nebesa, nebe předevčírem / dříve q opakovat, opětovat II.pi měnit, proměňit zpráva být liduprázdný, zpustošený tam dva, dvě střežit, dbát liduprázdná krajina / zpustošení / poušť směrem tam druhý strážce hrozná událost odtamtud podruhé stráž / strážnice, vězení olej / tuk jméno druhý / dvojnásobný stráž / strážní služba / ostražitost osm n.pr "Jména", Exodus rok n.pr. Samaří osmdesát vyhladit, vyplenit / zničit

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel)

Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel) Týden od 4. do 20. dubna 3 Texty na tento týden Jl, 4.2 20; 2,.5; 3, 5; 4,6 2; Sk 2, 4.4 3 Základní verš Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Neděle 15. (2.) listopadu

Neděle 15. (2.) listopadu Neděle 15. (2.) listopadu Otázky na opakování 1. Proč musela malého Mojžíše jeho matka skrývat? 2. Kde a jak byl Mojžíš vychováván? 3. Jak se Mojžíšovi ukázal Bůh? 4. Určete pořadí událostí v Mojžíšově

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Přečti si: Exodus 7,1-24

Přečti si: Exodus 7,1-24 Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Mojžíš a první rána Farao, vládce Egypta, zatvrdil svou mysl. Rozhodně se NECHYSTAL propustit své hebrejské otroky na svobodu. poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Mojžíš, deset ran egyptských a vyvedení Hebrejců z Egypta

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Mojžíš, deset ran egyptských a vyvedení Hebrejců z Egypta Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš, deset ran egyptských a vyvedení Hebrejců z Egypta Kniha Genesis opakování Doplňte jména v prvním sloupci

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Žalm 25 SLOVO ÚVODEM. Jiří Malý. Parafráze Žalmu 25 (Josef Straka 2009) 1/5 Bible, překlad 21. století ( Biblion o.s. 2009)

Žalm 25 SLOVO ÚVODEM. Jiří Malý. Parafráze Žalmu 25 (Josef Straka 2009) 1/5 Bible, překlad 21. století ( Biblion o.s. 2009) Žalm 25 SLOVO ÚVODEM Tento žalm je žalmem alfabetickým a abecedním, což znamená, že každý z 22 veršů tohoto žalmu začíná jedním písmenem hebrejské abecedy s výjimkou posledního verše. Více přiblíženo to

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.)

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.) PO STOPÁCH IZRAELE Téma: ABRAHAM aneb VÍRA A POSLUŠNOST Text 1. Mojžíšova 15,1-7 Úvod Úvodní text: Židům 11,8 a) Jak se projevila Abrahamova poslušnost z víry? b) Jak by se měla projevovat poslušnost člověka,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více