Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici"

Transkript

1 Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni: Ing. Fetter Na začátku jednání přítomno 16 členů zastupitelstva města. Během jednání se počet měnil. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města Tomáš Hubka. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a vedoucí odborů MěÚ. Ve smyslu znění zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92 a následujících novel zahájil starosta 11. zasedání Zastupitelstva města v České Skalici. Dle presenční listiny bylo přítomno 16 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuse k aktuálním záležitostem města 4) Majetkoprávní úkony města 5) Rozpočtové změny č. 2/2012 Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 1 Zahájení a volba komisí Složení pracovního předsednictva: Tomáš Hubka, Ing. Josef Daňsa, Jaroslav Hitschfel Složení návrhové komise: Mgr. Věra Junková, Ing. Aleš Vodička Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel. V 17:10 hodin přišli Mgr. Hanek. Celkem přítomno 17 členů ZM. Ověřovatelé zápisu: Kateřina Kozáková, Ing. Jaroslav Andres Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Zapisovatelka zápisu: Magda Sommernitzová, DiS. 1

2 K bodu č. 2 - Kontrola usnesení - schválena změna jednacího řádu jednací řád byl upraven a je zveřejněn na internetových stránkách města; - schváleny rozpočtové změny č. 4/2011, rozpočet města na rok 2012 bez výhrad a rozpočtové změny č.1/2012, které byly zapracovány do rozpočtu města; - společné cesty po turistických atraktivitách ve spolupráci s partnerským městem Polanica Zdroj připravuje se žádost k podání; - změna zřizovací listiny SVČ Bájo a změna zakladatelské listiny Českoskalických vodáren pracuje se na změně; - majetkoprávní úkony Gentrovi a Michlovi; přijetí daru od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vjezd do ATC Rozkoš dochází k úpravě nájemní smlouvy, kde se tento pozemek vypouští; - zastupitelstvo si vyhradilo projednávání a schvalování veřejnoprávní smluv na úseku stavebního zákona ve smyslu usnesení se postupuje; - zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Bc. Fejfara záměr multifunkčního sálu Václava Havla. K podání p. Obhlídala byly uvedeny následující informace p. Hitschfelem, tajemníkem MěÚ. - v dopise p. Obhlídala je mimo jiného uvedeno, že v zápise z předešlého jednání ZM bylo uvedeno, že se odmítá účastnit společné akce odkanalizování. Tato věta na jednání ZM opravdu zazněla, ale uvedl ji v souvislosti s kanalizací ve Zlíči p. Stehlík Majitelé pozemku by samozřejmě souhlasili s věcným břemenem, v tomto případě hovoří o třech nemovitostech, protože p. Obhlídal se jednání ohledně kanalizace nechce účastnit.. Nikdo z pracovníků toto neřekl a tak nelze v podstatě nic měnit. - další věc se týká jednání s p. Obhlídalem. S p. Obhlídalem se několikrát jednalo, první korespondence s ním je již z května roku 2011, kdy komunikoval s panem Vlčkem. Někdy bylo složité s p. Obhlídalem komunikovat, protože často odjíždí do zahraničí. S p. Obhlídalem komunikovali za město p. Vlček, p. Rufer a za projektového manažera Ing. Kováčová. V podstatě se nenašla shoda, protože p. Obhlídal trval na tom, že nechce gravitační přípojku. P. Obhlídal byl přesto vyzván, aby s gravitační přípojkou souhlasil. P. Obhlídal nesouhlasil, proto mu p. Rufer v říjnu loňského roku napsal dopis, že jeho nemovitost nebude připojena na kanalizaci. V této chvíli má p. Obhlídal ČOVku, jejíž povolení platí do r. 2015, ale problém nastal v tom, že byla zpracována projektová dokumentace na připojení nemovitostí, tyto projekty byly předány na životní prostředí a schváleny. A nyní mohou být dělány přípojky těm, kteří podepsali souhlas. Diskuse: Pí. Kozáková vznesla dotaz, jak bude do budoucna řešena věc s p. Obhlídalem. p. Hitschfel odpověděl, že p. Rufer ve výše zmíněném dopise p. Obhlídala informoval o tom, že pokud se bude chtít napojit později, náklady na přípojku si bude muset hradit sám (jak po svém pozemku, tak po městském). V této chvíli ani nelze p. Ohlídala napojit, protože projekt byl vypracován, kde jsou 3 tlakové přípojky a tím, že by se napojil p. Obhlídal by byl porušen projekt a jednalo by se tak o černou stavbu. Ing. Kováčová uvedla, že problém byl v tom, že p. Obhlídal nedal souhlas k uložení přípojky a město nemůže realizovat připojení, když nemá povolení. Pí. Kozáková vznesla dotaz, kolik p. Obhlídala bude pak zhruba přípojka stát. Ing. Kováčová odpověděla, že asi Kč. Ing. Šrůtek zmínil, že pokud nedostane další povolení k pokračování ČOV, je pak nějaká možnost objekt připojit. 2

3 Ing. Kováčová uvedla, že dle zákona o vodovodech a kanalizacích pokud nedostane povolení od vodoprávního úřadu, může město p. Ohlídalovi přikázat, aby se připojil na kanalizaci. Na toto byl p. Obhlídal upozorněn, nicméně uvedl, že vše projednal se svými právníky a všechny příslušné kroky podnikne. V této chvíli se nedá nic dělat. Ing. Vodička vznesl dotaz, zda je potřeba souhlas, i když je přípojka vedena po městském pozemku. Ing. Kováčová uvedla, že souhlas je potřeba vždy od majitelů dotčených pozemků. Bc. Fejfar vznesl dotaz k minule předkládanému návrhu vyhlášky týkající se ochrany nočního klidu. Zda se bude rada města nějakým způsobem touto vyhláškou zabývat. Je toho názoru, že se jedná o důležitou věc, nejen že lidé v sobotu, v neděli sečou trávu, řežou cyrkulárkama a regulace je potřebná. p. Hubka uvedl, že rada města tento návrh zatím neprojednávala, nicméně návrh vyhlášky bude jednoznačně součástí programu zasedání ZM Na vyhlášce pracuje odbor sociálně správní a tímto požádal vedoucího o písemnou informaci p. Prudilovi. JUDr. Jirouš upozornil na to, že se připravuje změna hygienických norem ohledně hluku, kdy se předpokládá, že veškerá pravomoc bude přenesena na obce, které si budou moci upravovat časové období. Je na zváženou, zda vytvářet něco nového nyní nebo počkat na novou legislativu. Ing. Šrůtek uvedl, že tuto změnu také zaregistroval a zda by nebylo opravdu lepší počkat na novelu zákona a poté vydat vyhlášku, protože zastupitelstvo si opravdu bude moci nastavit dny a určité akce, které město povolí. Bc. Fejfar uvedl, že je toho názoru že vyhlášku je dobré připravit, protože nevíme, jak dlouhý bude legislativní proces. Vyhláška může být připravena dopředu a sledovat legislativní proces. Nyní jde o to, aby se hluk omezil o nedělích a o svátcích. K bodu č. 3 Diskuse k aktuálním záležitostem města Starosta na úvod představil novou vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Kábrtovou. Bc. Fejfar uvedl připomínku k článku, který chtěl zveřejnit ve zpravodaji. Příspěvky se vztahovaly k jednání zastupitelstva, konkrétně k multifunkčnímu sálu Václava Havla a bioplynové stanici ve Zlíči. Je toho názoru, že článek nebyl špatně napsán a byl ochoten článek pozměnit, přesto nebyl otištěn a byl ujištěn, že článek vyjde ve zpravodaji následující měsíc se stanoviskem vedení města. Zmínil, že rada města by se měla více zabývat zpravodajem, jeho obsahem a také správní radou zpravodaje a zda ve zpravodaji neumožnit tisk zastupitelů, kteří mají jiné názory, aby příště, když zastupitel pošle nějaký článek, aby se mohl také vyjádřit. p. Hubka odpověděl, že se jedná o redakční radu, nikoli správní radu zpravodaje. Dále zmínil, že poprvé slyší o tom, že by autor byl ochoten změnit obsah článku. Článek nebyl zveřejněn proto, že některé informace byly nepravdivé. Bc. Fejfar zmínil, že článek multifunkčního sálu nebyl vůbec kontroverzní a vyzývá občany k tomu, aby nějakým způsobem vyjádřili. p. Hubka uvedl, že netvrdil, že článek týkající se multifunkčního sálu byl kontroverzní. Dále ale, např. v článku souvisejícího s přejmenováním části ulice Maloskalické bylo napsáno, že prosadil protinávrh na vybudování multifunkčního sálu. To ovšem není pravda, protože součástí programu nebylo přejmenování ulice. Bc. Fejfar požádal o informaci k slavnostnímu zasedání dne Ing. Daňsa uvedl, že se jedná o hlavní oslavy 150. výročí úmrtí Boženy Němcové, kdy se hledala nějaká forma. Dospělo se k názoru, že by bylo vhodné uskutečnit např. slavnostní zasedání. Vedle zastupitelů jsou pozváni další hosté, krajští zastupitelé, zástupci spolků cca 3

4 100 lidí. Z důvodu kapacity je akce jen pro pozvané. Jak je na pozvánkách uvedeno, program se skládá z koncertu, mluveného slova (4 příspěvky), kulturní vystoupení a zakončeno rautem. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda se bude tedy jednat o oficiální zasedání zastupitelstva, což v první řadě vyvolává problém s veřejností, protože jak bylo řečeno, nebude moci přijít kdokoli. Předpokládá, že by se na začátku jednání nemělo tedy kontrolovat usnesení, stanovovat komise, vést diskusi k aktuálním záležitostem města. V tom případě se nejedná o zasedání zastupitelstva. Doporučuje změnit název a to jako slavnostní shromáždění zastupitelů a pozvaných. Dále avizoval také svůj příspěvek na tomto shromáždění k Muzeu Boženy Němcové. Ing. Daňsa konstatoval, že s připomínkou souhlasí a bude se tedy akce formulovat jako shromáždění zastupitelů. Ovšem pozvánky se měnit již nebudou. Vznesl dotaz, jaké téma bude mít příspěvek. Bc. Fefjar uvedl, že příspěvek se bude týkat Muzea Boženy Němcové. Dále požádal o informaci, jaké další příspěvky budou v programu. Ing. Daňsa odpověděl, že příspěvky s různými tématy budou mít: PhDr. Havlík o Boženě Němcové, Mgr. Vlčková, která bude hovořit o odkazu Boženy Němcové do dnešní doby, Ing. Daňsa o památkách na Boženou Němcovou v celém běhu času a Mgr. Horký o problematice dalšího rozvoje a fungování Muzea Boženy Němcové. Příspěvek Bc. Fejfara bude zařazen jako pátý bez problému. Mgr. Hanek zmínil připomínku k usnesení rady týkající se správce stavby, kterým byl po odchodu p. Rufera, jmenován p. Hitschfel. Navrhl, aby se této funkce ujala Ing. Kábrtová a p. Hitschfel mohl plně věnovat chodu MěÚ. p. Hubka uvedl, že na připomínku bude brán zřetel a bude se jí zabývat rada města. Rada města nechtěla Ing. Kábrtovou hned po nástupu do funkce přetěžovat, a proto byl jmenován správcem stavby p. tajemník. Mgr. Hanek dále uvedl připomínku, zda ulici Lidická, od Penzionu Ronox k poště, by nebylo možné osadit dopravními značkami povolující obousměrný provoz cyklistů. p. Včeliš uvedl, že o ulici Lidické jednala dopravní komise a jedná se také o tom, že bude obousměrná. Dopravní inspektorát již jednou zamítl označení cyklistů v obou směrech. Bc. Fefjar uvedl připomínku k akci odkanalizování České Skalice, konkrétně se jedná o restauraci U Konvalinků na Husově náměstí. Septik je umístěn uprostřed mezi dvěma domy, je veden na druhou stranu. Problém je v tom, že údajná kanalizace je spíše dešťová kanalizace, která byla v projektu pojata jako přípojka. Domnívá se, že obdobný problém bude u sousedních domů např. bývalá prodejna Skaličanu, kde bude opět potřeba čerpat. Uvedl, že se znovu ukazuje, že příprava projektu byla podceněna, komunikace s majiteli nemovitostí a Českoskalickými vodárnami a požádal novou vedoucí odboru majetku, aby se podívala na náměstí a seznámila se se situací nebo, aby se tam šel podívat p. Vlček. V této souvislosti předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit kontrolu napojení kanalizačních přípojek na nově budovanou kanalizaci zvláště na Husově náměstí, případně v dalších problematických lokalitách. V případě shledání chyb zajistit neprojektování a projednání s vlastníky nemovitostí. Je toho názoru, že by se měly některé situace znovu prověřit. Technický dozor by se také měl částečně zaměřit na průběh stavby, jak je vykonávána (chyby v projektu, používání nepřiměřeně těžké techniky). p. Hubka konstatoval, že tato připomínka, která již zazněla na konzultaci zastupitelů, byla již přetlumočena na poradě vedení a p. Vlček by měl v nejbližších dnes tuto věc prověřit. Ing. Kábrtová uvedla, že na náměstí je to dle projektu, stávající stav byl zaměřen a vychází zde gravitační přípojka, aby se mohla kanalizace napojit opačným směrem než do řeky. Bc. Fejfar uvedl, že je to obdobná situace jako v Podskalní ulici, proto žádá město, aby takovéto věci znovu prověřilo. Pokud je v projektu uvedeno, že u p. Konvalinky vytékají nějaké splašky a přitom to není pravda, pak by to měl projektant přeprojektovat. Občané se na 4

5 něho obracejí jako na zastupitele, a proto zde tuto problematiku uvádí a myslí si, že město má dostatečné kapacity k tomu, aby ty to záležitosti byly znovu prověřeny. Ing. Kábrtová konstatovala, že konkrétně s Konvalinkovými bylo na místě jednáno, septik byl obhlídnut. Bc. Fejfar vznesl tedy dotaz, jak má být připojen na kanalizaci. Ing. Kábrtová odpověděla, že gravitačně. Ing. Šrůtek uvedl, že výbor rozvoje města jednal již se dvěma zájemci, kteří by se chtěli podílet na přípravě strategického plánu. Z jednání výboru tedy následně vyplynul návrh na usnesení, který by oficiálně odstartoval záležitost strategického plánu, konkrétně způsob výběru tzv. kouče pro zadávací podmínky strategického plánu. a ukládá starostovi zajistit kontrolu napojení kanalizačních přípojek na nově budovanou kanalizaci zvláště na Husově náměstí, případně v dalších problematických lokalitách. V případě shledání chyb zajistit neprojektování a projednání s vlastníky nemovitostí. Hlasováno: 8 pro, 0 proti, 9 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne pověřuje vedení města přípravou a vypsáním výběrového řízení na pozici kouče strategického plánu, který bude zodpovědný za řízení, metodiku a zpracování přípravné fáze strategického plánu (tvorba zadávacích podmínek SP) ve spolupráci s VRMDI, vedením města, zastupiteli města a veřejností. Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel Bc. Fejfar vznesl připomínku, že v Zájezdě byl v souvislosti s budováním kanalizace shozen komín paní Kollertové. p. Hubka uvedl, že již proběhlo jednání s panem Bc. Kollertem a paní Kollertovou a věc je řešena jako pojistná událost. Bc. Fejfar doplnil, že provádění stavby se v některých případech může týkat přímo nemovitostí. Co se týká jeho nemovitosti v Podskalní ulici, nechal si vypracovat statický posudek a bude mít na nemovitosti terče, které budou sledovat vliv probíhající stavby na nemovitost. Většina občanů si takto své nemovitosti neošetřila a je toho názoru, že alespoň p. Vlček by mohl těmto lidem poradit, aby si nechali tyto terče umístit na svoji nemovitost a mohlo být tak vysledováno, zda stavba nepůsobí právě praskání zdí apod., jak již tomu je na jednom domě v Podskalní ulici, kde je prasklý štít. Pí. Kábrtová zmínila připomínku, že její dům se neustále klepe a vibruje vlivem provozu při stavbě, kdy v Podskalní ulici jezdí těžká technika. Stěna vedle domu, která byla opravena, je znovu popraskaná a nedokáže si představit, až bude stavba probíhat přímo u jejího domu. Bc. Fejfar upozornil na to, že ulice Podskalní je opravdu zatěžována velkou technikou a může tak dojít k porušení nemovitostí. Uvedl, že např. místo velké tatry by měla být do této ulice poslána např. menší avie apod. Měl by se kontrolovat průběh stavby i z tohoto hlediska. p. Hubka uvedl, že Podskalní ulice je jedna z choulostivých lokalit a obrátil se na přítomného Ing. Jiránka (technická dozor stavby), aby byl dáván i důraz na komunikaci s občany. Ing. Jiránek uvedl, že tato lokalita není jednoduchá, v každém případě zhotovitel nejdříve dělal pasportizaci všech domů před stavbou. Samozřejmě stav se musí hlídat také během stavby, a pokud po stavbě dojde k vyhodnocení nemovitostí, zda jdou v pořádku nebo ne. 5

6 Pakliže pokud dojde na nějaké znehodnocení nemovitosti, je možné se odkázat na zhotovitele stavby a pokud se zjistí oprávněnost požadavků je povinen hradit škodu. Bc. Fejfar vznesl dotaz, za kým by občané měli teda jít a na koho se v takovýchto případech obrátit. Pokud ví tak, zhotovitelem je fy Geosan Group a jediného koho zná je p. Šebek. Ing. Daňsa konstatoval, že v tomto ohledu je tou osobou p. Šebek, za dodavatele a za investora (město) p. Hitschfel. K bodu č. 4 Majetkoprávní úkony města Na úvod Ing. Daňsa uvedl, že následující návrh je překládán v návaznosti na kanalizaci v Zájezdě, na diskusi minulého zasedání zastupitelstva, aby se mohla věc technicky dořešit je potřeba učinit určité majetkoprávní úkony Koupě a zřízení věcného břemene Koupě pozemku p.č. 498/3 orná půda o výměře 32 m 2, který je oddělený z pozemku p.č. 498/2 vše v obci Česká Skalice a v kat. území Zájezd u České Skalice a zřízení věcného břemene spočívající v právu vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 498/2 orná půda v rozsahu geometrického plánu č /2012 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice Důvod: Jedná se o část pozemku, na kterém bude umístěna čerpací stanice kanalizace pro odkanalizování lokality Zájezd. Věcné břemeno se zřizuje pro přístup a příjezd k této čerpací stanici. Cena: Kč 150,-/m 2,tj. cena celkem Kč 4.800,- + cena za zřízení věcného břemene Kč ,- Poznámka: Jelikož pozemek p.č. 498/2 je zatížen věcným břemenem užívání ve prospěch paní Ludmily Kollertové, bude současně s kupní smlouvou uzavřena smlouva o zániku věcného břemene na kupovaném pozemku p.č. 498/3 vše v obci Česká Skalice a v kat. území Zájezd u České Skalice Vlastník: Bc. Pavel Kollert, nar , bytem Zájezd 47, Česká Kupující: Město Česká Skalice, Třída T.G.Masaryka 80, Česká Skalice, IČ Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí Město Česká Skalice zhotovení geometrického plánu hradí Město Česká Skalice daň z převodu nemovitostí - hradí prodávající Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje pozemek odkoupit a zřídit věcné břemeno za cenu požadovanou vlastníkem pozemku cena za pozemek Kč 4.800,- (Kč 150,- /m 2 ) + cena za zřízení věcného břemene Kč ,- Stanovisko odboru investic a majetku: Souhlasíme s koupí pozemku i se zřízením věcného břemene. Příloha: snímek mapy KN se zakreslením kopie geometrického plánu návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene návrh smlouvy o zániku věcného břemene Rada: Zveřejněno: není třeba Diskuse: Bc. Fejfar vznesl připomínku, že za vzniklou situaci by měl někdo nést vinu a nést odpovědnost, jak morální tak i finanční a k tomu bude směřovat usnesení k rozpočtovým změnám, které navrhuje. Ing. Daňsa uvedl, že další související záležitosti s rozpočtovými změnami budou prodiskutovány v rámci bodu rozpočtové změny. 6

7 Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda prodej pozemku nezkomplikuje záměr realizace cyklostezky okolo Rozkoše. Ing. Daňsa odpověděl, že od Povodí Labe byl dán ústní příslib, že v místech bude volný pás právě pro umístění cyklostezky. Tento prodej pozemku případné umístění cyklostezky by neměla ohrozit. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, zda by před samotným prodejem tohoto pozemku neměl být nejprve vyřízen alespoň písemný příslib od Povodí Labe, aby se pak nestalo, že pozemek bude prodán a nebude tam pak moci tuto cyklostezku zrealizovat. Ing. Daňsa odpověděl, že písemný příslib v tuto chvíli není a v každém případě, cyklostezka bude muset bít umístěna na pozemcích Povodí Labe, neboť ostatní pozemky jsou soukromé. Bc. Fejfar konstatoval, že toto se dnes nevyřeší. Město se snaží vyřešit vzniklý problém, a paní Kollertová toho jen využila a v rámci dohody se tento pozemek prodává. Ing. Daňsa doplnil, že i samotný záměr vytvoření cyklostezky je se záměrem ponechání přístupu k vodě. a schvaluje koupi pozemku p.č. 498/3 o výměře 32 m 2 v obci Česká Skalice k.ú Zájezd za cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem Kč a zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 498/2 dle geometric. plánu za jednorázový poplatek Kč od vlastníka Bc. Pavla Kollerta (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Zároveň schvaluje zánik věcného břemene k dotčeným pozemkům pro paní Ludmilu Kollertovou (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 4.2. Prodej Odprodej pozemku p.č. 1474/2 trvalý travní porost o výměře 100 m 2, který je oddělený z pozemku p.č vše v obci a v katastrálním území Velká Jesenice. Jedná se o pozemek u přehrady Rozkoš za kioskem u hlavní hráze, který navazuje na pozemek žadatelky. Cena: Dle znaleckého posudku v celkové výši Kč ,- Kupující: Ludmila Kollertová, nar , bytem Zájezd 47, Česká Skalice Náklady spojené s převodem: poplatek za vklad do KN hradí kupující zhotovení geometrického plánu hradí kupující daň z převodu nemovitostí - hradí prodávající Stanovisko komise výstavby a ŽP: Komise doporučuje odprodat část pozemku p.č Oddělení pozemku by vzniklo protažením hranice pozemků 1479/1 a Navrhovaná cena 150,- Kč/m 2. Pozemek 1474 nenavazuje na žádné městské pozemky. Stanovisko odboru investic a majetku: Pozemek doporučujeme odprodat za cenu dle znaleckého posudku. Příloha: snímek mapy KN se zakreslením kopie geometrického plánu návrh kupní smlouvy Rada: a Zveřejněno: a schvaluje prodej pozemku p.č. 1474/2 o výměře 100 m 2 v obci a kat. území Velká 7

8 Jesenice za kupní cenu Kč pro kupujícího Ludmilu Kollertovou (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Hlasováno: 14 pro, 0 proti, 3 se zdržel 4.3. Lokalita Na Hradě, část Adam Zastupitelům byl předložen materiál týkající se financování infrastruktury lokality Na Hradě, část Adam. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Daňsa uvedl, že tato žádost je předkládána k projednání opakovaně a je potřeba tuto záležitost nějakým způsobem uzavřít. Nabídkami se zabývala rada města i výbor ZM. Důvodová zpráva shrnuje záležitost, včetně nabídky Ing. Haranta. Zmínil, že o záležitosti bylo diskutováno na konzultaci zastupitelů a z té také vyplynul návrh usnesení, který byl vypracován některými zastupiteli a je nyní předložen. Návrh usnesení vychází ze zmíněných pravidel a dále zohledňuje místní podmínky a zájem na vybudování páteřní komunikace a hovoří také o využití stávající vypracované dokumentace a její zahrnutí do výstavby celé lokality. Diskuse: Bc. Fejfar uvedl, že průběh několika jednání s Ing. Harantem ukazuje, že vedení města rezignovalo na svoji funkci a že vedení pouze přejímalo a přebíralo materiály, které předkládal pan Harant. Většina materiálů je zpracována panem Harantem. Na pracovním jednání se dotazoval, k jaké ze tří navrhovaných variant se přiklání rada a bylo mu odpovězeno, že přijatelná je varianta č. 2, ve které by se město zavázalo, že vybudovanou komunikaci převezme od p. Haranta a čímž by se město zatížilo do budoucna. Tehdy podotkl, že v takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, která musí mít nějaké téměř náležitosti kupní smlouvy, termín plnění a přesně daná cena. Nic z toho nebylo připraveno a je předloženo nějaké usnesení, které vedení předkládá jako své. Sám navrhuje také usnesení, byť se domnívá, že nebude přijato. (návrh předán před jednáním ZM). Uvedl, že tento postup se mu zdá neseriózní vůči zastupitelům. Vznesl zásadní otázku, na kterou dosud nedostal odpověď, a to, zda je pro město spojovací cesta životně důležitá. Dále se ptá: jaké sítě jsou pro město důležité pro to, aby propojilo své pozemky, které jsou nad lokalitou Adam; jaké vyšší náklady vzniknou jakémukoli investorovi, pokud by projektoval 18 domků. Bez těchto odpovědí nemůže hlasovat pro žádnou z variant a navrhované usnesení dává volnost pro nějaké další jednání. Je toho názoru, že za poslední rok a půl, kdy zastupitelstvo záležitosti projednává, vedení nic nového nepřipravilo a vše šlo od Ing. Haranta. Ing. Daňsa uvedl, že se ohrazuje k vyjádřením p. Fejfara, protože opakovaně osočuje postupy vedení města a jeho názory jsou nepravdivé. Byl zde nějaký způsob přípravy jako byl v lokalitě U Sadu a jiných místech a žádné poplácávání po ramenou nebylo. Požádal kolegu, aby nechal osočování. Uvedl, že osobně na výboru rozvoje města vysvětloval, jaký byl původní záměr města, který byl zamítnut. Cena pozemku byla 600 Kč a z toho 300 Kč by hradilo město a 300 Kč stavebník. Samozřejmě město má zájem na vybudování cesty, protože město ani žádnou jinou lokalitu pro výstavbu nemá. Podotkl, že sice bylo hovořeno o Zlíči, ale zatím skutek utek. Je toho názoru, že město potřebuje mít takovouto lokalitu připravenou, je jen otázka zda se najde partner nebo ne. p. Hitschfel uvedl, že vybudování páteřní komunikace má smysl a dává tak lokalitě budoucnost. Protože pak by se do dané lokality mohlo pouze ze strany vojenského hřbitova a ze Švermovy ulice, jinak ne. Tato komunikace má význam, i v ÚP je plánována páteřní komunikace a že majitel pozemků, nebude moci pozemky využít na nic jiného, jen na vybudování páteřní komunikace. 8

9 p. Hubka konstatoval, že není pravda, že by vedení města nepřipravilo žádné usnesení. Připravilo, ale po seznámení s návrhem, který byl zaslán em, bylo domluveno, že bude předloženo navrhované usnesení. Bc. Fejfar omluvil se, zda někoho urazil svým výrokem. Je to veřejný výrok, mluvené slovo a má trochu jinou váhu než písemný. Připomněl, jak dle jednacího řádu má vypadat materiál předkládaný k projednání v zastupitelstvu. Tento materiál podle jeho názoru, nemá standardy, které má mít. Obsahem má být zdůvodnění a popsání záležitosti tak, aby se zastupitel mohl rozhodnout správně a svobodně. Tento nedostatek zde postrádá. Ing. Šrůtek podotkl, že materiály by se měly více projednat se zastupiteli. Zastupitelé nemají takové informace, jako třeba radní. Jelikož zatím nedošlo k nějakému společnému návrhu, rozhodlo se jejich sdružení navrhnout usnesení a nějakým způsobem tuto záležitost dokončit: Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schvaluje - provedení změny stavby (seznam platných povolení viz příloha č.2) před jejím dokončením spočívající ve změně osoby stavebníka, kterým bude nově pouze pan Ing. Jan Harant - výstavbou infrastruktury v lokalitě ADAM panem Ing. Janem Harantem dle již schválené dokumentace s tím, že město převezme v budoucnu do svého majetku infrastrukturu v souladu s bodem 5 g) schválených pravidel finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města - pověřuje vedení města projednat a připravit pro jednání ZM plánovací smlouvu s Ing. Janem Harantem ve které budou kromě výše uvedených bodů obsaženy finanční částky vycházející ze současných možností města: a) příspěvek na stavebníka je stanoven ve výši ,- Kč bez DPH a bude vyplácen dle bodu 5 e) schválených pravidel b) příspěvek na vybudování páteřní komunikace pro budoucí rozvojové území Na Hradě ve výši ,- Kč bez DPH, který bude vyplacen 50 % v roce 2013 a 50 % v roce 2014 c) příspěvek na projektovou dokumentaci, který byl již vyčerpán, ve výši ,- Kč bez DPH - pověřuje vedení města zajistit v novém připravovaném ÚP vymezení této páteřní komunikace v celém rozsahu. Uvedl, že návrh je předkládán v souladu se schválenými pravidly, první dva body jsou totožné s návrhem pana Haranta a pak byla přidána částka, která ho zajímá asi nejvíce. Finanční příspěvky byly rozděleny do třech částí: a) částkou Kč by měla být zajištěna podpora pro všechny stavebníky, s tím, že částka bude vydána v případě existence stavebního povolení na RD a ve smlouvě by mělo být ještě uvedeno, že při nedodržení stavebního povolení se částka vrací; b) částka Kč bude určena na výstavbu páteřní komunikace, která je pro tuto lokalitu velmi důležitá, částka by měla být splacena 50 % v roce 2013 a 50 % v roce 2014; c) poslední částka byla již vyčerpána a jednalo se o náklady za projektovou dokumentaci, která byla již zpracována. Zmínil, že takto byl navržen nějaký způsob řešení a i přesto, že není znám přístup p. Haranta, je návrh předkládán k hlasování. Ing. Andres sdělil, že o páteřní komunikaci v této lokalitě a jak je důležitá, bylo již několikrát hovořeno a projednáváno několik finančních variant. Uvedl, že p. Fejfar vznesl dotaz, zda je komunikace důležitá, když zde bylo uvedeno, že samotný výbor rozvoje města tuto záležitost projednával a podporuje ji. Také zdůvodňoval jak je důležitá kanalizace ve 9

10 spádu, jak je důležitá komunikace a jak je to důležité pro celou zástavbu směrem nahoru a na kopci. Ing. Vodička uvedl, že částka na páteřní komunikaci byla navržena s přihlédnutím k možnostem rozpočtu a splácení této výše částky. Podotkl, že v této chvíli se ještě neví, jak bude vypadat rozpočet města v roce 2013, kdy město může mít na splátky, ale také nemusí. Město se zavazuje do budoucna k něčemu, i když se neví, jaké budou zdroje financování. Bc. Fejfar podotkl, že pokud mu přijde materiál k projednání v ZM, který zřejmě schválila rada města a kde se v bodu č. 3 uvádí, že zastupitelstvo města bere na vědomí, že výstavba v lokalitě Adam na pozemcích ve vlastnictví pana Haranta bude řešena ve vlastní koncepci investora, pak mu to napovídá to, že i rada města zvažuje, zda je komunikace nutně potřebná. Je toho názoru, že bod č. 3 mu dává právo se ptát na to, zda je komunikace potřebná. pí Kozáková připomněla, že je potřeba vykoupit i ostatní pozemky k vybudování komunikace, která je již zanesena do ÚP, než se začne realizovat celá záležitost. Ing. Andres připomněl, že Ing. Harant asi na třetím jednání slíbil a uváděl to i tehdy v návrhu, že zajistí vykoupení zbývajících pozemků na komunikaci. Uvedl, že město bude muset při projednávání územního plánu tuto záležitost pohlídat a případně na to upozornit, aby tato podmínka byla do ÚP zanesena. Ing. Šrůtek uvedl, že město si musí uvědomit, že příspěvek na komunikaci zřejmě není finální. Část pozemků je vykoupená, ale některé bude ještě potřeba vykoupit. Bc. Fejfar poděkoval Pro město, že připravilo návrh usnesení, ale nebude pro něj hlasovat, protože, nemá úplně jasno v předložených částkách a to z hlediska DPH nebo v případě poskytnutí příspěvku tedy daru stavebníkovi, počítání daně darovací. Vznesl protinávrh usnesení: a ukládá starostovi města zajistit vyhodnocení lokality Adam se zaměřením na potřebnost komunikace a sítí z hlediska dalšího rozvoje lokality nad pozemky Ing. Haranta. V případě potřebnosti posílení inženýrských sítí vyčíslit rozdíl, který by mohl být uvažován pro případný příspěvek města na pokrytí vícenákladů Ing. Haranta. Ing. Šrůtek podotkl, že z hlediska DPH by se na návrh měla podívat alespoň Ing. Stránská a případně částky upravit. Bc. Fejfar navrhuje přerušit zasedání a upravit částky, případně formulaci, ať je jasné jakou podporu lokalita dostane. Ing. Šrůtek uvedl, že usnesení by se mělo schválit bez přiložené tabulky. Stěžejní je bod: a) Kč dostane každý stavebník, dle podmínek; b) Kč je příspěvek pro investora na infrastrukturu a komunikace by měla být dle pravidel pak převedena na město. Bc. Fejfar uvedl, že pokud by z usnesení byla vypuštěna kalkulace, pak se o tom dá hlasovat, protože stejně na příštím jednání zastupitelstva by měla být předložena plánovací smlouva nebo minimálně smlouva o zajištění lokality. Ing. Vodička uvedl, že v návrhu Ing. Haranta pod bodem č. 2 je uvedeno, že výstavba infrastruktury proběhne dne schválené dokumentace, jejímž obsahem je mimo jiné i parcelace a to pro 18 parcel. Dle využitých parcel bude pak upravena i celková částka příspěvku pro každého stavebníka tedy bod a), ale bod b) je pevný a částka se nijak nezmění. Bc. Fejfar podotkl, že bod b) by se měl upravit o DPH, protože se jedná o příspěvek. Jednání bylo krátce přerušeno, k upřesnění návrhu usnesení. Během přerušení byl upřesněn návrh usnesení lokality Adam, konkrétně částky ve vazbě na DPH: a) Kč b) Kč c) Kč včetně DPH. 10

11 Ing. Futera uvedl, že by se mělo hovořit i o infrastruktuře v jiných lokalitách města a ne jen o lokalitě Adam. V Zájezdě je staré azbestové vodovodní vedení, které nyní pokládáním kanalizace dost utrpělo a k obnově zatím nedochází. Ing. Šrůtek uvedl, že o vodovodním řádu, který je v současné době v žalostném stavu, bylo jednáno jak ve výboru rozvoje města, tak i s panem Bednářem. V budoucnu se plánuje obnova vodovodu a měla by se postupně vyčleňovat každý rok nějaká částka na postupnou modernizaci vodovodního řadu. Ing. Futera zmínil, že se domnívá, že pro město by bylo hospodárnější, kdyby se obnova udělala současně s kanalizací, vyšlo by to město určitě levněji. Ing. Šrůtek uvedl, že v tomto případě se jedná o dotační politiku, která nedovoluje použití dotační titulu i pro položení vodovodního řadu. Proto se musí dát vše do původního stavu a pak znovu kopat. a ukládá starostovi města zajistit vyhodnocení lokality Adam se zaměřením na potřebnost komunikace a sítí z hlediska dalšího rozvoje lokality nad pozemky Ing. Haranta. V případě potřebnosti posílení inženýrských sítí vyčíslit rozdíl, který by mohl být uvažován pro případný příspěvek města na pokrytí vícenákladů Ing. Haranta. Hlasováno: 2 pro, 8 proti, 7 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. a schvaluje v rámci zajištění infrastruktury v lokalitě Na Hradě, část Adam: - provedení změny stavby (seznam platných povolení viz. příloha č.1) před jejím dokončením spočívající ve změně osoby stavebníka, kterým bude nově pouze pan Ing. Jan Harant; - výstavbu infrastruktury v lokalitě ADAM panem Ing. Janem Harantem dle již schválené dokumentace s tím, že město převezme v budoucnu do svého majetku infrastrukturu v souladu s bodem č. 5, písm. g) schválených pravidel finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města; - pověřuje vedení města projednat a připravit pro jednání ZM plánovací smlouvu s Ing. Janem Harantem, ve které budou kromě výše uvedených bodů obsaženy finanční částky vycházející ze současných možností města: d) příspěvek na stavebníka je stanoven ve výši ,- Kč a bude vyplácen dle bodu č. 5, písm. e) schválených pravidel; e) příspěvek na vybudování páteřní komunikace pro budoucí rozvojové území Na Hradě ve výši ,- Kč, který bude vyplacen 50 % v roce 2013 a 50 % v roce 2014; f) příspěvek na projektovou dokumentaci, který byl již vyčerpán ve výši ,- Kč včetně DPH; - pověřuje vedení města zajistit, v novém připravovaném ÚP vymezení této páteřní komunikace v celém rozsahu. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 2 se zdržel 11

12 K bodu č. 5 Rozpočtové změny č. 2/2012 Zastupitelům byly předloženy rozpočtové změny a dále návrhy k jednotlivým investicím související s rozpočtem města: žádosti o dotace a jejich akceptování, odsouhlasení nerozpočtovaných příjmů a financování nových vyvolaných investičních akcí. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Vodička uvedl, že finanční výbor návrh rozpočtové změny projednal a připomínkoval pouze to, aby do budoucna bylo možné odůvodnit některé investice např. proč se dělá generální oprava auta, nebo se prodává auto apod. Jinak FV doporučuje rozpočtové změny ZM schválit. Diskuse: p. Kmošťák krátce shrnul záležitost opravy avie TS. Uvedl, že původní poptávka byla zaměřena na vyšší kategorii automobilu a to 10t, později se začaly poptávat auta do 10tun. Shodou okolností se nabídl příležitostný prodej auta od p. Kotyzy, který v současné době má na prodej auto za cca Kč bez DPH. Tento návrh nebylo možné z nedostatku finančních prostředků přijmout. TS si tedy půjčovalo auto od Českoskalických vodáren, ovšem náklady jsou vysoké a tak se znovu navrhuje oprava ve výši Kč. TS takový typ auta potřebují a je denně v provozu. Ing. Stránská krátce okomentovala jednotlivé položky rozpočtových změn. V prvních pěti bodech se jedná o příjmy neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, evropských peněz, SFŽP. Ve výdajích je navrženo rozdělení pro základní školu, pečovatelskou službu a neinvestiční převody city walk, kdy se jedná o tzv. časový nesoulad, kdy peněžní prostředky byly již vynaloženy, a proto jsou částky směrovány do rezervy. Dále jsou to investiční transfery na akci odkanalizování aglomerace. Celá částka od Národního fondu, resp. dotace byla použita ke splacení úvěru u KB. Dalším příjmem je výtěžek výherních hracích automatů, kdy část peněz je zatím přesunuto do rezervy a bude o ní rozhodnuto později a část příjmů bude použit na instalaci měřiče rychlosti v Bezručově ulici. Z rezervy je čerpána částka na zaplacení vybudované infrastruktury v ulici U Sadu, kdy částka nebyla záměrně vyplacena v loňském roce. Dalším čerpáním je zmiňovaná oprava Avie TS a vodovodu v Zájezdě se týká další výdajová položka čerpána z rezervy. Pod úpravě výše poplatku za hroby se navrhuje získaný příjem použít na nákup sekačky na hřbitov. Poslední výdajovou položkou čerpanou z rezervy je na opravu podlah v ZŠ. Takto navrhované rozpočtové změny jsou předkládány ZM ke schválení. Ing. Daňsa doplnil k položce výherních hracích automatů, že přímý výtěžek z automatů je ve výši Kč. Částku Kč poskytla na základě dohody se starostou firma GAPA Group, která je provozovatelem hracích automatů a město Česká Skalice si vybrala firma sama. Dále k podlahám ve škole dodal, že právě z výtěžku hracích automatů se ZŠ schvaloval příspěvek na opravy podlah. Letos když je výtěžek malý se proto navrhuje částka ve výši Kč z rezervy rozpočtu. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda částky týkající se City walk a výtěžek hracích automatů ( Kč) jdou do rezervy. Ing. Stránská odpověděla, že těmito částkami se navyšuje rezerva schválená v rozpočtu. Bc. Fejfar podotkl, že příště by bylo dobré, kdyby byla uvedena u jednotlivých položek odrážka o celkové výše rezervy. 12

13 a schvaluje rozpočtové změny č. 2/2012 schváleného rozpočtu pro rok Viz. příloha č. 2. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5.1. přijetí akceptovaných žádostí o dotace, resp. schválení financování dotačních investičních akci Ing. Vodička uvedl, že finanční výbor souhlasí s přijetím předkládaného návrhu. Ing. Stránská uvedla, že v podstatě se jedná o to, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s tím, že pokud město získá dotaci na uvedené akce je ochotno se podílet na této akci určitou částkou. Jedná se o dotační titul na hřiště pro seniory, příspěvek KhK na výročí Boženy Němcové (ten je bezpodílový), dále nákup kropícího vozu a poslední je program pro městskou knihovnu. Diskuse: Ing. Šrůtek uvedl, že ohledně lokality U zahrádkářů a umístění hřiště pro seniory, by se měla celá tato oblast nějakým způsobem zkulturnit a obnovit koupaliště na řece. Alespoň pro začátek, by technické služby mohly provést úpravy v okolí řeky, upravit břehy, umístit nějakou lavičku a vytvořit tak přirozené relaxační místo. Samozřejmě by to později chtělo do této lokality větší investici a třeba i vypracovat projekt, ale zatím by určitě stačilo provést jen mírné úpravy, aby i okolí toho hřiště, nějak vypadalo. p. Hubka uvedl, že tento námět byl již zmíněn na konzultaci zastupitelů a ujistil přítomné, že tyto připomínky nikde nezapadají. Technické služby provedou údržbu, pokácení náletů, umístí se případně lavička apod. V případě koupaliště bude zřejmě projekt nutný a je pak otázka, zda by technické služby byly schopny zajistit odtěžení dna řeky atd. Ing. Andres konstatoval, že k této záležitosti bude určitě potřeba projekt a přinejmenším s vyjádřením Povodí Labe a dalších složek státní správy. Bc. Fejfar uvedl, že jako budoucí senior by raději chodil po opravených chodnících, než by cvičil na nějakých přístrojích. Je toho názoru, že měl být vypracován komplexní projekt a upraveno celé území. A to jak z hlediska záležitosti sportovní, koupací, odpočinkové a možná i kulturní apod. Podotkl, že výbor pro rozvoj a potažmo ani zastupitelé nemají informace o takovýchto připravovaných akcích. Na příští jednání výboru předloží usnesení týkající se právě toho, aby výbor byl informován o tom, co město plánuje ještě před tím, než se začne projektovat, aby to nebyly věci zbytné. Mimo jiné je i povinností a posláním výboru tyto věci projednat a sdělit své stanovisko k dané věci a následně by pak zastupitelstvo odsouhlasilo akce, které se budou projektovat atd. Myslí si, že tento postup by byl správný a doufá, že pokud bude předložen takovýto postup zastupitelstvo jej schválí. Ing. Daňsa uvedl, že v rámci MAS je připravován projekt Modrý pás Úpa, kde v tomto prostoru by mělo být umožněno vystupování z lodi a nějaké odpočívadlo. Bc. Fejfar požádal, aby byly výboru rozvoje města předloženy takovéto informace o připravovaných akcích. Ing. Šrůtek uvedl, že je dobře, že se rozjel nějaký projekt v okolí řeky a do budoucna tuto aktivitu vítá. Mgr. Hanek uvedl, připomínku zda město, tím že bude vytvořeno místo pro koupání, se nezaváže k tomu, aby zde byla nutná záchranná služba. Bc. Fejfar uvedl, že v tuto chvíli by toto neřešil. Nebude se jednat o oficiální koupaliště, bude upraven terén a koupání na vlastní nebezpečí. p. Hubka konstatoval, že v prvním kole proběhnou jen nějaké úpravy terénu, bude dotazováno Povodí Labe, zda je to vůbec smysluplné a k odsouhlasení orgánů státní správy. 13

14 Ing. Kábrtová dodala, že na Povodí Labe již vznesla dotaz a nejsou k tomu vůbec nakloněny. Tím, že se provedou nějaké úpravy koryta řeky, se bude jednat o zásah do toku. a schvaluje přijetí akceptovaných žádostí o dotace a financování dotačních investičních akcí. Viz. příloha č. 3. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5.2. odsouhlasení nerozpočtovaných příjmů Ing. Vodička uvedl, že s návrhem finanční výbor souhlasí. Bez diskuse. a schvaluje nerozpočtované příjmy dle uzavřených smluv. Viz. příloha č. 4. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5.3. odsouhlasení financování nových vyvolaných investičních akcí Ing. Vodička uvedl, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit financování nových vyvolaných investičních akcí, až po řádném vysvětlení ze strany projektového manažera a odpovědných osob. Jednak se jedná o částku, která musí z něčeho vycházet, aby zastupitelé věděli, co vy se mohlo do této věci investovat, že se jedná o věc, která nebyla vysoutěžená a dále je zřejmé že došlo k nějakému pochybení. Ohledně azbestu ve škole, výbor doporučuje přijmout takové řešení, které bude zaručovat konečné vyřešení problému. a) čerpací stanice v Zájezdě p. Hitschfel uvedl k problematice ohledně čerpačky v Zájezdě následující: ve studii, kterou zpracovala firma IKKO s čerpačkou v této lokalitě počítala; společnost Proxion, která převzala studii vypracovala projekt tak, že by tam měla být čerpačka. Po konzultaci projektového manažera Voda CZ se SFŽP bylo doporučeno čerpačku vypustit a proto projektant vypracoval projekt tak, aby tam byla kanalizace spádová a kanalizace tak měla vést nízko po povrchem. Když pak byl vybrán generální projektant Vodárenská Chrudim, která měla zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, bylo zjištěno že tam došlo k nějakým nepřesnostem. Vodárenská Chrudim kontaktovala firmu Proxion a závěr byl takový, že kanalizace povede nízko pod povrchem a nad kanalizací bude vytvořen půdní val. Toto řešení se z časové tísni s fyzickými osobami neprojednalo a v konečné fázi pak fyzické osoby s tímto řešením nesouhlasili. Nyní je potřeba dokázat, zda město mělo nárok dostat dotaci na čerpačku v Zájezdě. Z dnešního jednání se SFŽP vyplynulo, že město má nárok jen na to, co je neprojektováno a tedy nemá nárok na dotaci na čerpačku ani na prohloubení kanalizační větvě pod pozemky pí. Pavlové a pí. Kollertové. Jako vícenáklad lze uplatnit nové zpracování projektu, který byl již zadán. Ing. Kováčová uvedla, že když se zpracovává takovýto projekt nelze předpokládat jaké parametry bude mít dotační titul a jak bude nastavený ten dotyčný program a prakticky od vyhlášení výzvy musí být předložena žádost, včetně nějakého rozpočtu. Město dalo zpracovat projekt v rozsahu např. 140 mil. Kč bez DPH, pak je ve výzvě uveden rozpočet 120 mil. Kč a projekt musí být zpracován v rozsahu 100 mil. Kč. Pokud by se rozpočet nevešel, město by bylo vyřazeno a nemělo by nárok na dotaci a tak se přistupuje k pokrácení projektu v některých místech. Město Česká Skalice má ještě štěstí v tom, že má neprojektované 14

15 přípojky, protože většina projektů, které nyní zpracovává, je nemá a žadatel si je tak musí hradit zcela sám. Bc. Fejfar uvedl, že několikrát kritizoval nepřipravenost stavby a teď se to začíná projevovat. Závěr města je v tomto případě takový, že nikdo za nic nemůže a město to zaplatí, s čímž on nesouhlasí. Je toho názoru, že někdo pochybil, ať už projektant, zpracovatel, projektový manažer. Všichni byli finančně odměněny a každý má svoji odpovědnost. Uvedl, že bude požadovat, aby se v této věci konalo dál a byl dohledán viník a město se pak na něho obrátilo třeba s žalobou. Myslí si, že se budou objevovat ještě i další chyby. Ing. Kováčová podotkla, že projektový manažer není projektant a tudíž není schopný říct, zda je to stavebně proveditelné nebo není. Konzultuje projekt s projektantem a to že projektant neřekl, že to není proveditelné byla chyba. Tím že by se zůstalo u původní varianty, čerpací stanice, bylo by vše v pořádku. Došlo by k pokrácení nákladů dojít v jiné lokalitě a tam mohlo dojít k chybě nebo nikoli, to nikdo neví. V tomto případě je výhoda to, že jsou neprojektovány přípojky, protože kdyby byl projekt zpracován pouze na hlavní a vedlejší řad, vše ostatní by město muselo hradit samo. Dále uvedla, že žádost byla podávána v roce 2009, během toho se stále dotační titul vyvíjel a smlouva byla podepsána až na podzim Bc. Fejfar uvedl, že v tento okamžik viníka hledat nechce, je ale pravda, že projektant naprojektoval jinak, protože viděl, že to tam nevyjde, někdo z města nebo projektového manažera dal k tomu souhlas, ale už se to neprojednalo s dotčenými osobami, takže je to jasné škodní jednání nějakých osob. Podotkl, že se může navrhované usnesení schválit, ale dále bude trvat na tom, aby město konalo ve smyslu návrhu jeho usnesení: zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit kontrolu realizace akce odkanalizování aglomerace Česká Skalice zaměřenou na předprojektovou a projektovou přípravu, koordinaci s Českoskalickými vodárnami s.r.o. a průběhu dohledu akce a výsledku kontroly informovat zastupitelstvo. Podle výsledku kontroly případné vícepráce a vícenáklady akce vymáhat po zodpovědných osobách a organizacích. Je toho názoru, že toto je normální postup, které nepotřebuje usnesení, a které by město mělo udělat. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda v navrhované částce je zahrnuto i vykopání a položení kanalizace. p. Hitschfel odpověděl, že v částce je zahrnuta čerpačka i vícepráce, tj. vyhloubení a zasypání. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda tedy je částka konečná a nebude se příště schvalovat ještě něco. p. Hitschfel uvedl, že v částce je i menší rezerva. Ing. Šrůtek dále se zeptal, jakou formou bude vybírán dodavatel. p. Hitschfel konstatoval, že se bude jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu a můžou být zvoleny dva způsoby: buď neveřejná zakázka, kterou by mohl získat současný dodavatel nebo formou samostatného výběrového řízení. Zde je riziko, že se jedná o velkou akci a pokud by vznikla do konce roku ještě další taková zakázka, pak se zakázky teoreticky načítavají. Ovšem nepředpokládá se, že by do konce roku ještě k něčemu obdobnému došlo a tedy se přiklání k možnosti, že výběrem jiného dodavatele město ušetří. Navrhuje tedy oslovit současného i jiného dodavatele a udělat veřejnou zakázku malého rozsahu. Ing. Šrůtek podotkl, že musí souhlasit s tím, že když někdo staví a něco se mi nelíbí a chce třeba něco reklamovat pak se taky bude hledat odpovědná firma nebo člověk. Samozřejmě je potřeba to v téhle chvíli vyřešit a schválit vyčlenění částky na řešení, ale nelíbí se mu, že by to mělo financovat jen město. Město se tak dostává do podobné situace jako v lokalitě U Sadu, kdy bylo potřeba vynaložit dalších Kč, aby se odvápnilo podloží. Uvedl, že se tímto připojuje k názoru, že by se mělo vynaložit více úsilí na určení a rozdělení finanční spoluodpovědnosti na tento problém. 15

16 Ing. Kováčová konstatovala, že tato chyba, která se stala, nebyla chyba záměrná, stalo se to, že si věc v dané chvíli někdo neuvědomil a vznikl tento problém. Předpokládalo se, že projekt lze provést a výhodou bylo to, že v dané lokalitě mohlo počítat s menšími náklady. Zpracovatel si neuvědomil, že to není technicky proveditelné. Nicméně záměrem toho bylo, aby se zkrátily náklady a snížily se tak náklady i pro město, protože předpokládáno, že to proveditelné je. Bc. Fejfar doporučil, aby město prověřilo všechny smlouvy včetně jejich plnění a kolik to plnění dosud stálo. Uvedl, že by ho zajímalo, kolik se již zaplatilo např. projektovému manažerovi, kolik za projekt apod. Je toho názoru, že někdo tuto chybu způsobil a mělo by se zjistit, kdo se chyby dopustil, kdo ji měl s lidmi zkonzultovat a dnes se to nemuselo řešit. Jeho požadavek je, aby byla zpracována komplexní informace pro zastupitele, aby se mohli rozhodnout a následně najít viníka, kterému budou náklady na základě smlouvy sníženy. b) kanalizace ul. 9. května p. Hitschfel uvedl několik informací ke kanalizaci v ulici 9. května: jedná se o záležitost, která byla zahájena v roce 2003, kdy bylo objednáno odkanalizování ulice Jiráskova. Bohužel není možné v tuto chvíli přesně říct, proč se kanalizace v ulici 9. května nestala součástí projektu ulice Jiráskova a nelze tak nikoho obviňovat. S údaji bylo pracováno a mělo dojít pouze k přepojení staré kanalizace k nové, která vede kolem obchvatu na ČOV. Projekt byl zpracován v roce 2005 panem Řezníčkem, v letech bylo zažádáno na SFŽP o dotaci. Dotace byla městu přislíbena, ale město se obávalo smlouvu podepsat, protože ještě nebyl hotov v té době ochvat města a tak nebyla jistota, že se podaří zabezpečit odtok fekálií až na ČOV. Ve stejném období se začalo pracovat na žádosti o dotaci na akci Odkanalizování aglomerace Česká Skalice a bylo požádáno o informace, které lokality je ještě potřeba odkanalizovat. Jednalo se o několik ulic ve městě a místní části Spyta, Zájezd, Zlíč. O ulici 9. května nebylo tenkrát hovořeno, protože se zřejmě předpokládalo, že je součástí projektu ulice Jiráskova. Poté když byla podána žádost na odkanalizování aglomerace o projekt, bylo dodatečně zjištěno, že tato ulice není v projektu. Na SFŽP se město snažilo uplatnit možnost rozšíření žádosti o tuto ulici, ale bylo řečeno, že pokud není projekt město nemůže žádost rozšířit. Ing. Kováčová uvedla, že projekt nebyl při odevzdání žádosti. Město se pak pokoušelo žádost rozšířit o danou lokalitu, ale bylo řečeno, že to nelze provést a nelze uznat jako uznatelný náklad. Bohužel když nebyl projekt předložen u žádosti o dotaci, nedalo se dotaci na to získat. p. Hitschfel doplnil, že když byl projekt zpracováván, v dané lokalitě nebylo tolik nemovitostí k odkanalizování, v současné době se jedná o 11 nemovitostí k odkanalizování (9 domků a 2 pozemky). Ing. Kováčová ještě uvedla, že se musí jednat o lokalitu, kde stojí nějaké nemovitosti a jsou určené k připojení na kanalizaci. Bc. Fejfar znovu uvedl, že se stala další chyba a je potřeba hledat proč se to stalo. Ing. Šrůtek vznesl žádost, zda by nebylo možné připravit projekt na tuto ulici a zkusit podat žádost o dotaci. Ing. Kováčová konstatovala, že dotace má parametry minimálních nákladů, které jsou min. 5 mil. Kč. Uvedla, ale že prověří jiné dotační tituly. Zmínila, že pokud by se podala žádost o dotaci, bude to trvat třeba 3/4 roku, než by město mohlo něco dostat. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda je nutné tuto ulici dokončit a napojit, zda je město něčím vázané. Ing. Kováčová uvedla, že si není jistá, ale myslí si, že při akci odkanalizování aglomerace se počítá připojení všech ekvivalentních obyvatel, ale samozřejmě to prověří. Je možné že, se s těmi lidmi počítá, že by se měla aglomerace připojit celá. Uvedla, že projekt by měl být 16

17 uzavřen před spuštěním zkušebního provozu ČOV. Dále zmínila, že dnes už se nedotují samotné přípojky, tedy že město je stejně musí udělat na své náklady. Konstatovala, že lidé by připojeni být měli, neboť by pak mohly být porušeny podmínky zhodnocení a uzavření akce. Ing. Šrůtek uvedl, že by se měla prověřit smlouva, zda by se nenašly prostředky v rezervním fondu, ale i možná dotace a pak teprve přistoupit k financování z prostředků města např. v příštím rozpočtu. Ing. Kováčová konstatovala, že již je prověřeno, že SFŽP na tuto akci žádnou dotaci neposkytne. Zbývá Ministerstvo zemědělství, a nebo Královehradecký kraj, který ovšem nerad dává dotaci obcím, které již podobné prostředky čerpají. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, jak je vysoká rezerva dotace. Ing. Kováčová odpověděla, že rezerva činí 10 % nákladů dotace. Jedná se ovšem o nenárokovou část dotace a na nepředvídatelné složky a události. c) ulice Podskalní, komunikace Zlíč p. Hitschfel k problematice ulice Podskalní uvedl: navrhovaná částka se skládá ze dvou částí. Jedna částka se týká kompletní rekonstrukce komunikace, na kterou SFŽP nepřislíbil (obruby, dešťové vpusti), další částka se týká přeložky plynu. Problematika přeložky plynu dle SFŽP prý mělo město předpokládat a tak není možné přeložku plynu uhradit z rezervy. Dále bylo jednáno alespoň o možnosti přispění na komunikaci, jednání stále probíhá a SFŽP se rozhoduje, zda městu přispěje na asfalt o šíři 2,5 m, ale zatím není znám závěr. Obdobně jako u komunikace ve Zlíči (položka Kč) se jedná o věc, která s akcí souvisí. Ing. Šrůtek uvedl, že by se mělo také přihlížet i k jiným lokalitám ve městě, které potřebují opravy komunikací. Např. ulice Krtičkova je nedokončená a lidé tam jezdí stále po štěrku, dá se říci, že je to takový největší rest města. Vznesl dotaz, zda je známa výše rozpočtu na tuto komunikaci. p. Hubka odpověděl, že se domnívá, že celkový rozpočet tam byl cca 2,5 mil. Kč. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda se bude v Podskalní ulici ještě bagrovat a pokračovat dál do zámkové dlažby. p. Ravinger odpověděl, že propojení bohatky s Podskalní ulici by mělo být někde v těch místech. Ing. Šrůtek zmínil, že by se mělo přihlížet ke stavu komunikace, aby snesla zátěž techniky apod. a aby pak ta porušená část byla opravena. p. Hubka odpověděl, že pokud dojde k nějakým škodám, které budou moci opravit místní firmy nebo technické služby, budou opravy určitě provedeny, jako byla např. oprava zdi u paní Kábrtové. Bc. Fejfar podotkl, že zeď u paní Kábrtové, která byla opravena, je znovu prasklá a je potřeba, aby byla staticky posouzena nebo alespoň umístěn terč. Dále je u baráku vybetonovaná strouha a ta je teď rozbitá, takže jí bude voda téct do baráku. Je potřeba se podívat přímo na místo a udělat alespoň nějaká opatření. d) asanace objektu ZŠ - azbest p. Hubka k problematice měření azbestu uvedl, že v současné době je budova prázdná, děti jsou umístěny v jiných prostorách školy a je navrhovaná částka Kč k tomu, aby se nějakým způsobem prostor vyčistil. V rámci konzultace byl uveden ještě návrh, aby se koupil vysavač, kterým by se prostor vyčistil a pak znovu zkusit budovu přeměřit. Nabídky, které byly předloženy a spočívají ve vyčištění prostoru, jsou finančně nákladné a pohybují se v rozmezí 2 3 mil. Kč. Jakou formu vyřešení tohoto problému použít ještě není jisté. Varianta zakoupení nějakého vysavače také není špatná, na druhou stranu je pravda, aby se nestalo to, že donekonečna se budou uvolňovat prostředky a nebude věc definitivně vyřešena. 17

18 Je potřeba zvolit nějakou variantu, naštěstí není dané období, do kdy se musí vše vyřešit, ovšem mohlo by se třeba již o prázdninách v této věci něco udělat. Vedení se přiklání k návrhu, zakoupit nějaký ten přístroj a zkusit prostory vyčistit. Ing. Šrůtek podotkl, že sice neviděl výsledky měření, ale docela ho překvapilo, že hala je čistá. Nedávno totiž byl ve sportovní hale a všiml relativně větší vrstvy prachu, proto si myslí, že by se mohla tímto vysavačem přejet i hala. p. Hubka uvedl, že se zřejmě tedy přistoupí k variantě zakoupení vysavače a může se pak i hala přečistit, ovšem změřit se dá znova jen škola. Ing. Vodička uvedl, že v souvislosti s problematikou odkanalizování a konkrétně ulice 9. května a lokality Zájezd navrhuje následující usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne ukládá starostovi města na nejbližším zasedání předložit písemnou zprávu, o tom kdo pochybil v přípravě projektu v lokalitě Zájezd a ulici 9. Května a jaká je hmotná odpovědnost plynoucí ze smluv a závazků, kterou je možno případně vymáhat. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne ukládá starostovi města na nejbližším zasedání předložit písemnou zprávu, o tom kdo pochybil v přípravě projektu v lokalitě Zájezd a ulici 9. Května a jaká je hmotná odpovědnost plynoucí ze smluv a závazků, kterou je možno případně vymáhat. Hlasováno: 10 pro, 1 proti, 6 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne ukládá starostovi zajistit kontrolu realizace akce odkanalizování aglomerace Česká Skalice zaměřenou na předprojektovou a projektovou přípravu, koordinaci s Českoskalickými vodárnami s.r.o. a průběhu dohledu akce a výsledku kontroly informovat zastupitelstvo. Podle výsledku kontroly případné vícepráce a vícenáklady akce vymáhat po zodpovědných osobách a organizacích. Hlasováno: 8 pro, 4 proti, 5 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. a schvaluje financování nově vyvolaných investičních akcí. Viz. příloha. Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 7 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. Starosta vznesl návrh, zda by se v rámci posunu v těchto záležitostech mohlo hlasovat o jednotlivých investičních akcích samostatně. Hlasováno: 14 pro, 1 proti, 2 se zdržel Ing. Šrůtek uvedl svůj názor, že se mu nelíbí tento postup. Tím, že nebylo přijato usnesení p. Fejfara ani p. Vodičky, zastupitelé budou vlastně hlasovat o čerpání z rozpočtu, místo toho, aby se transparentně hledaly možné úspory. Bc. Fejfar zmínil, že spíš by se mělo jednání krátce přerušit a pokusit se povysvětlit některé věci a pak by se zastupitelstvo možná na něčem shodlo. Podotkl, že často bude muset zvednout ruku proti, přesto, že je pro v některých investicích. 18

19 a schvaluje financování nově vyvolané investiční akce - čerpací stanice v Zájezdě s celkovými náklady Kč z úvěru KB. Hlasováno: 14 pro, 0 proti, 3 se zdržel a schvaluje financování nově vyvolané investiční akce kanalizace ul. 9. května s celkovými náklady Kč z úvěru KB. Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 8 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. a schvaluje financování nově vyvolané investiční akce - ul. Podskalní dešťová kanalizace + oprava komunikace s celkovými náklady Kč z úvěru KB. Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 6 se zdržel a schvaluje financování nově vyvolané investiční akce část komunikace Zlíč (nový povrch) s celkovými náklady Kč z rezervy rozpočtu města. Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel a schvaluje financování nově vyvolané investiční akce asanace objektu Základní školy azbest s celkovými náklady Kč z rezervy rozpočtu města. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel Protože nebylo dalších připomínek, ukončil starosta jednání zastupitelstva města v 20:30 hodin. Usnesení je přílohou zápisu. 19

20 I. p o v ě ř u j e: U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne vedení města přípravou a vypsáním výběrového řízení na pozici kouče strategického plánu, který bude zodpovědný za řízení, metodiku a zpracování přípravné fáze strategického plánu (tvorba zadávacích podmínek SP) ve spolupráci s VRMDI, vedením města, zastupiteli města a veřejností. Hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel II. p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e: 1. koupi pozemku p.č. 498/3 o výměře 32 m 2 v obci Česká Skalice k.ú Zájezd za cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem Kč a zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 498/2 dle geometric. plánu za jednorázový poplatek Kč od vlastníka Bc. Pavla Kollerta (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Zároveň schvaluje zánik věcného břemene k dotčeným pozemkům pro paní Ludmilu Kollertovou (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. prodej pozemku p.č. 1474/2o výměře 100 m 2 v obci a kat. území Velká Jesenice za kupní cenu Kč pro kupujícího Ludmilu Kollertovou (nar ), bytem Zájezd 47, Česká Skalice. Hlasováno: 14 pro, 0 proti, 3 se zdržel 3. provedení změny stavby (seznam platných povolení viz. příloha č.1) před jejím dokončením spočívající ve změně osoby stavebníka, kterým bude nově pouze pan Ing. Jan Harant; - výstavbu infrastruktury v lokalitě ADAM panem Ing. Janem Harantem dle již schválené dokumentace s tím, že město převezme v budoucnu do svého majetku infrastrukturu v souladu s bodem č. 5, písm. g) schválených pravidel finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města; - pověřuje vedení města projednat a připravit pro jednání ZM plánovací smlouvu s Ing. Janem Harantem, ve které budou kromě výše uvedených bodů obsaženy finanční částky vycházející ze současných možností města: a) příspěvek na stavebníka je stanoven ve výši ,- Kč a bude vyplácen dle bodu č. 5, písm. e) schválených pravidel; b) příspěvek na vybudování páteřní komunikace pro budoucí rozvojové území Na Hradě ve výši ,- Kč, který bude vyplacen 50 % v roce 2013 a 50 % v roce 2014; c) příspěvek na projektovou dokumentaci, který byl již vyčerpán ve výši ,- Kč včetně DPH; - pověřuje vedení města zajistit, v novém připravovaném ÚP vymezení této páteřní komunikace v celém rozsahu. Hlasováno: 15 pro, 0 proti, 2 se zdržel 4. rozpočtové změny č. 2/2012 schváleného rozpočtu pro rok Viz. příloha č. 2. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 5. přijetí akceptovaných žádostí o dotace a financování dotačních investičních akcí. Viz. příloha č. 3. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 6. nerozpočtované příjmy dle uzavřených smluv. Viz. příloha č. 4. Hlasováno: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel 20

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 4/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Antoš Miroslav Neomluveni: Nešněra

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více