RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2"

Transkript

1 RECYKLACE VOZOVEK Silniční stavby 2

2 ROZDĚLENÍ ODPADU VZNIKAJÍCÍHO V SIL. STAVITELSTVÍ Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev Zeminy vytěžené při budování trasy komunikace Zbytkový odpad vznikající při těžbě v kamenolomech Zbytkový odpad v depóniích obaloven Zbytkový odpad v depóniích betonáren

3 ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLŮ ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

4 VÝHODY RECYKLACE Opětovné využití vybouraných nebo odfrézovaných směsí z původní vozovky Omezení stavebního odpadu při recyklaci vozovky na místě a šetření zdrojů přírodního kameniva z lomů nebo štěrkoven Celkové snížení nákladů na provedenou opravu degradované vozovky; Vhodná příležitost pro současné rozšíření opravované pozemní komunikace o další jízdní pruhy a její celkovou modernizaci.

5 VÝZNAM A PŘÍNOS UPLATNĚNÍ RECYKLACE VOZOVEK ekonomický přínos (úspory, výhodnost), snížení nákladů při současném dosažení požadované kvality a prodloužení životnosti vozovky, zpracování recyklovatelného materiálu porušených vozovek, udržitelné hospodaření s neobnovitelnými přírodními zdroji, snížení potřeby prostoru skládek, ochrana životního prostředí menšími zásahy do krajiny, snížení objemu přepravy materiálu, nižší celková energetická náročnost

6 TECHNOLOGIE RECYKLACE PODLE DRUHU POJIVA DRUH POJIVA TECHNOLOGIE NA MÍSTĚ VE VÝROBNĚ ZA STUDENA ZA TEPLA Asfalt Asfaltová emulze Asfaltová emulze a portlandský cement Portlandský cement Pomalu tuhnoucí pojivo Vápno Lítající popel

7 CÍLE RECYKLACE ZA STUDENA Přeměna poškozené nehomogenní konstrukce vozovky. Zlepšení proměnlivosti fyzikálně mechanických a reologických vlastností vrstev původní konstrukce vozovky. Zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky. Zvýšení odolnosti obrusné vrstvy vůči mechanickému opotřebení. Zlepšení protismykových vlastností a zajištění reprofilace krytu vozovky s vyrovnáním nerovností. Ekologicky šetrné odstranění škodlivých složek konstrukcí vozovek, kde bylo jako pojiva využito dehtu

8 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -VÝHODY Homogenizace vozovky, pokud jde o její mechanickou odolnost a stabilitu, reprofilaci profilu a odstranění nerovností; omezení dopravy, úspora pohonných hmot, snížení emisí CO 2 ; snížení hlučnosti, typické pro provádění tradičních technologií oprav vozovek; menší riziko poškození navazujících pozemních komunikací s nižším dopravním zatížením v důsledku omezení dopravy nových materiál ů na staveniště rychlost prováděných oprav

9 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -RIZIKA důslednádiagnostika vozovky před zahájením prací (důraz na silnice II a III. tříd); laboratorní návrh pokládané směsi homogenita prováděných prací (Vm); technologická kázeň při provádění

10 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ PŘEDPISOVÁ ZÁKLADNA TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena TP 111Přímé zpracování recyklovaného asfaltového materiálu do vozovek TP 126Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK TP 134Údržba a opravy vozovek s použitím R- materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem TP 162Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových pojiv a cementu

11 MOŽNOSTI RECYKLACE PROVÁDĚNÉ ZA STUDENA NA MÍSTĚ bez pojiva: reprofilacea homogenizace nestmelené vrstvy s možností přidání dalšího materiálu za účelem zlepšení zrnitosti cementnebo jiné hydraulické pojivo: recyklace vrstev, které neobsahují asfaltové pojivo asfaltová emulze a cement nebo zpěněný asfalt a cement:společná recyklace vrstev, které obsahují asfaltové pojivo a vrstev bez asfaltového pojiva asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt: recyklace vrstev asfaltového krytu

12 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ odfrézování asfaltové vrstvy přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

13 POŽADAVKY NA RECYKLOVANÉ STMELENÉ SMĚSI

14 RECYKLACE ZA STUDENA NA OBALOVNĚ odfrézování asfaltové vrstvy drcení kameniva na požadovanou zrnitost přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

15 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA Recyklace za studena s využitím asfaltové emulze (a cementu). Recyklace za studena s využitím hydraulického pojiva nebo kombinace hydraulických pojiv. Recyklace s využitím pěnoasfaltu.

16 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA

17 TECHNOLOGIE PĚNOASFALTŮ Pěnoasfalty nejsou opravdovou inovací. Jakékoli asfaltové pojivo, které vhorkém stavu přijde do kontaktu s vodou, začne pěnit a několikanásobně zvýší svůj objem. Ve většině případech však takový jev není žádoucí. Princip řízené technologie výroby asfaltové pěny byl patentován v roce 1956 profesorem Ladis H. Csaniy z Engineering Experiment Station of Iowa State University a to původně jako vylepšené pojivo pro stabilizaci zemin při výstavbě silnic americké armády na tichomořských ostrovech svyužitím pouze vulkanického popelu. Patent využíval k napěnění asfaltu páru při nastaveném tlaku a teplotě. První zaznamenaný zkušební úsek byl uskutečněn v roce 1957 na jedné místní okresní silnici ve státě Iowa. Následovaly další projekty v Arizoně (1960) a počátkem šedesátých let též v Kanadě (projekty v Nipawin). Vroce 1968 byl Csaniyův patent odkoupen společností Mobil Oil Australia, která provedla klíčovou úpravu technologie a nahradila vprocesu výroby asfaltové pěny vodní páru vstřikováním studené vody do horkého asfaltového pojiva v nízkotlakém systému, včetně možnosti užití případných přísad. Až do roku 1993 byl tento postup chráněn patentem a zájemci mohli od společnosti Mobil Oil koupit pouze licenci na technologický postup.

18 PRINCIP VÝROBY ASFALTOVÉ PĚNY 2,0-5,0%-hm. demineralizované vody (teplota C), horké silniční asfaltového pojiva gradace 50/70 160/220 (teplota C), standardní tlak vstřikované vody 4-5 bar, vodní pára a vzduch přidávané speciální tryskou, kterou se vzduch vhání zpravidla pod tlakem 0-10 bar, přesně sledované výrobní podmínky.

19 Parametry kvality asfaltové pěny Expanzní poměr(er) je definován jako poměr maximálního dosaženého objemu asfaltové pěny a objemu původního asfaltového pojiva. U asfaltové pěny vyšší kvality by expanzní poměr měl dosáhnout nejméně hodnoty Poločasusazenípěny(τ ½ )je definovánjakodobavsekundách,zakterou u asfaltové pěny dojde ke snížení maximálního objemu o 50%. Čím delší je poločas usazení pěny, tím kvalitnější je asfaltová pěna, přičemž za vyšší kvalitu se považuje doba delší než 15 sekund (standardně by se hodnota τ ½ mělapohybovatvrozmezí10-15sekund). Poločas usazení pěny vyjadřuje stabilitu asfaltové pěny a je nepřímo úměrný k expanznímu poměru. Oba uvedené parametry jsou dále do značné míry závislé na druhu a původu asfaltového pojiva, na teplotě horkého asfaltového pojiva, jakož i na množství přidávané stlačeného vzduchu a tlaku, kterým je vstřikována voda do horkého asfaltového pojiva. Intenzita a účinnost efektu napěnění může být ovlivněna regulací základních fyzikálních podmínek jako je teplota, vlhkost a tlak.

20 Parametry kvality asfaltové pěny Na základě expanzního poměru, stability asfaltové pěny (poločasu usazení pěny) a podílu vstřikované vody lze stanovit tzv. index napěnění (FI), který vymezuje vhodnost asfaltové pěny pro smísení s kamenivem nebo R-materiálem. Z hlediska dostatečně homogenní směsi je proto vedle expanzního poměru důležitá velikost a uspořádání mísícího zařízení (např. velikost vstřikovací zóny).

21 Princip fungování pěnoasfaltové směsi Při postupném kolabování jednotlivých bublin asfaltové pěny se snaží svým povrchem těsně přilnout k jemným částicím studeného kameniva a vytvořit velmi malé kapičky asfaltového pojiva, které se postupně vlivem hutnění a rozptýlení vlhkosti aktivují a spojují v tenký asfaltový film, jenž obaluje jemné částice a vytváří kompaktní maltu, která následně umožňuje slepení a obalení větších částic.

22 Návrh pěnoasfaltové směsi Množství přidávané asfaltové pěny má být tak velké, aby se zbytkové množství asfaltového pojiva pohybovalo v rozmezí 4,0-5,0%-hm. směsi. Optimální obsah asfaltového pojiva většinou nelze určit se stejnou přesností jako v případě asfaltových směsí za horka. Jemnéčástice(propadnasítu0,063mm),ajejichpodílvesměsimáčinit alespoň 5%. Pokud je podíl jemných částic menší, lze jako alternativu použít přísadu kamenné moučky (fileru) nebo hydraulických pojiv (vápno, cement). V tomto případě hovoříme o přísadě tzv. aktivního fileru, jenž se přidává zpravidla v množství 1,0-2,5%. Přísada hydraulického pojiva je vhodná hlavně v případě většího podílu kameniva z tvrdých hornin (křemen, čedič), kdy frézováním a rozemletím stávající konstrukce nelze získat potřebné množství fileru. Propadnasítě25mmsedlečáryzrnitostiMobildoporučuje100%. Pro pěnoasfaltové směsi není vhodné kamenivo s vyšším indexem plasticity(nad 12%).

23 Návrh pěnoasfaltové směsi Z hlediska optimální míry zhutnění a maximální objemové hmotnosti pěnoasfaltové směsi (MDD maximum dry density) má jako klíčový parametr rozhodující význam míra relativní vlhkosti směsi a množství přidávané vody. Vlhkost zajišťuje efektivní rozprostření asfaltové pěny ve směsi kameniva. Relativní vlhkost a stanovení jejího optima (OMC optimum moisture content) se standardně provádí na základě modifikované zkoušky Proctor Standard a hodnotu optimální míry vlhkosti pěnoasfaltové směsi lze stanovit následujícím výpočtem: OMC=(0,7.OMC A )+0,6 Doporučená hodnota relativní vlhkosti by se dle současných zahraničních poznatků měla pohybovat v rozmezí 5-8%-hm. Vztah počáteční relativní vlhkosti směsi a míry zhutnění lze hodnotit jako vzájemně závislý a jak vyplývá ze zahraničních poznatků tento vztah lze interpretovat nepřímou závislostí mezi modulem tuhosti a počáteční relativní vlhkostí směsi.

24 Přínosy technologie pěnoasfaltů Úspora celkových nákladů obnovy či rekonstrukce vozovky. Minimalizace negativního vlivu využití okolních pozemních komunikací stavebními stroji(především nákladní vozidla odvážející. Náklady na mobilní mísící zařízení pro výrobu pěnoasfaltové směsi jsou velmi nízké v porovnání s klasickými mísícími centry (obalovnami). Jak například vyplývá z dostupných informací z Velké Británie, je pořízení mobilního mísícího centra pro výrobu směsí Foamix v porovnání s mísícím centrem pro výrobu asfaltových směsí za horka o 80-90% levnější. Snížení spotřeby asfaltových pojiv, neobnovitelných energetických zdrojů a úspora nového materiálu, který je nahrazen znovupoužitím R- materiálu, přičemž dochází jen k částečnému obalení větších zrn R- materiálu, jež jsou slepena maltou s asfaltovou pěnou. Pěnoasfaltové technologie jsou v současné době ekonomicky výhodnější v porovnání s technologiemi za horka či s emulzními technologiemi. Asfaltová pěna má v porovnání s asfaltovým pojivem či emulzí mnohem větší povrch a povrchové napětí, což umožňuje dostatečné obalení zrn kameniva s menším množstvím asfaltu a současně je možné obalení kameniva za studena či obalení vlhkého kameniva při zachování dostatečné přilnavosti.

25 Přínosy technologie pěnoasfaltů Pokud se využije technologie recyklace za studena s pěnoasfaltem pro nestmelené podkladní vrstvy, dochází nejen ke zlepšení únosnosti konstrukce vozovky, nýbrž současně se zvyšuje i odolnost proti opotřebení(vznik trhlin, únava) vozovky vlivem dopravy. Energetická úspora pracovní teplota asfaltové pěny činí pouze C. V důsledku snížení pracovní teploty dochází též k omezení množství produkovaných emisí CO2, díky čemuž lze přispět k dosažení požadovaných nižších limitů tohoto skleníkového plynu a technologii je možné považovat za aktivně přistupující k problematice udržitelného rozvoje. Zvýšení znovupoužití R-materiálu(využití až 100% frézované konstrukce vozovky) a omezení potřeby skládkování, včetně snížení nákladů spojených s uložením materiálu staré konstrukce na řízenou skládku. Provedení recyklace za studena s aplikací pěnoasfaltu je rychlejší než v případě asfaltové emulze, jelikož odpadá proces vyštěpení. Konečnou obrusnou vrstvu lze provést po 1-2 dnech. Při užitní asfaltové pěny pro obnovu či rekonstrukci ložních a podkladních vrstev lze prodloužit životnost konstrukce vozovky bez potřeby její komplexní rekonstrukce. Některé odborné zdroje uvádějí prodloužení životnosti konstrukce v průměru o dalších deset let.

26 Přínosy technologie pěnoasfaltů Oproti klasické obnově konstrukce vozovek (odfrézování či kompletní odstranění stávající konstrukce a vyhotovení nových vrstev) nedochází k dlouhým uzavírkám na pozemních komunikacích, čímž nejsou negativně ovlivněny cestovní časy uživatelů a nevznikají zvýšené dodatečné náklady uživatelů v důsledku dlouhodobějších uzavírek, kongescí či objízdných tras. Současně se v důsledku kratší doby výstavby minimalizují negativní dopady pro obyvatele v okolí stavby. Lze mnohem rychleji realizovat recyklaci konstrukční vrstvy větší tloušťky(v jednom pracovním kroku lze stabilizovat R-materiál původní vozovky v celkové tloušťce až 300 mm v jednom pracovním kroku), jelikož pěnoasfaltová směs vyžaduje menší doby pro vychladnutí a prakticky neexistuje skutečná doba zrání. Snížení negativních vlivů na životní prostředí a zvýšení ochrany zdraví při výrobě pěnoasfaltu se používají standardní asfaltová pojiva a nejsou nutné žádné další přísady. Zlepšení pevnostních charakteristik stávající vozovky (2-3 krát) při potřebě jen minimálního zvětšení celkové tloušťky konstrukce vozovky. Recyklaci za studena s využitím pěnoasfaltu lze aplikovat po delší roční období a při méně vhodných klimatických podmínkách (např. mírný déšť).

27 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Pěnoasfaltové směsi vyžadují dodávku horkého asfaltového pojiva a směs kameniva či R-materiálu, která má být obalena asfaltovým filmem musí mít dostatečný podíl jemných částic (minimálně 5-15% propadne sítem 0,075 mm). Vzhledem ke zvýšenému podílu ostrohranných zrn frézovaného R- materiálu a v důsledku menšího obsahu asfaltového pojiva jsou pěnoasfaltové směsi klasifikovány jako hůře zhutnitelné, což vyžaduje použití moderních hutnících zařízení. Počáteční hnědošedý vzhled způsobený relativní vlhkostí směsi může vzbuzovat dojem nekvalitně provedené technologie. Jednoduchost a nízké náklady technologie mohou u zhotovitelů vést k nedostatečné pečlivosti, ačkoli i tato technologie vyžaduje stejnou technologickou kázeň a odborný dohled jako kterákoli jiná asfaltová technologie. Dle některých poznatků je těžké provést dostatečně přesnou analýzu nákladů a užitku vozovek rekonstruovaných technologií pěnoasfaltů. Některé skupiny spatřují v pěnoasfaltech částečnou hrozbu pro kamenolomy a oblast horkých asfaltových směsí, ve skutečnosti by však měla být tato technologie vnímána jako příležitost pro zlepšení ekonomické a ekologické důvěryhodnosti silničního stavitelství.

28 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Dosud nejsou v dostatečné míře definovány vhodné zkoušky, především z hlediska sledovaní funkčních charakteristik směsí stabilizovaných asfaltovou pěnou (ale i asfaltovou emulzí) konstrukcí ložních či podkladních vrstev. V uplynulých letech byla získána řada poznatků při sledování modulu tuhosti, parametru závislosti deformací a únavy konstrukční vrstvy, odolnosti proti mrazu (sledováno při různém počtu zmrazovacích cyklů) nebo při triaxiální zkoušce (v Německu), nicméně zatím nebyl vytvořen jednotný pohled. Při přípravě zkušebních těles pro laboratorní ověření vlastností pěnoasfaltových směsí nebyla stanovena či doporučena jednotná metoda. Ačkoli dosavadní poznatky dokládají vyšší odolnost konstrukčních vrstev s pěnoasfaltem proti vzniku trvalých deformaci, bylo experimentálním posouzením prokázáno, že při stejném zatížení vykazují tyto vrstvy větší citlivost z hlediska únavy a vzniku trhlin, především vlivem působení vody a jí vyvolané eroze v konstrukci

29 Recyklace za horka zaváděna postupně během 70. Let ve Francii a Německu, snižuje objem odpadního (vybouraného) materiálu starých a dožívajících konstrukcí, který je třeba v opačném případě skladovat, snižuje spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů (efektivní využívání zdrojů, menší těžba kamenolomů), nižší náklady za energie související především s přepravou materiálů, zpracování v šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž zařízení může být mobilní (drum mix) nebo stacionární,

30 Recyklace za horka podíl R-materiálu ve vyrobené směsi činí %, v případě vyššího podílu R-materiálu je třeba použít modifikovaný asfalt se zvýšeným obsahem polymeru.

31 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA TP 209 RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA ČSN EN Asfaltové směsi -Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem... TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem

32 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA MÍSTĚ Využití místního materiálu Rychlost opravy, provádění opravy za omezeného provozu Nezatížení silniční sítě dopravou materiálů Dodržení pracovních teplot (dodržení požadovaných mezerovitostí) Přepálení asfaltového pojiva degradace asfaltu zhoršení resp. ověření vlastností asfaltové směsi s R-materiálem za nízkých teplot

33 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape Repave Remix Remixplus

34 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape(úprava příčného profilu vozovky): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, zhutnění urovnané asfaltové směsi.

35 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Repave(úprava příčného profilu vozovky s položením nové asfaltové vrstvy): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, položení nové asfaltové vrstvy na urovnanou vrstvu bez vzájemného promísení směsí, zhutnění obou vrstev současně.

36 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remix(recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě): rozprostření přidávaného kameniva na povrch vozovky, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání potřebných materiálů (změkčující přísady, silniční asfalt, předobalenásměs kameniva), promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, zhutnění upravené asfaltové směsi.

37 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remixplus (recyklace asfaltové obrusné vrstvy se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy): rozprostření přidávaného kameniva pro úpravu zrnitosti recyklované směsi, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání změkčující přísady nebo silničního asfaltu, promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, položení nové asfaltové směsi obrusné vrstvy, zhutnění asfaltového souvrství (zpětně položená recyklovaná vrstvy + nová obrusná vrstva).

38 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA OBALOVNĚ SMA, PA, BBTM 0 % REC VMT 25 % až 30 % REC

39 KVALITA ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU Frézování po vrstvách Oddělené skladování Homogenní úseky Čára zrnitosti Druh a obsah pojiva

40 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA OBALOVNĚ Přísady 15 % až 17 % REC

41 PŘEKÁŽKY V ROZVOJI RECYKLACE Nedostatečná podpora investorů Degradace technologie nedodržením technologických postupů Technologická náročnost (frézování, předrcení, třídění) Oddělené skladování Chybějící pasportizace Chybějící diagnostika

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně Recyklace asfaltových směsí na obalovně doc.dr.ing. Michal Varaus 15.5.2013 v Brně Co je smyslem recyklace? Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování udržitelného rozvoje

Více

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky kamenivo asfaltové

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 209 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 555/09-910-IPK/1

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 208 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK ZA STUDENA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 554/09-910-IPK/1

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 24.11. 25.11. 2015, České Budějovice Trendy v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 13 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Téma 3 II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Michal Varaus Vysoké učení technické v Brně 24.11.-25.11. 2015, České Budějovice Výrobkové normy řady ČSN EN 13108 II. Generace evropských norem

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda

Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda 26. listopadu 2013, České Budějovice Znovuužití a recyklace z pohledu evropské a české legislativy generální zpráva - recyklace

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Silniční stavební materiály a technologie na pozemních komunikacích základní rozdělení a vlastnosti Dušan Stehlík Obsah Rozdělení

Více

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda 24. 11. 2015, České Budějovice Předpisy SJ PK Struktura SJ-PK SFDI Odbor pozemních komunikací

Více

Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA

Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA Autor: Jan Valentin, ČVUT, WP1 a kolektiv ČVUT, VUT, Eurovia CS a Total ČR Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně 22. 23. 11. 2011, České Budějovice Možnost rozšíření poznatků o nízkoteplotních vlastnostech

Více

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 210 UŢITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH MATERIÁLŮ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č.j.1118/10-910-ipk/1 ze dne

Více

NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK

NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK TÉMA II Materiály a hmoty ve výstavbě pozemních komunikací (10. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 148 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S ASFALTEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK PŘEDBĚŽNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor infrastruktury, čj. 114/09-910-IPK/1 ze dne

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek

Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek Ing. J. Fiedler, Ing. Z. Komínek, Ing. I. Racek, V. Rychlík, Stavby silnic a železnic, a.s. Praha 1. Úvod Asfalt je materiál, který lze prakticky 100

Více

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4,

Více

Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední)

Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední) Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední) Jan Valentin 25.11.2015, České Budějovice Udržitelný vývoj v silničním stavitelství

Více

210.06. Fibertex AM-2 pro snižování napětí

210.06. Fibertex AM-2 pro snižování napětí D O P R A V N Í S T A V I T E L S T V Í 210.06 Fibertex AM-2 pro snižování napětí D O P R A V N Í S Fibertex AM-2 pro snižování napětí Zabraňuje tvorbě trhlin v novém asfaltu šířením ze spodní vrstvy Chrání

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Všeruby Domažlice Plzeňský. Pomezí na Šumavě, Sruby na Šumavě, Pláně na Šumavě

Všeruby Domažlice Plzeňský. Pomezí na Šumavě, Sruby na Šumavě, Pláně na Šumavě B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Označení stavby Název stavby: II/190 VŠERUBY HRANICE OKRESU Místo stavby Obec : Okres : Kraj: Katastrální území: Všeruby Domažlice Plzeňský Pomezí na Šumavě,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S Sanace betonu Hrubý Zdeněk, 2.S Co je to sanace? obnovení soudržnosti vlastního betonového pojiva nebo oprava poškozené betonové konstrukce zabránění stárnutí a rozpadu kce odstranění uvolněných a zpuchřelých

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Kapitola 8 LITÝ ASFALT

Kapitola 8 LITÝ ASFALT MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 LITÝ ASFALT Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

DRENÁŽNÍ KOBEREC PA 8

DRENÁŽNÍ KOBEREC PA 8 REIMO a.s. Švábova 770/22 152 50 Praha 5 DRENÁŽNÍ KOBEREC PA 8 (asfaltové pojivo modifikované přísadou kalandrované odpadní gumy z pneumatik) Datum: 27.11.2009 1/12 DRENÁŽNÍ KOBEREC PA 8 Představení společnosti

Více

PODKLADNÍ VRSTVY A NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK

PODKLADNÍ VRSTVY A NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PODKLADNÍ VRSTVY A NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (2. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3

Více

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků Dlážděné vozovky Historicky lze považovat dlážděné vozovky za první vozovky s bezprašným povrchem. Nejdříve se objevily dlažby z přírodního kamene, archeologové je nacházejí v blízkosti nejstarších staveb.

Více

KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST

KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST Ministerstvo zemědělství ČR Ústřední pozemkový úřad TP Č.j. 43385/2011 ZMĚNA Č. 2 KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST TECHNICKÉ PODMÍNKY TP-Změna č. 2 ruší a nahrazují v celém rozsahu TP-Změna č. 1 č.j. 26206/05-17170

Více

Požadavky na výztuže asfaltových směsí

Požadavky na výztuže asfaltových směsí Požadavky na výztuže asfaltových směsí (Dipl.-Ing. Elsing, World Highways, červenec/srpen 2005, str. 52 a www.worldhighways.com) Kvalitní spojení vrstev asfaltových směsí je nezbytné pro vozovku vystavenou

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ?

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? Leoš Nekula, Měření PVV 24. 25.11.2015, České Budějovice Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) 2011-2020 NSBSP 2011-2020 Materiál

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky kamenivo asfaltové

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

2. Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem

2. Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem Nový produkt pro zvýšení životnosti a odolnosti asfaltů proti působícím podmínkám okolního prostředí. 1. Úvod Únava způsobená zátěží a vznik trhlin je společně s teplotním vlivem jeden z nejvýznamnějších

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Kapitola 27 EMULZNÍ KALOVÉ VRSTVY

Kapitola 27 EMULZNÍ KALOVÉ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 27 EMULZNÍ KALOVÉ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015, s

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají Building the future TM POROFLOW poroflow Lité izolační pěnobetony... izolují, vyplňují, vyrovnávají poroflow Lehká vyrovnávací, výplňová a izolační směs s výraznou samonivelační vlastností na bázi cementu

Více

Opravy kanalizačních poklopů

Opravy kanalizačních poklopů Opravy kanalizačních poklopů Třídy zatížení podle ČSN EN 124 třída A15 dopravní plochy využívané chodci a cyklisty třída B125 chodníky, pěší zóny, odstavné plochy a parkoviště osobních vozidel třída C250

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona.

Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona. Evaluation of FORTA Fiber-Reinforced Asphalt Mixtures Using Advanced Material Characterization Tests Evergreen Drive, Tempe, Arizona. Prepared by Kamil E. Kaloush, Ph.D., P.E. Associate Professor Krishna

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion

APC (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky. Engineering Passion (Adaptive Process Control) Stabilizuje Vaše procesy a maximalizuje zisky Engineering Passion 2 (Adaptive Process Control) Vnější vlivy negativně ovlivňují kvalitu dílů poskytuje ochranu před nežádoucími

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Nízkoteplotní asfaltové směsi, nízkohlučné asfaltové směsi, využití CRMB Jan Valentin

Nízkoteplotní asfaltové směsi, nízkohlučné asfaltové směsi, využití CRMB Jan Valentin Nízkoteplotní asfaltové směsi, nízkohlučné asfaltové směsi, využití CRMB Jan Valentin 27.11. 2013, České Budějovice Celkové shrnutí problematiky akustických a nízkoteplotních směsí, aplikace CRmB pojiv

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar Stryk, Matula, Březina, Janků, Grošek, CDV, WP6 Příspěvek byl

Více

561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč

561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč 56110 PODKLADNÍ BETON M3 2 650 Kč 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč 561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 200 Kč 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 030 Kč 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 273

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více