RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2"

Transkript

1 RECYKLACE VOZOVEK Silniční stavby 2

2 ROZDĚLENÍ ODPADU VZNIKAJÍCÍHO V SIL. STAVITELSTVÍ Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev Zeminy vytěžené při budování trasy komunikace Zbytkový odpad vznikající při těžbě v kamenolomech Zbytkový odpad v depóniích obaloven Zbytkový odpad v depóniích betonáren

3 ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLŮ ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

4 VÝHODY RECYKLACE Opětovné využití vybouraných nebo odfrézovaných směsí z původní vozovky Omezení stavebního odpadu při recyklaci vozovky na místě a šetření zdrojů přírodního kameniva z lomů nebo štěrkoven Celkové snížení nákladů na provedenou opravu degradované vozovky; Vhodná příležitost pro současné rozšíření opravované pozemní komunikace o další jízdní pruhy a její celkovou modernizaci.

5 VÝZNAM A PŘÍNOS UPLATNĚNÍ RECYKLACE VOZOVEK ekonomický přínos (úspory, výhodnost), snížení nákladů při současném dosažení požadované kvality a prodloužení životnosti vozovky, zpracování recyklovatelného materiálu porušených vozovek, udržitelné hospodaření s neobnovitelnými přírodními zdroji, snížení potřeby prostoru skládek, ochrana životního prostředí menšími zásahy do krajiny, snížení objemu přepravy materiálu, nižší celková energetická náročnost

6 TECHNOLOGIE RECYKLACE PODLE DRUHU POJIVA DRUH POJIVA TECHNOLOGIE NA MÍSTĚ VE VÝROBNĚ ZA STUDENA ZA TEPLA Asfalt Asfaltová emulze Asfaltová emulze a portlandský cement Portlandský cement Pomalu tuhnoucí pojivo Vápno Lítající popel

7 CÍLE RECYKLACE ZA STUDENA Přeměna poškozené nehomogenní konstrukce vozovky. Zlepšení proměnlivosti fyzikálně mechanických a reologických vlastností vrstev původní konstrukce vozovky. Zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky. Zvýšení odolnosti obrusné vrstvy vůči mechanickému opotřebení. Zlepšení protismykových vlastností a zajištění reprofilace krytu vozovky s vyrovnáním nerovností. Ekologicky šetrné odstranění škodlivých složek konstrukcí vozovek, kde bylo jako pojiva využito dehtu

8 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -VÝHODY Homogenizace vozovky, pokud jde o její mechanickou odolnost a stabilitu, reprofilaci profilu a odstranění nerovností; omezení dopravy, úspora pohonných hmot, snížení emisí CO 2 ; snížení hlučnosti, typické pro provádění tradičních technologií oprav vozovek; menší riziko poškození navazujících pozemních komunikací s nižším dopravním zatížením v důsledku omezení dopravy nových materiál ů na staveniště rychlost prováděných oprav

9 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -RIZIKA důslednádiagnostika vozovky před zahájením prací (důraz na silnice II a III. tříd); laboratorní návrh pokládané směsi homogenita prováděných prací (Vm); technologická kázeň při provádění

10 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ PŘEDPISOVÁ ZÁKLADNA TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena TP 111Přímé zpracování recyklovaného asfaltového materiálu do vozovek TP 126Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK TP 134Údržba a opravy vozovek s použitím R- materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem TP 162Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových pojiv a cementu

11 MOŽNOSTI RECYKLACE PROVÁDĚNÉ ZA STUDENA NA MÍSTĚ bez pojiva: reprofilacea homogenizace nestmelené vrstvy s možností přidání dalšího materiálu za účelem zlepšení zrnitosti cementnebo jiné hydraulické pojivo: recyklace vrstev, které neobsahují asfaltové pojivo asfaltová emulze a cement nebo zpěněný asfalt a cement:společná recyklace vrstev, které obsahují asfaltové pojivo a vrstev bez asfaltového pojiva asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt: recyklace vrstev asfaltového krytu

12 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ odfrézování asfaltové vrstvy přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

13 POŽADAVKY NA RECYKLOVANÉ STMELENÉ SMĚSI

14 RECYKLACE ZA STUDENA NA OBALOVNĚ odfrézování asfaltové vrstvy drcení kameniva na požadovanou zrnitost přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

15 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA Recyklace za studena s využitím asfaltové emulze (a cementu). Recyklace za studena s využitím hydraulického pojiva nebo kombinace hydraulických pojiv. Recyklace s využitím pěnoasfaltu.

16 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA

17 TECHNOLOGIE PĚNOASFALTŮ Pěnoasfalty nejsou opravdovou inovací. Jakékoli asfaltové pojivo, které vhorkém stavu přijde do kontaktu s vodou, začne pěnit a několikanásobně zvýší svůj objem. Ve většině případech však takový jev není žádoucí. Princip řízené technologie výroby asfaltové pěny byl patentován v roce 1956 profesorem Ladis H. Csaniy z Engineering Experiment Station of Iowa State University a to původně jako vylepšené pojivo pro stabilizaci zemin při výstavbě silnic americké armády na tichomořských ostrovech svyužitím pouze vulkanického popelu. Patent využíval k napěnění asfaltu páru při nastaveném tlaku a teplotě. První zaznamenaný zkušební úsek byl uskutečněn v roce 1957 na jedné místní okresní silnici ve státě Iowa. Následovaly další projekty v Arizoně (1960) a počátkem šedesátých let též v Kanadě (projekty v Nipawin). Vroce 1968 byl Csaniyův patent odkoupen společností Mobil Oil Australia, která provedla klíčovou úpravu technologie a nahradila vprocesu výroby asfaltové pěny vodní páru vstřikováním studené vody do horkého asfaltového pojiva v nízkotlakém systému, včetně možnosti užití případných přísad. Až do roku 1993 byl tento postup chráněn patentem a zájemci mohli od společnosti Mobil Oil koupit pouze licenci na technologický postup.

18 PRINCIP VÝROBY ASFALTOVÉ PĚNY 2,0-5,0%-hm. demineralizované vody (teplota C), horké silniční asfaltového pojiva gradace 50/70 160/220 (teplota C), standardní tlak vstřikované vody 4-5 bar, vodní pára a vzduch přidávané speciální tryskou, kterou se vzduch vhání zpravidla pod tlakem 0-10 bar, přesně sledované výrobní podmínky.

19 Parametry kvality asfaltové pěny Expanzní poměr(er) je definován jako poměr maximálního dosaženého objemu asfaltové pěny a objemu původního asfaltového pojiva. U asfaltové pěny vyšší kvality by expanzní poměr měl dosáhnout nejméně hodnoty Poločasusazenípěny(τ ½ )je definovánjakodobavsekundách,zakterou u asfaltové pěny dojde ke snížení maximálního objemu o 50%. Čím delší je poločas usazení pěny, tím kvalitnější je asfaltová pěna, přičemž za vyšší kvalitu se považuje doba delší než 15 sekund (standardně by se hodnota τ ½ mělapohybovatvrozmezí10-15sekund). Poločas usazení pěny vyjadřuje stabilitu asfaltové pěny a je nepřímo úměrný k expanznímu poměru. Oba uvedené parametry jsou dále do značné míry závislé na druhu a původu asfaltového pojiva, na teplotě horkého asfaltového pojiva, jakož i na množství přidávané stlačeného vzduchu a tlaku, kterým je vstřikována voda do horkého asfaltového pojiva. Intenzita a účinnost efektu napěnění může být ovlivněna regulací základních fyzikálních podmínek jako je teplota, vlhkost a tlak.

20 Parametry kvality asfaltové pěny Na základě expanzního poměru, stability asfaltové pěny (poločasu usazení pěny) a podílu vstřikované vody lze stanovit tzv. index napěnění (FI), který vymezuje vhodnost asfaltové pěny pro smísení s kamenivem nebo R-materiálem. Z hlediska dostatečně homogenní směsi je proto vedle expanzního poměru důležitá velikost a uspořádání mísícího zařízení (např. velikost vstřikovací zóny).

21 Princip fungování pěnoasfaltové směsi Při postupném kolabování jednotlivých bublin asfaltové pěny se snaží svým povrchem těsně přilnout k jemným částicím studeného kameniva a vytvořit velmi malé kapičky asfaltového pojiva, které se postupně vlivem hutnění a rozptýlení vlhkosti aktivují a spojují v tenký asfaltový film, jenž obaluje jemné částice a vytváří kompaktní maltu, která následně umožňuje slepení a obalení větších částic.

22 Návrh pěnoasfaltové směsi Množství přidávané asfaltové pěny má být tak velké, aby se zbytkové množství asfaltového pojiva pohybovalo v rozmezí 4,0-5,0%-hm. směsi. Optimální obsah asfaltového pojiva většinou nelze určit se stejnou přesností jako v případě asfaltových směsí za horka. Jemnéčástice(propadnasítu0,063mm),ajejichpodílvesměsimáčinit alespoň 5%. Pokud je podíl jemných částic menší, lze jako alternativu použít přísadu kamenné moučky (fileru) nebo hydraulických pojiv (vápno, cement). V tomto případě hovoříme o přísadě tzv. aktivního fileru, jenž se přidává zpravidla v množství 1,0-2,5%. Přísada hydraulického pojiva je vhodná hlavně v případě většího podílu kameniva z tvrdých hornin (křemen, čedič), kdy frézováním a rozemletím stávající konstrukce nelze získat potřebné množství fileru. Propadnasítě25mmsedlečáryzrnitostiMobildoporučuje100%. Pro pěnoasfaltové směsi není vhodné kamenivo s vyšším indexem plasticity(nad 12%).

23 Návrh pěnoasfaltové směsi Z hlediska optimální míry zhutnění a maximální objemové hmotnosti pěnoasfaltové směsi (MDD maximum dry density) má jako klíčový parametr rozhodující význam míra relativní vlhkosti směsi a množství přidávané vody. Vlhkost zajišťuje efektivní rozprostření asfaltové pěny ve směsi kameniva. Relativní vlhkost a stanovení jejího optima (OMC optimum moisture content) se standardně provádí na základě modifikované zkoušky Proctor Standard a hodnotu optimální míry vlhkosti pěnoasfaltové směsi lze stanovit následujícím výpočtem: OMC=(0,7.OMC A )+0,6 Doporučená hodnota relativní vlhkosti by se dle současných zahraničních poznatků měla pohybovat v rozmezí 5-8%-hm. Vztah počáteční relativní vlhkosti směsi a míry zhutnění lze hodnotit jako vzájemně závislý a jak vyplývá ze zahraničních poznatků tento vztah lze interpretovat nepřímou závislostí mezi modulem tuhosti a počáteční relativní vlhkostí směsi.

24 Přínosy technologie pěnoasfaltů Úspora celkových nákladů obnovy či rekonstrukce vozovky. Minimalizace negativního vlivu využití okolních pozemních komunikací stavebními stroji(především nákladní vozidla odvážející. Náklady na mobilní mísící zařízení pro výrobu pěnoasfaltové směsi jsou velmi nízké v porovnání s klasickými mísícími centry (obalovnami). Jak například vyplývá z dostupných informací z Velké Británie, je pořízení mobilního mísícího centra pro výrobu směsí Foamix v porovnání s mísícím centrem pro výrobu asfaltových směsí za horka o 80-90% levnější. Snížení spotřeby asfaltových pojiv, neobnovitelných energetických zdrojů a úspora nového materiálu, který je nahrazen znovupoužitím R- materiálu, přičemž dochází jen k částečnému obalení větších zrn R- materiálu, jež jsou slepena maltou s asfaltovou pěnou. Pěnoasfaltové technologie jsou v současné době ekonomicky výhodnější v porovnání s technologiemi za horka či s emulzními technologiemi. Asfaltová pěna má v porovnání s asfaltovým pojivem či emulzí mnohem větší povrch a povrchové napětí, což umožňuje dostatečné obalení zrn kameniva s menším množstvím asfaltu a současně je možné obalení kameniva za studena či obalení vlhkého kameniva při zachování dostatečné přilnavosti.

25 Přínosy technologie pěnoasfaltů Pokud se využije technologie recyklace za studena s pěnoasfaltem pro nestmelené podkladní vrstvy, dochází nejen ke zlepšení únosnosti konstrukce vozovky, nýbrž současně se zvyšuje i odolnost proti opotřebení(vznik trhlin, únava) vozovky vlivem dopravy. Energetická úspora pracovní teplota asfaltové pěny činí pouze C. V důsledku snížení pracovní teploty dochází též k omezení množství produkovaných emisí CO2, díky čemuž lze přispět k dosažení požadovaných nižších limitů tohoto skleníkového plynu a technologii je možné považovat za aktivně přistupující k problematice udržitelného rozvoje. Zvýšení znovupoužití R-materiálu(využití až 100% frézované konstrukce vozovky) a omezení potřeby skládkování, včetně snížení nákladů spojených s uložením materiálu staré konstrukce na řízenou skládku. Provedení recyklace za studena s aplikací pěnoasfaltu je rychlejší než v případě asfaltové emulze, jelikož odpadá proces vyštěpení. Konečnou obrusnou vrstvu lze provést po 1-2 dnech. Při užitní asfaltové pěny pro obnovu či rekonstrukci ložních a podkladních vrstev lze prodloužit životnost konstrukce vozovky bez potřeby její komplexní rekonstrukce. Některé odborné zdroje uvádějí prodloužení životnosti konstrukce v průměru o dalších deset let.

26 Přínosy technologie pěnoasfaltů Oproti klasické obnově konstrukce vozovek (odfrézování či kompletní odstranění stávající konstrukce a vyhotovení nových vrstev) nedochází k dlouhým uzavírkám na pozemních komunikacích, čímž nejsou negativně ovlivněny cestovní časy uživatelů a nevznikají zvýšené dodatečné náklady uživatelů v důsledku dlouhodobějších uzavírek, kongescí či objízdných tras. Současně se v důsledku kratší doby výstavby minimalizují negativní dopady pro obyvatele v okolí stavby. Lze mnohem rychleji realizovat recyklaci konstrukční vrstvy větší tloušťky(v jednom pracovním kroku lze stabilizovat R-materiál původní vozovky v celkové tloušťce až 300 mm v jednom pracovním kroku), jelikož pěnoasfaltová směs vyžaduje menší doby pro vychladnutí a prakticky neexistuje skutečná doba zrání. Snížení negativních vlivů na životní prostředí a zvýšení ochrany zdraví při výrobě pěnoasfaltu se používají standardní asfaltová pojiva a nejsou nutné žádné další přísady. Zlepšení pevnostních charakteristik stávající vozovky (2-3 krát) při potřebě jen minimálního zvětšení celkové tloušťky konstrukce vozovky. Recyklaci za studena s využitím pěnoasfaltu lze aplikovat po delší roční období a při méně vhodných klimatických podmínkách (např. mírný déšť).

27 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Pěnoasfaltové směsi vyžadují dodávku horkého asfaltového pojiva a směs kameniva či R-materiálu, která má být obalena asfaltovým filmem musí mít dostatečný podíl jemných částic (minimálně 5-15% propadne sítem 0,075 mm). Vzhledem ke zvýšenému podílu ostrohranných zrn frézovaného R- materiálu a v důsledku menšího obsahu asfaltového pojiva jsou pěnoasfaltové směsi klasifikovány jako hůře zhutnitelné, což vyžaduje použití moderních hutnících zařízení. Počáteční hnědošedý vzhled způsobený relativní vlhkostí směsi může vzbuzovat dojem nekvalitně provedené technologie. Jednoduchost a nízké náklady technologie mohou u zhotovitelů vést k nedostatečné pečlivosti, ačkoli i tato technologie vyžaduje stejnou technologickou kázeň a odborný dohled jako kterákoli jiná asfaltová technologie. Dle některých poznatků je těžké provést dostatečně přesnou analýzu nákladů a užitku vozovek rekonstruovaných technologií pěnoasfaltů. Některé skupiny spatřují v pěnoasfaltech částečnou hrozbu pro kamenolomy a oblast horkých asfaltových směsí, ve skutečnosti by však měla být tato technologie vnímána jako příležitost pro zlepšení ekonomické a ekologické důvěryhodnosti silničního stavitelství.

28 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Dosud nejsou v dostatečné míře definovány vhodné zkoušky, především z hlediska sledovaní funkčních charakteristik směsí stabilizovaných asfaltovou pěnou (ale i asfaltovou emulzí) konstrukcí ložních či podkladních vrstev. V uplynulých letech byla získána řada poznatků při sledování modulu tuhosti, parametru závislosti deformací a únavy konstrukční vrstvy, odolnosti proti mrazu (sledováno při různém počtu zmrazovacích cyklů) nebo při triaxiální zkoušce (v Německu), nicméně zatím nebyl vytvořen jednotný pohled. Při přípravě zkušebních těles pro laboratorní ověření vlastností pěnoasfaltových směsí nebyla stanovena či doporučena jednotná metoda. Ačkoli dosavadní poznatky dokládají vyšší odolnost konstrukčních vrstev s pěnoasfaltem proti vzniku trvalých deformaci, bylo experimentálním posouzením prokázáno, že při stejném zatížení vykazují tyto vrstvy větší citlivost z hlediska únavy a vzniku trhlin, především vlivem působení vody a jí vyvolané eroze v konstrukci

29 Recyklace za horka zaváděna postupně během 70. Let ve Francii a Německu, snižuje objem odpadního (vybouraného) materiálu starých a dožívajících konstrukcí, který je třeba v opačném případě skladovat, snižuje spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů (efektivní využívání zdrojů, menší těžba kamenolomů), nižší náklady za energie související především s přepravou materiálů, zpracování v šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž zařízení může být mobilní (drum mix) nebo stacionární,

30 Recyklace za horka podíl R-materiálu ve vyrobené směsi činí %, v případě vyššího podílu R-materiálu je třeba použít modifikovaný asfalt se zvýšeným obsahem polymeru.

31 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA TP 209 RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA ČSN EN Asfaltové směsi -Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem... TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem

32 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA MÍSTĚ Využití místního materiálu Rychlost opravy, provádění opravy za omezeného provozu Nezatížení silniční sítě dopravou materiálů Dodržení pracovních teplot (dodržení požadovaných mezerovitostí) Přepálení asfaltového pojiva degradace asfaltu zhoršení resp. ověření vlastností asfaltové směsi s R-materiálem za nízkých teplot

33 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape Repave Remix Remixplus

34 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape(úprava příčného profilu vozovky): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, zhutnění urovnané asfaltové směsi.

35 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Repave(úprava příčného profilu vozovky s položením nové asfaltové vrstvy): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, položení nové asfaltové vrstvy na urovnanou vrstvu bez vzájemného promísení směsí, zhutnění obou vrstev současně.

36 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remix(recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě): rozprostření přidávaného kameniva na povrch vozovky, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání potřebných materiálů (změkčující přísady, silniční asfalt, předobalenásměs kameniva), promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, zhutnění upravené asfaltové směsi.

37 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remixplus (recyklace asfaltové obrusné vrstvy se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy): rozprostření přidávaného kameniva pro úpravu zrnitosti recyklované směsi, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání změkčující přísady nebo silničního asfaltu, promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, položení nové asfaltové směsi obrusné vrstvy, zhutnění asfaltového souvrství (zpětně položená recyklovaná vrstvy + nová obrusná vrstva).

38 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA OBALOVNĚ SMA, PA, BBTM 0 % REC VMT 25 % až 30 % REC

39 KVALITA ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU Frézování po vrstvách Oddělené skladování Homogenní úseky Čára zrnitosti Druh a obsah pojiva

40 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA OBALOVNĚ Přísady 15 % až 17 % REC

41 PŘEKÁŽKY V ROZVOJI RECYKLACE Nedostatečná podpora investorů Degradace technologie nedodržením technologických postupů Technologická náročnost (frézování, předrcení, třídění) Oddělené skladování Chybějící pasportizace Chybějící diagnostika

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 strana 1/15 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY : Oprava silnice

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika news International Geosynthetics Society Česká republika april 2011 Vážený čtenáři, IGS.CZ je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži. IGS je společnost

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

OBSAH PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009. Zahájení a přivítání...3

OBSAH PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009. Zahájení a přivítání...3 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KŘIŽOVATKY 2009 OBSAH Zahájení a přivítání...3 Technické předpisy v resortu Ministerstva dopravy a Prováděcí vyhláška MD ke stavebnímu zákonu...7 1 Základní rezortní předpisy

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc.Libor HAMÁČEK Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY

VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 14 21 ISSN 1335-0285 VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY Vladimír Adamec 1,

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE 3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE ČR podepsala Rámcovou úmluvu 13.6.1993 a přistoupila k ní 7.10.1993; Kjótský protokol podepsala 23.10.1998 (usnesení vlády č.669/1998) a ratifikační proces ve smyslu

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy V interiérech trávíme v průměru 90 % svého času a až 70 % smyslových vjemů získáváme prostřednictvím zraku. Klasická žárovka

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Oznámení záměru. Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín

Oznámení záměru. Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku. Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín cementárna Oznámení záměru Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Provoz Radotín Hlavní město Praha SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek

Více