RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2"

Transkript

1 RECYKLACE VOZOVEK Silniční stavby 2

2 ROZDĚLENÍ ODPADU VZNIKAJÍCÍHO V SIL. STAVITELSTVÍ Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev Zeminy vytěžené při budování trasy komunikace Zbytkový odpad vznikající při těžbě v kamenolomech Zbytkový odpad v depóniích obaloven Zbytkový odpad v depóniích betonáren

3 ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLŮ ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

4 VÝHODY RECYKLACE Opětovné využití vybouraných nebo odfrézovaných směsí z původní vozovky Omezení stavebního odpadu při recyklaci vozovky na místě a šetření zdrojů přírodního kameniva z lomů nebo štěrkoven Celkové snížení nákladů na provedenou opravu degradované vozovky; Vhodná příležitost pro současné rozšíření opravované pozemní komunikace o další jízdní pruhy a její celkovou modernizaci.

5 VÝZNAM A PŘÍNOS UPLATNĚNÍ RECYKLACE VOZOVEK ekonomický přínos (úspory, výhodnost), snížení nákladů při současném dosažení požadované kvality a prodloužení životnosti vozovky, zpracování recyklovatelného materiálu porušených vozovek, udržitelné hospodaření s neobnovitelnými přírodními zdroji, snížení potřeby prostoru skládek, ochrana životního prostředí menšími zásahy do krajiny, snížení objemu přepravy materiálu, nižší celková energetická náročnost

6 TECHNOLOGIE RECYKLACE PODLE DRUHU POJIVA DRUH POJIVA TECHNOLOGIE NA MÍSTĚ VE VÝROBNĚ ZA STUDENA ZA TEPLA Asfalt Asfaltová emulze Asfaltová emulze a portlandský cement Portlandský cement Pomalu tuhnoucí pojivo Vápno Lítající popel

7 CÍLE RECYKLACE ZA STUDENA Přeměna poškozené nehomogenní konstrukce vozovky. Zlepšení proměnlivosti fyzikálně mechanických a reologických vlastností vrstev původní konstrukce vozovky. Zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky. Zvýšení odolnosti obrusné vrstvy vůči mechanickému opotřebení. Zlepšení protismykových vlastností a zajištění reprofilace krytu vozovky s vyrovnáním nerovností. Ekologicky šetrné odstranění škodlivých složek konstrukcí vozovek, kde bylo jako pojiva využito dehtu

8 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -VÝHODY Homogenizace vozovky, pokud jde o její mechanickou odolnost a stabilitu, reprofilaci profilu a odstranění nerovností; omezení dopravy, úspora pohonných hmot, snížení emisí CO 2 ; snížení hlučnosti, typické pro provádění tradičních technologií oprav vozovek; menší riziko poškození navazujících pozemních komunikací s nižším dopravním zatížením v důsledku omezení dopravy nových materiál ů na staveniště rychlost prováděných oprav

9 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -RIZIKA důslednádiagnostika vozovky před zahájením prací (důraz na silnice II a III. tříd); laboratorní návrh pokládané směsi homogenita prováděných prací (Vm); technologická kázeň při provádění

10 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ PŘEDPISOVÁ ZÁKLADNA TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena TP 111Přímé zpracování recyklovaného asfaltového materiálu do vozovek TP 126Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK TP 134Údržba a opravy vozovek s použitím R- materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem TP 162Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových pojiv a cementu

11 MOŽNOSTI RECYKLACE PROVÁDĚNÉ ZA STUDENA NA MÍSTĚ bez pojiva: reprofilacea homogenizace nestmelené vrstvy s možností přidání dalšího materiálu za účelem zlepšení zrnitosti cementnebo jiné hydraulické pojivo: recyklace vrstev, které neobsahují asfaltové pojivo asfaltová emulze a cement nebo zpěněný asfalt a cement:společná recyklace vrstev, které obsahují asfaltové pojivo a vrstev bez asfaltového pojiva asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt: recyklace vrstev asfaltového krytu

12 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ odfrézování asfaltové vrstvy přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

13 POŽADAVKY NA RECYKLOVANÉ STMELENÉ SMĚSI

14 RECYKLACE ZA STUDENA NA OBALOVNĚ odfrézování asfaltové vrstvy drcení kameniva na požadovanou zrnitost přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

15 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA Recyklace za studena s využitím asfaltové emulze (a cementu). Recyklace za studena s využitím hydraulického pojiva nebo kombinace hydraulických pojiv. Recyklace s využitím pěnoasfaltu.

16 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA

17 TECHNOLOGIE PĚNOASFALTŮ Pěnoasfalty nejsou opravdovou inovací. Jakékoli asfaltové pojivo, které vhorkém stavu přijde do kontaktu s vodou, začne pěnit a několikanásobně zvýší svůj objem. Ve většině případech však takový jev není žádoucí. Princip řízené technologie výroby asfaltové pěny byl patentován v roce 1956 profesorem Ladis H. Csaniy z Engineering Experiment Station of Iowa State University a to původně jako vylepšené pojivo pro stabilizaci zemin při výstavbě silnic americké armády na tichomořských ostrovech svyužitím pouze vulkanického popelu. Patent využíval k napěnění asfaltu páru při nastaveném tlaku a teplotě. První zaznamenaný zkušební úsek byl uskutečněn v roce 1957 na jedné místní okresní silnici ve státě Iowa. Následovaly další projekty v Arizoně (1960) a počátkem šedesátých let též v Kanadě (projekty v Nipawin). Vroce 1968 byl Csaniyův patent odkoupen společností Mobil Oil Australia, která provedla klíčovou úpravu technologie a nahradila vprocesu výroby asfaltové pěny vodní páru vstřikováním studené vody do horkého asfaltového pojiva v nízkotlakém systému, včetně možnosti užití případných přísad. Až do roku 1993 byl tento postup chráněn patentem a zájemci mohli od společnosti Mobil Oil koupit pouze licenci na technologický postup.

18 PRINCIP VÝROBY ASFALTOVÉ PĚNY 2,0-5,0%-hm. demineralizované vody (teplota C), horké silniční asfaltového pojiva gradace 50/70 160/220 (teplota C), standardní tlak vstřikované vody 4-5 bar, vodní pára a vzduch přidávané speciální tryskou, kterou se vzduch vhání zpravidla pod tlakem 0-10 bar, přesně sledované výrobní podmínky.

19 Parametry kvality asfaltové pěny Expanzní poměr(er) je definován jako poměr maximálního dosaženého objemu asfaltové pěny a objemu původního asfaltového pojiva. U asfaltové pěny vyšší kvality by expanzní poměr měl dosáhnout nejméně hodnoty Poločasusazenípěny(τ ½ )je definovánjakodobavsekundách,zakterou u asfaltové pěny dojde ke snížení maximálního objemu o 50%. Čím delší je poločas usazení pěny, tím kvalitnější je asfaltová pěna, přičemž za vyšší kvalitu se považuje doba delší než 15 sekund (standardně by se hodnota τ ½ mělapohybovatvrozmezí10-15sekund). Poločas usazení pěny vyjadřuje stabilitu asfaltové pěny a je nepřímo úměrný k expanznímu poměru. Oba uvedené parametry jsou dále do značné míry závislé na druhu a původu asfaltového pojiva, na teplotě horkého asfaltového pojiva, jakož i na množství přidávané stlačeného vzduchu a tlaku, kterým je vstřikována voda do horkého asfaltového pojiva. Intenzita a účinnost efektu napěnění může být ovlivněna regulací základních fyzikálních podmínek jako je teplota, vlhkost a tlak.

20 Parametry kvality asfaltové pěny Na základě expanzního poměru, stability asfaltové pěny (poločasu usazení pěny) a podílu vstřikované vody lze stanovit tzv. index napěnění (FI), který vymezuje vhodnost asfaltové pěny pro smísení s kamenivem nebo R-materiálem. Z hlediska dostatečně homogenní směsi je proto vedle expanzního poměru důležitá velikost a uspořádání mísícího zařízení (např. velikost vstřikovací zóny).

21 Princip fungování pěnoasfaltové směsi Při postupném kolabování jednotlivých bublin asfaltové pěny se snaží svým povrchem těsně přilnout k jemným částicím studeného kameniva a vytvořit velmi malé kapičky asfaltového pojiva, které se postupně vlivem hutnění a rozptýlení vlhkosti aktivují a spojují v tenký asfaltový film, jenž obaluje jemné částice a vytváří kompaktní maltu, která následně umožňuje slepení a obalení větších částic.

22 Návrh pěnoasfaltové směsi Množství přidávané asfaltové pěny má být tak velké, aby se zbytkové množství asfaltového pojiva pohybovalo v rozmezí 4,0-5,0%-hm. směsi. Optimální obsah asfaltového pojiva většinou nelze určit se stejnou přesností jako v případě asfaltových směsí za horka. Jemnéčástice(propadnasítu0,063mm),ajejichpodílvesměsimáčinit alespoň 5%. Pokud je podíl jemných částic menší, lze jako alternativu použít přísadu kamenné moučky (fileru) nebo hydraulických pojiv (vápno, cement). V tomto případě hovoříme o přísadě tzv. aktivního fileru, jenž se přidává zpravidla v množství 1,0-2,5%. Přísada hydraulického pojiva je vhodná hlavně v případě většího podílu kameniva z tvrdých hornin (křemen, čedič), kdy frézováním a rozemletím stávající konstrukce nelze získat potřebné množství fileru. Propadnasítě25mmsedlečáryzrnitostiMobildoporučuje100%. Pro pěnoasfaltové směsi není vhodné kamenivo s vyšším indexem plasticity(nad 12%).

23 Návrh pěnoasfaltové směsi Z hlediska optimální míry zhutnění a maximální objemové hmotnosti pěnoasfaltové směsi (MDD maximum dry density) má jako klíčový parametr rozhodující význam míra relativní vlhkosti směsi a množství přidávané vody. Vlhkost zajišťuje efektivní rozprostření asfaltové pěny ve směsi kameniva. Relativní vlhkost a stanovení jejího optima (OMC optimum moisture content) se standardně provádí na základě modifikované zkoušky Proctor Standard a hodnotu optimální míry vlhkosti pěnoasfaltové směsi lze stanovit následujícím výpočtem: OMC=(0,7.OMC A )+0,6 Doporučená hodnota relativní vlhkosti by se dle současných zahraničních poznatků měla pohybovat v rozmezí 5-8%-hm. Vztah počáteční relativní vlhkosti směsi a míry zhutnění lze hodnotit jako vzájemně závislý a jak vyplývá ze zahraničních poznatků tento vztah lze interpretovat nepřímou závislostí mezi modulem tuhosti a počáteční relativní vlhkostí směsi.

24 Přínosy technologie pěnoasfaltů Úspora celkových nákladů obnovy či rekonstrukce vozovky. Minimalizace negativního vlivu využití okolních pozemních komunikací stavebními stroji(především nákladní vozidla odvážející. Náklady na mobilní mísící zařízení pro výrobu pěnoasfaltové směsi jsou velmi nízké v porovnání s klasickými mísícími centry (obalovnami). Jak například vyplývá z dostupných informací z Velké Británie, je pořízení mobilního mísícího centra pro výrobu směsí Foamix v porovnání s mísícím centrem pro výrobu asfaltových směsí za horka o 80-90% levnější. Snížení spotřeby asfaltových pojiv, neobnovitelných energetických zdrojů a úspora nového materiálu, který je nahrazen znovupoužitím R- materiálu, přičemž dochází jen k částečnému obalení větších zrn R- materiálu, jež jsou slepena maltou s asfaltovou pěnou. Pěnoasfaltové technologie jsou v současné době ekonomicky výhodnější v porovnání s technologiemi za horka či s emulzními technologiemi. Asfaltová pěna má v porovnání s asfaltovým pojivem či emulzí mnohem větší povrch a povrchové napětí, což umožňuje dostatečné obalení zrn kameniva s menším množstvím asfaltu a současně je možné obalení kameniva za studena či obalení vlhkého kameniva při zachování dostatečné přilnavosti.

25 Přínosy technologie pěnoasfaltů Pokud se využije technologie recyklace za studena s pěnoasfaltem pro nestmelené podkladní vrstvy, dochází nejen ke zlepšení únosnosti konstrukce vozovky, nýbrž současně se zvyšuje i odolnost proti opotřebení(vznik trhlin, únava) vozovky vlivem dopravy. Energetická úspora pracovní teplota asfaltové pěny činí pouze C. V důsledku snížení pracovní teploty dochází též k omezení množství produkovaných emisí CO2, díky čemuž lze přispět k dosažení požadovaných nižších limitů tohoto skleníkového plynu a technologii je možné považovat za aktivně přistupující k problematice udržitelného rozvoje. Zvýšení znovupoužití R-materiálu(využití až 100% frézované konstrukce vozovky) a omezení potřeby skládkování, včetně snížení nákladů spojených s uložením materiálu staré konstrukce na řízenou skládku. Provedení recyklace za studena s aplikací pěnoasfaltu je rychlejší než v případě asfaltové emulze, jelikož odpadá proces vyštěpení. Konečnou obrusnou vrstvu lze provést po 1-2 dnech. Při užitní asfaltové pěny pro obnovu či rekonstrukci ložních a podkladních vrstev lze prodloužit životnost konstrukce vozovky bez potřeby její komplexní rekonstrukce. Některé odborné zdroje uvádějí prodloužení životnosti konstrukce v průměru o dalších deset let.

26 Přínosy technologie pěnoasfaltů Oproti klasické obnově konstrukce vozovek (odfrézování či kompletní odstranění stávající konstrukce a vyhotovení nových vrstev) nedochází k dlouhým uzavírkám na pozemních komunikacích, čímž nejsou negativně ovlivněny cestovní časy uživatelů a nevznikají zvýšené dodatečné náklady uživatelů v důsledku dlouhodobějších uzavírek, kongescí či objízdných tras. Současně se v důsledku kratší doby výstavby minimalizují negativní dopady pro obyvatele v okolí stavby. Lze mnohem rychleji realizovat recyklaci konstrukční vrstvy větší tloušťky(v jednom pracovním kroku lze stabilizovat R-materiál původní vozovky v celkové tloušťce až 300 mm v jednom pracovním kroku), jelikož pěnoasfaltová směs vyžaduje menší doby pro vychladnutí a prakticky neexistuje skutečná doba zrání. Snížení negativních vlivů na životní prostředí a zvýšení ochrany zdraví při výrobě pěnoasfaltu se používají standardní asfaltová pojiva a nejsou nutné žádné další přísady. Zlepšení pevnostních charakteristik stávající vozovky (2-3 krát) při potřebě jen minimálního zvětšení celkové tloušťky konstrukce vozovky. Recyklaci za studena s využitím pěnoasfaltu lze aplikovat po delší roční období a při méně vhodných klimatických podmínkách (např. mírný déšť).

27 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Pěnoasfaltové směsi vyžadují dodávku horkého asfaltového pojiva a směs kameniva či R-materiálu, která má být obalena asfaltovým filmem musí mít dostatečný podíl jemných částic (minimálně 5-15% propadne sítem 0,075 mm). Vzhledem ke zvýšenému podílu ostrohranných zrn frézovaného R- materiálu a v důsledku menšího obsahu asfaltového pojiva jsou pěnoasfaltové směsi klasifikovány jako hůře zhutnitelné, což vyžaduje použití moderních hutnících zařízení. Počáteční hnědošedý vzhled způsobený relativní vlhkostí směsi může vzbuzovat dojem nekvalitně provedené technologie. Jednoduchost a nízké náklady technologie mohou u zhotovitelů vést k nedostatečné pečlivosti, ačkoli i tato technologie vyžaduje stejnou technologickou kázeň a odborný dohled jako kterákoli jiná asfaltová technologie. Dle některých poznatků je těžké provést dostatečně přesnou analýzu nákladů a užitku vozovek rekonstruovaných technologií pěnoasfaltů. Některé skupiny spatřují v pěnoasfaltech částečnou hrozbu pro kamenolomy a oblast horkých asfaltových směsí, ve skutečnosti by však měla být tato technologie vnímána jako příležitost pro zlepšení ekonomické a ekologické důvěryhodnosti silničního stavitelství.

28 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Dosud nejsou v dostatečné míře definovány vhodné zkoušky, především z hlediska sledovaní funkčních charakteristik směsí stabilizovaných asfaltovou pěnou (ale i asfaltovou emulzí) konstrukcí ložních či podkladních vrstev. V uplynulých letech byla získána řada poznatků při sledování modulu tuhosti, parametru závislosti deformací a únavy konstrukční vrstvy, odolnosti proti mrazu (sledováno při různém počtu zmrazovacích cyklů) nebo při triaxiální zkoušce (v Německu), nicméně zatím nebyl vytvořen jednotný pohled. Při přípravě zkušebních těles pro laboratorní ověření vlastností pěnoasfaltových směsí nebyla stanovena či doporučena jednotná metoda. Ačkoli dosavadní poznatky dokládají vyšší odolnost konstrukčních vrstev s pěnoasfaltem proti vzniku trvalých deformaci, bylo experimentálním posouzením prokázáno, že při stejném zatížení vykazují tyto vrstvy větší citlivost z hlediska únavy a vzniku trhlin, především vlivem působení vody a jí vyvolané eroze v konstrukci

29 Recyklace za horka zaváděna postupně během 70. Let ve Francii a Německu, snižuje objem odpadního (vybouraného) materiálu starých a dožívajících konstrukcí, který je třeba v opačném případě skladovat, snižuje spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů (efektivní využívání zdrojů, menší těžba kamenolomů), nižší náklady za energie související především s přepravou materiálů, zpracování v šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž zařízení může být mobilní (drum mix) nebo stacionární,

30 Recyklace za horka podíl R-materiálu ve vyrobené směsi činí %, v případě vyššího podílu R-materiálu je třeba použít modifikovaný asfalt se zvýšeným obsahem polymeru.

31 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA TP 209 RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA ČSN EN Asfaltové směsi -Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem... TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem

32 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA MÍSTĚ Využití místního materiálu Rychlost opravy, provádění opravy za omezeného provozu Nezatížení silniční sítě dopravou materiálů Dodržení pracovních teplot (dodržení požadovaných mezerovitostí) Přepálení asfaltového pojiva degradace asfaltu zhoršení resp. ověření vlastností asfaltové směsi s R-materiálem za nízkých teplot

33 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape Repave Remix Remixplus

34 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape(úprava příčného profilu vozovky): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, zhutnění urovnané asfaltové směsi.

35 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Repave(úprava příčného profilu vozovky s položením nové asfaltové vrstvy): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, položení nové asfaltové vrstvy na urovnanou vrstvu bez vzájemného promísení směsí, zhutnění obou vrstev současně.

36 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remix(recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě): rozprostření přidávaného kameniva na povrch vozovky, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání potřebných materiálů (změkčující přísady, silniční asfalt, předobalenásměs kameniva), promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, zhutnění upravené asfaltové směsi.

37 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remixplus (recyklace asfaltové obrusné vrstvy se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy): rozprostření přidávaného kameniva pro úpravu zrnitosti recyklované směsi, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání změkčující přísady nebo silničního asfaltu, promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, položení nové asfaltové směsi obrusné vrstvy, zhutnění asfaltového souvrství (zpětně položená recyklovaná vrstvy + nová obrusná vrstva).

38 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA OBALOVNĚ SMA, PA, BBTM 0 % REC VMT 25 % až 30 % REC

39 KVALITA ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU Frézování po vrstvách Oddělené skladování Homogenní úseky Čára zrnitosti Druh a obsah pojiva

40 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA OBALOVNĚ Přísady 15 % až 17 % REC

41 PŘEKÁŽKY V ROZVOJI RECYKLACE Nedostatečná podpora investorů Degradace technologie nedodržením technologických postupů Technologická náročnost (frézování, předrcení, třídění) Oddělené skladování Chybějící pasportizace Chybějící diagnostika

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 210 UŢITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH MATERIÁLŮ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č.j.1118/10-910-ipk/1 ze dne

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Product Fact Book Marketing Zacílení vývoje Original Equipment Pneu ContiEcoContact 5 byla vyvíjena ve spolupráci s našimi OE zákazníky a byly respektovány jejich požadavky na optimalizaci valivého odporu.

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

Katalog poruch netuhých vozovek

Katalog poruch netuhých vozovek Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor silniční infrastrukury č.j. 164/10-910-IPK ze dne 25.2.2010 s účinností od

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

2011-089 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C-SO.101-01 PDPS SO.100 ÚPRAVA ULICE MLADSKÁ ING. M. PŘIBYL ING. JINDŘICH JIRÁK. 1.1 Technická zpráva...

2011-089 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C-SO.101-01 PDPS SO.100 ÚPRAVA ULICE MLADSKÁ ING. M. PŘIBYL ING. JINDŘICH JIRÁK. 1.1 Technická zpráva... 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Investor... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST - 1 - D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních Místo stavby:

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 Co bobtná v dálnici: odpadky, stavební odpad, studený NH, vysokopecní či ocelárenská struska? RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 1 of 44Imagine the result

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č. - 1 - UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Praha, červen 2004 Ing. František Haburaj SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více