RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2"

Transkript

1 RECYKLACE VOZOVEK Silniční stavby 2

2 ROZDĚLENÍ ODPADU VZNIKAJÍCÍHO V SIL. STAVITELSTVÍ Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev Zeminy vytěžené při budování trasy komunikace Zbytkový odpad vznikající při těžbě v kamenolomech Zbytkový odpad v depóniích obaloven Zbytkový odpad v depóniích betonáren

3 ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLŮ ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

4 VÝHODY RECYKLACE Opětovné využití vybouraných nebo odfrézovaných směsí z původní vozovky Omezení stavebního odpadu při recyklaci vozovky na místě a šetření zdrojů přírodního kameniva z lomů nebo štěrkoven Celkové snížení nákladů na provedenou opravu degradované vozovky; Vhodná příležitost pro současné rozšíření opravované pozemní komunikace o další jízdní pruhy a její celkovou modernizaci.

5 VÝZNAM A PŘÍNOS UPLATNĚNÍ RECYKLACE VOZOVEK ekonomický přínos (úspory, výhodnost), snížení nákladů při současném dosažení požadované kvality a prodloužení životnosti vozovky, zpracování recyklovatelného materiálu porušených vozovek, udržitelné hospodaření s neobnovitelnými přírodními zdroji, snížení potřeby prostoru skládek, ochrana životního prostředí menšími zásahy do krajiny, snížení objemu přepravy materiálu, nižší celková energetická náročnost

6 TECHNOLOGIE RECYKLACE PODLE DRUHU POJIVA DRUH POJIVA TECHNOLOGIE NA MÍSTĚ VE VÝROBNĚ ZA STUDENA ZA TEPLA Asfalt Asfaltová emulze Asfaltová emulze a portlandský cement Portlandský cement Pomalu tuhnoucí pojivo Vápno Lítající popel

7 CÍLE RECYKLACE ZA STUDENA Přeměna poškozené nehomogenní konstrukce vozovky. Zlepšení proměnlivosti fyzikálně mechanických a reologických vlastností vrstev původní konstrukce vozovky. Zvýšení únosnosti a životnosti konstrukce vozovky. Zvýšení odolnosti obrusné vrstvy vůči mechanickému opotřebení. Zlepšení protismykových vlastností a zajištění reprofilace krytu vozovky s vyrovnáním nerovností. Ekologicky šetrné odstranění škodlivých složek konstrukcí vozovek, kde bylo jako pojiva využito dehtu

8 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -VÝHODY Homogenizace vozovky, pokud jde o její mechanickou odolnost a stabilitu, reprofilaci profilu a odstranění nerovností; omezení dopravy, úspora pohonných hmot, snížení emisí CO 2 ; snížení hlučnosti, typické pro provádění tradičních technologií oprav vozovek; menší riziko poškození navazujících pozemních komunikací s nižším dopravním zatížením v důsledku omezení dopravy nových materiál ů na staveniště rychlost prováděných oprav

9 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ -RIZIKA důslednádiagnostika vozovky před zahájením prací (důraz na silnice II a III. tříd); laboratorní návrh pokládané směsi homogenita prováděných prací (Vm); technologická kázeň při provádění

10 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ PŘEDPISOVÁ ZÁKLADNA TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena TP 111Přímé zpracování recyklovaného asfaltového materiálu do vozovek TP 126Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK TP 134Údržba a opravy vozovek s použitím R- materiálu obalovaného za studena asfaltovou emulzí a cementem TP 162Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím asfaltových pojiv a cementu

11 MOŽNOSTI RECYKLACE PROVÁDĚNÉ ZA STUDENA NA MÍSTĚ bez pojiva: reprofilacea homogenizace nestmelené vrstvy s možností přidání dalšího materiálu za účelem zlepšení zrnitosti cementnebo jiné hydraulické pojivo: recyklace vrstev, které neobsahují asfaltové pojivo asfaltová emulze a cement nebo zpěněný asfalt a cement:společná recyklace vrstev, které obsahují asfaltové pojivo a vrstev bez asfaltového pojiva asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt: recyklace vrstev asfaltového krytu

12 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ odfrézování asfaltové vrstvy přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

13 POŽADAVKY NA RECYKLOVANÉ STMELENÉ SMĚSI

14 RECYKLACE ZA STUDENA NA OBALOVNĚ odfrézování asfaltové vrstvy drcení kameniva na požadovanou zrnitost přidání pojiva (emulze, pěna, cement) úprava čáry zrnitosti kamenivo pokládka obrusná vrstva (nátěr, koberec, asfaltová směs)

15 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA Recyklace za studena s využitím asfaltové emulze (a cementu). Recyklace za studena s využitím hydraulického pojiva nebo kombinace hydraulických pojiv. Recyklace s využitím pěnoasfaltu.

16 TRENDY V OBLASTI RECYKLACE ZA STUDENA

17 TECHNOLOGIE PĚNOASFALTŮ Pěnoasfalty nejsou opravdovou inovací. Jakékoli asfaltové pojivo, které vhorkém stavu přijde do kontaktu s vodou, začne pěnit a několikanásobně zvýší svůj objem. Ve většině případech však takový jev není žádoucí. Princip řízené technologie výroby asfaltové pěny byl patentován v roce 1956 profesorem Ladis H. Csaniy z Engineering Experiment Station of Iowa State University a to původně jako vylepšené pojivo pro stabilizaci zemin při výstavbě silnic americké armády na tichomořských ostrovech svyužitím pouze vulkanického popelu. Patent využíval k napěnění asfaltu páru při nastaveném tlaku a teplotě. První zaznamenaný zkušební úsek byl uskutečněn v roce 1957 na jedné místní okresní silnici ve státě Iowa. Následovaly další projekty v Arizoně (1960) a počátkem šedesátých let též v Kanadě (projekty v Nipawin). Vroce 1968 byl Csaniyův patent odkoupen společností Mobil Oil Australia, která provedla klíčovou úpravu technologie a nahradila vprocesu výroby asfaltové pěny vodní páru vstřikováním studené vody do horkého asfaltového pojiva v nízkotlakém systému, včetně možnosti užití případných přísad. Až do roku 1993 byl tento postup chráněn patentem a zájemci mohli od společnosti Mobil Oil koupit pouze licenci na technologický postup.

18 PRINCIP VÝROBY ASFALTOVÉ PĚNY 2,0-5,0%-hm. demineralizované vody (teplota C), horké silniční asfaltového pojiva gradace 50/70 160/220 (teplota C), standardní tlak vstřikované vody 4-5 bar, vodní pára a vzduch přidávané speciální tryskou, kterou se vzduch vhání zpravidla pod tlakem 0-10 bar, přesně sledované výrobní podmínky.

19 Parametry kvality asfaltové pěny Expanzní poměr(er) je definován jako poměr maximálního dosaženého objemu asfaltové pěny a objemu původního asfaltového pojiva. U asfaltové pěny vyšší kvality by expanzní poměr měl dosáhnout nejméně hodnoty Poločasusazenípěny(τ ½ )je definovánjakodobavsekundách,zakterou u asfaltové pěny dojde ke snížení maximálního objemu o 50%. Čím delší je poločas usazení pěny, tím kvalitnější je asfaltová pěna, přičemž za vyšší kvalitu se považuje doba delší než 15 sekund (standardně by se hodnota τ ½ mělapohybovatvrozmezí10-15sekund). Poločas usazení pěny vyjadřuje stabilitu asfaltové pěny a je nepřímo úměrný k expanznímu poměru. Oba uvedené parametry jsou dále do značné míry závislé na druhu a původu asfaltového pojiva, na teplotě horkého asfaltového pojiva, jakož i na množství přidávané stlačeného vzduchu a tlaku, kterým je vstřikována voda do horkého asfaltového pojiva. Intenzita a účinnost efektu napěnění může být ovlivněna regulací základních fyzikálních podmínek jako je teplota, vlhkost a tlak.

20 Parametry kvality asfaltové pěny Na základě expanzního poměru, stability asfaltové pěny (poločasu usazení pěny) a podílu vstřikované vody lze stanovit tzv. index napěnění (FI), který vymezuje vhodnost asfaltové pěny pro smísení s kamenivem nebo R-materiálem. Z hlediska dostatečně homogenní směsi je proto vedle expanzního poměru důležitá velikost a uspořádání mísícího zařízení (např. velikost vstřikovací zóny).

21 Princip fungování pěnoasfaltové směsi Při postupném kolabování jednotlivých bublin asfaltové pěny se snaží svým povrchem těsně přilnout k jemným částicím studeného kameniva a vytvořit velmi malé kapičky asfaltového pojiva, které se postupně vlivem hutnění a rozptýlení vlhkosti aktivují a spojují v tenký asfaltový film, jenž obaluje jemné částice a vytváří kompaktní maltu, která následně umožňuje slepení a obalení větších částic.

22 Návrh pěnoasfaltové směsi Množství přidávané asfaltové pěny má být tak velké, aby se zbytkové množství asfaltového pojiva pohybovalo v rozmezí 4,0-5,0%-hm. směsi. Optimální obsah asfaltového pojiva většinou nelze určit se stejnou přesností jako v případě asfaltových směsí za horka. Jemnéčástice(propadnasítu0,063mm),ajejichpodílvesměsimáčinit alespoň 5%. Pokud je podíl jemných částic menší, lze jako alternativu použít přísadu kamenné moučky (fileru) nebo hydraulických pojiv (vápno, cement). V tomto případě hovoříme o přísadě tzv. aktivního fileru, jenž se přidává zpravidla v množství 1,0-2,5%. Přísada hydraulického pojiva je vhodná hlavně v případě většího podílu kameniva z tvrdých hornin (křemen, čedič), kdy frézováním a rozemletím stávající konstrukce nelze získat potřebné množství fileru. Propadnasítě25mmsedlečáryzrnitostiMobildoporučuje100%. Pro pěnoasfaltové směsi není vhodné kamenivo s vyšším indexem plasticity(nad 12%).

23 Návrh pěnoasfaltové směsi Z hlediska optimální míry zhutnění a maximální objemové hmotnosti pěnoasfaltové směsi (MDD maximum dry density) má jako klíčový parametr rozhodující význam míra relativní vlhkosti směsi a množství přidávané vody. Vlhkost zajišťuje efektivní rozprostření asfaltové pěny ve směsi kameniva. Relativní vlhkost a stanovení jejího optima (OMC optimum moisture content) se standardně provádí na základě modifikované zkoušky Proctor Standard a hodnotu optimální míry vlhkosti pěnoasfaltové směsi lze stanovit následujícím výpočtem: OMC=(0,7.OMC A )+0,6 Doporučená hodnota relativní vlhkosti by se dle současných zahraničních poznatků měla pohybovat v rozmezí 5-8%-hm. Vztah počáteční relativní vlhkosti směsi a míry zhutnění lze hodnotit jako vzájemně závislý a jak vyplývá ze zahraničních poznatků tento vztah lze interpretovat nepřímou závislostí mezi modulem tuhosti a počáteční relativní vlhkostí směsi.

24 Přínosy technologie pěnoasfaltů Úspora celkových nákladů obnovy či rekonstrukce vozovky. Minimalizace negativního vlivu využití okolních pozemních komunikací stavebními stroji(především nákladní vozidla odvážející. Náklady na mobilní mísící zařízení pro výrobu pěnoasfaltové směsi jsou velmi nízké v porovnání s klasickými mísícími centry (obalovnami). Jak například vyplývá z dostupných informací z Velké Británie, je pořízení mobilního mísícího centra pro výrobu směsí Foamix v porovnání s mísícím centrem pro výrobu asfaltových směsí za horka o 80-90% levnější. Snížení spotřeby asfaltových pojiv, neobnovitelných energetických zdrojů a úspora nového materiálu, který je nahrazen znovupoužitím R- materiálu, přičemž dochází jen k částečnému obalení větších zrn R- materiálu, jež jsou slepena maltou s asfaltovou pěnou. Pěnoasfaltové technologie jsou v současné době ekonomicky výhodnější v porovnání s technologiemi za horka či s emulzními technologiemi. Asfaltová pěna má v porovnání s asfaltovým pojivem či emulzí mnohem větší povrch a povrchové napětí, což umožňuje dostatečné obalení zrn kameniva s menším množstvím asfaltu a současně je možné obalení kameniva za studena či obalení vlhkého kameniva při zachování dostatečné přilnavosti.

25 Přínosy technologie pěnoasfaltů Pokud se využije technologie recyklace za studena s pěnoasfaltem pro nestmelené podkladní vrstvy, dochází nejen ke zlepšení únosnosti konstrukce vozovky, nýbrž současně se zvyšuje i odolnost proti opotřebení(vznik trhlin, únava) vozovky vlivem dopravy. Energetická úspora pracovní teplota asfaltové pěny činí pouze C. V důsledku snížení pracovní teploty dochází též k omezení množství produkovaných emisí CO2, díky čemuž lze přispět k dosažení požadovaných nižších limitů tohoto skleníkového plynu a technologii je možné považovat za aktivně přistupující k problematice udržitelného rozvoje. Zvýšení znovupoužití R-materiálu(využití až 100% frézované konstrukce vozovky) a omezení potřeby skládkování, včetně snížení nákladů spojených s uložením materiálu staré konstrukce na řízenou skládku. Provedení recyklace za studena s aplikací pěnoasfaltu je rychlejší než v případě asfaltové emulze, jelikož odpadá proces vyštěpení. Konečnou obrusnou vrstvu lze provést po 1-2 dnech. Při užitní asfaltové pěny pro obnovu či rekonstrukci ložních a podkladních vrstev lze prodloužit životnost konstrukce vozovky bez potřeby její komplexní rekonstrukce. Některé odborné zdroje uvádějí prodloužení životnosti konstrukce v průměru o dalších deset let.

26 Přínosy technologie pěnoasfaltů Oproti klasické obnově konstrukce vozovek (odfrézování či kompletní odstranění stávající konstrukce a vyhotovení nových vrstev) nedochází k dlouhým uzavírkám na pozemních komunikacích, čímž nejsou negativně ovlivněny cestovní časy uživatelů a nevznikají zvýšené dodatečné náklady uživatelů v důsledku dlouhodobějších uzavírek, kongescí či objízdných tras. Současně se v důsledku kratší doby výstavby minimalizují negativní dopady pro obyvatele v okolí stavby. Lze mnohem rychleji realizovat recyklaci konstrukční vrstvy větší tloušťky(v jednom pracovním kroku lze stabilizovat R-materiál původní vozovky v celkové tloušťce až 300 mm v jednom pracovním kroku), jelikož pěnoasfaltová směs vyžaduje menší doby pro vychladnutí a prakticky neexistuje skutečná doba zrání. Snížení negativních vlivů na životní prostředí a zvýšení ochrany zdraví při výrobě pěnoasfaltu se používají standardní asfaltová pojiva a nejsou nutné žádné další přísady. Zlepšení pevnostních charakteristik stávající vozovky (2-3 krát) při potřebě jen minimálního zvětšení celkové tloušťky konstrukce vozovky. Recyklaci za studena s využitím pěnoasfaltu lze aplikovat po delší roční období a při méně vhodných klimatických podmínkách (např. mírný déšť).

27 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Pěnoasfaltové směsi vyžadují dodávku horkého asfaltového pojiva a směs kameniva či R-materiálu, která má být obalena asfaltovým filmem musí mít dostatečný podíl jemných částic (minimálně 5-15% propadne sítem 0,075 mm). Vzhledem ke zvýšenému podílu ostrohranných zrn frézovaného R- materiálu a v důsledku menšího obsahu asfaltového pojiva jsou pěnoasfaltové směsi klasifikovány jako hůře zhutnitelné, což vyžaduje použití moderních hutnících zařízení. Počáteční hnědošedý vzhled způsobený relativní vlhkostí směsi může vzbuzovat dojem nekvalitně provedené technologie. Jednoduchost a nízké náklady technologie mohou u zhotovitelů vést k nedostatečné pečlivosti, ačkoli i tato technologie vyžaduje stejnou technologickou kázeň a odborný dohled jako kterákoli jiná asfaltová technologie. Dle některých poznatků je těžké provést dostatečně přesnou analýzu nákladů a užitku vozovek rekonstruovaných technologií pěnoasfaltů. Některé skupiny spatřují v pěnoasfaltech částečnou hrozbu pro kamenolomy a oblast horkých asfaltových směsí, ve skutečnosti by však měla být tato technologie vnímána jako příležitost pro zlepšení ekonomické a ekologické důvěryhodnosti silničního stavitelství.

28 Nedostatky technologie pěnoasfaltů Dosud nejsou v dostatečné míře definovány vhodné zkoušky, především z hlediska sledovaní funkčních charakteristik směsí stabilizovaných asfaltovou pěnou (ale i asfaltovou emulzí) konstrukcí ložních či podkladních vrstev. V uplynulých letech byla získána řada poznatků při sledování modulu tuhosti, parametru závislosti deformací a únavy konstrukční vrstvy, odolnosti proti mrazu (sledováno při různém počtu zmrazovacích cyklů) nebo při triaxiální zkoušce (v Německu), nicméně zatím nebyl vytvořen jednotný pohled. Při přípravě zkušebních těles pro laboratorní ověření vlastností pěnoasfaltových směsí nebyla stanovena či doporučena jednotná metoda. Ačkoli dosavadní poznatky dokládají vyšší odolnost konstrukčních vrstev s pěnoasfaltem proti vzniku trvalých deformaci, bylo experimentálním posouzením prokázáno, že při stejném zatížení vykazují tyto vrstvy větší citlivost z hlediska únavy a vzniku trhlin, především vlivem působení vody a jí vyvolané eroze v konstrukci

29 Recyklace za horka zaváděna postupně během 70. Let ve Francii a Německu, snižuje objem odpadního (vybouraného) materiálu starých a dožívajících konstrukcí, který je třeba v opačném případě skladovat, snižuje spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů (efektivní využívání zdrojů, menší těžba kamenolomů), nižší náklady za energie související především s přepravou materiálů, zpracování v šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž zařízení může být mobilní (drum mix) nebo stacionární,

30 Recyklace za horka podíl R-materiálu ve vyrobené směsi činí %, v případě vyššího podílu R-materiálu je třeba použít modifikovaný asfalt se zvýšeným obsahem polymeru.

31 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA TP 209 RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA ČSN EN Asfaltové směsi -Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem... TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem

32 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA MÍSTĚ Využití místního materiálu Rychlost opravy, provádění opravy za omezeného provozu Nezatížení silniční sítě dopravou materiálů Dodržení pracovních teplot (dodržení požadovaných mezerovitostí) Přepálení asfaltového pojiva degradace asfaltu zhoršení resp. ověření vlastností asfaltové směsi s R-materiálem za nízkých teplot

33 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape Repave Remix Remixplus

34 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Reshape(úprava příčného profilu vozovky): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, zhutnění urovnané asfaltové směsi.

35 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Repave(úprava příčného profilu vozovky s položením nové asfaltové vrstvy): ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené k recyklaci, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi v příčném a podélném směru, položení nové asfaltové vrstvy na urovnanou vrstvu bez vzájemného promísení směsí, zhutnění obou vrstev současně.

36 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remix(recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě): rozprostření přidávaného kameniva na povrch vozovky, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání potřebných materiálů (změkčující přísady, silniční asfalt, předobalenásměs kameniva), promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, zhutnění upravené asfaltové směsi.

37 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ Remixplus (recyklace asfaltové obrusné vrstvy se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy): rozprostření přidávaného kameniva pro úpravu zrnitosti recyklované směsi, ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci, rozpojení ohřáté asfaltové směsi, přidání změkčující přísady nebo silničního asfaltu, promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými materiály, zpětné položení upravené asfaltové směsi, položení nové asfaltové směsi obrusné vrstvy, zhutnění asfaltového souvrství (zpětně položená recyklovaná vrstvy + nová obrusná vrstva).

38 RECYKLACE PROVÁDĚNÁ ZA HORKA NA OBALOVNĚ SMA, PA, BBTM 0 % REC VMT 25 % až 30 % REC

39 KVALITA ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU Frézování po vrstvách Oddělené skladování Homogenní úseky Čára zrnitosti Druh a obsah pojiva

40 TECHNOLOGIE RECYKLACE ZA HORKA NA OBALOVNĚ Přísady 15 % až 17 % REC

41 PŘEKÁŽKY V ROZVOJI RECYKLACE Nedostatečná podpora investorů Degradace technologie nedodržením technologických postupů Technologická náročnost (frézování, předrcení, třídění) Oddělené skladování Chybějící pasportizace Chybějící diagnostika

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně Recyklace asfaltových směsí na obalovně doc.dr.ing. Michal Varaus 15.5.2013 v Brně Co je smyslem recyklace? Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování udržitelného rozvoje

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY

NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY Nové postupy a technologie pro opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Při realizaci modernizací

Více

Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek - 1. část. Generální zpráva

Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek - 1. část. Generální zpráva Téma 2 Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek - 1. část Generální zpráva Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services 26.11. 27.11.2013, České Budějovice Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek 1.

Více

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice

Více

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky kamenivo asfaltové

Více

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček 22.11.2016 Úvod Podkladní vrstvy se obvykle provádějí buď nestmelené podle ČSN 73 6126-1

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 209 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY RECYKLACE ASFALTOVÝCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK NA MÍSTĚ ZA HORKA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 555/09-910-IPK/1

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 06. Konstrukce a stavba vozovek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Dušan Stehlík únor březen 2016 Obsah prezentace Poruchy a problémy podloží vozovek Objemové změny násypových těles a aktivní zóny Vysoká vlhkost jemnozrnných

Více

Asfaltové smsi s vysokým obsahem R-materiálu. Co je smyslem recyklace? Ekonomický tlak na recyklaci asf. materiálu vysoká cena ropy

Asfaltové smsi s vysokým obsahem R-materiálu. Co je smyslem recyklace? Ekonomický tlak na recyklaci asf. materiálu vysoká cena ropy Asfaltové smsi s vysokým obsahem R-materiálu Co je smyslem recyklace? Michal Varaus Únor bezen 2015 Recyklace stavebních materiál je jedním z dležitých nástroj pro zachování udržitelného rozvoje a peklenutí

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 15 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 24.11. 25.11. 2015, České Budějovice Trendy v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 13 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 208 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NETUHÝCH VOZOVEK ZA STUDENA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 554/09-910-IPK/1

Více

Generální zpráva Systémy hospodaření s vozovkou Ing. Petr Svoboda

Generální zpráva Systémy hospodaření s vozovkou Ing. Petr Svoboda Generální zpráva Ing. Petr Svoboda 22. 23. 11. 2011, České Budějovice Systémový přístup Jedna z osmi zásad managementu kvality zní: Přístup k rozhodování na základě analýzy skutečností provádění měření

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod pozbyl platnosti. Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod od 1. 1. 2011 pozbývá platnosti; Posuzování shody

Více

Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda

Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda Generální zpráva znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda 26. listopadu 2013, České Budějovice Znovuužití a recyklace z pohledu evropské a české legislativy generální zpráva - recyklace

Více

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd. v Plzeňském kraji. SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o.

Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd. v Plzeňském kraji. SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o. Systémové hospodaření na silnicích II. a III.tříd v Plzeňském kraji SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o. Osnova 1) Představení SÚSPK p.o. personální obsazení a majetek ve správě 2) Zhodnocení celkového

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Téma 3 II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Michal Varaus Vysoké učení technické v Brně 24.11.-25.11. 2015, České Budějovice Výrobkové normy řady ČSN EN 13108 II. Generace evropských norem

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA

Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA Autor: Jan Valentin, ČVUT, WP1 a kolektiv ČVUT, VUT, Eurovia CS a Total ČR Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Silniční stavební materiály a technologie na pozemních komunikacích základní rozdělení a vlastnosti Dušan Stehlík Obsah Rozdělení

Více

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda 24. 11. 2015, České Budějovice Předpisy SJ PK Struktura SJ-PK SFDI Odbor pozemních komunikací

Více

Funkce, požadavky, druhy,

Funkce, požadavky, druhy, Stmelené podkladní vrstvy Funkce, požadavky, druhy, zkoušen ení,, kontrolní a přejímací zkoušky ky Charakteristiky stmelené podkladní vrstvy Vrstvy mají relativně vysoký modul pružnosti ale nízkou n pevnost

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi

Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi Autor: Ing. Jan Valentin, Ph.D. Ing. Jan Beneš Ing. Petr. Mondschein, Ph.D. Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

Pozemní komunikace (včetně propustků)

Pozemní komunikace (včetně propustků) Pozemní komunikace (včetně propustků) 1. Co je to parapláň? 2. Jaké odchylky od projektových výšek, šířek, příčných sklonů a nerovností platí pro parapláň? 3. Co je to zemní pláň? 4. V jaké části zemního

Více

Obnova asfaltových vozovek, technologické alternativy a její environmentální dopady

Obnova asfaltových vozovek, technologické alternativy a její environmentální dopady Obnova asfaltových vozovek, technologické alternativy a její environmentální dopady Abstrakt Ing. Václav Snížek Příspěvek se zabývá identifikací, popisem a ekonomickým porovnání obnovy vozovek s využitím

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Typy vozovek. cyklistických tras. Jiří Galatík. Líšeňská 33a Brno. tel.: mobil: fax:

Typy vozovek. cyklistických tras. Jiří Galatík. Líšeňská 33a Brno. tel.: mobil: fax: Typy vozovek Líšeňská 33a 636 00 Brno cyklistických tras tel.: 585 416 618 mobil: 602 361 695 fax: 548 423 712 Jiří Galatík jiri.galatik@cdv.cz Každá komunikace je natolik dobrá, nakolik jsou dobré její

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 16.11.2016 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Birnbaumová, Ing. Zajíček, Ing. Svoboda, Ing. Matoušek, Ing.

Více

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 OLOMOUC, 18. 20. DUBNA 2016 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby Vypracoval: Mgr. Milan Středa Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, email: olomouc@ssok.cz ISO 9001 a 14001 Akce: Datum: 01/2015

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně 22. 23. 11. 2011, České Budějovice Možnost rozšíření poznatků o nízkoteplotních vlastnostech

Více

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky Prolévan vané vrstvy Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky ky Přehled prolévaných vrstev Štěrk částe stečně vyplněný ný cementovou maltou ŠCM (ČSN ( 73 6127-1), 1),

Více

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz

Více

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. Stavební fakulta ČVUT v Praze 30.3.2016, Praha 1 Novotného lávka 5 Odborný seminář: 1. ÚVOD Podle Zákona č. 13/1997

Více

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany Obec Dolní Břežany ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, INVESTIC, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany Číslo jednací: Schválenou Radou č.12 13.4.2015 Dolní Břežany Vyřizuje: Pavel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES PROBLEMATIKA ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU R-MATERIÁLU

Více

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008

Návrh asfaltové směsi dle ČSN :2008 Návrh asfaltové směsi dle ČSN 73 6160:2008 Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací 1. dubna 2008 Postup návrhu Návrh čáry zrnitosti kameniva Stanovení

Více

Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek

Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek Ing. Jan Zajíček 21.5.2013, hotel STEP, Praha 9 Úvod Špatný stav našich silnic není způsoben tím, že bychom silnice neuměli

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek

Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek Využití asfaltových a betonových recyklátů do vozovek Ing. J. Fiedler, Ing. Z. Komínek, Ing. I. Racek, V. Rychlík, Stavby silnic a železnic, a.s. Praha 1. Úvod Asfalt je materiál, který lze prakticky 100

Více

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Michal Janků, Ilja Březina, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK

NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ NÁVRH A STAVBA VOZOVEK. KRYTOVÉ VRSTVY VOZOVEK TÉMA II Materiály a hmoty ve výstavbě pozemních komunikací (10. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Udržitelné vozovky v nových členských zemích EU. Sustainable Pavements for European New member States

Udržitelné vozovky v nových členských zemích EU. Sustainable Pavements for European New member States Udržitelné vozovky v nových členských zemích EU Sustainable Pavements for European New member States 2006-2009 Cíl: vyvinout nástroje a procedury pro rychlou a ekonomickou údržbu a rekonstrukce vozovek

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

Zkoušení emulzí včetně jednotlivých vstupů

Zkoušení emulzí včetně jednotlivých vstupů EMULZNÍ TECHNOLOGIE A ASFALTOVÉ EMULZE - ZKOUŠENÍ Ing. Václav Neuvirt, CSc. Datum : leden březen 2017 Místo : Brno, OREA otel Voroněž Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre České Budějovice, Clarion

Více

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory: ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN Zhutnitelnost zeminy závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Více

Všeruby Domažlice Plzeňský. Pomezí na Šumavě, Sruby na Šumavě, Pláně na Šumavě

Všeruby Domažlice Plzeňský. Pomezí na Šumavě, Sruby na Šumavě, Pláně na Šumavě B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Označení stavby Název stavby: II/190 VŠERUBY HRANICE OKRESU Místo stavby Obec : Okres : Kraj: Katastrální území: Všeruby Domažlice Plzeňský Pomezí na Šumavě,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský ING. TICHOVSKÝ ROMAN projektová a inženýrská kancelář Bezručova 1271, 256 01 Benešov Adresa: Telefon: 727809952 E-mail: tichovskyr@seznam.cz IČ: 45061319 DIČ: 6706301536 TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava krytu komunikace

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA01020326 NÁVRH, PROVÁDĚNÍ A REKONSTRUKCE VOZOVKY NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ 18. 6. 2015, Křtiny Lenka Ševelová,

Více

Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední)

Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední) Řešení pro trvanlivé a efektivní asfaltové vozovky (hospodárné, energeticky šetrné, s důrazem na ochranu životního prostřední) Jan Valentin 25.11.2015, České Budějovice Udržitelný vývoj v silničním stavitelství

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 148 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S ASFALTEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK PŘEDBĚŽNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor infrastruktury, čj. 114/09-910-IPK/1 ze dne

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č Újezd u Brna

Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č Újezd u Brna Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č. 781 664 53 Újezd u Brna 7.1.2008 Český normalizační institut Ing. Ludmila Kratochvílová Vedoucí oddělení výstavby Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Paní

Více

TP 04/09 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S POJIVEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK

TP 04/09 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S POJIVEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK REIMO a.s., Švábova 770/22, 152 50 Praha 5 Obalovna Kytín a.s., Voznice-Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy TP 04/09 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S POJIVEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK VZOROVÝ

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE F. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva Obsah : a) Identifikační údaje objektu...2 b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení...2 c) Vyhodnocení průzkumů

Více

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4,

Více

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Objednatel : Statutární město Frýdek-Místek Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Červen 2014 Ing. Libor Jacko, tel: 602580250, email: jacko@projekty-vozovky.cz

Více

210.06. Fibertex AM-2 pro snižování napětí

210.06. Fibertex AM-2 pro snižování napětí D O P R A V N Í S T A V I T E L S T V Í 210.06 Fibertex AM-2 pro snižování napětí D O P R A V N Í S Fibertex AM-2 pro snižování napětí Zabraňuje tvorbě trhlin v novém asfaltu šířením ze spodní vrstvy Chrání

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 210 UŢITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH MATERIÁLŮ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č.j.1118/10-910-ipk/1 ze dne

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108

Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108 Zkušenosti s používáním specifikaních norem ady SN EN 13108 Michal Varaus EVROPSKÉ NORMY PRO ASFALTOVÉ SMSI ZPRACOVÁVANÉ ZA HORKA SOUASNÝ STAV A VÝHLED Únor bezen 2015 2 CEN / TC 227 Silniní materiály

Více

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ?

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? Leoš Nekula, Měření PVV 24. 25.11.2015, České Budějovice Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) 2011-2020 NSBSP 2011-2020 Materiál

Více

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK Ing. Válav Neuvirt, CS. NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. 12.2.2015, Plzeň 19.2.2015, Brno 26.2.2015, České Budějovie 05.3.2015, Olomou 12.3.2015,

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více