VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice (areál firmy AHM s.r.o.), Třebovice 4 C Louny Průmyslová 2724, Louny 5 C1 Louny II Mělecká 2638, Louny 6 D Most Obrnice 228 (areál firmy HERKUL a.s.), Obrnice 7 E Ostrava Štěpaňákova 714, Ostrava - Kunčice 8 F Měcholupy Holedeč (obalovna asfaltových směsí), Ţatec 9 H Podbrezová Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovenská republika Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1 A Praha Zkoušky: 201 Stanovení penetrace jehlou, včetně přípravy vzorku ČSN EN 1426 STN EN 1426 ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN Strana 1 z celkového počtu 24 stran

2 202 Stanovení bodu měknutí - Metoda krouţek a kulička, včetně přípravy vzorku 203 Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse, včetně přípravy vzorku 204 Stanovení duktility, včetně přípravy vzorku 205 Stanovení deformační energie, včetně přípravy vzorku 206 Stanovení taţných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility, včetně přípravy vzorku ČSN EN 1427 STN EN 1427 ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 13703:2004 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Stanovení rozpustnosti ČSN EN Stanovení přilnavosti asfaltových ČSN pojiv ke kamenivu 209 Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem ČSN EN , příl. A STN EN , příl. A Strana 2 z celkového počtu 24 stran

3 210 Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Metoda RTFOT 211 Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání 212 Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů, včetně přípravy vzorku 213 Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů 214 Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda 215 Zkouška urychleného stárnutí v tlakové nádobě (PAV) 216 Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR), včetně přípravy vzorku 217 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR), včetně přípravy vzorku ČSN EN ČSN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN STN EN ČSN EN ISO 2592 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Strana 3 z celkového počtu 24 stran

4 218 Stanovení dynamické viskozity rotačním vřetenovým viskozimetrem, včetně přípravy vzorku 219 Stanovení hustoty a specifické hmotnosti Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou, včetně přípravy vzorku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN Asfalt a asfaltové pojivo Asfalt a asfaltové pojivo 220 ZkouškaMSCR ČSN EN Asfalt a asfaltové pojivo 221 Neobsazeno Stanovení obsahu vody: ČSN EN 1428 Asfaltová emulze a) Metoda azeotropní destilace b) Metoda uţívající sušící váhy ČSN EN Stanovení zbytku na sítu a ČSN EN 1429 Asfaltová emulze stanovení skladovací stability 303 Stanovení hodnoty ph ČSN EN Asfaltová emulze 304 Stanovení přilnavosti zkouškou ČSN EN Asfaltová emulze ponořením do vody - Metoda s kamenivem 305 Stanovení mísící stability ČSN EN Asfaltová emulze s cementem 306 Stanovení mísitelnosti ČSN EN Asfaltová emulze kationaktivních asfaltových emulzí s filerem 307 Stanovení přilnavosti pojiva ke ČSN EN Asfaltová emulze kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit 308 Stanovení hodnoty štěpitelnosti ČSN EN Asfaltová emulze kationaktivních emulzí - metoda minerálního fileru 309 Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem ČSN EN Asfaltová emulze 310 Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem, včetně přípravy vzorku Neobsazeno ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Asfaltová emulze Strana 4 z celkového počtu 24 stran

5 401 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Asfaltová zálivka při 25 C 402 Stanovení penetrace kuţelem při ČSN EN Asfaltová zálivka 25 C 403 Stanovení penetrace a pruţné ČSN EN Asfaltová zálivka regenerace (resilience) 404 Stanovení odolnosti proti tečení ČSN EN Asfaltová zálivka 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vysvětlivky a zkratky: BBR - Bending Beam Rheometer (průhybový trámečkový reometr) DSR - Dynamic Shear Rheometer (dynamický smykový reometr) PAV - Pressure Ageing Vessel (urychlené stárnutí v tlakové nádobě) RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test (tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě) MSCR - Multiple Stress Creep and Recovery Test (procentuální zotavení a nevratná smyková poddajnost) Strana 5 z celkového počtu 24 stran

6 2 B Valašské Meziříčí Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Marshallova zkouška, včetně přípravy vzorku 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě, včetně přípravy vzorku 105 Stanovení pevnosti v příčném tahu, včetně přípravy vzorku 106* Stanovení míry zhutnění radiometrickou sondou Troxler 107 Neobsazeno Stanovení pevnosti spojení vrstev - smyková zkouška 110 Neobsazeno 111 Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno 115 Stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN , čl. 7.2, bod b) ČSN EN ČSN , čl. 7.3 ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) TP 208, příl. B, čl. B.2.5 a B.2.9, hotová, hotová, hotová, hotová Recyklovaná směs Strana 6 z celkového počtu 24 stran

7 2) 116 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový ČSN EN rozbor, včetně přípravy vzorku ČSN EN Stanovení tvaru zrn - Tvarový ČSN EN index, včetně přípravy vzorku ČSN EN Neobsazeno Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN zrn a nasákavosti, včetně přípravy vzorku ČSN EN mimo kap Neobsazeno Stanovení vlhkosti sušením ČSN EN v sušárně Neobsazeno 601* Stanovení objemové hmotnosti ČSN , metoda A, D-1 Nestmelené vrstvy, zemina Neobsazeno 604 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Zemina 605 Neobsazeno Stanovení zhutnitelnosti zemin - Proctorova zkouška ČSN EN mimo čl. 7.3 a 7.6 Nestmelené vrstvy, zemina 609 Neobsazeno * Statická zatěţovací zkouška ČSN , příl. A, B, D Konstrukční vrstva 702* Rázové zatěţovací zkoušky ČSN , skup. C Konstrukční vrstva vozovek a podloţí 703* Měření nerovnosti povrchů ČSN , čl. 8 Konstrukční vrstva vozovek latí 704 Neobsazeno * Měření nerovnosti povrchů vozovek planografem ČSN , čl. 9 Konstrukční vrstva v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 7 z celkového počtu 24 stran

8 Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vysvětlivky a zkratky: TP Technické podmínky "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena" schválené MD ČR, Odborem silniční infrastruktury č.j. 554/ IPK/1 ze dne s účinností od 1. srpna 2009 Strana 8 z celkového počtu 24 stran

9 3 B1 Třebovice Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku 502 Stanovení tvaru zrn - Tvarový index, včetně přípravy vzorku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 933-4, hotová, hotová 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 9 z celkového počtu 24 stran

10 Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 10 z celkového počtu 24 stran

11 4 C Louny Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Neobsazeno * Stanovení míry zhutnění radiometrickou sondou Troxler 107 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku 502 Stanovení tvaru zrn - Tvarový index, včetně přípravy vzorku 503 Neobsazeno Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 513 Neobsazeno 600 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN , čl. 7.2, bod b) ČSN EN ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , hotová, hotová, hotová Strana 11 z celkového počtu 24 stran

12 601* Stanovení objemové hmotnosti ČSN , metoda A, D-1 Nestmelené vrstvy, zemina 602 Stanovení zrnitosti ČSN EN ISO Zemina 603 Neobsazeno 604 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Zemina 605 Neobsazeno * Statická zatěţovací zkouška ČSN , příl. A, B, D Konstrukční vrstva 702* Rázové zatěţovací zkoušky vozovek a podloţí ČSN , skup. C Konstrukční vrstva 703* Měření nerovnosti povrchů vozovek latí 704 Neobsazeno * Měření nerovnosti povrchů vozovek planografem ČSN , čl. 8 ČSN EN ČSN , čl. 9 Konstrukční vrstva Konstrukční vrstva 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN , mimo čl. 4.7 V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN V 3 Odběr vzorků čerstvého betonu ČSN EN Čerstvý beton u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 12 z celkového počtu 24 stran

13 5 C1 Louny II Zkoušky: 104 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě, včetně přípravy vzorku 105 Stanovení pevnosti v příčném tahu, včetně přípravy vzorku 106 Neobsazeno Zkouška pojíţdění kolem - malé zkušební zařízení, včetně přípravy vzorku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 STN EN A1 STN EN ČSN EN A1 STN EN A1 ČSN , čl Stanovení pevnosti spojení vrstev - smyková zkouška 110 Stanovení čísla tvrdosti na ČSN EN krychli nebo na Marshallově zkušebním tělese, včetně přípravy vzorku ČSN EN Neobsazeno Stanovení pevnosti v příčném TP 208, příl. B, čl. B.2.5 a tahu a odolnosti proti vodě B Neobsazeno Stanovení zrnitosti fileru ČSN EN STN EN Neobsazeno Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS STN Neobsazeno 605 Stanovení relativní ulehlosti ČSN nesoudrţných zemin 606 Neobsazeno, hotová Recyklovaná směs Zemina Zemina Strana 13 z celkového počtu 24 stran

14 607 Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamţitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 608 Stanovení zhutnitelnosti zemin - Proctorova zkouška 609 Neobsazeno * Stanovení soudrţnosti odtrhovou zkouškou 705 Neobsazeno Stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v tlaku 802 Stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v příčném tahu ČSN EN ČSN EN mimo čl. 7.3 a 7.6 ČSN , příl. B ČSN EN 1542 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zemina Nestmelené vrstvy, zemina Konstrukční vrstva Podkladní vrstva Podkladní vrstva 803 Neobsazeno * Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 902* Stanovení stupně zhutnitelnosti ČSN EN Čerstvý beton 903* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 904* Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Čerstvý beton 905* Stanovení obsahu vzduchu - ČSN EN , mimo čl. 4 Čerstvý beton Tlakové metody Neobsazeno 1001 Stanovení tvaru, rozměrů a ČSN EN Ztvrdlý beton jiných poţadavků na zkušební tělesa a formy STN EN ČSN EN STN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Ztvrdlý beton zkušebních těles STN EN Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Ztvrdlý beton STN EN Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN STN EN Ztvrdlý beton 1005* Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem typu N ČSN , čl. 6.1, STN , čl. 6.1, ČSN EN STN EN Ztvrdlý beton Strana 14 z celkového počtu 24 stran

15 1006 Stanovení objemu mezer ČSN , příl. A STN , příl. A Ztvrdlý beton 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vysvětlivky a zkratky: TP Technické podmínky "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena" schválené MD ČR, Odborem silniční infrastruktury č.j. 554/ IPK/1 ze dne s účinností od 1. srpna 2009 Strana 15 z celkového počtu 24 stran

16 6 D Most Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku 502 Neobsazeno Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 513 Neobsazeno Stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN , hotová, hotová Ztvrdlý beton v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 16 z celkového počtu 24 stran

17 2) u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 17 z celkového počtu 24 stran

18 7 E Ostrava Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno ČSN EN EN ČSN EN EN EN Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku ČSN EN EN ČSN EN EN ČSN EN EN EN ČSN EN EN ČSN EN EN ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) ČSN EN ČSN EN 933-1, hotová, hotová 502 Neobsazeno Stanovení vlhkosti sušením ČSN EN v sušárně 513 Neobsazeno * Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton Strana 18 z celkového počtu 24 stran

19 902 Neobsazeno * Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Čerstvý beton 905* Stanovení obsahu vzduchu - Tlakové metody ČSN EN , mimo čl. 4 Čerstvý beton 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN V 3 Odběru vzorků čerstvého betonu ČSN EN Čerstvý beton u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 19 z celkového počtu 24 stran

20 8 F Měcholupy Zkoušky: 2) 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno 113 Stanovení míry zhutnění na vývrtech 114 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN mimo čl. 4.2 ČSN , čl. 7.2, bod a), c) ČSN EN ČSN EN 933-1, hotová, hotová v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 20 z celkového počtu 24 stran

21 Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi ČSN EN V 2 Odběru vzorků kameniva ČSN EN u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 21 z celkového počtu 24 stran

22 9 H Podbrezová Zkoušky: 101 Rozbor asfaltové směsi za studena, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení obsahu rozpustného pojiva b) Stanovení zrnitosti 102 Neobsazeno 103 Stanovení fyzikálněmechanických vlastností, včetně přípravy vzorku: a) Stanovení maximální objemové hmotnosti b) Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa c) Stanovení mezerovitosti d) Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 104 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě, včetně přípravy vzorku 105 Stanovení pevnosti v příčném tahu, včetně přípravy vzorku 106* Stanovení míry zhutnění radiometrickou sondou Troxler 107 Neobsazeno Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy 112 Neobsazeno Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, včetně přípravy vzorku 502 Stanovení tvaru zrn - Tvarový index, včetně přípravy vzorku Neobsazeno STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN EN STN STN , čl. 6.4 STN EN mimo čl. 4.2 STN EN STN EN STN EN STN EN 933-4, hotová, hotová Strana 22 z celkového počtu 24 stran

23 507 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti, včetně přípravy vzorku 508 Neobsazeno Stanovení vlhkosti sušením v sušárně 513 Neobsazeno 600 STN EN STN EN STN EN * Stanovení objemové hmotnosti STN , metoda D-1 Nestmelené vrstvy, zemina 602 Neobsazeno Stanovení vlhkosti STN Zemina 605 Neobsazeno Stanovení zhutnitelnosti zemin - Proctorova zkouška STN EN mimo čl. 7.3 a 7.6 Nestmelené vrstvy, zemina STN Neobsazeno 702* Rázová zatěţovací zkouška netuhých vozovek a podloţí 703* Měření nerovnosti povrchů vozovek 704* Stanovení soudrţnosti odtrhovou zkouškou 705* Statická zatěţovací zkouška pro kontrolu míry zhutnění 706 Neobsazeno Stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v tlaku STN mimo čl. 6.2 a 6.3 STN , příl. G STN EN STN , příl. B STN EN 1542 STN , příl. F STN STN EN STN EN STN EN Konstrukční vrstva Konstrukční vrstva Konstrukční vrstva Konstrukční vrstva Podkladní vrstva 802 Neobsazeno * Zkouška sednutím STN EN Čerstvý beton 902 Neobsazeno * Stanovení objemové hmotnosti STN EN Čerstvý beton Strana 23 z celkového počtu 24 stran

24 905* Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody 1005* Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti Schmidtovým tvrdoměrem typu N STN EN STN , čl. 6.1, STN EN Čerstvý beton Ztvrdlý beton 2) v případě, ţe laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru V 1 Odběr vzorků asfaltové směsi STN EN V 2 Odběru vzorků kameniva STN EN V 3 Odběru vzorků čerstvého betonu STN EN Čerstvý beton u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se pouţívá nejnovější vydání uvedeného Strana 24 z celkového počtu 24 stran

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 3. 2016 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2013 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN 13108-1

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 31. 12. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) ČSN EN 13108-1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K )

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K ) SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (K 31. 03. 2013) STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (NORMY VÝROBKU) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A ZBYTKOVÉ NORMY (ČSN) Specifikace WG 1

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 9. 2018 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Označení ČSN EN

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

Zkušební metody TDI. (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.)

Zkušební metody TDI. (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.) Zkušební metody TDI (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.) Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR. Cílem metodického pokynu je

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací Silniční stavební materiály a technologie na pozemních komunikacích základní rozdělení a vlastnosti Dušan Stehlík Obsah Rozdělení

Více

Zkoušení emulzí včetně jednotlivých vstupů

Zkoušení emulzí včetně jednotlivých vstupů EMULZNÍ TECHNOLOGIE A ASFALTOVÉ EMULZE - ZKOUŠENÍ Ing. Václav Neuvirt, CSc. Datum : leden březen 2017 Místo : Brno, OREA otel Voroněž Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre České Budějovice, Clarion

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Zkoušení vozovek a materiálů Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Zkoušení vozovek a materiálů Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Zkoušení vozovek a materiálů Ing. Petr Hýzl, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně 24.11.-25.11. 2015, České Budějovice Proč využívat laboratorní zkoušku Wehner/Schulze při návrhu obrusných vrstev Ing. Jaroslava

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2005 (MPZ 2005) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva, zemin a

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011 RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 14/2011 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Komunikace Kaštanka - Jílové Zpracováno pro

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Další emulzní technologie. Úvodní informace. Další technologie. Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin. Normy a předpisy související

Další emulzní technologie. Úvodní informace. Další technologie. Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin. Normy a předpisy související Další emulzní technologie Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin Úvodní informace Datum : leden březen 2017 Místo : Brno, OREA otel Voroněž Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre České Budějovice,

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CENÍK ZKOUŠEK A PRACÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE CENÍK ZKOUŠEK PRCÍ ZKUŠEBNÍ LBORTOŘE Platnost: Od 8.02.2010 Vypracoval: Schválil: Milan Pěkný vedoucí laboratoře Ing. Josef Matějka ředitel společnosti Datum : 4.2.2010 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2006 (MPZ 2006) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva a zemin Organizátor

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004) SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ ZKOUŠEK 2004 (MPZ 2004) Název MPZ : Mezilaboratorní porovnání zkoušek v oblasti zkoušek asfaltových pojiv, asfaltových směsí a kameniva Organizátor

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev

Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev Ing. Pavel Šperka, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., Ing. Adam Puda, dipl. Ing. Manfred Krönig, Ing. Květoslav Urbanec, MBA 28. 29. listopadu 2017, České

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod pozbyl platnosti. Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod od 1. 1. 2011 pozbývá platnosti; Posuzování shody

Více

Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi

Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi Autor: Ing. Jan Valentin, Ph.D. Ing. Jan Beneš Ing. Petr. Mondschein, Ph.D. Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence

Více

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi

II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Téma 3 II. generace evropských norem pro asfaltové směsi Michal Varaus Vysoké učení technické v Brně 24.11.-25.11. 2015, České Budějovice Výrobkové normy řady ČSN EN 13108 II. Generace evropských norem

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Využití vedlejších produktů výroby kameniva Nové směry v navrhování nestmelených směsí Autor: Dušan Stehlík 3.května 2018 Využití vedlejších produktů výroby

Více

Diagnostika a zkušebnictví v procesu přípravy a provádění silničních prací

Diagnostika a zkušebnictví v procesu přípravy a provádění silničních prací Diagnostika a zkušebnictví v procesu přípravy a provádění silničních prací Gestor Ing. Václav Neuvirt, CSc. Generální zpravodajové Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 1. část Ing. Petr Hýzl, Ph.D. 2. část 22.

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Zhodnocení konference Asfaltové vozovky 2017

Zhodnocení konference Asfaltové vozovky 2017 Zhodnocení konference Asfaltové vozovky 2017 Petr Mondschein 28. 29. listopadu 2017, České Budějovice Motto: Asfaltové vozovky bezpečná cesta k prosperitě Zhodnocení konference Témata Moderní trendy v

Více

Asf A a sf lto t vá p ojiva Silnič ni ní č s t s avby a 2

Asf A a sf lto t vá p ojiva Silnič ni ní č s t s avby a 2 Asfaltová pojiva Silniční stavby 2 Asfalty Patří mezi skupinu živic (směsi uhlovodíků a jejich nekovových derivátů, které jsou rozpustné v sirouhlíku) Živice asfaltické: přírodní x ropné asfalty živice

Více

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha

Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha Z á p i s ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles dne 4.října 2012 v budově ÚNMZ Praha Přítomni: Ing. Bedřichová, Ing. Birnbaumová, Ing. Zajíček, Nekula, Ing. Svoboda, Ing. Matoušek,

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun

Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Technická norma Září 2017 Cementopísková směs MC Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Technická norma ČB MC 01-2010 Platnost : od 09/2017 Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, 266 01 Beroun Tato technická

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Přírodní asfalty. Silniční stavby 2

Přírodní asfalty. Silniční stavby 2 Asfaltová pojiva Silniční stavby 2 Asfalty Patří mezi skupinu živic (směsi uhlovodíků a jejich nekovových derivátů, které jsou rozpustné v sirouhlíku) Živice asfaltické: přírodní x ropné asfalty živice

Více

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. 22. 11. 2016 Důvody vedoucí k modernizaci Poruchy cementobetonového krytu vozovky Horizontální i vertikální posuny desek

Více

Pozemní komunikace (včetně propustků)

Pozemní komunikace (včetně propustků) Pozemní komunikace (včetně propustků) 1. Co je to parapláň? 2. Jaké odchylky od projektových výšek, šířek, příčných sklonů a nerovností platí pro parapláň? 3. Co je to zemní pláň? 4. V jaké části zemního

Více

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část

Zkoušení vozovek a materiálů. Generální zpráva 2. část Zkoušení vozovek a materiálů Generální zpráva 2. část Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o. České Budějovice 24 25.11.2015 České Budějovice Počet příspěvků do 2. části tématu Celkem 6 z toho 3 od autorů z ČR 3

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10; 93.080.01 Únor 2010 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací Road earthwork Design and execution Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Březen 2011 Nestmelené směsi Specifikace ČSN EN 13285 73 6155 Unbound mixtures Specification Graves non traitées Spécifications Ungebundene Gemische Anforderungen Tato

Více

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost

Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Zkoušení zemin a materiálů v podloží pozemní komunikace -zhutnitelnost a únosnost Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací e-mail.stehlik.d@fce.vutbr.cz

Více

Závěry konference Asfaltové vozovky 2017

Závěry konference Asfaltové vozovky 2017 Závěry konference Asfaltové vozovky 2017 28. 29. listopadu 2017, České Budějovice Motto: Asfaltové vozovky bezpečná cesta k prosperitě Zhodnocení konference Témata Moderní trendy v materiálech a konstrukcích,

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické

Více

Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování

Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování Ing. Václav Neuvirt, CSc. VIAKONTROL, spol. s r.o. Ing. Václav Valentin, GAVA consult 23.05.2017, Praha Každá vozovka je

Více

NOVÉ EVROPSKÉ NORMY PRO ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA: PRVNÍ ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI

NOVÉ EVROPSKÉ NORMY PRO ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA: PRVNÍ ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI NOVÉ EVROPSKÉ NORMY PRO ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA: PRVNÍ ŠVÝCARSKÉ ZKUŠENOSTI Úvod Straße und Verkehr 2000, č. 4, str. 137 Rémy Gubler Pro evropské země byly zavedeny normy pro asfalty a asfaltová pojiva,

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 148 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S ASFALTEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK PŘEDBĚŽNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor infrastruktury, čj. 114/09-910-IPK/1 ze dne

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více