Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu"

Transkript

1 Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu života a zdraví Soutěž škol a žáků ve sběru a třídění odpadů I. Preambule Důsledky nevhodného nakládání s odpady se stále více negativně projevují ve zhoršování životního prostředí Ústeckého regionu. Jedná se především o uvolňování nebezpečných látek do ovzduší, vody a půdy, kdy toxické látky vstupují do potravinového řetězce a jako součást konzumovaných potravin škodí základním životním procesům všeho živého, tedy lidí, zvířat, rostlin a všech dalších živých organismů. Snižování imunity, zvýšený výskyt karcinogenních onemocnění, zhoršení průběhu klasických onemocnění, alergie, poruchy pohybového ústrojí a onemocnění páteře, stoupající počet obyvatel odcházejících do invalidních důchodů a řada dalších zdravotních problémů je způsobeno přítomností toxických látek v nejen lidském organismu. Bohužel, stejné či podobné vlivy mají nebezpečné látky i na ostatní živé tvory či rostliny, které jsou taktéž zapojeny do potravinového řetězce a ze svého okolního prostředí, tedy ovzduší, vody a půdy přijímají škodlivé látky, kterými člověk přírodu a své okolí zamořuje. Výchovou mládeže a vhodným působením na jejich rodiče lze mnoho napravit, je však rovněž třeba mít oporu v platné legislativě, která musí životní prostředí skutečně chránit, nikoliv formou lobbistických aktivit pomáhat vyvoleným skupinám bohatnout na páchání nenapravitelných škod na životním prostředí a ekologii. Stávající a nastupující generace má právo na život a zdraví své, svých blízkých i zdravý vývoj všech druhů živočichů a rostlin. Tento motiv byl důvodem vyhlášení dalšího ročníku projektu výchovy mládeže na všech typech škol v Ústeckém kraji ve školním/akademickém roce 2014/2015. Vzájemné působení dětí na své rodiče a okolí, získávání informací a návyků pro správné nakládání s odpady a jejich následnou recyklaci i další využití pomůže nejen přírodě, zdraví a životu, ale bude přinášet i posílení ekonomické nezávislosti Českého státu na surovinách, potřebných pro řadu výrobců v tuzemské i světové ekonomice.

2 II. Vyhlašovatel soutěže ELEKTROŠROT, a.s. Košťanská 212, Teplice, IČ: Společnost ELEKTROŠROT, a.s. se již od roku 2001 snaží o ochranu životního prostředí v Ústeckém regionu. Ve svých řadách společnost zaměstnává především osoby, kterým změnila nemoc a její následky uplatnění nejen v pracovním, ale i osobním životě snížením či omezením rozsahu jejich možností a uplatnění. Společnost ELEKTROŠROT, a.s. je chráněnou dílnou. Ve svých provozech zajišťuje a provádí sběr, třídění, recyklační úpravy a další činnosti potřebné pro další využívání převzatých odpadů k likvidaci. Veškeré přebírané odpady jsou následně po úpravách využívány jako materiál či suroviny pro další výrobu. Současně je ekologicky šetrnými způsoby nakládáno se všemi převzatými odpady takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek do volného prostředí. Společnost ELEKTROŠROT, a.s. neprodukuje žádný odpad, který by končil na skládkách a proti skládkování tvrdě bojuje. Motto užívané od počátku své činnosti a důsledně dodržované zní: ani špendlík na skládky. Společnost ELEKTROŠROT, a.s. tak pomáhá: 1. Ekonomice Českého státu návratem cenných surovin do zpracovatelského průmyslu 2. Trhu práce snížením počtu nezaměstnaných vytvářením nových pracovních míst 3. Životnímu prostředí zabráněním skládkování nebezpečných látek a jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy 4. Občanům se zdravotním postižením při jejich návratu do normálního života a znovu začlenění do kolektivů s možností plnohodnotného uplatnění a společenského života III. Účastníci soutěže Účastníkem soutěže se může stát jakékoliv školské zařízení Ústeckého kraje, které bude mít zájem se soutěže účastnit, do soutěže se řádně přihlásí a bude souhlasit s vyhlášenými podmínkami soutěže. Účastníkem mohou být tedy mateřské školky; základní, střední i vysoké školy; učňovská zařízení; školské ústavy či jiná zařízení, kde je prováděna výuka mládeže. IV. Základní údaje o soutěži 1. Soutěž je vyhlašována pro školní/akademický rok Příjem přihlášek od do Ukončení soutěže: ve hodin

3 4. Oficiální zveřejnění výsledků a vítězů soutěže dne ve hodin na slavnostním vyhodnocení a předání cen vítězům. V. Pravidla soutěže 1. Soutěž je vyhlašována pro následující druhy odpadů, za něž budou každé škole vypláceny finanční prostředky pro zvýšení motivace žáků: a) elektroodpady ve výši 1,00 Kč / 1 kg b) víčka od PET lahví ve výši 1,00 / 1 kg c) PET lahve ve výši 0,20 / 1 kg d) aluminiové a kovové nápojové obaly ve výši 1,00 / 1 kg e) papír ve výši 0,10 Kč / 1 kg 2. Výplata motivačního příspěvku za odevzdaný odpad bude prováděna bankovním převodem na účet školy, souhrnnou platbou za každé pololetí školního roku. Termín výplat je stanoven tak, aby finanční prostředky byli k dispozici školám před jarními a hlavními prázdninami. 3. Hodnoceny budou tři kategorie, v každé kategorii první tři nejlepší. Kategorie: a) škola s největším množstvím nashromážděného elektroodpadu (v tunách), b) škola s největším množstvím nashromážděného odpadu celkem (v tunách), c) škola s největším množstvím nashromážděného odpadu celkem přepočteno na žáka (v tunách), 4. Odměny budou předány ve formě finanční hotovosti a budou vypočteny z celkového objemu odevzdaného odpadu všech účastníků soutěže (v tunách). Na odměny věnuje společnost ELEKTROŠROT, a.s. finanční obnos ve výši 510,- Kč za každou odevzdanou tunu a budou vypláceny pro všechny kategorie stejně, takto: 1. místo = součet tun odpadu celkem x 100,- Kč 2. místo = součet tun odpadu celkem x 50,- Kč 3. místo = součet tun odpadu celkem x 20,- Kč 5. Slavnostní vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže bude uskutečněno za přítomnosti médií 6. Doklady a dokumenty v průběhu soutěže budou předávány elektronickou poštou (internetem), 7. Základním kriteriem pro hodnocení je váha shromážděných a převzatých odpadů, vyjádřena v tunách (resp. kg); vážení bude prováděno ve společnosti ELEKTROŠROT, a.s. v Teplicích, Košťanská 212, na certifikovaném vážním zařízení. Školy si mohou pro svou kontrolu odpady vážit před předáním na svých vlastních vahách. O převzetí bude vydáván doklad s uvedením data předání, váhy a druhu převzatého odpadu. 8. Při předání musí být PET lahve zmáčknuty a uloženy v plastových pytlích; v případě předávání nezmáčknutých PET lahví může být odměna za 1 kg PET lahví ponížena až o 50% 9. Papír bude přebírán ve svázaných balíčcích nebo v krabicích 10. Elektroodpady budou přebírány volně, případně u drobnějších kusů je vhodné je uložit do krabic

4 11. Svozy shromážděných odpadů budou prováděny vozidly společnosti ELEKTROŠROT, a.s.; náklady na přepravu ponese společnost ELEKTROŠROT, a.s. 12. Minimální množství předávaných odpadů při požadavku na odvoz je stanoveno pro školy okresu Teplice a Ústí nad Labem na 200 kg, pro ostatní lokality se stanoví 1500 kg, přitom nezáleží na skladbě jednotlivých druhů předávaných odpadů. V případě požadovaného odvozu menšího množství si odvoz zajišťuje škola, resp. nese náklady na převoz. 13. Odpady předávané společnosti ELEKTROŠROT, a.s. nebudou obsahovat jiné odpady než deklarované při předání; nebudou znečištěny ani nebudou obsahovat zbytky potravin či jiné příměsi 14. Pro komunikaci mezi vyhlašovatelem soutěže a školským zařízením bude školským zařízením určena pověřená osoba. VI. Spolupráce vyhlašovatele a účastníků soutěže Vyhlašovatel, společnost ELEKTROŠROT, a.s., bude účastníkům soutěže poskytovat po celou dobu účasti školy v soutěži: a) možnost sjednání exkurze v provozech společnosti ELEKTROŠROT a.s. pro žáky a studenty účastníka soutěže - školy b) možnost sjednání přednášek na téma ochrana životního prostředí a ekologie, odpady, využívání surovin z odpadů a další témata, která souvisí se zaměřením soutěže, například způsoby třídění, platná legislativa, atd c) bezplatné poskytování informací z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie d) spolupráci při školních akcích za účelem sběru vybraných odpadů v místě jejich působnosti (města, obce) e) možnost sjednání ukázkových akcí hasičských záchranných sborů při zásazích na ochranu a záchranu životů, současně s provázaností na maximální ochranu před poškozením životního prostředí a ekologie jejich zásahem f) poskytování bezplatné poradenské služby k problematice a ochraně životního prostředí g) otevření internetového portálu, kde budou zveřejňovány průběžné výsledky soutěže, listárna (dotazy odpovědi), podněty a nápady žáků / účastníků soutěže VII. Ostatní ujednání 1. Účast v soutěži vzniká potvrzením přihlášky školy / školského zařízení vyhlašovatelem 2. Přihlášky je možné vyplněné odeslat elektronicky na případně poslat v písemné podobě na adresu ELEKTROŠROT, a.s., Košťanská 212, Teplice. 3. Je doporučeno využívat elektronickou formu komunikace s ohledem na úsporu papíru / dřevní hmoty (ochrana lesního hospodářství + snížení energetické spotřeby při výrobě papíru + vznikající exhalace při poštovních přepravách) 4. Pracovníci vyhlašovatele pověření organizací soutěže, evidencí účastníků a komunikací s nimi: Olga Svojtková, tel: ,

5 5. Pracovník pověření kontrolou průběhu soutěže a jejím vyhodnocením: Ing. Josef Barta, MBA; ; tel:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ 2014/2015 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Manuál mediální soutěže. s komponentou životního prostředí

Manuál mediální soutěže. s komponentou životního prostředí Manuál mediální soutěže s komponentou životního prostředí Mgr. Dana Krouželová, Ing. Eva Bulisová Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2011 1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Cíl soutěže a její základní fáze 3 3 Přípravná

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem. ÚVODNÍ

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více