3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe nakládání s odpady v Libereckém kraji, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími požadavky EU v této oblasti. Samotná existence tohoto strategického dokumentu k provedení změn nestačí - je nezbytná trvalá, iniciační, koordinační, správní a rozhodovací činnost zodpovědného subjektu, kterým bude Liberecký kraj s odbornou podporou Regionálního odpadového centra (ROC) a s dohledem samosprávného konzultačního orgánu - Výboru kraje pro realizaci POH LK. 149 ISES, s.r.o.

2 3.3.1 ŘÍZENÍ ZMĚN V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Každý výstup, nebo ucelená skupina výstupů obsažené ve Směrné části bude mít garanta realizace, kterým bude pověřený pracovník KrÚ. Každý garant realizace bude mít činnosti spojené s Plánem odpadového hospodářství jako součást pracovní náplně. Garant realizace bude postupovat podle souboru činností a podle stanoveného harmonogramu, které jsou obsahem popisu projektu změny v matici logického rámce (kapitola 6.4). Kapitola Výstup Název Garant Časová náročnost všechny Technická a technologická Pracovník 100% opatření D Regionální odpadové centrum Pracovník 10% B Audity Pracovník 10% interního auditu C Kontrolní činnost Pracovník 20% všechny Krajský informační systém o Pracovník 50% odpadech + pracovník OI C Granty Pracovník 5% ORRaI všechny Investice Pracovník 30% ORRaI všechny Prevence Pracovník 10% všechny Environmentální vzdělávání, Pracovník 30% výchova a osvěta všechny Veřejnoprávní (dobrovolné) Pracovník 20% dohody Pilotní projekty Pracovník 20% POH LK Koordinace, mezikrajová spolupráce, návrh korekcí POH LK Vedoucí 10% 150 ISES, s.r.o.

3 3.3.2 POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Strategické posouzení vlivů Plánu odpadového hospodářství na životní prostředí (SEA) bylo provedeno podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Posudek SEA tvoří samostatnou přílohu (kap. 6.6). Relevantní závěry z procesu posouzení SEA byly zahrnuty do Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje VÝSLEDKY VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ Došlé připomínky z projednávání Plánu odpadového hospodářství byly zaznamenány v tabulce TABULKA Vypořádání připomínek Uvedena v kapitole 6.2 kraje. Relevantní připomínky byly zahrnuty do Plánu odpadového hospodářství Libereckého 151 ISES, s.r.o.

4 3.4 SOUHRN STANOVENÝCH POŽADAVKŮ A LHŮT K DOSAŽENÍ CÍLŮ POH LK Podrobný výčet požadavků a lhůt k dosažení cílů je obsahem kapitoly 3.2.3) k nejdůležitějším patří: Operativní cíle (do ) A Pravidelný svoz směsného Obce komunálního odpadu pro 100% obyvatel kraje Povinné osoby podle G Zařízení na energetické využití Provozovatel zařízení organických nebezpečných odpadů A Informační a poradenské kapacity pro inventarizaci a dekontaminaci zařízení a odpadů s obsahem PCB v rámci Regionálního odpadového centra (ROC) Kraj C Spalovat v malých spalovacích zařízení pouze upravené odpadní oleje odpovídající ČSN (v přípravě) D Zapojit prodejní místa přenosných zdrojů proudu a zářivek do systému sdruženého plnění zpětného odběru přenosných zdrojů proudu a zářivek (typu ECOBAT) A Svoz stavebních a demoličních odpadů na vyžádání pro 100% obyvatel kraje D Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů; standard vybavenosti max obyvatel/středisko B Zapojit prodejní místa ledniček do systému sdruženého plnění zpětného odběru ledniček (typu APUSO) B Zařízení na spalování zdravotnických odpadů Provozovatelé spalovacích zařízení Obchod Obce Oprávněná osoba Obchod Oprávněné osoby ISES, s.r.o.

5 A Zajistit, aby volná kapacita všech Provozovatelé průběžně skládek na území kraje poskytovala vzhledem k produkci dané kategorie odpadů v kraji perspektivu skládkování let skládek B Zpracovat a předložit plán úprav Provozovatel sládky skládky A Provést identifikaci, klasifikaci, Kraj, odborná evidenci a průzkum starých zátěží organizace C V rámci zadávání veřejných zakázek Veřejná správa uplatňovat, vedle ceny další kriteria D Provoz regionálního odpadového Kraj centra (ROC) A Uplatňovat vzdělávání úředníků Veřejná správa veřejné správy (krajů, obcí) B Uplatňovat periodické interní Veřejná správa (procesní a výkonové) audity pracovníků krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností v odpadovém hospodářství C Koordinovaná kontrolní činnost obcí, Veřejná správa kraje a OI ČIŽP A Krajský informační systém o Veřejná správa odpadech I A Stanovit transparentním způsobem Obce průběžně cenu služeb za komunální odpad D Založit grantový program v rámci Fondu rozvoje kraje - Podpora zpracování dokumentace pro investice v odpadovém hospodářství A Zprovoznit regionální pracoviště Českého centra čistší produkce jako součást Regionálního odpadového centra (ROC) A Provádět soustavné informační zabezpečení (osvětu) občanů kraje v nakládání s odpady v koordinaci se školními programy EVVO B Rozpracovat Krajskou koncepci ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro oblast odpadového hospodářství B Uzavřít dobrovolné dohody mezi krajem a původci odpadů (výrobků s povinností zpětného odběru) Kraj Kraj, České centrum čistší produkce ROC, obce ROC, Poradní sbor kraje pro EVVO Kraj, původci odpadů ISES, s.r.o.

6 Krátkodobé cíle (do ) B Vybavenost modernizovanými a unifikovanými nádobami na standard 4-6 l/obyvatele.den A 4-nádobový systém (papír a lepenka, plasty, sklo-čiré, sklo-barevné) pro 100% obyvatel kraje Povinné osoby podle H Třídicí linky papíru a lepenky a plastů (PET) s lisem A Pravidelný systém sběru a svozu objemných odpadů pro 100% obyvatel kraje E Sběrný dvůr v obcích nad 2000 obyvatel F Integrovaný sběrný dvůr v obcích nad obyvatel A Pravidelný systém sběru nebezpečných složek komunálních odpadů pro 100% obyvatel kraje G Zařízení na regeneraci odpadních olejů s kapacitou t/rok Povinné osoby podle Povinné osoby podle Oprávněná osoba A Demontážní pracoviště autovraků Oprávněná osoba E Krajský program likvidace azbestu ROC, majitelé objektů F Chráněné dílny demontáže Oprávněné osoby elektrošrotu G Krajská demontážní kapacita Oprávněné osoby elektrošrotu C Navrhnout krajský program řízení odpadového hospodářství před a v době mimořádných situací ROC B Krajský informační systém o odpadech II B Zpracovat a vyhlásit krajský program prevence vzniku odpadů C Realizovat krajský projekt čistší produkce E Provozovat střediska ekologické výchovy se specializací na odpadové hospodářství Veřejná správa Kraj, ROC ROC Kraj, obce ISES, s.r.o.

7 A Uzavřít dobrovolné dohody mezi krajem a původci odpadů o uplatňování prevenčních přístupů v nakládání s odpady Kraj, původci odpadů Střednědobé cíle (do ) Povinné osoby podle B Krajská demontážní kapacita Oprávněná osoba autovraků A Udělování/obnovu souhlasu Veřejná správa k provozování zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., 78, odst.2a,3 vázat na podmínky B Udělování/obnovu souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., 79, odst.1b vázat na podmínky Veřejná správa Dlouhodobé cíle (po ) E Překládací stanice Oprávněné osoby Povinné osoby podle C Uzavřít a rekultivovat skládky, které nejsou dlouhodobě schopny plnit zákonné požadavky na provoz a technický stav B Odstranit staré zátěže území Provozovatelé skládek Původci odpadů KONEC (neprošlo jazykovou úpravou) 155 ISES, s.r.o.

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS 1 1 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ EMAS Ministerstvo životního prostředí 2008 Environmentální prohlášení EMAS Obsah 1. Úvodní slovo 5

Více