Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013"

Transkript

1 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, Třinec IČ: Zpracovala: Ilona Ostruszková

2 KAZUIST, spol. s r.o. Regionální poradenské a informač ní centrum - ekonomické a finanční poradenství - profesní vzdělávání - realizace projektů k podpoře podnikání v regionu - zkušenosti od roku člen celostátní sítě regionálních poradenských a informačních center od roku zaveden systém managementu jakosti dle ISO 9001: pověřen Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest realizací programu Poradenství - člen poradenské sítě Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a dalších bank - dlouholeté zkušenosti při získávání dotací z programů období , včetně titulů zaměřených na oblast životního prostředí: OPŽP, OPPI - Eko-energie, EFEKT, aj.

3 Prioritní osa 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Zaměření: - snížení imisní zátěže z různých zdrojů (mimo bytové a rodinné domy) a systémy sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR; omezování emisí NO x a SO 2, VOC, NH 3 a prachu Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT Podávání žádostí od do mj. výstavba nového centrálního zdroje tepla vč. rozvodů a rozšíření stávajících rozvodů, rekonstrukce stávajících rozvodů, příp. rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5MW vč. instalace dodatečných technologií ke snižování emisí NO x, SO 2 nebo TZL. - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, aj. - Plynofikace prádelny a čistírny - Snížení emisí z kotle v teplárně - Využití odpadního tepla z bioplynové stanice - Horkovod zařízení na energetické využití odpadu 2.2 a) Kotelny nad 5 MW Podávání žádostí: očekává se od 7/ rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW za účelem snížení emisí NO x, SO 2 a prachových částic (např. instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým (mimo fyzické osoby) - aj. - Ekologizace kotlů v teplárně - Snižování emisí TZL/ SO 2 / NOx v teplárně/elektrárně - Instalace elektrofiltru v kotelně - Rekonstrukce tepelného hospodářství nemocnice

4 2.2 b) Stacionární nespalovací zdroje - jen pro Moravskoslezský kraj (Ostrava, Karviná, F-M) Podávání žádostí od do rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí NO x, SO 2 a tuhých znečišťujících látek - obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty - aj. - Technologie pro omezení TZL - Rekonstrukce čistící linky - Sušárna obilí - Odprášení a rekonstrukce posklizňové linky / kontinuální sušárny / výrobní haly... - Snížení prašnosti kamenolomu / recyklačního střediska - Modernizace výměníku rotační pece - Snížení EPS optimalizací provozu vzduchotechniky lakovny - Modernizace výroby vápenců a vápna Prioritní osa 4 - Z K V A L I T N Ě NÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇ OVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚ ŽÍ 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podávání žádostí: očekává se od 8/ mj. zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů: a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, b) zařízení na úpravu nebo využívání ostatních odpadů, c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů, d) zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, e) zařízení na úpravu elektroodpadů, f) kompostárny, g) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů, h) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení); - fyzické osoby - obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty - aj.

5 - Logistické centrum, zařízení na úpravu a využití odpadů - Nákup recyklační linky / výrobní linky na zpracování odpadního papíru/plastu - Technologie získávání využitelných složek z komunálních odpadů - Zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů a zkvalitnění jejich lisování - pořízení technologie - Modernizace dotřiďovací linky - Rozšíření/zkvalitnění separace a svozu bioodpadu/brko - Svozový vůz a kontejnery pro svoz odpadu v obci Prioritní osa 5 - O M E Z O V Á N Í P R Ů MYSLOVÉHO ZNEČ IŠTĚ NÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Zaměření: - na preventivní přístup a technologie, které podporují předcházení vzniku environmentálních problémů 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Podávání žádostí od do rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC 1 ): zejména projekty na snížení znečištění průmyslových odpadních vod z průmyslových zdrojů a na omezování emisí NOx, VOC, NH3 a prachu ze zdrojů znečišťování ovzduší, které spadají pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a budou představovat nejlepší dostupné techniky. - rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy); - správci povodí a vodních toků, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, aj. - Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv - Snížení znečištění odpad. vod z provozu zušlechtění přírodních střev a vedlejších jatečních produktů - Intenzifikace čistírny / Modernizace čistírny / Redukce odpadních vod - Rekonstrukce monitorovacího systému emisí - Přístavba objektu/ Intenzifikace / Oprava zařízení neutralizační stanice - Regenerace odmašťovacích lázní - Instalace ultrafiltrační stanice - Snížení obsahu TZL uvolňovaných do okolního prostředí v procesu kování - Modernizace čpavkových rozvodů na zimním stadiónu 1 BAT - nejlepší dostupné technologie pro předcházení nebo snižování znečištění; IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění

6 Prioritní osa 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘ ÍRODY A KRAJINY Zaměření: - ochrana biologické rozmanitosti - péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a ohrožené rostlinné a živočišné druhy; posílení ekologické stability krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny a obnova přirozeného vodního režimu; udržitelný rozvoj sídel 6.3 Obnova krajinných struktur Podávání žádostí od do mj. opatření v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměř. na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy; - zakládání a obnova krajinných prvků (remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur; péče o památné stromy; - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, aj. - Regenerace / revitalizace / výsadba zeleně / krajinných prvků / alejí - Regenerace lokality cvičiště - Založení liniových výsadeb v rámci agroareálu - Park kulturní krajiny - Remíz nad stráněmi

7 OBECNÉ INFORMACE K OP ŽP Výše dotace - v závislosti od zvoleného režimu veřejné podpory, např: - bloková výjimka: % způsobilých výdajů u podnikatelských subjektů (v závislosti na velikosti podniku) - de minimis: až 90% způsobilých výdajů při zachování maximální možné výše podpory ( EUR na žadatele za tři roky). Proces podávání žádosti a realizace akce - Žadatel předkládá žádost v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Bene-fill a v tištěné podobě na příslušné krajské pracoviště Fondu dle místa realizace projektu. - Žadatel je k termínu ukončení příjmu žádostí dle dané výzvy povinen předložit kompletní žádost včetně všech povinných příloh, např.: - ekonomické podklady k prověření bonity žadatele - projektová dokumentace min. pro územní rozhodnutí vč. položkového rozpočtu - stanovisko krajského úřadu k projektu z hlediska potřeb životního prostředí; - stanovisko orgánu ochrany přírody, ČIŽP k relevantním projektům - smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva v případě nákupu/rekonstrukce nemovitosti vč. ocenění odborně způsobilou osobou - studie proveditelnosti (technická, ekonomická a finanční realizovatelnost projektu) - finanční analýza u projektů generujících příjmy (není vyžadována u projektů podléhajících veřejné podpoře a u projektů čerpajících podporu podle pravidla de minimis) - odborný posudek (není povinnou přílohou žádosti, ale může být ze strany SFŽP vyžádán) Žadatel není povinen předkládat: - územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) dle zák. č. 1833/2006 Sb., popř. stanovisko st.úřadu o souladu stavby s územně-plánovací dokumentací; - stavební povolení - akci je možno začít realizovat po tzv. akceptaci žádosti (= formální a věcná kontrola náležitosti žádosti), která probíhá ve lhůtě cca 1 měsíc od podání žádosti. - po akceptaci žádosti následuje vyhodnocení projektu (aktuálně zrychlené řízení - cca 2 měsíce) - akci je potřeba nejdříve profinancovat plně z vlastních (příp. úvěrových) zdrojů, dotace je pak proplácena zpětně po kontrole dodržení všech náležitostí. - nutnost realizace výběrových řízení na dodavatele: - při výběru dodavatelů je příjemce podpory povinen dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo specifické postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci výše uvedeného zákona. - žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 6 I ČERVEN 2015 I zdarma I www.opzp.cz Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil projekty vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP 2007

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR

NÁRODNÍ PROGRAMY SFŽP ČR NÁRODNÍ ROGRMY SFŽ ČR Směrnice MŽ definuje základní pravidla o poskytování finančních prostředků ze SFŽ ČR. Dotační programy, které byly vyhlášeny pro rok 2005 a podmínky podání žádosti jsou obsaženy v

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj červen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT PODKLADY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU OBJEDNATEL Ministerstvo ţivotního prostředí

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Orientační harmonogram výzev Operačních programů 2015 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Orientační harmonogram výzev Operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Nastavení výzvy Měsíc Podporované aktivity ci Druh výzvy Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

Grafický manuál publicity

Grafický manuál publicity OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Příručka pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí Grafický

Více