SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Credit Card Issue Related to Prefered Banks Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček Autor: Bc. Aneta Otrusinová Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: OTRUSINOVÁ Aneta, Bc. Finance SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Credit cards issue related to prefered banks Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Na základě komparace nabídek kreditních karet u vybraných bank vymezit výhody a nevýhody kreditních karet u těchto institucí. Zjistit důvody preference klientů (proč o kreditní kartu požádali, co jim na jejich kreditní kartě chybí či vadí, jaké doplňkové služby by uvítali) a navrhnout řešení pro předcházení akvizicí neaktivních zákazníků apod. Postup práce a použité metody: 1. Úvod do problematiky kreditních karet. 2. Vývoj kreditních karet. 3. Analýza nabídek kreditních karet u vybraných bank. 4. Porovnání výhod a nevýhod nabídky kreditních karet u vybraných bank. 5. Průzkum preferencí a spokojenosti klientů u vybraných bank, jejich vyhodnocení, návrh dalších postupů a řešení. 6. Souhrn a závěr.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: KALABIS, ZBYNĚK. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, viii, 148. ISBN JUŘÍK, PAVEL. Platební karty: velká encyklopedie vyd. Praha: Grada, s. ISBN MÁČE, MIROSLAV. Platební styk: klasický a elektronický. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Aneta Otrusinová Název diplomové práce: Souvislosti problematiky kreditních karet u vybraných bank Název práce v angličtině: Credit Cards Issue Related to Prefered Banks Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem diplomové práce Souvislosti problematiky kreditních karet u vybraných bank je na základě komparace nabídek kreditních karet u vybraných bank vymezit výhody a nevýhody kreditních karet u těchto institucí, zjistit důvody preference klientů (proč o kreditní kartu požádali, co jim na jejich kreditní kartě chybí či vadí, jaké doplňkové služby by uvítali), a navrhnout řešení pro předcházení akvizicí neaktivních zákazníků apod. V první části práce jsou definovány pojmy ke kreditním kartám, druhá část práce se zaměřuje na historii a také vývoj kreditních karet v České republice. Třetí část představuje nabídku kreditních karet vybraných bankovních a nebankovních společností a v poslední kapitole jsou srovnány vybrané kreditní karty a shrnuty výsledky osobního průzkumu. Annotation The subjekt of the diploma thesis Credit Cards Issue Related to Prefered Banks is to compare credit card offers at selected banks and use this comparison to specify advantages and disadvantages of credit cards at these institutions, determine motives of customer preferences (reasons to acquire a credit card, what they are not happy with or missing in relation to their credit card, what additional services they would welcome) and propose solutions to prevent acquisition of inactive customers etc. The first part of the thesis defines the terms and concepts related to credit cards, the second part focuses on the history and evolution of credit cards in the Czech Republic. The third part presents the credit card offerings of selected banking and non-banking financial companies and the last part compares selected credit cards and summarizes the results of the self-conducted market survey. Klíčová slova Kreditní karty, bezúročné období, úroková sazba, úvěrový limit, karetní asociace, co-brandové karty Keywords Credit cards, interest free period, rate interest, credit limit, card associations, co-brand cards

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Souvislosti problematiky kreditních karet u vybraných bank vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a za pomoci konzultanta Ing. Milana Řezníčka ze Citibank a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna 2012 vlast no ruč ní podpis aut o ra

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vytvoření této práce. Ráda bych také poděkovala Ing. Milanu Řezníčkovi, Cards Product Management Head, který mi poskytl cenné informace a odborné rady k diplomové práci.

10

11 OBSAH ÚVOD KREDITNÍ KARTY ZPŮSOB ZÚČTOVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET VLASTNOSTI KREDITNÍ KARTY Úvěrový limit Splácení úvěru Vzhled a bezpečnost Karetní asociace ČLENĚNÍ KREDITNÍCH KARET Způsob zúčtování transakcí Způsob použití karty Rozsah použití karty Druh záznamu na kartě Druh subjektu Úroveň nabízených služeb Co-Branded a Affinity Card VÝHODY A NEVÝHODY KREDITNÍ KARTY HISTORIE KREDITNÍCH KARET POČÁTEK PLATEBNÍCH KARET PRVNÍ VEČEŘE, POČÁTEK KREDITNÍ KARTY KREDITNÍ KARTY V ČR STATISTIKY KREDITNÍCH KARET V ČR NABÍDKA KREDITNÍCH KARET CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S RAIFFEISENBANK, A.S UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC A.S CETELEM ČR, A.S HOME CREDIT, A.S SROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH KREDITNÍCH KARET POROVNÁNÍ NABÍDKY KREDITNÍCH KARET OSOBNÍ PRŮZKUM PREFERENCE KLIENTŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 81

12 12

13 ÚVOD Platební karty se dnes již staly běžnou součástí života většiny populace. V obchodních centrech nebo ve frekventovanějších částech měst potkáváme lidi, kteří právě používají svoji platební kartu, ať už k výběru z bankomatu nebo k platbě v obchodě. Tyto malé plastové kartičky jim umožňují buď čerpat vlastní finanční prostředky, které mají uloženy např. na běžných účtech, a to pomocí debetní karty, anebo automatické čerpání poskytnutého úvěru na kreditní kartě. V této práci se zaměřím právě na kreditní karty, které při správném užívání mohou být velice přínosným finančním instrumentem. Cílem této diplomové práce je na základě komparace nabídek kreditních karet u vybraných bank vymezit výhody a nevýhody kreditních karet u těchto institucí. Dále zjistit důvody preference klientů (proč o kreditní kartu požádali, co jim na jejich kreditní kartě chybí či vadí, jaké doplňkové služby by uvítali) a navrhnout řešení pro přecházení akvizicí neaktivních zákazníků apod. Téma kreditních karet je poměrně aktuální, od jejich vzniku procházejí tyto karty neustálým vývojem. Přestože se počátky kreditních karet datují již k začátku dvacátého století, literatura se zabývá především vývojem kreditních karet na americkém trhu, který je zároveň místem jejich vzniku. Diplomová práce proto vychází především z internetových zdrojů, zejména internetových stránek bankovních i nebankovních společností a také serverů věnujících se oblasti financí, dále pak z osobních návštěv poboček bank a získaných informací od konzultanta Citibank. Metody použité v této práci jsou deskripce, analýza a syntéza. 13

14 1 KREDITNÍ KARTY 1.1 Způsob zúčtování platebních karet Platební karty nám umožňují provádět platby u obchodníků, výběry z bankomatů a další finanční transakce, aniž bychom u sebe museli nosit hotovost. Jedná se o nástroj, který nám umožňuje čerpat vlastní finanční prostředky z bankovního účtu nebo z úvěru. Platební karty jsou zároveň nejstarším a nejrozšířenějším produktem, který majitelům umožňuje na dálku přístup k účtu elektronickou cestou, prostřednictvím pokladních terminálů nebo třeba vstupem přes internet. 1 Základním členěním platebních karet je rozdělení podle způsobu zúčtování, které rozděluje karty na debetní, kreditní a charge. První dva pojmy bývají velice často zaměňovány, ale rozdíl mezi kreditní a debetní kartou je velký. Debetní karta bývá vystavena k běžnému účtu, který má klient vedený u banky. Pokud má klient na účtu dostatečnou hotovost, může pomocí karty provádět platby u obchodníka nebo vybírat peníze z bankomatu až do výše zůstatku na účtu nebo nastaveného limitu. Klient tak čerpá své peníze ze svého účtu. K zúčtování dlužné částky dochází ke dni transakce a k odpisu následně během několika dní, kdy banka odečte danou částku z účtu klienta. Kreditní karta naopak nevyužívá vlastních prostředků. Pokud se tedy klient rozhodne, že použije k výběru hotovosti nebo nákupu zboží či služeb u obchodníka kreditní kartu, čerpá tzv. revolvingový (opakující se) úvěr a nesahá tak na své vlastní peníze, ale na půjčené. Jedná se o krátkodobý spotřební úvěr, který se po splacení dlužné částky opět automaticky obnovuje. Poskytnutý úvěr může být splacen najednou nebo po částech, vždy ale bývá stanovena minimální výše splátky úvěru, která se obvykle pohybuje v rozmezí 5 10 % 1 MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s

15 z dlužné částky. Pokud klient splatí svůj dluh v tzv. bezúročném období, neplatí ze zapůjčené částky úroky. V případě, že však přesáhne toto období, je mu společně se splátkami účtován úrok, který je vyšší než u jiných druhů úvěru. Charge karty jsou založeny na podobném principu jako kreditní karta s tím rozdílem, že nečerpáme úvěr. Vydavatel karty zašle klientovi výpis s dlužnou částkou, která musí být uhrazena v určité stanovené lhůtě od 14 do 30 dnů od obdržení výpisu. 2 Za částku, která je takto čerpána, není účtován žádný úrok. Rozdíl mezi jednotlivými typy platebních karet je tedy patrný. Nespornou výhodou kreditní karty je fakt, že při jejím správném užívání klient neplatí žádné úroky (tedy pokud splatí úvěr během bezúročného období), peníze tak má půjčené zadarmo aniž by čerpal prostředky z vlastního účtu. 1.2 Vlastnosti kreditní karty Je zcela na klientovi kdy a v jaké výši se rozhodne čerpat z kreditní karty. Banka nese velmi vysoké úvěrové riziko, jelikož za kreditní kartu nepožaduje žádnou zástavu a úvěr tedy není zajištěn. Banky si před vydáním karty prověřují bonitu klienta a následně stanovují tzv. úvěrový limit. Podmínky vydání Klient si může vybrat ze dvou typů kreditních karet, a to buď tzv. kartu tuzemskou, která je použitelná pouze na území ČR, anebo kartu mezinárodní. O kreditní kartu může zažádat každý, kdo splňuje všeobecné podmínky. Mezi ty patří minimální věk 18 let, trvalý zdroj příjmu (pracovní poměr na dobu delší než 3 měsíce a zároveň nesmí být osoba ve výpovědní 2 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s

16 lhůtě, případně podnikatelský příjem nebo důchod), uvedení adresy trvalého bydliště (+ doklad na ověření bydliště) a kontaktního telefonu. Dále musí předložit potřebné doklady: občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (např. řidičský průkaz, rodný list nebo cestovní pas) a doklad o příjmu (popř. výměr důchodu nebo živnostenský list s daňovým přiznáním u podnikatelů). 3 U některých bank jsou kreditní karty vydávány pouze v případě, pokud je u nich veden i účet Úvěrový limit Banky provádějí ohodnocení bonity klienta, tzv. Credit Scoring. Na základě jeho výsledků je klientovi stanoven úvěrový limit. Výše limitu závisí na: 4 věku klienta a délce jeho zaměstnání, ročním finančním příjmu klienta, již poskytnutých půjčkách (popř. ručeních), majetkových poměrech (vlastnictví majetku a nemovitostí, cenných papírů), dosavadní znalosti klienta, rodinných poměrech (počet vyživovaných osob, rodinný stav). V poslední době se také stává trendem vyhledávání potencionálních klientů a přímé zaslání platební karty, aniž by si dotyčný o kartu zažádal. Pokud se klient rozhodne, že má o kreditní kartu zájem, musí ve stanovené době potvrdit, že chce kartu používat (např. telefonicky), a dojde k její aktivaci. Neaktivované karty se poté v systému zablokují a není možné je 3 GE Money CZ Platební karty Kreditní karty Podmínky získání [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < > 4 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN ,s

17 používat. Tato metoda je převážně používána např. u Co-brandových karet 5 (platební karty, které jsou vyvíjeny ve spolupráci mezi vydavateli karet a různých obchodních společností) Splácení úvěru Úvěr, který je čerpán při používání kreditní karty, může být splacen klientem jednorázově nebo postupně. O výši jednotlivých splátek pak rozhoduje několik faktorů. Patří mezi ně bezúročné období, výše splátek, úroková sazba a další poskytnuté služby 6 a poplatky. Bezúročné období Je určitý počet dní (obvykle bývá stanoven v rozmezí dní, u jednotlivých bank a typů kreditních karet se liší), které jsou stanovené bankou a přesně uvedené ve smlouvě. Pokud v této době klient vrátí půjčené peníze, neplatí za ně žádný úrok. Půjčená finanční částka je tak poskytnuta klientovi zdarma a bez dalšího navýšení. Výše splátek Pokud klient nesplatí dluh během bezúročného období, dojde k nastavení měsíčních splátek, které je nutné postupně splácet. Tyto minimální měsíční splátky se pohybují obvykle v rozmezí 3 10 % z dlužné částky. Splátka zahrnuje nejen splácení úvěru, ale také úroky, které z něj plynou. Mezi nejčastější způsoby splácení úvěru patří příkaz k úhradě (kdy je částka uhrazena z libovolného účtu klienta), platba složenkou nebo inkaso (automatické srážení např. minimální platby z účtu klienta). Většina bank také umožňuje splátky vyšší než je stanovené minimum, ale i jednorázové splacení dluhu. 5 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Vyd. 1. Praha: Radix, s. ISBN , s Kreditka.cz průvodce světem kreditních karet [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.kreditka.cz/> 17

18 Úroková sazba Jakmile nedojde ke splacení úvěru v bezúročném období, začne k dlužné částce nabíhat také úrok, který se připočítává k minimální splátce. Úrok z úvěru bývá většinou udáván v procentech za měsíc a pohybuje se zhruba od 0,87 % p.m. do 2,46 % p.m. 7. Roční úrokové sazby často přesahují 20 % p.a.. Další doplňkové služby Ke kreditním kartám jsou nabízeny další služby. Jejich nabídka se může lišit v závislosti na typu karty (rozdíl mezi standardní nebo prémiovou kartou). Nejčastěji jsou v nabídce různá pojištění (úrazové, cestovní, odpovědnost za škody nebo pojištění ztráty nebo krádeže kreditní karty), asistenční program, různé slevy u partnerských obchodů nebo bonusové programy. Poplatky Mezi poplatky je nutné počítat roční poplatek za kartu, případně i za vydání karty (tento poplatek ale obvykle nebývá účtován). Výše ročního poplatku je závislá na typu karty. Mezinárodní karty bývají dražší než tuzemské, stejně tak prémiové karty jsou dražší než standardní. Dalším výdajem ke kreditní kartě se mohou stát poplatky za výběr hotovosti v bankomatech, které jsou u většiny karet účtovány. Opět i tady platí, že výběr z bankomatu z cizí banky je dražší než z banky, která kartu vydala. Mezi mimořádné výdaje může patřit také blokace karty při její ztrátě nebo odcizení s následným vydáním karty náhradní, anebo pořízení doplňkové karty (např. pro dalšího člena rodiny). 8 7 Finance.cz Kreditní karty splátky úvěru [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kreditni-karty/splatky-uveru/> 8 Finance.cz Platební karty a poplatky [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 18

19 1.2.3 Vzhled a bezpečnost Platební karty prošly od svého vzniku až po současnost dlouhým vývojem. Od papírových karet přes plechové štítky až po plastové karty, které známe dnes. Při popisování vzhledu a náležitostí karet jsem vycházela z přehledného členění od autorů Marvanové, Juříka a Vítkovského. 9 Fyzikální vlastnosti (třívrstvé PVC, které musí být netoxické a odolné vůči chemickým vlivům při běžném používání) a rozměry karty (85,6 54,0 0,76 mm) jsou stanovené mezinárodní normou ISO Embosované karty určené pro použití v mechanických snímačích mají vyražené údaje, které slouží k identifikaci vydavatele a držitele. Pokud je karta určena pouze k elektronickým transakcím, jako jsou například bankomaty nebo platební terminály, je reliéfní písmo nahrazeno hladkým tiskem, anebo jsou údaje zaznamenány laserovým paprskem. Karty mohou být chráněny proti padělání také hologramem. Tyto údaje se nachází v dolní polovině přední části karty: vydavatel karty; držitel karty; číslo karty řádek obsahuje 12 až 19místné číslo karty. První dvě číslice určují oblast použití karty (MasterCard začíná číslicí 5, Visa 4, 9 je vyhrazeno pro národní systémy), dalších 5 číslic identifikuje vydavatele karty, zbývající číslice jsou určené pro identifikaci konkrétního vydavatele a klienta. platnost karty např. 10/12 uvádí měsíc a rok konce platnosti karty; 9 MARVANOVÁ, Marie JUŘÍK, Pavel VÍTKOVSKÝ, Jaroslav, Platební styk. Vyd. 1. Praha: Serifa, s. ISBN neuvedeno. s

20 držitel karty uvádí jméno držitele karty nebo společnosti (u služebních karet), maximální počet znaků je 27; čip je mikroprocesor, který umožňuje identifikaci a uložení dat, čipové karty jsou oproti magnetickým proužkům vyšší úrovní zabezpečení. Obrázek č. 1: Přední strana kreditní karty (podle normy ISO 3554) Pramen: JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Vyd. 1. Praha: Radix, s. ISBN , s. 36 Na zadní straně karty je prostor pro umístění magnetického proužku, který slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů, a podpisový proužek, což je prostor pro záznam podpisového vzoru držitele karty. 20

21 Obrázek č. 2: Zadní strana kreditní karty (norma ISO 3554) Pramen: JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Vyd. 1. Praha: Radix, s. ISBN , s. 36 Dá se říci, že jsou v podstatě rozlišovány dva druhy karet, a to čipové karty a karty s magnetickým proužkem. Magnetický proužek se u platebních karet začal rozšiřovat v 70. letech a umožňoval výběry hotovosti z bankomatů. V 80. letech se tato služba rozšířila o elektronické placení. Magnetický proužek má 3 záznamové stopy, které jsou zakódovány, a použití karty je vázáno na znalost osobního identifikačního kódu PIN (Personal Identification Number). Kapacita magnetického záznamu je omezená a je zde riziko např. duplikace karty. Čipové karty přinášejí vyšší úroveň zabezpečení. Paměťové médium je tvořeno mikroprocesorem. Existuje velké množství druhů čipů, které mohou sloužit např. pouze jako záznamové médium pro čtení uložených dat (paměťová karta), nebo pro zvýšení úrovně zabezpečení požadavkem na vložení PIN kódu (logická karta), nebo karty s tzv. aktivní inteligencí, kdy je čip vybaven programem i pamětí (mikroprocesorová karta). Postupně se všechny magnetické karty začaly nahrazovat kartami hybridními, které jsou opatřeny jak čipem (pro tuzemské použití), tak magnetickým proužkem (pro používání v zahraničí) JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Vyd. 1. Praha: Radix, s. ISBN , s

22 1.2.4 Karetní asociace Kreditní karty jsou nejčastěji vydávány bankovními společnostmi, ale také mohou být vydávány družstevními či úvěrovými subjekty. Všechny karty jsou opatřeny ochrannou známkou, která patří některé z pěti mezinárodních karetních asociací (Card Companices Associacion) a společností, mezi které patří VISA (USA a Spojené království) a MasterCard (USA), American Express (USA), JCB Card (Japonsko) a Diners Club (USA). Největšími asociacemi na světě jsou VISA a MasterCard. 11 Na jedné straně tedy stojí subjekty, které platební karty vydávají, a na straně druhé subjekty, které prováděné transakce zpracovávají. Z tohoto hlediska se účastníci (obvykle banky) dělí v mezinárodní síti na jednotlivé asociace na banky: vydavatelské, které se specializují výhradně na oblast vydávání platebních karet, zpracovatelské, které jsou zaměřeny výhradně na zpracování transakcí, a banky, které společně s vydáváním karet zároveň zpracovávají i transakce uskutečněné v síti bankomatů a obchodníků. Tyto banky vystupují jako vydavatelské i zpracovatelské. 12 V České republice se mezi zpracovatelské banky řadí např. Komerční banka a. s., Česká spořitelna a. s., ČSOB a. s. a některé další. Největší banky u nás vydávají karty dvou největších karetních asociací VISA a MasterCard, některé jsou dokonce držiteli tří licencí JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN , s KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN , s

23 1.3 Členění kreditních karet Platební karty se mohou členit hned podle několika kritérií. První čtyři členění mohou být na jedné kartě různě kombinované. Následující rozdělení druhů platebních karet vychází ze zdroje od autora Juříka Způsob zúčtování transakcí Charge Card, 15 Credit Card, Debit Card, předplatní karta (Preloaded Card) předplatní karty slouží především jako elektronické peněženky, které se používají k platbě drobných transakcí. Nejprve se musí vložit na předplacenou kartu finanční prostředky a poté je možné s ní platit. U těchto karet není nutné mít vedený účet v bance. Předplatní karty mohou být anonymní nebo na jméno. Používají je např. telefonní a přepravní společnosti, nebo je nabízejí různé obchodní domy jako dárkové karty Způsob použití karty Karta platební reliéfním písmem jsou do karty vyraženy potřebné identifikační údaje, které zahrnují číslo karty, jméno klienta a dobu platnosti karty (embosovaná karta). Dříve se pomocí kopírovacího papíru tyto údaje otiskovaly na účtenku, dnes se používá tzv. imprinter mechanický snímač. 14 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s Pozn.: První tři členění byla popsána v úvodu první kapitoly. 23

24 Karta bankomatová bankomatové karty přišly s příchodem magnetického pásku (v 60. letech) a lidé tak mohli začít vybírat hotovost v bankomatech. Později se rozšířily platební terminály i do obchodních domů. Šeková záruční karta je dokladem ručícím za předložený šek. Náležitostmi této karty jsou jméno a vzorový podpis klienta, název peněžního ústavu, který kartu vydal, číslo účtu, ke kterému se šeky a karta vztahují, identifikační číslo karty a doba platnosti. Šek musí splňovat následující podmínky, aby mohl být proplacen: o šek i karta musí být vydány stejným peněžním ústavem, o šek i karta mají uvedené stejné číslo účtu, o podpis klienta se shoduje s podpisovým vzorem na kartě, o karta i šek jsou předloženy v době platnosti, o šek musí být vystaven do tzv. zaručené částky (ta je uvedena na záruční kartě). Virtuální karta slouží výhradně k platbám na internetu, kde není nutnost přítomnosti fyzické karty, klient pouze obdrží číslo platební karty Rozsah použití karty Platná pouze v obchodní síti vydavatele - první karty bylo možné využívat pouze v obchodní síti vydavatele. Postupně se účastníci trhu začali propojovat a od těchto karet se začalo upouštět. Platná pouze v tuzemsku slouží k výběrům a platbám pouze na území domovské země (banky začínají přecházet častěji k vydávání mezinárodních karet, které jsou výhodnější). Platná mezinárodně platnost mezinárodních karet je rozšířená nejen pro domovské země, ale i pro použití v zahraničí. Pro banky jsou tyto karty výhodnější, neboť jim zajišťují využívání např. vlastních bankomatů klienty i v zahraničí. 24

25 1.3.4 Druh záznamu na kartě Karty s reliéfním písmem ke čtení údajů se používá mechanický snímač. Jeho použití je jednoduché a levné (pořízení snímače je cca 500 Kč). Tento způsob je pozvolně nahrazován platebními terminály a terminálovými pokladnami. Karty s magnetickým záznamem při použití karty v bankomatech nebo platebních terminálech je požadován osobní identifikační kód PIN. Karty čipové (Smart Card) využívají paměť, ve které jsou zaznamenána data. U většiny čipových karet bývá požadován kód PIN. Karty laserové jsou schopny zaznamenat velké množství dat, fungují na principu záznamu dat na kompaktním disku. Paměťové médium zabírá velkou část karty a v bankovnictví se s rozšířením tohoto typu karet nepočítá. Hybridní karty jsou kombinací čipové karty a karty s magnetickým proužkem. Jsou daleko bezpečnější. Bezkontaktní karty v bankovnictví se začínají zavádět tzv. bezkontaktní karty, které mají novou technologii umožňující na dálku provádět transakční údaje. Platba tímto typem karty probíhá rychleji a bez nutnosti zadávání kódu PIN. Bezkontaktní karty jsou zatím určené pouze pro drobné nákupy do 500 Kč, při použití na vyšší částky je dále vyžadováno ověření zadáním PINu Druh subjektu Karta osobní (privátní) je určena k osobnímu používání a tyto karty jsou vydávány na konkrétního držitele. Slouží např. na nákupy dovolené, ubytování, zařízení, běžné nákupy apod. Karta služební (firemní) je opět vydávána majitelům a pracovníkům společností nebo vládních institucí. Využívá se pro hrazení služebních výdajů. Výhoda využívání služebních karet vyplývá z úspory času např. pro vybírání hotovosti v bance, lepší 25

26 kontrole výdajů zaměstnanců, úspora za směnárenské poplatky a směnu hotovosti při zahraničních služebních cestách a možnosti úhrady i neočekávaných výdajů Úroveň nabízených služeb Úroveň služeb je jedním z kritérií, které u řady klientů rozhoduje o podání žádosti o vydání platební karty. V praxi se rozlišují pouze jednotlivé druhy platebních karet, bankomatové karty se považují za základní úroveň. 16 Rozsah nabízených služeb se dá dále rozdělit podle segmentu trhu, kterému je karta určena: Základní karty základním typem karty jsou bankomatové karty, na které dosáhne většina klientů. Tyto karty kromě volitelnosti denního limitu a pojištění nic dalšího nenabízejí. Specializované karty jsou určené pro podnikatele, kteří mají určitou úroveň (např. Business Card stříbrné úrovně ). Tyto karty musejí být schopny zajistit úhrady všech nákladů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí při služebních cestách (letenky, ubytování, doprava, stravování). Na služebních kartách bývá uvedeno jméno firmy. Prestižní karty jsou určeny pro bonitní klienty (velmi dobré a finančně dobře situované). Tyto karty mají vysoké finanční limity a často se automaticky nabízí klientům s velmi vysokou spotřebou. Podmínky získání prestižní karty jsou mnohem přísnější a z jejich vlastnictví vyplývá určitá prestiž. Výběrové karty na rozdíl od prestižní karty, o kterou může klient sám požádat, jsou výběrové karty nabízeny pouze úzkému okruhu těch nejlepších klientů banky. 16 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s

27 Nebo se dá úroveň nabízených služeb rozdělit podle výše a volitelnosti finančního limitu na: karty se základním limitem, karty s vyšším a volitelným limitem, karty s velmi vysokým limitem, případně i volitelným limitem specializované a prestižní karty, karty bez limitu patří sem prestižní a výběrové karty Co-Branded a Affinity Card Poslední skupinou karet, kterou bych měla zmínit, jsou Co-Brandové a Affinitní karty. Vznikly jako nástroje pro marketing ziskových segmentů na trhu s velkou konkurencí. Affinity Card jsou určeny pro specifické skupiny klientů, např. lékaře, právníky a všem skupinám, které vykazují vysoké příjmy a stabilní zaměstnání. Jsou vydávané bankami ve spolupráci se specializovanými organizacemi nebo nepodnikatelskými subjekty. Co-Branded Card jsou vydávány bankou společně s další podnikatelskou organizací. Tato partnerská společnost poskytuje klientovi své služby nebo výhody. Rozdíl oproti Affinity Card je v tom, že cíloví držitelé karet jsou nejčastěji velmi dobrými zákazníky partnera JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s

28 1.4 Výhody a nevýhody kreditní karty Výhody kreditní karty Kreditní karty nabízejí při správném používání mnoho výhod a mohou být příjemným finančním instrumentem při správě finančních prostředků. Mezi hlavní výhody jednoznačně patří: bezúročné období v případě, že klient splatí úvěr včas, neplatí žádné úroky z půjčené částky; neustálý přístup k finanční rezervě v případě, že klient nemá dostatek finančních prostředků, může využít kreditní kartu a získat tak potřebný finanční obnos; možnost platby kartou u obchodníka; možnosti výběru z bankomatu; možnost využití karty v zahraničí výhodnější kurzy pro platbu kartou oproti platbě v hotovosti, klient ušetří za směnárenské poplatky; různé bonusové programy za používání karty mohou klienti sbírat body, za které si pak mohou nakoupit různé zboží či služby; možnosti různých druhů pojištění za příplatek např. proti nesplácení úvěru (při ztrátě zaměstnání, nemoci), cestovní připojištění apod.; prodloužení záruky na zakoupené zboží pokud za zboží klient zaplatí kartou, může získat pojištění proti zničení, poškození nebo odcizení věci, u některých karet získá také možnost prodloužení záruky na zakoupené zboží o 12 měsíců; bezpečnost při ztrátě hotovosti nemáme šanci ji získat zpět, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení karty, zabráníme jejímu zneužití zablokováním karty a ochráníme tak své finance; přehlednost a jednoduchost pravidelné výpisy umožňují kontrolu výdajů; 28

29 možnost odložení splátek pokud klient není schopen splatit půjčenou částku v bezúročném období, jednoduše odloží splácení a splácí pouze minimální měsíční splátky; výhodný, jednoduchý a rychlý nástroj ke správě financí pokud klient používá kreditní kartu správně, peníze si potřebuje vypůjčit pouze krátkodobě a včas (v bezúročném období) splatí půjčenou částku, stává se pro něj kreditní karta velice výhodná - peníze si na svůj nákup půjčí prakticky zadarmo, bez úroku a bez čekání; dostupnost kreditní kartou lze platit téměř kdekoli, její majitel má tak prostřednictvím karty neustále dostupnou finanční rezervu. Nevýhody kreditní karty Přestože kreditní karty poskytují mnoho výhod, klient musí být s jejich užíváním obezřetný a musí si dávat pozor na řadu věcí, zejména na: vysoké úroky pokud není úvěr splacen v bezúročném období, nabíhají k úvěru poměrně vysoké úroky, které jsou vyšší než u běžných spotřebitelských úvěrů; poplatky za výběry z bankomatů u většiny karet je účtován poplatek za výběry z bankomatů; u většiny společností se na výběry z bankomatů nevztahuje bezúročné období; cenu karty některé karty mohou mít velmi vysoké poplatky za vedení karty, přidání některých dalších služeb může také navýšit cenu karty; omezenou dostupnost pro vydání karty banky vyžadují určitou bonitu klienta (týká se především prestižních kreditních karet); minimální splátku přestože dlužnou částku může klient splácet postupně, zůstává zde stále minimální splátka, kterou dlužník musí měsíčně uhradit; úvěrový limit podle bonity klienta banka určuje výši úvěrového limitu, který klientovi poskytne, tato částka může být nižší, než si klient představuje; 29

30 nutnost vedení účtu v bance některé banky požadují, aby měl u nich klient vedený účet, což může pro klienta znamenat další náklady; sankce za opoždění splátky při nedodržení termínu splátky si banky účtují poměrně vysoké sankční úroky (obvykle v % z dlužné částky) a další poplatky (např. výzva k úhradě). Klient také nesmí zapomínat na to, že se jedná o úvěrový produkt a z pohledu banky se např. při žádosti o hypotéční úvěr pohlíží na úvěrový limit jako na dluh. Naopak v zahraničí je vlastnictví kreditní karty spíše otázkou prestiže a důvěryhodnosti klienta. Pokud klient platí měsíční platby řádně a včas, buduje si tak spolehlivou kreditní historii, kterou dává najevo potencionálním věřitelům, že je spolehlivý a mohou mu důvěřovat Bank of America - The Advantages the Credit Cards [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <https://www.bankofamerica.com/credit-cards/education/advantages-of-credit-cards.go> 30

31 2 HISTORIE KREDITNÍCH KARET Platební karty se v dnešní době staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Téměř každý z nás má nejméně jednu takovou kartu v peněžence. Používáme je téměř denně, ať už při placení nákupu v obchodě, nebo k výběrům z bankomatu. Ale jak se k nám vlastně první karty dostaly? 2.1 Počátek platebních karet První platební kartu, která byla dostupná širší veřejnosti, nabízela americká telegrafní a telefonní společnost Western Union Telegraph Company už v roce Tyto karty společnost nabízela svým zákazníkům zdarma. Ti mohli prostřednictvím karty telefonovat a zasílat telegramy, aniž by na místě museli mít hotovost. Díky tomu jejich klienti nejenže častěji využívali služby, ale utratili tak i více peněz. Na konci měsíce jim vždy přišlo vyúčtování, které pak uhradili najednou. 2.2 První večeře, počátek kreditní karty Nápad první kreditní karty se zrodil v roce 1949, když ředitel úvěrové společnosti Frank McNamara večeřel se svými přáteli v newyorské restauraci a v okamžiku placení zjistil, že u sebe nemá hotovost. To ho vedlo k myšlence založit klub, který svým členům umožní platit v restauracích, se kterými bude mít uzavřenou smlouvu, po předložení klubové karty. Tento klub nazvaný Diners Club, ručil za závazky svých členů a jednou měsíčně zaslal členům výpis veškerých provedených transakcí, které měly být uhrazeny do 14 dnů. Pro obchodní partnery mělo přijímání těchto karet výhody, aniž by nesli riziko za neuhrazení dlužné částky. Zvýšily se jim tržby a lidé také mohli utratit mnohem více peněz, než kdyby byli omezeni hotovostí. Proto byl zaveden poplatek, tzv. Merchant Discount Charge, který hradil příjemce karty jejímu vydavateli, a to ve výši 5-7 % z částky nákupu, a také roční 31

32 poplatek za správu karty a její vydání ve výši 5 dolarů. Vznik a zahájení činnosti společnosti Diners Club je spojený s lednem roku V dalších letech se postupně rozšiřoval okruh restaurací, hotelů a autopůjčoven. Také se začaly připojovat další státy, které akceptovaly karty Diners Club. S rozšiřováním platnosti karet nejen na restaurace, ale např. i na letecké společnosti, musel Diners Club snížit svou provizi podle konkrétních případů. U leteckých společností klesla až na 3 %, jelikož průměrná cena letenek byla příliš vysoká. V roce 1958 společnost zavedla detailní výpis transakcí a přidala také nabídku cestovního pojištění, v roce 1961 pak zavedla plastové karty. 19 Obrázek č. 3: První papírová Charge Card společnosti Diners Club Pramen: JUŘÍK, Pavel. Platební karty. Velká encyklopedie Vyd.1. Praha: Grada, s. ISBN , s. 39 Po druhé světové válce vstoupily na tento trh i bankovní domy. V roce 1951 přišla Franklin National Bank v New Yorku s první platební kartou, která se podobala kartám, jaké známe dnes. Na kartě bylo vyznačeno jméno držitele a výše úvěrového limitu. Kreditní karty 19 JUŘÍK, Pavel. Platební karty. Velká encyklopedie Vyd.1. Praha: Grada, s. ISBN , s

33 vydávalo více bank, ale většina z nich od vydávání postupně opustila, jelikož je nesplácení úvěrů klienty dostávalo do ztrát. Ztráty z úvěrů a vysoké náklady na vydávání karet způsobily, že od výdeje kreditních karet ustoupila i Franklin National Bank. Objevila se ale další banka, tentokráte Bank of America, která jako první začala vydávat plastové karty. Plastové karty umožnily placení pomocí mechanických snímačů - imprinterů. Tento projekt se ukázal jako úspěšný a banka ho zpřístupnila ostatním americkým bankám a také jedné anglické bance. Kreditní karty se tedy začaly vydávat i ve Velké Británii, psal se rok Kreditní karty v ČR Od vydání prvních kreditních karet v Evropě trvalo ještě nějaký čas, než se kreditní karty rozšířily do Československa. První karta zde byla vydána k tuzexovému účtu Živnostenskou bankou v roce Nicméně kreditní karty byly akceptovány ještě dlouho před jejich prvním vydáním, již v roce První platba kreditní kartou na našem území proběhla až o tři roky později, v roce 1968, kdy jejím prostřednictvím byly uhrazeny služby v pražské pobočce Čedoku. Proč právě zde? V této době vlastnili kreditní karty pouze cizinci a cestovní kancelář Čedok měla na starosti všechny subjekty, které působily v oblasti cestovního ruchu. 21 První karty, které se u nás přijímaly, byly karty Diners Club a následně i American Express. Do roku 1990 byly postupně akceptovány i karty Eurocard/MasterCard, JCB, VISA a po krátkou dobu i Air Plus a enroute. V červnu 1989 vydaly Česká a Slovenská státní spořitelna 20 Finance Pohled do historie aneb jak to všechno začalo [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 21 Peníze Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie plná zajímavost [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 33

34 první bankomatové karty. Na karty vydávané k tuzexovým účtům navázala Živnobanka v roce 1991 vydáním karet VISA Classic a VISA Business Statistiky kreditních karet v ČR Zdrojem pro tyto statistické údaje jsou internetové stránky Sdružení pro bankovní karty (dále SBK), které mimo jiné shromažďují právě statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob (bankovních a jiných organizací), jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v ČR a koordinace prací souvisejících s tímto rozvojem. SBK u nás působí již od roku V roce 1998 v České republice vydávalo karty již 7 bank, mezi nimi byla Česká spořitelna, Komerční banka, IPB, ČSOB, Agrobanka, Živnostenská banka a Union banka. V tomto roce počet vydaných platebních karet dosáhl kusů. Postupně na trh bankovních karet vstupovaly nejen další banky, ale také se připojovala celá řada nebankovních subjektů, které začaly vydávat úvěrové karty. Mezi nebankovní subjekty se počítají např. společnosti Diners Club a American Express, které vydávají charge karty a zajišťují si vlastní známky, autorizaci a zúčtování plateb. 24 Platební karty se těšily stále větší oblibě a jejich počet rapidně narůstal. Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu vydaných platebních karet kreditních, debetních i charge, na území České republiky v letech JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN , s SBK webside [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/o_sbk_statut.html> 24 SBK webside [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_cr.html> 34

35 Tabulka č. 1: Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR v letech Pramen: statistiky SBK [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_cr.html> Z tabulky je patrné, že platební karty v těchto letech zažívaly veliký rozmach. Vysoký nárůst platebních karet byl dán nejen zvýšeným zájmem obyvatel, ale také zvyšováním počtu bank, které karty vydávaly. Ze třinácti bank vydávajících karty stoupl tento počet na 19 v letech 2000 až Rok 2003 se stal zlomovým pro karty kreditní i charge. V tomto roce prudce stoupl výdej kreditních karet o 108,21 % proti roku Tabulka č. 2: Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR v letech Zdroj:statistiky SBK, vlastní zpracování 25 SBK webside [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_cr.html> 35

36 V dalších letech trend růstu počtu vydaných platebních karet dále narůstal. Nejvýznamnějšího nárůstu dosáhly kreditní karty v roce 2011, kdy se jejich počet vyšplhal téměř ke hranici tří miliónů vydaných karet, což znamenalo meziroční nárůst o 82,71 %. Oproti tomu počet vydaných charge karet zaznamenal v roce 2010 snížení o více než 150 tisíc karet, tedy pokles o 33,6 % a i v následujícím roce došlo k poklesu vydaných karet o dalších 5,57 %. Jak již bylo zmíněno, platební karty jsou vydávány různými karetními asociacemi. Následující graf zobrazuje zastoupení značek ve vydaných kartách v roce Graf č. 1: Vydané karty podle značek za rok 2011 Vydané karty celkem 2011 Electron ,7% DC ,1% Ostatní ,7% MC ,8% VISA; ; 19,6% Maestro ,8% MC Elec ,5% Zdroj: statistiky SBK, vlastní zpracování Z grafu č. 1 je dobře vidět, že největší zastoupení na trhu mají karty Electron a MasterCard. Electron s více než třemi a půl miliony vydaných karet zaujímá celých 33,7 % trhu. Těsně za ním se drží MasterCard s 30,8 %, které představují vydaných karet. VISA pokrývá 19,6 % trhu, což představuje přes dva miliony vydaných karet. Dále jsou pak Maestro, 36

37 MasterCard Electron, Diners Club a ostatní. Kromě zastoupení značek je také zajímavý pohled na to, které druhy karet u jednotlivých značek převažují. Graf č. 2 : Poměr zastoupení karet kreditních, debetních a charge v roce % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Poměr debetních, kreditních a charge karet Charge karty Kreditní karty Debetní karty Zdroj: statistiky SBK, vlastní zpracování Z grafu je patrné, že ne všichni vydavatelé karet mají (nejen) v tomto roce zastoupeny všechny tři typy karet. MasterCard Elektron vydává pouze kreditní karty, Maestro se zaměřuje pouze na výdej debetních karet. VISA a Electron vydávají především debetní karty, MasterCard má zastoupeny jak kreditní, tak i debetní karty a společnost Diners Club vydává nejvíce charge karty. Při výběru té nejvhodnější karty pro klienta nezáleží samozřejmě pouze na vydavateli kreditní karty, ale na konkrétních potřebách konkrétního klienta. Je důležité vybrat si kreditní kartu s rozmyslem, zvážit, co od kreditní karty očekáváme, zjistit si veškeré náklady a poplatky. Kreditní karty jsou především určeny pro placení a ne pro výběry z bankomatů, či přepážek. 37

38 Pokud klient bude vybírat hotovost jedním z těchto způsobů, musí počítat s vyššími poplatky, anebo se již při výběru kreditní karty zaměřit na poskytnutí této služby zdarma, případně s co nejnižším poplatkem. Některé kreditní karty umožňují např. službu CashBack, která umožňuje u obchodníka nejen zaplatit za zboží kartou, ale také si vybrat hotovost. Je tedy důležité uvědomit si účel, za kterým si klient kreditní kartu pořizuje, jak často ji bude používat, jestli jezdí do zahraničí, zdali využije doplňkové služby a jaké, dále také jaký úvěrový rámec bude potřebovat a hlavně v jakém období bude schopen splatit čerpaný úvěr. V neposlední řadě je také důležité si uvědomit, že kreditní karta je úvěrový produkt a pro její získání musí žadatel splnit určité požadavky. Ve výsledku nemusí být požadavku klienta na kreditní kartu vyhověno, nebo může dostat nižší úvěrový rámec, než který očekával. 38

39 3 NABÍDKA KREDITNÍCH KARET Jak se tedy v nabídce kreditních karet zorientovat? Na českém trhu působí velké množství bankovních i nebankovních společností, které nabízejí kreditní karty. Jejich nabídky se mohou lišit např. v úrokových sazbách, délce bezúročného období, poplatcích nebo nabízených službách. Mezi bankovní společnosti, které mají ve své nabídce kreditní karty, patří následující instituce: Citibank Europe plc, organizační složka; Česká spořitelna, a. s.; Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB); GE Money Bank, a.s.; Komerční banka, a. s.; LBBW Bank, a. s.; BRE Bank, S.A., organizační složka (mbank); Poštovní spořitelna (součást ČSOB); Raiffeisenbank, a. s.; UniCredit Bank, a. s.; Volksbank, a. s. Mezi nejznámější nebankovní společnosti vydávající kreditní karty patří společnosti: Home Credit, a. s.; Cetelem ČR, a. s.; Credium, a. s. Bohužel v práci tohoto rozsahu není možné obsáhnout celý trh kreditních karet, proto se zaměřím především na největší vydavatele kreditních karet. Do porovnání zařadím pět 39

40 bankovních společností a dvě nebankovní. Společnosti nejprve krátce představím, následně podrobněji popíši nabídku kreditních karet a poté srovnám a vyhodnotím výhody a nevýhody mezi jednotlivými vydavateli. Nabídky kreditních karet a jejich ceníky jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých společností. 3.1 Citibank Europe plc, organizační složka První společností, na kterou se v diplomové práci zaměřím, je právě Citibank. Jedná se o globální společnost poskytující finanční služby, která podniká ve více než 140 zemích světa. Na českém trhu působí již od roku 1991, kdy se stala jednou z prvních zahraničních bank působících u nás. Z počátku se zaměřovala především na korporátní bankovnictví a o retailové se začala zajímat v roce Citibank nabízí bohatý výběr kreditních karet. Citi kreditní karta Základním typem kreditní karty, které společnost Citibank nabízí, je Citi kreditní karta Classic nebo Gold. Tento typ karty přináší mnoho výhod. Karta Classic nabízí až 55 dní bezúročného období, vysoký kreditní limit, který může dosáhnout až čtyřnásobku čisté měsíční mzdy. Další výhodou jsou nízké minimální splátky představující 3,2 % z dlužné částky, minimálně však 200 Kč (pokud 3,2 % jsou nižší, než je tato stanovená hranice). Nespornou výhodou je fotografie klienta na přední straně kreditní karty, která tak zajišťuje vyšší bezpečnost a snižuje tím riziko jejího zneužití. Vydání a vedení hlavní a dodatkové karty, blokace nebo opětovné vydání karty jsou poskytovány zdarma, stejně tak zasílání detailních měsíčních výpisů em. Karta Citi Clasic umožňuje vydání až tří dodatkových karet a slevy ve výši až 25 % u partnerů programu Citi Club. Dále nabízí možnosti nastavení vlastního PIN kódu pro hotovostní výběry z bankomatů, 24hodinovou klientskou podporu 26 Citibank Kdo jsme [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.citibank.cz/czech/gcb/personal_banking/czech/footer/doc540.htm > 40

41 7 dní v týdnu, internetové bankovnictví a širokou nabídku doplňkových volitelných pojištění. Karta Classic úročí dlužnou částku ve výši 23,99 % ročně, pokud nedojde k úplnému splacení částky do data uvedeného ve výpisu, tedy do konce bezúročného období. Při výběru z bankomatu je dlužná částka ihned úročena ve výši 29,99 % ročně a nevztahuje se na ni bezúročné období (úročí se tedy okamžitě od data transakce) a k tomu se účtuje poplatek za výběr hotovosti ve výši 3,5 % z částky, nejméně však 89 Kč. Prestižní kreditní karta Citi Gold má podobné vlastnosti jako karta Classic (stejné bezúročné období, nízké splátky, fotografie na přední straně karty, 3 dodatkové karty), ale nabízí mnohem více. Například umožňuje kreditní limit až Kč, Concierge služby (zprostředkování asistenčních služeb zdarma), a také zahrnuje pojištění proti zneužití karty s pojistným krytím až Kč zcela zdarma. Vydání hlavní i dodatkové karty je zdarma, avšak pokud klient nemá zřízený účet Citigold, je mu účtován poplatek za vedení hlavní karty Kč a za dodatkovou kartu Kč. Dlužná částka je úročena nižší úrokovou sazbou než u karty Classic a to 22,8 % ročně. Výběry z bankomatu jsou zde úročeny zcela stejně jako u karty Classic, tedy ve výši 29,99 % ročně plus poplatek za výběr z bankomatu. Tato kreditní karta navíc umožňuje využívat výhody programu Gold Club u prestižních partnerů z oblasti gastronomie, nakupování, cestování, zdraví a péče o tělo v podobě dárků nebo poskytnutí 5-25 % slevy z celkového účtu. Citi Life Jedná se o mezinárodní bezkontaktní kreditní kartu, která nabízí za každou platbu za zboží či službu odměnu ve výši 2 % ve formě Citi Life Prémií. Za ně lze čerpat výhody podle aktuálního Programu výhod. Výhoda bezkontaktní karty spočívá v rychlých, pohodlných a bezpečných nákupech, kdy při platbě kartou do výše 500 Kč nemusíte zadávat PIN a celá platba tak trvá jen pár sekund. Dále Citi Life nabízí další slevy ve výši až 25 % na zboží a služby u partnerů. Tato karta také láká vrácením poplatku za vedení karty v prvním roce, pokud klient použije kartu alespoň jednou v daném zúčtovacím období. Dále nabízí až čtyři dodatkové karty zdarma a slevy po celém světě v rámci programu Citi World Privileges, který 41

42 přináší více než nabídek a slevy až 40 % u obchodních partnerů tohoto programu. Bezúročné období trvá 55 dní a opět nabízí nízké splátky od 3,2 % z vyčerpaného kreditního limitu (minimálně však 200 Kč). Vydání hlavní a dodatkové karty je zdarma, vedení hlavní karty pak stojí měsíčně 50 Kč, poplatky za vedení dodatkové karty nejsou účtovány. Dlužná částka je úročena 23,99 % ročně. Výběr z bankomatu je úročen 29,99 % ročně plus poplatek za výběr hotovosti ve výši 3,5 %, nejméně však 89 Kč. Služby, jako je blokace, opětovné vydání karty a podrobné měsíční výpisy zasílané em, jsou opět bez poplatků. O2 Citi kreditní karta Jedná se o Co-brandovou kreditní kartu, která je nabízena ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (dále O2). Tyto karty umožňují klientovi různé výhody a slevy u O2. V nabídce jsou dvě kreditní karty, a to O2 Citi základní kreditní karta a prestižní O2 Citi zlatá kreditní karta. O2 Citi karta nabízí slevy ve výši až 20 % na služby O2 během prvních šesti měsíců. Vyúčtování za služby je automaticky uhrazeno z O2 Citi kreditní karty a sleva je poskytnuta, pokud je karta alespoň jednou použita při platbě u obchodníka nebo dobití kreditu, či výběru z bankomatu. Při dobíjení kreditu nad 300 Kč kartou, je dobíjenému číslu připsán navíc 20 % bonus. Standardem je opět 55 dní bezúročného období, nízké minimální splátky od 3,2 % z vyčerpaného limitu (nejméně 200 Kč), možnost až tří dodatkových karet a slevy až 25 % u partnerů programu Citi Club. Vydání hlavní a dodatkové karty je zdarma, vedení hlavní karty stojí 50 Kč měsíčně, u dodatkové karty je bez poplatku. Dlužná částka je úročena ve výši 23,99 % ročně po uplynutí bezúročného období a výběry hotovosti výší 29,99 % ročně + poplatek za výběr 3,5 %, minimálně však 89 Kč. Blokace karty, opětovné vydání karty a měsíční výpisy zasílané em jsou bez poplatku. O2 Citi zlatá kreditní karta má stejné podmínky jako karta základní, liší se však automaticky sjednaným pojištěním telefonu Mobileo, které se vztahuje na odcizení nebo zneužití mobilního telefonu. Dále nabízí vyšší slevy za O2 služby a také se liší v poplatku za vedení 42

43 karty. Za vedení zlaté karty je ročně účtována částka Kč a za dodatkovou kartu Kč. Citi ČSA kreditní karta Jde opět o co-brandovou kreditní kartu, tentokráte se společností České aerolinie, a.s. Za platby kartou jsou získávány tzv. míle do věrnostního programu OK plus Českých aeroliníí. Ty lze proměnit za různé odměny, např. bonusové letenky, lepší cestovní třídy, pronájmy vozů, pobyty v hotelech, dovolené a další. Za každých 100 Kč zaplacených kreditní kartou či vybraných z bankomatu, získá klient 4 míle. V následující tabulce jsou zobrazeny bonusy za nasbírané míle. Tabulka č. 3: Bonusové míle věrnostního programu Českých aerolinií Pramen: CCHP Dále nabízí rodinné cestovní pojištění v ceně karty, concierge služby zdarma (asistenční servis), pro vášnivé golfisty zdarma přepravu golfového bagu a samozřejmě slevy v programu Citi Club. Bezúročné období trvá po dobu 55 dní, splátky jsou již od 3,2 % z dlužné částky (min. 200 Kč) a podmínkou pro získání karty není vedení účtu u Citibank. Roční poplatek za vedení hlavní karty činí Kč, u dodatkové karty Kč. Úroková sazba za dlužnou 43

44 částku je opět ve výši 23,99 % ročně a za výběr hotovosti 29,99 % + poplatek za výběr 3,5 % (min. 89 Kč). Zdarma je také opětovné vydání a blokace karty a samozřejmě podrobné měsíční výpisy zasílané em. Kreditní karta Shell MasterCard od Citibank Jde opět o co-brandovou kartu, tentokráte se společností Shell Czech Republic, a.s. Tato karta umožňuje čerpání bonusu ve výši až 5 % z nákupu pohonných hmot u čerpacích stanic Shell kdekoli v ČR a u všech ostatních obchodníků označených logem MasterCard bonus až 0,5 %. Karta nabízí až 55 dní bezúročného období, vysoký kreditní limit až do výše trojnásobku čisté měsíční mzdy a 2 dodatkové karty zdarma. Vedení hlavní karty vyjde měsíčně na 50 Kč, úroková sazba pro dlužnou částku činí 23,99 % ročně a pro výběry z bankomatů 29,99 % + poplatek za výběr ve výši 3,5 % (min. 89 Kč). Blokace karty, její opětovné vydání nebo měsíční výpisy zasílané em jsou zdarma. Maximální možná výše slevy, které lze dosáhnout činí 500 Kč. Ke všem kreditním kartám lze sjednat různé typy pojištění, např. rodinné cestovní pojištění vyjde u všech karet na 79 Kč měsíčně (výjimkou je Citi ČSA karta, u které je toto pojištění zahrnuto v ceně karty), standardní pojištění pravidelných plateb vyjde měsíčně na 199 Kč. U všech typů karet lze zároveň sjednat individuální program splátek, který se pohybuje od 9,99 % do 21,9 % ročně. Tato úroková sazba je individuálně dohodnuta s klientem. Veškeré uvedené informace se dají snadno zjistit z ceníku služeb, který je uvedený na internetových stránkách Citibank. 3.2 Česká spořitelna, a.s. Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy svoji činnost zahájila Spořitelna česká, a na ni v roce 1992 navázala Česká spořitelna jako akciová společnost. Od roku 2000 je členem 44

45 skupiny Erste Group, která poskytuje finanční služby ve střední a východní Evropě pro více než 17 milionů klientů. 27 Česká spořitelna (dále ČS) má na českém trhu dlouhodobě silné postavení a proto se zaměřím i na její nabídku kreditních karet. Nabízí následující 4 typy karet. Chytrá karta ČS Chytrá karta České spořitelny zdarma nabízí vedení účtu, měsíční výpis z účtu prostřednictvím služby SERVIS24, non-stop přístup k účtu přes internetové bankovnictví SERVIS24. Navíc také nabízí ochranu nákupu při zničení nebo krádeži po dobu 10 dní od koupi, a to až do výše Kč. 28 Dalším lákadlem může být Garance nejnižší ceny. Pokud během deseti dnů od nákupu zboží Chytrou kartou ČS zjistíte, že jinde se zboží prodává za nižší cenu, Chytrá karta rozdíl v cenách nahradí. 29 Roční poplatek za vedení základní karty činí 199 Kč (pokud objem bezhotovostních transakcí v roce přesáhne Kč, poplatek za kartu není účtován), měsíční poplatek za vedení kartového účtu činí 19 Kč (počet služeb 0 až 1 služba). Úroková sazba je 19,08 % ročně a za výběr hotovosti v bankomatu ČS je účtován poplatek 20 Kč + 0,5 % z vybírané částky. Chytrá karta dále nabízí možnost zvolit libovolné služby, které jsou placeny paušálně. Podle počtu zvolených služeb klient platí měsíční poplatek následovně, jak je uvedeno v tabulce č Česká spořitelna Naše banka [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/nase-banka-d > 28 Chytrá karta Ochrana nákupu při zničení a krádeži [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/zakladni/pojisteni-nakupu> 29 Tato garance se však nevztahuje na nákupy na internetu a na zboží v akci nebo výprodeji, pojistnou událost je nutné nahlásit nejpozději do pěti dnů od zjištění nižší ceny, nejpozději do 90 dnů od nákupu zboží. 45

46 Tabulka č. 4: Ceník pásma služeb a sazebník ČS Pramen: Klient si může vybrat slevy: programu Sphere card (slevy u partnerů programu Sphere card v rozmezí 5 30 %), prodlouženou záruku na zakoupené zboží o jeden rok u pojišťovny CARDIF PRO VITA, odměnu do Penzijního fondu ČS (za každých celých 1000 Kč přibude na účtu penzijního připojištění 10 Kč), nebo odměnu do stavebního spoření s Buřinkou (stejné podmínky jako u odměny do penzijního fondu, odměna připisována na účet stavebního spoření), používanou kartu zdarma (základní karta zdarma při ročním objemu transakcí Kč, vlastní design karty při objemu Kč ročně, Gold karta zdarma při objemu Kč ročně), zvýhodněný Bonus program (1 bod do Bonus programu za každých 15 Kč), zůstatkové SMS při pohybu na kartovém účtu, splátkové prázdniny až na 2 měsíce. Chytrá karta ČS pro studenty Tato karta má stejné podmínky jako klasická Chytrá karta ČS. V čem se tedy liší? Vedení kartového účtu v pásmu I (měsíční poplatek za vedení kartového účtu s počtem služeb 0 1) 46

47 je poskytováno studentům zdarma. Pro další pásma je pro studenty poskytnuta sleva ve výši ceny prvního pásma. Úroková sazba dosahuje 19,08 % a roční poplatek za kartu je 199 Kč. Studentům prvního ročníku vysoké školy nebo vyšší odborné školy je nabízena Chytrá karta ČS s limitem 10 tisíc Kč, studentům druhého a vyššího ročníku je nabízen limit 25 tisíc Kč. Podmínkou založení účtu je vedení Osobního účtu Student nebo Student+ a předložení potvrzení o prezenčním studiu na VŠ nebo VOŠ. Chytrá karta ČS pro Absolventy Opět je vydávána za stejných podmínek jako předchozí karty, liší se pouze v podmínkách založení a úvěrových limitech. Absolventi střední školy, kteří již jsou klienty ČS, mohou získat maximální úvěrový limit ve výši 20 tisíc Kč, noví klienti max. 10 tisíc Kč. Absolventi vysokých škol, kteří jsou stávajícími klienty, mohou získat maximální úvěrový limit ve výši 25 tisíc Kč a noví klienti max. 20 tisíc Kč. Podmínkou je vedení osobního účtu Absolvent a předložení potvrzení o prezenčním studiu na SŠ a VŠ. Úroková sazba činí 19,08 % a roční poplatek za kartu je ve výši 199 Kč + měsíční poplatek za vedení kartového účtu v prvním pásmu 19 Kč. Penzijní karta ČS Nabízí stejné podmínky jako předchozí karty. Navíc při každém nákupu za použití této karty získává klient 2 % na své penzijní připojištění u PFČS. Podmínkou založení karty je věk minimálně 18 let, předložení průkazu totožnosti a penzijní připojištění u PFČS s min. 500 Kč měsíční úložkou. Dále karta nabízí 45 dní bezúročného období, přístup k účtu přes SERVIS24 a měsíční papírový výpis a vedení účtu ke kartě. Úroková sazba je ve výši 23,88 % a roční poplatek za kartu činí 349 Kč. Všechny kreditní karty umožňují minimální měsíční splátky ve výši 3,2 % z vyčerpaného úvěrového rámce. Zboží, na které se vztahuje pojištění, musí být zakoupeno minimálně v hodnotě 500 Kč. 47

48 3.3 Československá obchodní banka, a.s. Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) byla založena státem v roce 1964, v červnu 1999 se dočkala privatizace a stala se součástí skupiny KBC. ČSOB působí pod dvěma obchodními značkami a to jako ČSOB a jako Poštovní spořitelna. To umožňuje klientům velký výběr nejen poboček ČSOB, Finančních center Poštovní spořitelny, ale také mnoho obchodních míst České pošty. 30 ČSOB nabízí 3 typy kreditních karet. MasterCard embosovaná a neembosovaná karta Oba typy karet mají shodné podmínky. Nulový roční poplatek za kartu, výběr z bankomatu v ČSOB za poplatek 6 Kč + 1,5 % z vybírané částky. Prodloužení záruky o jeden rok a pojištění nákupu je do výše ročního plnění Kč až 6 měsíců od nákupu. Dále nabízejí úvěrový limit až do výše Kč a možnost dodatkové karty. Za příplatek si také můžete pořídit cestovní pojištění, pojištění proti ztrátě a krádeži a pojištění právní ochrany pro řidiče D.A.S. Za správu úvěru embosované karty je ročně účtován poplatek 500 Kč, u neembosované karty 250 Kč. MasterCard Gold Má obdobné podmínky jako předchozí dvě karty. Prodloužení záruky a pojištění nákupu má až do výše Kč. Navíc zdarma jako součást karty poskytuje cestovní pojištění, pojištění ztráty a krádeže a pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče. Za správu úvěru této karty je ročně účtován poplatek Kč. 30 ČSOB O nás [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.csob.cz/cz/csob/o- CSOB/Stranky/default.aspx> 48

49 Všechny typy kreditních karet nabízejí až 55 dní bezúročného období, zdarma prodlouženou záruku o 1 rok nad rámec zákonné záruky na zboží v minimální hodnotě 1500 Kč a minimální měsíční splátku ve výši 5 % (min. 500 Kč). Úroková sazba činí 19,9 %. 3.4 Raiffeisenbank, a.s. Tato banka má ve světě více než 140letou tradici a na českém trhu působí od roku Je součástí skupiny Raiffeisen Bank International AG, která vznikla v roce 2010 spojením Raiffeisen International a části RZB. v roce 2006 se banka začala spojovat s ebankou, tento proces byl dokončen v létě roku Raiffeisenbak (dále RBCZ) nabízí širokou škálu kreditních karet. Zajímavostí u této banky je, že kreditní karty nabízí až od 21 let, ostatní banky již od osmnáctého roku života. Nabídka kreditních karet Raiffeisenbank V základní nabídce se nachází 4 typy karet, a to: Visa Classic, Visa Extra, Visa Gold a Karta animal life. Všechny mají délku bezúročného období až 45 dní, vydání hlavní karty bez poplatku a dodatkové karty za 90 Kč. Nabízí opakované čerpání prostředků (s každou uskutečněnou splátkou se úvěrový limit automaticky obnovuje). Za výběry hotovosti z bankomatu v ČR je účtován poplatek 70 Kč + 1 % z vybírané částky. Minimální splátka dlužné částky je již od 3,5 %, minimálně však 300 Kč. Úroková sazba po uplynutí bezúročného období činí 22,68 %. Visa Classic nabízí správu karty zdarma, pokud v průběhu měsíce zaplatí klient u obchodníka alespoň Kč, v opačném případě je poplatek nastaven na 45 Kč měsíčně. Součástí je slevový program Sphere VIP, který umožňuje slevy u obchodních partnerů ve výši 5 30 % v Čechách i na Slovensku. 31 Raiffeisenbank O bance [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.rb.cz/o-bance/obance/> 49

50 Visa Extra je určena především klientům, kteří ji mají pouze jako finanční rezervu. Pokud klient kartu nepoužívá, za její správu mu nejsou účtovány žádné poplatky. V okamžiku, kdy kartu použije, hradí 45 Kč měsíčně až do doby splacení dlužné částky, poté má kartu opět zdarma. Finanční rezerva se tak stává dostupnou za minimální náklady. Visa Gold je prestižní karta pro klienty, kteří chtějí prezentovat svoji image a mají vysoké požadavky na množství služeb. Součástí je opět slevový program Sphere VIP, detailní přehled o platbách, výběrech, zůstatku a výši minimální splátky zdarma. Správa karty vyjde měsíčně na 120 Kč, možností je jako u ostatních karet vydání doplňkové karty (již od 15 let). Cestovní pojištění a pojištění proti zneužití karty v případě ztráty, odcizení nebo zneužití dat na internetu je součástí karty zdarma. Posledním typem karty je Karta MasterCard Animal Life, která opět nabízí členství ve slevovém programu Sphere a navíc výběr ze 4 exluzivních designů karty. Měsíční správa karty stojí 45 Kč. Karty s věrnostním programem Exclusive Tento program zahrnuje karty Visa Exlusive, Visa Premium Banking, Visa Generali, Exclusive se Specialistou a Exlusive Radiokomunikace. Tyto karty byly vyvinuty v programu Exclusive ve spolupráci s obchodními partnery. Program přináší odměny v podobě sbírání bodů za provedené platby. Za nasbírané body si klienti mohou vybrat růžné odměny v aktuálním katalogu odměn. Visa Premium Banking připisuje 1 bod za každou utracenou 1 Kč. Nabízí správu karty zdarma, pokud v průběhu měsíce klient utratí alespoň 3000 Kč, v opačném případě vedení karty vyjde na 20 Kč měsíčně. Karty Visa Generali, Exclusive, Exclusive se Specialistou a Exclusive Radiokomunikace účtují poplatek za správu karty ve výši 45 Kč, v případě útraty vyšší jak Kč, je správa opět zdarma. 50

51 Věrnostní karta Visa Generali je určená pouze pro oslovené klienty pojišťovny Generali, Visa OVB Exclusive je určená osloveným klientům a zaměstnancům společnosti OVB, karta Exclusive se Specialistou je určena klientům Raiffeisen stavební spořitelny a Exclusive Radiokomunikace klientům společnosti České radiokomunikace a.s. (vydávání této karty je v současné době pozastaveno). Partnerské kreditní karty Poslední řadou karet, které Raiffeisenbank nabízí, jsou partnerské karty: Vodafone kreditní karta, Asistenční karta United Auto, Billa platební karta a Platební karta Uniqa. Jak již z názvů vyplývá, jednotlivé kreditní karty jsou vydávány ve spolupráci s jednotlivými partnery. Úroková sazba činí 25,08 %. Vodafone kreditní karta klienta měsíčně vyjde na 45 Kč, pokud s ní však měsíčně utratí Kč, má správu karty zdarma. Karta je určena zákazníkům Vodafone, při jejím aktivním užívání přináší různé výhody, např. víkendové volání do sítě Vodafonu zdarma nebo možnost získání slevy při využití stránek Vodafone také spolupracuje s Agenturou pro ochranu přírody. Výběr z bankomatu RBCZ v ČR vyjde na 50 Kč, minimální splátky jsou opět ve výši 3,5 % (min. 300 Kč). Asistenční kreditní karta MasterCard United Auto nabízí zdarma asistenční službu ACA se správou karty bez měsíčního poplatku. Billa platební karta je určena členům BILLA Clubu. Za každý nákup nad 200 Kč v prodejnách BILLA klient získá 2 % zpět. Sleva se postupně sčítá a měsíčně je zpět připsána na kartu v podobě finančního bonusu až do výše 500 Kč. První tři měsíce je správa karty zdarma, poté se platí 35 Kč měsíčně, ovšem při obratu nad Kč měsíčně je správa bez poplatku. Poslední kartou je Platební karta Uniqa, která je určena vybraným klientům pojišťovny UNIQA. Ke kartě se váže věrnostní program pro platební kartu Visa UNIQA. Za platby kartou se sbírají body (za každou 1 Kč získá klient 1 bod). Vedení karty stojí 45 Kč měsíčně, při obratu Kč měsíčně je bez poplatku. 51

52 3.5 UniCredit Bank Czech Republic a.s. UniCredit Bank vznikla integrací dvou bankovních domů, které působily na českém trhu poměrně dlouhou dobu, HVB Bank a Živnostenské banky. V České republice zahájila svou činnost v roce Z pohledu kreditních karet se také jedná o zajímavou banku, jejíž nabídka je následující. Embosovana kreditní karta Visa Classic a Visa Gold Oba typy jsou nabízeny v rámci vedení osobních kont. Úvěrový limit se pohybuje od Kč do Kč. Bezúročné období pro platby kartou představuje až 45 dní a minimální splátka je ve výši 5 % z dlužné částky, nejméně však 300 Kč. Visa Classic navíc umožňuje podporu charity. Klient si v případě zájmu sám může zvolit, jakou charitu chce používáním své karty podporovat, a za každou platbu kartou se na účet vybrané nadace připíše 1 Kč. 33 Měsíční poplatek za správu hlavní karty činí 40 Kč, dodatkové karty 20 Kč. Úroková sazba činí 23,40 % ročně. Správa karty Visa Gold vyjde měsíčně na 120 Kč, u dodatkové karty na 60 Kč. Výběry hotovosti z bankomatu skupiny UniCredit v ČR i v zahraniční vyjde na 49 Kč + 1 % z vybírané částky. Roční úroková sazba činí 19,96 %. Možností jsou samozřejmě různé doplňkové služby nebo různá pojištění za příplatek. 32 UniCreditBank UniCredit Bank, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 33 Možnost volby mezi Nadací partnerství, Nadací Terezy Masové nebo Konta BARIÉRY. 52

53 Partnerské karty Mezi tyto karty patří Platební karta AXA CLUB, Visa Generali, Visa Partners a MasterCard Miles & More. Karty nabízejí možnost bezúročného období až 45 dní, úvěrový limit ve výši Kč až Kč. Minimální měsíční splátky od 5 % (min. 300 Kč). Platební karta AXA nabízí za každý nákup bonus, který je připisován na účet penzijního připojištění, nebo může být použit na úhradu povinného ručení, pojištění bydlení, nebo ho lze investovat do podílových fondů. Klient může získat bonus až ve výši 11 % z nákupů u partnerů AXA CLUBU nebo bonus 1 % ze všech nákupů v ČR i v zahraničí. Bezúročné období představuje 45 dní. Úroková sazba po jeho uplynutí činí 23,4 % ročně. V prvním roce je správa karty zdarma, v dalších letech za poplatek 30 Kč měsíčně. Tento poplatek není účtován, pokud bezhotovostní obrat v předcházejícím měsíci dosáhl výše Kč. Pro klienty pojišťovny Generali je určená kreditní karta Visa Generali. Za každý nákup je klientovi vráceno 1 %, které je vloženo jako mimořádné pojistné na účet investičního životního pojištění u Generali Pojišťovny. První rok je karta vedena zcela bez poplatku, v dalších letech za 30 Kč měsíčně (pokud obrat za předchozí měsíc nedosáhl Kč). Úroková sazba po uplynutí 45 denního bezúročného období činí 23,4 %. Visa Partners je určena exkluzivně pro klienty Partners bankovních služeb. Používáním této karty mohou klienti podporovat jednu z vybraných nadací 34, kdy za každou provedenou platbu kartou přispěje UniCredit 1 Kč na nadační účet. Poplatek za vedení karetního účtu činí 40 Kč měsíčně, úroková sazba po 45 denním bezúročném období je ve výši 23,40 %. Pomocí kreditní karty Standard nebo Gold Miles & More mohou klienti získávat bonusové míle do věrnostního programu Miles & More založeného leteckou společností Deutsche Lufthasna. Bonusové míle mohou proměnit např. za volné letenky, služby nebo za zboží 34 Nadace Partnerství, Nadace Terezy Maxové nebo Konto BARIÉRY. 53

54 v obchodech WorldShop společnosti Lufthansa. Za každých 100 Kč placených kartou Gold klient obdrží 5 mil, za 100 Kč placených kartou Standard obdrží 3 míle. V ceně karty je zahrnuté cestovní pojištění TRAVEL Basic pro cesty do zahraničí, dále nabízí bezplatné vydání 2 dodatkových karet a golfoví nadšenci jistě ocení přepravu golfového bagu zdarma. Zpráva účtu karty Gold stojí 170 Kč měsíčně, úroková sazba je ve výši 18,96 % ročně. Standard vyjde na 70 Kč měsíčně, úroková sazba dosahuje 23,4 % ročně. Všechny kreditní karty umožňují kontrolu nad výdaji pomocí aplikace Online Card a další služby, jako je možnost sjednání cestovního pojištění TRAVEL Basic a TRAVEL Plus pro cesty do zahraničí pro držitele karty i spolucestující rodinu, dále nabízí doplňkové pojištění SAFE Basic a SAFE Plus k pokrytí škody při ztrátě nebo odcizení karty a možnost sjednání pojištění CREDIT Basic a Plus proti neschopnosti splácet úvěrové měsíční splátky. 3.6 Cetelem ČR, a.s. Za první nebankovní společnost jsem si zvolila akciovou společnost Cetelem, která je dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal, která se specializuje na spotřebitelské úvěry již od roku Na českém trhu Cetelem působí již 15 let. 35 V její nabídce si klient může vybrat Kreditní kartu Cetelem, která mu umožní první 3 výběry z bankomatu bez poplatku a až 55 dní bezúročného období. Karta láká na odměnu za nákupy ve výši až 150 Kč měsíčně (ze všech nákupů klient obdrží zpět 1,5 % částky). Zdarma nabízí také virtuální kartu pro bezpečné platby na internetu a slevy u obchodních partnerů Cetelem klubu. Měsíční poplatek za správu a vedení úvěrového účtu je ve výši 69 Kč, roční úroková sazba dosahuje 22,68 % a poplatek za výběr z bankomatu po prvních třech výběrech zdarma 35 Cetelem ČR Cetelem se představuje O nás [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.cetelem.cz/o-nas/cetelem-se-predstavuje.html> 54

55 vyjde na 45 Kč + 1 % z čerpané částky (max. 100 Kč). Možností je opět sjednání pojištění schopnosti splácet nebo pojištění pro případ zneužití kreditní karty a také úrazového pojištění. 3.7 Home Credit, a.s. Jako druhou nebankovní společnost jsem si zvolila Home Credit, a.s. Skupina Home Credit je součástí finanční skupiny PPF Group N.V. a zaměřuje se na nabídku pro spotřebitelské financování, tedy spotřebitelské a revolvingové úvěry. Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. 36 Home Credit nabízí hned několik možností na výběr z kreditních karet. Vedení Kreditní karty Home Credit i Kreditní karty ČP je v prvním roce zdarma, v dalších letech za 290 Kč, pokud čerpání za předchozích 12 měsíců není ve výši alespoň Kč. Délka bezúročného období je až 51 dní, po uplynutí této doby je výše úrokové sazby 21,48 % ročně. Měsíční minimální splátka je již od 4 % z dlužné částky, nejméně však 400 Kč. Za výběr hotovosti v bankomatu v ČR zaplatí klient 1 % z vybírané částky, nejméně 85 Kč. Blokace karty je zdarma, vydání náhradní karty již vyjde na 180 Kč. S Premia kartou České pojišťovny, Premia kartou Home Credit a s Nákupní kartou Premia sbírá klient prémiové Kč, které může následně použít ke zlevnění svého pojištění u České pojišťovny nebo k navýšení penzijního připojištění u Penzijního fondu České pojišťovny. Také nabízí okamžité slevy u partnerů sítě Premia ve výši 2 15 % z hodnoty nákupu. Karty nabízí až 51 dní bezúročného období, úrokovou sazbu 26,28 % ročně. Měsíční poplatek za vedení účtu je v prvním roce zdarma, v dalších letech za 49 Kč, pokud bezhotovostní obrat v předchozích 12 měsících nedosáhl alespoň Kč. Poplatek za výběr z bankomatu je 36 Home Credit a.s. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.homecredit.cz/cs/home_credit/profil_spolecnosti.shtml> 55

56 opět 1 % z vybrané částky, min. 85 Kč. Minimální měsíční splátka je 4 % z dlužné částky, min. 400 Kč. S Clubcard kreditní kartou získá klient za každých zaplacených 10 Kč 2 body v prodejnách Tesco a při platbě kdekoliv v síti MasterCard 1 bod. Za tyto body každé tři měsíce obdrží slevové poukázky 37 Clubcard na nákupy v prodejnách Tesco. Ostatní poplatky jsou shodné s předchozími. Premia karta Broker Consulting má stejné podmínky jako předchozí karty. Liší se tím, že získané Prémiové Kč může klient použít např. k úhradě stavebního spoření, životního pojištění nebo třeba penzijního připojištění. Poplatek za vedení účtu dosahuje výše 89 Kč, pokud obrat na kartě za daný měsíc není alespoň Kč. Možnosti pojištění kreditních karet Všechny platební karty umožňují mít při sobě neustále finanční prostředky, kreditní karty pak dostupný finanční obnos i v případě, že na vlastním účtu nemáme dostatečnou sumu. S dostupností peněz kdykoli a kdekoli díky malé plastové kartičce vzrůstá zároveň riziko jejich zneužití nebo odcizení. Bankovní sektor se proto často prolíná s pojišťovnictvím díky nabídce různých druhů pojištění k platebním kartám. Podle druhu karty (základní nebo prestižní) mohou být za pojištění účtovány poplatky v různé výši, ať v konkrétní ceně, procentuálním vyjádřením k pojištěné sumě, anebo mohou být již zahrnuty v ceně karty. Pojistné podmínky si stanovují jednotlivé banky individuálně, mohou se lišit výší limitů plnění i pojištěním rizik. Mezi nejběžnější pojištění, která si klienti sjednávají, patří: Cestovní pojištění které se může vztahovat na držitele karty, ale i na jeho celou rodinu, také může zahrnovat pojištění osobních věcí, zavazadel apod. 37 Za každých nasbíraných 100 bodů obdrží 10 Kč na nákup v obchodech Tesco. 56

57 Pojištění schopnosti splácet v případě, že se klient dostane do situace, kdy není schopen splácet dlužnou částku, např. pracovní neschopností v důsledku nemoci či úrazu, invalidity, ztrátou zaměstnání nebo úmrtím, přechází závazek na pojišťovnu. V základním balíčku pojištění obvykle bývá kryto riziko smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, v nadstandardním potom ztráta zaměstnání. Výše pojištění je udávána procentem z aktuální dlužné částky a v průběhu splácení se tedy mění. Pojištění zneužití platební karty obvykle pokrývá menší škody ze zneužití kreditní karty v důsledku odcizení nebo ztráty karty, chrání proti zneužití specifických dat o kartě, např. při internetových transakcích, při neporušení zákonných či smluvních povinností zahrnuje také transakce s použitím PIN kódu Raiffeisenbank Pojištění zneužití platební karty [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.rb.cz/osobni-finance/kreditni-karty/pojisteni-ke-kartam/pojisteni-zneuziti-platebni-karty/ > 57

58 4 SROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH KREDITNÍCH KARET V první části této kapitoly vzájemně porovnám a vyhodnotím poplatky za vybrané kreditní karty prezentovaných bankovních a nebankovních institucí. V druhé části této kapitoly se budu zabývat vlastním výzkumem, který se zaměřuje na preference klientů užívajících platební a kreditní karty. 4.1 Porovnání nabídky kreditních karet Z nabídky kreditních karet jsem zvolila základní typy kreditních karet, které jednotlivé společnosti nabízí. Za Citibank je to Citi kreditní karta Classic, za Českou spořitelnu základní Chytrá karta, za ČSOB MasterCard embosovaná, za Raiffeisenbank Visa Classic, za UniCredit Bank také Visa Classic, společnost Cetelem má v nabídce pouze jednu kartu, a to Kreditní kartu Cetelem, a za Home Credit je to Kreditní karta Home Credit. Následující tabulka č. 5 porovnává základní parametry kreditních karet Tabulka č. 5: Základní parametry jednotlivých karet Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z internetových stránek a ceníků jednotlivých společností 58

59 Z pohledu bezúročného období jsou na tom banky podobně, většina nabízí až 55 dnů, po které si klient může peníze půjčit, aniž by platil úrok. O 4 dny méně pak nabízí Home Credit a nejkratší úrokové období má v nabídce UniCredit Bank a Raiffeisenbank. Nejvýhodnější úrokovou sazbu nabízí Česká spořitelna a ČSOB. Naopak za překročení bezúročného období zaplatí klient nejvíce u Citibank a poté u UniCredit Bank. Výše minimální splátky je u všech bank stanovena procentuálně a pohybuje se již od 3,2 % až do 5 %, téměř všechny banky si pak stanovují minimální výši měsíční splátky, která musí být uhrazena. Posledním a velice důležitým údajem je uvedená výše RPSN 39, což je roční procentní sazba nákladů. Ta umožňuje srovnání mezi kartami jednotlivých poskytovatelů (nejen) kreditních karet, jelikož kromě úrokové míry jsou účtovány další dodatečné platby. Nejnižší RPSN najdeme u České spořitelny a Československé obchodní banky, nejvyšší je naopak u UniCredit Bank a nebankovních společností Home Credit a Cetelem. Na tomto místě je také vhodné zmínit, že výše RPSN 31,1 % u společnosti Home Credit se nevztahuje přímo ke Kreditní kartě Home Credit, ale ke kartě Premia Home Credit. Na internetových stránkách společnosti Home Credit není uvedena výše RPSN a tento údaj mi nebyli ochotni poskytnout ani na klientské lince s jejich vysvětlením, že výši RPSN znát nepotřebuji, že mi stačí výše úrokové sazby. Podle mého názoru tímto jednáním Home Credit porušuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který ukládá povinnost u spotřebitelských úvěrů uvádět výši RPSN. 39 Od mají všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů povinnost uvádět RPSN u úvěrů ve výši Kč Kč podle zákona č. 321/2001 Sb., který je od nahrazen novým zákonem č. 145/2010 Sb. Při nesplnění povinnosti je úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB. 59

60 V další tabulce č. 6 jsou shrnuty měsíční náklady na jednotlivé karty. Tabulka č. 6: Měsíční náklady na jednotlivé karty Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z internetových stránek a ceníků jednotlivých společností Jednoznačně nejvyšší poplatky za vydání a správu karty má Česká spořitelna. U společnosti Home Credit jsou účtovány také poměrně vysoké poplatky za správu karty, přesně 290 Kč. Pokud ale minimální obrat za posledních 12 měsíců dosáhne částky Kč, je správa karty zdarma a zůstává pouze poplatek za vedení úvěrového účtu v částce 35 Kč měsíčně. Navíc nabízí první rok vedení karty zdarma. Podobně je na tom i Raiffeisenbank, u které v případě, že klient v předchozím měsíci ze své kreditní karty utratil alespoň Kč, není účtován poplatek za správu karty. Nejvýhodnější kartu z tohoto pohledu nabízí Citibank, která si za vedení a správu hlavní i dodatkové karty neúčtuje žádné poplatky. Pokutu za nedodržení splatnosti má Citibank nejvyšší, ovšem cílem banky není zvýšení tržeb nesplácením a pokutováním, ale naopak zamezit tak riziku z nesplácení úvěrů. Co se týká schopnosti splácet, všechny společnosti nabízejí dva typy pojištění. Základní pojištění schopnosti splácet zahrnuje neschopnost splátek z důvodu smrti, trvalé invalidity nebo pracovní neschopnosti. Cena pojištění se obvykle vypočítává v procentech z aktuální dlužné částky (viz. tabulka č. 6). Druhý typ pojištění zahrnuje základní pojištění plus pojištění při ztrátě zaměstnání. Výše tohoto pojištění je obvykle o několik procent vyšší. Společnost 60

61 Cetelem, jako jediná, nabízí při pojištění schopnosti splácet zdarma pojištění proti zneužití karty. Nejnižší poplatek za pojištění proti zneužití si účtují Raiffeisenbank a Home Credit, naopak nejvyšší Česká spořitelna a ČSOB. Tabulka č. 7: Další základní poplatky za jednotlivé karty Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z internetových stránek a ceníků jednotlivých společností V tabulce č. 7 jsou znázorněny další nejběžnější poplatky. Za vydání náhradní karty si nic neúčtuje Citibank a Cetelem, nejvíce pak klient zaplatí u Raiffeisenbank, kde ho vydání náhradní karty vyjde na 500 Kč. Poplatky za zablokování karty se od podle zákona o platebním styku neúčtují. Za výběry z bankomatu si většina společností účtuje poplatek a k němu pak připočítává určité procento z vybírané částky. Zajímavostí je, že za výběr z bankomatu si společnosti Citibank a Česká spořitelna účtují vyšší úrokovou sazbu než při běžném použití kreditní karty. Vyplývá to opět z toho, že kreditní karty jsou především určeny jako nástroj pro běžné platby, nikoli pro výběry hotovosti. Pro přehlednější představu o tom, kolik klient zaplatí za výběr z bankomatu v ČR a v zahraničí, použiji modelový příklad. Při výběru např Kč v hotovosti z bankomatu v České republice a v zahraničí budou poplatky následující: 61

62 Tabulka č. 8: Poplatky za výběry z bankomatu Zdroj: vlastní zpracování Nejlevněji vyjde výběr 10 tis. Kč z bankomatu v ČR v České spořitelně, dále pak u Cetelem (díky maximální částce 100 Kč za výběr z ATM v ČR) a u Home Credit, naopak nejdražší poplatek má zavedený Citibank a poté Raiffeisenbank. Pro výběr v zahraničí se nejvíce vyplatí karty společností Cetelem a Home Credit, nejvíce opět zaplatíme u Citibank. Výhodnější než výběr hotovosti je platba kartou u obchodníků. V zahraničí nám navíc společnosti nabízejí výhodnější směnné kurzy při platbě kartou. Při výběru kreditní karty musí každý klient zohlednit své vlastní priority a potřeby. Rozhodující při výběru je, za jakým účelem si kartu pořizuje a jak často ji bude používat. Pokud klient nebude kartu využívat denně a chce ji pouze k příležitostným nákupům, je pro něj nejvýhodnější pořídit si kreditní kartu z nabídky Citibank, jelikož je z pohledu poplatků nejvýhodnější. Pokud chce kartu používat častěji a počítá s tím, že dlužnou částku nesplatí vždy v bezúročném období, je důležité při výběru zohlednit také úrokovou sazbu, v tomto případě bych zvolila spíše kartu MasterCard od ČSOB. 4.2 Osobní průzkum preference klientů Cílem mé diplomové práce je komparace nabídek kreditních karet a také zjistit důvody preference klientů. Z tohoto důvodu jsem vytvořila dotazník, který byl umístěn 62

63 na internetových stránkách pod číslem Jeho přepsaná verze je připojena v příloze č. 1. Na základě odpovědí respondentů byly na stránkách automaticky vygenerovány grafy, kde jsou znázorněny počty respondentů a procento, které daná skupina dotazovaných představuje. Získané výsledky dotazníkového šetření nejsou na internetových stránkách veřejně přístupné, k nahlédnutí jsou proto přiloženy v příloze č. 2. Dotazník měli respondenti přístupný od do a vyplnilo ho 166 dotazovaných. Mezi nimi bylo 52 % žen a 48 % mužů. Nejvíce dotazovaných osob bylo ve věku mezi lety, a to 52 %, a poté 30 % ve věku Ve věkové skupině let se zúčastnilo 15 % osob a 2 % představují skupinu osob ve věku 61 let a více. Graf č. 3: Poměr věkových skupin dotazovaných Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření 63

64 Jedna z prvních otázek měla za cíl rozdělení respondentů podle současného sociálního statutu. Následující graf č. 4 zobrazuje, že nejvíce respondentů, přesně 49,4 %, vyplnilo, že pracují jako zaměstnanci, následují je studenti a podnikatelé. Graf č. 4: Poměr respondentů dle sociálního statutu Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Respondenti také odpovídali na otázku, jaké znají druhy karet. Zajímavostí je, že podle odpovědí se 34 % dotazovaných nesetkalo s elektronickou peněženkou a 17 % nezná kreditní karty. Charge karty zná 18,67 % dotazovaných. Tato otázka sloužila spíše k upřesnění rozdílu mezi kreditní a debetní kartou a zajištění tak správného určení, jestli dotazovaní vlastní kreditní nebo debetní kartu. V běžném životě lidé často zaměňují názvy kreditní a debetní karty a jsou přesvědčeni, že používají kreditní kartu, i když čerpají své vlastní prostředky. Z celkového počtu 166 respondentů vlastní většina debetní kartu. 10,84 %, tedy 18 dotázaných, odpovědělo, že debetní kartu nemá. Otázka č. 6 se ptala, jestli dotazovaní vlastní 64

65 kreditní kartu a byla segmentační. Pokud respondenti odpověděli, že ji nevlastní, byli odkázáni na otázku č. 15, v opačném případě pokračovali otázkou č. 7. Z dotazovaných odpovědělo 59 osob (35,54 %), že kreditní kartu vlastní a 107 (64,46 %) se vyjádřilo, že kreditní kartu nemá. Mezi vlastníky kreditních karet má pouze jednu kreditní kartu 75,81 % osob, dvě kreditní karty vlastní 17,74 % a 3 nebo více kreditních karet má 7 % dotázaných. Další otázka se zaměřila na to, jak často využívají svoji kreditní kartu. Na grafu č. 5 je dobře vidět, že nejčastěji dotazovaní používají kreditní kartu několikrát do měsíce, a to celých 41 % dotázaných. Několikrát do týdne ji použije 22 % respondentů, 13 % několikrát do roka a 10 % ji nepoužívá vůbec. Graf č. 5: Jak často respondenti používají kreditní kartu Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření 65

66 Následující graf č. 6 zobrazuje, k jakému účelu respondenti kartu nejčastěji využívají. Dotazovaní mohli zvolit více možností. Nejčastější využití nachází karty při platbě u obchodníka, a to až v 77 % případů. Často jsou karty využívány i pro výběr z bankomatu, přestože u kreditních karet není výběr hotovosti příliš výhodný. Graf č. 6: Způsoby využití kreditní karty Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Dotazovaní také odpovídali na otázku, za jakým účelem si kreditní kartu pořídili a mohli opět zvolit více odpovědí. Nejčastější odpovědí se stala finanční rezerva (48 %), kdy peníze slouží pro neočekávané výdaje a hned na druhém místě respondenti hlasovali pro platby za běžné nákupy (42 %). Dalších 20 % dotázaných si kreditní kartu vzalo pouze díky zajímavé nabídce od banky v podobě např. nízké úrokové sazby nebo minimálních poplatků za správu karty. 66

67 Graf č. 7: Důvody pořízení kreditní karty Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Otázka č. 11 se respondentů ptala, jestli mají kreditní kartu od bankovní nebo nebankovní společnosti. Jediný respondent odpověděl, že vlastní kartu od nebankovní společnosti, ostatní mají kartu od některé z bankovních společností. Další graf č. 8 zobrazuje odpovědi na otázku, od kterých společností mají kreditní karty. Počet odpovědí samozřejmě převyšuje počet 59 respondentů, kteří vlastní kreditní karty, a to z toho důvodu, že někteří vlastní více kreditních karet a mohou je mít od více společností. Nejvíce kreditních karet těmto dotazovaným vydala Česká spořitelna a v těsném závěsu za ní se drží ČSOB. Na třetím místě najdeme Komerční banku. Citibank s GE Money Bank se dělí o čtvrté místo. Obecně platí, že lidé důvěřují více bankovním společnostem než nebankovním. Přestože se základní poplatky, které jsou uvedeny v tabulkách č. 5, 6 a 7, u nebankovních společností výrazněji neliší od poplatků účtovaných bankovními společnostmi, může kreditní karta u nebankovních společností v určitých případech vyjít podstatně dráž. Pokud dojde k prodlení se splátkami, nebankovní společnosti si obvykle účtují vyšší pokuty a další různé sankce. Např. u společnosti Cetelem je výše smluvní pokuty ve výši 4 % z odložené splátky, tato pokuta je splatná do 3 pracovních dnů. Pokud k jejímu splacení v této době nedojde, klient zaplatí další pokutu ve výši 400 Kč v podobě Smluvní pokuty za spuštění vymáhacího 67

68 procesu. Ta má opět tří denní lhůtu na její splacení, a pokud k úhradě nedojde, musí klient uhradit další pokutu ve výši 800 Kč za Smluvní pokutu za 2. a každé další spouštění vymáhacího procesu. U společnosti Home Credit se mi výše sankčních poplatků získat nepodařilo a nemají je uvedené ani na internetových stránkách. Graf č. 8: Zastoupení bankovních společností ve vydaných kartách respondentů Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Od otázky číslo 15 odpovídali opět všichni respondenti. Na dotaz, zdali jsou pro ně důležité doplňkové programy, odpovědělo 41 % dotázaných kladně, ale že nejsou při výběru karty rozhodující. Pro 36 % nejsou důležité při výběru vůbec a 24 % se rozhoduje právě podle doplňkových programů. Otázka č. 16 navazovala na doplňkové programy a respondenti si mohli vybrat, které doplňkové programy jsou pro ně důležité a dávají jim přednost. Z grafu č. 9 je patrné, že zde 68

69 zvítězilo pojištění proti zneužití karty. Dalším důležitým doplňkem je pro respondenty cestovní pojištění a slevy u obchodníka. Naopak pojištění schopnosti splácet respondenti zařadili v důležitosti až na poslední místo. Graf č. 9: Preferované doplňkové programy u kreditních karet Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Zajímavou odpověď jsem získala na modelový příklad, kdy se respondenti měli rozhodnout, jestli by upřednostnili vedení karty zdarma s vyšší úrokovou sazbou nebo by dali přednost co nejnižší úrokové sazbě a byli by proto ochotni platit vyšší poplatky za vedení karty. Graf č. 10 zobrazuje, že 61 % respondentů dává přednost vedení karty zdarma bez měsíčních poplatků a raději proto akceptuje vyšší úrokovou sazbu. 39 % dotázaných raději bude platit vyšší poplatky, jelikož počítá s tím, že peníze nesplatí během bezúročného období, a zvolí proto co nejnižší úrokovou sazbu. 69

70 Graf č. 10 Vedení karty zdarma vs. vyšší úroková sazba Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Z pohledu dalších prvků na platební kartě a jejich důležitosti, viz graf č. 11, jednoznačně zvítězil čip na kartě, který dává respondentům pocit vyššího bezpečí. Podobně důležité jsou pro ně i bezpečné platby na internetu pomocí technologie 3D Secure a také embosovaná platební karta. Jelikož značné množství lidí má problémy se zapamatováním PIN kódu u svých karet, možnost vlastní volby PIN se umístila hned na čtvrtém místě. Naproti tomu vlastní design karty, bezkontaktní karty nebo platby mobilním telefonem pro dotazované příliš důležité nejsou. Je to především způsobeno tím, že se bezkontaktní karty a platby mobilním telefonem ještě příliš nedostaly do podvědomí lidí a mnoho z nich ani o těchto způsobech platby stále neví. 70

71 Graf č. 11: Důležitost dalších prvků na platební kartě Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Z celkového počtu 166 respondentů ještě nikdy nebyla nabídnuta kreditní karta celým 20 % dotázaných, 80 % ostatních uvedlo, jakými způsoby jim již kreditní karta nabídnuta byla. S nejčastější nabídkou se setkalo na pobočkách jednotlivých bank 62 % dotázaných, 46 % bylo osloveno po telefonu, 29 % obdrželo nabídku kreditní karty nebo přímo kreditní kartu dopisem. Na stánku společnosti bylo osloveno 31 %, nabídku kreditní karty jako součást balíčku dostalo 22 % a reklamním letákem nebo em obdrželo nabídku kreditní karty 15 % a 13 % dotázaných. 34 % respondentů (57 osob) uvedlo, že kreditní kartu vlastnili již někdy v minulosti. Při uvádění nejčastějších důvodů, proč odmítli nabídku kreditní karty nebo zrušili již existující kartu, se 58 % dotázaných shodlo, že kreditní kartu nepotřebují, anebo se nechtějí zadlužit 71

72 (45 %). Obava ze zadlužení je vcelku oprávněná, pokud se klient rozhodne žádat např. o hypotéku, je výše úvěrového limitu, ať již čerpaného nebo ne, vnímána jako dluh a při žádosti o hypotéku není pozitivně vnímána. V grafu č. 12 jsou znázorněny další důvody odmítnutí kreditní karty nebo zrušení již existující. Poplatky za vedení karty odradí přes 20 % lidí a vysoké úroky po uplynutí bezúročného období vadí 19 % dotazovaných. Dalších 6 % dotázaných nemá kreditní kartu z osobních důvodů, nejčastěji je to v tomto případě špatná finanční situace, kdy na kartu nedosáhnou. 6 % respondentů také uvedlo, že za důvod zrušení kreditní karty považují změnu obchodních podmínek. Graf č. 12: Důvody odmítnutí nabídky nebo zrušení existující kreditní karty Zdroj: automaticky vygenerovaný graf na základě vlastního dotazníkového šetření Respondenti dostali také za úkol seřadit možnosti podle toho, jak jsou pro ně důležité některé vlastnosti na kreditní kartě. Jako nejdůležitější vyšel poplatek za vedení karty, který byl následovaný úrokovou sazbou. Na třetím místě se umístila délka bezúročného období, za ní 72

73 výše kreditního limitu a poté výše minimální splátky. Na předposledním místě se umístila pokuta za pozdní splátky a nakonec nejméně důležitým se stal vydavatel kreditní karty. V České republice kreditní karty zaujímají své místo z hlediska bankovních produktů poměrně krátce. Jejich obliba, jako finančního instrumentu se teprve postupně dostává do podvědomí veřejnosti a je zde stále prostor pro získání nových klientů. Pojmy kreditní a debetní karta jsou stále často zaměňovány a lidé nemají dostatečné informace o skutečné funkci a výhodách kreditních karet. Značná část populace vnímá kreditní karty spíše negativně, jako nepříjemné zadlužení s vysokými úrokovými sazbami a poplatky. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že na českém trhu existují stále lidé, kteří kreditní karty neznají. Také značné procento populace si kreditní kartu pořídí a pak ji již dále nepoužije. Průzkum ukazuje, že pro 40 % dotazovaných jsou doplňkové programy důležité a pro dalších 20 % jsou dokonce rozhodující při výběru karty. Vzniká zde prostor oslovit tak potencionální klienty, aby si pořídili kreditní karty, a pomocí vhodně zvolených stimulů, v podobě různých slev a sbírání bodů do bonusových programů, je přimět stát se aktivními klienty. Obecně se obchodníci především zaměřují na získávání stále nových a nových klientů, ale často zapomínají na ty stávající. Nezřídka se pak stává, že právě ti odcházejí, aby jinde, opět jako noví klienti, získali výhody např. v podobě snížení poplatků během určitého období nebo hodnotných dárků. Tento trend upřednostňování nových klientů před stávajícími vznikl především tím, že Češi jsou spíše konzervativní a ne příliš ochotní přistupovat ke změnám. To se ovšem v poslední době začíná měnit tím, že se na českém trhu objevují nové bankovní společnosti, které nabízejí podstatně nižší nebo dokonce žádné poplatky, a zejména mladší generace jsou přístupnější a ochotnější ke změně banky. 73

74 ZÁVĚR Přestože kreditní karty v České republice nemají zatím příliš dlouhou tradici, počet vydaných karet se od roku 2001 neustále významně zvyšuje a kreditní karty se tak postupně dostávají do povědomí lidí. Nabídka kreditních karet je na našem trhu velice pestrá a je zcela na klientovi, pro kterou kartu se rozhodne. Je důležité si předem uvědomit, za jakým účelem si kreditní kartu chce pořídit, jak často ji bude využívat a které doplňkové programy jsou pro něj vhodné. Nabídky jednotlivých bankovních i nebankovních společností jsou velice podobné, mohou se však lišit např. v délce bezúročného období, úrokových sazbách, poplatcích za vedení karty nebo úvěrového účtu ke kartě a výší úvěrového limitu. Ke kreditním kartám bývají nabízeny různé druhy pojištění, zejména cestovní pojištění, pojištění schopnosti splácet nebo pojištění proti zneužití karty. Cílem diplomové práce bylo na základě komparace nabídek kreditních karet u vybraných bank vymezit výhody a nevýhody kreditních karet u těchto institucí. Dále zjistit důvody preference klientů, např. proč o kreditní kartu požádali, co jim na jejich kreditní kartě chybí či vadí, jaké doplňkové služby by uvítali, a navrhnout řešení pro předcházení akvizicí neaktivních zákazníků apod. Proto jsem se v práci zaměřila na prozkoumání trhu s nabídkami pěti významných bank v oblasti kreditních karet a dvou nebankovních institucí. Na základě získaných informací jsem srovnala jednotlivé společnosti z pohledu různých poplatků a nákladů na kreditní karty. Nejprve jsem zmapovala nabídky společností Citibank, České spořitelny, Československé obchodní banky, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Cetelem a Home Credit, a poté jsem porovnávala poplatky a náklady základních karet jednotlivých společností. Jednoznačně nejvýhodnější kreditní kartou z pohledu poplatků za vydání a měsíční správu karty je Citi kreditní karta Classic z nabídky Citibank, která nabízí správu i vydání zdarma. Nejhlouběji si klient sáhne do kapsy u České spořitelny, kde za vydání karty zaplatí 199 Kč a za správu karty bude platit měsíčně poplatek od 19 Kč do 89 Kč podle množství zvolených dodatečných služeb, a u nebankovní společnosti Home Credit, kde vyjde správa karty na 290 Kč ročně a správa úvěrového účtu na 35 Kč měsíčně. Z pohledu RPSN je pak nejvýhodnější pořízení kreditní karty od ČSOB, České spořitelny nebo Citibank. Naopak 74

75 nejvyšší RPSN mají společnosti UniCredit Bank, Cetelem a Home Credit. Pokud bych si měla zvolit kreditní kartu, rozhodovala bych se především podle účelu, ke kterému si kartu pořizuji. Pokud bych ji nechtěla používat příliš často, ale pouze příležitostně na neočekávané výdaje, pořídila bych si kreditní kartu od Citibank, kde nejsou za její vedení účtovány žádné poplatky. V případě, že bych ji chtěla využívat intenzivně a počítala bych i s půjčkou přesahující bezúročné období, zvolila bych kreditní kartu MasterCard embosovanou od ČSOB, která nabízí nižší úrokovou sazbu a nejnižší RPSN. Druhým úkolem bylo zjištění preferencí klientů. Za tímto účelem jsem pomocí dotazníkového šetření získala informace od 166 respondentů, z nichž kreditní kartu používá téměř 36 % dotazovaných, tedy 59 osob. Z dotazníkového šetření vyplývá, že pokud respondenti odpověděli, že vlastní kreditní kartu, tak ji také využívají poměrně často, několikrát do týdne nebo několikrát měsíčně. Pro mne bylo v průzkumu překvapující, že hned druhým a poměrně častým způsobem použití kreditní karty se stal výběr hotovosti z bankomatů, který je u kreditních karet poměrně nevýhodný, jelikož se na tyto výběry obvykle nevztahuje bezúročné období a u některých bank jsou dokonce úročeny vyšším procentem než samotná platba kartou. Zajímavostí také je, proč lidé odmítají nabídku kreditní karty nebo kreditní kartu zrušili. Nejčastěji je to z toho důvodu, že ji nepotřebují, neboť mají dostatečné finanční prostředky, anebo kreditní kartu vnímají pouze jako dluh a nechtějí se zadlužit. Z průzkumu také vyplynulo, že pro 65 % dotázaných jsou důležité doplňkové programy, a že v nich se celých 24 % osob rozhoduje při výběru právě podle těchto programů. Bankovní i nebankovní instituce se stále snaží rozšiřovat nabídku karet, přicházejí s různými věrnostními programy a snaží se získávat nové klienty. Na českém trhu je dost prostoru pro oslovení potenciálních nových zákazníků, neboť přibližně 70 % obyvatel ještě nemá kreditní kartu. Nicméně je důležité, aby tyto instituce nezapomínaly na klienty stávající a stále je motivovaly k aktivnímu používaní jejich kreditních karet nejen prostřednictvím různých slev, věrnostních programů, ale třeba také různými poplatkovými prázdninami a dárky, které jistě jejich klienti ocení. 75

76 Platební karty urazily od počátku svého vzniku i od svých předchůdců na začátku 19. století již pěkný kus cesty. Od cestovních šeků, přes úvěrové známky, papírové karty až po ty dnešní plastové. Kreditní karty mají jistě svoji budoucnost, ať už budou v podobě bezkontaktních karet, platebních karet na mobilních SIM kartách nebo nahrané třeba v hodinkách. Nicméně kdo ví, v Japonsku se už nyní připravuje první banka na instalaci bankomatů, které budou snímat otisk ruky a k identifikaci klientů budou využívat biometrických údajů. Budoucnost tak zůstává nadále otevřená. 76

77 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Seznam literatury [1] MARVANOVÁ, Marie JUŘÍK, Pavel VÍTKOVSKÝ, Jaroslav, Platební styk. Vyd. 1. Praha: Serifa, s. ISBN neuvedeno. [2] MÁČE, Miroslav. Platební styk klasický a elektronický. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN [3] JUŘÍK, Pavel. Platební karty. Velká encyklopedie Vyd.1. Praha: Grada, s. ISBN [4] JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Vyd. 1. Praha: Radix, s. ISBN [5] JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN [6] KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN Seznam právních předpisů [7] Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. [8] Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Seznam internetových zdrojů [9] Webové stránky Bank of Amerika Corporation <https://www.bankofamerica.com> [10] Webové stránky Cetelem, a.s. <http://www.cetelem.cz/> [11] Webové stránky Citibank Europe plc, organizační složka Česká republika <http://www.citibank.cz> [12] Webové stránky České spořitelny, a.s. <http://www.csas.cz> 77

78 [13] Webové stránky Československéobchodní banky, a.s. <http://www.csob.cz > [14] Webové stránky Finance.cz <http://www.finance.cz> [15] Webové stránky GE Money Česká republika, a.s. <http://www.gemoney.cz/> [16] Webové stránky Home Credit, a.s. <http://www.homecredit.cz/> [17] Webové stránky MasterCard Kreditka.cz <http://www.kreditka.cz> [18] Webové stránky Raiffeisenbank, a.s. <http://www.rb.cz/> [19] Webové stránky Sdružení pro bankovní karty < [20] Webové stránky UniCredit Bank <http://www.unicreditbank.cz> 78

79 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Vydané karty podle značek za rok Graf č. 2 : Poměr zastoupení karet kreditních, debetních a charge v roce Graf č. 3: Poměr věkových skupin dotazovaných Graf č. 4: Poměr respondentů dle sociálního statutu Graf č. 5: Jak často respondenti používají kreditní kartu Graf č. 6: Způsoby využití kreditní karty Graf č. 7: Důvody pořízení kreditní karty Graf č. 8: Zastoupení bankovních společností ve vydaných kartách respondentů Graf č. 9: Preferované doplňkové programy u kreditních karet Graf č. 10 Vedení karty zdarma vs. vyšší úroková sazba Graf č. 11: Důležitost dalších prvků na platební kartě Graf č. 12: Důvody odmítnutí nabídky nebo zrušení existující kreditní karty SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR v letech Tabulka č. 2: Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR v letech Tabulka č. 3: Bonusové míle věrnostního programu Českých aerolinií Tabulka č. 4: Ceník pásma služeb a sazebník ČS Tabulka č. 5: Základní parametry jednotlivých karet Tabulka č. 6: Měsíční náklady na jednotlivé karty Tabulka č. 7: Další základní poplatky za jednotlivé karty Tabulka č. 8: Poplatky za výběry z bankomatu

80 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Přední strana kreditní karty (podle normy ISO 3554) Obrázek č. 2: Zadní strana kreditní karty (norma ISO 3554) Obrázek č. 3: První papírová Charge Card společnosti Diners Club SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ATM ČNB bankomat, anglická zkratka z Automat Teller Machine Česká národní banka ČS Česká spořitelna, a. s. ČSOB Československá obchodní banka, a. s. DC Dinners Club KB Komerční banka, a. s. MC MasterCard O2 Telefónica O2 Czech republic, a. s. PFČS PIN SBK SIM karta Penzijní fond České spořitelny osobní identifikační kód (Personal Identification Number) Sdružení pro bankovní karty identifikační karta, která identifikuje účastníka v mobilní síti RBCZ Raiffeisen Bank a. s. RPSN Roční procentní sazba nákladů 80

81 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Vzor dotazníku 40 Příloha č. 2: Výsledky dotazníkového šetření s grafy 40 Dotazník byl umístěn v internetové podobě na webových stránkách VYPLNTO.CZ, respondentům byl zaslán přímý odkaz na dotazník, který na základě odpovědí automaticky přecházel na další otázky. V papírové podobě se dotazník nevyskytoval.

82

83 Příloha č. 1: Vzor dotazníku Vážení, ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který se zabývá problematikou kreditních karet. Cílem dotazníku je zjistit preference klientů užívajících kreditní karty, co jim na jejich kreditní kartě chybí či vadí, jaké doplňkové služby by uvítali. Tento dotazník je zcela anonymní a získaná data budou použita pro praktickou část mé diplomové práce na téma Souvislosti problematiky kreditních karet u vybraných bank. Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 1. Váš Věk o o o o Pohlaví o žena o muž 3. Jste: o zaměstnanec o podnikatel o nezaměstnaný o student o na mateřské dovolené o důchodce 4. Jaké znáte druhy karet? 41 o debetní karta (při platbě debetní kartou čerpáte své vlastní finanční prostředky) o kreditní karta (při platbě kreditní kartou čerpáte úvěr, který je po uplynutí bezúročného období úročen, úvěr může být splácen postupně i jednorázově) o charge karta (obdoba kreditní karty, čerpáte úvěr, který ale musí být splacen jednorázově do stanoveného data) o elektronická peněženka (při použití elektronické peněženky čerpáte své finanční prostředky, které jste si na kartu vložili, např. MHD, dárkové karty v obchodech) 5. Vlastníte debetní kartu? o ano o ne 6. Vlastníte kreditní kartu? o ano o ne V případě, že odpovíte ano, pokračujte otázkou č. 7 V případě, že odpovíte ne, pokračujte otázkou č U zeleně podbarvených otázek měl respondent možnost zvolit více odpovědí.

84 7. Kolik kreditních karet vlastníte? o 1 o 2 o 3 a více 8. Jak často používáte kreditní kartu? o několikrát týdně o několikrát měsíčně o několikrát do roka o méně často o vůbec 9. k jakému účelu kartu nejčastěji využíváte? o platba u obchodníka o výběr z bankomatu o finanční rezerva (neočekávané výdaje) o platby po internetu o rezervace (hotely, autopůjčovny, apod.) o jiné 10. Za jakým účelem jste si kartu pořídili? o finanční rezerva (neočekávané výdaje) o tíživá životní situace o výhodná nabídka od banky o pro běžné platby za nákupy o jiné 11. Kreditní kartu máte od: o bankovní společnosti o nebankovní společnosti 12. Kreditní kartu od bankovní společnosti máte od: Česká spořitelna Komerční banka ČSOB Raiffeisenbank GE Money Citibank UniCredit Bank jiné 13. Kreditní kartu od nebankovní společnosti máte od: Home Credit Cetelem Credium jiné 14. Co Vám na kreditní kartě chybí, vadí nebo co byste naopak uvítali?

85 15. Jsou pro Vás důležité doplňkové programy? o ano o ano, ale při výběru nejsou rozhodující o ne 16. Jaké doplňkové programy jsou pro Vás důležité? o věrnostní programy o slevy u obchodníka o cestovní pojištění o pojištění proti zneužití karty o pojištění schopnosti splácet o prodloužení záruční doby na zakoupené zboží o pojištění věci proti odcizení, zničení nebo poškození o jiné 17. Co byste při výběru kreditní karty upřednostnili? o Chci kartu, která má co nejnižší úrokovou sazbu a jsem proto ochotný/á platit vyšší poplatek za vedení karty o Chci mít vedení karty zdarma, a proto akceptuji vyšší úrokovou sazbu 18. Které parametry jsou pro Vás při rozhodování o výběru karty nejdůležitější? (seřadit) o délka bezúročného období o poplatek za vedení karty o úroková sazba o výše minimální splátky o výše kreditního limitu o pokuty za pozdní splátky o vydavatel karty (banka, která kartu vydala) 19. Které další prvky na platební kartě jsou pro Vás důležité? o embosovaná karta (má plasticky vyražené údaje o majiteli karty, je přijímána na více místech než elektronická karta, zejména v zahraničí) o čip na kartě (vyšší bezpečnost, nutné zadání PIN kódu) o bezkontaktní karta (rychlejší placení, pro drobné nákupy nevyžadují PIN) o platba mobilem - NFC (platební karta nahraná na SIM kartu mobilního telefonu obdoba bezkontaktní karty, k platebnímu terminálu se přiloží mobilní telefon) o bezpečné platby na internetu - 3D Secure (při platbě na internetu je po zadání čísla karty, expirace a CVV odeslán klientovi SMS klíč a bez jeho potvrzení nemůže být platba provedena) o možnost vlastního designu karty o možnost vlastní volby PIN kódu 18. Byla Vám již někdy nabídnuta kreditní karta? o ano o ne (přeskočit na otázku 22)

86 19. Jakým způsobem Vám byla nabídnuta kreditní karta? o po telefonu o oslovením na stánku společnosti o na pobočce o reklamním letákem o dopisem o em o jako součást balíčku při otevření účtu 20. Vlastnil/a jste kreditní kartu v minulosti? o ano o ne 21. Důvody odmítnutí nabídky nebo zrušení již existující kreditní karty o nechci se zadlužit o vysoké úroky po uplynutí bezúročného období o poplatky za vedení karty o žádám o hypotéku nebo jiný úvěr o osobní důvody (nemoc, rodinné důvody, špatná finanční situace, apod.) o nepotřebuji ji o změna obchodních podmínek o jiné

87 Příloha č. 2: Výsledky dotazníkového šetření s grafy

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Výhody Extra karty Úspora až 40 % na služby od O 2 Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O 2 a plaťte s ní všechny své

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Jak začít s O 2 Citi kartou

Jak začít s O 2 Citi kartou Jak začít s O 2 Citi kartou odměny s každým nákupem 5% sleva za mobilní služby od O 2 bonus za první platbu kartou 1. Jak aktivovat a začít s O 2 Citi kartou 1. 2. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní.

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Česká spořitelna a studenti

Česká spořitelna a studenti Česká spořitelna a studenti Petr Bobysud, ředitel odboru klientské segmenty ČS Marian Paraska, produktový manažer ČS 17. února 2009 Obsah 1. Studenti jako klientský segment 2. Osobní účet ČS Student 3.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více