MASO a legislativa. Stručná informace MVDR. Jaroslav Palásek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASO a legislativa. Stručná informace MVDR. Jaroslav Palásek"

Transkript

1 MASO a legislativa Stručná informace MVDR. Jaroslav Palásek

2 Zajímavý jev Průměrná velikost rodinné farmy v Rakousku je podle některých pramenů cca 15 ha Přesto rakouský zemědělec uživí sebe i rodinu a rozvíjí zkvalitňuje svůj podnik V České republice se údajně nedá efektivně hospodařit na výměře menší než 50ha

3 V ČEM JE PŘÍČINA??? V ČEM JE ROZDÍL???

4 V DOTACÍCH??? NE VE FINALIZACI A REALIZACI PRODUKCE!!!

5 ??? Řešení??? Prodej ze dvora Vyšší realizační cena Peníze na ruku Faremní finalizace Vyšší přidaná hodnota Širší nabídka přiláká další zákazníky Přechod na produkci BIO Větší poptávka po produkci Vyšší realizační cena pro producenta

6 Prodej ze dvora, faremní porážka aneb Co je k tomu potřeba?

7 Legislativa EU a ČR upravující oblast přímého prodeje Ústava ČR z farem a faremního zpracování produkce Zákon o zemědělství Živnostenský zákon Veterinární zákon + zákon o ochraně zvířat proti týrání (doprava, porážka) Zákon o ochraně veřejného zdraví Prováděcí vyhlášky K veterinárnímu zákonu 289/2007 O přizpůsobení požadavků 128/2009 Nařízení EU (178/2002) základy potravinového práva 852/2004 povinnosti provozovatele potravinářského podniku 853/2004 ve znění 1662/2005 o požadavcích na živočišné produkty (854/2004) o úředních kontrolách +(882/2004) krmiva a dobré životní podmínky 999/2001 ve znění 956/2008 a 163/2009 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií PŘÍLOHA V SPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL 1774/2002 ve znění 777/2008 respektive 1069/2009 (od 2011) o vedlejších živočišných produktech 2073/2005 ze dne 15.listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny Postupy implementace (zavádění) výše uvedených nařízení

8 Ústava ČR Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

9 2e Podnikání v zemědělství Zákon o zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem (2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona. (3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí rostlinná výroba.. živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů,.. úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,

10

11 Živnostenský zákon Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. živnosti řemeslné 1.Řeznictví a uzenářství 2. Mlékárenstvi 3. Mlynářství 4. Pekařství, cukrářství 5. Pivovarnictví a sladovnictví 6. Zpracování kůží a kožešin

12 27a Veterinární zákon (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, b) prodávat čerstvé drůbeží maso a čerstvé králičí maso, pocházející z drůbeže a králíků z vlastního hospodářství a poražených v tomto hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje tímto masem jako masem čerstvým přímo konečného spotřebitele, c) prodávat nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; jsou-li vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti, anebo dodávána do místní maloobchodní prodejny, musí být označena stanoveným způsobem17a), d) prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti, e) prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu v místě výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu17c); chovatel, který prodává toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření mléka při 1. podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji mléka nebo smetany,2. každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou za 6 měsíců, f) prodávat živé ryby a jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. (2) Za místní maloobchodní prodejnu podle odstavce 1 písm. b) a c) se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele. (3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 a) musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, b) nesmí být dále uváděny na trh. (4) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1, musí zajistit, aby tyto produkty byly a) vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě, b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací. (5) Prováděcí právní předpis stanoví a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s těmito produkty,b) co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1.

13 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných (zdravotní průkazy) Podmínky provozování (pitná voda) Vyhláška 252/2004 obsah a periodicita rozborů vody Vlastní studna vodní zákon 8- potřeba povolení

14 Prováděcí vyhláška k vet. zákonu č. 289/2007 HLAVA 5 VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY A NA ZACHÁZENÍ S NIMI A PRAVIDLA PRO PŘÍMÉ DODÁVÁNÍ MALÝCH MNOŽSTVÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ 10 Čerstvé drůbeží maso (1) Chovatel, jehož roční produkce je nižší než kusů krůt, hus nebo kachen, nebo kusů ostatní drůbeže, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé drůbeží maso v malých množstvích a) přímo konečnému spotřebiteli, a to ve svém hospodářství, anebo v tržnici nebo na tržišti, nejbližších k jeho hospodářství, b)do místní maloobchodní prodejny, která je prodává přímo konečnému spotřebiteli. V tomto případě musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele". (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pojízdný nebo zásilkový prodej. (3) Za malé množství čerstvého drůbežího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže v průběhu 1 týdne celkem. (4) Čerstvé drůbeží maso, které je prodáváno nebo dodáváno konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1, nesmí být uváděno dále do oběhu. 11 Čerstvé králičí maso (1) Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích a) přímo konečnému spotřebiteli, a to ve svém hospodářství, anebo v tržnici nebo na tržišti, nejbližších k jeho hospodářství, b) do místní maloobchodní prodejny, která je prodává přímo konečnému spotřebiteli. V tomto případě musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele". (2) Při prodeji čerstvého králičího masa podle odstavce 1 nesmí být oddělována hlava od těla. (3) Ustanovení 10 odst. 2 až 4 platí pro čerstvé králičí maso obdobně.

15 5 Vyhláška o přizpůsobení požadavků 128/ mohou být povoleny výjimky z některých strukturálních požadavků, které jsou stanoveny v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, a to a) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých dobytčích jednotek týdně a nejvýše velkých dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít vhodné a hygienické stáje, ani předporážkové ustájení uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 1 písm. a), pokud jsou zvířata po přemístění na jatky převedena přímo do prostoru porážky, b) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých dobytčích jednotek týdně a nejvýše velkých dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít samostatný prostor s vhodným zařízením pro čištění, mytí a dezinfekci dopravních prostředků určených k přepravě zvířat uvedený v oddílu I kapitole II odstavci 6, jestliže jsou jatečná zvířata přepravována na jatky přímo z hospodářství chovatelem nebo dopravcem, pokud tento chovatel nebo dopravce mají k dispozici vlastní nebo jiné takové zařízení odpovídající hygienickým požadavkům, c) potravinářskému podniku s jatkami, v němž se bourá nejvýše 5 tun masa týdně, že nemusí mít zvláštní prostory na bourání masa uvedené v oddílu I kapitole III odstavci 3, pokud jsou v porážecím prostoru, který slouží také k bourání masa, prováděny příslušné činnosti časově odděleně, d) jatkám, které nemají uzamykatelné zařízení vyhrazené pro porážená nemocná zvířata nebo zvířata podezřelá z nákazy, že nemusí zařízení použité pro porážku takových zvířat vyčistit, umýt a dezinfikovat pod úředním dohledem před zahájením porážky jiných zvířat podle oddílu I kapitoly IV odstavce 20, pokud se čištění a dezinfekce tohoto zařízení provádějí v souladu se sanitačním řádem jatek a úřední veterinární lékař nebo úřední veterinární asistent kontrolují výsledky tohoto čištění před opětovným zahájením porážení, e) jatkám, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 5 a mohou skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o maso ze zvířete podezřelého z nákazy, toto maso je uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné maso, a byla přijata organizační opatření, která zabraňují nesprávnému použití tohoto masa, f) drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše kusů krůt, hus nebo kachen týdně a nejvýše kusů krůt, hus nebo kachen ročně, a drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše kusů ostatní drůbeže týdně a nejvýše kusů ostatní drůbeže ročně, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu II kapitole II odstavci 5 a mohou skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o maso drůbeže podezřelé z nákazy, toto maso je uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné maso, a byla přijata organizační opatření, která zabraňují nesprávnému použití tohoto masa, g) potravinářskému podniku s drůbežími jatkami, v nichž se porcují nejvýše 2 tuny masa týdně, že nemusí mít zvláštní prostory na porcování masa uvedené v oddílu II kapitole III odstavci 1 písm. c), pokud jsou v porážecím prostoru, který slouží také k porcování masa, prováděny příslušné činnosti časově odděleně. (2) Pro účely této vyhlášky se za jednu velkou dobytčí jednotku považuje

16 EU nařízení č. 852/2004 PŘÍLOHA I OBECNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO PRVOVÝROBU PŘÍLOHA II OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ (KROMĚ PRVOVÝROBY) Kapitola 1: Obecné požadavky na potravinářské prostory (kromě prostor uvedených v kapitole 3) Kapitola 2: Zvláštní požadavky na prostory pro přípravu, ošetření nebo zpracování potravin ( s výjimkou prostor pro stravování a prostor uvedených v kapitole 3) Kapitola 3: Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty

17 178/2002 Obecné zásady potravinového práva (3) Volneho pohybu potravin a krmiv v ramci Společenstvi může byt dosaženo pouze tehdy, nebudou-li se požadavky na bezpečnost potravin a krmiv mezi jednotlivymi členskymi staty vyznamně lišit. (4) Mezi potravinovym pravem členskych statů jsou velke rozdily, pokud jde o pojeti, zasady a postupy. Přijimaji-li členske staty opatřeni tykajici se potravin, mohou tyto rozdily branit volnemu pohybu potravin, vytvařet nerovne podminky soutěže, a tim přimo ovlivňovat fungovani vnitřniho trhu. (5) Je tedy nezbytne sbližit tato pojeti, tyto zasady a postupy, aby byla vytvořena společna zakladna pro opatřeni regulujici potraviny a krmiva, ktera jsou přijimana v členskych statech a na urovni Společenstvi. Je však nezbytne poskytnout dostatek času pro přizpůsobeni všech protichůdnych ustanoveni v existujicich pravnich předpisech, jak na vnitrostatni urovni, tak na urovni Společenstvi, a stanovit, že do ukončeni tohoto přizpůsobeni maji byt předpisy použivany s přihlednutim k zasadam uvedenym v tomto nařizeni.

18 EU nařízení č. 852/2004 Obecné požadavky na potravinářské prostory. Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty b) povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů; c) odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení; e) k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody; f) k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných látek a odpadů (ať kapalných nebo pevných); g) k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny; h) potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.

19 EU nařízení č. 853/2004 ODDIL I: MASO DOMACICH KOPYTNIKŮ KAPITOLA I PŘEPRAVA ŽIVYCH ZVIŘAT NA JATKY KAPITOLA II POŽADAVKY NA JATKY KAPITOLA III POŽADAVKY NA BOURARNY/PORCOVNY KAPITOLA IV HYGIENA PORAŽKY KAPITOLA V HYGIENA BOURANI/PORCOVANI A VYKOSŤOVANI KAPITOLA VI NUCENA PORAŽKA MIMO JATKY KAPITOLA VII SKLADOVANI A PŘEPRAVA

20 POŽADAVKY NA JATKY Provozovatele potravinařskych podniků musi zajistit, aby konstrukce, uspořadani a vybaveni jatek, ve kterych se poraži domaci kopytnici, splňovaly nasledujici požadavky. 1. a) Jatky musi mit vhodne a hygienicke staje, 2. Za učelem vyloučeni kontaminace masa musi a) mit dostatečny počet prostor vhodnych pro provaděni činnosti; b) mit samostatny prostor pro vyprazdňovani a čištěni žaludku a střev, pokud přislušny organ neschvali v jednotlivych připadech pro konkretni jatky časove odděleni těchto činnosti; c) zajišťovat prostorove nebo časove odděleni těchto činnosti: i) omračeni a vykrveni, ii) u prasat napařovani, odštětinovani, dočišťovani a opalovani, iii) vykoleni a dalši zpracovani; iv) manipulace s čistymi střevy a dršťkami, v) připrava a čištěni jinych drobů, zejmena staženi kůže hlav, pokud se neprovadi na poražkove lince, vi) baleni drobů, vii) expedice masa; d) byt zařizeny tak, aby nedochazelo ke styku masa s podlahou, stěnami a vybavenim; e) mit poražkove linky, ktere (jsou li použivany) jsou konstruovany tak 3. Musi mit zařizeni pro dezinfekci nastrojů horkou vodou o teplotě nejmeně 82 C nebo alternativni system s podobnym u činkem. 4. Zařizeni, v němž si zaměstnanci manipulujici s nebalenym masem myji ruce, musi byt vybavene tak, aby nedošlo k rozšiřeni kontaminace.

21 HYGIENA PORÁŽKY Provozovatele potravinařskych podniků provozujici jatky, na nichž se poraži domaci kopytnici, musi zajistit dodrženi nasledujicich požadavků.

22 POŽADAVKY NA BOURARNY/PORCOVNY Provozovatele potravinařskych podniků musi zajistit, aby bourarny/porcovny manipulujici s masem domacich kopytniků 1. byly konstruovany tak, aby nedošlo ke kontaminaci masa, zejmena a) umožněnim plynuleho postupu činnosti, nebo b) zajištěnim odděleni různych vyrobnich šarži; 2. měly prostory pro oddělene skladovani baleneho a nebaleneho masa, pokud nejsou skladovany v různych časech nebo nejsou skladovany takovym způsobem, že material obalu a způsob skladovani nemohou byt zdrojem kontaminace masa; 3. měly provozni prostory na bourani/porcovani vybavene tak, aby byly splněny požadavky kapitoly V; 4. měly zařizeni, v němž si zaměstnanci manipulujici s nebalenym masem myji ruce, vybavene tak, aby nedošlo k rozšiřeni kontaminace; a 5. měly zařizeni pro dezinfekci nastrojů horkou vodou o teplotě nejmeně 82 C nebo alternativni systém s podobnym učinkem.

23 HYGIENA BOURANI/PORCOVANI A VYKOSŤOVANI Na jatkach směji byt jatečně upravena těla domacich kopytniků dělena pouze na půle nebo čtvrti a jatečne půle na nejvyše tři velkoobchodni porce. Dalši děleni a vykosťovani musi probihat v bourarně/ porcovně. 2. Prace s masem musi byt organizovana tak, aby se vyloučila nebo minimalizovala kontaminace. K tomuto učelu musi provozovatele potravinařskych podniků zejmena zajistit, aby a) maso určene k bourani/porcovani bylo do dilen přinašeno postupně podle potřeby; b) během bourani/porcovani, vykosťovani, ořezavani, krajeni na platky nebo kostky, prvniho baleni a dalšiho baleni byla udržovana teplota masa nejvyše 3 C u drobů a 7 C u ostatniho masa, a to pomoci okolni teploty nejvyše 12 C nebo jinym systemem s rovnocennym učinkem; c) v prostorach schvalenych pro bourani/porcovani masa různych druhů zviřat byla přijata opatřeni s cilem zabranit křižove kontaminaci, a to podle potřeby časovym nebo prostorovym oddělenim činnosti s různymi druhy. 3. Maso však může byt v souladu s kapitolou VII bodu 3 vykosťovano a bourano/porcovano před dosaženim teploty uvedene v bodě 2 pism. b). 4. Maso může byt vykosťovano a bourano/porcovano před dosaženim teploty uvedene v bodě 2 pism. b) take v připadě, kdy se bourarna/porcovna nachazi v tomtež mistě jako prostory jatek. V takovem připadě musi byt maso přepraveno do bourarny/ porcovny buď přimo z prostor jatek, nebo po odvěšeni v chladicich či mrazicich prostorach. Jakmile je rozbourano/rozporcovano a popřipadě zabaleno, musi byt zchlazeno na teplotu uvedenou v bodě 2 pism. b).

24 KAPITOLA VII SKLADOVANI A PŘEPRAVA Provozovatele potravinářských podniků musi zajistit,.. 1. a) Pokud neni zvláštními předpisy stanoveno jinak, musi na jatkách ihned po prohlidce po poražce následovat zchlazeni podle zchlazovací křivky zajišťujici nepřetržity pokles teploty, aby bylo ve všech častech masa dosaženo nejvyšši teploty u drobů 3 C a u ostatniho masa 7 C. V průběhu chlazeni však může byt maso v souladu s kapitolou V bodem 4 bourano/porcovano a vykosťovano. b) Během procesu chlazeni musi byt zajištěno dostatečne větrani, aby nedochazelo ke kondenzaci na povrchu masa. 2. Teplota masa musi dosáhnout hodnoty uvedene v bodě 1 a tato teplota musi byt zachovaná v průběhu skladovani. 3. Teplota masa musi před přepravou dosahnout hodnoty uvedene v bodě 1 a tato teplota musi byt zachovana v průběhu přepravy. S cilem umožnit vyrobu zvlaštnich produktů však může byt se schvalenim přislušneho organu maso přepraveno za předpokladu, že a) takova přeprava je v souladu s požadavky, které příslušný organ stanovi pro přepravu z jednoho zařizeni do jineho, a b) maso opoušti jatky nebo bourarnu/porcovnu, ktera se nachazi v tomtež mistě jako prostory jatek, okamžitě a přeprava netrvá dele než dvě hodiny. 4. Maso určene ke zmrazeni musi byt zmrazeno bez zbytečneho odkladu, přičemž se před zmrazenim podle potřeby zohledni doba zrani. 5. Nebalene maso musi byt skladovano a přepravováno odděleně od baleného masa, pokud nejsou skladovana nebo přepravovana v různem čase nebo takovým způsobem, že materiál obalu a způsob skladovani nebo přepravy nemohou byt zdrojem kontaminace masa.

25 854/ /2004 Schvalovani zařizeni provede přislušny organ prohlidku na mistě a zařizeni schvali pro dotyčne činnosti, pouze pokud provozovatel potravinařskeho podniku prokazal, že zařizeni splňuje přislušne požadavky nařizeni (ES) č. 852/ 2004 a (ES) č. 853/2004 a jine přislušne požadavky potravinoveho prava. Přislušny organ může zařizeni dočasně schvalit, pokud je na zakladě prohlidky na mistě zřejme, že zařizeni splňuje všechny požadavky na infrastrukturu a vybaveni. Časově neomezene schvaleni uděli pouze pokud je na zakladě nove prohlidky provedene na mistě do tři měsiců od uděleni dočasneho schvaleni zřejme, že zařizeni splňuje ostatni požadavky podle pismene a). Pokud zařizeni učinilo zřetelny pokrok, avšak stale nesplňuje všechny tyto požadavky, může přislušny organ dočasne schvaleni prodloužit. Celkova doba dočasneho schvaleni však nesmi byt delši než šest měsiců Audity správné hygienické praxe.. Kontroly dle příloh. Úřední kontroly na jatkách Před porážkou Po porážce Opatřeni v připadě nedodrženi požadavků

26 Postupy implementace pokyny EU KOMISE EVROPSKYCH SPOLEČENSTVI Brusel, NAVRH Navod k postupu implementace určitych ustanoveni Nařizeni 852/2004/ES o hygieně potravin

27 Registrace výrobce 5. REGISTRACE A SCHVALOVANI POTRAVINAŘSKYCH FIREM 5.1. Co znamena registrace potravinařske firmy v praxi? Učelem registrace je umožnit kompetentnim organům členskych statů dovědět se, kde jsou potravinařske firmy situovany a jake jsou jejich aktivity tak, aby šlo provadět oficialni kontroly nezbytne na zakladě rozhodnuti narodnich kompetentnich organů a v souladu s obecnymi principy stanovenymi v članku 31 Nařizeni 882/2004/ES, ktere požaduje, aby kompetentni organy v členskych statech stanovily postupy, ktere musi provozovatele potravinařskych firem dodržet, pokud žadaji o registraci. Registrace by měla byt jednoduchym postupem, pomoci ktereho je kompetentni organ informovan o adrese organizace/provozovny a vykonavane činnosti (činnostech). Pokud jsou tyto informace již k dispozici z jinych zdrojů, např. registrace pro environmentalni nebo veterinarni učely, tyto informace lze rovněž použit pro učely zajištěni hygieny potravin.

28 dokumentace 7. DOKUMENTACE 7.1. Nařizeni vytvaři potřebu, aby potravinařske firmy vytvařely dokumentaci podle postupů na zakladě HACCP principů, ktera odpovida povaze a velikosti firmy.

29 KOMISE EVROPSKYCH SPOLEČENSTVI Brusel, NAVRH Navod k postupu implementace určitych ustanoveni Nařizeni 853/2004/ES o hygieně potravin živočišneho původu

30 Nařizeni neobsahuje ustanoveni, aby se vyloučila z jeho rozsahu platnosti vyroba potravin obsahujici jak produkty rostlinneho původu, tak i nezpracovane produkty živočišneho původu. Je třeba poznamenat, že při vytvařeni hygienickych požadavků nikdy nebylo umyslem, aby vyroba potravin, např. pekařskych vyrobků a těsta, podlehala požadavkům Nařizeni 853/2004. Proto by se mělo zajistit, aby požadavky toho Nařizeni (např. schvaleni organizaci, použiti identifikačni značky) nebyly přisnějši, než je požadovano do podle pravidel tykajicich se hygieny potravin platnych do te doby.

31 Dvě možnosti Schválení provozu s výjimkami dle vyhlášky o přizpůsobení Omezení množství, vlastní produkce 1/3 přes jiné maloobchodní provozy Na území kraje a sousedních krajů Schválení provozu bez výjimek Neomezené množství, i nakupované Po celé EU I do velkoobchodů

PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7

PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7 OBSAH PRÁVNÍ MIMIMUM PRO PODNIKATELE POTŘEBNÉ K PRAXI... 1 MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI, FAREMNÍ PRODEJ ZE DVORA... 7 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A NOVÉ NORMY PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU... 24 PODNIKÁNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

(Hazard Analysis and Critical Control Point) Systém kritických bodů

(Hazard Analysis and Critical Control Point) Systém kritických bodů (Hazard Analysis and Critical Control Point) Systém kritických bodů BŘEZEN A DUBEN 2010 Školení hygienického minima Školení hygienického minima Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Potraviny a tabákové výrobky. Předmět úpravy 110/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb., č. 306/2000 Sb., č. 146/2002

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012

VYHLÁŠKA. ze dne 8. října 2012 VYHLÁŠKA č. 342/2012 Sb. ze dne 8. října 2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Ministerstvo

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.2.13/03.0036 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BIORESTAURACE Autor: Hromas Michal PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 2013 OBSAH ÚVOD...

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 16 Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 17 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007 20.7.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 189/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2013 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 304/18 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského

Více

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN

DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 DISKUSNÍ SEŠIT Č.4 BRNO ČERVEN 2008 Tento text je součástí ediční řady Diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost. Cílem diskusních sešitů je stimulovat širší diskusi na dané

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258 ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNĺ

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) CS SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2005) v konečném znění PŘEDLOHA Pokyny k provádění postupů založených na zásadách HACCP a

Více

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků Příručka pro provozovatele potravinářských podniků 2010 2 Obsah Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu...3 Návod EK k implementaci článků 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20 Nařízení (ES) č. 178/2002

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH

KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH CAC/RCP 39 Strana 1 (celkem 18) KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ CACA/RCP 39-1993 1 OBSAH ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY... 2 ČÁST I - Rozsah... 2 ČÁST II - Definice...

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více