Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva. Ochrana výrobku podnikatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva. Ochrana výrobku podnikatele"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Ochrana výrobku podnikatele Hana Maděřičová 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi.

2 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Daně Ondrejové, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi poskytla při přípravě této práce. Rovněž děkuji Ing. Leopoldu Dadejovi, patentovému zástupci, za přínosné konzultace.

3 OBSAH ČÁST PRVNÍ Úvod Cíl a předmět práce Postup a metody zpracování práce Vymezení základních pojmů Pojem výrobek Pojem podnikatel...9 ČÁST DRUHÁ Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Patenty na vynálezy Předmět ochrany Podnikový vynález Řízení o udělení patentu Účinky a doba platnosti patentu Mezinárodní ochrana vynálezů Užitné vzory Předmět ochrany Řízení o udělení užitného vzoru Účinky a doba ochrany Průmyslové vzory Předmět ochrany Zaměstnanecký průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Účinky a doba ochrany Průmyslový vzor Společenství Práva na označení Obchodní firma Ochranné známky Předmět ochrany Řízení o přihlášce Účinky a doba ochrany Mezinárodní zápis ochranných známek Ochranná známka Společenství Označení původu a zeměpisná označení Předmět ochrany Účinky zápisu a doba ochrany Komunitární úprava Obchodní tajemství a know-how Obchodní tajemství Know-how...36

4 6 Prosazování práv z průmyslového vlastnictví Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Právo proti nekalé soutěži Generální klauzule proti nekalé soutěži Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Ostatní prostředky ochrany...43 ČÁST TŘETÍ Srovnání jednotlivých právních nástrojů Patent a užitný vzor Průmyslový vzor a ochranná známka Ochranná známka a označení původu/zeměpisné označení Patent, užitný vzor a know-how Závěr a návrhy de lege ferenda Resumé Seznam použitých zkratek Seznam použitých pramenů Odborné publikace Odborné články Internetové zdroje Seznam příloh...64

5 ČÁST PRVNÍ Předmětem první části této práce bude uvedení do problematiky ochrany průmyslového vlastnictví, stanovení cílů práce, přiblížení metody jejího zpracování a v neposlední řadě zde budou vymezeny základní pojmy, jejichž definice jsou určující pro další směřování této práce. 1 Úvod Dělejte svou práci tak dobře, aby ostatní, až uvidí, co děláte, vás to chtěli vidět dělat znovu a přivedou další, aby jim to, co děláte, ukázali. Walt Disney 1 Dalo by se říci, že výše uvedený citát je z obchodního hlediska pro manažery výbornou motivací. Je však nutné podotknout, že v poslední době jsou podnikatelé nuceni své přednosti znalosti a zkušenosti, pracovní postupy, technologie výroby, technická řešení před svou konkurencí spíše skrývat. V současném konkurenčním prostředí mohou totiž obstát pouze podnikatelské subjekty, které dokáží účinně využívat nejen prostředky hmotného charakteru, například stroje či zařízení, ale také zmíněné nehmotné složky podnikání. Tyto nehmotné statky představují pro podnikatele velkou konkurenční výhodu, můžou se stát prostředkem pro zvýšení kvality jeho produktů a služeb, případně (zejména jde-li o označení) mohou sloužit jako efektivní marketingový nástroj, pomocí kterého podnikatel na trhu odlišuje své výrobky od výrobků jiných podnikatelů. Získání těchto druhů aktiv (nejčastěji jsou jimi předměty průmyslového vlastnictví) je podmíněno využitím intelektuálního potenciálu a nemalými investicemi do výzkumu a vývoje, přičemž účelné výdaje na vědu a výzkum jsou bezpochyby projevem vyspělosti a prozíravé hospodářské či obchodní politiky podnikatele. 2 A právě tato podnikatelská vyspělost je hnacím motorem každé ekonomiky. 1 Bender, P. U. Niterný leadership. Přeložil Pavel Medek. Praha : Management Press, 2002, str Malý, J. Obchod nehmotnými statky. Patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, str. VII 5

6 V poslední době je ovšem problémem, že se výsledky těchto investic často stávají objektem napodobování nebo paděláni ze strany konkurence. Je proto nezbytné, aby dotčené subjekty věděly, jaké možnosti jim právo v souvislosti s ochranou jejich nehmotných statků dává a jak se efektivně proti výše uvedenému jednání bránit. Podle výsledků dotazování 3, které jsem provedla mezi několika málo podnikateli, je pro tyto subjekty problém vůbec shromáždit všechny potřebné informace o možnostech ochrany předmětů průmyslového vlastnictví v dostatečně úplné a přehledné formě. Nejlépe informovaní jsou podnikatelé o národních prostředcích ochrany, hůře už zjišťují informace o komunitárním či dokonce mezinárodním právním rámci ochrany. Toto je však zčásti řešeno tím, že většina z respondentů v souvislosti se zajištěním ochrany využívá, případně hodlá využívat, služeb patentového zástupce nebo advokáta. Tím už se dostáváme také k otázce finanční dostupnosti. Spousta podnikatelů je přesvědčena o tom, že i kdyby se jim předmět průmyslového vlastnictví podařilo za rozumné náklady ochránit (tak, aby náklady vynaložené na zajištění ochrany nenavyšovaly cenu finálního výrobku více, než jim povolí trh), následná vymahatelnost je náročná nejen z hlediska časového, ale také finančního. Všichni jistě znají situaci obchodní společnosti BLATA, s.r.o., jejíž výrobky malé motocykly a čtyřkolky jsou častým předmětem padělání. Jen za rok 2006 činila podle manažera společnosti hospodářská ztráta z nerealizovaných prodejů na 200 milionů korun. Toto číslo vzniklo z kvalifikovaného výpočtu, zkušeností a statistik z prodejů, které předcházely nástupu padělků na trh. Společnost Blata, s.r.o. byla nucena upravit svou strategii, intenzivně spolupracuje se všemi státy Evropské unie, s celníky, policií, obchodními inspekcemi a právními kancelářemi, současně se pokusila zastavit výrobu padělků přímo u zdroje, tedy v Číně, kde zažádala o registraci průmyslového vzoru. Trh je ale podle manažera společnosti natolik poničen, že právní kroky v Číně by vzhledem k nákladům nepřinesly požadovaný efekt. 4 Problematika ochrany nehmotných statků s rozvojem obchodu a prohlubující se globalizací trhu neustále nabývá na důležitosti. Právní ochrana tohoto druhu statků je velmi důležitá pro rozvoj ekonomiky i pro mezinárodní obchod. Porušování práv z průmyslového vlastnictví totiž způsobuje ztráty nejen samotnému podnikateli, ale má 3 Viz příloha I a II této diplomové práce 4 Šmíd, J. Blata Blansko : Jak čínské padělky málem zničily českého výrobce. Velká Epocha [online] [cit ], dostupný z: <http://www.velkaepocha.sk/> 6

7 vliv taktéž na příjmy státního rozpočtu, neboť z padělaného zboží jsou zřídkakdy odváděny daně, nebo na zahraniční investice. Transparentní právní prostředí a ochrana práv k průmyslovému vlastnictví výrazně ovlivňují zájem zahraničních investorů vstoupit na trh a přinést na něj své know-how, které může také sloužit jako základ pro další rozvoj vědy a techniky Cíl a předmět práce Z toho, co bylo výše uvedeno, vyplývá, že otázka ochrany průmyslového vlastnictví je v současné době velmi aktuální. Rozhodla jsem se proto v této práci vymezit právní nástroje, které má podnikatel k dispozici k ochraně svého výrobku, blíže popsat podmínky pro získání jednotlivých forem ochrany, alespoň stručně přiblížit řízení, které udělení ochrany předchází a upozornit na mezinárodní, resp. komunitární rámec ochrany průmyslového vlastnictví. Dále bych chtěla poukázat na otázku prosazování práv z průmyslového vlastnictví a srovnat jednotlivé právní nástroje z hlediska základních odlišností, kladů, záporů a z pohledu jejich časové a finanční náročnosti. Cílem práce bude zjistit, zda je právní úprava nástrojů sloužících k ochraně předmětů průmyslového vlastnictví v České republice dostačující či nikoliv. 1.2 Postup a metody zpracování práce Při zpracování práce vycházím z informací a údajů získaných studiem právních předpisů, judikatury, odborné právní literatury, článků, výročních zpráv nebo výsledků dotazování. Velmi přínosné byly rovněž konzultace s patentovým zástupcem, Ing. Leopoldem Dadejem, který mi umožnil nahlédnout do problematiky průmyslového vlastnictví i z praktického hlediska. Vymezených cílů je dosahováno pomocí metody analýzy, metody popisné, komparativní a následně také pomocí metody syntézy, tedy shrnutí. 5 Štěrbová, L. Obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. In Výběr informací pro vývozce a dovozce z oblasti technických překážek obchodu, mezinárodní certifikace a zavádění systémů jakosti XXVI. 1. vydání. Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 1999, str. 41 7

8 2 Vymezení základních pojmů 2.1 Pojem výrobek Tato práce vychází z pojetí výrobku nejen jako hmotného statku, tak jak jej chápou některé legální definice 6, nýbrž do jeho vymezení zahrnuje také statky nehmotné, tedy statky vytvářené konkrétním duševním obsahem, jehož objektivní vyjádření je způsobilé stát se předmětem společenských vztahů. 7 Za nehmotné statky budou pro účely této práce považovány: nehmotné výsledky zkušeností a jiné duševní činnosti (know-how a skutečnosti chráněné obchodním tajemstvím) a předměty průmyslového vlastnictví. Co všechno lze považovat za předmět průmyslového vlastnictví? Při vymezování tohoto pojmu můžeme vycházet z některých mezinárodních smluv upravujících problematiku duševního vlastnictví. Například Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 8 v článku 1 odst. 2 stanoví, že předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) pak za předměty průmyslového vlastnictví považuje ochranné známky, zeměpisná označení, průmyslové vzory, patenty a topografie integrovaných obvodů. Podle způsobu právní ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a v souvislosti s účelem jejich hospodářského využití lze průmyslová práva dělit na 6 Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení 2 písm. b) definuje výrobek jako průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět [ ], podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, je výrobkem jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby. V podobném pojetí je výrobek definován i v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů. 7 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, str Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (tzv. Pařížská unijní úmluva) vstoupila v platnost v roce Je nejobecnějším mezinárodně právním dokumentem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Podle statistiky Světové organizace duševního vlastnictví má 172 smluvních stran. Zdroj: Internetové stránky Světové organizace duševního vlastnictví, [cit ], dostupný z: <http://www.wipo.int/> 8

9 práva k výsledkům tvůrčí činnosti (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a odrůdy rostlin) a na práva na označení (obchodní firma, ochranné známky, označení původu a zeměpisných označení). Takto provedenou kategorizaci průmyslových práv bude respektovat i tato práce. Předmětem třetí kapitoly tak budou práva k výsledkům tvůrčí činnosti, čtvrtá kapitola se bude zabývat právy na označení a konečně výše zmíněné know-how a skutečnosti chráněné obchodním tajemstvím budou blíže popsány v kapitole páté. 2.2 Pojem podnikatel Definici pojmu podnikatel obsahuje ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také ObchZ ). Tato definice vznikla pro potřeby určení dosahu osobní působnosti obchodního zákoníku a nejde tudíž o obecně teoretické vymezení pojmu podnikatel. 9 První kategorii podnikatelů tvoří podle 2 odst. 2 písm. a) ObchZ osoby zapsané v obchodním rejstříku. Není při tom rozhodující, zda jsou tam dané osoby zapsány dobrovolně či obligatorně, ani zda fakticky vykonávají podnikatelskou činnost zda podnikají 10. Tzv. fiktivním podnikatelem tak bude i společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo založená za nepodnikatelským účelem ( 56 odst. 1 a 221 odst. 1 ObchZ). Stejně tak bude mít povahu podnikatele i jiná právnická osoba, která není založena k podnikání, pokud se podle zvláštního zákona zapisuje do obchodního rejstříku. Fyzická osoba naopak může být na žádost zapsána do obchodního rejstříku pouze za předpokladu, že oprávněně podniká. 11 Podle ustanovení 34 ObchZ se do obchodního rejstříku zapisují obchodní společnosti a družstva, zahraniční osoby podle 21 odst. 4 12, dále fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, či osoby, které jsou podnikateli a mají zde trvalý pobyt, pokud o zápis požádají, a v neposlední řadě osoby, 9 Pokorná, J. Subjekty obchodního práva. Vybrané problémy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1997, str Podnikáním se podle ust. 2 odst. 1 ObchZ rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 11 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, str Ust. 21 odst. 4 ObchZ zní: Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. 9

10 stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. Zákon dále stanoví povinnost zápisu fyzickým osobám, které jsou podnikateli, pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku sto dvacet milionů Kč, nebo pokud provozují živnost průmyslovým způsobem. 13 Podnikatelem je dále osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, bez ohledu na to, zda jde o živnost ohlašovací nebo koncesovanou. Splněny musí být kumulativně obě podmínky, jednak, že jde o osobu, která fakticky podniká a jednak, že k tomu má oprávnění podle živnostenského zákona. Do třetí skupiny podnikatelů náleží podle ustanovení 2 odst. 2 písm. c) ObchZ osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Jejich významnou část tvoří fyzické osoby provozující tzv. svobodná povolání advokáti, patentoví zástupci, lékaři, stomatologové, lékárníci, veterináři, auditoři, daňoví poradci nebo exekutoři. Podnikání těchto osob je vyloučeno z působnosti živnostenského zákona podle jeho ustanovení Tato skupina podnikatelů se povinně registruje u veřejnoprávních korporací, které dbají na řádný výkon činnosti jejich členů. V neposlední řadě se mezi podnikatele v souladu s ustanovením 2 odst. 2 písm. d) ObchZ zahrnují osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu. Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vedou evidenci zemědělských podnikatelů místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 13 Blíže viz ustanovení 7a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon ) 14 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, str. 7 10

11 ČÁST DRUHÁ V druhé části práce bych ráda popsala jednotlivé právní nástroje ochrany průmyslového vlastnictví a také se zaměřila na otázku prosazování práv z průmyslového vlastnictví. 3 Práva k výsledkům tvůrčí činnosti Práva k výsledkům tvůrčí činnosti jsou výlučná absolutní práva působící erga omnes. Jak již bylo zmíněno, patří do této kategorie průmyslových práv patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a odrůdy rostlin. Pro jejich okrajový význam a s ohledem na rozsah této práce ponechám stranou úpravu topografií polovodičových výrobků a odrůd rostlin a blíže se zaměřím pouze na patenty, užitné vzory a průmyslové vzory. 3.1 Patenty na vynálezy Patenty patří k nejvýznamnějším institutům ochrany průmyslového vlastnictví. Na konci roku 2006 platilo na území České republiky více než patentů. Oproti předešlým rokům vzrostl počet patentových přihlášek, výraznější růst však zaznamenal spíše počet evropských patentů s účinky pro Českou republiku. Bylo jich dokonce více než patentů udělených národní cestou. Nejvíce přihlášek podaných domácími přihlašovateli národní cestou bylo z oblasti dopravy, měření, optiky, motorů a čerpadel, zahraniční přihlašovatelé pak podali nejvíce přihlášek z oblasti organické chemie, lékařských, zubních a hygienických přípravků Předmět ochrany Předmětem patentové ochrany jsou vynálezy tedy myšlenky, které v praxi umožňují vyřešení konkrétního problému v oblasti techniky v nejširším slova smyslu, tedy včetně oblasti zemědělství, služeb a obchodu. 16 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále také patentový zákon nebo VZN ), neobsahuje legální definici vynálezu. Ustanovení 3 odst Čada, K. Úřad průmyslového vlastnictví v roce Průmyslové vlastnictví. 2007, č. 1-2, str Pospíšilová, A. a kol. Podnikání. 1. vydání. Praha : ASPI, a.s., 2007, str

12 patentového zákona pouze vyjmenovává podmínky patentovatelnosti technických řešení. Těmito hmotně právními podmínkami jsou novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost. 1. Novost Řešení je nové, není-li součástí stavu techniky. Za stav techniky lze podle ust. 5 odst. 2 VZN považovat vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti 17, umožněn přístup veřejnosti ať už písemně (např. v časopisech), ústně (zejména přednesením), využíváním nebo jiným způsobem. Požaduje se samozřejmě novost světová, nestačí, že se jedná o řešení nové na určitém území. To, zda je tato podmínka splněna, posuzuje v České republice ústřední orgán státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví - Úřad průmyslového vlastnictví (dále také Úřad nebo ÚPV ). Každý patentový nárok se hodnotí jako celek, není proto možné vést důkazní řízení o nenovosti pouze proti jednomu ze znaků patentového nároku Vynálezecká činnost Vynález je výsledkem vynálezecké činnosti, pokud pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky, přičemž se nebere v potaz obsah přihlášek vynálezů, které ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti, nebyly zveřejněny (ust. 6 patentového zákona). Odborníkem je chápán běžný profesionál, který má všeobecné poznatky a znalosti, které jsou dostupné v základních příručkách a publikacích daného oboru a zároveň má k dispozici obvyklé prostředky potřebné pro experimentování Průmyslová využitelnost Podle ustanovení 7 patentového zákona je vynález průmyslově využitelný za předpokladu, že jeho předmět může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. Podmínkou je, aby bylo možné předmět vynálezu opakovaně reprodukovat a vyrobit. V 3 odst. 2 patentový zákon následně uvádí demonstrativní výčet toho, co se za vynález nepovažuje. Konkrétně se jedná o objevy, vědecké teorie a matematické metody, dále o estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní 17 Právo přednosti na udělení patentu vzniká podáním patentové přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví, případně na základě práva přednosti, které vzniklo přihlašovateli podle mezinárodní smlouvy. 18 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : C. H. Beck, 2005, str Tamtéž, str

13 činnosti, hraní her, vykonávání obchodní činnosti nebo počítačové programy. Za průmyslově využitelný vynález nelze považovat ani způsob chirurgického léčení nebo terapeutického ošetřování lidského a zvířecího těla. Patentovatelné nejsou podle ustanovení 4 rovněž vynálezy, jejichž využití by odporovalo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, odrůdy rostlin a plemena zvířat a v zásadě také biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat. Vynálezy lze na základě jejich charakteristických znaků dělit na dvě skupiny. První z nich jsou věci, například výrobky, směsi nebo látky, druhou kategorii vynálezů pak představují postupy nebo způsoby, zejména způsoby výroby a pracovní postupy Podnikový vynález Zajímavou z hlediska předmětu této práce se jeví také problematika tzv. podnikového patentu. Ustanovení 9 odst. 1 patentového zákona stanoví, že vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele. Právo na původcovství tím nicméně není dotčeno. O vytvoření vynálezu musí původce svého zaměstnavatele neprodleně vyrozumět, ten má poté tři měsíce na to, aby právo k patentu vůči němu uplatnil. Učiní-li tak, má původce vynálezu právo na přiměřenou odměnu. Kritériem pro stanovení její výše je zejména technický a hospodářský význam vynálezu. Pokud by se v budoucnu dostala vyplacená výše odměny do zřejmého nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání Řízení o udělení patentu Řízení o udělení patentu je správním řízením 21, které se zahajuje podáním přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Patentová přihláška musí obsahovat žádost o udělení patentu, popis vynálezu, popřípadě jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok 22 a anotaci. Přihlašovatel je povinen uhradit správní poplatek ve výši, kterou stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 20 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : C. H. Beck, 2005, str V řízení o patentové přihlášce tedy platí obecné předpisy o správním řízení, zejména pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů, s určitými odchylkami. V řízení před Úřad se nepoužije například ustanovení o prominutí zmeškání úkonu, o přerušeni řízení nebo o lhůtách pro vydání rozhodnutí. 22 Patentový nárok vymezuje předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být stručný, jasný a podložený popisem. Jeho vymezení je rozhodující pro stanovení věcného rozsahu ochrany. 13

14 Podáním přihlášky vznikne v souladu s ustanovením 27 patentového zákona přihlašovateli právo priority, tedy přednostní právo na patent vůči případným přihlašovatelům, kteří by podali přihlášku s totožným předmětem později. Nejprve musí být přihláška vynálezu podrobena předběžnému průzkumu. Úřad průmyslového vlastnictví zjišťuje, zda přihláška neobsahuje předmět, který je zjevně nepatentovatelný (např. objev nebo předmět příčící se dobrým mravům) a zda jsou splněny formální náležitosti (zejména zda je uhrazen správní poplatek). Nejsou-li tyto požadavky splněny, ÚPV přihlášku zamítne, jinak přihlášku vynálezu po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti zveřejní a toto oznámí ve Věstníku Úřadu ( 31 VZN). Od této chvíle může každý podávat připomínky k patentovatelnosti vynálezu, ke kterým Úřad přihlédne v následující fázi řízení při úplném průzkumu. Úplný průzkum je prováděn na žádost přihlašovatele nebo jiné osoby (tato žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky), případně také z moci úřední. Jeho cílem je ověřit způsobilost vynálezu k udělení patentu a odstranit případné formální vady. Úplný průzkum je ukončen buď zamítnutím patentové přihlášky, zastavením řízení nebo udělením patentu. Podle ustanovení 34 patentového zákona je přihláška zamítnuta, nejsou-li splněny hmotněprávní podmínky pro udělení patentu. K zastavení řízení dojde v případech, kdy marně uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení úplného průzkumu nebo pokud přihlašovatel neodstraní ve stanovené lhůtě vady přihlášky. Konečně může být řízení ukončeno udělením patentu, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro jeho udělení. Účinky patentu nastávají od dne, kdy bylo udělení patentu oznámeno ve Věstníku Úřadu ( 11 odst. 2 VZN) Účinky a doba platnosti patentu Majiteli patentu vzniká výlučné právo vynález využívat, právo udělit souhlas k jeho využívání, nejčastěji licenční smlouvou 23, a právo patent převést smlouvou o převodu patentu (ust. 11 odst. 1 VZN). Od okamžiku nabytí účinnosti patentu se může majitel domáhat ochrany vůči osobám, které do jeho práv neoprávněně zasahují. Bez jeho souhlasu nikdo nemůže vyrábět, nabízet, používat a uvádět na trh výrobek, 23 Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty ( 508 ObchZ). Vůči třetím osobám nabývá licenční smlouva účinnosti až zápisem do patentového rejstříku ( 14 odst. 2 VZN). 14

15 který je předmětem patentu (zákaz přímého využívání) nebo dodávat neoprávněným osobám prostředky, které se týkají podstatného prvku vynálezu a které slouží k jeho uskutečnění (zákaz nepřímého využívání). Zákon obsahuje úpravu omezení účinků patentu, tedy případů, kdy vyžívání vynálezu bez souhlasu majitele není považováno za porušení jeho práv. Patent tak například nepůsobí proti osobě, která využívala vynález před vznikem práva přednosti nezávisle na původci nebo majiteli patentu ( 17 VZN). Zmíněná nezávislost však musí být absolutní, není přípustná například dřívější konzultace nebo společný výzkum s původcem nebo majitelem patentu. 24 Podobně nejsou podle ustanovení 18 patentového zákona narušena práva majitele patentu v případě, kdy je vynález využit při individuální přípravě léku v lékárně na základě lékařského předpisu, a to včetně nakládání s lékem takto připraveným nebo při činnosti prováděné pro neobchodní a experimentální účely. Patent platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu, což je zároveň nejdelší možná doba platnosti. Nezbytná je ovšem každoroční úhrada udržovacího poplatku, který je vyměřován a vybírán podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zániku patentu následně dochází, uplyne-li doba jeho platnosti, není-li ve stanovené lhůtě zaplacen poplatek za udržování patentu nebo vzdá-li se patentu sám majitel ( 22 VZN). V úvahu přichází i zrušení neprávem uděleného patentu Úřadem ( 23 VZN) Mezinárodní ochrana vynálezů Průmyslově právní ochrana je založena na zásadě teritoriality, což znamená, že udělené patenty jsou účinné pouze na území státu, jehož orgán patent udělil. Mnohdy si ale někteří podnikatelé zajišťují ochranu svých vynálezů také v zahraničí, nejvýznamnějším důvodem pro takový krok bývá snaha ochránit vlastní export. Existují různé cesty, kterými můžou podnikatelé ochrany svých vynálezů dosáhnout. První z nich je cesta národní, vhodná za předpokladu, že je ochrana požadována v jednom nebo několika málo konkrétních státech. Přihláška se podává zvlášť v každé zemi, ve které se ochrana požaduje. Nevýhodou jsou však zvýšené náklady na překlady 24 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : C. H. Beck, 2005, str

16 a na zastoupení místním patentovým zástupcem, dále je nutné platit samostatně všechny poplatky a sledovat běh lhůt. Druhou možností je využití některé z mezinárodních procedur získání zahraniční ochrany vynálezu, například prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty, dále také PCT ), která představuje významný nástroj v oblasti harmonizace patentové ochrany. 25 Smlouva byla sjednána ve Washingtonu v roce 1970 a v současné době má 138 smluvních stran. 26 Přihlašovatel podáním jediné mezinárodní patentové přihlášky získává právo priority pro svůj vynález ve všech smluvních státech. Přihláška se podává u národního patentového úřadu nebo přímo u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě a samotné řízení má potom dvě fáze v rámci fáze mezinárodní se provádí jediný formální průzkum a mezinárodní rešerše přihlášky, na tuto poté navazuje fáze národní, která probíhá před patentovými úřady zemí, ve kterých je ochrana vynálezu požadována. V neposlední řadě přichází v úvahu také získání regionálního evropského patentu na základě Úmluvy o udělováni evropských patentů. Tato úmluva vstoupila v platnost v roce 1978 a vytvořila Evropskou patentovou organizaci 27, která tyto evropské patenty uděluje. Přihlašovatel může na základě evropské patentové přihlášky 28 získat patentovou ochranu v několika nebo ve všech smluvních státech této úmluvy, a to na základě jediné přihlášky a jediného řízení. Takto získaný patent má stejný účinek jako patent získaný národní cestou. 3.2 Užitné vzory Ochranu srovnatelnou s patentem poskytují užitné vzory, dokonce je možné obě tyto formy ochrany kombinovat. Doba řízení, která se pohybuje kolem 3 měsíců, i celkové náklady jsou však pro přihlašovatele v případě užitných vzorů příznivější. Přes to všechno ale došlo v roce 2006 k poklesu počtu zapsaných užitných vzorů. Celkem 25 Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2006, str Zdroj: Internetové stránky Světové organizace duševního vlastnictví, [cit ], dostupný z: <http://www.wipo.int/> 27 Evropská patentová organizace (European Patent Office - EPO) má sídlo v Mnichově a je tvoří ji Správní rada a Evropský patentový úřad. Úředními jazyky EPO jsou angličtina, němčina a francouzština. 28 Blíže viz ustanovení 35a a násl. zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 16

17 jich bylo zapsáno 1021, což je o 6 % méně než v roce Mezi přihlašovanými předměty převažují ty z oboru staveb, dopravy, osvětlení, vyhřívání, měření a optiky Předmět ochrany Užitným vzorem lze chránit technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti (ust. 1 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů). 1. Novost Stejně jako u vynálezů je podmínkou ochrany technických řešení světová novost, tedy to, že dosud nejsou součástí stavu techniky 30. Za důkazní prostředek proti novosti užitného vzoru lze s úspěchem použít jen takový prostředek, ke kterému měl před prioritou přístup neomezený okruh osob, podkladem ke zrušení právní ochrany tak nemůže být například potvrzení o používání technického řešení na stavbách, kam nemá přístup veřejnost Průmyslová využitelnost Průmyslově využitelným technickým řešením je takové řešení, které je možno opakovaně využívat v hospodářské činnosti (ust. 5 zákona o užitných vzorech). 3. Přesah rámce pouhé odborné způsobilosti K ochraně není způsobilé například takové technické řešení, které je založeno pouze na změně materiálu, aniž by byla nalezena nějaká jeho nová vlastnost, stejně tak je nezpůsobilé řešení, které představuje použití známých řešení v blízkém oboru techniky, pokud se jeho účinky odborníkům samy nabízí a nepřesahují tak rámec pouhé odborné způsobilosti. 32 Zákon o užitných vzorech v 2 demonstrativně vyjmenovává předměty a činnosti, které za technická řešení nepovažuje a nelze je proto chránit užitným vzorem. Jsou jimi objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti nebo pouhé uvedení informace. 29 Zdroj: Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví z roku 2006, [cit ], dostupný z: <http://www.upv.cz/> 30 Zákon stavem techniky rozumí vše, co bylo přede dnem, od kterého přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti, zveřejněno (kromě zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru). 31 Blíže viz rozhodnutí ÚPV ze dne (PUV ), dostupné z: Jakl, L. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III. díl. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999, str Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : C. H. Beck, 2005, str

18 Podobně nelze podle ustanovení 3 užitným vzorem chránit technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, dále odrůdy rostlin a plemena zvířat, včetně biologických reproduktivních materiálů, a způsoby výroby nebo pracovní činnosti Řízení o udělení užitného vzoru Přihláška užitného vzoru se podává písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví. Musí obsahovat žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, včetně názvu užitného vzoru, popis technického řešení, dále případnou dokumentaci a nároky na ochranu, v nichž musí být vymezen předmět, který má být užitným vzorem chráněn. V přihlášce musí být také obsaženo, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru. Okamžikem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Podle ustanovení 10 zákona o užitných vzorech může přihlašovatel při podání přihlášky požadovat přiznání práva přednosti z dřívější přihlášky vynálezu, kterou podal na stejné technické řešení. Přihláška však musí být podána nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o přihlášce vynálezu, nejpozději ale deset let od jejího podání. Řízení o udělení užitného vzoru je založeno na registračním principu. V případě, že přihláška splňuje formální požadavky, Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku. Provádí se pouze průzkum zápisné způsobilosti, tedy to, zda není předmět přihlášky například objevem, vědeckou teorií nebo způsobem výroby a zda daný předmět splňuje podmínku průmyslové využitelnosti. Pokud je přihláška způsobilá k zápisu, Úřad vydá přihlašovateli osvědčení o zápisu užitného vzoru do rejstříku, zápis užitného vzoru oznámí ve Věstníku a rovněž užitný vzor zveřejní. Registrační princip řízení o přihlášce užitného vzoru přesunuje posouzení novosti a překročení odborné způsobilosti do sporného řízení o výmazu užitného vzoru 33, které může být zahájeno na návrh kterékoliv osoby, aniž by musela osvědčovat právní zájem. Návrh na výmaz musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh opírá. Důvodem podání návrhu může být to, že technické řešení není způsobilé k ochraně podle 1 a 3 zákona o užitných vzorech, to, že je předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti. Důvodem podání návrhu na výmaz může být i skutečnost, že jde předmět užitného vzoru nad rámec původního 33 Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, str

19 podání přihlášky užitného vzoru. Úřad návrh na výmaz zamítne a ponechá užitný vzor v platnosti, jinak provede výmaz užitného vzoru v celém nebo částečném rozsahu Účinky a doba ochrany Dnem zápisu užitného vzoru do rejstříku získává jeho majitel výlučné právo chráněné technické řešení vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit, je oprávněn poskytnout souhlas k využívání tohoto technického řešení jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést. 34 Doba platnosti užitného vzoru činí čtyři roky ode dne podání přihlášky nebo od podání dřívější přihlášky vynálezu se shodným předmětem. Tuto dobu lze na žádost majitele užitného vzoru dvakrát prodloužit o další tři roky. Maximální doba ochrany je tedy deset let. 3.3 Průmyslové vzory Průmyslový vzor chrání to, co dělá výrobek podnikatele atraktivní a přitažlivý, co zvyšuje jeho obchodní hodnotu a prodejnost. Chrání smysly vnímatelnou vlastnost výrobku, která je výsledkem tvůrčí činnosti průmyslových výtvarníků a návrhářů a která činí daný výrobek odlišný od výrobků konkurence. Toto vnější uspořádání výrobku má estetický charakter, nikoliv funkční jako v případě technických řešení. Právní úprava průmyslových vzorů je obsažena v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOPV nebo zákon o ochraně průmyslových vzorů ). Tento zákon byl přijat jednak z důvodu harmonizace českého práva s komunitárním právem, jednak na základě požadavků mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána. 35 Ze statistiky Úřadu průmyslového vlastnictví vyplývá, že počet podaných národních přihlášek průmyslových vzorů dlouhodobě klesá. V roce 2006 bylo podáno 387 národních přihlášek, v nichž bylo obsaženo individuálních průmyslových vzorů. Oproti roku 2005 to představuje, jde-li o počet průmyslových vzorů, pokles o 36 %, zároveň je to nejméně od roku Tento pokles lze přičíst začátku fungování 34 Podle ust. 21 odst. 1 zákona o užitných vzorech se mimo jiné pro práva na užitný vzor, pro zápis licenčních smluv k využití předmětu chráněného užitným vzorem a pro převody užitných vzorů obdobně použijí ustanovení patentového zákona 35 Slováková, Z. Průmyslové vlastnictví. 2. doplněné a rozšířené vydání. Praha : LexisNexis CZ s. r. o., 2006, str

20 systému ochrany průmyslových vzorů vzorem Společenství a existenci institutu nezapsaného vzoru Společenství, který zajišťuje ochranu zveřejněným průmyslovým vzorům v Evropské unii bez nutnosti registrace pouhým zpřístupněním veřejnosti Předmět ochrany Zákon průmyslovým vzorem rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Tento je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. 1. Novost Podmínka novosti je splněna, pokud nebyl shodný 37 průmyslový vzor přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti, například zveřejněním na základě zápisu do rejstříku, vystavením, užíváním v obchodě nebo jiným způsobem. Průmyslový vzor není považován za zpřístupněný veřejnosti v případě, že s ním byla seznámena třetí osoba pod podmínkou důvěrnosti nebo pokud byl zpřístupněn veřejnosti jako důsledek poskytnuté informace nebo jednání uskutečněného původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem, a to během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. 2. Individuální povaha Podle ustanovení 5 ZOPV má průmyslový vzor individuální povahu za předpokladu, že celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele 38, je odlišný od dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Není tedy rozhodující, že jsou odlišné jednotlivé detaily výrobku, významně jiný musí být právě onen celkový dojem, a to s přihlédnutím k charakteru výrobku, odvětví a míře volnosti, kterou měl původce při vývoji daného průmyslového vzoru. 36 Zdroj: Výroční zpráva Úřadu průmyslového vlastnictví z roku 2006, [cit ], dostupný z: <http://www.upv.cz/> 37 Podle ust. 4 zákona o ochraně průmyslových vzorů se průmyslové vzory považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. 38 Informovaný uživatel je fiktivní osoba s určitým stupněm a množstvím znalostí a vzorového povědomí. Srov. Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, str

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií,

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - PATENTOVÁ OCHRANA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Efektivní právní služby 21. 10. 2014 1 Co nás čeká? 21. 10. 2014 PATENTOVÁ OCHRANA LP 2 Přehled legislativy

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 1. Úvod 1.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového na území České republiky 1.2. Význam průmyslově právní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod 2. Vymezení pojmů 2.1. Pojem průmyslového

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Projekt Prohloubení

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

a udržov průmyslov vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. Národní vzdělávací fond

a udržov průmyslov vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. Národní vzdělávací fond Systémy řízení o udělov lování a udržov ování průmyslov myslově právn vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. K získání a udržování právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví je možno využít v

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloslav Macho, CSc. (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) Datum: 26. březen 2010

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací řízení, úloha patentového zástupce a Úřadu průmyslového

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací ápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací Ing. Miroslav Paclík Únor 2013 Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva

Více

Co a jak chránit průmyslovými právy

Co a jak chránit průmyslovými právy přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Patenty a užitné vzory

Patenty a užitné vzory Patenty a užitné vzory Několik poznámek o patentovém právu pro inženýry Ing. Jaroslav Potužník jpotuznik@upv.cz Patentové právo má u nás tradici. Moderní právní úprava je plně harmonizovaná s úpravou jinde

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Pojem a smysl duševního vlastnictví

Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich ochrana (ekonomická

Více

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 174/1988 Sb. ZÁKON ze dne 8.listopadu 1988 o ochranných známkách Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje vztahy

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

Právo průmyslového vlastnictví II. Užitné vzory. Základní ustanovení

Právo průmyslového vlastnictví II. Užitné vzory. Základní ustanovení Právo průmyslového vlastnictví II Užitné vzory malý patent rychlá a levná ochrana pramenem práva je zákon 478/1992 Sb. ve znění zákona č. 116/2000 Sb. přesahují rámec pouhé odborné dovednosti od patentu

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Eva Křováková Moravská zemská knihovna, Brno 1. 12. 2016 Ochranné známky Zákon č. 441/2003 Sb.

Více

Právní ochrana designu

Právní ochrana designu WWW.UPV.CZ Právní ochrana designu ÚŘAD Oddělení průmyslových vzorů Ochrana designu Ochrana vyplývající ze zápisu průmyslových vzorů na národní, unijní a mezinárodní úrovni. Ochrana vyplývající ze zveřejnění

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV

OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Zpracoval: Jozef Kaniok Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Ochranné známky a jejich právní ochrana

Ochranné známky a jejich právní ochrana Ochranné známky a jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může přihlásit ochrannou známku? Jak se

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o.

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Struktura práva duševního vlastnictví Duševní vlastnictví

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ po přístupu ČR do evropské unie Co se změnilo v důsledku členství České republiky v EU v oblasti průmyslového vlastnictví? Dotklo se nějak členství ČR v EU platných národních

Více

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

T T. Think Together 2013. Jana Steklá THINK TOGETHER. OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Protection of Industrial Property

T T. Think Together 2013. Jana Steklá THINK TOGETHER. OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Protection of Industrial Property Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Protection of Industrial

Více

Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: v 08:42

Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: v 08:42 Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 20.02.2006 v 08:42 Text dokumentu č. 4386/2005 Sb.p, s úč. 1.4.2005, nezrušen, ve znění zákona č. 59/2005 Sb. 527 Neoficiální

Více

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví DATABÁZE PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ www.upv.cz Průmyslová práva Chrání : Výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO UŽITNÝCH VZORŮ verze 1 (2006) Ivo Telec, 2006 2

Více

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, S ohledem na Úmluvu o udělování evropských

Více

ZÁKON O OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

ZÁKON O OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ ZÁKON č. 207/2000 Sb. ze dne 21. června 2000 O OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích Ve znění zákona č. 474/2004 Sb., č.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat

Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat Patenty a metody jejich vyhledávání aneb to, s čím se mohou zaměstnanci knihoven setkat Miroslav Paclík Praha, 6. 10. 2015 Obsah Technická řešení patenty, užitné vzory Řízení před udělením patentu Informace

Více

Průmyslový vzor. Petr Kačor

Průmyslový vzor. Petr Kačor Průmyslový vzor Petr Kačor 6.12.2011 Základní charakteristika PVZ Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více