HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)"

Transkript

1 HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník ( ) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní projekt, který přináší českým exportérům možnost získat odborné a finanční poradenství, služby a publicitu pro podporu konkrétního exportního případu. Tento projekt dále oceňuje osobnosti, které se význačným způsobem zasloužily o rozvoj českého exportu. Realizace HSBC International Business Awards se řídí těmito Pravidly. 1.2 Organizátor Organizátorem HSBC International Business Awards je Crest Communications a.s. 1.3 HSBC International Business Awards princip Principem projektu je otevřená soutěž, jejíž nejlépe hodnocené Soutěžní projekty obdrží cenu ve formě podpory konkrétního exportního případu odborným a finančním poradenstvím a službami. Tato soutěž se řídí těmito Pravidly, která jsou veřejně dostupná na internetových stránkách 1.4 HSBC International Business Awards časové vymezení 1. ročník HSBC International Business Awards probíhá od do HSBC International Business Awards pojmy HSBC International Business Awards: soutěž pořádaná Organizátorem. Cena HSBC International Business Awards: pojmenování jedné ceny udělené jednomu nejlépe hodnocenému Soutěžnímu projektu. Jednomu uchazeči, jehož Soutěžní projekt patří mezi nejlépe hodnocené, je udělována jedna Cena HSBC Cena HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu: pojmenování ceny, udělené osobnosti, která se zasloužila o rozvoj českého zahraničního obchodu.

2 1.6 Cena HSBC International Business Awards pro kategorie Naděje českého exportu a Mezinárodní inovace se skládá z následujícího plnění: Odborná podpora od banky HSBC Bank plc pobočka Praha, a také odborné poradenství od společnosti White & Case Europe (LLP) a od společnosti Ernst & Young, s.r.o. vztahující se k vítěznému Soutěžnímu projektu. Formu a rozsah této části HSBC International Business Awards obdrží každý Příjemce Ceny HSBC International Business Awards v individuální formě a rozsahu v závislosti na charakteristice a potřebách vítězného Soutěžního projektu. PR publicita pro vítězný projekt zajištěná Mediálním partnerem ve spolupráci s Organizátorem. Účast na mezinárodní konferenci. 1.7 Cena HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu se skládá z následujícího plnění: PR publicita pro vítěznou osobnost zajištěná Mediálním partnerem ve spolupráci s Organizátorem. 1.8 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je soutěž uchazečů o Cenu HSBC International Business Awards, která se řídí těmito Pravidly. Soutěží se rozumí hodnocení Soutěžních projektů Porotou. 1.9 Donátor Zakladatelem a hlavním donátorem projektu je HSBC Bank plc jednající prostřednictvím HSBC Bank plc pobočka Praha Odborní partneři Odbornými partnery International Business Awards jsou: Česká exportní banka, a.s. Evropská garanční a pojišťovací společnost, a.s. Ernst & Young, s.r.o., poradenská společnost White & Case (Europe) LLP, advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 1.11 Mediální partner Mediálním partnerem HSBC International Business Awards je Economia a.s.

3 1.12 Porota rozhodující o udělení Ceny HSBC International Business Awards Porota je tvořena pracovní skupinou odborníků hodnotících Soutěžní projekty Uchazečů o Cenu HSBC Porota je složena ze zástupců Donátora a Odborných partnerů. Hodnocením Soutěžních projektů a usnesením Poroty budou ustanoveny výsledky HSBC International Business Awards ve dvou kolech. První kolo bude hodnoceno na základě Přihlášky do HSBC Z tohoto kola budou vybráni finalisté, kteří postoupí do kola druhého k osobní prezentaci projektu před Porotou. Porota ve druhém kole rozhodne o Soutěžním projektu, který získá Cenu HSBC International Business Awards. Udělí celkem dvě Ceny HSBC International Business Awards, ve dvou kategoriích - Naděje českého exportu a Mezinárodní inovace. V odůvodněných případech může Porota rozhodnout o jiném počtu udělených cen Porota Ceny HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu Porota je složena ze zástupců Donátora a zástupců odborné ekonomické veřejnosti vybraných organizátorem soutěže. Porota Ceny HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu se usnese na vítězi Ceny HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu. Kandidáty nominují členové poroty Uchazeč účastník Soutěže HSBC International Business Awards Uchazečem je podnikatelský subjekt, který v souladu s těmito Pravidly svým jménem podá Přihlášku do soutěže a usiluje o získání Ceny HSBC International Business Awards pro svůj Soutěžní projekt. Podáním Přihlášky souhlasí Uchazeč s těmito Pravidly Přihláška do soutěže HSBC International Business Awards Přihláška do soutěže se podává na formuláři, jehož úplné vyplnění a odeslání Organizátorovi je podmínkou k účasti v HSBC Každý Uchazeč může do HSBC International Business Awards přihlásit pouze jeden Soutěžní projekt a může tedy podat pouze jednu Přihlášku Soutěžní projekt Soutěžním projektem je konkrétní exportní případ Uchazeče popsaný v Přihlášce do HSBC Příjemce Ceny HSBC International Business Awards Příjemcem Ceny HSBC International Business Awards je finalista soutěže, tj. ten Uchazeč, jehož Soutěžní projekt byl podle hodnocení Poroty zařazen mezi nejlépe hodnocené Soutěžní projekty a který získá Cenu HSBC

4 2. HSBC International Business Awards organizační mechanismus V období od mohou Uchazeči přihlašovat své Soutěžní projekty do HSBC Od jsou dostupné internetové stránky projektu na kterých najdou přihlašovací formulář. V období od probíhá první kolo odborného hodnocení Soutěžních projektů Porotou a k výběru Soutěžních projektů, které postoupí do druhého kola k osobní prezentaci před Porotou. Jména postupujících, včetně názvů projektů mohou být zveřejněna na tiskové konferenci, na internetových stránkách a distribucí do mediální sítě. Druhé kolo proběhne v období od do Výsledkem druhého kola hodnocení Soutěžních projektů Porotou bude výběr Příjemce či příjemců Ceny HSBC Do se rovněž Porota Ceny HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu usnese na držiteli Ceny HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu. Nejpozději do proběhne slavnostní vyhlášení výsledků formou slavnostního večera za účasti zástupců Finalistů, Donátora, Odborných partnerů, odborné veřejnosti a akreditovaných médií. Následně budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách a jejich distribucí do mediální sítě. Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny organizačního mechanismu včetně změny termínů. Případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách 3. HSBC International Business Awards právní doložky a. Na Cenu HSBC International Business Awards, Cenu HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu ani na jakékoliv plnění, které by mohlo vyplývat z těchto Pravidel, není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou. b. Uchazeč nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v HSBC c. Organizátor žádným způsobem nezveřejňuje informace uvedené v Přihlášce Uchazeče s výjimkou názvu Soutěžního projektu, obchodního teritoria a obchodního názvu Uchazeče. d. Veškeré informace uvedené v Přihlášce Uchazeče slouží výhradně pro Porotu za účelem hodnocení Soutěžního projektu. e. Nakládání s osobními údaji V souladu s ustanovením 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Účastník s tím, aby jeho osobní údaje uvedené na Soutěžní přihlášce, které poskytuje Organizátorovi, byly touto společností zpracovány a vedeny pouze pro účely HSBC International Business Awards nebo pro zajištění distribuce elektronického zpravodaje projektu HSBC

5 f. Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uvedené v Soutěžní přihlášce budou poskytnuty Porotě za účelem hodnocení Soutěžního projektu. Členové Poroty nejsou oprávněni informace uvedené v Soutěžní přihlášce poskytovat třetím osobám. g. Organizátor a Donátor si vyhrazují právo na změnu Pravidel HSBC International Business Awards, a právo Cenu HSBC International Business Awards a/nebo Cenu HSBC International Business Awards pro osobnost českého exportu neudělit a právo na zrušení HSBC 4. HSBC International Business Awards oprávněný Uchazeč Oprávněný Uchazeč účastník HSBC International Business Awards: podnikatelský subjekt, jehož roční obrat za uzavřené předchozí účetní období činí nejméně 800 miliónů CZK a současně: a. Uchazeč má uzavřená alespoň dvě po sobě jdoucí roční účetní období; b. stávající nebo plánovaný roční obrat vývozu Uchazeče činí více než 25 mil. Kč; c. Uchazeč musí být oprávněn k podnikání na území České republiky; d. Uchazeč musí mít sídlo a podle svého čestného prohlášení i daňový domicil v České republice; e. Uchazeč nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči žádné z následujících institucí: finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraj, obec, svazek obcí, banka, finanční instituce, leasingová společnost. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky; f. Uchazeč nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Toto uchazeč doloží svým čestným prohlášením; g. Uchazečem může být i konsorcium podnikatelských subjektů, z nichž alespoň jeden splňuje podmínky uvedené v bodech a) až e), a všichni členové konsorcia musejí splňovat podmínky uvedené v bodech f) a g); h. HSBC International Business Awards se nemůže účastnit podnikatelský subjekt (ani jako člen konsorcia), pokud ke dni podání Přihlášky do grantové soutěže dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle insolvenčního zákona soud zahájil insolvenční řízení, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku, nebo je v likvidaci. 5. Oprávněný Soutěžní projekt uchazeče a. Uchazeč může do HSBC International Business Awards přihlásit pouze jeden Soutěžní projekt. b. Soutěžní projekt musí být pro Uchazeče ziskový, Cenu HSBC International Business Awards nelze udělit exportnímu případu, jehož náklady převyšují výnosy. Toto Uchazeč garantuje svým prohlášením v rámci Přihlášky. c. Uchazeč v Přihlášce písemně prohlásí, že v souvislosti se Soutěžním projektem není nikde účastníkem žádného obchodního, autorskoprávního, patentového, licenčního

6 nebo jiného sporu, a že mu nejsou známy skutečnosti, že by k takovému sporu mohlo dojít. d. HSBC International Business Awards se nemohou účastnit Soutěžní projekty z těchto ekonomických činností a teritorií: produkce a prodej zbrojní techniky a zbrojních výrobků, obchod s vojenským materiálem nebo jinou komoditou či zbožím, které je či se stane dle výlučného rozhodnutí Organizátora nebo Donátora neslučitelným se záměrem soutěže; e. země, na které jsou uvaleny sankce, nebo jsou dle výlučného rozhodnutí Donátora neslučitelné se záměrem soutěže; f. soutěžní projekt může být exportním případem Uchazeče z oblasti: výroby, služeb, licencí a patentů, výsledků výzkumu, inovací. g. exportní případ musí být zahájen v období po ; h. vítěz nebo finalista předchozích ročníků grantové soutěže HSBC GRANT se může opětovně přihlásit, ovšem s jiným exportním případem než je ten, který již obdržel HSBC GRANT. 6. Vztah Soutěžního projektu a Uchazeče Uchazeč je realizátor přímého exportu (smluvní stranou a příjemcem úhrady ceny), tj. výrobcem (poskytovatelem služby, autorem inovace apod.) nebo zprostředkujícím subjektem (doloženo smlouvou o zprostředkování a prokázáním jejího naplnění) přímého exportního případu. V případě, že Uchazečem je konsorcium, popíše Uchazeč v přihlášce stručně strukturu obchodního případu s ohledem na specifikaci rolí jednotlivých subjektů konsorcia. 7. HSBC International Business Awards další ujednání a. Vyplněním, podpisem a doručením Přihlášky do HSBC International Business Awards Organizátorovi vyjadřuje Uchazeč účastník HSBC International Business Awards a osoba/osoby za něj jednající souhlas se zněním těchto Pravidel a současně dává souhlas se zařazením svého jména, příjmení, adresy a telefonu do databáze Organizátora vedené výlučně za účelem kontaktu s Uchazečem účastníkem HSBC International Business Awards v případě potřeby doplnění údajů uvedených v Přihlášce anebo v případě oznámení výsledků HSBC b. Uchazeč a osoba/osoby za něj jednající souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a fotografie mohou být zveřejněny na internetových stránkách a to bez nároku na jakékoliv finanční plnění. c. HSBC International Business Awards se nemohou jako Uchazeči účastnit Organizátor a Partneři projektu. d. Cena HSBC International Business Awards bude Příjemci Ceny HSBC International Business Awards předána na základě darovací smlouvy uzavřené mezi Donátorem a Příjemcem Ceny HSBC Tato smlouva se bude řídit právním řádem České republiky. e. Využití Ceny HSBC International Business Awards je vázáno na podporu a rozvoj podnikatelských aktivit Příjemce Ceny HSBC International Business Awards v rámci vítězného Soutěžního projektu.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu

Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Partnerství znalostního transferu Název programu podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI SPOLUPRÁCE - prodloužení Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více