Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky."

Transkript

1 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4173 (dále jen "Organizátor") pořádá fotografickou soutěž pro profesionální fotografy s názvem Fotosoutěž O2 EXTRALIGY pro profesionální fotografy" (dále jen "Fotosoutěž"). 2/Doba a místo trvání Fotosoutěže Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. 3/ Obecné podmínky účasti Účastníkem Fotosoutěže může být každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: a) vlastní akreditaci na utkání O2 ELH v sezóně 2007/2008; b) vlastní novinářský průkaz a je v pracovním vztahu k redakci média, jež obdrželo akreditaci na utkání O2 ELH v sezóně 2007/2008; c) fotí na základě smlouvy či pracovní dohody pro klub (či jeho webové stránky), který se účastní O2 ELH v sezóně 2007/2008; d) fotí pouze na základě novinářského průkazu. V případě, že se Fotosoutěže zúčastní osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce. Fotosoutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Fotosoutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Účastníci berou na vědomí, že se nemohou zároveň účastnit Fotosoutěže O2 EXTRALIGY určené pro širokou veřejnost, která je Organizátorem pořádána ve stejném termínu. 4/ Vstup do Fotosoutěže a její mechanismus Účastník se zapojí do Fotosoutěže zasláním vyplněného registračního formuláře (tvořícího Přílohu č. 1 těchto pravidel) a soutěžních fotografií na CD nebo DVD na adresu Organizátora, a to nejpozději do 6. dubna Do registračního formuláře Účastník uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a ) a vyznačí v něm, která z podmínek uvedených v bodu 3/ těchto pravidel ho opravňuje k účasti ve Fotosoutěži. V případě, že je Účastník členem redakce média, kterému byla udělena akreditace, uvede název tohoto média. V případě, že Účastník fotí pro nějaký klub O2 ELH, uvede název tohoto klubu. V případě, že Účastník fotí na základě udělené akreditace, či novinářského průkazu, uvede

2 číslo karty, resp. svého novinářského průkazu. Odesláním vyplněného registračního formuláře Účastník vyjadřuje souhlas se svou účastí ve Fotosoutěži a s pravidly Fotosoutěže. Podmínkou účasti ve Fotosoutěži je zaslání alespoň jedné soutěžní fotografie pořízené na stadionech klubů hrajících O2 ELH 2007/08 v minimálním rozlišení 300 dpi. Každý Účastník má právo zaslat do Fotosoutěže maximálně 5 fotografií. Účastník je povinen každou fotografii zařadit do některé z níže uvedených soutěžních kategorií dle svého výběru a označit stadion, na kterém byla fotografie pořízena. Soutěžní fotografie lze přihlásit do následujících soutěžních kategorií: 1/ Fandíme všichni 2/ Hokejové emoce 3/ Hvězdy v akci 4/ volná další fotografie, které dle názoru Účastníka nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, avšak mají svoji zvláštní atmosféru Účastník prohlašuje, že: a) je autorem zaslaných soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv k těmto fotografiím; b) soutěžní fotografie byly pořízeny na stadionech klubů hrajících O2 ELH 2007/08 (s ohledem na ustanovení návštěvních řádů těchto stadionů lze tedy mít za to, že osoby, které jsou případně na těchto soutěžních fotografiích zachyceny, udělily svůj souhlas s užitím fotografií pořízených na stadionu). Do Fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které: a) žádným způsobem nesouvisí s tématem Fotosoutěže (tj. nelze je zařadit do žádné ze soutěžních kategorií); b) nebyly pořízeny v rámci utkání O2 ELH sezóny 2007/08; c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, e) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením. Zasláním fotografie do Fotosoutěže poskytuje Účastník Organizátorovi souhlas bezplatně užívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby v souvislosti s propagací a prezentací Fotousoutěže (například na webových stránkách Organizátora, v tiskových zprávách k akci, v rámci kalendáře či putovní výstavy ze soutěžních fotografií apod.) po dobu dvou let od uzávěrky soutěže. Účastník souhlasí s tím, že bude-li jeho fotografie vybrána a oceněna některou finanční částkou podle bodu 5/ těchto pravidel, poskytne Organizátorovi právo tuto fotografii užívat, a to bez časového a místního omezení a k jakýmkoliv účelům, zejména pak pro marketingové a propagační účely Organizátora. Právo k užívání fotografie (licence) bude Účastníkem poskytnuto jako právo výhradní ve smyslu ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Účastník souhlasí s tím, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta ve výhře, tj. ve finanční částce vyplacené Účastníkovi dle bodu 5/ těchto pravidel.

3 5/ Výhra a podmínky získání výhry Ze zaslaných fotografií, které splní soutěžní podmínky, budou vybrány 3 nejlepší fotografie. Účastníci, jejichž fotografie byly vybrány, obdrží následující finanční ohodnocení dle umístění, přičemž srážku daně z výhry zajišťuje Organizátor: 1. místo: Kč 2. místo: Kč 3. místo: Kč 6/ Způsob určení výherce a předání výher Výběr tří nejlepších fotografií provede po uzávěrce Fotosoutěže odborná porota složená ze zástupců Organizátora a profesionálního fotografa, a to ze všech zaslaných fotografií, které splnily soutěžní podmínky. Vybrané fotografie budou ke shlédnutí na případně na Vyhlášení vítězných fotografií bude uskutečněno dne 18. dubna V případě většího množství soutěžních fotografií si Organizátor vyhrazuje právo termín vyhlášení adekvátně posunout s tím, že nový termín bude zveřejněn na Výherci budou o výhře a způsobu jejího předání informováni em a telefonicky (a to na ovou adresu, resp. telefonní číslo uvedené v registračním formuláři). V případě, že si výherce po obdržení pokynů od Organizátora výhru ve stanovené době nevyzvedne, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Účastník rovněž ztrácí nárok na výhru v případě, že jakkoliv poruší pravidla Fotosoutěže, zejména neuvede-li v registračním formuláři údaje odpovídající skutečnosti (v případě výhry Účastníka je Organizátor oprávněn si tyto skutečnosti ověřit). 7/ Souhlas se zpracováním osobních údajů Účastníků Fotosoutěže Organizátor prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Odesláním vyplněného registračního formuláře dle bodu 4/ těchto pravidel Účastník poskytuje Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v tomto registračním formuláři. Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících ze Zákona. Účastník je srozuměn s tím, že Organizátor bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí ve Fotosoutěži pro účely organizace Fotosoutěže, a to po dobu trvání Fotosoutěže. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem. 8/ Všeobecné podmínky Odesláním vyplněného registračního formuláře dle bodu 4/ těchto pravidel Účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Fotosoutěže a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor

4 si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Fotosoutěže, případně Fotosoutěž zastavit, přerušit či odložit. 9/ Pravidla Fotosoutěže k dispozici Pravidla Fotosoutěže jsou k dispozici v sídle Organizátora a rovněž jsou po celou dobu jejich platnosti na V Praze dne Jana Obermajerova předsedkyně představenstva BPA sport marketing a.s. Ing. Jan Pígl člen představenstva BPA sport marketing a.s.

5 Příloha č. 1 Registrační formulář k Fotosoutěži O2 ELH 2007/08 POVINNÉ ÚDAJE Jméno: Příjmení: Adresa - Ulice, Číslo: Adresa - Město, PSČ: Telefon (pevná do zaměstnání): Mobilní telefon: ová adresa: VOLITELNÉ ÚDAJE * 1/ Redakce/médium: 2/ Klub O2 ELH: 3/ Číslo PRESS karty na O2 ELH: 4/ Číslo novinářského průkazu: * Účastník vyplní příslušnou kolonku (příp. kolonky) podle toho, jaká skutečnost ho opravňuje k účasti ve Fotosoutěži 1 = fotograf pracující pro nějaké médium (Tisk, Internet,..) 2 = fotograf pracující pro nějaký klub O2 ELH 3 = fotograf, který fotí na základě akreditační PRESS karty 4 = fotograf pracující tzv. na volné noze, který nespadá ani do jedné z výše uvedených Odesláním svých registračních údajů vyjadřuji souhlas s účastí a s pravidly Fotosoutěže pro profesionální fotografy. Datum odeslání: Podpis Účastníka:

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015)

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) 6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) I. Preambule 1. Soutěž Miss sestra 2015 (dále jen Soutěž ) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost.

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 10. 8. 2009 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více