14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL"

Transkript

1 14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL. (KUBISMUS, FUTURISMUS, DYNAMISMUS, EXPRESIONOSMUS, INDIVIDUALISTICKÁ MODERNA, NEOPLASTICIZMUS, PURISMUS, KONSTRUKTIVISMUS, BAUHAUS, FUNKCIONALISMUS, TRADICIONALISMUS) Architektura českého kubismu nonkonformismus nepřizpůsobivost vyhrocení vztahu umělce a publika důležitý je proces um.tvorby, není svázán vkusem diváka volnost výrazových prostředků cesta proti secesi vznik mnoha směrů, programů tzv. ismů moderní psychoanalýza Freud hledání cest vycházejících z nitra umělce nejvýraznější ismus kubismus - počátek , teoretik umění Louis Vangzelles hodnotil negativně Braqueovy obrazy jako kubické bizarnosti -> název kubismus - vnímání světa z jednoho bodu je nesmyslné snahy o zobrazení skutečnosti na 2 rozměrné plátno (problém) - obraz Slečny z Avignonu Picasso snaha zobrazit z více pohledů jednu věc (také vliv afrických masek) kubistické obrazy nejsou abstrakce, jde o snahu zobrazit vnější reálný svět (kubistickou metodou) Analytický kubismus láme předmět do jednotlivých částí České země z kubistických výstav (hl. francouz. malíři) od 1907 skupina Osma (Kubišta, Filla, Procházka, Gutfreund, Špála,...) ne přímo kubisté, ale počátky České země spojení kubismu a architektury experiment včlenění do architektury, ovšem pouze dekorativismus na fasádě vnitřní prostory, půdorysy, objemy zůstaly kubismem nedotčeny. Alois Riegel 1893 časopis Stilfrangen napsal, že arch. forma vzniká pouze z uměleckého chtění, tedy ne konstrukce, provozu, materiálu mluvčí českého kubismu: Pavel Janák kolem 1900 přestavby nájemních domů v Pelhřimově pražský hradní architekt (tradicionální) pro náš kubismus doména Čech jsou lomené oblouky, ostré hrany, gotika zdroje i pro kubismus 1913 studie interiéru - přestavby měšťanských domů v Pelhřimově úpravy štítů, portálů v plasticitě Petr Kropáček arch., básník, spisovatel Pelhřimov studie štítu spořitelny reakce na tamější prostředí (pozdní renesance, mázhauzy, sklípkové klenby) Vratislav Hoffmann pouliční lampa na Jugmannově náměstí v Praze (dole na Václaváku) Dům u Černé matky boží , název odvozen z bývalého domu a sošky, která byla v jeho výklenku) Josef Gočár z počátků jeho tvorby, horlivý zastánce kubizující architektury, později rondokubismu, Hradec Králové funkcionalismus obytný dům v pražské ul. Tycho de Brahe + plot, vstupní branka lázně Bohdaneč lázeňský dům dostavba staroměstské radnice v Praze 1909 kubistický návrh věže, výrazná vstupní hmota Josef Chochol domy v Praze pod Vyšehradem, bohatá plasticita Jiří Kroha kubistické počátky tj. asi plzeňský rodák, studoval v Praze jeho kubistické počátky malířské kresby ve 20. letech tvoří i ve scénografii i v ND propagoval velké scény v terénu velkolepá hra Husité (až 3000 komparsistů) projekt skončil špatně stěhuje se do Mladé Boleslavi, ů Kosmonosy zde jakýmsi městským architektem profesura na FA VUT mnoho kreseb (A4 pastelem), výrazné skici 1918 studie kostela architektonická struktura s prorostlou zelení projekt na Hanácké divadlo v Olomouci kubistická vila pro Kroměříž návrh na interiér krematoria motiv kosočtverce, který použil několikrát (i na svém náhrobku) čtverec v pohledu shora je to kříž kabaret Montmartre 1918 interiér i plastika Evy Kroha kubistická forma nejen dekorací, šel více do hloubky prostor, arch. obsah Kroha spojuje kubismus s dalšími ismy kubofuturimus, kubodynamismus, kubodynamofuturismus 1

2 Rondokubismus, obloučkový, kruhový - až po 1.sv. válce, kosé úhly vyměněny za válcové plochy, kruhy - dekorativismus, tradicionalismus (období mezi válkami) absolutně dokonalý detail dekorativní umění art deco, zdroje lidové, slovanské, historizující (Egypt, Byzanc) Krematorium v Pardubicích Josip Plečnik Pražská pojišťovna Pavel Janák + Josef Zasche bývalá banka čs. legií v Pze Gočár záliba v hodnotnějších materiálech, fasáda Otto Gutfreund + Jan Štursa, interiérově těžká barevná skladba Futurismus, dynamismus, expresionismus 1909 Phillipo Marinetti 1. manifest futurismu Významným mezníkem v evropském umění v posymbolickém a poimpresionistickém období se stal futurismus. Od něho vedly přímo nebo zprostředkovaně cesty k různým dalším moderním směrům. Některé umělecké zásady futurismu se projevily u nás v Neumannově civilismu, staly se jedním z pramenů českého poetismu a francouzského surrealismu, jeho vlivem prošli také kubističtí umělci. Prvky futurismu jsou obsaženy i ve stavitelském slohu dvacátých let - konstruktivismu. Výbušná vlna futurismu, která se zvedla už před první světovou válkou v Itálii, je vysvětlitelná jeho základními východisky. Byl obrácen k přítomnosti a budoucnosti. Zavrhoval všechny historické tradice, akademismus a strnulé návyky v myšlení, v uměleckých postupech a prostředcích, odmítal také psychologický zřetel ve starší literatuře. Moderní život 20. století se svou velkoměstskou civilizací a technikou měl podle mínění jeho propagátorů proniknout do umění, přenést je do nových poloh a setřít hranice mezi jednotlivými uměleckými druhy (např. mezi literaturou a malířstvím). Stoupenci futurismu odmítli jak realismus, tak romantismus. Futurismus se ohlásil roku 1908 manifestem, jehož autorem byl italský básník Filippo Tommaso Marinetti ( ). Program futurismu shrnul do několika požadavků: krása neklidu, rychlosti a boje, poezie odvahy a revolty. Příznačný byl zejména závěrečný bod manifestu: "Budeme opěvovat obrovské zástupy vyburcované prací, radostí nebo vzpourou; budeme opěvovat mnohobarevné a polyfonní příboje revolucí v moderním velkoměstě; budeme opěvovat tetelivý noční žár zbrojnic a loděnic pod jejich prudkými elektrickými lunami; žravá nádraží; továrny, mosty, lokomotivy s mohutnou hrudí, klouzavý let aeroplánů." Základem futuristické poetiky byl dynamismus, projevující se jednak výrazovou zkratkovitostí, jednak mnohotvárností a proměnlivostí básnického rytmu. Odrážel snahu o umělecký ekvivalent pohybu a rychlosti jako typických znaků života 20. století. Druhým podstatným rysem byla jednota předmětu, prostředí a atmosféry transformovaná do uměleckého obrazu, prolínání rovin. Aby futurismus mohl uskutečnit své záměry v praxi, provedl obsahovou a syntaktickou destrukci věty a vytvořil teorii osvobozených slov. Slova se ve větě nebo ve verši skládala bez ohledu na logické vazby a pravidla syntaxe. Byla odstraněna kompoziční vázanost, oslabená již předtím v impresionismu, uvolněná grafická podoba verše (např. ve schůdkovitě psaných verších) a zrušena interpunkce. Experimentální charakter futurismu pokračoval také odstraňováním hranic mezi uměním slovesným a hudebním nebo výtvarným. Ideologicky byl futurismus nejednotný, a to i uvnitř samé Itálie. Připojovali se k němu umělci z řad anarchistů, syndikalisté a později také komunisté, ale stejně tak i nacionalisté. Za první světové války sehrála kladnou roli futuristická družstva a časopis Roma futurista, zahroceně a aktivně vystupující proti Rakousko-Uhersku. Sílící nacionalismus, předznamenaný v prvním manifestu Marinettiho, svedl však italský futurismus na scestí. Marinetti, u něhož se projevily kromě uměleckých ambic také ambice politické, vstoupil roku 1921 do voleb, spřátelil se s Mussolinim a roku 1924 na kongresu futuristů proklamoval futuristickofašistické souručenství. To pak dovršil ve třicátých letech při vpádu Itálie do Habeše, který ospravedlňoval, propagoval, a dokonce básnicky oslavil. Zcela jinou podobu měl futurismus v Rusku, které se stalo jeho druhým významným centrem. Zde se futurismus ideově spojil s proticarským a protiválečným, demokraticky naladěným hnutím a v osobě Vladimira Majakovského ( ) nalezl svého předního básníka. Majakovskij roku 1923 ve stati Futurismus dnes zásadně rozlišil italský a ruský futurismus, konstatoval jeho příbuznost v oblasti formy, ale zásadní odlišnost v názorové rovině. V rukou Majakovského se stal graficky výrazný verš nosnou konstrukcí sociálně pronikavých básnických, myšlenek, polemik a výzev. Sloučil formální výboje futurismu s revolučními cíli v dílech , V. I. Lenin, Správná věc a stal se jedním z básníků spoluurčujících vývoj moderní poezie. Vynikl i jako dramatik zdařilým pokusem o masový scénický projev v dramatu Mysteria buffa a divadelními satirami Štěnice a Ledová sprcha. Originálním ruským futuristou byl básník Velemir Chlebnikov ( ), jehož Majakovskij vysoko cenil jako experimentátora, který ve své tvorbě odkryl netušené možnosti ruského jazyka a verše (Víla a skřítek, Válka v pasti, Noc před sověty). Futuristé byli anarchističtí bourači konvencí, vyznavači pohybu, techniky a rychlosti. Absolutně se distancovali od minulosti a likvidovali poklidnou harmonii umění. Našli nový výraz pro pohyb rozložením předmětu na jednotlivé fáze dynamickým opakováním. Jejich mluvčí, italský básník Filippo Marinetti, shrnul jejich postoje v Manifestu futurismu uveřejněním v roce 1909: Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu - o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými hadům s výbušným dechem. Řvoucí automobil, jenž jako by se řítil po dělových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky. Musíme se osvobodit od svých starých formulí! Musíme zničit vše, co je v nás ještě statického, klidného, včerejšího! Výňatky z Manifestu futuristických malířù (napsaného koncem února 1910) a z Technického manifestu (napsaného ) 2

3 CHCEME 1. zničit kult minulosti, posedlost starobylostí, pedantství a akademický formalismus 2. hluboce pohrdat všemi formami napodobování 3. velebit všechny formy originality, byť by byly sebetroufalejší a sebeagresivnìjší 4. čerpat odvahu a pýchu v nicotném nařčení z bláznovství, jímž šlehají a umlčují novátory 5. považovat umělecké kritiky za zbytečné a škodlivé 6. povstat proti tyranii slov harmonie' a dobrý vkus', výrazù natolik pružných, že jimi lze snadno ztrhat díla Rembrandtova i Goyova 7. vymést z ideálního pole umění všechny již otřepané motivy a náměty 8. vyjádřit a oslavit dnešní život, neustále a bouřlivě přetvářený vítěznou vědou PROHLAŠUJEME 1. že v malířství je naprostou nutností vrozený komplementarismus, tak jako v poezii volný verš a v hudbě polyfonie 2. že je nezbytno obecnou dynamičnost vyjadřovat jako dynamický pocit 3. že ke znázornění přírody je zapotřebí upřímnosti a panenské čistoty 4. že pohyb a světlo narušují hmotnost těles BOJUJEME 1. proti patině a glazurám, jež mají dodat obrazùm starobylý vzhled 2. proti povrchnímu a elementárnímu archaismu, který se zakládá na vybarvování ploch a který redukuje malířství na nemohoucí, dětinskou a groteskní syntézu 3. proti klamnému futurismu secesionistù a nezávislých, z nichž se ve všech zemích stali představitelé nového akademismu 4. proti aktu v malířství, právě tak odpornému a skličujícímu jako cizoložství v literatuře Výňatek z Manifestu futurismu uveřejnìného v pařížském Figaru 20. února 1909: 1. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost. 2. Hlavními prvky naší poezie budou odvaha, statečnost a revolta. 3. Literatura až dosud velebila pasivní rozjímání, extázi a spánek, my chceme oslavovat výbojný pohyb, horečnatou nespavost, poklus, salto mortale, facku, úder pěstí. 4. Prohlašujeme, že se nádhera světa obohatila o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou velkými rourami podobnými hadùm s výbušným dechem. Řvoucí automobil, jenž jako by se řítil po dělových nábojích, je krásnější než Nike ze Samothraky. 5. Chceme opěvovat člověka držícího volant, jehož ideální osa prochází Zemí vrženou na okruh oběžné dráhy. 6. Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly. 7. Krása je už jenom v boji. Neexistuje mistrovské dílo bez známek útočnosti. Poezie musí být prudkým útokem proti neznámým silám, výzvou, aby se podrobily člověku. 8. Jsme na nejzazším mysu staletí. Proč se ohlížet zpět, když máme vyrazit temné dveře Nemožného? Čas a Prostor včera zemřely. Žijeme už v absolutnu, neboť jsme již stvořili věčnou, všudypřítomnou rychlost. 9. Chceme oslavovat válku - jedinou hygienu světa - militarismus, patriotismus, destruktivní čin anarchistù, krásné myšlenky, které zabíjejí, a pohrdání ženou. 10. Chceme bořit muzea, knihovny, potírat moralismus, feminismus a všechny oportunistické a utilitární ničemnosti... Považujte nás za blázny. Jsme však primitivové s novou, zcela proměněnou sensibilitou. Mimo prostředí, v němž žijeme, vládne jen tma. My futuristé stoupáme k nejvyšším a nejzářivìjším vrcholkům a prohlašujeme se za pány Světla, neboť pijeme již z pramenù Slunce Antonio Saint Elia studie měst budoucnosti, koncentrace do polyfunkčního celku křížení dopravy, hluboce promyšlené, rozvíjení těchto myšlenek po 2SV v 60.letech 20.stol skupina Archigram 3

4 vyjádření pohybu doby, rytmu moderní civilizace, uvolnění fantazie, budoucnost futuristé se dostali do smyčky současnost je ihned minulostí, tudíž ztrácí význam Umberto Boccioni 1910 Město se probouzí, Elastičnost ( Reggio Calabria, Itálie Sorte, Itálie) Italský sochař futurismu Umberto Boccioni se zabýval zachycením pohybu. Ve svých sochách lidí nezobrazoval ani tak postavu samotnou, jako spíše vzdušnou turbulenci, která postavy pomyslně oklopovala. Oblé a zaostřené tvary Boccioniho děl svým podáním jen podporují dojem dynamického smyslu síly. O svém umění a idejích futurismu Boccioni napsal: "Chceme ukázat živé předměty v jejich dynamickém růstu... všechny již užité předměty musí být zavrhnuty, aby daly prostor našemu vířivému životu z oceli, pýchy, horečnatosti a rychlosti..." Boccioniho slibná kariéra umělce byla zastavena v roce 1916, když byl ve svých 34 letech zabit v první světové válce. Giacomo Balla 1912 Automobil v plné rychlosti, Pes na šňůře, snaha o rozfázování pohybu blízko k filmu ( Turín, Itálie Řím, Itálie) Syn fotografa, Giacomo Balla, se zpočátku zabýval výhradně litografií, malování se začal věnovat až později. Prostřednictvím svého umění se sblížil s Umbertem Boccionim, Carlem Carrou a Ginem Severinim a stal se tak jedním ze zakladatelů futurismu, jehož manifest podepsal v březnu roku Toto hnutí prosazovalo pocit pohybu v umění jakožto hlavního aspektu moderního věku a Ballovy práce samozřejmě tyto prvky obsahovalo. Po roce 1931 se Balla od futurismu odvrátil a začal se věnovat malbě ve figurativním stylu. Působil také jako sochař a navrhl mnoho kusů nábytku a podílel se na navrhování interiérů. 4

5 Expresionismus počátek v Německu , 2 skupiny Die Brücke, Der blaue Reiter - pohled do lidského nitra, vnitřní emoce - architektura antického Řecka byla pro ně zastaralou, dávno zaniklou - inspirace v pravěku, Africe (rituální motivy) - Ernst Kirschner: Umělec a model (1907) tvrdá realita, ostré přechody drsných barev tvrdé barevné plochy bez přechodů - Edvard Munch Tanec života, Výkřik - zájem o pohyb, dynamiku - kresba tzv. křišťálového domu od Bruno Tauta Swis RE (Foster) - Alpine Architektur tendence k arch. vizi která má základ v přírodě - Skleněný dům (výstava Werkbundu 1914) -ŽB centrální hmota s vloženým schodištěm + lehká kovová kce parabolického zakončení (skleněnákupole) - Erich Mendelsohn k arch. se dostal přes expresionistické malíře i jeho tvorba vychází z expresionisticky pojatých skic (neobsahují půdorys, jedná se o objemy) železárny, hutě, většinou tovární objekty - často používá motiv křivky (v nároží) - obchodní dům ve Stuttgartu (1927-8) - obchodní dům Schocken v Chemnitz - obchodní d. Bachner v Ostravě - Einsteinova věž v Postupimi cihel. kce, plastické prvky jsou sádrové) - Hans Poelzig Velké divadlo v Berlíně Michel de Clerk v Holandsku, režné zdivo, různé druhy skladeb zdiva + různé tvary, zaoblení Architektura individualistické moderny předstupněm moderních směrů, individuální přístupy architektů, které jsou později potlačeny Holandská moderna: Hendrik Petrus Berlage žák G.Sempera, režné zdivo, Burza v Amsterodamu kovová střešní kce, zajímavá vnitřní hala Francouz Toni Garnier (urbanista) otázky oddělení průmyslu a bydlení, Lyon nemocnice, stadion, jatka Německo: Josef Maria Olbrich - * Opava 1867, Secession Vídeň secesní stavba Darmstadt 1908 Kolonie pro výtvarníky výstavní prostory, místo pro hromadnou tvorbu výtvarníků nefungovalo Peter Behrens původně malíř, 1903 ředitel UMPRUM v Düsseldorfu, 1907 zaměstnanec elektrárenského podniku AEG umělecký poradce, navrhuje množství věcí (vypínače, turbínové komponenty, pouliční osvětlení,...) založil ateliér specializovaný na průmysl - budova firmy Mannesmann Düsseldorf - Německé vyslanectví v Petrohradě Berlín Turbínová hala Vídeň: Karl Fischel Nájemní dům 1909 Josef Hofmann * Brtnice u Jihlavy , Sanatorium v Purkersdorfu, Stocletův palác v Bruselu, autor mnoha nábytkových souborů, př. křeslo Mašina, Velké Losiny 1920 přestavba Zotavovny (hrázděné zdivo, stavba připomínající něm arch. 19. stol.) Otakar Novotný generačně náleží Kotěrovi, Štencův dům v Pze, 1911 režné zdivo, jednoduchá fasáda 5

6 Josef Gočár Wenkův obchodní dům v Jaroměři výrazný posun v Gočárově tvorbě, interiér dobové cítění, vztah ke kci, otevření vnitřního prostoru, dekorativní detaily řešení stropu, osvětlení,... Hradec Králové soubor škol, 1925 regulační plán HK dopravní řešení, hist. jádro výstavba okolo, dodnes aktuální, nadčasové Alois Špalek Halvsův ústav Praha Bedřich Feuerstein (významný scénograf) + Bohumil Sláma 1922 Krematorium v Nymburku Jan Víšek 1923 interiér pavilonu zemědělského muzea Jiří Kroha Mladá Boleslav, Kosmonosy Průmyslová škola (M.B.) expresionistická stavba, podobně expresionistický je Hotel na nám. v M.B. Architekt Adolf Loos Brno, Česká republika Kalksburg, Rakousko prosince se narodil v Brně v rodině kamenosochaře studuje Královskou státní průmyslovou školu v Liberci, 1887 se vrací do Brna, kde studuje na Německé průmyslové škole s Josefem Hoffmannem studuje na univerzitě v Drážďanech - vyhozen cestuje po USA, návštěva Philadelphie, Světové výstavy v Chicagu návrat do Brna, později odchod do Vídně stať Ornament a zločin (vykytuje se také ve sborníku Řeči do prázdna) hlavní architekt bytové správy hlavního města Vídně po řadě realizací a zakázek odchod do Paříže návrat do Vídně, zklamán zatčen policií kvůli zneužívání mladých dívek umírá 23. srpna v nervovém sanatoriu v Kalksburgu u Vídně (autor Josef Hoffmann) přednášky Vývoj architektury III. Realizace a projekty: obchod pro Goldman & Salatsch, Graben, Vídeň, 1899 Café Museum, Operngasse a Friedrichgasse, Vídeň, 1899 Byt Leopolda Langra, Vídeň, 1901 Vlastní byt, Vídeň, 1903 Vila Karma, Montreux, Švýcarsko, Steinerovo klenotnictví, Kartnerstrasse, Vídeň, 1907 Salon Kníže a spol., Graben, Vídeň Obchodní dům Goldman & Salatsch, Michaelerplatz, Vídeň, Vila Kühner, Paierbach, Dolní Rakousko Dům Spanner, Vídeň Dům Steiner, Vídeň, 1910 Scheův dům, Vídeň, 1912 Cukrovar, Hrušovany u Brna, 1915 Vila majitele cukrovaru, Hrušovany u Brna, 1917 Vila Ruffer, Vídeň, 1922 Chicago Tribune, soutěžní projekt, 1922 Dům Tristana Tzary, Paříž, 1926 Vila Moller, Pötzleinsdorf, Müllerova vila, Praha, 1930 Goldman & Salatsch (Looshaus) Autor: Adolf Loos Místo: Michaelerplatz 3, Vídeň, Rakousko Realizace: Jedna z mála větších realizací, ve které mohl otec moderní architektury Adolf Loos představit své nadčasové myšlení o architektuře, stojí v centru Vídně na Michaelském náměstí přímo naproti Hofburgu, vládního centra tehdejší rakousko-uherské monarchie. Právě tato situace probudila živou diskusi o stavu architektury na počátku tohoto století. Roku 1908 publikoval Loos svou stať Ornament a zločin. Hlavní dogmata představená v tomto díle zhmotnil do pevného skupenství právě v obchodním domě pro krejčovskou firmu Goldman & Salatsch. Obchodní piano nobile domu je v exteriéru obloženo mramorem a již na kompozici okenních otvorů můžeme sledovat Loosův raumplan. Horní patra jsou pojednána v čistě bílé omítce, jejíž prolamování okny připomíná oblíbené přirovnání "kanálové mříže", kterou můžeme mimojiné vidět i na sídle DPmB v Brně na Novobranské. Kvalitní volba materiálů, prostorový koncept obchodních prostor, nadčasová fasáda a duchové oko velkého mistra zapsaly tento dům do análů světové architektury. Pravda vítězí... 6

7 Místo: Larochegasse 3, Vídeň, Rakousko Realizace: 1912 Jedna z prvních obytných realizací mistra prostoru Adolfa Loose ve Vídni. Až nezvykle modulový dům velmi dobře využívá pochozích teras, které významnou měrou rozšiřují obytný prostor a poskytují další příklad propojení exteriéru s interiérem. Jasný dispoziční koncept se promítá i na fasádu - vertikála schodiště a jednotlivá patra jsou ústředním konceptem domu. Modul 4x4 je místy patrný i na kompozici okenních otvorů. V nejvyšším podlaží se nachází samostatný byt. I přesto, že stavebník nerealizoval všechny mistrovy prostorové objevy (různé výšky místností, vertikální kontinuální prostory, systémy schodišť aj.) lze Scheův dům zařadit ke klasickým ukázkám Loosových moderních vil, které až nepříjemně znepokojují myšlení architektů i po 90 letech... Müllerova vila Autor: Adolf Loos Místo: Nad hradním vodojemem 14, Praha, Česká republika Realizace: Müllerova vila v Praze-Střešovicích v ulici Nad hradním vodojemem 14, dílo architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty z let , patří nepochybně k nejvýznamnějším památkám moderní architektury ve střední Evropě. Vyvrcholila v ní Loosova koncepce Raumplanu; architektovy dovednosti uvidět nejprve prostor "duchovým okem", jak to Loos vyjádřil v roce 1898 v eseji "Das Prinzip der Bekleidung", a umět přitom hrát šachy v trojrozměrné prostorové šachovnici - jak o tom psal přímo v průběhu prací na Müllerově vile, v roce 1929, v nekrologu vídeňského truhláře Josefa Veillicha. Vynikající architekturu by Loos ani Lhota nevytvořili bez mimořádného souznění se svými klienty, bohatým stavebním podnikatelem Františkem Müllerem a jeho chotí Miladou. Müllera jeho nové sídlo tolik nadchlo, že dokonce zamýšlel napsat o Loosovi knihu, na které se měli podílet ještě historik umění Antonín Matějček a spisovatel Bohumil Markalous-John. Osudy vily po politickém převratu v roce 1948 nebyly šťastné. Zabavil ji stát. František Müller (+1951) a paní Milada (+1968) mohli nadále užívat jen několik místností. V padesátých letech dům sloužil jako depozitář pražského Uměleckoprůmyslového muzea. Později v něm sídlilo Státní pedagogické nakladatelství a od roku 1976 archív Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ. Velkou část Loosova mobiliáře tehdy zachránilo Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní galerie, Západočeská galerie v Plzni a zaměstnanci Pražského ústavu památkové péče. Prostor vily po roce 1976 zaplnily skříně a regály. Nevhodnou adaptací prošly místnosti pod střechou. Konstrukce domu, obklady stěn a stropů, tapety i velké soubory vestavěného nábytku sice pomalu chátraly, ale naštěstí většinou zůstaly nedotčené. Mnozí čeští architekti, památkáři i historici umění si uvědomovali velkou hodnotu Loosova a Lhotova díla a vytrvale na ni upozorňovali. V době, kdy brněnský architekt František Kalivoda pronesl výzvu k rekonstrukci vily Tugendhat od Ludwiga Miese van der Rohe, vystoupila pražská historička architektury Marie Benešová s požadavkem, aby také Müllerova vila byla upravena "do původního stavu", včetně nábytku a obrazů ze sbírky bývalého vlastníka (1969). Rovněž stát tehdy prohlásil Müllerovu vilu za kulturní památku. Trvalo však dalších třicet let, než změněné politické poměry dovolily ideu obnovy uskutečnit. Spoluvlastník vily, město Praha, odkoupil v roce 1995 zbývající díl domu od dcery paní Müllerové. Obnovou Loosovy a Lhotovy stavby pak město pověřilo Muzeum hlavního města Prahy. V roce 1997 toto muzeum vypsalo soutěž na projekt rekonstrukce domu, ve které zvítězil pražský ateliér Václava Girsy. Rostislav Švácha, psáno pro časopis Stavba 7

8 Haus Steiner Autor: Místo: Adolf Loos St. Veit-Gasse 10, Vídeň, Rakousko Realizace: 1910 Rakouská malířka Lilly Steiner si nechala navrhnout svou vídeňskou vilu výstředním Adolfem Loosem. Jako jedna z prvních tak mohla okusit mistrův Raumplan. Dům se sice tváří do ulice jako dvoupatrový, pohled ze zahrady nám však poodhalí ještě jedno "podkrovní" patro. Střecha domu je segmentová (rok 1910!!!) krytá plechovou krytinou (rok 1910!!!). Okenní otvory jsou navrženy nikoli podle vnějšího působení, nýbrž dle nároků vnitřního provozu (rok 1910!!!). V současnosti slouží vila svému účelu, tedy bydlení. Narozdíl od brněnské vily Tugendhat nebo Müllerovy vily v Praze není přístupná veřejnosti, což je škoda. Každopádně je ale skvělé, že ve své době výstřední dům, na který se někteří lidé dívali skrz prsty, je schopen i po 100 letech plnit svou funkci. Tady se prostě ukazuje, že Loos nebyl žádný béčko a viděl pravdu. Jan Kotěra, význam a architektonické dílo Brno Praha V letech studium stavitelství na německé průmyslové škole v Plzni, v l stavitelská praxe, studuje architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni u O. Wagnera. Na základě získání Římské ceny cestuje po Itálii, kresby z cesty poté vystavuje u Topiče v Praze v roce Nadále žije a pracuje v Praze. Od r učí jako zástupce prof. B. Ohmanna ve speciální škole pro architekturu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde je r jmenovám profesorem. Roku 1910 odchází na pražskou Akademii výtvarných umění, kde působí jako profesor architektury až do své smrti (v letech , a jako rektor). Je též generálním komisařem uměleckých výstav v Benátkách (1910), v Římě (1911) a v Mnichově (1913). Pro český zemský výbor pracuje v l jako regulační expert. Roku 1907 zakládá časopis pro moderní architekturu Styl, r zakládá Svaz českého díla. V roce 1926 se koná v Mánesu jeho souborná posmrtná výstava. Jan Kotěra byl architektem mezinárodního významu, vůdčí osobností české moderní architektury. Jeho rané stavby mají secesní charakter s ornamentálním, často folklórním dekorem. Pozdější Kotěrovy stavby již sledují ryzí účelnost, mají však vždy vysokou výtvarnou kvalitu s rysy vznosnosti až monumentality. Ve svých veřejných i bytových stavbách spojoval výtvarná umění (sochařství, malířství, design) s architekturou v nedílný celek, v němž architektura vždy hrála vedoucí uměleckou roli. Kotěrovy stavby mají čistou přehlednou dispozici, tvarovou pestrost, výtvarnou logiku a vždy velkou a neotřelou nápaditost. Většina jeho budov se vyznačuje asymetrickou leč vyváženou kompozicí, 8

9 zvýrazněnou tektonikou a využíváním neomítnutého režného zdiva. Kotěra spojoval ve své osobě schopnosti výborného stavitele a vynikajícího architekta - výtvarníka. Též jako kreslíř, grafik, akvarelista a uměleckoprůmyslový výtvarník byl nenapodobitelný; jeho projekty samy o sobě jsou nádhernými výtvarnými díly. Konečně nelze opomenout, že jako vlivný pedagog i projektant vychoval celou generaci našich špičkových architektů. přestavba zámku v Červeném Hrádku u Sedlčan v duchu pozdní gotiky, Peterkův dům, Václavské nám. čp. 777 v Praze, ve slohu rané secese instalace výstav: Rodin v Praze, 1902, České umění na Světové výstavě v St. Louis, 1904 secesní býv. Okresní dům, dnes součást hotelu Bystrica, Hradec Králové, Národní dům, Prostějov, secesní fasáda dvojdomu čp , náměstí v Jindřichově Hradci Vodárna s věží, Praha-Michle, Baarova ul., Obdobná vodárna s věží, Třeboň na Kopečku, 1909 Pavilon obchodu na Jubilejní výstavě obchodní a živnostenské komory, Praha, 1908 vily: Trmalova v Praze-Strašnicích, ul. Vilová čp. 91, Suchardova v Praze-Bubenči, Slavíčkova čp. 248, Tondrova v St. Gilgenu, vila Klaus v Praze-Bubenči, Sibiřské nám. 5, čp 280, 1907 v Holoubkově čp. 123, vlastní Kotěrova vila v Praze-Vinohradech, Hradešínská ul. 6, čp výborný příklad českého raného funkcionalismu, dvě vily v Černošicích u Prahy, 1902; Máchova v Bechyni, 1910; ve Vysokém Mýtu, Rokycanova čp. 247, 1910 U Rýdlů v Dobrušce, Štencova ve Všenorech, 1921 dům E. Vanického v Kostelci nad Orlicí, 1921 rodinný dvojdům J. Groha a O. Borůvky v Praze-Hradčanech, Mockiewiczova 13-15, čp. 236 vily v Chrustenicích, Sadské, Turnově, Zlíně a další Městské muzeum, Hradec Králové, stavba, která vstoupila do dějin světové architektury Laichterův bytový dům, Praha-Vinohrady, Chopinova čp. 1543, dělnické a úřednické kolonie bytových domů: Louny, Praha-Záběhlice, Zlín, 1918 Králův Dvůr u Berouna, 1920 Hotel Grand, dnes Bystrica v Hradci Králové, 1911 kiosky na Pražském mostě v Hradci Králové, 1912 Banka Slavie, Sarajevo, Urbánkův dům zv. Mozarteum, Praha, Jungmannova čp. 748, plastiky J. Štursa býv. Všeobecný penzijní ústav, Praha, Rašínovo nábř., s J. Zaschem Lambergerův palác, Vídeň, škola architektury AVU, Praha-Holešovice, s J. Gočárem Státní vědecká knihovna, čp. 626 na nábřeží v Hradci Králové, Dům Báňské a hutní společnosti, Praha, ul. Politických vězňů čp. 1419, právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, nám. Curieových (podle Kotěrova projektu z r realizoval L. Machoň v l ) jako součást Kotěrova monumentálního projektu pražské univerzity na Starém Městě, na kterém pracoval od r až do smrti - nerealizováno řada interiérů, hrobek, uměleckoprůmyslových výtvorů (mj. též salónní vůz Elektrických podniků hl. m. Prahy z r. 1895) 9

10 Holandský neoplasticismus období od roku 1916, v holanské Leydenu se Jacobus Johannes Pieter Oud setkal a vytvarníkem Theem van Doesburgem -> 1917 vzniká sdružení malířů, sochařů a architektů DE STILJ (končí 1931) manifest hlásá nové výtvarné umění skupina vychází z pozitivního mysticismu (M.H.J. Schoenmakers: pravda znamená redukovat relativitu přirozených skutečností na absolutno, abychom absolutno nalézali v přirozených skutečnostech W. Huzsár maďarský výtvarník, titulní list časopisu Style (černobílá grafická podoba) Trust Schröderová 1924 si nechala postavit dům od Rietvelda v Utrechtu barevný interiér, i navenek Theo van Doesburg zábavní podnik Aubette ve Štrasburku Piet Mondrian: Dominující vztah v přírodě je vztah jednoho extrému ke druhému a tento extrémní se nejlépe vyjadřuje v protikladu, daném pravým úhlem. Obraz kompozice redukovat redukci na minimum snaha převést projev přírody a života na horizontálu a vertikálu, na přímou čáru a rovinnou plochu, na elementární barvy nepestré (černá a bílá) a pestré (žlutá, červená, modrá) vznik abstraktní kompozice v arch. soustavy ploch k sobě kolmých napojených, vždy H/V 1924 nástup diagonály, která výrazně oživila malířský repertoár - Antikompozice kompoziční zásady (Doesburghem shrnuté do 16 bodů) mají velký význam pro architekturu arch. má být ekonomická (odmítnutí předem dané formy) opuštění symetrie volná vzdušná skladba zdí nespoutávající vnitřní prostor uvážený proporcionální rozvrh průčelí velmi málo realizovaných budov Paul Klee městská perspektiva H/V, rovina -> prostor v architektuře omezování + prolínání prostorů, pronikání ven a dovnitř J.J.P.Oud kavárna Unie v Rotterdamu 1925, kontrast světlé a tmavé plochy, použití typografie výrazné texty Josef Kranz kavárna Era v Brně Černých Polích 1928 vliv Mies Van Der Rohe 1923 návrh vily Purismus, Le Corbusier a vliv na čs. Architekturu Le Corbusier V roce 1900 se CharIes Edouard Jeanneret-Gris začal učit rytectví a cizelérství u Charlese I'Eplattaniera na uměleckoprůmyslové škole ve svém rodišti La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku. Již v roce 1905 tam realizoval své první architektonické dílo, vilu Vallet Poté, co navštívil Itálii, Budapešf a Vídeň, se v letech seznamoval u Augusta Perreta v Paříži s možnostmi železobetonových konstrukcí a v letech získával další zkušenosti u Petera Behrense v Berlíně- K jeho raným pracím patří koncept Dom-ino z let , stavební systém sériové průmyslové výroby domků ze železobetonu, a dále vila Schwob v la Choux-de-Fonds (1916), železobetonová stavba v klasicistním hávu. V roce 1917 se přestěhoval do Paříže a změnil si jméno na Le Corbusier. Seznámil se zde také s malířem Amédéem Ozenfantem, s kterým zveřejnil manifest,aprés le cubisme" (1918) a od roku 1920 vydával časopis,l'esprit Nouveau" Mezi lety vyvíjel typové rodinné domky Citrohan,krabicové stavby s nosnými stěnami na podélných stranách, které byly ve drahé verzi vyzvednuty na nosnících. V roce 1922 se spojil se svým bratrancem Pierrem Jeanneretem, pracoval na Ozenfantově vile v Paříži a vypracoval koncept města pro tři miliony obyvatel. V roce 1923 publikoval veškeré své články z revue "L'Esprit Nouveau" v knize pod názvem Vers une Architecture'-V následující době postavil například dvojdům La Roche a Jeanneret v Auteuil (1923), sídliště v Pessacu (1925), dům Cook v Boulogne-sur-Seine (1926) a vilu Stein v Garches (1927). Jeho pavilon L'Esprit Nouveau na pařížské mezinárodní výstavě dekorativních umění v roce 1925 představoval modelový stavební základ velkého obytného bloku. Jeho návrhu na velkorysou přestavbu Paříže nazvaného Plan Voisin z roku 1925 dominovaly nakonec výškové budovy. V roce 1927 se zúčastnil soutěže na projekt ženevského paláce Společnosti národů a výstavy Werkbundu ve Stuttgartu- Weissenhofu se dvěma obytnými domy, na které se pokusil aplikovat svůj pětibodový program nové, současné architektury, dům na pilotech,rovná střecha se zahradou, volný půdorys, horizontální pásová okna a volné průčelí. O rok později se le Corbusier stal zakládajícím členem Congrés Internationaux d'archltecture Moderne (CIAM). V letech postavil vilu Savoyev Poissy, bílý hranol na štíhlých sloupech s rampami a překvapujícími průhledy ve vnitřním prostoru. Následovalo Cité de Refuge Armády spásy v Paříži ( ) a pavilon Cité Universitaire v Paříži ( ). Pro Palác sovětů v Moskvě (1931 navrhl halu, zavěšenou na širokém parabolickém oblouku.v roce 1935 navštívil poprvé USA a vytvořil 10

11 další koncept plánování města pod názvem La Ville radieuse (Zářící město). Jeho plány na ministerskou budovu pro Rio de Janeiro a centrálu Spojených národů v New Yorku byly nakonec provedeny Costou, Niemeyerem a Reidym, resp. Harrisonem a Abramowitzem. První přípravné práce k Moduloru, Le Corbusierem vyvinuté měrné soustavy na základě zlatého řezu a proporci lidského těla, vznikly v roce 1942 V roce 1944 zveřejnila Athénská charta úvahy a požadavky k soudobému funkčnímu městu. které CIAM sestavil v roce 1933, a které v roce 1941 Le Corbusier dále rozvinul. Významný experiment v masové bytové výstavbě představoval Unité d'habitation v Marseille ( ), komplexní výškový dům na masivních pilotech s 337 bytovými jednotkami, obchodní ulicí, s vybavením pro volný čas a komunikací. Stavby dalších Unités pokračovaly v Nantes-Rezé ( ), v Berlíně ( ) a Meaux ( ).K pozdějším Le Corbusierovým dílům, expresivně tvarovaným skulpturálním stavbám, které už také neměly prototypické znaky jeho předválečných staveb, patří poutní kople Notre Dame du-haut v Ronchamp ( ), dominikánský klášter Sainte-Marie-de-la Tourette v Evreux-sur- L'Arbresle ( ) a rovněž budova Nejvyššího soudu v indickém Čandígarhu ( ). V letech pracoval s Maxwellem Fryem a Jane Drewovou na plánu využití volných stavebních ploch v tomto městě. V Americe postavil jen Centrum výtvarného umění v Cambridgi v Massachusetts, jež bylo dokončeno v roce Le Corbusier nepatří jen k nejvýznamnějším architektům 20. století byl také vynikajícím teoretikem a malířem. Bauhaus / škola a představitelé / učilištěm a střediskem moderní výtvarné práce kořeny: 1906 UMPRUV ve Výmaru Henry Van De Velde jeho nástupcem Walter Gropius sloučil Van De Veldovu školu a výmarskou akademii VU Bauhaus; výrazně levicový charakter program z roku 1919 Konečný cíl vší výtvarné činnosti je stavba. Architekti, sochaři, malíři, všichni se musíme vrátit k řemeslu. vyučení se řemeslu je základem výuky Bauhausu 1.období silný vliv expresionismu, Výmar 2.období Desava nový školní areál, rozčleněn na fční celky (W.G.) + domky pro učitele 3.období Berlín > soukromá škola, rozpuštěna po nástupu fašismu metoda Vorkurs, výuka, přispěl k formulaci a šíření nových výtvarných koncepcí cíl: spojit možnosti průmyslové a uměleckořemeslné ředitelé: W.Gropius, H.Meyer, L.M.v.d.Rohe Walter Gropius ( ) - nejvýznamnější, arch. - * Berlín, otec architekt, VUT v Mnichově, Berlíně, v ateliéru P.Behrense, do 1923 spolupracoval s A.Meyerem - důkladně promyšlený program industr. stavebnictví na základě prefabrikovaných dílců - spolu s A.Meyerem Továrna Faguswerk v Alfeldu ( ) továrna na kopyta, 1.důsledně moderní stavba, skelet (předznamenání závěsových stěn), max. prosvětlení velkými okny, vzdušné, čistě účelové - + A.Meyerem: Vzorová továrna na výstavě německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem - po válce se ujímá budování a řízení Bauhausu - Nová budova školy v Dessau ztělesněním ideálů moderní architektury, vše řešeno z hlediska praktické potřeby + domky pro učitele + jeho vlastní vila - výstavba sídliště Törten v Dessau vyzkoušel typizaci emigroval do Anglie 1937 profesor na americké univerzitě - v Americe dělnická sídliště, urban. koncepce (okrsky, společné centrum) vl. dům Chamberlainův dům Hannes Meyer ( ) - 1 z hl. představitelů f. - * Basilej, tvoří v Německu, v Basileji - škola V Bernau u Berlína ŽB, pavilónová struktura - projekt pro školu sv. Petra v Basileji - od ředitelem Bauhausu prof. v Moskvě - sídliště Friedhof Marcel Breuer - moderní funkcionalistické interiéry (ve vile W.G.) detaily (příbory, svítidla, nádobí) nábytek 11

12 Ludwig Mies Van Der Rohe ( ) - * Cáchy, syn kameníka, samouk do Berlína (u arch. Bruna Paula) - pak u P.Behrense zde poznává moderní techniku, účelové řešení průmyslových staveb Perslův dům zcela v duchu klasicismu projekt skleněného mrakodrapu, princip kost a kůže - vliv de STILJ, Wrighta, 20.léta funkc. - výstavba sídliště Weissenhof v Stuttgartu - Německý pavilon na mezinárodní výstavě v Barceloně - tok prostorů - vila Tugendhat ( ) - působení prostoru, ušlechtilé materiály ředitel Bauhausu Amerika většinou kovové stavby mrakodrapy - návrh správní budovy podniku Bacardi v Santiagu de Cuba, 1958 Konstruktivismus ke konci carského Ruska architektura ve znamení historismu, secese a moderny jako v jiných evropských zemích VŘSR touha po novém stylu architektury a soužití - projekty zpočátku jen vize, problémy s klimatem inspirace mezinárodním funkcionalismem potřeba nalezení kompromisu - umění pro masy pracujících - vize měst-satelitů kolem země, doprava osob v kapkách - velká pozornost věnována kolektivním obytným domům (inspirace Le C.) Vladimir Tatlin 1920 pomník III. internacionály nosná kce dvojitý spirálový plášť v 1 směru svislý, v 2. nakloněný, nesl by 3 skleněná rotující tělesa spodní krychle (zákonodár. shromáždění), Jehlan (výkonné orgány), nahoře Válec (info büro) arch. jako pohybující se stroj Kazimir S. Malevič názory podobné de STILJ, malíř suprematismu, 1913 Černý čtverec na bílém pozadí tvořil tzv. ARCHITEKTONY původem abstraktní a bezúčel. kompoziční studie (pak chápal jako studie arch.), modely, kresby, zařazuje ho to po bok holandských neoplast. Elieser Markovič Lysický (El Lysickij) Byl v kontaktu s Ev. studoval architekturu v německém Darmstadtu po návratu 1917 VCHUTEMAS moskevská avantgar. škola žil v Německu, Přednášel na Bauhausu, kontakty s DE STILJ přes něj novinky do Ruska a naopak 1930 kniha Rusland v Němčině popularizace Ruska oleje na plátně Prouny (Proun 1, Proun 2,...) horizontální mrakodrapy žehličky mraků 1932 nosný směr ruské arch. soc. realismus 1933 Hitler u moci v Německu Viktor a Alexandr Vesninové - návrh na nejvyšší komisariát do Moskvy na Rudé náměstí celá Moskva se pod tím ztrácí - návrh na Palác práce v Moskvě lana, technicistní prvky - návrh budovy Leningradské Pravdy v Moskvě (vydavatelství novin) 1924, kovová kce s velkými skleněnými plochami, demonstrování pohybu, ruchu a času, manifestace strojové estetiky v arch., výtahy na fasádě, texty, desková časomíra, reflektor na střeše, (předpověděli tím plno věcí) Černikov vize blízké funkcionalismu lanové struktury, stožáry Leonidov návrh Leninova institutu v Moskvě Melnikov 1925 sovětský pavilon na výstavě v Paříži, klub Rusakovových závodů v Moskvě - ŽB 12

13 Architektura funkcionalismu konstrukce, teorie, programy Frank Lloyd Wright Roku 1887 získal titul inženýra na Wisconsinské univerzitě v Madisonu. Mimo to pracoval u D. Conovera a Josepha L Silsbeea, dříve než v roce 1888 vstoupil do ateliéru Dankmara Adlera a Louise Sullivana, kde pracoval především na projektech obytných domů. Brzy samostatně projektoval. Již v roce 1889 si zařídil na předměstí Chicaga Oak Park" studio. V roce 1893 se stal na přechodnou dobu spolupracovníkem Cecila Corwina, než si konečně roku 1896 otevřel vlastní ateliér. V roce 1894 začal pracovat na prvním z řady tzv. prériových domů - na Winslow House v River Forest v Illinois. V článku nazvaném Domov v městě prérie v časopise Ladies' Home Journal z roku 1900 prezentoval jejich typické znaky: volné včlenění do prostředí, daleko přesahující střechy, horizontální okenní pásy a volně utvářený půdorys kolem centrálního krbu. Patří mezi ně Willitts House v Highland Parku v Illinois ( ) a Martin House v Buffalu nedaleko New Yorku (1904) Zde postavil také plně klimatizovanou správní budovu Larkin Building ( ) s otevřenou dvoranou a galeriemi kolem vysoké centrální haly. Poté následovala železobetonová stavba kostela unitářů v Oak Park u Chicaga (1904). Mistrovská díla prériových domů představují Robie House v Chicagu ( ) s rytmem horizontálně přečnívajících tenkých střešních desek a Coonley House v Riverside v Illinois ( ). V roce 1909 opustil rodinu a odcestoval do Evropy, kde se jeho dosavadní tvorba na výstavě v Berlíně (1910) spolu s publikací nazvanou Provedené práce a návrhy Franka Lloyda Wrighta stala snad nejdůležitějším impulsem pro evropskou architekturu. V Americe uvedl v život roku 1911 asociaci Spring Green ve Wisconsinu a postavil tam dům nazvaný Taliesin, který během let třikrát vyhořel, Wright ho ovšem vždy znovu postavil. V letech vystavěl s Antonínem Raymondem za použití nového, vůči zemětřesení odolného konstrukčního systému hotel Imperial v Tokiu. V letech postavil Wright v Los Angeles robustní, do sebe uzavřený Barnsdallův dům, jehož ornamentální motivy odvodil z mayské kultury. Uplatnil zde prefabrikované textilní bloky" z betonu, které zde vyvinul a později užil na Millardově domě v Pasadeně ( ). V období, kdy neměl dostatek zakázek, soustředil svou pozornost k urbanismu a pod názvem Broadacre City (1932) představil model rozptýleného města, založeného na automobilové dopravě. K jeho nejgeniálnějším pracím bezesporu patří dům Fallingwater v Pensylvánii ( ), který byl postaven na skalách přímo nad vodopádem. V období světové hospodářské krize vyvinul Wright nový typ domu, tzv. Usonian House, nepříliš nákladný plochý dům pro jednotlivce, který mohl být proveden v mnohočetných variantách. Usonia bylo Wrightovo osobní synonymum pro Ameriku. Pro chemický podnik S. C. Johnson & Son vytvořil v Racine ve Wisconsinu v letech správní budovu, navenek uzavřenou, s hřibovitými železobetonovými sloupy ve vnitřním prostoru a rovněž laboratoř se skleněným obložením ( ). Poté postavil Price Tower v Bartlesvillu v Oklahomě ( ), svou jedinou výškovou budovu. Neobyčejné tvary užil u spirálovitého Guggenheimova muzea v New Yorku ( ) a u ocelové, skleněné a plastové konstrukce synagogy Beth Sholom v Elkins Parku u Filadelfie ( ). Wright navrhl přes 800 staveb a v četných článcích a knihách formuloval své teze o organickém stavebním umění v demokratické Americe, například v časopise Architectural Record pod názvem In the Cause of Architecture, rovněž v publikacích When Democracy Builds (1945), v The Future of Architecture (1953) a The Living City (1958). Architektura funkcionalismu architekti, evropské příklady Ludwig Mies van der Rohe Po absolutoriu Domschule a průmyslové školy v Cáchách ( ] navrhoval mladý Mies štukové ornamenty pro továrnu na interiérové dekorace. V roce 1905 odešel do Berlína, kde byl zaměstnán nejdříve u Bruna Paula a pak u Petera Behrense ( ). U posledně jmenovaného pracoval tehdy také Walter Gropius a Le Corbusier. V roce 1911 převzal vedení stavby německého vyslanectví v Petrohradě. V témže roce se přestěhoval do Haagu a přijal zakázku na venkovský dům pro manželský pár Kröller-Müller, který ovšem nebyl postaven. V Nizozemsku poznal také Hendrika Berlageho. V roce 1913 se vrátil zpět do Berlína, otevřel si vlastní ateliér, ale během války ho okolnosti zavedly do Rumunska. Pro soutěž na věžový dům v Berlíně v roce 1921 vypracoval programový návrh skleněného domu, který měl v půdorysu přibližně tříboká křídla, umístěná kolem kruhové zásobovací šachty, železobetonovou konstrukci s plně prosklenými vnějšími stěnami a byl bez jakéhokoliv výškového členění. Bezprostředně poté následoval model třicetipatrového skleněného domu na nepravidelném, zatočeném půdorysu, a návrhy na kancelářskou budovu z železobetonu, kterou kolem dokola obtáčela pásová okna. V roce 1922 se stal členem Novembergruppe a začal užívat jméno Mies van der Rohe. Společně s Theo van Doesburgem, EI Lisickým a Richterem vydával v roce 1923 časopis G" a zabýval se návrhy na dva londýnské domy z pálených cihel, jejichž daleko vybíhající zdi a volné půdorysy pronikavě změnily bytovou typologii. V roce 1926 se stal viceprezidentem německého Werkbundu, převzal vedení výstavy ve Stuttgartu-Weissenhofu a v roce 1927 tam postavil obytný blok s železobetonovou konstrukcí. Pro továrníka s hedvábím Hermanna Langeho postavil v letech vilu v Krefeldu a ve stejné době německý pavilon pro mezinárodní výstavu v Barceloně (1929); kontinuální prostor tvořený chladnými materiály, mramorem, travertinem, sklem a ocelí. V roce 1930 postavil vilu Tugendhat v Brně, u které - poprvé v případě obytného domu - použil řešení volného prostoru po vzoru barcelonského pavilonu. Stejně jako na výstavě ve Stuttgartu a v Barceloně doplnil vzhled domu nábytkem z ocelových trubek a ocelových pásů, podle svého vlastního návrhu. Od roku 1930 vedl v Desavě Bauhaus až do jeho uzavření v říjnu Pokusy vést dále tuto instituci v Berlíně ztroskotaly. V roce 1938 emigroval do USA a stal se ředitelem architektonického oddělení na pozdějším Illinoiském technologickém institutu v Chicagu. Pro nový kampus tohoto institutu vypracoval v roce 1940 komplexní plán výstavby s přísně pojatými jednotlivými objekty pro výuku a výzkum, které byly dokončeny na konci padesátých let: budova ústavu pro výzkum minerálů a kovů je z roku 1943, ústav chemie a Alumni 13

14 Memorial Hall z roku 1945 a Crown Hall, centrum a završení komplexu, pochází z roku Víkendový dům pro Edith Farnsworthovou v Planu v Illinois z let koncipoval jako celý ze skla; terasové, podlahové a stropní desky drží bílé podpěry a dům se tak jakoby vznáší nad zemí. K dalším návrhům skleněných budov patří dům Caine (1950) a kvádrový dům 50 krát 50" ( j. Současně vznikly i mrakodrapy z oceli a skla, známá dvojice výškových obytných domů na Lake Shore Drive v Chicagu s rastrovanými zavěšenými fasádami, poté následoval obytný výškový dům na Commonwealth Promenade a dům 900-Esplanade-Apartments. K nejvýznamnějším pracím Miese van der Rohe dále patří budova Seagram v New Yorku ( ), kterou postavil společně s Philipem Johnsonem, a Nová národní galerie v Berlíně ( ). Architektura funkcionalismu v Čechách - rychle a hodně se u na rozšířil, vysoká úroveň - 4 hlavní střediska moderní architektury: Praha, Hradec Králové, Brno, Zlín - Karlova univerzita na Albertově Budova patologického ústavu 1920 Alois Špalek přešel od purismu k funkcionalismu Oldřich Tyl ( ) - 1 z průkopníků - Internátní budova na Žižkově jeden z prvních ŽB skeletů u nás - + Josef Fuchs Veletržní palác v Praze ( ) užití pásových oken Jan E.Koula propagace naší arch. v zahraničí - publikace: Obytný dům dneška (1931), Nová česká architektura 1940 Josef Havlíček K.Honzíkem, budova všeobecného penzijního ústavu v Pze na Žižkově Josef Kittrich OD Bílá Labuť Max Urban filmové ateliéry na Barrandově Jaroslav Fragner budova pojišťovny Merkur Josef Gočár období kubismu, moderny, funkcionalismu - Kostel sv. Václava v Praze Vršovicích, tvořil hlavně v HK meziválečná výstavba (školy, budova ředitelství státních drah) Jiří Kroha - v Brně, období kubismu a purismu, obytné stavby + výstavní objekty architektura sekce Levá fronta Jindřich Kumpošt - Brno Komplex Nemocenské pojišťovny na Veveří - obytné domy v Brně Táboře Otto Eisler - budova bývalé pojišťovny Fénix na Běhounské Bohuslav Fuchs Kotěrův žák - Brno, krátké období moderny -> funkcionalismus - hotel Avion - budova Moravské banky - lázně v Zábrdovicích - nádražní pošta Josef Polášek - soubory obytných domů na Vranovské ulici, Táboře - Hviezdoslavova škola na Křídlovické Mojmír Kyselka st. - školy na Zemědělské Bedřich Rozehnal - zdravotnické stavby - dětská fakultní nemocnice v Brně 14

15 Josef Kranz - kavárna ERA - kino Avia (Slovan) Architektura funkcionalismu na Moravě Brno Žákova vila v Masarykově čtvrti Zlín architektura určená užitím jednotného modulu (vyžadován ze strany Baťových závodů) celá výstavba 1 stavebník místy až příliš jednotný charakter František L. Gahura 1.zákl. 9tiletá škola, Velké kino a Dům Umění 1933 Vladimír Karfík spolupráce s Wrightem Společenský dům výškové administrativní budovy, OD Tradicionální architektura 20. století v Evropě, USA a českých zemích mezi světovými válkami - odpor k secesi, obnovení historických koncepcí, výrazné zjednodušení forem - proti levné moderní architektuře bez dekoru, upřednosťnoval tradiční materiály, zdání honosnosti, stálosti a solidnosti (banky, admistr., vily,...) - nový historismus v USA 1893 se v Chicagu konala světová výstava Kolubijská expozice Daniel H.Burnham (FlatIron Building v NY) se oportunisticky přizpůsobil vkusu New Yorku a řídil výstavbu za účasti a v duchu pařížských architektů, rozsáhlý komplex rovzžen podle pravidel klasicistní výstavby, obrovský ohlas výstavy Američané okouzleni tím co bylo v Evropě zcela běžné, vybudované dlouhou historií, jevilo se jim to jako ztělesněná krása. Do 30.let zůstala americká architektura konzervativní a bezvýznamná. - v Evropě od roku 1905 taktéž veřejné budovy stavěny v klasicistním pojetí Palác Společnosti Národů v Ženevě (Nénot, Flugheimer) Francie - Auguste Perret Rusko Leninovo Mauzoleum v Moskvě, původně dřevěné, potom přestavěno do kamene Divadlo Rudé Armády památník Palác Sovětů Jovan, Ščukov, Gelfreich měl být 320 m vysoký, socha Lenina 60m Německo - u moci Hitler - upřednosťnoval tradiční materály i formy, inspirace německým klasicismem - přestavba Berlína nové říšské kancléřství + říšský sněm 2 hlavní body m kupole parlamentu 1936 Mnichov Hnědý dům (dnes Hitlerův) Stadion strany NSDAP v Norimberku - motiv osvětlené architektury, vlajky celoplošně přes sténu, reflektory, oheň, filmové experimenty světová výstava v Paříži 1937, v tradičním prostředí kolem Eiffelovy věže Český pavilon Jaromír Krejcar Hlavní výstavní pavilon Auberte Německý výstavní pavilon Speer Pavilon SSSR Boris Bofan Italský výstavní pavilon v Itálii od 1924 moderní funkcionalistická architektura, ovšem úzce spojena s fašismem, postupně se stává tradicionálnější Terragni (Casa del Fascio) EUR 15

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/ TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY Volný plán /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 2012/13/ Přednáška navazuje na dvě předchozí části o Strukturálním plánu, reprezentovaném dílem L. Khana a o Raumplanu A. Loose. Volný plán

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full Variace č.: 739 Guggenheimovo muzeum, New York, USA 3.5.200 0:02:4 4 z 59 764 2 vysílač na Ještědu, Liberec, Česká republika 794 3 Habitat, Montreal,

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/

TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY. Volný plán. /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/ TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY Volný plán /doc. Michaela Brožová pro NS 1, 10/2011/ Přednáška navazuje na dvě předchozí části o Strukturálním plánu, reprezentovaném dílem L. Khana a o Raumplanu A. Loose. Volný plán

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

ADOLF LOOS a RAUMPLAN

ADOLF LOOS a RAUMPLAN ADOLF LOOS a RAUMPLAN ADOLF LOOS a RAUMPLAN MAURIZIO PEZO SOPHIA VON ELLRICHSHAUSEN ARCHITEKT A DESIGNÉR ESEJISTA A BŘITKÝ KRITIK GURU LIFESTYLU DANDY SVĚTOOBČAN Chci-li jísti perník, zvolím pravoúhelník

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v r{mci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarn{ výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíkov{ sousedikova.obl@seznam.cz leden 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea

Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Budova navržená jako Národní shromáždění, dostavěná jako Federální shromáždění, následně užívaná Radiem Svobodná Evropa, nyní Budova Národního Muzea Něco z historie a něco z toho, co už neexistuje nebo

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 1) Tolerování délkových rozměrů soustava tolerancí a uložení ISO, mezní úchylky, rozměrová tolerance, soustava jednotné díry, soustava jednotného hřídele, pravidla pro stanovení

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

20. století. secese kubismu futurismu dadaismu... Edward Johnston logo pro londýnské metro

20. století. secese kubismu futurismu dadaismu... Edward Johnston logo pro londýnské metro 19. Století, závěr Vlivem průmyslové revoluce zaměřené na spotřebu, prodej dochází k úpadku typografie, sazby. Koncem století na tento průmyslový a materielní přístup k životu reagovaly umělecké směry

Více

KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE. AUTOR: Matouš Erban. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch.

KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE. AUTOR: Matouš Erban. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. AUTOR: Matouš Erban VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE OBSAH: 1_ ÚVOD 2_HISTORIE 3_URBANISMUS 4_KOMPOSICE

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ

ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ Další názvy: nefigurativní umění nepředmětné umění Ke vzniku abstraktního umění došlo kolem roku 1910 nezávisle na sobě se rozvinulo v několika zemích (Francie, Rusko, Holandsko )

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Liberec - architektura 20. století

Liberec - architektura 20. století Liberec - architektura 20. století http://commons.wikimedia.org/wiki/file:star%c3%bd_je%c5%a1t%c4%9bd.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:je%c5%a1t%c 4%9Bd,_vys%C3%ADla%C4%8D,_pohled_od_jihu.jpg

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1.Významnou lokalitou prehistorické jeskynní malby

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

pomník Gustava Mahlera v Jihlavě

pomník Gustava Mahlera v Jihlavě pomník Gustava Mahlera v Jihlavě Občanské sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě V letech 2010 a 2011 si kulturní svět připomene dvě výročí spojená s nejvýznamnějším Jihlavanem,

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 1.1 ÚVODEM 1.2 VLASTNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX 1.3 OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 2.1 VÝROBNÍ PROGRAM 2.1.1 POPIS VÝROBKŮ 2.1.2 PŘEHLED

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Návrh rekonverze.. Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video. (c) 2011 - Martin Švec

Návrh rekonverze.. Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video. (c) 2011 - Martin Švec . Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video Schéma areálu Původní stavby Dostavby Bum! Demolice Koncept Původně sestava izolovaných průmyslových budov Středem vede komunikace

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení

NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení NA KŘÍDLECH VÍTĚZSTVÍ 2460 let historie architektonického soutěžení Niké (latinsky Victoria) v řecké mytologii bohyně vítězství její matkou je Styx (nenávist) jejím otcem je Pallás (boj) sourozenci Biá

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více