9/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák"

Transkript

1 9/2011 cena 39 Kč / ročník 43 Foto FLICKR design Ondřej Košťák

2 Inzerce

3 Obsah Milí čtenáři, po prázdninové přestávce se opět setkáváme nad stránkami časopisu Brána. Zářijové číslo jsme věnovali příběhům ze života. Jejich autoři se s notnou dávkou odvahy svěřují s prožitými životními situacemi, které se vyvíjely jinak, než jak by si jejich aktéři zpočátku přáli nebo představovali. Asi v životě každého z nás by se taková událost našla. Můžeme přemýšlet o tom, zda to nakonec dopadlo dobře nebo špatně. Každý z nás by měl před sebou raději jistou budoucnost než těžkopádné klopýtání přes životní překážky. Pán Bůh nás ale někdy vede cestami, které bychom si sami nevybrali, a přesto nakonec pokorně rozpoznáváme, že byly pro nás těmi nejlepšími. Nedávno jsem měl možnost seznámit se s výsledky výzkumu priorit obyvatel některých evropských států. Lidé v České republice uvedli na předních místech touhu být bohatý, mít moc a kontrolu nad jednáním lidí ve svém okolí. Tedy žít takový život, ve kterém se mohou cítit zajištěni a který pevně drží ve svých rukou. Naproti tomu severští Finové podle výsledků tohoto výzkumu nejvíce touží po nových životních výzvách, rádi vyhledávají dobrodružství, riskují a mají rádi překvapení. Zdá se tedy, že zvolání: všechno je jinak může být pro někoho spíše stresující a pro jiného naopak stimulující událostí. Věřím, milí čtenáři, že Vás potěší sdělení, že časopis Brána (dá-li Pán) bude v příštím roce vycházet tak, jak jste zvyklí. Vzhledem k chystaným a mediálně široce probíraným změnám v sazbách daně z přidané hodnoty, které nás čekají v příštím roce, bychom rádi uzavřeli předplatné na další období ještě v roce Jsme pevně rozhodnuti zachovat i jeho stávající cenu. Prosíme Vás, přihlaste se do začátku října u Vašich sborových distributorů nebo v případě individuálního odběru na adrese redakce. Jen tak Vám budeme moci spolu s listopadovým číslem zaslat faktury na rok 2012 a zajistit, že alespoň v otázce ceny časopisu Brána zůstane všechno stejné. Přeji Vám hezké čtení. Váš Jiří Sedláček, vydavatel 04 Pokračujme, vytrvejme! 06 Rozhovor Dotýkat se ruky Boží 10 Téma Všechno je jinak 20 Zápisník Badegas Castillo de Monjardin 22 Nekrolog J. R. W. Stott Globální křesťan 24 Do Písma Ale my kážeme Krista ukřižovaného 30 Polemika Stvoření a naturalismus 36 Modlitba Hyderabad příště tiráž Interpretace Bible Pavel Hošek Číslo 9/2011, ročník Bratrské rodiny 43, Českobratrské rodiny 68 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Bc. Anna Chrásková, ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, PhDr. Daniela Sedláčková, Hedvika Benáková, Mgr. Petr Grulich j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Kutílková Vydavatel: Jiří Sedláček IČ Ev. č. MKČR: E 5080 ISSN X Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. Redakce a administrace: Kodex, o.p.s., Soukenická 11, Praha 1 tel

4 SLOVO Židům 10,32-39 Pokračujme, vytrvejme! List Židům je adresován křesťanům ze židů. Byl napsán zřejmě krátce před zničením Jeruzaléma Římany v roce 70 n.l. - již započala židovská válka někdy kolem roku 67. Tito věřící byli těmito událostmi zmateni, zpochybněni ve své víře. Přihlásila se únava, deprese i určitá beznaděj. Mnohé si neumějí vysvětlit, jsou unaveni a frustrováni. Někteří zřejmě museli opustit i svoje domovy, přichází krize víry. Křesťané ze židů se k válce nepřipojili, prožívají tuto situaci velice citlivě, židé je nazvali zrádci, hrozí jim i pronásledování od státní římské moci, někteří již pronásledování v různé formě zažili. Hrozí únava, vlažnost, povrchnost, dokonce odpadnutí návratem k judaismu a k spoléháním na obětní systém určité zákonictví, návrat k překonané minulosti, ztráta živé, účinné víry. Tak i ztráta věčné odměny, pro tlaky současnosti kolísají ve víře! Naše situace Myslím, že jsme v mnohém v podobné situaci. Nějak se nám vytrácí počáteční zápal. Již jsme mnohé prožili, prošli jsme si svými dětskými nemocemi. Tlačí na nás pres doby, určité zpochybnění jasnosti víry, bezbřehost názorů a hodnot, která se dostává i do církve. Vkrádá se i krize autorit, kdy duchovní autority ztrácejí skutečnou možnost vést, upevňovat, povzbuzovat, napravovat, napomínat ty, které mají vést, a za něž nesou zodpovědnost. Naše křesťanství je i vlivem chvatu jaksi řídké, vyprázdněné, povrchní. Zůstávají nám, jako záchytné body, jen ta největší témata naší víry, menší, avšak neméně důležitá, se vytrácejí, jako při rychlé jízdě autem či v rychlíku, kdy zaznamenáváme jen ty největší a nejvýraznější objekty, budovy apod. Na službu je málo času, a věnují se jí především ti, kteří jsou již v důchodu, studenti či ti, kdo si jasně předem vymezili službu jako prioritu, ostatní se vezou a doufají, že bude někdy lépe, volněji, ale ono to nepřichází. Také procházíme krizí víry, i když z trochu jiných důvodů. Staré výhry a zápasy Autor listu obrací zrak adresátů k tomu, co prožili po obrácení. Jaké těžké zápasy už mají za sebou, jaký jasný postoj víry dříve zaujali. Jak je Bůh podržel, čím vším je provedl a v čem všem obstáli. V těžkostech, v pochybách, stagnaci či únavě je dobré se obrátit a zavzpomínat na to, jak jsme smělou vírou vítězili v minulosti, co těžkého nám již dal Pán přečkat, v čem všem zvítězit z Jeho milosti a Jeho mocí. Čteme tu: Rozpomeňte se na dřívější dny (Jen si vzpomeňte ČEP, Připomínejte si - ČSP) ve smyslu: ohlédněte se zpět, vzpomeňte si, uvědomte si, co už jste s Bohem prošli - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli podstoupit! Myslím, že když čteme tento seznam těžkostí a trápení (v ), jen málokdo se mu můžeme i jen přiblížit svými zápasy a starostmi zkusme si to porovnat! Proto jsme i my povzbuzováni k pokračování takového přístupu, takové víry: září 2011

5 Nezahazujte proto svou smělou důvěru (víru) Pokračujme, vytrvejme!!! Potřeba vytrvalosti Už jsme si jako věřící prošli lecčíms. Jsme už unavení, v mnohém nám došel dech a síly se krátí. Ně-které starosti nám přerostly přes hlavu. Možná nám již ledacos zevšednělo, jedeme jen ze setrvačnosti, ze zvyku. Někde jsme ztratili hloubku, upřímnost, opravdovost. Snad ze spěchu, z přemíry starostí, z životních těžkostí či radostí. Proto potřebujeme slyšet toto povzbuzení, toto napomenutí, vrátit se na pevný základ, kterým je sám Pán Ježíš. Potřebujeme oprášit, prohloubit, obnovit, aktualizovat náš vztah s ním. Povzbudivé je, že máme na co navazovat. On se nezměnil, to my jsme někde odbočili, zpomalili či se zastavili. Ale On je věrný, nezapomněl na nás a na naši víru, potřebujeme se rozpomenout. Rozpomeňte se na dřívější dny tak zní tato povzbudivá slova. Nezahazujte proto svou smělou důvěru (víru) Autor odkazuje také na odměnu, která je již připravena na velká zaslíbení. Jde i o podstatu věcí budoucích oproti nynějším. Jde o trvalost a pevnost, jistotu věčnosti, oproti nejistotě, proměnnosti, nestálosti a slabosti toho současného. Roman Cimbulka (37) Vyučil se strojním zámečníkem, dodělal si maturitu, dálkově vystudoval ETS. Byl kazatelem ve Sboru CB v Písku, nyní 2. kazatelem v CB Tábor. S manželkou Markétou mají syna Jakuba a dceru Johanku. Pán brzy přijde A zde je to, co by nás mělo povzbudit. Je to zaslíbení, které mění náš pohled na vše, co se kolem nás i v nás děje: Pán brzy přijde! - jako spojnice se zaslíbeními, přiblížení odměny. Už velmi, velmi brzy přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. (Abk 2,3-4) A tak v této zvěsti: Pán brzy přijde je opravdová dvojsečnost. Jako totéž evangelium ( zvěst o kříži ) je jedněm zprávou záchrany a mocí Boží a druhým odsouzením a bláznovstvím (1K 1,18), tak je to i zde. Pán velmi, velmi brzy přijde! To pro nás nemá být výhrůžka, ale má to být povzbuzení pro ty, kteří vytrvale odolávají nátlaku světa, těla a toho Zlého a vytrvale naplňují Boží vůli ve svém životě. Ano, klopýtnou, ale jsou znovu obnovováni, vstanou, nechají se očistit, posílit, proměnit a jdou dál! Ale zároveň je to předzvěst hrozného soudu pro ďábla, pro jeho služebníky a pro všechny lidi, kteří nežijí pro Boha. Ano, pro odpadlíky, nevěrné, hříšné, cizí, je to opravdová hrozba odpadlík je mi však z duše protivný. (v.38b) - říká Pán! Vírou Zde je to ale míněno jako povzbuzení pro ty, kteří, možná unaveně a z posledních sil, ale drží to, co jim Pán dal za zodpovědnost, za úkol. Je to vlastně zpráva: Už brzy to skončí! Všechna nespravedlnost, utrpení, těžkosti, nemoci, smrt, smutek, únava, pronásledování, pýcha, ubližování a nadutost, věznění, okrádání,, všechny těžkosti - to vše skončí! Vytrvejme! Klíčem k úspěchu, k vytrvalosti, k vítězství, je tu to, co již dobře známe: je to víra! Nic více a nic méně: Můj spravedlivý bude žít z víry (v.38a). Nemusíme být dokonalí (ani tady na zemi nebudeme), ale potřebujeme žít z víry, mít stejnou víru (stejného druhu), jako na začátku, kdy bylo ještě všechno před námi. Tak to bylo na začátku, tak to vždy v našem životě s Bohem pokračovalo a tak to má pokračovat i nyní. Vírou se uchopme Božích zaslíbení! Přijměme pomoc Božího Ducha svatého! Nechme se jím naplňovat! On je nám tu na pomoc - vede, nese, sílí nás. Tato moc Ducha je nám k dispozici, pokud není blokována nějakým hříchem v našem životě. Pokud jsme takto zablokovaní, je tu znovu ten stejný způsob, jaký již dobře známe. Opusťme to špatné, čiňme pokání, obraťme se, vyznejme to a přijměme odpuštění, dejme se očistit! Vždyť my chceme žít s Bohem. A to nyní i na věčnosti. Nic nám nestojí za to, o tento plný život s Bohem v Kristu Ježíši přijít! My ovšem neodpadáme k záhubě abychom opustili Boha, propadli odsouzení. My totiž věříme k záchraně. (patříme k těm, kdo věří a dosáhnou života. - ČEP) To je naše vyznání, naše pozice, naše snaha a náš zápas víry! Proto tyto verše z konce 10. kap. pokračují hned v následující 11. kapitole takto: Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. (Žd 11,1) Ano ještě je nevidíme, ale jsou již za dveřmi, Pán je blízko Přijde včas, neopozdí se! Vytrvejme, pokračujme, nechme se obnovit! Amen. září 2011

6 rozhovor Rozhovor s Markem orko váchou Dotýkat se ruky Boží Někteří lidé mají mimořádný potenciál zvládat ve svém životě spoustu činností, a to tak dobře, že je i přes jejich jasně deklarované křesťanské postoje zná a respektuje i sekulární prostředí. Jedním z nich je Marek Vácha seznamte se! Kdo jste? Pocházím z tradiční katolické rodiny z Brna a jsem té tradiční katolické výchově svých rodičů velmi vděčný. V pěti letech mne dali ministrovat do kostela sv. Tomáše, kde jsem tehdy ještě nedokázal domyslet sílu a specifičnost a unikátnost toho společenství vzdělaných, přemýšlivých, velmi inteligentních lidí, mezi kterými mně bylo dáno vyrůstat. Velkou část mé výchovy přebralo právě toto společenství; řekl bych, že na mne mělo rozhodující vliv. Takže: Kdo jsem? Křesťan. Kde všude působíte dnes? Mým hlavním pracovištěm je Třetí lékařská fakulta UK, Ústav etiky, což znamená práci od pondělka do pátku. Paralelně s tím jsem farním vikářem u Nejsvětějšího Salvátora, v kostele, který vede Tomáš Halík. A o víkendu mám svoji maličkou farnost na jihu Moravy, v Lechovicích u Znojma. Ta farnost je zaprvé tak malá, že je tam mše svatá opravdu jen P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (45) Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je administrátorem lechovické farnosti u Znojma, kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, napsal osm knih. v neděli; přes sobotu a neděli odpoledne se pak dají zvládnout i křty, pohřby a svatby. A zadruhé, ten kostel v Lechovicích je poutní, takže lidé tam opravdu chodí do kostela jenom v tu neděli. Co obnáší funkce farního vikáře u sv. Salvátora? V zásadě to pro mě znamená dva večery týdně věnovat Salvátoru, což je poměrně hodně na to, že ještě typicky v pátek beru různé přednášky od muzeí přes různé kongresy až po pozvání jednotlivých sborů nebo farností. (K tomu možná poznámka pod čarou: Je neuvěřitelné a pro mě velmi signifikantní, že když dostávám pozvání na přednášku z neakademických sfér, přichází od protestantů a katolíků v poměru zhruba 1:1, což je zvláštní vzhledem k tomu, kolik je tady katolíků a kolik protestantů.) Volné večery mám tedy v Praze jenom čtyři, z nichž dva spolkne Salvátor: v úterý tam je mše svatá a po mši svaté tzv. Kurz základů víry. Ten vede Tomáš Halík, ale protože bývá poměrně často v zahraničí nebo má nějaké jiné povinnosti, jsme tam dva kaplani, kteří za něho zaskakujeme. Ve čtvrtek pak je od 20 do 22 hodin příležitost k duchovním rozhovorům či ke svátosti smíření; přijít může úplně kdokoli, může se zeptat na cokoli nebo může jít ke svaté zpovědi. Řeší se tam nejrozmanitější typy problémů, potkávám nejkurióznější situace a životní propletence. Vy jste ale původně studoval něco jiného než teologii Já jsem asi od tří, čtyř let, kdy jsem začal brát rozum, chtěl být biologem a cestovatelem. Když jsem v roce 1984 odmaturoval, podařilo se mně dostat se na tehdy poměrně nový a mladý obor molekulární biologie a genetika. Nám už to dnes tak nepřijde, ale v těch osmdesátých letech ještě dozníval lysenkismus (Lysenko umřel v sedmdesátém druhém) a genetika ještě nesla patinu buržoazní pavědy. Nás v těch pionýrských dobách studovalo tenhle obor deset a byli jsme mezi ostatními biology za exoty. Dnes je situace úplně jiná, molekulární biologie představuje mainstream biologie a naopak systematičtí biologové jsou teď v menšině. Byla to taková vysněná škola, překrásné spojení chemie a biologie. září 2011

7 Foto Bronislav Matulík Fascinuje mě, že ve hmotě je skryto potenciálně nekonečné množství nových organismů, které vlastně stále a stále vznikají. Řekl bych, že to bylo i jedno z nejkrásnějších období mého života. Dopadlo to tak krásně, že když jsme byli v páťáku, přišel rok V září devadesát jsem už začal studovat teologii. Jaký obor biologie je Vám dnes nejbližší? Určitě evoluční biologie. Fascinuje mě ze zorného úhlu filosofie, teologie. Fascinuje mě, že ve hmotě je skryto potenciálně nekonečné množství nových organismů, které vlastně stále a stále vznikají. Velmi mě zajímá (spíš opravdu z pohledu věřícího člověka) představa, že hmota je taková, že je schopná generovat nové a nové formy života. Já si myslím, že se v evoluční biologii možná víc než jinde (nebo možná zřetelněji než jinde) člověk jakoby dotýká ruky Boží. Co bylo tím rozhodujícím momentem, který Vás přivedl ke studiu na semináři? Asi to, že jsem vyrůstal u sv. Tomáše. To bylo pozoruhodné místo, kde se soustřeďovali umělci, architekti, přírodovědci a podobně; po revoluci se ukázalo, že tam byla i velká koncentrace takzvaně tajně svěcených kněží. Účastnili jsme se i něčeho, co bych dneska mohl nazvat bytové semináře, ale bylo to něco naprosto jiného, než co se dělo v Praze. Jeden týden proběhla nějaká přednáška z teologie a druhý týden na ni navázala modlitební skupina, ve které jsme se snažili téma přednášky nějak promýšlet a modlit se. Člověk vidí teprve zpětně, že jsme tenkrát dostali překrásný průřez moderní teologií, která navíc byla spojena i s vlastním duchovním životem. Řekl bych, že ty semináře mi daly podstatně víc než potom celých pět let studia na teologické fakultě. V rámci jednoho takového modlitebního setkání jsem se rozhodl, že bych měl jít do semináře a stát se knězem. Máte za sebou i zkušenost z řeholní komunity. Jak ta Vás ovlivnila? Nikdy jsem se nechtěl stát mnichem a nikdy jsem k tomu necítil žádné povolání. Dokonce jsem nikdy ani neváhal, jestli bych se měl nebo neměl stát mnichem. To v žádném případě. To je opravdu povolání určené úzkému okruhu lidí, mezi které se bytostně září 2011

8 ROZHOVOR nepočítám. Nicméně když jsem v jedné chvíli velmi akutně potřeboval udělat čáru za životem a stopnout ten běh, rozhodl jsem se, že šest měsíců života strávím v kontemplativním klášteře trapistů. Ne víc, a ne míň a to se zdařilo. Já jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem věděl, že to všechno je na těch šest měsíců. To je psychicky naprosto odlišné od situace, kdy člověk už má věčné sliby a ví, že další stanicí bude až smrt. Ta zkušenost byla velmi cenná a vzpomínám na ni rád; považuji to za jedno ze šťastných rozhodnutí svého života. Proč byla tak cenná? Považuji kontemplativní řády za jeden z nejinteligentnějších nápadů, které Evropa měla, co se týče hledání smyslu života. Celý život, den co den, je tam opravdu zaměřen na hledání Boha. Bratři mají pravidlo ora et labora, modli se a pracuj. Práce, která je fyzicky náročná, v zemědělství, pod volnou oblohou (je důležité, aby mnich pracoval v dešti a ve slunci apod.), je kompenzována hodinami (denně přes deset hodin) života uvnitř kláštera; do toho jídlo a spánek. Tak to jde den za dnem. Klášter je laboratoří, kde se duše mnicha opravdu opracovává. I hranice mezi dnem a nocí jsou setřeny, protože se chodí spát v osm večer, a vstává se ve tři hodiny ráno, takže v létě se chodí spát ještě za světla, ale vstává se za tmy. Ty nejcennější hodiny modlitby jsou právě od třetí hodiny ráno do řekněme sedmé; neuvěřitelně dlouhé modlitby. Tam to ale začíná fungovat. Mniši spolu nemluví, domlouvají se jenom znakovou řečí, takže klášter je opravdu tichý a třeba i ty kapuce slouží k tomu, aby člověk opravdu nebyl nijak rušen. Celé je to postavené tak, aby se budoval vztah člověka k Bohu. Vraťme se ještě k biologii. Dnes jste známý jako člověk, který staví mosty mezi biologií a teologií, mezi světem vědy a světem víry. Co je pro Vás důvodem tyto dvě oblasti propojovat? Znovu se musím vrátit ke sv. Tomáši, kde mezi vědou a vírou nikdo neviděl problém. My, kteří jsme tam žili od nejútlejšího dětství, jsme byli v této atmosféře vychováváni. Byli jsme vychováváni v tom, že lidský rozum je dar od Boha a že studium je způsobem modlitby, jakousi formou kontemplace. To byla jedna věc, která byla zřejmě rozhodující. Pak to druhé, co chci říct s určitým chvěním: Po dvou letech, kdy jsem dělal kaplana ve Velkém Meziříčí, jsem dostal nabídku učit na brněnském gymnáziu hodiny náboženství. Mnohem později jsem tam začal učit i biologii, ale to je mnohem jednodušší než výuka náboženství. Děti jsou motivované, známkuje se to, ony pak chtějí studovat třeba medicínu, veterinu, biologii, což je motivací k tomu, aby se učily. K tomu, aby se učily náboženství, žádnou motivaci nemají. V tomto smyslu začalo být vyučování náboženství strašlivým zápasem o každou minutu pozornosti každého studenta. Člověka to nutilo k tomu, aby všechna témata znovu a znovu promýšlel, aby je projasňoval, aby hledal správná slova, příklady, formulace a aby velmi dopodrobna cizeloval každé slovo, které v té hodině řekne. Tohle byla škola, kterou normální učitel chemie, biologie, angličtiny nebo češtiny vlastně nemá. To byla ještě ta druhá věc, která mně velmi pomohla. Křesťanství má velmi mnoho co nabídnout, protože se vždycky ve svých dějinách staralo o lidi handicapované, staré, nemocné, outsidery, žebráky, bezdomovce... Má promýšlení tématu stvoření vliv i na samotné chápání celého biblického textu? Samozřejmě. Tady bych chtěl velmi hlasitě říct, že studium je opravdu modlitba a zejména studium biologie je jednou z důležitých cest, kterou se člověk může dostat k Bohu. To je myšlenka XIII. století, představa Tomáše Akvinského: Bůh jako umělec a příroda jako umělecké dílo. Tedy, kdybych měl Tomáše trochu parafrázovat: Pokud se procházím v neděli parkem, procházím se vlastně po obrazu, a čím více se toho dozvídám o tom obrazu, tím víc mi to otevírá oči pro krásu Stvořitele. Kdybych měl napsat článek o nějakém malíři, nejdříve bych se podíval na to, co namaloval. Čím víc porozumím obrazům, tím víc mně to otevře oči pro samotného malíře, tím víc mi to odhalí třeba jeho citový život apod. A totéž je studium biologie. Řekl bych, že čím víc člověk do této oblasti proniká, tím více se setkává s Bohem, Stvořitelem. Dnes působíte v oblasti lékařské etiky. Který z problémů v této oblasti dnes pokládáte za nejaktuálnější? Kdybych měl říct jeden, tak je to problematika ochrany života na obou jeho koncích; a kdyby to září 2011

9 Foto archiv M. O. Váchy Poslední den tábora pro středoškoláky. Od skautských let provází Marka Váchu přezdívka Orko (Orlí oko). měl být opravdu jeden, tak je to definice toho, kdo je to osoba. Je to velmi triviální otázka. Když budu citovat z Dekalogu Nezabiješ, koho tím vlastně myslím? Starověk, středověk i novověk tu otázku osoby řešil tak, že se ptal, jestli osobou je i člověk, který se mnou není příbuzný, člen nějakého jiného kmene, nebo dokonce jestli to je i člověk jiné barvy pleti, dítě, žena, mentálně nemocný, fyzicky nemocný apod. Ve druhé půlce XX. století jsme byli konfrontováni s toutéž otázkou, ale v úplně jiné rovině. 25. června 1978 se narodila Luisa Brownová, první dítě ze zkumavky. Dnes máme po Evropě minimálně milión embryí, která jsou v tekutém dusíku, a my najednou vlastně nevíme, co to je. Je to osoba, která má právo dědit? A když řeknu nezabiješ, platí to i na to embryo, které držím v ruce? Pro samotné maminky je to najednou dosti hrůzné, protože maminka velmi dobře ví, že z těch pěti zmražených embryí to šesté teď právě chová v náručí a kojí. Před pár měsíci to bylo totéž zmražené embryo. Argumentace lidí pracujících s lidskými embryi tady selhává. To byl první konec Druhým pólem je opačný konec lidského života, kdy jde o otázky někdy extrémně bolestivé. Tady už neřešíme problém osoby. Bohu díky, komunita lékařských etiků, ať sekulárních nebo židovských či křesťanských zastává názor, že člověk je člověkem opravdu až do smrti, že i v persistentním vegetativním stavu je člověkem, jako jsme my. V otázce konce lidského života ale vyvstává jiný problém: My typicky léčíme dál a dál a máme za to, že tím lékařským dobrem je navrátit člověku zdraví, zlepšit mu kvalitu života, ale také (a možná zejména) prodloužit mu život. A tady dochází ke zvláštnímu paradoxu: my velmi agresivním způsobem držíme toho člověka dál a dál při životě, ale ten člověk sám by už třeba chtěl umřít v kruhu rodiny. Najednou se dotýkáme nesmírně citlivé otázky, kam až ještě léčit, když pacient sám už třeba dlouhé měsíce není schopen svůj názor artikulovat. Má dnes křesťanství nějaké řešení? Domnívám se, že křesťanství má obecně, v obou těchto případech, velmi mnoho co nabídnout, protože se vždycky ve svých dějinách staralo o lidi různým způsobem handicapované, o lidi staré, nemocné, o různé outsidery společnosti, žebráky, bezdomovce, slepé a chromé apod. Odtud tedy i dnes plyne ta přirozená křesťanská nervozita a obava o život, který ještě nebo už není schopen artikulovat svá práva. To jsou ty otázky třeba kolem potratů nebo euthanasií nebo právě statusu lidského embrya. A znovu se nám to dotýká i té etiky environmentální, protože dneska křesťanští environmentální etici říkají: Ano, křesťanství vždycky stálo na straně těch bezmocných, utlačovaných, starých, nemocných, kteří z různých důvodů nejsou schopni artikulovat svůj názor a nemáme tady skupinu bytostí, kterým říkáme němé tváře, které taky z určitých důvodů nejsou schopny svůj názor artikulovat? Řekl bych, že zejména v té oblasti environmentální etiky má křesťanství obrovské rezervy. Petr Raus září 2011

10 TÉMA Foto archiv, ilustrace Ondřej Košťák 10 září 2011

11 Život starého rabína se nachýlil ke konci. I sešli se u jeho postele příbuzní s nejbližšími přáteli a věrnými žáky. Chtěli znát, k jaké moudrosti se studiem tóry, talmudu a kabaly dobral. S posledním dechem jim zanechal svůj odkaz: Všechno je jinak, a skonal. Jisté je, že rabínova moudrost vedla jeho žáky k otevřenosti novému poznání již poznaného a k sebereflexi. Protože je-li tomu tak, pak nestačí pouhé konstatování, že všechno je jinak. V tom netkví celá moudrost. Zůstaneme-li u tóry, pak na samotném začátku knihy Genesis čteme, s jakou odvahou dovedli Izraelci mnoho století před Kristem čelit asyrským a egyptským naukám o vzniku světa (kosmogonii) Stačí se ohlédnout o deset, dvacet i více let nazpátek. Možná ne všechno, ale zcela jistě mnohé je jinak v celé společnosti, v církvi ale především v našich osobních životech. Do nejskrytějších, snů a tužeb o partnerských vztazích, o škole, profesi i víře vstupovaly nepředvídané okolnosti, které leckdy radikálně přesměrovaly naši cestu. Zůstává jen Bůh, který se nemění. a naukám o samotném světě (kosmologii), když se nebáli astrální božstva prezentovat jen jako lampičky na obloze k určování času, a když radikálně demytizovali celý kosmos, takže umožnili člověku vědecký výzkum světa. V pojetí biblických autorů bylo všechno docela jinak než u větších a mocnějších sousedů. Za vším stál moudrý Hospodin a nikoliv chladný osud, pustá náhoda či dokonce střet sil dobra a zla. Jenomže všechno bylo jinak i tehdy, když o mnoho století později církevní zastánci geocentrické teorie museli ustoupit pojetí heliocentrickému. Ovšem i to pak vzalo za své, neboť dnes víme, že ani slunce není středem celého vesmíru, a nijak toto zjištění nenarušuje naši víru. Inu všechno je jinak a našemu vědění není ještě konce. Svůj pohled ale přeostřeme od dalekých galaxií s miliardami hvězd a planet na naši zem. Zaměřme se na člověka a jeho životní příběh. Neboť k rabínské moudrosti patří i to, že v životě by bylo od základu všechno jinak, kdyby Kdyby si některé děti s sebou nemusely vláčet břemena nepřijetí, rodičovské nemoudrosti, neporozumění a ponižování. Kdyby se jiné děti nemusely až do smrti vyrovnávat se sexuálním zneužíváním a s neochotou naslouchat jim v jejich bezmocném neštěstí. Kdyby další děti daly na moudré rady dobrých rodičů a poučily se z jejich chyb. Kdyby se už dospělé děti dovedly včas, v lásce a důsledně oddělit od svých rodičů a nenechaly sebou manipulovat. Kdyby se zároveň další děti neunáhlily a dobře se oženily či vdaly, protože po svatbě je všechno opravdu jiné než v čase zamilované neznámosti. Všechno by bylo zajisté jinak i tehdy, kdyby nebylo válek, totalitních režimů, kriminálních zločinů, bezpráví v rouše demokracie, anebo kdyby nebylo jiných fatálních událostí, které člověk jen stěží může ovlivnit. To když do rodiny přijde vážná nemoc, úraz, smrt, ztráta majetku vlivem přírodní katastrofy atp. Spisovatel Ivan Klíma v jedné povídce vzpomíná, že byl od dětství odhodlán, pokud by se nestal lékařem nebo spisovatelem, vyučit se malířem. Jeho život se však odvíjel jinak, než si představoval. Za války nesměl chodit do školy, a nedostalo se mu tedy poučení o žádném oboru lidské činnosti s výjimkou žalářnictví a masového vraždění v koncentračním táboře. Skoro všechno bylo jinak. Děti pozorují svět a tvoří si představy o životě. Maminka pětiletého Daniele mně prozradila, jaké plány má její syn. Chce jet do Turecka se zbraní a střílet, zatímco jeho kamarád Honzík tam bude dělat misionáře. Chce být muzikantem, policistou a lupičem. Bude mít hodně peněz a koupí si mercedes, ale nebude moc pracovat, protože si bude doma hrát se svými dětmi. Dětské sny a touhy bývají úsměvné včetně toho, jak se je nebojí odvážně prezentovat. To studenti středních a vysokých škol jsou mnohem střízlivější, protože už vědí, že leccos je v jejich životě jinak a ještě i bude. Nesnadno se jim o tak intimních věcech mluví. Zato lidé ve středním věku a ve věku, kdy už lze hovořit o konci života, ti už dovedou mnohé z problematiky života přesně pojmenovat. Manželství, mateřství, všelijaké náhody, které ovlivnily jejich rozhodování Poučme se z příběhů, které byly i nebyly jinak. Bronislav Matulík září

12 TÉMA Manželství Začalo to na zelené louce, kde v kruhu obdivovatelek seděl mladý muž, hrál na kytaru a zastřeným tenorem zpíval romantické písničky bratří Mikolášků. Jedné z obdivovatelek bylo o deset let méně; do té doby si mladíka moc nevšímala a myslela si o něm, že je to takový hodný starší strýček. V tu chvíli se ale strýček proměnil v prince a narodila se láska. Láska byla jako z pohádky. Rostla a sílila, překonala řadu překážek a za tři roky přivedla mladý pár až k manželskému slibu. Za další tři roky přidala ke svým darům ještě kočárek s novorozenou dcerou a Tady bychom měli příběh opustit a nahradit ho třeba pohádkovým a žili šťastně až do smrti. Ale nebylo tomu tak. V dalších třech letech stáli třikrát u rozvodového soudu. Nesplnitelná očekávání, neporozumění potřebám druhého ani těm svým, nefungující komunikace (a nejenom to) stála za rozpadajícím se vztahem, který už neměl mít žádné pokračování. Avšak tam na Vysočině, na zelené louce, nebyly pouze obdivovatelky a mladý muž. Ani manželský slib nebyl slibem pouze ženicha a nevěsty. Dokonce ani u rozvodových stání nebyli jen dva zklamaní lidé. Stále s nimi byl Bůh, který má svoje vidění, svoje plány a úmysly, ten, který neopouští a přetavuje: Nuže, tak praví Hospodin zástupů: Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? (Jeremiáš 9, 6) Zvláště u toho posledního stání, o kterém nevěděl nikdo, jen navrhovatel a odpůrkyně a jejich věrný průvodce a duchovní opora, byl Bůh. Navrhovatel už nechtěl jít dál v manželství. Nedůvěřoval mu. Chtěl Tereza (26) Jak si představuješ svůj život? Jaké máš plány ve věci školy, práce, kariéry a také jaké máš sny a představy ohledně svého partnera a manželství? O budoucnosti určitě svoje představy mám, a jejich součástí je to, abych žila podle Boží vůle a dělala to, co se líbí Bohu tak je možné, že ty moje současné představy se zbortí (a to je ta lepší, i když ne vždy jednodušší varianta). Škola už se mě tolik netýká už jsem zapojená v pracovním procesu (mám vystudovanou vysokou školu a pracuju jako odborný pracovník v laboratoři v nemocnici). Je pro mě důležité, abych byla v práci nějakým způsobem užitečná a něco přinášela, ale kariéra pro mě není to hlavní beru práci spíš jako možnost, jak získat potřebné finance pro život, s tím, že by to nemělo být nutný zlo. Mimo pracovní dobu mám dost aktivit, a proto jsem ráda, že nemám zaměstnání, které by po mně vyžadovalo trávit prací spoustu hodin denně, a naopak mohu mít čas jednak pro sebe, ale i zároveň na službu ve sboru. Nyní ale určitým způsobem bilancuji, uvědomila jsem si, že bych ráda pro Boha dělala něco víc než teď, třeba i jako zaměstnání. To se ale snadno přeje a představuje, ale realita může být jiná, a nemusí to vůbec být shodné s Božími představami - proto se snažím hlavně stát dobře na tom místě, kde jsem nyní (a navíc vím, že je víc oblastí, ve kterých můžu jít dál a hodně se naučit i v mojí aktuální situaci) a uvidím, co bude dál. K asi nejhůř popsatelné části součástí mých představ o budoucnosti nebo o životě je život s partnerem, a tedy i manželství. Druhá polovina by určitě měla být křesťan (v tom smyslu, že jde v životě s Bohem). To je základ, ale v konkrétnějších rysech bych byla ráda, kdybychom chodili do jednoho sboru (jako rodina takže pokud by partner pocházel z jiné denominace, tak bych chtěla se dohodnout, kam budeme chodit) a abychom se shodovali v nějakých základních ohledech (například otázka služby, ale i určité pohledy na víru). 12 září 2011

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík cena 39 Kč / ročník 42 www.i-brana.cz Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi Číslo 3/2014 21.9.2014 Staří, ale dobří Na slovíčko s panem Leem Žídkem Příběh o Patrikovi OBSAH 2 NA SLOVÍČKO... 3 LISTÁRNA... 6 Akce... 6 Soutěž o model kostela... 6 Uklízet či neuklízet?... 6 Vzkaz

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen 2014. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen 2014. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červen 2014 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16, 15) 70 Modlitby matek 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost! Nacházíme

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce

Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Kazatel jako písmák a učedník Rozhovor s Paulem B. Rothenem str. 6 Obuvník kolportérem Příběh Jindřicha Špačka str. 32 Ilustrace a design Ondřej Košťák Mimořádné Boží

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

5/2011 ROČNÍK 20 (14)

5/2011 ROČNÍK 20 (14) Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, přijede do České republiky 2 5/2011 ROČNÍK 20 (14) Mnoho církví, avšak jeden lid 22 Návštěva Jeruzaléma 20 Když je i smrt životem Proces blahořečení Renaty Borlone

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více