Předmluva. Modlíme se, aby toto vyučování posílilo slabé, povzbudilo zkroušené v srdci a otevřelo oči porozumění pravdě Boţího slova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva. Modlíme se, aby toto vyučování posílilo slabé, povzbudilo zkroušené v srdci a otevřelo oči porozumění pravdě Boţího slova."

Transkript

1 Předmluva Následujících 16 vyučovacích kapitol se pouţívá v biblických výcvikových centrech v Západní Africe od roku Programem prvního ročníku uţ prošlo tisíce studentů. Tyto učební lekce byly sestaveny tak, aby se staly pro studenty nástrojem efektivního vyučování v konkrétní oblasti, ať uţ v nedělní škole, v církvi, na seminářích nebo v biblické škole. Pouţijte je proto dle svých potřeb. Můţete je ofotit a pouţít jakoukoli část k tomu, abyste poţehnali ostatním. Modlíme se, aby toto vyučování posílilo slabé, povzbudilo zkroušené v srdci a otevřelo oči porozumění pravdě Boţího slova. V Jeho sluţbě Russ Tatro

2 Obsah Biblické doktríny 2 Boţí character 9 Boţské uzdravení 15 Démonologie 20 Duch svatý 23 Evangelizace 26 Křesťanské správcovství 29 Krevní smlouva 34 Modlitba 43 Porozumění autoritě 51 Poslušnost 54 Sluţba v praxi 56 Spravedlnost 60 Učednictví 63 Úvod do sluţby 69 Základy víry 73 2

3 Biblické doktríny I. Co je to doktrína? A. Doktrína doslova znamená "učení" nebo "nauka". B. Teologie představuje "základní biblické pravdy uspořádané systematickou formou". C. Rozdíl mezi "doktrínou" a "dogmatem": 1. Doktrína je Boţím zjevením pravdy, jak ji nalézáme v Písmu. 2. Dogma je lidským prohlášením této pravdy v podobě vyznání víry (např. Apoštolské vyznání víry). II. Proč je studium doktrín důleţité? A. Je zásadní pro rozvoj charakteru. To, jak člověk něčemu rozumí a věří, ovlivňuje způsob jeho ţivota. B. Je ochranou proti omylům (Mt 22,29; 2 Tim 4,2-4). C. Je nezbytné k získání uceleného pojetí biblických pravd, které se nacházejí v nejrůznějších částech Bible. III. Písmo A. Veškeré Písmo bylo inspirováno Bohem (2 Tim 3,16; 2 Pt 1,21). 1. "Bohem vdechnuté" - v řečtině "Theopneustos". a. Stejně jako z lidských úst vychází řeč. b. Jako kdyţ hudebník hraje na flétnu. 2. Poznámky. a. Dvojí autorství; např. Mk 12,36, kde se říká, ţe Duch je autorem toho, co v Ţ 110 napsal David. b. Bůh dohlíţel na to, co má být zapsáno, ale nediktoval slovo od slova (kromě několika výjimek, jako je Deset přikázání). c. Přestoţe Bůh pouţil lidské autory a jejich osobitý styl, zabránil jim v tom, aby se dopustili chyb. d. Bible nejen obsahuje Boţí slovo, ale přímo Boţím slovem je. e. Inspirované je kaţdé slovo Písma, nejen jeho pojetí (verbální inspirace). B. Jaký byl Jeţíšův pohled na Písmo? 1. Důleţitost kaţdého písmene (Mt 5,18). 2. Neznáme-li Písmo, hřešíme (Mt 22,23-32; 29.v.). 3. David psal z Ducha (Mat 22,41-46; 43.v.). 4. Písmo je věčné (Mt 24,35). 5. Je to duch a ţivot (Jan 6,63). 6. Máme ho poslouchat (Mt 5,19). 7. Slovo je přirovnáno k potravě (Mt 4,4). C. Jak se dívali na Písmo apoštolové? 3

4 1. Pavel a Petr a. Vdechnuté Bohem a uţitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti (2 Tim 3,16). b. Dává člověku moudrost ke spasení (2 Tim 3,15). c. Ţádné proroctví Písma není z vlastního výkladu (2 Pt 1,20). d. Dvojsečný meč Ducha (Ef 6,17). e. Musí se naplnit (Sk 1,16). f. Mluveno Duchem svatým (Sk 1,16). D. Jedinečnost Bible 1. Napsána v průběhu let a 40 generací. 2. Napsána více neţ 40 autory různého povolání (králové, rolníci, rybáři, filozofové, básníci, státníci, učenci ap.) 3. Napsána ve třech světadílech: Africe, Asii a Evropě. Třemi jazyky: hebrejsky, aramejsky a řecky. 4. Obsahuje stovky kontroverzních témat, o nichţ se píše v souladu a souvisle. 5. Zachovává jednotu tématu a záměru, kterou můţe vysvětlit pouze jediná Mysl s nadhledem, Duch svatý. 6. Je nadčasová. Jedna z nejstarších knih, a přesto nejmodernější. 7. Dokazuje, ţe je inspirovaná. Funguje! IV. Pán Jeţíš Kristus - Jeho přirozenost A. Boţí Syn je jedinečný 1. Jeţíšovy nároky: a. Boţský původ (Jan 16,28). b. Boţské poznání a společenství (Mt 11,27). c. Zjevit v sobě Otce (Jan 14,9-11). d. Boţské rysy: 1) Všudypřítomnost (Mt 18,20). 2) Moc křísit z mrtvých (Jan 14,9-11). 3) Moc odpouštět hříchy (Mk 2,5-10). 4) Soudit člověka (Jan 5,22). 2. Kristova autorita: a. Mluvil v autoritě všemocného Boha (Mt 7,24-29). b. Naprostá nepřítomnost takových výrazů jako "Podle mého názoru", "Moţná", nebo "Myslím". 3. Kristova bezhříšnost - naprosto ţádné vědomí vyznání hříchu v Jeţíšových slovech nebo skutcích (Jan 8,46; 1 Pt 2,22). 4. Svědectví učedníků a Jeţíšova bratra Jakuba: a. Jan 1,1-3; 20,28; Sk 2,33-36 b. Pokud by byl nepravý, falešný, Jeho bratr by to jistě poznal. Jakub Ho však nazýval Pánem (Jk 1,1). 5. Vzkříšení - pouze Ten, kdo je od Boha, můţe přemoci smrt. 4

5 B. "Slovo" je jiné Jeţíšovo oslovení (Jan 1,1-3.14). 1. Slovo vyjadřuje lidské myšlenky, je prostředkem, kterým člověk komunikuje nebo se otevírá. 2. Jeţíš je "Slovem", protoţe zjevuje Boha (Ţd 1,1-3). 3. Jako "Slovo" je Jeţíš věčný (Jan 1,1.14). 4. Jako "Slovo" je Jeţíš Spolu-stvořitelem vesmíru a všechno drţí pohromadě (Jan 1,3; Ţd 1,3). C. Syn člověka 1. Jeţíš byl plně člověkem, neměl však hříšnou přirozenost (1 Pt 2,22). 2. Vtělení: Jak se Bůh Syn (Jeţíš) stal člověkem skrze narození z panny. a. Iz 7,14; Mt 1,23; Lk 1,27-35 b. Záměr vtělení: 1) Zjevit Boha lidem (Jan 1,14). 2) Dát příklad, jak ţít (Jan 13,15). 3) Zajistit oběť za hřích (Ţd 10,1-2). 4) Zmařit ďáblovy skutky (1 Jan 3,8). 5) Umoţnit Mu, aby byl milosrdným a věrným Veleknězem (Ţd 5,5-6). c. Důkazy Jeho lidství: 1) Měl lidské tělo (Gal 4,4; Jan 1,14). 2) Měl lidskou duši (Mt 26,38) a ducha (Lk 23,46). Nebyl na 50% člověk a na 50% Bůh. Byl 100%-ní člověk a 100%-ní Bůh. 3. Měl rysy lidské bytosti. a. Měl hlad (Mt 4,2). b. Měl ţízeň (Jan 19,28). c. Byl unavený (Jan 4,6). d. Plakal (Jan 11,35). D. Nesprávné představy o Kristově přirozenosti 1. Byl nejvyšším Boţím stvořeným představitelem (svědkové Jehovovi, unitáři). 2. Pouze vypadal jako člověk, ale ve skutečnosti lidskou bytostí nebyl (docetisté). 3. Byl adoptován jako boţský při svém křtu (unitáři). E. Správný pohled 1. Plně Bůh a plně člověk. 2. Dvě přirozenosti se sjednotily v jednom člověku, aniţ by se vytvořila třetí přirozenost. 3. Jeţíš byl bez hříchu (bezúhonný). V. Kristovy úřady/pomazání (Iz 11,1-3; 6,1) A. Prorok (Mt 13,57) 1. Prorok je ten, koho si Bůh pouţívá, aby zjevil a předal svoji zvěst člověku; aby Boha člověku představil. 2. Jeţíš ukázal cestu, jak uniknout vině hříchu, a zjevil moc národům i jedincům. 3. Jeţíš poukázal na hřích, vyhlásil spravedlnost a přikázal poslušnost Boţímu slovu. 5

6 B. Kněz (Ţd 5,1-10) 1. Kněz je nadpřirozeně posvěcen, aby představil člověka Bohu a přinášel za něj oběti (Ţd 8,3). 2. Jeţíš se vydal jako oběť na Kalvárii, aby člověku zajistil odpuštění hříchů. 3. Jeţíš navěky ţije, aby se za člověka přimlouval (Ţd 7,25). C. Král (1 Tim 6,15) 1. Král vládne ve svém království a patří mu svrchovaná autorita. 2. Jeho království není z tohoto světa, není zaloţeno lidskou mocí. Mnozí Jeho vládu odmítají. Přijde však den, kdy kaţdé koleno poklekne a kaţdý jazyk vyzná Jeho panství (Fp 2,9-11). VI. Sluţba Jeţíše Krista v současnosti A. Modlí se za svůj lid (Ţd 7,25). B. Připravuje pro nás věčné příbytky (Jan 14,3). C. Buduje Církev, která je Jeho tělem (Mt 16,18). D. Přebývá v kaţdém věřícím a zmocňuje ho (Gal 2,20). E. Odpovídá na modlitby svého lidu (Jan 14,12-14). VII. Budoucí Kristova sluţba A. Přijde ve vytrţení pro svoji Církev (1 Tes 4,13-18). B. Vyleje na zem Beránkův hněv (Zj 6,16-17). VIII. Spása A. Řecké slovo "soteria" znamená: vysvobození, zachování, spása. 1. Vysvobození od hříchu, nemoci, poráţky a smrti. 2. Spása v sobě nese myšlenku stát se celistvým. B. Ospravedlnění 1. Sloveso "ospravedlnit" je právnickým výrazem, který znamená prohlásit spravedlivým, zprostit viny, vyhlásit rozsudek přijetí. 2. Stav přijetí a správné postavení před Bohem, do něhoţ člověk vstupuje vírou v prolitou Kristovu krev. 3. Dar, který je zdarma a který není moţné si zaslouţit (Řím 5, ). 4. Je to Bůh, kdo ospravedlňuje (Řím 8,33). 5. Změna postavení - byl jsi pod Boţím odsouzením. 6. První odečtení znamenalo zrušení hříchu. Druhé přičtení znamenalo, ţe nám byla připsána Jeţíšova spravedlnost. 7. Bůh jedná s ospravedlněným člověkem, jako kdyby nikdy nečinil nic jiného neţ dobro (marnotratný syn). 8. Poţehnání ospravedlnění (spravedlnost): a. Vysvobození ze smrti (Př 10,2). b. Hojný ţivot (Př 11,19.30; 12,28). 6

7 c. Pokoj a důvěra (Iz 32,17). C. Obnova 1. Boţí skutek, jímţ Bůh předává věřícímu Kristův ţivot. 2. Novozákonní popis obnovy: a. Narození (Jan 3,3-8). b. Očištění (Tit 3,5). c. Stvoření (2 Kor 5,17; Ef 2,10). 3. Duchovní ţivot vzniká najednou, zjevuje se jako tajemství, vyvíjí se postupně. 4. Jedinečný rys - ţádné jiné náboţenství neslibuje, ţe má schopnost přeměnit hříšnou přirozenost tak, ţe do ní vnese Boţí ţivot. 5. Co obnova není: a. Křest ve vodě - 2 Jan 3,5: voda je obrazem Boţího slova (Ef 5,25-26). b. Náprava - obnova není dílem člověka a není zaloţena na lidských rozhodnutích (Tit 3,5). c. Členství v církvi - zvíře oblečené jako člověk je stále zvířetem. Hříšnou přirozenost člověka není moţné napravit, musí se proměnit. 6. Co obnova je: a. Nadpřirozený čin, během něhoţ Bůh předává do ducha člověka nový ţivot (1 Pt 1,23). b. Kdyţ uvěříme v Jeţíše, Duch svatý, který z důvodu Adamova a Evina hříchu odešel, se vrací zpět jako dar spravedlnosti. c. Transplantace (duchovní) srdce (Ez 36,26). 7. Závěr: Skutečnost, ţe jsi obnoven, znamená, ţe v sobě máš Boţí ţivot. Máš Jeho přirozenost a schopnosti (Gal 2,20; Kol 1,27; Jan 15,5). Tvá kapacita být úspěšným je omezena pouze tebou samým. D. Adopce 1. Způsob, jakým Bůh umoţňuje synovství tomu, komu přirozeně nepatří (Řím 8,15; Gal 4,5). 2. Bůh neadoptuje věřící jako se adoptují děti. Skrze Ducha svatého se vírou rodí do Boţí rodiny (Vineův výkladový slovník). Ef 1,5 - Některé překlady nesprávně pouţívají výraz "adopce dětí". V řečtině je "adopce, přijetí za syny". 3. Adopce naznačuje, ţe člověk přichází do rodiny jako dospělý syn. 4. Rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou: a. Pod Starou smlouvou se s Izraelci zacházelo jako s malými dětmi, protoţe byli pod vedením vychovatelů a učitelů (Zákona). Za Nové smlouvy se s věřícími jedná jako s dospělými syny. b. Hlavní výhodou adopce je, ţe v nás Duch svatý přebývá a vede nás. 5. Výhody a výsady vztahu s Otcem: a. Otcova péče (Lk 12,4-7). b. Trestání (Ţd 12,5-11). c. Útěcha (2 Kor 5,17). d. Dědictví (Řím 8,16-17). 6. Poţehnání, která přijímáme jako členové Boţí rodiny: a. Sdílení rodinného jména (Fp 2,9). 7

8 b. Sdílení rodinné podoby (2 Kor 5,17). c. Sdílení rodinné lásky (1 Jan 1,3; 3,14). d. Sdílení rodinné práce a záleţitostí. 7. Budoucí poţehnání - oslavené vykoupené tělo (Řím 8,23; Fp 3,20-21). IX. Posvěcení A. Způsob, jakým Bůh povolává, očišťuje a odděluje věřícího od hříchu pro svoji vlastní potřebu a slávu. B. Dvojí význam: oddělení od zlého a vydání se Bohu (2 Kor 7,1). C. Význam slovesa "posvětit": 1. Uctívat nebo uznat hodným obdivu a chvály (Lk 11,2; 1 Pt 3,15). 2. Oddělit od světských věcí a vydat se Bohu (Mt 23,17). 3. Vyčistit nebo odstranit nečistoty (Ef 5,26; 1 Tes 5,23). D. Posvěcení zahrnuje následující: 1. Postavení a. Oddělení věřícího pro Boha, k němuţ dochází v okamţiku obrácení (1 Kor 6,11; Ţd 10,14; 1 Pt 1,2). b. Kristus je posvěcením věřícího (1 Kor 1,30). 2. Zkušenost a. Očištění věřícího ode všeho, co poskvrňuje (2 Kor 7,1). b. Věřící je proměňován do Kristovy podoby (2 Kor 3,18; Řím 8,29). c. Svlečení starého ţivota a oblečení nového (Kol 3,8-13). 1) Předkládejte se plně Bohu rozhodnutím své vůle (Řím 12,1). 2) Obnovujte svoji mysl Slovem (Ef 4,23; Řím 12,1-2). 3) Buďte zaštítěni pěti sluţebními obdarováními, která byla dána ke zbudování svatých (Ef 4,11-12). 4) Následujte svého ducha (Gal 5,16). 5) Spoléhejte na Jeţíše, ţe vám pomůţe (Sk 26,18). 3. Závěr: Doktrína posvěcení učí, ţe kdyţ ses stal křesťanem, přestal jsi být obyčejným. Jsi oddělen ke zvláštnímu pouţití. X. Církev A. Co je to církev? Řecký výraz pro církev "ecclesia" znamená "shromáţdění povolaných". 1. Slovo pouţívané k označení těla křesťanů v jednom městě (Sk 11,22; 13,1). 2. Vztahovalo se na místní sbor (1 Kor 14,19.35; Řím 16,5). 3. Pouţívá se k označení světové církve sloţené ze všech věřících na zemi (Ef 5,32). B. Anglické slovo "church (církev)" pochází z řeckého výrazu "kos", který znamená "patřící Pánu". C. Církev je tedy "společenství lidí povolaných ze světa, kteří vyznávají a prokazují věrnost Pánu Jeţíši Kristu." (Pearlman: Znalost biblických doktrín, 1937) D. Církev má tato označení: 8

9 1. TĚLO KRISTOVO (Ef 4,4; 1 Kor 12,12-27) a. Organismus, něco ţivoucího, nikoli organizace. b. Zdrojem jeho energie je Kristův ţivot. c. Má mnoho údů, z nichţ kaţdý má svoji funkci. 2. BOŢÍ CHRÁM (1 Pt 2, 5-6; Ef 2,20-22) a. Bůh přebývá v církvi svým Duchem (1 Kor 3,16-17). b. Křesťané mají jako kněţí (v Boţím chrámu) přinášet duchovní oběti modliteb, chvály a dobrých skutků. 3. KRISTOVA NEVĚSTA (2 Kor 11,2; Ef 5,25-27) a. Jeţíš církev ţárlivě miluje, stará se o ni a chrání ji. b. Církev se podřizuje Kristu jako manţelka manţelovi. E. Jaká je úloha církve? 1. Kázat evangelium Jeţíše Krista, aby lidé mohli být spaseni (1 Tim 2,4; Mt 28,19-20). 2. Obětovat Bohu modlitby a chvály (1 Pt 2,9; Kol 1,12; 1 Tes 5,16-18). 3. Cvičit Kristovy učedníky a skrze Boţí slovo rozvíjet křesťanskou zralost (2 Tim 3,16-17; 1 Pt 2,2). 4. Poskytovat společenství: a. Se svatou Trojicí (1 Jan 1,3; Fp 2,1). b. Jednoho s druhým (Sk 2,42; 1 Jan 1,7). 5. Uchovat společnost od morální zkázy (Mt 5,13-16). 6. Uplatňovat autoritu a nadvládu nad královstvím temnoty (Lk 10,18-20; Ef 1,15-23). F. Některé výhody členství v církvi a křesťanského obecenství 1. Vzájemná shoda (Amos 3,3). 2. Zdroj síly (Lk 22,32). 3. Prostředek útěchy (Řím 1,12). 4. Druzí mohou s tebou nést tvá břemena (Gal 6,2). 5. Duchovní výţiva (Kol 3,16). 6. Pomáhá věřícímu překonat lstivost hříchu (Ţd 3,13). XI. Jaká by měla být tvá reakce? A. Nezanedbávej společná shromáţdění (Ţd 10,24-25). B. Ať trvá bratrská láska (Ţd 13,1). C. Buď spojen v jednom duchu s ostatními věřícími a jednou myslí společně bojujte ve víře evangelia (Fp 1,27). Boţí charakter 9

10 I. Zdroj zjevení D. Můţeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. překlad) E. Jak se Bůh zjevil: 1. Obecným zjevením - prostřednictvím přírody a historie (Ţ 19,2-7; Řím 1,18-20). 2. Konkrétním zjevením - prostřednictvímjeţíše Krista a Bible (Jan 1,18; 14,9; 5,39; Lk 24, ). II. Boţí atributy (které se netýkají morálky) D. Vševědoucnost: atribut, na jehoţ základě Bůh všechno zná - přítomnost, minulost a budoucnost 1. Bůh od věků zná dokonale sám sebe a všechno ostatní, ať uţ se jedná o skutečnost nebo pouhou moţnost. 2. Stejně tak se znají navzájem Otec, Syn a Duch svatý (Mt 11,27; 1 Kor 2,11). 3. Bůh zná všechny věci, které skutečně existují, včetně neţivého stvoření (Ţ 147,4), lidi a jejich skutky (Ţ 33,13-15), lidské myšlenky a srdce (Ţ 139,1-4) a lidská břemena a touhy (Ex 3,7; Mt 6,8). 4. Bůh zná všechno, co se můţe stát (1 Sam 23,11; Mt 11,23). 5. Bůh zná budoucnost. Předzvědění není kauzativní (příčinné), tj. budoucí události se neodehrávají proto, ţe jsou vidět, ale jsou vidět, protoţe se uskuteční. 6. Bůh vidí věci simultánně, tj. vidí je najednou v celku, nikoli po částech jako jednu za druhou. E. Všudypřítomnost: atribut, na jehoţ základě Bůh naplňuje vesmír ve všech jeho částech a je v jednom okamţiku přítomný na všech místech. 1. Nejen Jeho část, ale celý Bůh je přítomen na kaţdém místě. 2. Nejedná se o panteismus, který učí, ţe všechno je součástí Boha (např. ţidle, na níţ sedíš, nebo tuţka, kterou píšeš, je Jeho součástí). Bůh je přítomen na kaţdém místě, a přesto je odlišný od svého stvoření. 3. Přestoţe je Bůh přítomný všude, Jeho přítomnost se projevuje v různých stupních. 4. Tato doktrína jak utěšuje, tak děsí. Věřícímu je všudypřítomný Bůh vţdycky k dispozici se svou pomocí (Dt 4,7; Ţ 46,2; MT 28,20). Pro hříšníka platí, ţe ať se sebevíc snaţí, Bohu nemůţe uniknout (Ţ 139,7-12). F. Všemohoucnost: atribut, který popisuje Boţí schopnost udělat, cokoli chce. 1. Boţí vůle je omezena Jeho přirozeností. Nemůţe udělat nic, co by bylo v rozporu s Jeho dokonalostí. a. Bůh není schopen lhát (Tit 1,2). b. Bůh není schopen sám sebe popřít (2 Tim 2,13). c. Bůh není schopen se dívat příznivě na nepravost. d. Bůh není schopen se mýlit. e. Bůh není schopen dopustit se něčeho absurdního, bláznivého nebo protichůdného, jako nakreslit kulatý čtverec, sečíst dva plus dva jako šest nebo udělat nesprávně správné. 2. Bůh není řízen svojí mocí. Existence všemohoucnosti ještě nevyţaduje projev této moci. Bůh má moc nad svou mocí, jinak by přestal být svobodný. Můţe udělat, co 10

11 chce, ale nemusí chtít něco udělat. 3. Všemohoucnost v sobě zahrnuje sebeomezující moc. Bůh se do určité míry omezil tím, ţe své stvoření obdařil svobodnou vůlí. Proto svou mocí nevymýtil ze světa hřích a nikoho nepřivádí ke spáse násilím. 4. Bůh vládne absolutní a udělenou mocí. a. Absolutní moc: Kdyţ Bůh jedná přímo, jako při činění zázraků nebo při stvoření něčeho z "neviditelných věcí". b. Udělená moc: Kdyţ Bůh koná své dílo prostřednictvím sekundárních činitelů, jako je proces setí a sklízení. 5. Biblické odkazy a příklady: a. "Je to snad pro Hospodina nějaký div?" (Gn 18,14) b. "Uznávám, ţe všechno můţeš a ţe ţádný záměr tobě není neproveditelný." (Job 42,2) c. "Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi." (Ţ 135,6) d. "Činí podle své vůle v nebeské armádě... a nikdo nemůţe zadrţet jeho paţi nebo mu říci: 'Co to děláš'." (Dan 4,35 - angl. překlad) 6. Zdroj velké útěchy a naděje pro věřícího, ale pro hříšníka je mocný Bůh vţdycky varováním a zdrojem strachu (1 Pt 4,17; Zj 6,15). 7. Dokonce i démoni se třesou (Jk 2,19). Jednoho dne se budou i ti nejsilnější a největší chtít před Ním schovat (Zj 6,15) a kaţdé koleno poklekne před jménem Jeţíš (Fp 2,10). G. Neměnnost: atribut, na jehoţ základě je Bůh neměnný a nezměnitelný. 1. Mal 3,6: "Nebo já Hospodin neměním se." (Jk 1,17; Ţ 33,11) 2. Člověk se můţe změnit k dobrému nebo ke špatnému. Bůh se nemůţe změnit k dobrému, protoţe uţ je naprosto dokonalý. Nemůţe se změnit ani ke zlému. 3. A co taková místa jako Gn 6,6; Ex 32,14 a Jon 3,10, kde se píše, ţe Bůh "litoval" nebo si něco rozmyslel? a. Bůh se nemění, co se týče Jeho charakteru (Ţ 102,27-28) nebo záměru (Ţ 33,11). b. Bůh se mění v tom, jak jedná s lidmi. Mění okolnosti, aby zůstal věrný svému charakteru a záměru, který nemůţe změnit. c. Příklad: Ninive. 4. Ţd 13,8: "Jeţíš Kristus je tentýţ včera, dnes i na věky." III. Boţí atributy (týkající se morálky) G. Svatost: atribut, na jehoţ základě si Bůh navěky přeje a uchovává svá vlastní morální měřítka. 1. Značí, ţe Bůh je oddělen od svého stvoření a přesahuje ho. 2. Věčná neposkvrněnost Jeho charakteru. Je oddělen od veškerého morálního zla a hříchu. Být zdravý představuje více, neţ nebýt nemocný. Podobně svatost je více neţ nepřítomnost hříchu. Je to zdravý pozitivní stav správnosti (Lv 11,44; 1 Pt 1,15). 3. Svatá půda. "Řekl: 'Nepřibliţuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.'" (Ex 3,5) 4. Kvůli své svatosti nemůţe mít Bůh společenství s hříchem. 5. Lidskou reakcí na zjevení Boţí svatosti je pocit bezvýznamnosti a vědomí nečistoty (Iz 6,5). 6. Svatost je atributem, podle něhoţ chtěl být Bůh znám zvláště ve Starém zákoně. a. Slovo svatost je ve Starém zákoně uţito více neţ 830 krát. b. Svatost zdůrazněna rozdělením svatostánku a chrámu na svatyni a svatyni 11

12 svatých. c. Svatost zdůrazněna obřadními zákony (oběti, kněţství, slavnosti a ustanovení o nečistotě; Lv 1-5 a 23). d. Svatost zjevena prostřednictvím morálního zákona, který promlouvá formou lidského svědomí, a Jeţíše Krista, "Svatého a Spravedlivého" (Sk 3,14). 7. Boţí svatost učí, ţe: a. Bůh a člověk jsou od sebe odděleni propastí (Iz 59,1-2). b. Člověk sám za sebe nemůţe získat bezhříšnost, která je nezbytná k tomu, aby se přiblíţil k Bohu. c. Je potřeba smíření, bez něhoţ není moţné uniknout jistému soudu. d. Člověk má k Bohu přistupovat s úctou a údivem, "neboť náš Bůh je stravující oheň" (Ţd 12,28-29). e. To, co vyţadovala Jeho svatost, zabezpečila Jeho láska (Řím 5,6-10). B. Dobrota: Je v kaţdém ohledu takový, jaký měl jako Bůh být - dokonale splňuje ideál nebo měřítka toho, co to znamená být Bohem 1. Protoţe Bůh je dobrý, jedná v hojnosti a s laskavostí s veškerým svým stvořením (Ţ 145, ). 2. Protoţe Bůh je dobrý, jeho láska je bezpodmínečná. a. Bůh je láska (1 Jan 4,8). b. Láska hledá dobro milovaného objektu. c. Bůh miluje v takové míře, ţe to člověk nemůţe pochopit (1 Jan 4,8-10). d. Znaky lásky (1 Kor 13,4-8). e. Zdroj útěchy věřícímu. 1) Pouţije všechno k dobru věřícího (Řím 8,28-39). 2) Je Otcem, který ví, co Jeho děti potřebují (Mt 6,8). 3) Svobodně svým dětem dává všechny dobré věci (Řím 8,32; Jk 1,17). i. Protoţe je Bůh dobrý, je milosrdný. a. Milosrdenství představuje Boţí dobrotu, která se projevuje vůči těm, kteří mají trápení a jsou v úzkosti. b. Bůh je bohatý v milosrdenství (Ef 2,4), plný slitování a milosrdenství (Jk 5,11) a oplývá velkým milosrdenstvím (1 Pt 1,3). c. Jeţíš byl pohnut milosrdenstvím (slitováním). 1) Muţ z Gadary posedlý démony (Lk 8,26-39). 2) Uzdravení malomocného (Mk 1,40-41). ii. Protoţe je Bůh dobrý, je milostivý. a. Milost představuje Boţí dobrotu, která se projevuje vůči těm, kteří si ji nezaslouţí. b. Milost se dívá na hříšného člověka z pohledu viny, zatímco milosrdenství z pohledu jeho trápení a bídy. c. Milost je zdrojem všech duchovních poţehnání udělených hříšníkům (Ef 2,8-9). d. Ţena přistiţená při cizoloţství (Jan 8,1-11). iii. Protoţe je Bůh dobrý, je shovívavý. a. "Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný." (Ţ 86,15) b. Bůh dlouho snáší hříšníky navzdory jejich neustálé neposlušnosti. c. Záměrem Boţí shovívavosti je přivést člověka k pokání a nemá se zaměňovat za otálení (2 Pt 3,3-9). D. Spravedlnost a právo 1. Spravedlnost a právo jsou základem (přebýváním) Jeho trůnu (Ţ 89,15; 97,2). 12

13 2. "Coţ Soudce vší země nejedná podle práva?" (Gn 18,25). 3. Kdosi řekl: "Bůh ustanovil na světě morální vládu na základě spravedlivých zákonů a odpovídajících sankcí." a. Boţí zákony se uplatňují prostřednictvím udělování odměn a trestů. b. Udělování odměn (odměňovací spravedlnost) (Ţ 58,12; 2 Par 6,15). c. Udělování trestů (trestní spravedlnost) (Gn 2,17; Ex 34,7). 4. Bůh nemůţe ustanovit zákon a odpovídající trest, aniţ by trest uplatnil v případě, ţe dojde k porušení zákona. 5. Spravedlnost vyţaduje trest hříšníka, zároveň však přijímá zástupnou oběť někoho jiného, jak je tomu v případě Izaiáše 53,6 a Římanům 5,8. 6. Boţí spravedlnost a právo se ukazuje na: a. Jeho trestu vůči hříšným (Zj 16,5-9). b. Ochraně Jeho lidu před těmi, kdo činí zlo (Ţ 129,1-5). c. Odpuštění věřícímu jeho hřích (1 Jan 1,9). d. Dodrţování zaslíbení vůči Jeho lidu (Ţd 10,23). e. Odměňování věrných (Ţd 6,10). 7. Úloha trestu. a. Zachování spravedlnosti. b. Rehabilitace lidí a společnosti. 8. Boţí spravedlnost a právo povzbuzuje věřícího v tom, ţe můţe vědět, ţe Bůh soudí spravedlivě, a tak si můţe být jist, ţe spravedlivé skutky, které dělá, neprojdou bez povšimnutí (Př 19,17). IV. Definice Boha "Bůh je duch, nekonečný, věčný a neměnný ve svém bytí, moudrosti, moci, svatosti, spravedlnosti a pravdivosti." (Westminsterský katechismus) V. Boţí charakter se zejvuje prostřednictvím Jeho jmen D. Význam lidského jména v Bibli 1. Znát jméno člověka znamená znát jeho podstatu (přirozenost). 2. Charakter člověka byl často vyjádřen jeho jménem. Změna jména s sebou nesla odpovídající změnu charakteru, povolání nebo postavení, např. Šimon byl přejmenován na Petra (Mt 16,17-18). 3. Pokud někdo někoho pojmenovává, ustanovuje tím vztah nadvlády nebo vlastnictví, např. kdyţ Adam pojmenoval zvířata. 4. Člověk pojmenovává všechno, co vlastní, ať uţ je to dobyté město (2 Sam 12,28), jeho země (Ţ 49,12) nebo jeho manţelky (Iz 4,1). 5. Jméno a člověk jsou jedno a není moţné je oddělit. 6. Proto znát Boţí jméno znamená znát Boţí charakter a vlastnit Jeho moc, sílu, odvahu a Jeho samotnou přítomnost. 7. Jméno a autorita: jméno Jeţíš je Jeho autoritou, kterou dává člověku, aby mohl činit zázraky, kázat a modlit se k Otci (Mk 16,17; Sk 4,7). Jeţíš nám předal "plnou moc", abychom jednali v Jeho zastoupení. E. Boţí jména jako nástroje zjevení Jeho postavení, charakteru a poslání 1. El nebo Elohim - překládá se jako "Bůh". a. Také znamená: 13

14 1) Být silný. 2) Mít rozšířené pole vlády. 3) Oplývat závaznou silou. b. Pouţívá se vţdycky, kdyţ je popisována nebo naznačována Boţí tvořivá všemohoucnost. c. Mnoţné číslo nastiňuje budoucí Trojici. d. Popisuje Boha jako moc, která vládne nad přírodou, stojí za ní a přesahuje ji. e. El Šadaj - "Všemocný Bůh"- Poukazuje na Boţí majestát, stabilitu, na Boha jako na spolehlivé útočiště a nepohnutelný sloup. 2. Jehova (Jahve) - překládá se jako "Hospodin, Pán". a. Smluvní Boţí jméno. b. Pochází ze slovesa, které znamená "být" - "Jsem, který jsem." (Ex 3,13-14) c. Značí, ţe Bůh je věčný, Ten, který byl, je a přijde. d. Jméno bylo tak významné, ţe se písaři vyhýbyli tomu, aby ho vyslovili. 3. Jehova Rá - "Hospodin, můj Pastýř." a. Hospodin je ve Starém zákoně zobrazen jako Pastýř (Ţ 23,1; 80,2). b. Nový zákon: Jeţíš je dobrý Pastýř, který vydal svůj ţivot za ovce (Jan10,11). c. Potřeba lidského pastýře. 1) Ovce se o sebe samy nemohou postarat. 2) Mají slabý orientační smysl - snadno by se ztratily. 3) Hrozí jim neustálé nebezpečí ze strany divokých zvířat a zlodějů. 4) Stejné je to s člověkem: má sklon k toulání a je v neustálém nebezpečí. d. Vztah mezi Pastýřem a Jeho ovcemi. 1) Osobní a důvěrné poznání mezi sebou. a) Volá své ovce jménem (Jan 10,3). Jeţíš volá tebe jménem. b) Jeho ovce znají Jeho hlas (Jan 10,4). c) Je schopen zjistit nepřítomnost byť jen jediné ovce (Mt 18,12-13). d) Ţádný lidský pastýř nikdy neznal tak důvěrně své ovce jako Jeţíš (Jan 10,14). 2) Vede své ovce (Jan 10,4; Ţ 23,3). a) Protoţe neznají cestu a stezka je úzká a nebezpečná. b) Aby jen bezcílně nebloudily, ale byly někam vedeny. 3) Přivádí zpět ovci, která zbloudila. a) Ovce, která zbloudila od stáda, je naprosto bezmocná. b) Pastýř musí ovci najít a přivést ji zpět do stáda. c) Stejné je to s naším Pastýřem Jeţíšem (Iz 53,6; Ţ 23). 4) Skutečnost, ţe má Otec mnoho dětí, neznamená, ţe se méně stará o ty nejmenší z nich. 5) Dobrý Pastýř nechce, aby se něco zlého stalo Jeho maličkým (Mt 18,12-14). e. Lidský pastýř, který se stará o ovce v mimořádných dobách potřeby (Iz 43,2). 1) Kdyţ přecházejí přes proudy vod, řeky a oheň. 2) O ty, které jsou nemocné nebo raněné. a) Běţným léčebným prostředkem, který pouţíval byl olivový olej. b) "Maţeš moji hlavu olejem." Kdyţ jsme nemocní nebo ranění, Pán nás maţe olejem svého Ducha a uzdravuje nás (Ţ 23,5). Dobrý Samaritán (Lk 10,30-37), uzdravení nemocných (Jk 5,14). f. Charakteristické rysy pastýře: neustálá bdělost, nebojácnost a odvaha, trpělivost a láska. 14

15 4. Jehova Rafa - "Hospodin, který tě uzdravuje." (Ex 15,22-26; Ţ 107,20) a. Nikdo nemá autoritu změnit Boţí vykupitelská jména, neboli říci, ţe Bůh uţ dnes neuzdravuje. b. Uzdravení je Boţí vůlí pro kaţdého. 1) Víra začíná tam, kde je známa Boţí vůle. 2) Uzdravení malomocného (Mk 1,40-41). 3) Dt 7,15; Ţ 103,1-5. 4) Boţí dokonalá vůle zjevená v Jeţíšově sluţbě. a) Mt 4,24; 9,35; 10,1; 12,15; 14, ; Lk 6,17-19; Sk 10,38. b) Jeţíš nikdy neodmítl nemocného člověka a neřekl "Neuzdravím tě". 5) "Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše." (3 Jan 2) c. Uzdravení ve Smíření. 1) Řecké slovo "soteria" překládané jako spása znamená vysvobození, uzdravení, zachování, zdraví. 2) Řecké slovo "sozo" překládané jako spasený a uzdravený znamená učinit zdravým nebo celistvým (Řím 10,9; Sk 14,9). 3) Vysvobozeni z prokletí zákona (Gal 3,13; Dt 28,15-62). 4) Jeho ranami jsme uzdraveni (1 Pt 2,24; Iz 53; Mt 8,17). 5) Měděný had (Nu 21,9). d. Nesprávné učení o Pavlově trnu je překáţkou uzdravení (2 Kor 12,7-10). 1) "Trn v těle" je obrazná řeč. 2) Nikdy není v Bibli pouţit s odkazem na nemoc (Nu 33,55; Joz 23,13). 3) Řecké slovo "angelos" je v Bibli pouţito 188 krát a pokaţdé se vztahuje na osobu, nikoli na věc. 4) Při zmínce o trnu v těle Pavel mluví o Satanově poslu. VI. Sedm Boţích vykupitelských jmen, která zjevují, jaká poţehnání přineslo Smíření F. Jehova Šama - Hospodin, který je přítomný. (Ez 48,35) G. Jehova Šalom - Hospodin je pokoj. (Soud 6,24) H. Jehova Rá - Hospodin, můj Pastýř. (Ţ 23,1) I. Jehova Jire - Hospodin dohlíţí nebo zaopatří. (Gn 22,14) J. Jehova Nisi - Hospodin, moje korouhev, vítězství. (Ex 17,8-15) K. Jehova Cidkenu - Hospodin, naše spravedlnost. (Jer 23,6) L. Jehova Rafa - Hospodin, který uzdravuje. (Ex 15,26) VII. Další jména A. El-Eljon - Nejvyšší Bůh (Gn 14,18-20) B. El-Olam - Věčný Bůh (Gn 21,33) C. Abba Otec nebo tatínek (Řím 8,15) Boţské uzdravení I. Adam a Eva v zahradě Eden 15

16 A. Před pádem neexistoval na zemi ani hřích ani nemoc B. To nám ukazuje na Boýí vůli, kdyţ stvořil člověka C. Pád člověka dovolil, aby na zemi vstoupili hřích a nem Exodus 15:26 - D. Dokonce i po pádu Bůh zaopatřil uzdravení II. Boţí charakter ve Starém zákoně A. Ţalm 145: "Milostivý" znamená ochotný prokázat přízeň (v8) 2. "Pán je dobrý ke všem!" ( verš 9a) 3. "Milosrdenství nad vším svým stvořením." (verš 9b) a. My jsme součást Jeho stvoření ( Efezs. 2:10) b. Země je součástí Jeho stvoření B. Exodus 15:26 - On je Pán, který mě uzdravuje! 1. Nikde v Bibli se neříká, " Já jsem Hospodin, který tě ničí!" 2. Ve Starém zákoně se děly strašné věci kvůli neposlušnosti Boţího lidu a. Byla to jejich volba neposlouchat boha ( 5. Moj. 28:58) b. Bůh dovolil, aby se tyto věci staly, On je neposlal. 3. Posílá Bůh na lidi nemoc? a. Jeţíš řekl, " Zloděj nepřichází, neţ aby kradl, zabíjel a ničil" (Jan 10:10) b. On dopouští, aby lidé kradli, vraţdili, pili,atd., ale neposílá je, aby to dělali III. C. "Počet tvých dnů naplním" ( Exod. 23:25-26) D. Aby se prokázal jako silný ( 2. Par. 16:9) E. "Zlé se nepřiblíţí k tvému domu! ( Ţalm 91:10,16) F. "Který uzdravuje všechny tvé nemoci", všimněte si " VŠECHNY" (Ţalm 103:2-3) G. Toto je proroctví o Jeţíši ( Ţalm 107:20) Kdo je autorem nemoci? A. Satan postihl Jóba bolavými vředy ( Jób 2:7) B. Satan svázal tuto ţenu na 18 let ( Luk. 13:16) 1. Byla smluvní dcerou Abrahamovou 2. Satan jí spoutal, Jeţíš ji osvobodil C. Vydáni Satanu ke zkáze těla ( 1. Kor. 5:5) D. Uzdravení všech, kteří byli utlačováni od ďábla ( Skutky 10:38) 1. Nemoci a choroby jsou svázanosti od Satana 2. Kaţdý dobrý dar pochází od Boha. Uzdravení je dobrý dar! 3. "Koho Pán miluje, toho vychovává." (Ţid. 12:6) a. Je nemoc Boţí výchova? b. V tomto verši není jediná zmínka o nemoci c. "Vychovává" znamená doslova " trénovat, vzdělávat 16

17 IV. nebo vyučovat dítě" d. Křesťanská miminka potřebují výchovu - vyučování od Pána, protoţe se učí a dozrávají. Vy své děti nevyučujete skrze nemoc. E. Satan - Ten, který klame ( Zjev. 20:3,10) 1. Klamat znamená způsobit víru v něco, co není pravda 2. Satan tě klame, aby jsi nejednal na tom, co víš Jeţíš Kristus je Lékař A. Jeţíš: předobraz v celém Starém zákoně 1. Kristus náš velikonoční beránek ( 1. kor. 5:7) a. Velikonoční beránek ve Starém zákoně je předobrazem oběti Kristovi b. Jeţíš - naše Oběť ( Jan 10:11) 2. Prorocký obraz ( Ex. 11:1 aţ 12:51) a. Smrt je Boţský soud hříchu ( Ex. 11:5) b. Velikonoční beránek. Náhrada ( Ex. 12:3) 1- Jeţíš byl Beránek boţí ( Jan 1:29) 2- On byl náhradou za naše hříchy ( gal. 1:4) 3- Bůh vydal sám sebe za nás ( Titus 2:14) 4- " V určený čas Kristus zemřel za bezboţné" ( Řím. 5:6) c. Překročení Rudého moře je typem nového narození 1- Kanán je typem zaslíbené země a. Máme na výběr b. Bojuj, aby jsi si udrţel to, co je spravedlivě tvoje 2 - Bůh sám sebe manifestoval, by vysvobodil Izraelity a. Jeţíš byl zjeven, aby nás osvobodil od hříchu (1.Jan 3:5 ) b. Jeţíš byl zjeven, aby zmařil skutky ďábla ( 1. Jan 3:8) d. Nový začátek ( Ex. 12:12) 1- Vybraný beránek ( Ex. 12:5) a. Ţádná závada ( beze skvrny, beze známky deformace) 1/ Jeţíš sám o sobě neměl ţádný hřích ( Kor. 5:21) 2/ Byl bez poskvrny ( Petr 1:19) 3/ Nebylo v Něm ţádné vady ( Jan 19:6) 4/ byl pokoušen ve všech oblastech, přitom zůstal bez hříchu ( Ţid. 4:15) b. Všimněte si, ţe "beránek není mnoţné číslo. Bůh měl na mysli jenom jednoho Beránka, a to Jeţíše 2- Vybraný z krve ( Ex. 12:7) a. Kvůli jejich fyzické síle 17

18 b. Bůh je připravoval na dlouhou cestu c. Nebylo mezi nimi jediného chromého ( Ţalm 105:37) d. Jeţíš zaopatřuje to samé ( 1. Kor. 11:23-24) 1/ Pavel měl přímé zjevení od Jeţíše ( 1. Kor. 11:23) 2/ Rozlišování Těla Kristova ( 1.Kor. 11:30) a/ Slabý: bez síly, nemocný, s fyzicky malou silou, chorý b/ Nemocný: někdo, od nějţ jeho síla odešla kvůli nemoci c/ Usínající: Umírající, odešlí k Otci d/ toto je hlavní důvod, proč křesťané jsou dnes nemocní, protoţe nerozlišují Tělo Kristovo 3/ Rozsuzej se ( 1. Kor. 11:28) 4/ Přijmi své uzdravení skrze veeři Páně a/ Jeho krev zaopatřuje svobodu od hříchu b/ Jeho rány zaopatřují uzdravení pro naše těla ( 1. Petr 2:24) B. "A On je všechny uzdravil" 1. Otec dělá ty skutky ( Jan 14:8-10) 2. Jeţíš uzdravil zástupy ( Mat. 14:14) 3. Jeţíš uzdravil kaţdou nemoc a kaţdou chorobu ( Mat. 9:35) 4. On je uzdravil všechny ( Mat. 15:30,31) 5. On je uzdravil všechny ( Mat. 12:15) 6. Vzkládal svoje ruce na kaţdého z nich a uzdravoval je ( Luk. 4:40) 7. Všechny je uzdravil ( Luk. 6:17-19) 8. Uzdravil některé? NE. Uzdravil je všechny, kteří byli utlačováni od ďábla ( Skutky 10:38) 9. Je zaznamenán jediný případ, ky Jeţíši bylo zabráněno, aby činil vůli svého Otce v jejich ţivotech ( Marek 6:5-6) a. Kvůli jejich nevěře b. Pochybnosti je okradli o Boţí poţehnání c. Jeţíš se jednoduše nezvedl bez toho, aby jim nic nezanechal. Šel a učil je, jak věřit. Slovo mění nevěru do víry 10. Uzdravující moc proudila skrze Jeţíše, uzdravil kaţdého, kdo za ním přišel ve víře a. Kdyţ Jeţíš odešel a byl posazen po pravici Otce, dal moc církvi ( Svému Tělu, a tato moc plynula skrze prvotní církev ( Skutky 5:16) 18

19 b. I dnes proudí v Jeho Těle, kdyţ věřící vzkládají ruce na nemocné ( Marek 16:18) C. "Jeţíš Kristus je stejný včea, dnes i navěky" ( Ţid. 13:8) D. Uzdravení zaopatřené skrze usmíření 1. Izaj. 53:3-5 a. "Smutky" a "trápení" byli nesprávně přeloţeny v překladu Bible Krále Jakuba 1/ "Smutky" ( Hebrejsky "cholliy") znamená nemoc nebo choroba 2/ "Trápení" ( Heb. "makobah") znamená bolesti. b. "Nést" znamená "zvednout a odnést na vzdálené místo" 1/ Nemoc a choroba ode mne byli odňaty na Kalvárii 2/ Spasení a zdraví na mne na Kalvárii přišli c. "...a Jeho ranami jsme uzdraveni." 2. Byli jsme uzdraveni ( 1. Petr 2:24) a. Dokončené dílo b. Uzdravení je naše 3. On vzal naše nemoci ( Mat. 8:17) 4. Jehova Rapha - Pán tvůj Lékař ( EX. 15:26) E. Jeţíšova ochota uzdravovat ( Luk. 5:12-13) 1. "Plný malomocenství", naznačuje poslední stadium této nemoci 2. Podle Ţidovského zákona byl nečistý a. Překročil zákon b. Poţádal o milosrdenství c. Jeho poslední nadějí byl Jeţíš 3. Jeţíš zodpověděl otázku ohledně Jeho ochoty uzdravit, řekl:"chci, buď čist!" a. Malomocný jiţ slyšel o Jeţíšově schopnosti uzdravit. Nepochyboval o Jeho schopnosti uzdravit b. Jeho starost byla: "Jeţíši, uzdravíš mě?" c. Jeţíšova odpověď VŠEM je CHCI! V. Sedm způsobů, kterými Bůh uzdravuje Najdi jeden, ve který můţeš uvolnit svou víru 1. Ţádání ve jménu Jeţíše ( Jan 16:23) 2. Vzkládání rukou ( Ţid. 6:2) ( Marek 16:18) 3. Pomazání olejem ( Jak. 5:14) ( Marek 6:13) 4. Vymítání ducha slabosti ( Luk. 13:11-13) ( at. 8:16) 5. Motlitba shody (Mat. 18:19) 6. Motlitba svazování a rozvazování ( Mat. 18:18) 7. Brát Boţí Slovo jako lék ( Přísl. 4:20-22) VI. Jednání na Boţím Slově 19

20 A. Můţeš si s Bohem napsat svou vlastní cedulku ( Marek 5:25-34) 1. Řekni to! Ona řekla ( verš 18) 2. Udělej to! přišla ( verš 27) 3. Přijmi to! pocítila ( verš 29) 4. Řekni to! řekla ( verš 33) B. Buď odhodlaný C. Proţil sám Boţské uzdravení D. Vybuduj si neotřesitelnou víru E. Vzepři se ďáblu a on od tebe uteče ( Jak. 4:7) Démonologie Studium o původu a působení Satana a démonických duchů. " Zloděj nepřichází, neţ aby kradl, zabíjel a ničil. ( Jan 10:10) I.Satan byl v nebi jako Lucifer ( Ezech. 28:1-19) 20

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl.

Boží charakter. I. Zdroj zjevení. II. Boží atributy (které se netýkají morálky) A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. Boží charakter I. Zdroj zjevení A. Můžeš svým hledáním najít Boha? (Job 11,7 - angl. překlad) B. Jak se Bůh zjevil: 1. Obecným zjevením - prostřednictvím přírody a historie (Ž 19,2-7; Řím 1,18-20). 2.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření

Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření Kristus Druhý Adam a Nové Stvoření V Bibli nalézáme celý příběh stvoření. Je to příběh všech příběhů s fakty o Bohu, lidstvu a o světě, který byl odcizen od Boha ale smířen skrze Krista. Bible pojednává

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Krevní smlouva. I. Co je to krevní smlouva? II. Důvody pro vstoupení do krevní smlouvy

Krevní smlouva. I. Co je to krevní smlouva? II. Důvody pro vstoupení do krevní smlouvy I. Co je to krevní smlouva? Krevní smlouva A. Definice. Dohoda nebo smlouva mezi dvěma lidmi nebo stranami, zpečetěná prolitím krve. 1. Nejtěsnější, nejtrvalejší a nejsvětější smlouva známá člověku 2.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše

Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše Jean Vanier Skandál mentálně postižené osoby a skandál evangelia Šestnáct let ţivota v Arše způsobilo, ţe jsem si stále více vědom skandálu, který vyvolává osoba

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Týden od 20. do 26. února 2011 9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Texty na tento týden: Ž 100,3; Sk 17,24 28; Ř 12,3; Mt 22,39; 2S 9; L 15; Ef 4,23 32 Základní verš Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více