Z P R Á V A. Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A. Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 1999"

Transkript

1 Z P R Á V A Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v roce 1999 Český helsinský výbor Praha 2000

2 Redakční úprava: PhDr. Libuše Šilhánová Redakční a grafická úprava: Mgr. Lucie Richterová Tato publikace byla vydána s laskavou podporou Fordovy nadace. Její elektronická podoba je zveřejněna na Internetu na adrese Český helsinský výbor Praha 2000 ISBN

3 Obsah: ÚVODEM 5 POSTAVENÍ A OCHRANA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 11 PRÁVA DĚTÍ 21 PRÁVA ŽEN 27 POSTAVENÍ A PRÁVA SENIORŮ 31 LIDSKÁ PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 37 PRÁVA PACIENTŮ 41 BEZDOMOVECTVÍ 45 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 53 PROBLEMATIKA AZYLU A UPRCHLÍKŮ 59 PROBLEMATIKA STÁTNÍHO OBČANSTVÍ 65 STAV POLICEJNÍCH SLOŽEK A JEJICH PRÁCE 71 LIDSKÁ PRÁVA V ARMÁDĚ 79 TRESTNÍ JUSTICE A VĚZEŇSTVÍ 91 REFORMA SOUDNICTVÍ 99 PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ 107

4 PODMÍNKY ROZVOJE OBČANSKÉHO SEKTORU 117 OBČANSKÉ PORADNY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI 123 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 129 PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI NA POLI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 133 LIDSKÁ PRÁVA Z HLEDISKA ZAHRANIČNÍ POLITIKY 141 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR 147 SEZNAM AUTORŮ 151 POUŽITÉ ZKRATKY 153

5 5 Úvodem Letos už po šesté vydává Český helsinský výbor Zprávu o stavu lidských práv v ČR jako výsledek své vlastní práce, ale současně jako výsledek více či méně zúčastněného sledování, monitoringu a spolupráce v této rozsáhlé oblasti. Proto, že naše nevládní organizace nemůže ve svém monitoringu stavu lidských práv obsáhnout všechny tematické okruhy, a proto, že může referovat pouze o činnostech, kterými se přímo zabývá (to jsou např. právní analýzy určitých problémů či poradenství), nebo na nichž se nějakým způsobem podílí (to je např. vzdělávání a výchova k lidským právům na středních, a to i policejních školách, v soudnictví, poradenství aj.), je tato zpráva nazvána Zprávou ČHV o stavu lidských práv v ČR v roce Nejde tedy o ambiciózní projekt, jehož cílem by bylo pojednat o situaci dodržování lidských práv ve všech oblastech života České republiky, ale o relativně stručný popis problémů viděný z hlediska činností naší organizace, jejich pracovnic a pracovníků, členek a členů. Už z letmého přehlédnutí názvů kapitol v minulých třech obsáhlých zprávách vyplyne, že jejich tematický záběr byl dosud velmi široký a značně přesahoval reálné možnosti a okruh působnosti ČHV. I když vezmeme v úvahu, že činnost naší organizace zasahuje - v rámci nezbytné spolupráce - do činností řady nevládních organizací, státních institucí i ryze odborných útvarů, nebo s nimi souvisí, nemůže se rozhodně týkat všech problémových okruhů, které život české společnosti zahrnuje. Příkladem takového nedostatečně námi pojednaného okruhu je velmi důležitá sféra ekonomicko-sociálních vztahů a v nich zakotvených práv, jejichž dodržování a porušování je determinováno stávajícím ekonomickým systémem, jeho více či méně úspěšnou, často však problematickou nebo dokonce chybnou transformací. Z povahy těchto vztahů vyplývá mj. různé porušování sociálních práv, např. práva na práci a práva na odměnu za ni, jež se projevuje i hromadným, většinou systémově podmíněným Úvodem

6 6 fenoménem nezaměstnanosti, práva na byt či přístřeší, na sociální bydlení aj. Těmito závažnými jevy se Český helsinský výbor zabývá jen v ojedinělých individuálních případech; nezabývá se a nemůže se zabývat jejich globální analýzou. Zcela novou skutečností v oblasti monitoringu lidských práv v naší zemi je existence zmocněnce vlády ČR pro lidská práva, který se ujal své funkce dnem 9. října 1998, a jehož posláním je sledovat a koordinovat naplňování (implementaci) principů lidských práv zakotvených v přijatých a ratifikovaných mezinárodních úmluvách o lidských právech a v ústavní Listině základních práv a svobod. Již 9. prosince 1998 vydala vláda ČR u příležitosti 50. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv usnesení ke zlepšení ochrany lidských práv v ČR, v jehož rámci mj. zřídila Radu pro lidská práva a současně jmenovala zmocněnce vlády pro lidská práva (dále jen zmocněnce) do funkce předsedy této Rady. Rada vlády ČR pro lidská práva je poradním a koordinačním orgánem pro otázky lidských práv a základních svobod všech osob v jurisdikci České republiky. Úkolem této Rady je sledovat plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany lidských práv, zejména však naplňování obsahu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Rámcové úmluvy o ochraně práv národnostních menšin. Rada má prostřednictvím zmocněnce zajišťovat plnění závazku vlády spočívajícího v podávání zpráv o plnění úmluv příslušným mezinárodním orgánům, závazku, jehož plnění se v uplynulých letech opožďovalo. Nutno konstatovat s povděkem, že díky usilovné práci zmocněnce, členů Rady, tj. pracovníků příslušných rezortů, odborníků a zástupců občanské veřejnosti, také však členů odborných sekcí a pracovníků sekretariátu Rady, byly v průběhu roku 1999 tyto závazky ČR z velké části splněny; obsáhlé zprávy o plnění uvedených mezinárodních úmluv byly zpracovány anebo se dokončují. Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

7 V Radě zasedají na úrovni náměstků ministrů zástupci ministerstva zahraničních věcí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva kultury, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva obrany, Úřadu pro státní informační systém a rovněž představitelé veřejnosti. Zmocněnec pro lidská práva je zároveň předsedou Rady pro národnosti vlády ČR - poradního orgánu vlády. Členy této rady jsou: zástupkyně Kanceláře prezidenta a Poslanecké sněmovny, dále zástupci příslušných ministerstev na úrovni náměstků a zástupci příslušníků národnostních menšin; slovenské (tři), německé (dva), polské (dva), romské (tři), maďarské, řecké a ukrajinské (po jednom). Na jednání Rady pro národnosti jsou navíc pravidelně zváni: zástupce Senátu, tajemník Federace židovských obcí v ČR a náměstek primátora hl. m. Prahy. Zmocněnci bylo mj. též uloženo sledovat plnění závazků ČR v oblasti ochrany práv národnostních a etnických menšin, zejména Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, a zajišťovat plnění závazků vlády, spočívající v podávání zpráv podle článku 25 této úmluvy. Současně bylo zmocněnci uloženo předložit vládě prostřednictvím místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady Zprávu o stavu lidských práv v ČR za rok Tento úkol zmocněnce nutno chápat jako průběžný, jako podávání takových zpráv vždy za uplynulý rok. Účelem této každoroční zprávy i zmíněných zpráv o plnění mezinárodních úmluv by ovšem nemělo být pouhé vykazování, ale především morálně i politicky významná sebereflexe stavu naší společnosti. Zmocněnec pro lidská práva je také předsedou Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity, ve které je svými náměstky zastoupeno dvanáct rezortů; dalších dvanáct členů jsou jmenovaní Romové. Vždy jeden Rom s jedním rezortním náměstkem tvoří pracovní dvojici k operativnímu řešení problémů týkajích se romské komunity a konkrétního rezortu. Záležitosti týkající se více rezortů jsou řešeny při zasedáních komise. Jedním z hlavních úkolů komise je sledovat plnění souboru opatření vyplynulých z usnesení vlády č. 686/97. V posledním roce věnuje komise mnoho pozornosti přípravě politiky vlády k integraci Romů. 7 Úvodem

8 8 V rámci zmíněného usnesení vlády ČR bylo též uloženo všem členům vlády a vedoucím pracovníkům ústředních orgánů státní správy, aby věnovali v rámci své působnosti zvýšenou pozornost odstraňování všech forem diskriminace, to je činění jakýchkoli neodůvodněných rozdílů na základě pohlaví, sexuálního zaměření, rasy, barvy pleti, věku, postižení, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, a to zejména s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z článku 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Usnesení z svědčí o dobré vůli stávající vlády pečovat o naplňování principů lidských práv a vytvořit pro ně vhodný mechanizmus. V tomto usnesení, v jeho realizaci a v práci, která byla v následujícím roce 1999 v daném směru vykonána, spatřujeme důležité kroky a předpoklady pro humanizaci české společnosti. Nyní jde zejména o to, aby napsaná slova a věty nezůstaly jen v poloze dobrých úmyslů a záměrů, ale aby se uskutečňovaly ve všech místech, úsecích a oblastech života společnosti. Současně vidíme v celém tomto úsilí postupné uskutečňování ideálů občanské iniciativy Charta 77, která už v sedmdesátých letech, v době masivních persekucí ze strany komunistického režimu, volala po implementaci principů přijatých mezinárodních úmluv, zejména dvou mezinárodních paktů, do československého právního řádu. Československý a po něm Český helsinský výbor navázal na práci Charty 77 a považoval toto úsilí vždy za základní důvod své existence. Dalším důležitým krokem k realizaci a ochraně občanských práv, zvláště pak k zajištění účinnější ochrany občana před nesprávným jednáním úřadů, má být ustavení veřejného ochránce práv neboli ombudsmana. Po této instituci volal Československý a po něm Český helsinský výbor počínaje rokem 1990, neboť ve své poradenské službě občanům a dalším obyvatelům (např. běžencům a uprchlíkům) in concreto shledával, jak taková osobnost a jí podřízená instituce v ČR schází. Jestliže teprve v roce 2000 bude po vleklých diskuzích a námitkách institut veřejného ochránce práv (čili ombudsmana) podle zákona č. 349/1999 Sb. zřízen, můžeme jen poznamenat: pozdě, ale přece. Věříme, že i s tímto ochráncem práv našich Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

9 spoluobčanů a dalších obyvatel ČR navážeme plodnou a smysluplnou spolupráci. Úsilí o ochranu lidských práv vyvíjené v posledních letech státními orgány ČR samozřejmě nezbavuje Český helsinský výbor a další nevládní organizace i skupiny povinnosti monitorovat, hlídat skutečné naplňování, realizaci principů lidských a občanských práv na různých úrovních společenské praxe včetně roviny individuálních případů, a vysílat Radě pro lidská práva, zmocněnci a příslušným státním orgánům kritické signály o tom, kde a v čem se jejich záměry neplní anebo porušují. Z tohoto hlediska je vzájemná spolupráce státních orgánů a nestátních či nevládních organizací (které jsou zpravidla blíže životu a pružněji reagují na jeho nedostatky i na prohřešky proti přijatým ustanovením a principům) naprostou nezbytností. Díky vstřícnějšímu postoji vlády a státních orgánů k naplňování principů lidských a občanských práv by mohla být i práce nevládních organizací pro lidská práva průhlednější, průkaznější a snazší; i tím, že se budou moci zaměřit jen na ty okruhy problémů, na které svou kapacitou a svými možnostmi opravdu stačí. Tím také zprávy ČHV o stavu lidských práv budou stručnější, a budou (ve vymezených oblastech, po konfrontaci s praxí) ve větší míře kritikou nesplněných záměrů a slibů anebo nesprávných skutků, postupů, či nepravdivých referencí formulovaných v materiálech státních orgánů. 9 Libuše Šilhánová Autorka je místopředsedkyně ČHV, členka Rady vlády ČR pro lidská práva. Úvodem

10

11 11 Postavení a ochrana národnostních menšin Významnou skutečností minulého roku bylo vypracování věcného záměru zákona o právech národnostních menšin, zákona, který by měl být naplněním ústavního práva a zároveň by měl přinést zásadní průlom, změnu přístupů do této oblasti. Ačkoli proběhla řada diskuzí ke zmíněnému věcnému záměru, ač bylo předloženo několik jeho verzí, vláda dvakrát prodloužila lhůtu k jeho odevzdání; nakonec to má být 31. březen Je samozřejmé, že otázka formulace a realizace práv národnostních menšin je závažná a citlivá. Přesto se ale domníváme, že by návrh zákona měl být odůvodněn jako projev politické vůle, ne jen jako splnění závazků ČR vůči ustanovením Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. V této souvislosti poukazujeme na programové prohlášení vlády ČR ze srpna r. 1998: Vláda se zasadí o plné uplatňování práv příslušníků národnostních a etnických menšin. Usnesením vlády č. 131 ze 17. února 1999 ke konceptu dotační politiky financování příslušníků národnostních menšin došlo ke změně; ministr kultury může napříště povolit výjimku při poskytování dotace na vlastní činnost občanských sdružení národnostních a etnických menšin, která působí v oblasti kultury. Usnesením č. 279/1999 uložila vláda zmocněnci pro lidská práva Petru Uhlovi, aby do 31. prosince 1999 rozpracoval a předložil vládě Koncepci romské integrace. Projednávání této koncepce provázely jak námitky i nepochopení ze strany některých vládních činitelů, tak projevy nesouhlasu ze strany některých Romů. Ti vytýkají vládě, že koncepce je určena pro Romy, ale tvořena bez jejich účasti. S vědomím, že návrh koncepce musí doznat určitých změn jak z hlediska některých požadavků a představ Romů, tak z hlediska celkového ideového záměru, byl tento návrh vrácen zmocněnci k dopracování. Podle názorů zmocněnce, jeho spolupracovníků i členů Postavení a ochrana národnostních menšin

12 12 Rady pro lidská práva by jedním ze základních hledisek koncepce měla být integrace na základě kulturní, sociální a ekonomické emancipace tohoto etnika. V roce 1999 podávala Česká republika též zprávu o plnění závazků plynoucích z mezinárodní Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (OSN). Objemná zpráva, vypracovaná z podkladových materiálů a analýz jednotlivých rezortů (ministerstev) i nevládních organizací, pojednává jak o změnách provedených v legislativě, tak o reálné situaci a řadě opatření uskutečněných v praxi. Německá národnostní menšina Zástupci této menšiny (jež zahrnuje - dle sčítání v r občanů) hodnotí kladně podporu státu při rozvoji národnostních kulturních a společenských aktivit. (V ČR působí několik německých menšinových organizací; patří k nim např. Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku či Kulturní sdružení občanů německé národnosti.) Shledávají však jako neuspokojivou skutečnost, že do dnešních dnů je příslušníkům německé národnostní menšiny kladena kolektivní vina na základě právních předpisů přijatých po skončení druhé světové války, což se projevilo mimo jiné vyloučením německé menšiny jako celku z restitučních nároků. Křivda je páchána i tím, že se zapomíná na nasazování zbylých příslušníků německé menšiny na práce v zemědělství, v uranových dolech a v jiných těžkých provozech v poválečné době. V současné době jsou nedostatečně uplatněna a realizována práva německé menšiny v oblasti školství (viz stať Právo na vzdělání). Polská národnostní menšina Zástupci polské národnostní menšiny (která zahrnuje podle přihlášení se k polskému mateřskému jazyku občanů) hodnotí příznivě podporu svých kulturních aktivit státem. Díky ní byly uskutečněny četné folklórní a jiné kulturní akce, mj. též vydavatelská činnost národnostního tisku. V ČR působí řada menšinových polských organizací, ke známým patří Kongres Poláků v ČR a Polský svaz kulturně osvětový; obě tyto organizace mají sídlo v Českém Těšíně. Ministerstvo financí převedlo (podle zákona o bezúplatném převodu) do vlastnictví Polského kulturně-osvětového svazu 9 nemo- Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

13 vitostí na základě podpory obecních a souhlasu okresních úřadů. Tyto nemovitosti jsou dále udržovány na vlastní náklady této organizace. Zástupci polské národnostní menšiny negativně hodnotí malou pozornost úřadů, která je věnována uplatňování práva na používání mateřského jazyka (při jednáních, zápisech jmen v polském jazyce apod.). Také není ochota k umisťování orientačních tabulí s dvojjazyčnými názvy obcí, ačkoliv je toto právo garantováno Rámcovou úmluvou. Zatím nebylo dosaženo předválečných standardů (ani v návratu k původnímu názvu hraniční řeky Olza - Olše). Kritika směřuje také k otázkám národnostního školství. Není např. vyřešen postup pro zavedení výuky polského jazyka pro příslušníky této menšiny v nadstavbových odborných školách, kde je vyučovacím jazykem čeština. 13 Slovenská menšina Slovenská menšina se svými 300 až 400 tisíci (aktuálně - přesně nezjištěno) je v našem státě nejpočetnější národnostní menšinou. V ČR je registrována řada slovenských menšinových organizací, ke známým patří: Obec Slovákov v ČR, Zväz Slovákov v ČR, Slovensko-český klub, Klub slovenskej kultúry a Slovenské folklórní sdružení LIMBORA. Vzhledem ke kulturní a jazykové příbuznosti s českým národem nepociťují její zástupci žádné mezietnické napětí nebo konflikty. Na druhé straně tato příbuznost způsobuje problémy v udržení a rozvoji slovenské národnostní identity v ČR. Navíc byli někteří příslušníci této menšiny v plném rozsahu vystaveni následkům rozpadu československého státu pokud jde o státní občanství (viz Zpráva o stavu lidských práv v roce 1998). V tomto ohledu byl rok 1999 rokem průlomovým, neboť novela zákona o nabývání a pozbývání občanství ČR konečně umožnila dvojí občanství většině bývalých československých občanů. Jako velký nedostatek je hodnocena mezera v národnostním školství. Ministerstvo školství nevyvíjí aktivní politiku v menšinovém školství a veškerou iniciativu přenechává menšinovým občanským sdružením, často bez potřebného finančního, metodického či personálního zázemí. Je ovšem třeba podotknout, že pokusy o organizování slovenských škol Postavení a ochrana národnostních menšin

14 14 (např. slovenského gymnázia v Praze) ztroskotaly na nezájmu rodičů. Jako závažný problém se jeví naprosto nepostačující výuka slovenštiny a slovenských reálií na českých školách obecně a úplná absence nabídky slovenštiny jako nepovinného předmětu, a to i v místech, kde Slováci tvoří téměř 10 procent obyvatelstva. Je nepochybné, že tento fakt - kromě opomíjení slovenštiny, slovenské kultury i historie ve sdělovacích prostředcích - je vnímán obzvláště nepříznivě vzhledem k historii společného státu. Vláda podporuje vydávání tří menšinových časopisů: Slovenské dotyky, Slovenské listy a Korene. Veřejnoprávní Česká televize - bohužel - po celý rok 1999 odmítala zřízení slovenského vysílání, ačkoli tento požadavek odpovídá ústavnímu právu na šíření a přijímání informací v mateřském jazyce národnostní menšiny. Také možnost participace příslušníků slovenské národnostní menšiny na správě věcí veřejných není uspokojivě řešena celostátně ani regionálně. Řecká menšina Celkový počet příslušníků řecké národnostní menšiny je asi Zatím není znám případ xenofobních projevů vůči příslušníkům této menšiny. V minulosti byli Řekové v Československu dobře přijati (jako uprchlíci občanské války), dostalo se jim dobré sociální a kulturní péče. Dnes je u nich negativním jevem stoupající nezaměstnanost, především mladých lidí. Žádné řecké obci (v ČR jich působí 10) nebyly přiděleny nebytové prostory, nezbytné pro naplňování jejích práv (společenská a kulturní činnost, zachovávání a rozvíjení řeckého jazyka). Zmíněné obce jsou sdruženy do Asociace řeckých obcí, jejíž sídlo je v Praze. Ukrajinská menšina Tradiční národnostní menšinou v Československu (od 20. let) a posléze v České republice je ukrajinská národnostní menšina, která je přirozeně integrována do majoritní společnosti, přičemž určitá její část je zainteresována na pěstování kulturní identity a národnostní sounáležitosti, zejména v podobě rozvíjení společenských a kulturních aktivit. Menšina je reprezentována Ukrajinskou iniciativou v ČR, která pracuje převážně na dobro- Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

15 volné bázi, neboť dosud nedisponovala provozními financemi. Aktivní činitelé iniciativy kladně hodnotí novou možnost, kterou skýtá odbor regionální kultury MK ČR, totiž žádat každoročně o grant, který umožní ze 70% pokrýt finanční náklady kulturních a společenských aktivit včetně provozních výdajů. Zástupci Ukrajinské iniciativy necítí, že by byla nějak porušována jejich menšinová práva. Za závažný považují problém Ukrajinců ne-občanů, zvláště dělníků, nedomnívají se však, že by mohli být řešení jejich svízelné situace významně nápomocni. 15 Romská menšina Postavení romské menšiny je na rozdíl od výše uvedených menšin výjimečné nejen tím, že jde o menšinu, která nemá a nemůže mít pevné národnostní či etnické vazby s národem jiného (např. sousedního) státu, ale i tím, že se k ní přistupuje jako k menšině sociální a nikoli národnostní. To je dáno problémy, kterým tato menšina čelí. Je to mj. nízká vzdělanost a kvalifikační úroveň, vysoká nezaměstnanost a poměrně značná účast na kriminalitě. Pro výrazné vzhledové a sociokulturní odlišnosti od většiny obyvatel se jako jediná setkává s diskriminací v každodenním životě. To v žádném případě neznamená, že by nepociťovala nedostatky menšinové politiky vlády. Vláda ČR, ačkoli je zodpovědná za realizaci menšinové politiky - v souvislosti se specifiky a potřebami romské menšiny politiky integrační, která se jí jen z části začíná dařit - ponechává na obcích, aby problémy příslušníků romské menšiny řešily nástroji politiky sociální. Obce navíc důsledně sociální ani kulturní politiku často nerealizují, zvláště pokud jde o preventivní činnosti, a vláda nenabízí uspokojivou, tzn. koncepční integrační a současně emancipační menšinovou politiku. V souvislosti s neuspokojivým postavením romské menšiny v ČR je třeba zmínit dluhy týkající se absence menšinového školství vůbec, trvajících nedostatků ve výuce o kultuře a historii Romů i jiných menšin v ČR, školního vyrovnávání sociokulturního handicapu většiny romských dětí, Postavení a ochrana národnostních menšin

16 16 otázky participace na řešení záležitostí týkajících se problémů menšin, na veřejné správě i v politickém životě země. Významným pozitivem v postavení romské menšiny v ČR je existence mnoha menšinových romských organizací, navíc četných uměleckých skupin, Muzea romské kultury i několika redakcí dobrých periodik. Negativem v rámci těchto předností je obtížná, mnohdy kontroverzní komunikace mezi romskými skupinami a organizacemi, neschopnost domluvit se na společných zájmech, činnostech, cílech a programech. K nejznámějším romským organizacím náleží: Romská iniciativa, Společenství Romů na Moravě, Rada demokratického svazu Romů ČR, Demokratická aliance Romů ČR, Občanské sdružení přátel nadace Dženo, Sdružení olašských Romů, Občanské sdružení R-MOSTY, Romské křesťansko-vzdělávací sdružení - Matice romská a další. Důležitou roli v kulturně emancipačním procesu Romů hraje v ČR vydavatelská činnost (četné odborné publikace o historii, kultuře a jazyku) i výuka romštiny na některých vysokých i středních školách (viz str. 112 této Zprávy). Kauza Matiční ulice Problematika uskutečňování lidských a občanských práv v souvislosti s postavením romské menšiny v ČR se ostře vyjevila při řešení sporu kolem Matiční ulice v Neštěmicích (obvodu města Ústí n. L.). Šlo především o spor obyvatel rodinných domků s obyvateli čtyř nájemních domů, kdysi ubytoven, kam byly v letech na základě nesprávného rozhodnutí sestěhovány tzv. problémové rodiny, většinou romské (čtyři neromské). Ve sporu šlo zejména o hluk a nepořádek, který způsobovali obyvatelé bytových domů, a který stále ostřeji ve svých stížnostech a peticích zastupitelstvu kritizovali majitelé domků. Ti mj. navrhli postavení čtyřmetrové zdi. Poté, co se spor v důsledku jednoho incidentu zostřil, slíbil starosta Ústí n. L. majitelům domků, že zeď bude postavena. Místní Romové na jaře 1998 založili občanské sdružení Romská duha a ve spolupráci s radnicí uklidili nepořádek. Sami též navrhli některá vstřícná opatření. V této době pravděpodobně zástupci městské části a města podcenili možnosti komunikace mezi znesvářenými skupinami a neuskutečnili potřebná jednání, která mohla vést ke smírné, ale zároveň akční dohodě. Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

17 Dne rozhodla rada a zastupitelstvo městského obvodu Neštěmice o stavbě keramického plotu, chodníků a hřiště (pro děti, které působí hluk v okolí domů). Stavba plotu-zdi se setkala s kritikou části české veřejnosti a sdělovacích prostředků. Dne navštívili Matiční ulici stálí experti Rady Evropy, kteří vyjádřili nesouhlas se stavbou plotu, jenž může být považován za projev či symbol segregace, a navrhli věnovat větší úsilí komunikaci mezi oběma stranami sporu. Přitom ocenili přístup české vlády k Romům a ochotu řešit jejich problematiku. Podle názoru expertů není problém ve vládě, ale v občanech a komunálních úřadech, kde je rasová nesnášenlivost citelná (Právo ze dne ). Vláda ČR přijala dne stanovisko k problematice Matiční ulice a uvedla, že záměr místního zastupitelstva považuje za znepokojující, neboť by mohl být chápán jako možný zásah do lidských práv, především do lidské důstojnosti a do rovnosti lidí před zákonem bez ohledu na sociální původ, etnickou příslušnost a majetek. Vláda pověřila zmocněnce pro lidská práva, aby s místní samosprávou projednal nutnost dodržování principů lidských práv. Jednání se uskutečnilo, nepřineslo ale úspěch a reakce na ně byly rozporné. Vláda vyjádřila svou vůli použít všech dostupných prostředků k tomu, aby zabránila stavbě plotu, pokud by neštěmické zastupitelstvo od svého záměru neustoupilo. K celé kauze se rozvinula rozsáhlá diskuze, v níž byly vyjadřovány různé názory (o právu chránit majetek, klid a prostředí, o právu ohrazení, ale také o nebezpečí intolerance a rasizmu aj.). Následovala dramatická i rozporuplná jednání na všech úrovních. Plot byl postaven (ačkoli už v srpnu okresní úřad zrušil firmě stavební oprávnění a přednosta OÚ pozastavil rozhodnutí neštěmické radnice z ), pak byl ale Romy a aktivisty lidských práv rozebrán. Dne 5. října vyzval Okresní úřad v Ústí n. L. Magistrát města Ústí n. L., aby stavbu jako nepovolenou zastavil. Vláda vyjádřila znepokojení nad výstavbou plotu a podpořila opatření přednosty OÚ. Dne byl přesto plot za asistence městské policie postaven. Tentýž den jednala o kontroverzním plotu Poslanecká sněmovna, která 100 hlasy proti 58 usnesla, že rozhodnutí neštěmického zastupitelstva se ruší. Zároveň vyzvala vládu, aby pověřila nového zástupce vyjednáváním s místním zastupitelstvem. Vláda vzala na vědomí usnesení 17 Postavení a ochrana národnostních menšin

18 18 Poslanecké sněmovny a mimo jiné pověřila náměstka ministra vnitra jednáním o odstranění plotu, případně o jiném uspokojivém řešení situace. Dne se sešel premiér se zástupci Romů, kteří pak ukončili svoje více než měsíc trvající manifestační protesty. Ministerstvo vnitra věnovalo 10 mil. Kč na náklady spojené s vykoupením rodinných domků, na odstranění zdi a další investice v Matiční ulici. Dne byla zeď rozebrána. Spor o plot čili zeď v Matiční ulici, jehož neblahá popularita byla do značné míry vyvolána značným zájmem domácích i zahraničních sdělovacích prostředků, doznívá v právních kruzích. Tento spor vyvolal totiž nutnost ujasnění pravomocí vlády, parlamentu, obcí, okresů, ale také otázek subsidiarity práva, platnosti i způsobů uplatňování lidskoprávních norem v souvislostech právního řádu ČR. Především se ale zmíněný spor stal mementem pro nutnost citlivých jednání se zástupci různorodých skupin obyvatelstva a pro posilování schopností mnohostranné komunikace a mediace při řešení takových otázek, jako byla stavba plotu-zdi v Matiční ulici. 1 Pozn.: od zástupců organizací dalších národnostních menšin (např. maďarské a chorvatské) jsme nezískali potřebné informace. Závěr Je zřejmé, že doposud žádný stát v Evropě nenašel ideální cestu pro naplnění práv národnostních menšin. Některé západní státy, jako např. Francie, vycházejí z názoru, že menšiny vlastně neexistují, že všichni lidé žijící na území Francie jsou buď francouzskými občany anebo cizinci. Ukazuje se, že opačný přístup, který zaujalo např. Maďarsko, umožňující naopak výrazný podíl příslušníků menšin na samosprávě, také není ideálním řešením, neboť je snadno zneužitelný příslušníky většiny. Je tedy nepochybné, že otázka realizace práv národnostních menšin a jejich postavení je úkolem pro celé společenství demokratických zemí. 1 Obsáhlejší rozbor problematiky této causy viz Tomášková, Petra. Stát a obec v procesu řešení causy Matiční ulice : pracovní text ČHV. ČHV, Zpráva ČHV o stavu lidských práv v ČR 1999

19 Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin je zatím příliš mladým dokumentem na to, abychom mohli pojmenovat a zhodnotit důsledky jejího přímého působení. Má však pro ochranu práv menšin stěžejní význam, neboť svou povahou patří k nejzásadnějším mezinárodním úmluvám; deklaruje totiž náležitost ochrany práv menšin k mezinárodně chráněným lidským právům. Domníváme se, že vláda ČR by měla implementovat aktivní menšinovou politiku na základě politického konsenzu a naplňovat tak práva menšin, a to na základě ustanovení Rámcové úmluvy. Její kroky by však neměly být odůvodňovány jen závazky plynoucími z této úmluvy (i pro neurčité legislativní zakotvení názorů a doporučení Rady Evropy, která prostřednictvím Výboru ministrů hodnotí implementaci ustanovení této úmluvy), ale především potřebou řešit naléhavé a reálné otázky postavení a práv menšin žijících v ČR. Česká republika a její představitelé musí najít odvahu vypořádat se s minulostí, která do dnešní doby poznamenává postavení národnostních menšin, vytvářet podmínky pro překonávání předsudků a zakořeněných xenofobních postojů vůči některým z nich, a musí najít optimální, moderní způsoby řešení nakupených problémů v jejich společenském postavení. 19 Poděkování Autorka děkuje za spolupráci Asociaci řeckých obcí v ČR, Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Polskému kulturně-osvětovému svazu v ČR, Slovensko-českému klubu, Obci Slováků v ČR, Klubu slovenské kultury a Ukrajinské iniciativě v ČR. Rovněž děkuje za pomoc a cenné informace dr. Andreji Sulitkovi a dr. Libuši Šilhánové za doplnění textu a jeho redakční úpravu. Petra Tomášková. Autorka je právnička, pracovnice Oddělení právních analýz ČHV. Postavení a ochrana národnostních menšin

20

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č. 456 + P k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. Předmět úpravy 98/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II D O T E K z.s. S t a n o v y Článek I Název a sídlo organizace Název organizace: DOTEK z.s. Sídlo organizace: Štefánikova 36/36, Český Těšín Spolek se zakládá na dobu neurčitou. Článek II DOTEK je zapsaným

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více