STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13"

Transkript

1 LL 10 / 2007 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA Vše, co nevíte o sauně (1. díl) str. 4 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 18. května 2007 Cena 12 Kč STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13 Čarodějnice řádily v regionu Str. 9 Rozhovor o koních s Jaroslavem Votavou a Jiřím Vičarem Str Chytré hlavičky v muzeu Str. 15 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 16 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: K. Kokešová

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 10 / 2007 Rada města jednala dne RM bere na vědomí: sdělení ředitelky po Městské muze um La o tom, že Městské muzeum v letošním roce vydá namísto knihy o B. Modrém knihu o historii podniku Tesla Lanškroun; použití rezervního fondu po ZŠ La, nám. Aloise Jiráska 139, okr. UO, ve výši ,71 Kč k nákupu softwaru; zápis č. 11 z jednání majetkové ko mise ze dne Finanční záležitosti: RM schvaluje vnější rozpočtová opatření v položkách až RM bere na vědomí požadavky Ing. Jiřího Škvařila, La na odměnu za jeho podíl na nabytí nemovitostí v lokalitě bývalého pivovaru do majetku města La a doporučuje ZM tyto požadav ky neakceptovat; Investiční záležitosti: RM projednala nabídku obchodní společnosti Technické služby La, s.r.o., na odstranění započatých částí stav by rodinného domu s doplňkovými objekty na poz. ppč. 982/44 v k. ú. La (ul. Kežmarská) a uvedení před mětného poz. do původního stavu, schvaluje podmínky předložené v na bídce a souhlasí se způsobem uve dení poz. do původního stavu uvede nou společností. RM schvaluje znění zadávací do kumentace pro veřejnou zakázku na nákup cisternové automobilní stříkač ky pro Sbor dobrovolných hasičů La v rozsahu přílohy ze dne RM souhlasí s nákupem zařízení na inventarizaci majetku města zalo ženou na technologii čárových kódů z rozpočtu výdajů Kapitoly 1 Kan celář starosty a tajemníka správa informatika od společnosti Triada, s.r.o., Praha a ukládá: * ředitelům příspěvkových organiza cí (po) zajistit navedení movitého ma jetku do systému a jeho označení no vými štítky do , * vedoucí finančního odboru zpraco vat jednotnou metodiku zadávání dat a označovaní movitého majetku pro všechny po, * vedoucí kanceláře starosty zajistit proškolení pracovníků určených ře diteli po. Prodej nemovitostí: RM projednala žádost o koupi: do mu čp. 35 na poz. stpč. 79, poz. stpč. 79, poz. ppč.258/1, vše v k.ú. DT a do poručuje ZM uvedené nemovitosti žadatelům prodat za cenu , Kč s připočtením nákladů spojených s majetkovým převodem. RM projednala žádost o koupi poz. v k.ú. La pro výstavbu rodinného do mu: části poz. stpč. 412, části poz. ppč. 860/1 a poz. ppč. 863/2 a ukládá OPP SMM zveřejnit úmysl města prodat: dům čp. 35, ŽP, ul. T. G. Masaryka, La na části poz. stpč. 412, část poz. stpč. 412, část poz. ppč. 860/1, poz. ppč. 863/2, vše v k. ú. La. RM projednala žádost o koupi poz. ppč. 461 a ppč. 3708/1 v k.ú. La pro vý stavbu rodinného domu a ukládá OP PSMM zveřejnit úmysl města výše uvedené poz. prodat smlouvou o bu doucí kupní smlouvě. RM projednala žádost společnos ti PEVI, s.r.o., La o souhlas s trasou a umístěním stavby STL plynovodu (zřízení budoucího věcného břeme ne) ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., Hradec Králové na pozemcích ve vlastnictví města (akce: STL ply novod a plynová přípojka pro firmu Pevi, s.r.o., La), souhlasí s umístě ním stavby STL plynovodu a rozhod la o zřízení věcného břemene s obsa hem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. RM projednala žádost o koupi poz. ppč. 339/9 (dle GP č /2007) v k.ú. DT a doporučuje ZM žádosti vyhovět a předmětný poz. žadatelům prodat za cenu 600, Kč s připočte ním nákladů spojených s prodejem. RM projednala žádost Karla Tau beho, Sopotnice o koupi objektu bý valé sladovny na Pivovarském ná městí na poz. stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 v k. ú. La a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města předmětné ne movitosti prodat. RM stanovuje vyvolávací cenu by tu č. 1 v domě čp. 458, OP, Vanču rova ul., La ve výši , Kč a ter mín dražby práva uzavřít kupní smlou vu na uvedenou jednotku mezi evi dovanými žadateli na den RM ukládá bytové komisi a OPPS MM zajistit provedení dražby. RM projednala žádost společnos ti Technické služby La, s.r.o., ze dne o umístění kontejnerů na separovaný sběr druhotných surovin a souhlasí s jejich umístěním v Ho rově ulici na části poz. ppč. 3050/12 v k. ú. La. RM projednala žádost Šárky Bu rešové, Albrechtice ze dne o pronájem nebytového prostoru pod bytovým domem čp. 160, OP, Pivo varské náměstí, La pro zřízení rela xačního a regeneračního centra a uklá dá OPPSMM spolu se starostou města jednat se žadatelkou ve smyslu jed nání rady města. Sociální záležitosti: RM jmenuje Komisi pro příjem kli entů do Domovů s pečovatelskou služ bou ve složení: Milena Doleželová, Ing. Milan Minář, Věra Ptáčková s tím, že tato komise není jmenována ve smyslu 122 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Užívání majetku města: RM projednala žádost o poskyt nutí souhlasu s umístěním předza hrádky před provozovnou společnos ti SPORT CENTRUM LA, s.r.o., na Pivovarském náměstí a souhlasí se zřízením venkovních výdejních pro stor dle nákresu v přiložené žádosti. Organizační řád: RM vydává Dodatek č. 1 k Organi Z kalendáře starosty 16. dubna Pracovní schůzka s p. Milanem Černohorským, zástupcem fir my Gepro, s.r.o., týkající se nabídky pasportů; pracovní schůzka s předsedy výborů zastupitelstva města 17. dubna Jednání Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Pk v Hlinsku 18. dubna Schůzka s pí Hanou Šilarovou k problematice komunitního plá nování; schůzka se členy kontrolního výboru k otázce smlouvy s Rybářstvím Litomyšl, s.r.o.; jednání zastupitelstva města 19. dubna Návštěva Jiřího Čepelky (ODS), poslance Poslanecké sněmov ny Parlamentu ČR v Lanškrouně; valná hromada Místní akční skupiny Karel projektu Leader v Ústí nad Orlicí 20. dubna Jednání Komise pro strategický rozvoj města; účast na zahájení Dnů slovenské kultury v Moravské Třebové 23. dubna Jednání rady města; jednání bytové komise rady města 24. dubna Pracovní jednání s p. Černohousem, majitelem myčky vozidel v Lanškrouně; jednání s p. Josefem Marešem, ředitelem Technických služeb Lanškroun, s.r.o., a p. Radislavem Korábem, lesním správcem Lesů ČR, s.p., LS Lanškroun o podmínkách pronájmu části bývalého manipulačního skladu v Lanškrouně 25. dubna Pracovní setkání s p. Petrem Rybou, organizátorem mezinárod ního folklórního festivalu v Dolní Čermné; jednání s p. Jiřím Škvařilem o jeho požadavku na finanční provizi za podíl na získání areálu pivovaru; jednání majetkové komise rady města 26. dubna Návštěva žáků z Bulharska (výměnný pobyt SZeŠ Lanškroun); jednání s p. Jiřím Fialou k otázce likvidace odpadů a možnostech projektu minielektrárny 29. dubna Zahájení beachvolejbalové sezóny v areálu Knoflík 30. dubna Pracovní jednání s městským architektem Přemyslem Kokešem; jednání s ředitelkou městského muzea Marií Borkovcovou o vydání nové publikace 2. května Jednání starostů a podnikatelů regionu v Hnátnici o rozvoji ces tovního ruchu; jednání s p. Antonínem Fialou st. o možnostech podpory akcí k 15. výročí založení smíšeného pěveckého sboru v Lanškrouně 3. května Služební cesta do partnerského města Dzierzióniw na akci TRAKT 4. května Pracovní jednání se zástupci společnosti Redea o studii provedi telnosti na akce dle studie využití lokality lanškrounských rybníků 5. května Den SZeŠ v Dolním Třešňovci; vernisáže v městském muzeu 6. května Sváteční koncert ke Dni vítězství 7. května Jednání rady města; slavnostní položení věnců u pomníku obě tem válek a holocaustu Den vítězství 9. května Jednání s pí Marií Hercíkovou, zástupcem společnosti OVB All finanz, a.s., o možnostech financování bytové výstavby ve městě; jednání s p. Milošem Vachem, zástupcem spol. Rybářství Litomyšl, s.r.o.; jednání s p. Jiřím Škvařilem o jeho požadavku na finanční provizi za podíl na získání areálu pivovaru začnímu řádu Městského úřadu La a schvaluje znění Vzorové smlouvy o právu k provedení stavby. Komise: RM odvolává na vlastní žádost A leše Vybírala z komise pro cestovní ruch a zahraniční styky. Užití znaku města: RM projednala žádost společnos ti Agrokonzulta Žamberk, s.r.o., o sou hlas s užitím znaku města na propa gačních materiálech Školící středis ko Czechinvest. RM s výše uve deným užitím znaku města souhlasí. Zapojení do místní akční skupiny: RM bere na vědomí Strategický plán Leader a Strategii MAS KAREL a doporučuje ZM schválit začlenění území města La do MAS KAREL. Podpora neziskových subjektů: RM projednala žádost os Sportov ní klub policie DUHA La o finanční příspěvek na pořádání 21. ročníku cyk listického závodu Regionem Orlicka a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM ve výši , Kč. RM projednala žádost Farmy Slá dek, Česká Rybná, provozující hipo terapii, o zakoupení pomůcek v pa pírnictví v hodnotě 2.000, Kč a roz hodla žádosti nevyhovět. RM projednala žádost os Caniste rapeutický svaz CANTES, Polička, provozující canisterapii, o fin. příspě vek a rozhodla poskytnout příspě vek z fondu RM ve výši 1.000, Kč. RM projednala žádost os Středis ko rané péče SPRP Olomouc o finan ční příspěvek a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM ve výši 3.000, Kč. RM projednala žádost os KONTAKT, Ústí n/o o finanční příspěvek na pro voz Linky důvěry a rozhodla poskyt nout příspěvek z fondu RM ve výši 2.000, Kč. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, OP Ostrovské Předměstí, ŽP Žichlínské Předměstí, DT Dolní Třešňovec, VM Vnitřní Město, os občanské sdružení, po příspěvková organizace, poz. pozemek. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 10 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení na funkci ředitel příspěvkové organizace KULTURNÍ CENTRUM LANŠKROUN (pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou) MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Lanškroun Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Do funkce ředitele příspěvkové organiza ce Kulturní centrum Lanškroun může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná. JINÉ POŽADAVKY: úplné střední odborné vzdělání (ekonomický směr), vysokoškolské vzdělá ní ekonomického směru výhodou, organizační schopnosti, orientace v oblasti kultury, orientace v dotační oblasti, znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací, řidičské oprávnění skupiny B, aktivní znalost práce s PC, komunikativní schopnosti, občanská bezúhonnost CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: vedení příspěvkové organizace, která pořádá kulturní a společenské akce PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: PLATOVÉ PODMÍNKY: zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpoví dající druhu práce č. 10, možný další postup Další informace poskytne: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: PŘIHLÁŠKY musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana; telefonický kontakt na uchazeče; datum a podpis K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušní ků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest ným prohlášením); ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. V případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřeb né doklady tak, aby mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit do datečně, a to neprodleně. Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘEDITEL KC NEOTEVÍRAT na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, J. M. Marků 12, Lanškroun PO SKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOU NEVYZVEDNUTÉ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE SKARTOVÁNY. K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ BUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY! Policie ČR informuje Obvodní oddělení PČR Lanškroun evidovalo v měsíci dubnu 29 trestných činů, 91 přestupků a bylo vyřízeno 137 čísel jednacích. Objasněnost trestných činů v měsíci dubnu dosáhla 42%, což činí 52 objasněných trestných činů z celkového počtu 122 všech trestných činů v r V tomto měsíci došlo ke spáchání 72 přestupků v dopravě. Dne došlo k dopravní nehodě v obci Dolní Třešňovec se zraněním. Při šetření dopravní nehody bylo zjštěno, že řidič motocyklu není držitelem příslušného řidičského oprávnění a dopustil se trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dle 180d trestního zákona. Dne došlo k trestnému činu neoprávněného užívání cizí věci dle 249 trestního zákona. Pachatel uvedeného tr. činu bez svolení majitele vozidla předal řízení osobě, která nevlastnila příslušné řidičské oprávnění a s vozidlem havarovala. Řidič byl s vážným zraněním převezen do Nemocnice v Ústí nad Orlicí. Dne byla na policii oznámena krádež vloupáním do motorestu Albrecht v obci Albrechtice. Po 14 ti dnech byl pachatel dopaden a usvědčen z trestného činu krádeže dle 247 trestního zákona. Za spáchaný trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Dne byl dopaden pachatel krádeže motorové pily v hodnotě , Kč. Za trestný čin krádeže dle 247 trestního zákona mu hrozí již uvedený trest odnětí svobody až na dvě léta. Dne bylo jednatelkou útulku Caniscentrum Lanškroun oznámeno, že v obci Cotkytle došlo k týrání psa, který byl umístěn po ošetření v útulku. Policie případ šetří jako trestný čin týrání zvířat dle 203 trestního zákona a za spáchaný čin může být pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Dne způsobil doposud neznámý pachatel požár domu čp. 149 na ul. Třešňovecká v Lanškrouně. Příčina požáru je zatím ve stavu šetření. V případě dopadení pachatele trestného činu poškozování cizí věci dle 257 trestního zákona mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a nebo peněžitý trest. Nové stránky Obvodního oddělení PČR Lanškroun naleznete na odkazu: Npor. Petr Bilanský, zástupce vedoucího oddělení PČR Slavnostní kladení věnců Při příležitosti oslavy státního svátku Dne vítězství položili v pondělí 7. května představitelé města a zástupci dalších organizací věnce k pomníku připo mínajícímu oběti válek a holocaustu. MVDr. Jaroslav Kovařík řekl toto: Vážení občané, bratři a sestry, milá mládeži, dovolte mi, abych k 62. výročí vítězství pronesl několik slov jménem naší Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Na tomto místě, u památníku obětem válek, se setkáváme každoročně k uctění památky těch, kteří obětovali své životy v boji za spravedlnost, svobodu i bu doucnost našeho národa. Nám všem, kteří jsme i dnes přišli splnit svou vlas teneckou povinnost, jistě není třeba znovu a znovu opakovat historii ani vý znam dnešního výročí. Vždyť mezi námi jsou ještě někteří přímí účastníci boje za osvobození, jsou tu zastupitelé města, znalí dějin naší země, i někteří mladí se zájmem o his torii. Před námi stojí jedna naléhavá otázka. Proč naše dnešní generace, většina občanů, které se nabízí nesmírné mož nosti rozvoje, zvyšování životní úrovně, zušlechťování mravního a společen ského stavu, proč se tak málo poučila tragickými událostmi dějin lidstva? Proč se stále setkáváme se zápornými jevy? Proč na denním pořádku se vyskytují odsouzeníhodné zločiny, tragedie a smutné události, trapné a škodlivé politické spory a různice? Svědčí to o tom, jak málo si uvědomujeme své povinnosti, cíle, za které naši předkové bojovali, s jakými nadějemi přinášeli ty největší oběti. Zamysleme se dnes nad významem svobody, ale i odpovědnosti, nad nutností národní pospolitosti a práce ve prospěch celku. V této vzácné chvíli věnujeme tichou vzpomínku všem, kteří bojovali s vírou v lepší budoucnost. Děkujeme jim za vše, co vykonali. Foto: LS Výjezdy hasičů za duben V dubnu se vyjíždělo k jedenácti případům. Nejčastěji to bylo na požáry, celkem třikrát. Po dvou vý jezdech bylo na dopravní nehody, po moc ZZS s pacientem a otevření bytů. Po jednom výjezdu pak na únik rop ných produktů na vozovku a usazení uvolněného poklopu kanalizace ve vozovce. Prvním požárem byl požár opuště ného domku ve Třebovicích, kde kro mě nás zasahoval ještě Hasičský zá chranný sbor ČD Česká Třebová a dob rovolné jednotky ze Žichlínku a Tře bovic. Druhý požár byl v Lanškrou ně, kde hořel neobydlený, zchátralý domek na ul. Třešňovecké. Požár byl ohlášen pár minut po jednadvacáté hodině a těsně před dvaadvacátou ho dinou byl uhašen. Na likvidaci tohoto požáru se s námi podílely dobrovolné jednotky z Lanškrouna, Žichlínku a Tatenic. Místní dobrovolní hasiči pak hlídali požářiště až do šesté hodiny ranní. Třetím výjezdem na požár bylo osobní auto v Lukové u kafilerie, je muž hořelo v motorovém prostoru. Dopravní nehody se obešly bez zra něných, první z nich byl střet osobního auta se dvěma, která parkovala na ul. Dobrovského v Lanškrouně. Na dru hou hlášenou dopravní nehodu jsme vyjížděli do Lukové. Po příjezdu na místo bylo havarované auto už odkli zeno, a tak jsme provedli pouze úklid vozovky, kde zůstaly stopy po úniku provozních náplní z vozidla, a vrátili se zpět na základnu. Na pomoc ZZS při manipulaci s pa cientem a na otevírání bytů jsme vy jížděli pouze po Lanškrouně. Na žá dost městské policie jsme poskytli technickou pomoc s usazením uvol něného poklopu kanalizace ve vozov ce na ul. Dobrovského. Posledním pří padem byl výjezd na únik ropné lát ky na vozovku za Lanškrounem, smě rem na Rudoltice. Jednalo se o roz ježděnou skvrnu po nezjištěném vo zidle v délce přibližně 50 m. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer

4 STRANA 4 Z MĚSTA LL 10 / 2007 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL v Lanškrouně a Dolním Třešňovci proběhne od 30. do od 7.00 do hod. v budovách jednotlivých MŠ: na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312, na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87, v Dolním Třešňovci 24. Z dotazů na městském webu Zajímalo by mne, odkdy se NESMÍ do sběrného dvoru dát nekompletní věc? Chtěl jsem zlikvidovat plechové krabice od počítačů. Ve sběrném dvoře mě poslali někam do horoucich pekel, že pokud chci vyhodit PC, tak musí být kompletní. Podobné to bylo s lednicí bez kompresoru. Osobně si myslím, že takto se jen budou podporovat černé skládky. Chápal bych, kdyby obsluha chtěla třeba 10 Kč jako příspěvek na zlikvidování... Jaký je rozdíl ve zpracování nekompletního a kompletního elektrozařízení? Odběr elektrospotřebičů všemi třemi firmami se řídí jistými pravidly. Například zářivky nesmí být poškozené, chladící systém chladniček a mrazniček nemá být porušen, elektropřístroje mají být pokud možno kompletní. První dva dů vody netřeba komentovat, potřeba kompletnosti přístrojů vychází z ekonomiky systému. Výtěžnost surovin totiž kryje částečně náklady na provoz celého systému likvidace elektrospotřebičů. Každý dodavatel (sběrné místo) je povinen adresně označit dodávku spotřebičů. Tím je dáno, že porušená chladící a mra zící zařízení, televizory a zářivky vyňaté z režimu nakládání s elektroodpadem a přeřazené do režimu nakládání s nebezpečnými odpady budou likvidovány na konkrétního dodavatele. Zde je povinnost úhrady cca 6 Kč za jeden kilogram odpadů. Obsluha sběrného dvora posílá sporné případy do technických služeb. Ing. Josef Mareš, ředitel TS Vše, co nevíte o sauně 1. CO JE TO SAUNA? Slovo sauna pochází z finského jazyka. Označuje formu koupele, která je už staletí velmi rozšířena ve Finsku. Malé domečky na březích řek a jezer, tzv. potírny, kterým se říká tímto slovem SAUNA. Sauna u nás je dřevěná kabina, ve které se vytváří tento zvláštní druh koupele. Princip je využití sauny při neobyčejně vysokých teplotách 60 až 100 C, které jsou pro saunu typické. Vzduch musí být dostatečně suchý, aby se mohl pot, který se bohatě vytváří na těle při vysoké teplotě, dobře a rychle odpařit. Odpaření chladí a zabraňuje, aby se pokožka příliš rozehřála. Když se toto chlazení podpoří politím horkých kamenů vodou, vytvoří se dodatečně horké podráždění, tzv. parní ráz. Na ohřátí těla navazuje vědomé ochlazení. Plíce se nejrychleji ochladí na čerstvém vzduchu. Pokožku ochladí nejlépe studená voda, někdy sníh. Sauna je tedy střídavá koupel: ohřátí v horkém suchém teple saunové kabiny a ochlazení čerstvým vzduchem a studenou vodou. Do Senior klub pod záštitou OS Zelená louka hledá dobrovolníky Senior klub pod záštitou OS Zelená louka hledá dobrovolníky, kteří by se v již fungujícím počítačovém klubu chtěli věnovat vý uce seniorů. Nabízíme zajímavou zkušenost a seberealizaci. Na pomocníky se těší Jana Vokálová (tel.: , Spokojenost obyvatel s činností MÚ Lanškroun VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (2) Vyhodnocení výsledků dotazování provádím podle pořadí otázek v dotazníku. Otázka č. 1 Zajímáte se o aktuální informace vydávané městským úřadem? Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zájem o informace vydávané měst ským úřadem je velký. Nejvíce respondentů, 37,3 %, se o informace zajímá tím, že čte Listy Lanškrounska, 22 % respondentů navštěvuje internetové stránky, 20,7 % dotazovaných se o informace zajímá několika způsoby najednou a 3,3 % respondentů se o informace zajímá jiným způsobem, a to například návštěvou městského úřadu nebo se informace dozvídají při rozhovorech s lidmi. Vyplývá z toho velký zájem občanů o dění v jejich městě. 12,7 % respondentů uvedlo, že se o informace vůbec nezajímá, což je odpověď s nejmenší četností. Tato otázka byla podrobena statistické analýze z hlediska zjišťování závislosti. Do vztahu byla dána s otázkou týkající se nejvyššího ukončeného vzdělání. U kombinace těchto otázek byl zjištěn statisticky vysoce průkazný rozdíl. Nejčastější odpovědí dotazovaných se základním vzděláním byla ta, že se o aktuální informace nezajímají, zatímco lidé se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním se o informace zajímají, a to nejčastěji čtením Listů Lanškrounska, návštěvou internetových stránek nebo používají více způsobů současně při získávání informací. Otázka č. 2 Informovanost ze strany městského úřadu se Vám zdá být: 74,7 % respondentů uvedlo, že informovanost je dostatečná. Informovanost výbornou, ale zároveň také špatnou shledává stejný počet respondentů, a to 5,3 %. Vyplývá z toho, že se městský úřad snaží dostatečně své občany informovat a daří se mu to. Byla prokázána statistická závislost mezi touto otázkou a otázkou, zda by dotazovaní uvítali nějaké změny v souvislosti s činností městského úřadu. Většina respondentů, kteří nemají konkrétní nápad na změny, si myslí, že informovanost je dostatečná. Žádný dotazovaný, který by uvítal nějaké změny, si nemyslí, že informovanost je výborná. Vysoká statistická závislost byla také prokázána mezi touto otázkou a o tázkou, jak respondenti pociťují vliv přenesené působnosti na život ve městě. Většina respondentů, kteří pociťují vliv přenesené působnosti jako značný, považuje informovanost ze strany městského úřadu jako dostatečnou. Žádný respondent, který si myslí, že vliv přenesené působnosti je malý nebo žádný, neoznačil informovanost za výbornou. Otázka č. 3 Jak hodnotíte internetové stránky Lanškrouna z hlediska přehlednosti? 40,7 % respondentů, což je odpověď s největší četností, shledává přehlednost internetových stránek dostačující. 12 % respondentů považuje přehlednost za velmi dobrou, 16 % za špatnou a 31,3 % respondentů internetové stránky nezná. Většina žen i mužů považuje internetové stránky z hlediska přehlednosti za dostačující. Nejméně častou odpovědí u mužů byla ta, že internetové stránky jsou velmi dobré, zatímco u žen byla odpověď s nejmenší četností ta, že internetové stránky jsou špatné. Nejčastější odpovědí u respondentů ve věku 56 let a více byla odpověď, že internetové stránky neznají, zatímco ostatní věkové skupiny je nejčastěji považují za dostatečné. Otázka č. 4 Jak hodnotíte internetové stránky Lanškrouna z hlediska obsahové náplně? 32 % respondentů odpovědělo, že obsah internetových stránek je dostačující. 15,3 % respondentů považuje obsah za velmi dobrý, 22 % za špatný. Ve srovnání s předchozí otázkou je více respondentů nespokojeno s obsahem stránek než s jejich přehledností. 30,7 % respondentů internetové stránky nezná, oproti předešlé otázce je to o 1 respondenta méně, uvedl totiž, že stránky nepoužívá do té míry, aby znal jejich celkovou přehlednost, ale obsah stránek zná. Nejčastější odpovědí žen je ta, že internetové stránky z hlediska obsahové náplně jsou dostačující, u mužů byla nejčastější odpověď, že jsou špatné. Nejčastěji zastoupenou odpovědí u středoškolsky vzdělaných respondentů byla odpověď, že internetové stránky z hlediska obsahu jsou dostačující, za špatné je neoznačil žádný respondent s vyšším odborným vzděláním. Nej častěji zastoupenou skupinou, která odpověděla, že internetové stránky nezná, je skupina respondentů s výučním listem, nejčastější odpovědí u vysokoškol sky vzdělaných respondentů byla ta, že internetové stránky neznají. Byl prokázán statisticky vysoce průkazný rozdíl mezi touto otázkou a věkem respondentů. Téměř většina respondentů nad 56 let internetové stránky nezná, zatímco například u respondentů ve věku let jich internetové stránky nezná jen malá část. Otázka č. 5 Co byste na internetových stránkách změnili nebo na ně přidali? Nejvíce respondentů, a to 36,7 %, by na internetové stránky přidalo aktuální informace, 16 % by uvítalo více informací o kulturním dění. 13,3 % respondentů by nic nezměnilo, 4,7 % by uvítalo jiné změny, a to: více informací o sportovním dění v Lanškrouně a okolí, lepší fungování odkazů, aktualizace kontaktů na lékaře, vytvoření diskusního fóra, vytvoření samostatné části dokumentů pro zveřejňování dokumentů dlouhodobější platnosti, jako je například stra tegický plán rozvoje města, více informací ze státní správy a o financích měs ta, zveřejňování zápisů z jednání rady, informace o problémech města a způ soby jejich řešení a výhledy města do příštích let. Byla prokázána závislost mezi touto otázkou a věkem respondentů. Zatímco nejčastější odpovědí věkové skupiny nad 56 let bylo, že internetové stránky nezná, u ostatních věkových skupin to byla odpověď, že by na ně přidali více aktuálních informací. Petra Novotná Pozn.: Plné znění tohoto vyhodnocení včetně doprovodných grafů: lanskroun.cz/mestsky urad/odbory a oddeleni/kancelar starosty/spokojenost obyvatel s cinnosti mestskeho uradu lanskroun.html

5 LL 10 / 2007 Z MĚSTA STRANA 5 Volný byt k pronajmutí: Byt č. 1 čp. 43, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun Velikost bytu 3+1, kategorie I., 2. nadzemní podlaží, plocha bytu 125,72 m 2 (včetně sklepa 6 m 2 ), vytápění ÚT plynový kotel, ohřev TUV el.bojler. Výše měsíčních záloh: vodné, stočné 100 Kč/osoba/měs., služby 50 Kč/měs. Zařizovací předměty v bytě: sporák, kuchyňská linka, plynová karma. Dražba práva uzavřít nájemní smlouvu bude dražena výše měsíčního ná jemného. Vyvolávací cena: 5.395, Kč/měsíc. Úspěšný uchazeč je povinen složit kauci ve výši trojnásobku vydraženého nájemného. Den posledního podávání přihlášky: do hod. do poda telny Městského úřadu Lanškroun. RM rozhodla, že právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedený byt bude draženo od hod. ve velké zase dací místnosti MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. poschodí. Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět (Penzion pro důchodce na Dvorských Lánech) PO, ÚT, ČT: hod. e mail: připravujeme pro děti a jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky výlet na koňskou farmu do Ostrova. Sejdeme se v 16 hodin v Ostrově (první odbočka směrem na Ústí nad Orlicí, první statek nalevo). Maminky, vezměte s sebou buřtíky na opečení zveme všechny malé a větší sportovce na dětskou olympiádu. Pro děti jsou připraveny netradiční disciplíny a zajímavé odměny. Vše začne v 16 ho din v tělocvičně ZŠ Dobrovského pořádáme Rodinný výlet do ZOO v Jihlavě a na Veselý kopec u Hlinska. Odjezd je v hodin od městské tržnice. Cena je 250 Kč za dospělou oso bu, děti jedou zdarma. Rezervovat místo si můžete v MC nebo na telefonním čísle Cenu za výlet můžete uhradit v MC nebo na účet číslo /0100. Na začátku května byla odstraněna letitá ozdoba lanškrounského nádraží zchátralý dřevěný objekt, který byl už řadu let v havarijním stavu. LS Přečetli jsme za vás: Korunky Miss pomohou dětem a postiženým Šperky královen krásy z letošního ročníku soutěže Miss České repub liky přinesou peníze na dobročinné akce, které se zrodily v Lanškrouně. Peníze z dražby korunek Miss 2007 Kateřiny Sokolové a Miss Sympatie 2007 Veroniky Pompeové dostanou projekty lanškrounského katolického kněze Zbigniewa Czendlika. Hendikepovaným dětem i pěstoun ským rodinám půjde milion dvě stě tisíc korun. Dražba všechny překvapila, pro tože její výtěžek byl rekordní, říká Czendlik. Peníze měly původně po moci domovu pro pěstounské rodiny v Žichlínku. Díky vysokému zisku dražby se ale dostane i na další tři projekty, kterým Zbigniew Czendlik pomohl na svět. Prezident soutěže Miloš Zapletal již před několika lety přislíbil Czen dlikovi, že některá z příštích dražeb spojených se soutěžemi Miss ČR podpoří plánovanou výstavbu do mova pro pěstounské rodiny. Než ale přišel farář na řadu, po dařilo se mu domov v Žichlínku po stavit z jiných prostředků. Výtěžek z dražby proto podpoří například služby společnosti Gaudium, která zajišťuje dopravu dětí s hendikepem do Základní speciální školy v Lan škrouně. Podle ředitelky školy Sta nislavy Švarcové služba pomáhá ze jména rodičům dětí s postižením. Rodiče dříve museli dovážet děti do školy ze vzdálených míst a pak na ně celé dopoledne čekat. Teď může maminka svěřit ráno dítě zodpověd nému řidiči a jenom mu zamávat, vysvětluje Švarcová. Od loňského září sváží bílá dodáv ka Gaudium deset dětí až ze vzdále nosti pětadvaceti kilometrů. I další dva projekty pomohou pěs tounským rodinám a hendikepo vaným dětem. Jak přesně peníze použijeme, pro zradíme koncem května na setkání, na které přijedou i finalistky Miss ČR, říká Czendlik. Kuriózní na dražbě korunek krásy byla skutečnost, že před finálovým večerem někdo původní šperky u kradl a finalistky se představily v ko runkách zapůjčených. Při dražbě se proto kupující utkali o korunky, které nechali organizátoři vyrobit až dodatečně. Měli jsme obavy, že dražba kvůli tomu nebude pro její účastníky za jímavá. Výsledek nás ale překvapil, dodal Czendlik. (Mladá fronta DNES pardubický kraj, ) Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, V souvislosti s dubnovým vypuštěním Pšeničkova rybníku došlo k hromad nému úhynu několika desítek exemplářů škeble rybničné. Odbor životního prostředí v Lanškrouně proto podal stížnost na krajskou inspekci životního prostředí, neboť některé skutečnosti ukazují, že Rybářství Litomyšl mohlo v této věci porušit právní předpisy. Bohužel život to přísně chráněným škeblím rybničním již nevrátí. Některé kusy dosahovaly stáří až třiceti let a jde tedy z biologického hlediska o mimořádnou ztrátu. FT Ze zpravodajství Policie ČR Neznámý pachatel odcizil dne u Slunečného rybníka v katastru obce Ostrov radlici z pásového hydraulického rypadla, čímž poškozené firmě vznikla škoda ve výši , Kč. Neznámý pachatel využil 30. dubna neopatrnosti poškozeného, který v ob chodě Konzum v Lanškrouně na volně přístupném pultu ponechal nákupní tašku s občanským průkazem a platební kartou, které mu byly odcizeny došlo k dopravní nehodě u obce Ostrov se zraněním osoby. Řidič vozidla v pravotočivé zatáčce narazil do jedoucího cyklisty a tohoto vymrštil mimo vozovku. Cyklista byl se zraněním převezen do nemocnice v Ústí nad Orlicí. Řidič vozidla při střetu nezvládl řízení a skončil se svým vozidlem také mimo vozovku. Zraněn nebyl. Věc si na místě převzala Skupina dopravních nehod Ústí nad Orlicí byly z chodby nezajištěného domu v obci Dolní Třešňovec odcizeny dvě volně odložené peněženky s platebními kartami a mobilní telefon zn. Sony Ericsson 630i. Odcizením věcí vznikla škoda v celkové výši , Kč byla oznámena krádež finanční hotovosti ve výši , Kč z trezoru v kanceláři vedoucího prodejny Penny market v Lanškrouně. Policisté zdejšího oddělení byli 8. května přivoláni do zahradní restaurace Miláno, kde neznámý pachatel u dveří do výčepu zahradní restaurace přeštípl visací zámek. Poté vnikl dovnitř, kde z police výčepu odcizil 51 krabiček ci garet různých druhů a dále z lednice odcizil cca 16 litrů alkoholu různých zna ček. Visací zámek pachatel ponechal na místě. Odcizené věci si uložil do ubru su, který byl následně nalezen na ul. Vrchlického v blízkosti restaurace. Maji teli restaurace vznikla škoda ve výši 7943, Kč došlo k odcizení peněz z bankomatu České spořitelny v Lanškrouně. Poškozená při výběru hotovosti odebrala z bankomatu pouze kartu, peníze v přihrádce ponechala. Když si po chvíli svoji chybu uvědomila a k bankomatu se vrátila, peníze se zde již nenacházely. Způsobená škoda činí 4.000, Kč.

6 STRANA 6 Z KRAJE LL 10 / 2007 Pomozte ještě k většímu zviditelnění Járy Cimrmana ve světě Projekt Altaj Cimrman a zapojení Hospodářské komory Po slavné sbírce na Národní divadlo se všichni vlastenci mohou opět zapojit do celonárodní akce s ušlechtilým cílem: sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane. Sbírka byla vyhlášena letos v březnu a má za úkol shromáždit prostředky na skutečně unikátní nápad vyslání horolezecké expedice, jejímž cílem bude prvovýstup na dosud bezejmenný, 3610 metrů vysoký vrcholek v pohoří Altaj. Účastníci výpravy pak horu slavnostně pokřtí jménem českého génia. Sbírku vyhlašuje občanské sdružení Expedice Altaj Cimrman ve spolupráci s Nadací Charty 77. Číslo účtu veřejné sbírky Národ tobě, Járo Cimrmane je /2400. Díky Expedici Altaj Cimrman se tak během léta zneuznaný český všeuměl konečně dočká důstojné pocty jeho jméno už z mapy světa hned tak někdo nevymaže Tento nápad získal podporu i Hospodářské komory České republiky, kte rá tímto vyzývá své členy a příznivce Járy Cimrmana k zapojení do této akce. Všechny firmy se totiž mohou výpravy také symbolicky zúčastnit: a to zakou pením jednoho nebo více ze série pamětních certifikátů, zhotovených ve stylu starých rakouských cenin. Pro firmy a instituce byly vydány certifikáty v hod notách 2.000, a Kč. Unikátní listiny lze zakoupit do začátku července 2007, neboť už v srpnu se zhruba třicetičlenná expedice vypraví na svou velkou altajskou pouť. Část takto vybraných prostředků půjde na dobrou věc konkrétně na konto projektu Dům čtyř múz, určené na vybudování pen zionu pro výkonné umělce v kritické životní situaci. Pamětní listy zhotovil dvorní grafik cimrmanovského souboru Jaroslav Wei gel: zdobí je panoramatická fotografie hory a podpisy dvojice cimrmanologů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Součástí certifikátu je i osobní po děkování každému dárci a ústřižek, který lze jménem svým či jménem spo lečnosti poslat na adresu expedice. Chystaná výprava, jíž se vedle známého horolezce Radka Jaroše zúčastní třeba i neméně známý cimrmanolog Ladislav Spolupráce klastrů se úspěšně rozvíjí V sídle Pardubického kraje se sešli zástupci klastrů* ze dvou regionů, aby navzájem představili svou činnost a navázali kontakty pro spolupráci. Jednalo se o klastr OMNIPACK (výroba obalů) a Technické plasty (manažeři klastru i podnikatelé) za Pardubický kraj a klastr Oberlausitzer Kunsttofftechnik (výroba plastů) za Horní Lužici Dolní Slezsko. Svého zástupce tu měla i Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a partner Marketingová společnost Horní Lužice Dolní Slezsko. Za Pardubický kraj jednání vedla radní Jana Smetanová, zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost. Jednání lze považovat za úspěšné a pro obě strany přínosné. Zástupce klastru Omnipack pozval zástupce klastru z Horní Lužice na společný workshop spojený s prohlídkou nově založeného inovačního centra klastru a naopak zástupci klastru Oberlausitzer Kunsttofftechnik pozvali zástupce klastru OMNIPACK a Technické plasty na jednání do Horní Lužice o případné spolupráci v rámci evropského projektu. Vedle těchto společných jednání se otevřel prostor i pro navázání spolupráce přímo mezi jednotlivými členy klastru, řekla Jana Smetanová. * Klastr je regionálně umístěné uskupení navzájem propojených firem, spe cializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu. Průzkum o spokojenosti veřejnosti Na internetových stránkách Pardubického kraje bude v průběhu měsíce května vyvěšen anketní dotazník, jehož cílem bude zjistit názor obyvatel Pardubického kraje na práci krajského úřadu a vstřícnost úředníků. Anketa souvisí se zapojením Krajského úřadu Pardubického kraje do projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR. CAF představuje zkratku anglického názvu Common Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). Jedná se o jednoduchý hodnotící nástroj, jehož cílem je napomoci organizacím ve veřejné správě pochopit a využívat řízení kvality. Předností modelu je možnost identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout oblasti zlepšení úřadu, a to prostřednictvím sebehodnocení prováděného vlastními zaměstnanci úřadu. Model CAF byl vytvořen Evropskou nadací pro řízení kvality (EFQM), Akademií ve Speyeru a Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA). Grantové programy Pardubického kraje na rok 2007 Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo poskytnutí grantů v oblasti sociálních věcí, kultury a památkové péče, zahraniční spolupráci, sportu a volnočasových aktivit, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Dohromady Smoljak, pak pamětní knihu se jménem každého dárce vynese až na vrcholek Cimrmanovy hory. A jak si certifikát můžete opatřit a přispět tak na dobrou věc? 1) Na internetových stránkách Hospodářské komory ČR na adresách: a je umístěn formu lář, ve kterém objednatel vyplní požadované údaje, vybere nominální hodno tu a počet certifikátů a zaškrtne, na které pobočce Hospodářské komory České republiky si certifikát vyzvedne. (Lze vybírat z cca 100 míst.) 2) Následně je objednateli zaslán potvrzovací e mail spolu s číslem účtu a va riabilním symbolem, na který má být platba zaslána. 3) Po připsání částky na účet nadace obdrží objednatel e mail s výzvou k odběru Pamětního certifikátu na jím zvoleném odběrním místě Hospodářské komory. 4) Na certifikátu je možno vyplnit ústřižek, který objednatel pošle poštou přímo na adresu Sdružení Expedice Altaj Cimrman. Certifikát můžete shlédnout na Pardubickým krajem vlaky Českých drah Pardubický kraj a České dráhy, a.s., připravily pro obyvatele i návštěvníky kraje cestovatelskou soutěž o zajímavé ceny. Do soutěže se zapojilo čtrnáct atraktivních cílů výletů, které jsou snadno dostupné vlakem. Najdete mezi nimi zajímavá muzea, renesanční zámky, gotický hrad, elegantní rozhlednu i unikátní technické památky. Nezbytnou soutěžní kartu může každý zájemce o zapojení do soutěže získat buď ve čtrnácti zapojených cílech, nebo si ji může sám vytisknout ze stránek cechy.info, kde rovněž najde detailní podmínky soutěže, informace o jednotlivých cílech a mnoho dalších informací a inspirace pro cestování po východních Čechách. Partnerem soutěže je Český rozhlas Pardubice, který jednotlivé cíle podrobně představí ve vysílání vždy v pátek ve 12:15 a v sobotu v 16:40. Cílem organizátorů soutěže je prohloubení zájmu o cesty za poznáním a nevšedními zážitky v kraji s využitím vlakových spojů ČD včetně nabízených slev. Soutěž probíhá od 1. května do 20. září jde o částku cca 17,5 mil. Kč. Další miliony korun již dříve rozdělila i Rada Pardubického kraje. Přehled přidělených grantů bude podle jednotlivých programů vyvěšen na internetových stránkách v odkazu Grantové programy. Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (SROP) Zastupitelé se seznámili s průběhem 4. kola výzvy v rámci grantového schématu SROP, kdy se dozvěděli, že předloženy byly čtyři žádosti v rámci opatření Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje a šest žádostí v podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Žádosti byly ve dvou etapách hodnoceny z hlediska formálních záležitostí i technické a finanční kvality. Jeden z projektů byl vyřazen. Zastupitelé nyní stanovili minimální bodovou hranici, pod kterou akce nebudou podpořeny. V souladu s platnými pravidly programu SROP musí být každá akce financovaná ze strukturálních fondů kofinancována z veřejných zdrojů, např. státního, krajského nebo obecního rozpočtu. Pardubický kraj má na všechna grantová schémata připravenu částku cca 29,6 mil. Kč, řekl vicehejtman Ro man Línek a dodal: Do grantového schématu podpory regionálních a místních služeb cestovního ruchu podal dva projekty i sám Pardubický kraj. Pro přípravu a realizaci zastupitelé na rok 2008 schválili finanční závazek ve výši 4 mil. Kč. Po úspěšném dokončení akcí Pardubický kraj obdrží příspěvek ze struk turálních fondů EU ve výši 75%. Certifikace turistických informačních center Jednou z akcí, které Pardubický kraj realizoval v rámci evropského grantového schématu SROP, je i projekt vytvoření sítě certifikovaných turistických informačních center. První kolo certifikací proběhlo už v lednu 2007, druhé jednání certifikační komise bylo v dubnu. Rada Pardubického kraje výsledek jednání této komise schválila a certifikovala tak dalších 30 in formačních center. Informační centra budou sbírat z celého území kraje veškeré informace využitelné pro nabídku v cestovním ruchu Tyto informace budou umisťovány na turistickém serveru cechy.info. Díky tomu se návštěvník kteréhokoli informačního centra v kraji nebo turista plánující svou cestu do východních Čech prostřednictvím internetu okamžitě dozví, jaká zajímavá kulturní akce se v kraji koná nebo jaké ubytováníči další služba je k dispozici. Certifikací byla turistická informační centrarozčleněna do několik kategorií, byly vymezeny jejich úkoly a územní působnost. U finanční podpory z kraje bude hrát velkou roli motivační složka. Čím bude informační centrum ve sběru a aktualizaci dat aktivnější, tím větší podíl na krajské dotaci získá. Pro podporu nového systému kraj zdvojnásobil objem dotací," doplnil radní odpovědný za cestovní ruch Miloslav Macela. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

7 LL 10 / 2007 PŘEDSTAVUJEME VÁM STRANA 7 Firma OMEGA tech působí v Lanškrouně od roku Z počátku se specializovala na návrh a realizaci počítačových sítí, prodej počítačů HP a COMPAQ, mobilních telefonů a dalšího hardwaru. Montovala i vlastní počítače a od roku 2001 začala poskytovat bezdrátové připojení k internetu. Právě v této oblasti služeb se OMEGA tech stal nejvýznam nější firmou na trhu. S jejím logem se lze setkat téměř na každém kroku. O novinkách v nabízených službách jsem si povídal s majitelem firmy Ing. Tomášem Reslerem: Jste významný poskytovatel bezdrátového internetu, ale zároveň tím posilujete konkurenci, která obchoduje s hardwarem a softwarem přes síť. Jak hodnotíte konkurenční vztahy internetových a kamenných obchodů? Prodej hardwaru přes internet má své dané zákazníky. Pro lidi, kteří se při koupi počítače potřebují poradit se specialistou, vyžadují předvedení výrobku, rychlý a kvalitní servis, tak pro tuto cílovou skupinu lidí zůstane nákup zboží v kamenném obchodě stále nejlepším řešením. Nemáte pocit, že brzy začne klasickým kamenným obchodům zvonit umí ráček? Jak jsem již při předchozí odpovědi zdůraznil, ne každému neosobní pro středí internetových obchodů vyhovuje. Další komplikace při nákupu přes internet nastávají při reklamacích výrobků, cenu obvykle zvyšují také poplatky za přepravu. Bezdrátový internet se stal i díky vaší společnosti pro náš region stan dardem. Signálem pokrýváte i menší obce Valteřice, Jakubovice, Crhov apod. Co vás vedlo k tomu, že jste se pustil i do oblastí, kde lidově řečeno dávají lišky dobrou noc? Při vykrývání signálu se řídíme spíše re gionálně, tedy pokrýváme lokality zhruba do 15 km od Lanškrouna. Je to z důvodu zajištění kvalitního servisu, který je pro nás stěžejní. Je pravda, že investice do pokrytí malé obce není zdaleka tak zajímavá jako při vykrytí vzdálenějšího lidnatého města, ale mám strach, že bychom při velkém plošném záběru již ne dokázali našim zákazníkům garantovat tak vy sokou kvalitu služeb. Prezentujete svou firmu především jako servisní. Co všechno nabízíte kromě zavedení bezdrátového internetu svým zákazníkům? Našim firemním zákazníkům jsme schopni navrhnout a zrealizovat počítačovou síť podle všech současných standardů, spravovat ser very, zajistit kvalitní ochranu a zálohování dat. Při podepsání servisní smlouvy jsme schopni garantovat velmi rychlé reakce na servisní po žadavek. Jsme úspěšná IT firma, proto aktivně podporujeme zaměstnance v dalším vzdě lávání a naši technici absolvují pravidelná odborná školení. Domácím zákazníkům dokážeme kromě zá kladní instalace a konfigurace domácího počí tače nastavit tzv. digitální domácnost, tedy propojení jednotlivých PC do internetu, při pojení televizoru, projektoru, síťového disku, IP či Skype telefonu. Většinu těchto techno logií můžeme zákazníkovi nejprve předvést u nás v prodejně. V obchodě máte i když omezený, tak celkem široký sortiment hardwaru. Počítače, no tebooky, tiskárny, digitální fotoaparáty, MP3 i dataprojektory. Podle čeho vybíráte to, co berete do obchodu? Na tuto otázku je poměrně složitá odpověď. Samozřejmě se snažíme vystavovat zboží, které je něčím zajímavé, inovativní a také zboží s dobrým poměrem cena a parametry. Nicméně stejně důležitá podmínka pro výběr výrobku je i jeho kvalita. Pokud zákazníkovi nabídnete nekvalitní výrobek, podruhé už jeho důvěru nezískáme. Bohužel o kvalitě určité značky se často přesvědčíte až z vlastní zkušenosti. Také se stává, že dříve poměrně renomovaný výrobce přestane kontrolovat kvalitu u svých výrobků, nebo rapidně zhorší svůj servis. To je v současné době příklad notebooků Acer. Signálem bezdrátového internetu pokrýváte i Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí. Ve vaší síti je připojeno bezmála 1700 zákazníků. Je cena tím nejdůležitějším argumentem ve vztahu ke konkurenci? Konkurovat pouze cenou se nevyplatí. A to jak z našeho pohledu, tak z po hledu potencionálního zákazníka. Pokud rozdělím poplatek za připojení na dvě části, na cenu za vlastní konektivitu a na část nutnou pro kvalitní servis sítě, pak na první část bude připadat pouze třetina celkové částky. Vzhledem k tomu, že konektivitu nakupují poskytovatelé internetu přibližně stejně, logicky vyplývá, že šetřit lze pouze na kvalitě služeb. Navíc v situaci minimálních ne bo nulových marží nemůžete dlouhodobě investovat do nových technologií, které tuto kvalitu zajistí. Tudíž ani nemůžete získávat větší zákazníky, kteří tuto kvalitu přirozeně vyžadují. Pokud nějaký poskytovatel takovou skutečnost ignoruje a získá zákazníka, kterému služba nevyhovuje, automaticky poté zanevře na bezdrátové řešení, což pak poškozuje všechny. Dříve se OMEGA tech věnoval i stavbě svých vlastních počítačů. Dnes už jen prodáváte značkové sestavy českého výrobce COMFOR. Znamená to, že už se to nevyplatí? Nemůžete kvalitou konkurovat výrobci, který těch počítačů sestaví deseti tisíce ročně. Výroba po čítače zdaleka nezname ná jen montáž vybra ných dílů, jde o složitý proces předvýrobní, který vyloučí vzájemnou nekompatibilitu dílů, dále se před vlastní montáží testují jednotlivé komponenty a také hotový počítač nakonec prochází několika zátěžovými, tzv. zahořovacími testy. Při rozhodnutí o ukončení montáže vlastních PC byl také rozhodující faktor kapacitní, pokud si zákazník objednal dvacet počítačů, nebylo v našich schop nostech v několika dnech takové množství dodat. Také záruční podmínky, které výrobce na počítače COMFOR po skytuje, jsou opravdu jedinečné záruka až 36 měsíců s opravou do druhého pracovního dne. Musím potvrdit, že za pět let, co počítače COM FOR prodáváme, jsem tohoto rozhodnutí ne litoval. Oproti roku 2001 máte dvojnásobek zaměst nanců. Myslíte si, že je vaše firma ve fázi sta bilizace, nebo ještě kontinuálně roste? Naše společnost se samozřejmě od dob svých počátků v mnohém změnila a myslím, že se bude rozvíjet dál. Nicméně vzhledem k našemu postavení na trhu v regionu lze těž ko předpokládat nějaký dramatický růst. Chystáte pro své zákazníky nějaké novinky pro letošní rok? Nápadů, co bychom rádi nabídli našim zá kazníkům, je hodně. Již příští měsíc chceme uvést novou generaci tarifů na internet, které nahradí současné datově počítané linky. Dál bych moc rád zrealizoval prostor pro presentaci centra digitální domácí zábavy, kde by zákazník měl možnost uvidět a vyzkoušet si tyto tech nologie. Děkuji za rozhovor. František Teichmann OMEGA tech Nádražní 85, Lanškroun Tel.: , E mail: Otevírací doba: Po Čt Pá So

8 STRANA 8 DĚTI LL 10 / 2007 Tatínkovské odpoledne v Červené školce Často slýcháme ze šatny naší školky: Já bych si taky rád hrál, mně by se líbilo kreslení, schrupnout si po obědě To nás přivedlo na myšlenku uspořádat Tatínkovské odpoledne v MŠ. Na čtvrtek 26. dubna jsme pozvali tatínky, dědečky, strýčky do školky. Na přivítanou děti zazpívaly lehce vyčítavou písničku Proč můj táta nemá čas?, potom se hrály honičky, na tu nely, stavěly se věže z kostek. Z chlapů byli na chvíli malí kluci, kteří spolu sou peřili, navzájem se dobírali a bavili se společně se svými potomky. Ve veselé náladě se všichni pustili do výroby dár ku pro maminku ke Dni matek. Podle předloh i fantazie vznikaly krásné kvě tiny zdobené různými technikami, pa pírové košíčky, textilní prostírání, ozdob né zápichy do květináčů. Bylo zajímavé pozorovat spolupráci dvojic: Tati, to musíš takhle. Takhle to nejde, zkusíme to jinak. Radost z výrobků byla několikanásobná: tatínkové byli rádi, že to zvládli, děti byly rády, že se jim dařilo, maminky čeká krásné překvapení. Po počátečním ostychu a obavách jsme prožili příjemné odpoledne, které tatínkové hodnotili v anketě na závěr třeba takto: Den pro tatínky byl super! Jsem rád, že jsem mohl trávit odpoledne ve školce a ukázat synkovi, že taky umím malovat. S. Andrlová, MŠ Wolkerova, Lanškroun Soutěž hlídek mladých zdravotníků 9. května 2007 v Ústí nad Orlicí Ošetřit otevřenou zlomeninu, poraněné koleno nebo ruku a vůbec poradit si s mnohem vážnějšími úrazy, při kterých jde o život člověka...to byl nelehký úkol našich hlídek Mladých zdravotníků. Všichni soutěžící si na vlastní ků ži mohli vyzkoušet záchranné akce v praxi s improvizovanými pomůckami. Některá stanoviště s věrně sehranými scénkami figurantů někoho trochu za skočila, ale pak musel rychle vyhodnotit situaci a jednat. To vše se dětem jed nou může hodit. A co když právě jejich pomoc budeme potřebovat zrovna my! Za 1. stupeň školy Dobrovského soutěžila jedna hlídka a za 2. stupeň hlíd ky dvě. Mladší hlídka 1. stupně si vedla výborně a vybojovala svými znalostmi a praktickými dovednostmi 3. místo v celkovém pořadí z osmi hlídek ústeckého okresu. Po příjezdu do Lanškrouna jsme náš úspěch oslavili zákuskem. D. Zedníčková Mladší hlídka 1. stupně ZŠ Dobrovského. Vzadu ředitel ČČK Ústí n/o J. Preclík a ředitel soutěže M. Hodoval. HLINÍKOVÉ ZEMĚKOULENÍ Přes 260 dětí se zapojilo do sběru tenkostěnného hliníku a nashromáž dily dohromady přes 13 kg tohoto lehkého odpadu. Na prvním místě se v kolektivech umístila ZŠ Spe ciální Lanškroun a v jednotlivcích sourozenci Faltejskovi. Celá soutěž byla vyhlášena v říjnu Zapojilo se do ní 10 kolektivů jak nejmenších dětí (mateřské cen trum), tak i těch větších (sedmá třída) a 12 jednotlivců. Nejprve se hliník musel v DDM roztřídit, protože ne všichni správně pochopili, co to tenkostěnný hliník vlastně je. Poté jsme hliník zvážili a vy hodnotili. Celková hmotnost nasbíraného materiálu byla přes 13 kg, což je u takto lehkého odpadu úctyhodný výkon. Slavnostní předání cen proběho v kině dne a sběratelé byli pozváni na film Lovecká sezóna. Nasbíraný odpad byl odevzdán do firmy EKOLA České Libchavy s.r.o., která poskytla finanční dar na nákup cen nejlepším sběratelům. Další ceny vě novala SZeŠ Lanškroun a SJK Lanškroun. Ale tím by celá akce neměla skon čit, prozradila ředitelka DDM Lanškroun paní Ilona Cinková. Poté co děti doma prosadí třídění další složky odpadu hliníku, měla by se stát separace samozřejmostí i pro dospělé. A o to jde v našich sběratelských soutěžích především. Martina Teichmannová, DDM Lanškroun Dům dětí a mládeže Lanškroun a Kulturní centrum Lanškroun vyhlašují VÍTĚZE VE SBĚRU TENKOSTĚNNÉHO HLINÍKU: JEDNOTLIVCI: 1. Jana a Martin Faltejskovi ZŠ Dobr.+GY 1,14kg 2. Matyáš Černohous ZŠ BS 0,58kg 3. Martina Rybková ZŠ AJ 0,50kg 4. Kateřina Buřvalová ZŠ BS 0,46kg 5. Matěj Brýdl ZŠ AJ 0,38kg 6. Tereza Hvozdenská 0,26kg 7. Ondřej Havlíček MŠ Wolk. 0,17kg Marie Urbanová 0,12kg Michaela Stejskalová + Tereza Kostelecká ŠD Dobr. 0,12kg 10. Tomáš Cacek ZŠ Dobr. 0,03kg KOLEKTIVY: 1. ZŠ Speciální 2,21kg 2. ZŠ Dolní Třešňovec 1,34kg 3. ZŠ B.Smetany 7.A 0,95kg 5. MC Dětský svět 0,70kg 6. DDM Lanškroun 0,61kg 7. ZŠ a MŠ H.Třešňovec 0,46kg 8. ŠD A.Jiráska 0,39kg 4. ZŠ Luková 0,78kg 9. ŠD Dobrovského 0,34kg Nasbíraný odpad odevzdáme do firmy EKOLA České Libchavy, s.r.o., která poskytne finanční dar na nákup cen nejlepším sběratelům. Další ceny věnuje SzeŠ Lanškroun a SJK Lanškroun. Kam s hliníkem? Navštívil jsem obě lanškrounské sběrny výkupny odpadů. Jak VDS na ulici Lidické, tak US EKO systém na ulici Nádražní hliník vykoupí. Odevzdat jej lze i v Technických službách a potažmo i ve všech sběrných dvorech v Lanškrouně. Odpady však nevykupujeme. J. Mareš, TS

9 LL 10 / 2007 DĚTI, REGION STRANA 9 Hranice hořely Jako předzvěst prvního máje již tra dičně vzplály hranice. Tentokrát se pá lení čarodějnic odehrávalo v době od 28. do 30. dubna. Většina obcí uspo řádala toto společenské setkání podle možností v termínu, který jim vyhovo val. Tak se stalo, že někde ohně hořely již v sobotu, jinde si počkali až na obvyk lejší termín. Lidé se všude bavili a svor ně přivítali příchod máje. Mnohde byly součástí oslav hry, které příjemně zpes třily pozdní odpoledne i podvečer. JS Školní čarodějnice Děti ze ZŠ a MŠ pálily na školní zahradě čarodějnice. Do školy ten den nepřišly jako obvykle, ale místo nich si do lavic sedly čarodějnice. Paní učitelky se zjevily také jako podivné rozcuchané a nemyté bytosti. Přesto se malé čarodějnice dvě hodiny učily. Matematiku a český jazyk. A představte si, že všem těm umouněncům a špindírům to šlo moc dobře. Po 10. hodině se už u všech projevovaly čarodějnické sklony a tak muselo být vyučování ukončeno. A k tomu ještě dorazila do školy návštěva. Děti z MŠ. A na maxikoštěti přiletěly paní masérky, které tou dobou měly ve škole kurs. Také ony se na ten slet patřičně upra vily. Nejprve se všechny čaroděj nice seznámily, zatančily a zazpí valy. Malé čarodějnice dostaly i pa pírový tulipán a moc dobré bonbóny. Na závěr čarodějnického reje děti spálily koště, látkovou čarodějnici i její malé papírové pomocnice. Dětem z MŠ školní rejdilky a rejdilové ukázali nově zasázené stromy na zahradě a potom už školkáčci odešli na oběd. Všem pořádně vytrávilo. Oběd venku na zahradě čarodějky nasytil, až zkrotly. Letošní rej se vydařil, jen nás mrzelo, že děti z MŠ nepřišly v kostýmech tak, jak tomu bylo v předešlých letech. No nevadí, příští rok se snad polepší a už se zas moc těšíme. Čarodějnice ze ZŠ Luková Čáry, máry, fuk! Tato slova nám nesměla chybět v pondělí 7. května odpoledne v naší ŠD. Zavítal k nám kouzelník Waldini z Divadla kouzel z Břeclavi. Přivezl si s se bou plno čarovných rekvizit, ze kterých děti nespustily celé představení oči. Snažily se nějaké to kouzlo od kouzelníka naučit a některé děti se staly jeho pomocníky. To bylo radostného smí chu, potlesku a nadšení nad vydařený mi kouzly. Celé divadlo jsme hltali jed ním dechem a mezi nejlepší kousky patřilo zmizení prstýnku p. vychova telky, zmenšování hracích karet a zá chranný skok z letadla. Děti si domů odnesly zvířátka z na fukovacích balonků a plno zážitků. Těšíme se zase někdy na další pove dené kousky kouzelníka Waldiniho. Vychovatelky ZŠ Dobrovského ČARODĚJNICE V SÁZAVĚ Dne se v Sázavě děly věci nečekané, nevídané, neslýchané. Nej prve v odpoledních hodinách hrály na hřišti fotbal děti tak maličké, že jim dre sy sahaly až po kotníky. Těm cvrčkům bylo tak 5 nebo 6 let, ale hráli jako o život. Pak naběhli na hřiště muži (tedy snad) v sukních a gumových holínkách a naproti nim školačky v červených minisukních. Nerozhodný výsledek řešil až penaltový rozstřel. Jenže ještě před koncem zápasu na hřiště vtrhl rej čarodějnic a přerušil utkání. No přirozeně, když se slaví čarodějnický slet, tak k nám nějaké musely přiletět. Ale hned pět najednou? Vlastně šest tu zlobivou jsme nakonec upálili a hodné čarodějky rozdávaly dětem bombóny a pak na parketu do večera tančily. A že se dospělí veselili až do rána, dobře se u toho najedli, napili a zatančili si, to snad ani nemusím dodávat. Tak doufáme, že všem, kteří přišli, se pálení čarodějnic v Sázavě líbilo. Eva Malátková Návštěva útulku pro psy Ten je hezký, toho chci domů! ozývalo se z uštěbetaných pusinek dětí při pohledu na chundelaté kuličky štěňátek. Děti z MŠ ze Žichlínku navštívily psí útulek v Dolním Třešňovci. Mohly si prohlédnout psí obyvatele útulku, po mazlit se se štěňátky a nakrmit je dobrůtkami, piškoty a granulemi, které pro ně přivezly. Všem se v útulku líbilo a ani se nám nechtělo do školky. MŠ Žichlínek

10 STRANA 10 ROZHOVOR LL 10 / 2007 MNĚ ÚPLNĚ STAČÍ, KDYŽ VYHRAJEME Jaroslav Votava Jiří Vičar Bývalý dostihový žokej, z otcovy strany volyňský Čech Jaroslav Votava si život bez koní asi ani nedovede představit. Koně jsou symbolem jeho života. Ve stájích u koní vyrostl a dnes v nich vítá děti ze škol i důchodce. Mluví nahlas, srdečně a hrozně rychle. Když ale přijde do stájí, nemusí říct ani slovo a kůň si k němu s důvěrou položí hlavu a do dlaní mu zabo ří měkkou a hebkou mordu. Díky takovým lidem patří dnes koně k symbolům Ostrova stejně jako místní kostel. Před časem spojil své síly s Jiřím Vičarem, a tak jsem otáz ky pokládal oběma majitelům ostrovské stáje. Pane Votavo, jak jste se dostal k chovu koní? JVo: Otec byl volyňský Čech a vrátil se ve čtyřicátém osmém z Ruska zpátky do Čech. Koně byli u nás ve stáji nějakých zhruba patnáct let. Rozvážel jsem s nimi krmení, než je nechali komunisti zabít. Když jsem o ně přišel, koupil jsem si tři koně svoje a začal jsem s nimi jezdit parkury. Protože mě to moc nebavilo, přešel jsem na dostihy a u dostihových koní už jsem i zůstal. Vzpomenete si na svého prvního koně? JVo: Určitě. Jmenoval se Host a jezdil jsem na něm ve Rvištích, kde jme v té době bydleli. Kudy vedly cesty ke koním u pana Vičara? JVi: Já jsem se k nim dostal tak, že jsem s panem Votavou soused. A on mě před časem, když skončil s předchozím spolumajitelem, oslovil, jestli bych mu s provozem stájí nepomohl. Chvilku jsem se rozmýšlel, ale nakonec jsem do toho šel. Dříve jsem aktivně sportoval, ale když už to moc nešlo, hledal jsem možnost, jak se v nějakém odvětví i na dále angažovat, a našel jsem to spor tovní napětí na dostizích. Pro pana Votavu jsou koně živobytí i koníček zároveň, je tomu tak i pro vás? JVi: Začínal jsem s koňmi pro zába vu, ale vzhledem k tomu, kolik to stojí peněz, se dnes snažíme, aby se vytvářel i zisk, a chci se proto více vě novat i sa motnému chovu. Ceny koní soustavně rostou, chceme si proto vy chovat vlastní kobyly s co nejlepším handicapem a připouštět je s kvalitní mi hřebci. Jezdil jste také na koních? JVi: Nejezdil, snad jen jako dítě. Pane Votavo, a vy ještě jezdíte? JVo: Jednou za rok si na něj sednu, ale kolem koní je stále hromada sta rostí a volného času moc není. A když už si na něj sednu, tak bych potřebo val ale spoň den. A já pravidelně už za dvě hodiny musím už být zase ně kde jinde, tak je to s tím mým jezdě ním dost špatný. Trochu je to i vý mluva, ale já strávil v sedle dvacet let a jsem dost naježděnej. A taky se podívejte, jak teď vypadám, vždyť by se ten kůň příšerně nadřel (smích). Máte představu, kolik podobných stájí v Čechách funguje? JVo: S tím počtem dvaceti dostihových anglických plnokrevníků u nás může působit tak třicet stájí. Většinu z nich ale živí něco jiného než dostihy. Tak jako my funguje tak pět farem. Život s koňmi se asi nerozděluje na dny volna, svátky a dny pracovní. To vypadá spíše na každodenní práci od rána do večera. Nebo si můžete vzít do volenou a odjet na čtrnáct dnů k moři? JVo: Pokud má člověk dobrý spolehlivý personál a zázemí, dá se odjet. Hlavně dnes, když je tu se mnou pan Vičar, tak to takový problém není. Stačí se jen domluvit. Kolik lidí tvoří váš tým? JVo: Pět lidí ve stájích a manželka se starají o tři desítky koní. Být ziskový znamená stát se v dostihových disciplínách šampiónem. Směřu jí právě tímto směrem vaše aktivity, pane Votavo? JVo: Nedá se říci šampiónem, dá se říci, že důležité je být úspěšný. A to hlavně venku. U nás se běhá za koruny, v zahraničí za eura a ten rozdíl je zatím markantní. Nejčastěji jezdíme závodit do Itálie, kde je to pro nás nejza jímavější. Včera například Iraklion a Florestáno odjeli na závody do Milána. Jsou jediným důvodem peníze, nebo vás na závodění v Itálii lákají i další skutečnosti? JVo: Po pravdě řečeno, rozhodující jsou finance, ale samozřejmě, že i zkuše nosti, které tam získáte nezahodíte a jsou velmi cenné. Abychom mohli žít, musíme ale především vydělat peníze. Kromě několika poníků jsou symboly Ostrova především angličtí plnokrevníci, vyšlechtění pro rychlost.

11 LL 10 / 2007 REGION STRANA 11 Vaše koně se ale často účastní i českých mítinků. JVo: Abych byl upřímný, tak tady koně naučíme akorát běhat, a když už něco umí, musí do zahraničí. Máte v zahraničí mezi chovateli dostihových koní nějaké přátele? JVo: Když se znovu vrátím do Itálie, tak mám pocit, že nás tam místní moc rádi nevidí. Je to, jako když do Čech jezdili po šedesátém osmém vyhrávat Rusové, také jsme z toho byli nešťastní. Řekl bych, že v těchto vztazích pře vládá rivalita. V novinách se často dočteme o vavřínech, které putují do ostrovských stájí. Pokud shrnete poslední období, co považujete za největší úspěch a kte rého koně jste si nejvíce oblíbil? JVo: Předloni jsem vyhrál Pardubického favorita, loni Zimního favorita, le tos se chceme pokusit vyhrát Zimní královnu nebo se alespoň slušně umístit, to jsou největší dostihové závody dvouletých koní. Nerad bych nějakého ko ně jednoznačně vyzdvihoval oproti těm ostatním, protože dobrých koní je tu spousta. Stejně jako u dětí se nedá říct, kterého mám raději. Plánujete další investice tady v Ostrově, nebo už jste stabilní, optima lizovanou firmou? JVi: Koní myslím máme ve stájích dost a chceme se teď zaměřit hlavně na kvalitu. Jak se díváte na dostupnost kvalitní veterinární péče v našem regionu? JVo: Ke mně jezdí pan doktor Minařík z Kostelce nad Orlicí. Postupně se vypracoval a dnes je perfektně vybaven, takže jeho služby nemají chybu. Kdo je váš nejlepší jezdec? JVo: V překážkách jednoznačně Lukáš Kasl a na rovinách Jan Rája. O Luká šovi, který se vracel z Anglie, jsem se dozvěděl od Ráji, který u mě už jednu sezónu jezdil. Zatelefonoval jsem mu a od té doby už jezdí u nás. Jak si představit zaměstnání žokeje? JVo: Jako každé jiné, akorát netráví den v sedadle auta, ale v sedle na koni. Bere normální fixní plat a v případě úspěchů odměny. Prodáváte někdy úspěšné dostihové koně? JVi: Ne, zatím nikdy. Měli jsme několik nabídek, ale vždycky jsme dosud odolali. Ono se dost často stane, že se třeba kůň zraní a na dostihy už nemůže, takže se nám zatím daří držet ten stabilní počet dvacet závodních koní. Zraně né koně po vyléčení už jsme prodali, ale jezdí pak už jen parkury, protože do stih by nevydrželi. JVo: Neznamená to, že by koně po vyléčení nebyli úspěšní, mnozí z nich do sahují právě v parkuru či v military výborných výsledků. Baví dostihy i samotné koně? JVo: Já bych to demonstroval na chování našeho koně Irakliona. Stalo se, že při závodech z něho spadl jezdec, ale on běžel dál, proběhl vítězně cílem a pak si odešel do míst dekorování. Tam nastavoval hlavu a čekal na mašli (smích). Je to kůň, který má za sebou sedmdesát startů a dvacet vítězství, on běhá vy sloveně pro diváky. Celý závod se fláká, ale jak slyší potlesk a řev lidí před závěrečnou rovinkou, tak vyrazí a žene jak o život. On prostě umí vyhrávat, taktizuje a dá tomu srdce. Takových koní je málo. Je to starý mazák, na za čátku se drží zpátky a schovává sílu na konec. Sázíte někdy na svoje koně? JVo: Několikrát jsem to udělal, ale vždycky to dopadlo špatně, takže jsem toho raději nechal. Mě úplně stačí, když vyhrajeme! Díky za rozhovor. František Teichmann, foto autor Natálie Prokopová a Šárka Votavová trénují hlavně na ponících. Den matek v rudoltické škole Odpoledne ve středu 9. května jsme našim maminkám a babičkám chtěli ukázat, jak je máme rádi. Paní učitelky na hudební výchovu nám pomohly připravit program, ve kterém jsme zpívali česky i něco anglicky a také přednášeli básničky. Byla tam slyšet i flétna a housle. Podle toho, jak nám všichni tleskali, se nám to asi povedlo. Přemýšleli jsme, jak ještě našim ma minkám poděkovat za všechno, co pro nás celý život dělají. A tak každý napsal a nakreslil dopis, ve kterém své mamince všechno pěkně řekl. Také jsme jí tam každý něco slíbil, tak doufáme, že se nám to podaří splnit! Marie Macháčková, 5. třída ZŠ a MŠ Rudoltice Albrechtice v nesnázích Albrechtičtí zastupitelé nyní musí řešit velmi nepříjemný problém. Tím se stal překvapivě svah kopce Laudonu. Silnice první třídy, která se proslavila tím, že se zde každoročně konají závody do vrchu, se stává lákadlem i pro motorkáře. Ti zde, podle mínění některých občanů, nejspíš pořádají tajné závody do vrchu, ovšem prokázat to je velmi náročné. Ke vší smůle se často scházejí v podvečer a téměř pravidelně o víkendech. Dávají o sobě vědět ve dne i v noci. Hluk strojů přesahuje 80dB, to obyvatele velmi ruší, a to nejen ty, kteří bydlí v nejvíce zasažené lokalitě. Zvuk se nese až do údolí, v kterém obec leží. Stížnosti občanů jsou pak na denním pořádku, krčí bezradně rameny starosta obce, ing. Jaroslav Novák. Co k tomu dodat? Hluk není nejpalčivějším problémem, je jen průvodním jevem mnohem závažnější zkutečnosti, se kterou bojují i jinde v republice. Motorkáři nezřídka nedodržují rychlost a mnohdy je jim i široká silnice úzká přejezdy do protisměru nejsou ojedinělé. Neriskují tím jen své životy, ale stávají se nebezpečnými i pro ostatní účastníky silničního provozu. Není to ale jediná nesnáz, která dělá Albrechtickým vrásky: Blízkost překrás ného Sázavského údolí láká do obce také turisty. Pěší, cyklisty i bruslaře. Právě lidé na in line bruslích jsou příčinou rozhořčení. Jejich přítomnost je velmi nemilá zejména motoristům, kteří projíždějí obcí. Kvůli bruslařům jsme museli drasticky snížit maximální rychlost v obci na 40 km/h. A stejně nemáme jistotu, že se něco nestane. Ti lidé vůbec nere spektují pravidla provozu na silnicích. Technicky jsou to chodci, tak na pravé straně vozovky nemají co dělat. Jenže to jim člověk nevymluví, vrtí hlavou starosta Novák. Někdy je to o strach, bruslaři jsou občas až neuvěřitelně rychlí, ba i cyklista má co dělat, aby jim stačil. A pak také zaznamenáváme nárůst odpadků povalujících se po obci. Příčinou jsou opět neukáznění turisté. To, že je v obec vybavena odpadkovými koši, jim zřejmě moc neříká. Zdá se, že Albrechtice budou ještě dál bojovat s následky turismu i s hluč nými motorkáři. Doufejme, že se situace zlepší, ale dokud budou mezi námi bezohlední lidé, pak je těžké věřit v úspěšnou nápravu věcí. Policie již v do hledné době chystá opatření, která by měla zmíněné problémy související s dopravní situací pomoci řešit. JS

12 STRANA 12 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 10 / 2007 LANŠKROUNSKÝ MAJÁLES Studenti předposledních tříd gymnázia (septimy a třetího ročníku) připravují tradičně v Lanškrouně majáles. Letos zvolili téma SPORT. 1. května odpoledne se Lanškrounem procházely desítky sportovců. Hlavní stan měli v gymnáziu. Poté, co dohrála úvodní kapela místní Big Band, došlo na vyhlášení vítězných masek. Ty studentské hodnotili porotci z řad profesorského sboru. Třetí místo získal český reprezentant v hokeji, druhé dívčí fotbalový tým a vítězem se staly Kokosy na sněhu bobistky z Ja majky. Studentští vítězové pak ocenili vítěze dětské soutěže na stejné, tedy sportovní téma. V průběhu odpoledne byly připraveny dětské soutěže, tombola, módní přehlídka, taneční a hudební vystoupení (Mothers Angels, Rufus, Cocotte minute). Ve slunečném počasí si tradiční jarní akci vychutnaly stovky diváků. Foto: K. Kokešová a M. Hvozdenský Díky za Majáles Přemýšlela jsem, jak poděkovat všem, kteří měli něco společného s letošním Majáles. Nerada bych na někoho zapomněla, takže to vezmeme postupně. V první řadě bych ráda poděkovala Kulturnímu centru Lanškroun, které si vzalo na starost všechny technické věci: obdivuji Vaši trpělivost! Městu Lanškroun děkujeme za finanční příspěvek a laskavé svolení k pořádání této akce a Městskému muzeu Lanškroun za překrásnou májku. Děkujeme také všem sponzorům za jejich finanční, popřípadě sponzorské dary, bez kterých bychom si nemohli dovolit účinkující ani tomboly. Díky účinkujícím, kteří se postarali o program a tím pobavili diváky. Poděkování patří také moderátorovi Ondrovi Pokornému: Ondro, díky! Já vím, že jsem si hrozně vymýšlela a ne měl jsi to se mnou tak úplně lehké. Díky Šárce Markové a modelům a modelkám za náročnou módní přehlídku, Verče Hegrové a Martě Benešové a všem cvi čencům a cvičenkám za spartakiádu. DDM Lanškroun jsme vděční za zapůj čení her pro děti. Mistrem zvuku byl Jarda Mikyska a zhostil se toho skvěle. V neposlední řadě děkujeme vedení Gymnázia Lanškroun, že nám trpěli neustálé prosby o uvolňování, a také třídním učitelkám Radce Hejlové a Ja roslavě Páchové, že nás podporovaly. Učitelskému sboru, že nás podpořil v průvodu. Katce Kokešové, že vše poctivě zdokumentovala. Všem, kteří se přišli na Majáles podívat a tím nám dokázali, že jsme se nesnažili zbytečně. Takže DÍKY, DÍKY, DÍKY. Za septimu a třetí ročník Eva Techlovská Seznam sponzorů: Veterinární klinika Šperlich, Adéla Šperlichová, Ford Holomek Sázava, Vondra a Vondra, s. r. o., Truhlářství Čada, rodina Dub ských, p. Pospíšil, Optika Baková, Optika Jiří Malinský, Spetrum.cz, Klem pířství MAN, JCEE, p. Roubal, Mgr. Bernard Urban, KOVO Mík, Drumel, s.r.o., Dandy, TG Tisk, HJ Soft, Zlatnictví, Autolakovna Jan Švestka, Ka várna u Žabáka, Stepa, Kadeřnictví Čadová, Kadeřnictví Skulová, Kadeřnic tví Sotonová, Pekařství Sázava, Městské muzeum Lanškroun, Město Lan škroun, Drogerie TETA, Lékárna Regena, Lékárna Energia, Lékárna U mi losrdného Samaritána, TTK Eurookna, Forez, Lux ident. Přečetli jsme za vás: Tradiční majáles v našem okrese bude jen v Lanškrouně... Kde jsou ty časy, co jsme chválili třebovské gymnazisty za výdrž a za uchování tradice majálesu. Vše skončilo před lety, kdy majálesové veselí vystřídaly první evropské Globe games. V dalších letech se pak už na tradici navázat nepodařilo. Jistě je těžké nutit studenty do něčeho, co nechtějí dělat, vymstilo se to např. v Ústí nad Orlicí, kde hlavním organizátorem majálesu bylo kupodivu místo studentů Klubcentrum. Takový majáles neměl dlouhého trvání a po několika letech skončil

13 LL 10 / 2007 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Rybářské závody mládeže V neděli se na rybníce Krátký konaly tradiční rybářské závody dětí a mládeže do 15 let. Startovalo zde 43 závodníků a 4 závodnice. Kromě dětí a mládeže z MO Lanškroun a okolních rybář ských MO (Štíty, Jablonné n/o, Zábřeh, Moravská Třebová) se závodu účastnilo i několik nerybářů. Závod se vydařil, každý ze startujících si chytil alespoň jednu rybu. Častým úlovkem byl cejn velký, kapr obecný, na udicích se objevoval i úhoř říční. Na závěr bych rád poděkoval pořadatelům DDM Lanškroun a MO Lanškroun, rozhodčím a také spon zorům, díky kterým si každý závodník odnesl hodnotnou cenu. Radim Vetchý Poř. Závodník Organizace Body 1. Glocarová Ester MO Zábřeh Kotouček Tomáš MO Lanškroun Vávra Dominik MO Lanškroun Černohous Matyáš MO Lanškroun Buřval Vojtěch MO Lanškroun Formánek Patrik MO Lanškroun Krejsa Marcel MO Jablonné n/o Ambrozek Jakub MO Lanškroun Krejčíř Daniel MO M. Třebová Křivohlávek Jakub MO Jablonné n/o Krejsa Radek MO Jablonné n/o Kleinwachter Michal MO Lanškroun ročník jezdeckých závodů O Hliněný po hár se konal v sobotu 5. května. Foto: KK

14 STRANA 14 NÁZORY, INZERCE LL 10 / 2007 Pokání Možná si někteří z vás vzpomenou na kulturní událost, která rozrušila stojaté vody totality v našem městě: bylo to promítání sovětského filmu Pokání. Vědělo se o něm, že je odvážný, protikomunistický, první vlaštovka nové doby. Sál byl plný na doraz, nikdo ani nedýchal, napjaté očekávání: film nezklamal, zážitek na celý život. Film končil touto větou: K čemu je taková cesta, která nevede ke kostelu? Šokováni a bez dechu jsme zírali na kostely přeměněné ve fabriky, kde pravoslavní světci na stěnách popraskaných hlukem smutně shlíželi na zkázu svého obydlí. Tehdy jsme si říkali: tohle by se u nás, v našem komunistickém ráji přece jen nemohlo stát. A měli jsme pravdu. A hle! To, co nenapadlo ani komunisty, je dnes, téměř dvacet let po pádu totality, realitou. Zdá se vám to nemožné a absurdní? Pro mne také je to nestravitelné kostel, který stojí na svém místě víc než 170 let, má být zmrzačen a zničen přestavbou na knihovnu! Je znám pouze jediný případ podobného druhu: brzy po revoluci byl pronajat soukromé společnosti kostel sv. Michala v Praze. Byl přestavěn a konají se tam jakési laserové produkce. Osud kostela se stal ostudou naší republiky. Až v USA se o něm sepisují petice, lidé demonstrují za jeho navrácení církvi, případ se řeší u soudu. Chceme, aby i naše město se proslavilo takto necitlivým zacházením s kulturním dědictvím minulosti? Máme li rádi své město a tedy i kostel sv. Maří Magdaleny, který k němu neodmyslitelně patří, ozvěme se dřív, než se plán změní ve skutečnost. Nedopusťme, aby se tak stalo vinou naší lhostejnosti! Mgr. Eva Latifová Představení návrhu neliturgického využití kostela sv. M. Magdalény (vestavba knihovny) Sobota byla pro naši farnost jedním z nejdůležitějších dnů v její historii. Po večerní mši svaté bylo naplánováno setkání s farností, na němž měla být seznámena se stavebním stavem kostela a s možnostmi řešení potřebné generální opravy, a to i za cenu neliturgického využívání kostela. V úvodu P. Zbigniew Czendlik seznámil přítomné farníky a hosty s nutností generální opravy kostela sv.marie Magdalény zejména vzhledem k vlhkosti, statickým poškozením a s potřebou opravy střechy a věže. V další části podrobně rozvedl ekonomickou problematiku oprav kostelů a dostupnost peněz z různých správních složek, fondů EU a tzv. Norských fondů. Jako možnost záchrany kostela představil neliturgické využití kostela s jeho propůjčením nebo darováním subjektu schopnému opravy realizovat. Konkrétní částka nákladů na generální opravu uvedena nebyla, jen že je ve výši několika milionů Kč. Jednou z možností takového využití je vestavba knihovny, kterou by Město Lan škroun velmi potřebovalo. Zá roveň by se uvolnily městskou knihovnou využívané prostory v budově děkanství, které by mohly posloužit pro vybudo vání Pastoračního centra. Na počet lanškrounských farníků je nemožné udržovat v chodu tři kostely. Uvedl i variantní řešení z Jablonce nad Nisou, kde tamní kostel sv. Anny spravuje Město Jablonec, které ho provozuje ja ko galerii. Jinou možností je vy tvoření občanského sdružení pro záchranu kostela, jež by převzalo veškeré finanční a technické závazky plynoucí ze správy památkového objektu. Městský architekt MgA. Přemysl Kokeš pojednal krátce o geologickém podloží Lanškrounska a doplnil ekonomický rozbor z pohledu architekta. Zmínil, že je v republice sice jen 12 empírových kostelů, nicméně jsou z 19. sto letí, tedy s mnohem nižší historickou hodnotou než kostely románské či gotické. V další výkladu popsal nezbytnost generální opravy (odhadovaná cena 5 10 milionů korun) a představil vestavbu knihovny na evropské úrovni, která nebude vyžadovat žádné podpůrné zásahy do tělesa kostela. Jako věřící zva žoval i možnost zachování alespoň malé části pro bohoslužebné užití. P. Zbig niew doplnil, že tato vize bude představena za účasti zástupců Královéhradec kého biskupství zástupcům Pardubického kraje, Města Lanškrouna a veřejnosti jako průlomové řešení při využívání nadbytečných sakrálních památek. Následovala věcná diskuse, v níž vystoupilo 16 diskutujících. Zazněly ná zory podporující návrh projektu i oponující, žádající zachování liturgického režimu v kostele. Prezentace se zúčastnilo 88 osob. Setkání proběhlo přes pluralitu názorů v přátelské atmosféře. (kráceno), foto: Ladislav Pavlas Dopis z Domova pro seniory Vážení přátelé, než vám napíši pár řádků, chtěla bych se s vámi podělit o to, co čteme v novinách a vidíme v televizi. Poslední hrůzná zpráva byla, že pes usmrtil svoji paní. To nás všechny zaujalo, protože pes bezdůvodně neublíží. Při vyšetřování se zjistilo, že ten pes žil ve špatných podmínkách. Nesměl jít ven, jak by chtěl, a měl stále hlad. To, co udělal, bylo ze zoufalství, že se již ne ovládl. Nadarmo se neříká, že někdo má život jako pes. Další případ se stal v Cotkytli. V jedné rodině chtěli upéct psa. Aniž by ho omráčili, za živa mu podřezali hrdlo tak nešikovně, že se jim vytrhl a utekl. S podřezaným hrdlem běhal po vesnici. Všem se nám ulevilo, že se podařilo policii toho psíčka chytit a dát ho do psího útulku. Po ošetření může jít do některé rodiny, protože je to velmi milý psíček. Ono se řekne, že je to jenom pes. Když se na Vánoce pod stromečkem objeví v krabici štěňátko, dětem se rozzáří očka, ale pes za čas vyroste a začne překážet. Hlavně v bytovce a pak co se psem? Někdy jej najdete v lese uvázaného u stromu nebo ho někdo vyhodí z auta. Já sama jsem našla dva takové vyhozené psy. Ti psi jsou tak vděční, že si myslím, že dobrý člověk to nemůže udělat. I nám v domově chybí malý psíček, ale nikdo nám nepomůže, protože psi do domova nepatří. Ale můžeme přispět útulku, aby psi neměli hlad, případně aby se mohly rozšířit prostory. Další případ se stal s tím malým chlapcem. Nedovedu si představit člověka, který může zabít malé dítě, které se ještě neumí bránit. Já bych mu dala na krk smyčku, ať se také pomalu dusí. Další odstrašující případ, kdy matka své roční dítě zmlátila tak, že jí bylo odebráno a po ošetření dáno do kojeneckého ústavu. Po dvou letech si ho matka vyžádala zpět. I když lékařka věděla, že je matka psychicky nemocná, povolila, aby jí dítě bylo vydáno. Matka ho zase tak bila a pokousala, že dítě zemřelo. Pozdě pak všichni litovali, že kdyby ho dali do péče náhradní rodiny, mohla malá Natálka žít. Vzpomíná na vás Anežka Šimečková.

15 LL 10 / 2007 MUZEUM STRANA 15 Dvě nové výstavy v muzeu Výstava Slavní a zapomenutí aneb chytré hlavičky z Čech a Moravy vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem Dětským muzeem Brno. Doplnili jsme ji mnoha muzejními technickými exponáty ze sbírek lanškrounského muzea. Je to přehlídka krásných strojů a strojků, lidského důvtipu i trápení. Část výstavy je věnována nejvýznamnějšímu lanškroun skému rodákovi a polyhistoru Janu Marku Marci, od jehož smrti uplynulo v letošním roce 340 let. Na interaktivní výstavě si můžete jednotlivé vynálezy na modelech vyzkoušet jako například Resslovu potrubní poštu a také jeho lodní šroub na plovoucích lodičkách, Kepplerův oběh planet po elipsách, Markův lom světla a ráz koulí na kulečníku, Divišovy pokusy s elektřinou na elektrostatickém zvonku, použití tiskařského lisu vynálezců Senelfeldera a Klíče, Petřinův princip Morseovy abecedy, identifikaci osob na základě kožních rýh na prstech a Purkyňuv kinematoskop, objasňující princip filmu i televize, Dopplerův efekt atd. Žijeme ve století řízeném výpočetní technikou, létáme do vesmíru, komu nikujeme prostřednictvím mobilů a internetu, rodíme se ze zkumavky, ale ne smíme zapomenou na vědce a jejich vynálezy, které slouží do dneška v novém kabátě. Výstava potrvá do 23. června První komplexní výstava v novodobé historii České republiky k 550. výročí založení Jednoty bratrské dokumentuje vznik, vývoj a současnost nejstarší re formační církve, která vznikla na našem území. Ovlivnila celou Evropu a o pár set let později celý svět. Pěstovala vzdělanost a také zakládala školy. Jejím významným počinem je známý překlad bible z původního jazyka tzv. Bible kralická. Byla však pronásledována jako menšinová církev. Řada osobností po rekatolizaci odešla do exilu (jako např. Jan Amos Komenský). Počátky lanš krounského bratrského sboru spatřujeme již v 15. století. Na výstavě je připo menut i významný lanškrounský kazatel Michael Weisse, který udržoval sty ky s Martinem Lutherem a je autorem duchovních písní, které jsou dodnes ob saženy v bratrským zpěvnících. Putovní výstava po celé republice o Jednotě bratrské, stojící vždy na straně ponižovaných a utlačovaných, připomíná i její vzácné hodnoty jako je svoboda člověka, nesobeckost, pomoc druhým a ší ření vzdělanosti. Výstava končí v Lanškrouně 18. května Na slavnostní vernisáži dne 5. května byla pokřtěna nová kniha od Marie Mackové Tabáková továrna Lanškroun jako součást státní tabákové režie a muzejní vlastivědný sborník Lanškrounsko č. 5. Městské muzeum Lanškroun děkuje firmě Nopek, a.s., Vysoké Mýto, provozovně Lanškroun za občerstvení na otevření nových výstav. Marie Borkovcová, foto: Jiřina Straková K česko německým vztahům Minulý víkend jsem měla možnost navštívit Lanškroun a jeho dvě sousední vesnice. Přijela jsem do tohoto města, abych poznala vice z historie česko německých vztahů, protože tak se jmenuje moje závěrečná práce na univerzitě. Jako německého občana mě obzvlášť zajímala pozice německé menšiny v kon trastu s českou identitou. Za tímto účelem mi jedna studentka, která pochází z Lanškrouna, poskytla obsáhlý rozhovor a já jsem tak mohla poznat, jak dneš ní lidé vnímají svoji minulost ta je v případě Lanškrouna obzvlášť zajímavá. Měla jsem výjimečnou příležitost navštívit v době vernisáže nové výstavy místní museum a mluvit s jeho ředitelkou PaedDr. Marií Borkovcovou. Velmi si vážím jejího času a zajímavých informací, o které se se mnou podělila. Jsem opravdu potěšena, že dnešní česko německé vztahy jsou velmi dobré a že obě dvě strany vzájemně spolupracují a jejich minulost jim již není pře kážkou. Přeji mnoho zdaru celému městu a věřím, že mě do něj mé cesty ještě někdy zavedou. Elisa Rebrin (studentka Slavistiky na univerzitě v Jižní Kalifornií, narozená v Německu, žijící již několit let v Los Angeles, stále s německou národností) Ukázka z knihy Tabáková továrna v Lanškrouně: Lanškrounská státní tabáková továrna byla založena jako jedna z těch, které měly přispět k oživení ekonomiky daného regionu. Podnět k tomu vyšel z města a byl podporován řadou příznivců zastávajících mnohdy dost významná místa, především ve státní správě. Městské zastupitelstvo na vlastní náklady vykoupilo pozemky potřebné k výstavbě továrního areálu. Továrna byla zřízena na konci roku 1871 a začala vyrábět doutníky náležející k levnějšímu sortimentu. Stala se postupně nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu, který zaměstnával především ženskou a nekvalifikovanou pracovní sílu. Postupem doby byla zavedena také výroba cigaret nejlevnějších druhů. Až těsně před první světovou válkou se začalo vyrábět malé množství doutníků náležejících do tzv. speciálního sortimentu, tedy lepší kvality. V lanškrounské továrně velmi dlouho vyráběli především pomocí velkého množství ruční práce, stroje sem pronikaly jen velmi zvolna. Teprve po první světové válce došlo k výraznější modernizaci. To ovšem znamenalo radikální snížení stavu dělnictva a naopak zvýšení požadavků na jeho kvalifikaci. I přesto zůstala státní tabáková továrna největším zaměstnavatelem v regionu. Za druhé světové války byla začleněna do systému německé státní tabákové režie a výrobu obstarávaly soukromé firmy z říše. Po roce 1945 už se s obnovou výroby v Lanškrouně nepočítalo. Československá státní tabáková režie do roku 1948 už tu pouze likvidovala... Každá státní tabáková továrna v re gionu znamenala oživení jeho ekono miky. Jednak sem přicházely peníze vy plácené jako mzdy, které sice nebyly zvlášť vysoké pro jednotlivce, ale pobíralo je velké množství osob. Kromě toho to várna zadávala řadu prací k provedení místním firmám, což přispívalo k jejich prosperitě... Ve sledovaném období by la konzumace tabáku považována za jistý druh luxusu, který byl ovšem záro veň dostupný značné části společnosti. V tomto období nešlo o jev jakkoliv kritizovaný, naopak byl pokládán za běžný projev náležející lidské komunikaci ve veřejném prostoru. To způsobilo, že monopolem ovládané nakládání s tabá kem bylo nejenom stabilním zdrojem státních příjmů, ale i nepřehlédnutelným zdrojem obživy těch, kdo byli v procesu manipulace s ním zapojeni.

16 STRANA 16 SDĚLENÍ LL 10 / 2007 Portugalský evropský sen O činnosti kroužku DDM Youth for Europe jste si v Listech mohli přečíst už několikrát. Účastníme se soutěží o Evropské unii, hostíme francouzského dobrovolníka Hervého... Celý rok jsme se ale připravovali na to, co se usku tečnilo ve dnech na naši první mezinárodní výměnu! Šest z nás se spolu s naší lídriní Martinou Teichmannovou (tenkrát ještě Bartoňovou) vydalo do Portugalské Coimbry na program finančně podpořený Evropskou unií nazvaný European Dream. Hlavním tématem pobytu byl rasismus, xeno fobie a diskriminace. O těchto problémech jsme nejen diskutovali, ale tvořili jsme i projekty a hráli hry. To vše pro nás připravili portugalští studenti vyso kých škol, kromě nich se výměny účastnili i Švédi, Irové, Maďaři a Britové. Všichni představili své národní prezentace, jejichž součástí byla i ochutnávka typických jídel. I my jsme se pokusili ostatní seznámit s naší zemí líbila se naše interpretace české hymny, mužskou část publika velmi zaujala ukázka velikonočních zvyků, největší úspěch ale sklidila polka zatančená na píseň A já tě nechci. Společenská kronika NAROZENÍ: Nikola Chládková, U Jeslí Tereza Janečková, Lubník Natálie Horáková, Žichlínek Michal Kráčmer, Husova František Voborný, Nerudova Kateřina Hostovská, Dobrovského Jiří Lachman, Třešňovecká Lucie Štěpánková, Lidická Adriana Žabová, Damníkov Zdeněk Hluchý, Horní Třešňovec 160 SŇATKY: Vladimír Hájek a Pavla Habrmanová, Lanškroun, F. Kafky 443 a Česká Třebová František Teichmann a Martina Bartoňová, Horní Třešňovec 84 a Lanškroun, Vančurova Jan Novotný a Helena Bednářová, Mistrovice Ladislav Hejkrlík a Irena Pachdíková, Petrovice Josef Kuře a Daniela Vrbová, Žichlínek 259 a Eduard Mengr a Tamara Zhdanovych, Praha Petr Šubrt a Ludmila Malotová, Lubník 9 a Otrokovice VZPOMÍNÁME: Ladislav Dušek, T. G. Masaryka, 82 let Zdeněk Jureček, Herbortice 70, 76 let Emma Zvolánková, Luková 87, 95 let Jindřich Fabiánek, Cotkytle 105, 85 let Emil Murín, Damníkov 123, 74 let Lubomír Kovář, Dolní Třešňovec 26, 25 let Zdeňka Janyšková, Luková 159, 81 let Bohuslav Louvar, Tylova 249, 82 let Ivo Bašus, T. G. Masaryka 5, 76 let Kromě diskutování na zajímavá témata a navazování kontaktů s mladými Evropany jsme měli možnost poznat i Portugalsko samotné. V historickém přístavu Porto jsme nasákli nejen nezapomenutelnou atmosférou, ale i vynika jícím portským vínem. Adrenalin nám stoupl při sjíždění řeky Mondego, od počinuli jsme si na prosluněné písečné pláži Figuera da Foz. Středověkou at mosférou nás okouzlil náš základní tábor, univerzitní město Coimbra. Snad jedinou negativní stránkou pobytu byl poněkud drsný střet s jižanskou povahou Portugalců my, kteří jsme zvyklí mít všechno pünktlich, jsme nechápali zhruba hodinová zpoždění naprosto v čemkoli. Jinak jsme si ale o pravdu prožili svůj krátký evropský sen a po naší zkušenosti se zbytek Youth for Europe nemůže dočkat, až vyrazí na další výměny tentokrát do Itálie a Francie. YfE Poděkování Děkujeme všem příbuzným, sousedům, kamarádům, známým a třeš ňoveckým fotbalistům, kteří se přišli rozloučit s naším synem Lubomírem Kovářem. Děkujeme za květiny, projevy soustrasti a slova útěchy předané osobně i písemně. Rodina Kovářova ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně vyhlašuje ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2007/2008 (obor výtvarný, taneční a hudební) Hudební obor nabízí výuku zpěvu a hry na klavír, housle, akordeon, kytaru, cimbál, dechové (flétna, zobcová flétna, klarinet, lesní roh, trubka pozoun) a bicí nástroje. K talentové zkoušce budou uchazeči pozváni na základě podané přihlášky (termíny přijímacích zkoušek , ). Bližší informace tel , e mail: Přesný termín bude zájemcům včas oznámen. MOTOŠOK v Červené Vodě na starém známém místě v areálu Koupaliště posezení, postání i potančení při živé hudbě od rána až do večera, popíjení, popapání i pobavení se soutěžemi! Výběr chladných piv a čurabelek odborně točených! Ke křepčení nám zahraje v pátek: Rolling stones (r)band Olomouc, Sebastian (o)letohrad, Mon roe (o)králíky; v sobotu: Iron Maiden (r)desert storm, Kabát (r)vaták, Blue Bucks (o)kolín, Dragon (o)lanškroun HELLshow pekelná show s věšením lidí za kůži na řeznické háky v podání personality tuning studia HELL.CZ Pálení cejchu na pódiu (BRANDING). Po celý víkend soutěže, zábava, vyjížďka, kouzelník. Vstup na celý víkend na kolech či bez 200, kus, i s noclehem!! Pátek, sobota fifty fifty 100, Víkendové vstupenky slosovatelné! Info: Karlos , Děkujeme všem sponzorům a obci Červená Voda, že nám umožnili uskutečnit tuto akci!! DĚKUJEME!

17 LL 10 / 2007 KULTURA STRANA 17 Sváteční koncert Součástí oslav 62. výročí osvobození Česko slovenska v našem městě byl Sváteční koncert v kostele sv. Václava. V nedělní odpoledne 6. května 2007 přícházeli ke svatostánku za příjemného májového deštíčku lidé různého věku. Možná ti starší cestou vzpomínali na hrůzné události druhé světové války, jež někteří přímo zažili, a těm mlad ším snad vytanuly na mysli útržky vzpomínek z vy právění, filmů nebo z vlastní četby. Všechny spo jovala kromě vzpomínek na válečné události touha potěšit se krásnou hudbou v klidném prostředí kostela a vychutnat radost z doby, v níž žijeme. Posluchačům se představili tři pražští umělci: Varhaník Aleš Bárta, který patří k našim nejzná mějším a nejúspěšnějším varhaníkům, hostujícím na domácích i zahraničních pódiích. Flétnistka Dana Mimrová, rodačka ze Smetanovy Litomyšle, která se zaměřuje na oblast komorní hudby a v současnosti vystupuje s předními praž skými umělci. U nás už hostovala několikrát, neboť podle jejích slov je Lanškroun místem, kam se touží stále vracet. Nejmladší z trojice zpěvačka Olga Jelínková, absolventka pražské konzervatoře, nyní studující na AMU v Praze, působí jako sopranistka Praž ského filharmonického sboru. V klidu a míru jsme naslouchali překrásné hudbě převážně barokních mistrů, skladbám jak pro sólové varhany, tak pro flétnu a varhany. Největší úspěch však sklidila hudba v podání trojice umělců. Zvučný hlas sopranistky, plný jasu a vroucnosti, se nesl chrámovým prostorem za vynikajícího doprovodu varhan a flétny, jako by přicházel přímo z andělského kůru. Koncertu právem náleží přívlastek SVÁTEČNÍ, jak bylo uvedeno na plakátech. Vždyť samo nedělní odpoledne je dobou sváteční a hudba starých mis trů přínáší rovněž pocit sváteční nálady. Samotné nástroje umělců, jejich dokonalé interpretační u mění a jedinečný hlas mladé koloraturní sopranistky ještě umocnily sváteční atmosféru krásného má jového odpoledne. V. Hejlová, foto: František Černý Před premiérou aneb proč hrajeme divadlo Milý čtenáři, ať už máš kulturu rád, nebo ti může být ukradená, jistě sis při pochůzkách městem nebo při listování tímto časopisem všiml, že Lanškroun se přímo rapidně mění na město divadelních pre miér. Oba studentské soubory Škeble a Mušle i dospělácké Divadlo Ve středu teď horečně štur mují, aby v rozpětí tří týdnů předvedly výsledky své mnohaměsíční práce. V době, kdy se toto číslo objeví na pultech stánků, bude už Škeble za vodou. A jak je znám, nasadí pořádně vysokou laťku dalším dvěma souborům. A tobě, milý čtenáři, nezbude, než jít na další premiéru, aby bylo možno srovnávat hereckou vyspělost souborů, půvab hereček a šarm či dobrou paměť pánů herců. Protože herečky ty si vždycky pamatují. Podobně jako Škeble a (tradičně) Mušle i Di vadlo Ve středu sáhlo tentokrát po českém autorovi. Je to plzeňský divadelník Antonín Procházka, který kromě hereckých schopností upoutal svými ko mediemi ze současnosti. A tak po trochu lechtivém francouzském humoru hry Na správné adrese, kte rou se Divadlo Ve středu představilo lanškroun skému publiku před čtyřmi lety, a po Charleyově tetě, odehrávající se v prostředí starobylé oxfordské univerzity, se před divákem budou odehrávat scé ny, jaké mnohý z nás poznal na vlastní kůži. Ze jména pánové si zde přijdou na své. Premiéra je vždy událostí v práci souboru. Ze jména proto, že to nejdřív vypadá, že je spousta času, na zkouškách je plno smíchu a legrace, protože hrou se bavíme především my sami. Jenže najednou všem dojde, že bavit se musí i diváci a že s papírem v ruce to zkrátka nepůjde. Nervozita stoupá, přeře ků přibývá. A čím je premiéra blíž, tím hůř to na jevišti vypadá. Až se v pátek 25. května sál lanškrounského zám ku naplní publikem (doufejme), diváci snad budou držet hercům palce. I když pochopitelně s trochou zlomyslnosti budou čekat na jejich přeřeky a na to, jak si poradí s případnými výpadky textu. A proč to všechno děláme? Protože se rádi smě jeme, a na zkouškách o nechtěný humor opravdu není nouze. Taky proto, že se na chvíli zbavíme každodenních starostí a jsme chvíli někým jiným, cvičíme si paměť a jsme vnímavější k sobě i svému okolí. Hlavně však proto, že jsme dobrá parta. A tak nám přijďte pomoct vytvořit tu správnou divadelní atmosféru. Pokud vám to v pátek 25. května nevyjde, nevadí. Další představení bude ve středu 20. června. Rádi vás uvidíme. Růžena Šteflová, režisérka, foto: FT Výsledky v soutěžích základních uměleckých škol potěšily nejen naše žáky a jejich rodiče Blíží se konec školního roku a s ním i hodnocení výsledků v soutěžích a úspěšné prezentace práce žáků a jejich učitelů. Na konci dubna proběhly další dvě hudební soutěže, v kterých měla lanškrounská ZUŠ své žáky. Ve Skutči se konalo krajské kolo soutěže tanečních a jazzových or chestrů. Naši školu reprezentoval orchestr Vokins pod vedením pana učitele Bohumila Havelky. Or chestr získal na této soutěži v kategorii tanečních orchestrů s průměrným věkem do 16 ti let 3. cenu. Navíc porota ocenila vynikající sólový výkon hráče na pozoun Marka Březiny. Žákyně Martina Bártová ze třídy Veroniky Sej korové se zúčastnila dvoukolové houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace a odtud si přivezla též 3. cenu. Orchestr Vokins se svými sólisty uslyší návštěvníci koncertu v rámci Lanškrounského zrcadlení a Martinu Bártovou na koncertech školy. V tomto měsíci se zúčastní naši žáci ještě dvou významných soutěží, proto si ponechám hodnocení výsledků až na konec školního roku. Ještě jednou blahopřeji a děkuji žákům a jejich učitelům za vzornou reprezentaci. Marta Obrová, ředitelka školy

18 STRANA 18 INZERCE LL 10 / 2007 SPORTCENTRUM LA UVÁDÍ: SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA V hlavních rolích: KOČKA NA KAPAČCE AZURIT JEŽEK V ASFALTU a spousta dalších zajímavých koktejlů! Osvěžte se BEZKONKURENČNÍ NABÍDKOU PIVA a v prvním červnovém týdnu získejte sklenici Stella Artois ZDARMA! Pijete ve velkém? Dodáme vám SUDY I S CHLAZENÍM! Využijte jedinečné nabídky bowlingu v pondělí, úterý a ve středu za bezkonkurenčních 120 Kč, a to po celý červen, červenec a srpen! Přijďte si posedět na LETNÍ ZAHRÁDKU. 16. června vám k poslechu zahraje JAZZOVÁ KAPELA! PRODÁM dům v Lanškrouně. Polní ul. 2 byt. jednotky I.kat. (3+1 a 4+1 =313 m 2 ). Techn.místnost, dílna, podsklepený, půda. Udržovaný velmi dobrý. Vodovod z řadu, plyn.ústřední topení. El. energie 220 a 380V. Internet, satelit. Plus velká garáž a zděný přístavek = 56 m 2. Navíc zahrada 1516 m 2. Studna na užitkovou vodu.výhodná cena: Kč. Telefon: Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatel skou inzerci tyto podmínky: cena 12 Kč / 1 cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6 a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Představujeme Vám: 3500 Kč / strana. Řádková inz. soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm 2. PSÍ ÚTULEK V LANŠKROUNĚ Informace najdete na nebo na tel

19 LL 10 / 2007 SPORT STRANA 19 Volejbal výsledky Pátek 27. dubna 2007 Kvalifikační turnaj o postup do 2. ligy žen v Lanškrouně: VK Lanškroun Sokol Kojetín 3 : 0 (25:13, 25:18, 25:17) Sobotní výsledky našich žen: VK La TJ Znojmo Přímětice 3 : 2 (29:27, 19:25, 19:25, 25:14, 15:7), VK Lanškroun Rubena Náchod 3 : 2 (19:25, 21:25, 25:13,25:23, 15:6) Nedělní utkání: VK La Sokol Frýdlant n/o 3 : 0 (25:17, 25:23, 25:13) V sezóně 2002/03 naše družstvo z 2. ligy sestoupilo a po dlouhých pěti letech se do této soutěže vrací. Hráčky děkují skvělému obecenstvu, které vydatně naše družstvo za každého stavu podporovalo, a tak domácí prostředí význam ně pomohlo k tomuto úspěchu lanškrounského volejbalu. Sestava: Volfová Markéta, Šebrlová Hana, Strnadová Blanka, Mrázová Andrea, Ptáčková Martina, Marková Lucie, Krsková Eva, Jurčanová Anna, Jehličková Petra, Chládková Silvie, Betlachová Veronika, Vlčková Klára, Matějková Katka. Přebor České republiky starších žáků v Hradci Králové: Komentář k přeboru Eva Mrázová, trenérka starších žáků VK Lanškroun: Po jednoznačném vítězství v krajském přeboru se lanškrounští st. žáci kvali fikovali do přeboru ČR již potřetí v řadě. V tomto roce byl použit poprvé nový hrací systém, kdy se po základních skupinách hrálo vyřazovacím způ sobem. VK Lanškroun byl nalosovaný do skupiny C jako druhý nasazený. Skupiny byly 4 po čtyřech nalosovaných oddílech. VK Lanškroun se utkal s fa voritem skupiny, s Lokomotivou Česká Lípa, a tento zápas se prohrál až v tie breaku. V dalších dvou zápasech ve skupině hráči zvítězili: VK Lanškroun H.Králové 2:1, UP Olomouc 2 :0. Protože v ostatních skupinách se už ne sportovně začalo taktizovat a pouštět zápasy, hned v prvním vyřazovacím FOTBAL výsledky MU jaro 2007 TJ Lanškroun FK Česká Třebová, sobota Krajský přebor dospělých 0 : 0 (0 : 0) TJ Lanškroun Svitavy, sobota Krajský přebor staršího dorostu 2 : 2 (1 : 2) Branky: Fait L., Matějík O. Krajský přebor ml. dorostu 2 : 4 (1 : 0) Branky: Močkor J. 2x Sokol Tatenice TJ Lanškroun B, neděle Okresní přebor II. třídy 2 : 1 (0 : 0) Branka: Šebrle R. 1. FC Žamberk TJ Lanškroun, neděle I.třída starších žáků 2 : 2 (0 : 1) Branky: Šindelář Vl. 2x I. třída mladších žáků 0 : 2 (0 : 0) B: Moučka R., Schneberger R. Turnaj Lanškroun, neděle Krajský přebor starších přípravek: TJ La FK Č. Třebová 0 : 3 (0 : 1) TJ La 1. FC Žamberk 3 : 0 (1 : 0) B: Lechnýř Z. 2x, Zadražil D. Krajský přebor mladších přípravek: TJ La FK Č. Třebová 1 : 3 (1 : 1) Branka: Marek M. TJ La 1. FC Žamberk 3 : 0 (1 : 0) B: Marek M. 2x, Kačerovský M. TJ Lanškroun SKP Slovan Moravská Třebová, úterý Krajský přebor dospělých 2 : 0 (1 : 0) Branky: Vacek L., Bartoš P. SK Stolany TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor dospělých 1 : 0 (0 : 0) FK Česká Třebová TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 3 (0 : 0) Branky: Fait L., Matějík O., Seidlman M. Krajský přebor ml. dorostu 2 : 1 (1 : 1) Branka: Močkor J. TJ Lanškroun Jiskra Litomyšl, sobota I. třída starších žáků 1 : 0 (1 : 0) Branka: Smrkal D. I. třída mladších žáků 2 : 4 (0 : 2) Branky: Moučka R. 2x TJ Lanškroun B FK Kerhartice, neděle Okresní přebor II. třídy 4 : 1 (1 : 1) Branky: Šebrle 3x, Kuttich kole VK Lanškroun narazil na silného soupeře z Č. Budějovic. Trenéři VK Č. Budějovice však naše hráče silně podcenili a po výborném a bojovném výkonu jsme toto velice důležité utkaní vyhráli ve třech setech. Znamenalo to, že jsme se dostali mezi nejlepších osm družstev v republice. Potvrdilo se tak, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá! Nyní nás čekal zápas s družstvem TJ Nivnice o postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. Tento zápas jsme suve rénně vyhráli 2 :0 a tím postoupili do bojů o medaile. Krásný výsledek! Ohromná radost!! V boji o finále jsme narazili na suverénního vítěze letošní ho Českého poháru st. žáků VO Příbram. Nikdo v hale nepochyboval o ví tězství Příbrami. Ale průběh celého zápasu byl pro všechny účastníky přebo ru velkým překvapením! První set vyhráli hráči VK Lanškroun a druhý pak po velkém boji Příbram. V tiebreaku měli lanškrounští hráči matchball! I zá věrečné zápasy o medaile pískal nepochopitelně pouze jeden rozhodčí, v kon covce se dopustil chyb a neodpískal Příbrami blok v síti a pak následně teče příbramského bloku. Do finále postoupila Příbram. Bylo to předčasné finále! Nádherný zápas a celá hala fandila sympatickému a papírově slabšímu druž stvu VK Lanškroun. VK Lanškroun tak bojoval o třetí místo opět s Českou Lípou. Průběh zápasu byl obdobný jako s Příbramí. První set vyhráli jasně žáci VK Lanškroun, druhý soupeř a celý třetí set jsme vedli! Pak jako by se hráči polekali a závěr setu nezvládli. Zbyla pro nás tedy tzv. bramborová medaile. Škoda. Na turnaji všichni hráči podali skvělé výkony, ale největším tahounem byl bez pochyby kapitán Radim Mráz, který byl vyhodnocen jako nejvšestrannější hráč Přeboru ČR! Gratulujeme! Zároveň je nutné připomenout, že VK Lanškroun bylo nejmladším družstvem! Sestava: kapi tán Radim Mráz, Vojta Hejl, Petr Doubravský, Pavel Matějka, Patrik Saňák, Radek Macek, Alois Koudelka, Standa Musil, Jan Hejl, Jiří Marek. Chlap cům děkujeme, přejeme krásné volejbalové prázdniny a úspěšnou příští spor tovní sezónu! Trenéři st. žáků: Stanislav Musil, Vlastimil Hejl a Eva Mrázová Sobota 5. května 2007 Krajský přebor mladších žákyň v Lanškrouně, 9. kolo: VK Lanškroun Spartak Polička A 2 : 0 a 2 : 1 Spartak Polička B 2 : 0 a 2 : 0 Trenérka mladších žákyň VK Lanškroun dala příležitost si zahrát všem nomi novaným hráčkám, a i tak o vítězi těchto utkání nebylo pochyb. Krajský přebor mužů II. třídy, skupina A, 15. a 16. kolo: TJ Jablonné nad Orlicí VK Lanškroun A 0 : 3 (19:25, 17:25, 17:25), 0 : 3 (12:25, 18:25, 16:25) Dvě vítězství na kurtech soupeře potvrdila vedení našeho družstva v soutěži. Sestava: Janků, Kuběnka, Langer, Adam, Svatoň, Němec, Pfeifer, Rybka. Neděle 6. května 2007 Okresní přebor mužů v Lanškrouně, finále o místo, 1. a 2. kolo: VK Lanškroun B, VK Bystřec Spartak Letohrad B 3 : 0 (25:19, 25:19, 25:15), 3 : 1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:16) Úspěšné vykročení do finálové časti soutěže zaznamenalo i naše druhé druž stvo mužů. Sestava: Fiala, Polášek, Urban, Chládek, Nagy, Škaroupka. Klub českých turistů Lanškroun pořádá výletní autobusový zájezd pro pěší turistiku cca 15 km ÚDOLÍ BÍLÉ OPAVY KARLOVA STUDÁNKA JESENÍKY Odjezd autobusu: (neděle) v 7.30 hod. od Magdal. kostela Lanškroun Cena: 100, Kč pro člena turistiky, 150, Kč pro nečlena, 50 Kč pro děti Přihlášky: v prodejně Mateřinka pí Z. Farkášová bývalé kožešnictví U Netušilů (nejpozději do ) Turisté vás zvou Šlape celá rodina, 7. ročník Pořadatel: KČT Moravská Třebová Helena Kopřivová, tel.: Start: bývalé motokrosové závodiště, hod Putování za třebovským kohoutem Pořadatel: KČT Česká Třebová Iveta Trčková, tel.: Trasy: pěší 8 50 km, cyklo km Start: Gymnázium Česká Třebová, 6 11 hod K rozhledně Andrlův chlum jaro Pořadatel: KČT Ústí n/o Milan Richter, tel.: Trasy: pěší 8 km, cyklo 8, 45, 60, 80, 120, 140, 175 km + cílová jízda Start: náměstí v Ústí n/o, 8 10 hod Vyhlídkové vrcholy, 31. ročník Pořadatel: KČT Jablonné n/o G. Scholz, tel.: Trasy: pěší 5, 10, 19, 33 km, cyklo 30, 48, 60 km Start: u stadionu, od 7 hod Lukovský mandel, 21. ročník Pořadatel: Sokol a Kynologický klub Luková Josef Paulus, tel.: Trasy: pěší 10, 15 km, cyklo 20, 30, 45 km Start: Luková hřiště, v 8 hod. V cíli je připraveno občerstvení a různé hry pro děti.

20 STRANA 20 SPORT LL 10 / 2007 Krajský přebor jednotlivců v šachu Turnajem v Hlinsku 14. dubna 2007 skončil čtyřkolový seriál Krajských přeborů jednotlivců mládeže v šachu pro kategorie do 10 ti a 12 ti let. V každé skupině bylo 5 lanškrounských šachistů, kteří se snažili uhrát co nejlepší výsledek, aby se probojovali do závěrečného osmičlenného finále. V kategorii do 10 let by pouze ví tězství znamenalo pro Michala Hegera postup do finále. A tak se do finále z našich hráčů probojovali Matěj Do leček z průběžného 3. místa a Antonín Vu jako vítěz jednoho z turnajů. Kupsa, Heger a Kolomý si vybojovali místa náhradníků. V kategorii do 12 let jsme měli za cíl vedle Vítka Jursy a Štěpána Kolo mého dostat do finále ještě Dominika Marka. Stačilo, aby v 7. kole vyhrál, a měli jsme ve finále 3 hráče, prohra ho však odsunula mezi náhradníky. Krištof Jiří Do 10 let: P. Jméno Klub B. BH. Do 12 let: P. Jméno Klub B. BH. 1 Dupenopulos ČT 5,5 21,0 1 Dunglová N. Žamberk6,5 21,5 2 Bureš Martin Alfa Pce 5,5 20,0 2 Půlpán Jakub Chrudim6,0 23,0 3 Hofman O. Alfa Pce 5,0 24,0 3 Půlpán Matěj Chrudim5,0 21,5 4 Doleček Matěj TJ La 5,0 19,0 6 Vu Antonín TJ La 4,5 22,0 9 Heger Michal TJ La 4,0 20,5 7 Kolomý Štěpán TJ La 4,5 20,5 11 Knápek Martin TJ La 4,0 17,0 10 Paukert Jan TJ La 4,5 19,0 20 Kolomý Adam TJ La 2,5 14,5 12 Marek DominikTJ La 4,0 21,5 21 Kupsa Matěj TJ La 2,0 16,0 21 Jursa Vít TJ La 3,5 14,5 23 Bříza Daniel Hlinsko 1,0 14,0 38 Mastná Kr. UO 0,0 15,0 1. liga mladšího dorostu v šachu Na zámečku v Hlušicích ve dnech 21. a 22. dubna proběhlo závěrečné sou středění 1. ligy mladšího dorostu. Hrála se poslední 4 kola, ve kterých se rozho dovalo o vítězi a sestupujích. Naše družstvo sem přijelo s vědomím, že na udr žení v 1. lize stačí porazit Liberec B. Tři hráči základu, tj. polovina týmu, dali přednost jiným aktivitám, a proto musela nastoupit naše záloha. Zápas o udr žení byl dramatický, ale nakonec skončil k našemu zklamání 3 : 3. Ostatní zá pasy s prvními třemi celky v soutěži jsme prohráli, a tak jsme se s 1. ligou rozlou čili. Z přehledu lze vyčíst, kdo kolikrát hrál a s jakým výsledkem. Je patrné, že nejúspěšnější hráči určitě v boji o udržení chyběli. Krištof Jiří Š. Jméno hráče Poč. B. % 1. Marek Michal / /2 0 1/2 11 3, Baláž Jindřich 1 0 1/ / Chmelík O. 0 1/2 1/ /2 1/ Snítil Jiří 0 1/2 1/ Pohan Lukáš Jačisko Jakub Nečas Lukáš / , Vu Antonín Vaculík Jakub / , Krátký Josef 0 1 1/ , ,5 3, ,5 0, Konečné pořadí: Poř. Družstvo V R P Body Partie Skóre 1. TJ Jiskra Hořice ŠŠ Desko Liberec A Jiskra RMSK Nový Bydžov ŠŠ Desko Liberec B M Team Jiskra Jaroměř ŠKM TJ a DDM Lanškroun ŠK Stráž pod Ralskem Lokomotiva Česká Třebová Radek Beneš druhý na Mistrovství Brna V pořadí již třetí MISTROVSTVÍ BRNA YONEX CUP 2007 se konalo v sobotu v hale Sprint a bylo přístupné všem amatérským hráčům bad mintonu a dále registrováným hráčům za rekordní účasti 65 startujících z Čech i Slovenska v kategoriích mužů a žen. Z Lanškrouna se tohoto náročného a kvalitně obsazeného turnaje Brno Open zúčastnilo šest hráčů a dvě hráčky. Turnaj se hrál systémem na dvě porážky a nejlepším Čechem na tomto turnaji se stal právě lanš krounský borec Radek Beneš, jehož jediný přemožitel, slovenský bývalý ligový hráč Bronislav Hromník, prošel turnajem bez ztráty jediného setu. Celý turnaj se hrál ve vysokém tempu na dva vítězné sety do 21 bodů a při velkém počtu odehráných zá pasů skončil v pozdních večerních hodinách. V celkovém pořadí skončili další hráči z Lanškrouna takto: 5. až 6. Jiří Dinga,7. 8. David Jirges, Martin Bednář, Pavel Hrdina a konečně 15 letý Tomáš Hrdina na 25. až 32. místě. V kategorii žen skončila dvanáctiletá Natálka Kyselicová na pěkném čtvrtém a čtrnáctiletá Nikol Hanzlíčková na pátém místě. Podrobnosti najdete na: Jiří Dinga Chystá se Malý závod míru 37. ročník cyklistického etapového závodu MALÝ ZÁVOD MÍRU 2007 AVX ve dnech v Lanškrouně a okolí je prakticky připraven. S dílčími úkoly organizátoři z cyklistického klubu v Lanškrouně budou mít práci až do samotného zahájení, které bude na náměstí J.M.Marků v Lanš krouně krátce po 16 hodině 1. června. Jako při každé velké akci provázely přípravy určité problémy, které se pomalu dařilo odstraňovat, a dnes již našim hostům a patronům můžeme říci, že průběh závodu bude odpovídat tradicím pořadatelů z CK. Kdo je v letošním roce patronem a čestným hostem závodu? Ivan Langer, ministr vnitra ČR, Vladimír Holeček, viceprezident UCI a prezident UEC, Jiří Skála, jednatel a ředitel společnosti AVX, starosta Lanškrouna Martin Košťál, ředitel policie ČR v Ústí nad Orlicí Jaroslav Jireš, legenda cyklistiky Jan Smolík. Co však dosud pořadatelé nevědí, to je počet účastníků, který se pohybuje průměrně kolem 70 cyklistů. Pozvali jsme cyklisty z Polska, SRN, Dánska, Slovenska a Maďarska. Zatím jsou problémy s Poláky, kteří se omluvili a tou to omluvou reagují na neúčast našich cyklistů v dubnu na závodech v Polsku. Bohužel, náš klub cyklisty nedisponuje, ty v minulosti postoupil druhému lanš krounskému klubu a ten pozvání přes veškeré zabezpečení odmítl. Protože se tato situace opakuje, zřejmě v budoucnu pozveme jinou zemi. Tolik jen k čas tým dotazům, proč chybí na startu závodníci ze země, která je tak blízko a cyk listika je tam sportem číslo 2. Přesto ještě usilujeme v letošním roce o účast z jiné části Polska. Zveme příznivce cyklistiky z Lanškrouna na zahájení závodu, jehož první etapa bude memoriálem pana Jiřího Mráze, jednoho ze zakladatelů nové etapy cyklistiky v našem městě. Závod se jede zároveň jako Český pohár kategorií starších žáků a kadetek. Vyhlášení vítězů etap připravujeme, kromě časovky jednotlivců, vždy do 10 minut po dojezdu závodníků a celkové vyhlášení, kterému by měl být příto men ministr vnitra, který věnoval pohár celkovému vítězi závodu, je připra vováno na náměstí J.M.Marků v neděli ve hod. Generálním partnerem pořadatelů je společnost AVX CZECH REPUBLIC, s.r.o., Dvořákova 328, Lanškroun a akce je pořádaná za podpory města Lanš krouna. Další spolupracující firmy a organizace budou uvedeny v materiálech závodu a v MAGAZÍNU REKLAMA. Organizační výbor MZM 2007 AVX Cykloglacensis 2007 Ve dnech proběhne CYKLO GLANCENSIS. Na kolech vyjedou radní Pardubického a Královéhradeckého kraje, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Czech Tourismu, novináři, osobnosti cestovního ruchu a zástupci polské strany. Zkuste to také a připojte se k mezinárodnímu pelotonu, který nezávodí, ale spanilou jízdou otevírá novou cykloturistickou sezónu. Startuje se i z Lanškrouna 18. května v 8 hod. od radnice. Ujedete li s pelotonem kteroukoli trasu až do cíle, získáte červené tričko CYKLO GLACENSIS Pořadatelé zvou všechny příznivce cykloturistiky. Petra Brejšová

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.2.2011

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-31-2015 Termín jednání 26. října 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Předmět zakázky, místo plnění, termín

Předmět zakázky, místo plnění, termín Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění veřejné dobrovolné dražby s názvem Dražba domu č.p. 234 a

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-25-2015 Termín jednání 24. srpna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více