Základy investování. Předinvestiční fáze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy investování. Předinvestiční fáze"

Transkript

1 Základy investování Předinvestiční fáze

2 Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti, aby byla jasným podkladem pro činnosti ve fázi investiční. 2

3 Předinvestiční fáze Hlavní cíle - tvorba rozhodujících parametrů investice - zasazení do konkrétních časových a prostorových vazeb - shromáždění technických, ekonomických a jiných charakteristik projektu - vyhodnocení a rozhodnutí o akceptovatelnosti a životaschopnosti Délka fáze Zahajování prací z pohledu investora - základní definování problému, který má být projektem řešen, - shromáždění podkladů (závazné, limitující nebo jinak významné),v případě nerespektování právo rozhodnutí, - shromáždění dalších pracovních podkladů, - definování vlastní představy o logickém i časovém průběhu přípravné fáze projektu, případně dílčí rozhodovacími uzly, - vyhledání a zavázání (pověření, smluvní zabezpečení) fyzické osoby odpovědné za přípravu projektu. 3

4 Předinvestiční fáze Svěření přípravy projektu kvalifikované osobě - dostatečný přehled o problému, znalost všech vazeb a souvislostí - přehled v souvislostech věcných, technických a organizačních - přehled v souvislostech personálních, správná volba odborníků spolupracujících na přípravě - přehled v souvislostech ekonomických a finančních - přehled v souvislostech veřejnoprávních, souvisejících s územím - přehled v souvislostech soukromoprávních, v závazkových vztazích v přípravě stavby - přehled v souvislostech řízení procesu přípravy a realizace investičního projektu MP MPP SIPP (HIP) 4

5 Předinvestiční fáze Zahajování prací z pohledu pověřené osoby - vyjasnění podkladů a stanovisek investora - upřesnění pověření (pravomoce, odpovědnost) - volba a získání nejužšího kruhu spolupracovníků (5-6, ne více) - vyhodnocení a rozhodnutí o akceptovatelnosti a životaschopnosti - ujasnění si kontextu projektu (souvislost s prostředím a zdroji) ve kterém bude probíhat příprava a realizace, určení předem známých slabých míst Návrh ze strany pověřené osoby (manažera) obsahuje zejména: 1. Formu a obsah dokumentace projektu, která bude předložena 2. Postup a časový rozvrh prací v přípravné fázi 3. Rozpočet nákladů nebo cenu za práce v přípravné fázi 4. Obsah, způsob a podmínky součinnosti zadavatele (při zajištění správních řízení, při schvalování dílčích podkladů) Návrh se stane předmětem nabídky, smlouvy, pověření nebo jiného dokumentu 5

6 Předinvestiční fáze Základní otázky proč má být realizován projekt Z jaké situace vychází jeho příprava a následná realizace, proč je nutné situaci změnit? Z jakou mírou podrobnosti musí být výchozí situace analyzována? co se má projektem realizovat (dosáhnout) Jaké jsou cíle projektu? Jakým způsobem budou formulovány, aby jejich splnění bylo ověřitelné? Čím je dosažení cílů podmíněno? Jaká rizika? jak nejlépe projekt realizovat Jaké varianty procesu k dosažení cílů existují? Jaké podmínky je nutné splnit? S jakými riziky je každá z variant spojena? Která z variant se jeví optimální, a proč? kdo je schopen projekt nejlépe realizovat, s co nejmenšími riziky Kdo je schopen převzít odpovědnost za realizaci? O kolik osob se bude jednat, jaká bude jejich charakteristika? kdy má být projekt realizován, aby bylo dosaženo úspěchu Logické i časové koncipování průběhu jednotlivých fází další přípravy a realizace projektu. 6

7 Předinvestiční fáze Základní otázky za kolik chce projekt realizovat Postup manažera projektu 1. Výběr interních nebo externích spolupracovníků do týmu 2. Příprava návrhu : forma a obsah dokumentace, proces schvalování postup a časový rozvrh prací v přípravné fázi rozpočet nákladů nebo cena za práce přípravné fáze obsah, způsob a podmínky součinnosti zadavatele Návrh se stane předmětem nabídky, smlouvy, pověření nebo jiného dokumentu 3. Analýza výchozího stavu 7

8 Analýza výchozího stavu Podněty (proč má být projekt realizován) 1. Investor vlastní nebo má dostupné finanční prostředky a hledá pro ně nejvýhodnější uplatnění 2. Potřeba provést kvantitativní inovaci (např. stávající kapacita je nutně potřeba zvýšit) 3. Potřeba provést kvalitativní inovaci 4. Realizace vyšších strategických, programových cílů nutná realizace daného projektu 5. Projektem má být řešena prostá, jasně určená potřeba, nebo využití rovněž jasně definované příležitosti Zjištění stavu a úrovně zjištění příslušných procesů řízených a řídících, které mají být změněny finanční zabezpečení a ekonomické úrovně procesů management těchto procesů specifické podmínky, které se vztahují ke stávající stavbě a jejímu užívání 8

9 Rozvržení prací v předinvestiční fázi Rozvržení prací podle rozhodovacího procesu investora 1. jeden krok (studie proveditelnosti) 2. několik kroků (studie příležitostí, studie předběžné, studie proveditelnosti) Dvě linie prací (vzájemně souvisejících) 1. Navržení a propracování cílů projektu a práce na koncepčních variantách staveb 2. Navržení místa a získání pozemku pro výstavbu a věcí souvisejícím s pozemkem Obě linie se spojí ve stanovení obsahu dokumentace přípravné fáze projektu. 9

10 Předinvestiční fáze Zpracování dokumentace Dokumentace na úrovni studií koncepčního řešení projektu jako celku (nejčastěji varianty) na základě analýz : okolí projektu průzkum trhu, lokality a jejího okolí, staveniště řešení projektu architektonická studie, marketingová studie, studie proveditelnosti aj. správní řízení studie hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) Studie příležitostí (Opportunity study) Předběžné studie (Prefeasibility study, Preliminary study, Investiční záměr) Studie proveditelnosti (Feasibility study) 10

11 Studie příležitostí Cíl zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech do formy, která by umožnila posoudit, alespoň v hrubé míře, efekty a nadějnost projektů, založených na těchto příležitostech Podmínky SP: stručné, málo nákladné, využívat agregované informace a odhady, osvětlení podstatných aspektů těchto příležitostí!!!srovnání S VARIANTOU NEDĚLAT NIC!!! základ hodnocení Výsledek: první selekce podnikatelských příležitostí OBECNÉ STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ - orientované na určité regiony (oblasti) - orientované na průmyslové odvětví či obor - orientované na přírodní zdroje SPECIFICKÉ STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ - orientované na specifické produkty - orientované na specifické služby 11

12 Cíle projektu Navržené cíle projektu musí jednoznačně určit, co je smyslem realizace projektu, čeho má být projektem dosaženo!!! Musí to určit způsobem, umožňujícím po realizaci investice prokázat, zda cílů bylo či nebylo dosaženo!!! Omezení: 1. věcnými, technickými nebo organizačními možnostmi, případně schopnostmi a nároky lidí 2. ekonomickými možnostmi a možnostmi financování projektu 3. reálným časem, potřebným pro jejich dosažení Věcné vyjádření cílů IP Ekonomické vyjádření cílů IP Cíle a časové parametry investičního cyklu ukončení předinvestiční fáze zahájení užívání stavby prahový bod rentability konec fáze užívání = bod udržitelného rozvoje 12

13 Cíle projektu 13

14 Předběžné technicko-ekonomické studie Cílem zpracování předběžné technicko-ekonomické studie je určit, zda: byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu, povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-ekonomické studie projektu, určité aspekty projektu jsou do té míry závažné, že vyžadují jejich podrobné šetření pomocí podpůrných a doplňkových studií, jako jsou marketingové průzkumy, laboratorní testy, poloprovozní ověřování aj., základní myšlenka, na které je projekt založen, je pro určitého investora nebo skupinu investorů (tj. subjekty, které se budou podílet na financování projektu) dostatečně atraktivní, nebo tomu je naopak, podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že jíž na základě informací z této studie lze rozhodnout o realizaci projektu, stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizace projektu i potenciální dopady tohoto projektu jsou v souladu s existujícími standardy ochrany životního prostředí. 14

15 Investiční záměr Obecně investiční záměr stavební akce by měl obsahovat: věcné a funkční vymezení stavby, zdůvodnění nezbytnosti stavby, určení časového průběhu přípravy a realizace, vyhodnocení efektivnosti výstavby, požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby, požadavky na stavebně-technické řešení stavby, požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod., územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí, požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., předpokládaná výše investičních nákladů, propočet neinvestičních nákladů, odhad provozních nákladů, předpokládaný způsob financování a časový harmonogram rozvržení finančních nákladů. 15

16 Obsah investičního záměru Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce, apod.) Stavebník, uživatel Použité podklady Odůvodnění investičního záměru Zdůvodnění nutnosti stavby Zdůvodnění technicko - ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti (např. snížení nákladů, návratnost vložených prostředků, aj.) Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic Předpokládané provozní náklady Předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, Kč/lůžko, apod.) Rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor v m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, délka liniové stavby v m, počet místnosti, počet lůžek, počet kusů, instalovaný výkon, apod.) 16

17 Obsah investičního záměru Základní údaje o stavbě Stručný popis stávajícího řešení Stručný popis navrhovaného i variantního řešeni z hlediska účelové funkce, požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech navrhovaného řešení Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované průzkumy Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životni prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. Rozsah a uspořádání staveniště Odolnost a zabezpečeni stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 17

18 Obsah investičního záměru Podmiňující předpoklady Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí Omezení stávajících provozů Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy pozemků a objektů, apod. Počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu pracovníků po dokončeni stavby a jejich stručné zdůvodnění Stavební část Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) Popis jednotlivých stavebních objektů Účel hlavních stavebních objektů Stavebně - technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, opláštění, kapacity, tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí, vybaveni, plochy, apod.) Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení Požadavky na technické vybavení objektu 18

19 Obsah investičního záměru Technologická část Rozdělení stavby na provozní soubory (PS) Popis jednotlivých provozních soubory Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu, Zajištění budoucího provozu energiemi Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace Provádění výstavby Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby Zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využiti stávajících objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém Předpokládaný dodavatelský systém 19

20 Obsah investičního záměru Výkresy Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby Koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území obsahující: Vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, Zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sílí a kanalizace, případně jiných zařízeni, Vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení, Označení v úvahu přicházejících demolic. Architektonická situace stavby, Jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací půdorysy současného stavu Pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace 20

21 Obsah investičního záměru Celkové náklady stavby Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby Dokladová část Předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi. Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace z katastru nemovitostí u sousedních parcel Závěrečné ustanovení 21

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) Metodická příručka 3. verze finální Praha, únor 2000 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 6 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270 Ministerstvo životního prostředí Dokumentace programu 115 270 MŽP LIKVIDACE ŠKOD PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 3. aktualizace Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí České republiky (č.j. MŽP 37365/ENV/14)

Více