ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ"

Transkript

1 ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ ČTĚTE UVNITŘ Rokytnice má už 15 let Myši str. 8 Jak to vidím já str. 10 Okénko doktora Nachlazení str. 11 Pěčínští sokolové opět na Sněžce str. 15 ŽIJEME VE SVOBODNÉ A KRÁSNÉ ZEMI Ani se mi nechce věřit, že už je to dvacet let. Ano, tak dlouho už žijeme ve svobodě. Vzpomínám s dojetím na události listopadu 1989, na to obrovské nadšení, sounáležitost lidí na náměstích, na velikou víru a naději v budoucnost. Ale co teď, po dvaceti letech? Splnila se naše očekávání? Otevřu noviny a čtu: hospodářská krize, korupce na právnické fakultě v Plzni, pád vlády, vzájemné urážky ve sněmovně atd., atd. To nahrává těm, kteří i dnes dokáží říci, že Za komunistů bylo lépe. Ano, výročí sametové revoluce nepřichází zrovna v tom nejšťastnějším období. Ale ruku na srdce, opravdu by chtěl ještě někdo žít v totalitním státě? V izolaci od západní Evropy? Se strachem říci veřejně, co si myslí? S potupným sháněním nedostatkového zboží? S ruskými vojáky na každém kroku? S elektrickým plotem na západní hranici? To snad ne!!! Važme si věcí, které se podařily a zamysleme se nad tím, proč jsme nepostoupili dále. Mám radost z opravených náměstí, odsířených elektráren, čistších řek, z každé dobře vedené prosperující firmy, z volného cestování a svobodné kultury. pokračování na str. 4 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH A LISTOPAD 1989 Život každého člověka prochází mnoha obdobími, která, ať v pozitivním nebo negativním smyslu, více či méně, ovlivňují jeho vývoj a vnímání okolního světa. Toho světa, na kterém jsme se narodili a kde jsme nuceni pobývat po celé své bytí. Jsou vlivy a události, které nikdy nedosáhnou takového významu, aby ovlivnily celé národy, ba i celé generace národů. Pro obyvatele tohoto státu to byly především události započaté 17. listopadu roku Události, které (ať na to dnes má každý názor jakýkoliv) pomohly do propadliště dějin režimu, který dusil lidi po několik desetiletí. Režimu, který v očích mnohých, kdož zažili Pražské jaro 1968 rozdrcené ruskými tanky, byl vnímán jako režim na věčné časy. pokračování na str. 4-5 První rokytnická demonstrace na podporu studentů 24. listopadu 1989

2 ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Kompletní text Usnesení Rady a Zastupitelstva města je uveden na internetových stránkách města nebo k nahlédnutí na Městském úřadu. USNESENÍ RADY MÌSTA Informace z jednání rady města dne zkrácený výpis Provozní řád Oranžové hřiště Rada města schvaluje provozní řád Oranžového hřiště v sídlišti U Nádraží dle předloženého návrhu. Poskytnutí jednorázových dotací z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit Rada města schvaluje poskytnutí dotace z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit na jednorázovou akci ve výši 8.000,- Kč DO- MOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. OREDO s.r.o. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti Rada města bere na vědomí informace spol. OREDO s.r.o. o skončení platnosti smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti k a o snížení dopravního výkonu v Královéhradeckém kraji v dotované dopravě během roku Rada města schvaluje objednání dopravní obslužnosti se sníženou cenou na jeden kilometr jízdy na 12,38 Kč u malého autobusu pro rok Rada města ukládá objednat dopravní obslužnost území dle usnesení. Prezentace Muzea Pevnost Hanička Rada města schvaluje uveřejnění reklamy Muzea Pevnost Hanička v zahraničním časopise Guide Musées 39/45 dle předloženého návrhu. Žádost o umístění atrakcí Anenská pouť p. František Dubský Rada města schvaluje: a) provozovatele pouťových atrakcí Anenské pouti v roce 2010 pana Františka Dubského, Hradec Králové. b) rozšíření prostor pro konání Anenské pouti v roce 2010 ke křižovatce silnice II/319 a místní komunikace k domu s pečovatelskou službou. Stanovisko opatrovníka pohovory s klienty DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rada města bere na vědomí informaci starosty k pohovorům s klienty zařízení DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Regulace Panské Pole Rada města bere na vědomí informaci tajemníka k dalším krokům v souvislosti s výstavbou na Panském Poli. Rada města schvaluje v souladu s usnesením číslo 16/2009/VI ze dne , bodu 7) ZM Rokytnice v Orlických horách předat objednávku firmě Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové k zajištění územního rozhodnutí a stavebních povolení na akci Rodinné domy na Panském Poli v Rokytnici v Orlických horách regulace a infrastruktura. Směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů Rada města schvaluje Směrnici pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů dle předloženého návrhu. Koncert Severáček Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Morávka o uspořádání koncertu vystoupení dětského pěveckého sboru Severáček dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA Informace z jednání Zastupitelstva města ze dne a zkrácený výpis. Zpráva o hospodaření města 1-8/2009 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za období 1-8/2009 předloženou vedoucí finančního odboru MěÚ 3) Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření třetí část pod položkami č. 16 č. 26 podle přiloženého soupisu, který je přílohou zápisu. Zápisy z výboru ZM Zastupitelstvo města bere na vědomí: zápis z Finančního výboru ze dne a zápis z Kontrolního výboru ze dne Zápisy jsou přílohou zápisu. Urbanistická studie na pozemky v lokalitě pod nádražím ČD Zastupitelstvo města bere na vědomí: a) kalkulaci nákladů spojených zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební akci zpracovanou firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové na akci Pod nádražím výstavba 8 RD, obslužná komunikace a inženýrské sítě b) kalkulaci nákladů spojených s realizací stavební akce zpracovanou firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové. Zastupitelstvo města schvaluje: a) zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci Pod nádražím výstavba 8 RD, obslužná komunikace a inženýrské sítě dle předloženého návrhu a rozsahu včetně financování v částce, která bude upřesněna do příštího jednání ZM. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Rokytnice v Orlických horách k jednání a uzavření smlouvy o dílo (objednávky) s firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové na citované dílo s tím, že z nákladů budou odečteny položky, které zajistí Město samo prostřednictvím referenta Investic MěÚ Rokytnice v Orlických horách a s možností rozložení financování do roku Vyhláška č. 2/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle předloženého návrhu. EKOLA České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 4 provoz sběrného dvora odpadů Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s EKOLA České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů dle předloženého návrhu. Informace k projektům Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Centrem evropského projektování a.s. mandátní smlouvu o administraci projektu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo bere na vědomí mandátní smlouvu o výběrovém řízení předloženou Centrem evropského projektování a.s.. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Atelierem architektury, Šuda Horský a.s. smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Královéhradeckým krajem smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o projektu Úpravy parkoviště v Dolním Sídlišti, o projektu Bezbariérový přístup ke zdravotnímu středisku, o projektu Revitalizace parku v Dolním Sídlišti,

3 o projektu Oranžového hřiště, o projektu Rozšíření veřejného osvětlení od ZŠ k sídl. U Nádraží, o projektu Obnova Školní ulice, o projektu Výstavba infrastruktury v lokalitě za ZŠ, o vybudování dobové expozice v objektu lehkého opevnění na Haničce. Vybudování studny, vodovodu, kanalizace a ČOV v k.ú. Horní Rokytnice (Severák) Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s panem Petrem Klikarem Hronov dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků k provedení investiční akce Vybudování studny, vodovodu, kanalizace a ČOV v k.ú. Horní Rokytnice dle předloženého návrhu. Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH města pro rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít dle předloženého návrhu s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města pro rok 2009, číslo smlouvy RR/2009/025-SDH/ MV/1-2. Informace Domov na Stříbrném vrchu Zastupitelstvo města bere na vědomí informace starosty a radních o koncepci zařízení DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Zastupitelstvo města ukládá svolat k této věci schůzku zastupitelů města se zástupci zřizovatele ústavu, vedení ústavu a odborného zdr. personálu. Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace č. HK/0661/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Hradec Králové na realizaci projektu Sportovní areál pro všechny generace. Smlouva o dílo Regional Development Agency Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou na administraci projektu Sportovní areál pro všechny generace. REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA Jistě si už někteří z nás všimli, že na Sběrném dvoře v Rokytnici v Orlických horách došlo k rekonstrukci některých částí objektu. Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje. Za poskytnutou dotaci došlo k výměně 2ks vrat v zastřešené části Sběrného dvora, zhotovilo se nové oplocení celého objektu a své rekonstrukce se dočkala i elektroinstalace včetně nového rozvaděče po celém objektu. Za finanční podporu Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme. Jana Gärtnerová, stavební úřad OTÁZKA PRO Janu Veselkovou, ředitelku Městské správy bytů v Rokytnici v Orlických horách V příštím roce dojde ke zvýšení nájemného v obecních bytech. Co vás k tomu vede a jaké budou ceny nájemného? Rok 2010 je posledním rokem, kdy je možné přistoupit k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany majitele. Postupnou deregulaci nájemného schválila Poslanecká sněmovna v březnu Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně zveřejňuje základní ceny v Kč/m 2 a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy podle dané lokality a velikosti obce. Zde už je pouze na majiteli, zda přistoupí ke zvýšení nájemného a v jaké výši: Tzn. že cílové nájemné dle sdělení MMR č.180/2009 příl. č. 3 je pro byty: - standart 43,22 - se sníženou kvalitou 38,90 S ohledem na sociální situaci nájemníků a stavem budov v majetku města, nebyla využita možnost zvýšit nájemné na cílovou úroveň. Rada města Rokytnice v O.h. na jednání dne rozhodla zvýšit nájemné o 5-11,1% oproti letošnímu roku. Výjimkou je dům v ul. 5. května čp. 12, kde se nájemné nezvyšovalo a zůstalo na úrovni r Důvodem je havarijní stav budovy, u které se v příštím roce plánuje rozsáhlá rekonstrukce. V tabulce uvádíme ceny nájemného v obecních bytech za m 2 platné od : Rozlišení bytů Kč/m 2 1. máje čp. 34 byt č. 1 a 2 STANDART 29,51 1. máje čp.34 byt č. 3 a 4 snížená kvalita 22,47 Náměstí T.G.Masaryka čp.72 STANDART 32,01 1.máje čp. 217, 218, 219 a 220 STANDART 29,51 Dolní Sídliště čp. 233 a 234 STANDART 29,51 Severák čp. 369 STANDART 28,17 Zvýšení nájemného se netýká bytů na jejichž financování byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a na byty zvláštního určení, jedná se o byty na Dolním Sídlišti čp , čp a pension čp Po ukončení deregulace tzn. k již nebude možné jednostranné navýšení nájmu ze strany majitele, zde bude záležet na dohodě mezi majitelem a nájemníkem. KONZUMACE ALKOHOLU NA VYBRANÝCH MÍSTECH ZAKÁZÁNA Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách přijalo na svém zasedání dne 14. září tohoto roku novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V ní jsou přesně definována místa, na kterých je zakázáno konzumovat alkohol. Cílem má být ochrana veřejného pořádku a dobrých mravů zejména u dětí a mladistvých. Rokytnická vyhláška není žádnou výjimkou, podobná opatření už přijala celá řada měst v ČR včetně například Rychnova nad Kněžnou. Zákaz platí pro všechny autobusové zastávky a prostor železničního nádraží, pít se nesmí také v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení a na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích a v okruhu rovněž 100 metrů od nich. Dále se zákaz týká vyjmenovaných veřejných prostranství jako je úsek ulice 5. května od zámeckého kostela včetně celého náměstí T.G.Masaryka, nám. Jindřicha Šimka až po celou ulici Horskou včetně přilehlých parkovišť; areál zámeckého parku včetně prostoru garáží, komunikace z náměstí ke zdravotnímu středisku, cestu ke kapli sv. Anny a její okolí, celé ulice Školní, Poláčkova a J.V.Sládka a také komunikace kolem koupaliště. V Nebeské Rybné se zákaz týká prostoru mezi bytovkami. Kompletní vymezení míst naleznete v příloze č. 1 vyhlášky, která je k dispozici na nebo na městském úřadě. Existují ale i výjimky. Vztahují se na zahrádky a předzahrádky restauračních zařízení, napít beztrestně se můžete i na Silvestra a Nový rok a také při akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem. Takže nebojte: při Anenské pouti nemusíte být na náměstí na sucho. Pohled na mládež posedávající během roku na lavičkách na náměstí nebo na tržnici s lahví piva či tvrdého alkoholu v ruce by však měl být minulostí. Jednalo by se jednoznačně o porušení této vyhlášky a tím pádem o přestupek podle přestupkového zákona. Policie ČR pak může takové hříšníky pokutovat, případně je odeslat k přestupkovému řízení. -mvk-

4 ŽIJEME VE SVOBODNÉ A KRÁSNÉ ZEMI dokončení ze strany 1 Myslím, že největším problémem dnešní doby je nepoctivost a ztráta obyčejné lidské cti, což vede ke korupci, sobectví a pochybnému podnikání na úkor druhých. Konzumní způsob života, peníze jako hlavní motor našeho konání a závist ničí našeho ducha. Berme hospodářskou krizi jako apel k zastavení a zamyšlení se sami nad sebou. dokončení ze strany 1 Ač se tomu nechce ani věřit, od těchto krásných a hektických dnů uplynulo dlouhých dvacet let. Připomeňme si tedy tytoudálosti rokytnickýma očima. Použijeme materiály z rokytnické kroniky, kde události podrobně popsal přímý účastník listopadových událostí v Rokytnici pan Vlastimil Bureš a svými postřehy vše doplní jeden z prvních organizátorů akcí ve městě, pan Zbyněk Novák. Vystoupení proti režimu se však dají zaregistrovat již na jaře roku 1989 při připomínce dvacátého výročí upálení Jana Palacha, který Máme se opravdu tak špatně? Nemáme málo jenom proto, že soused má více? Přehodnoťme priority našeho života. Važme si svobody. Nechceme snad být jako vězeň propuštěný po mnoha letech. Nejprve se raduje ze svobody, ale když přijdou problémy, nebojuje, ale s nostalgií vzpomíná na jistou práci, postel a jídlo ve věznici. Sametovou revoluci provázelo krédo Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Neberme tato slova jako prázdnou frázi a začněme u sebe. Žijeme ve svobodné a krásné zemi, radujme se. Zbyněk Novák ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH A LISTOPAD 1989 prapor a všude hoří svíčky. Za mladé promluví Ivo Jirout a Martin Helásek. Za studenty pak Vlaďka Procházková, která předala spoluobčanům požadavky studentů. Velmi dojemně vystoupí babička Ivo Jirouta paní Růženka Mlynářová, která mimo jiné prosí mladé, ať si tuto šanci již nenechají vzít. A tak se tímto dnem také v našem malém městečku začaly přepisovat dějiny. Další události nabraly spád takovým tempem a bylo jich tolik, že dále budeme pokračovat den po dni. 25. listopadu: Po shlédnutí téměř milionové demonstrace na Letenské pláni se v 18 hodin koná na rokytnickém náměstí opět shromáždění, kterého se již zúčastní asi 150 lidí. Zde vystoupí předseda MěNV a po něm předseda městské organizace KSČ. Oba obhajují politiku KSČ a státu. Oba však neúspěšně. Jejich řeč je přerušována nesouhlasnými výkřiky, které v některých případech přecházejí Občané přišli, ale jsou váhaví. se v roce 1969 upálil na protest proti okupaci vlasti ruskou armádou. I v Rokytnici jsme toto vše vnímali a podnikli jsme několik akcí. Jednou z nich byla petice za propuštění Václava Havla, který byl uvězněn při akcích na tzv. Palachově týdnu. Tenkrát podepsalo v závodě MTH asi 30 lidí a vzpomínám, že jsem pak osobně petici odvážel do Prahy. podotýká náš průvodce. Dodává ještě, že opozice ani moc nepočítala s tím, že se režim začne hroutit už v listopadu. Připravovala totiž akce na 10. prosince ke Dni lidských práv. Přišlo to však dříve a tak se nelze divit, že se informace o dění v Praze dostávají pomalu a neověřené. Teprve 20. listopadu jde v televizi přenos z Václavského náměstí, kde se sešlo na 200 tisíc lidí. Pan Bureš vše zachytil v kronice takto: To je šok! 200 tisíc lidí na Václaváku: to už nejsou jednotlivci, jak o nich mluví zprávy, to je celá Praha. To už se ukecat nedá, soudruzi. Zbyněk Novák k tomu dodává: My jsme v MTH rokovali již v tuto dobu, ale bylo málo informací a tak jsme alespoň obcházeli rokytnické podniky a vysvětlovali lidem, co se vlastně v té Praze děje. Od 20. do 24. listopadu se pak konají velká shromáždění v krajských a všech větších městech, jedno z nich se také koná v Rychnově n.kn. Zde mimo jiné také za Rokytnici promluví Zbyněk Novák a je zde založeno okresní Občanské fórum. 24. listopadu se také konečně koná první shromáždění v našem městě. Na kašně visí státní Již odhodlaní lidé na demonstraci na OF dne 28. listopadu v osobní invektivy a tak bylo navrženo, aby se příští den uskutečnil v klubu Družba diskusní večer. 26. listopadu: Uskutečňuje se diskusní fórum v Družbě, kde však vystupuje mnoho komunistů, kteří obhajují politiku strany a hlavně také sebe. Je na nich vidět, že nejsou zvyklí poslouchat hlas někoho jiného. Výsledkem všeho je konstatování radnice a KSČ, že by se měly brát v potaz oprávněné požadavky občanů. Ó jaké to zjištění! Po skončení se v kuloárech bouřlivě diskutuje. Padá návrh, aby platformou pro jednání byla Národní fronta. Její předseda však toto odmítá s konstatováním, že je již mrtvá a lidé k ní nemají důvěru. A měl pravdu. 27. listopadu: Tento den probíhá v celé republice generální stávka. Přesně v poledne se rozezvučí sirény a na náměstí se schází kolem 200 lidí. Největší zastoupení má podnik MTH. Přestože v některých provozovnách dostávají zaměstnanci zákaz účasti, je zde i mnoho lidí odtud. pokračování na straně 5

5 dokončení ze strany 4 MTH v tento den naplňuje do slova a do písmene komunistickou poučku o tom, že dělnictvo je nejvíce revoluční. Na ostatních občanech je stále vidět, že nevěří, že toto dění je nezvratné a trvalé. V MTH se začíná připravovat založení městského Občanského fóra. Zbyněk Novák k tomu dodává: O celé věci jsme diskutovali již předem, dokonce si pamatuji, že jsem měl na toto téma několik telefonátů s Prahou, kde již také byla pomalu nastiňována otázka prezidentského kandidáta. 28. listopadu: Tento den svolávají mládežníci shromáždění na náměstí. Tohoto se účastní asi 150 lidí a je zde vyhlášeno založení Občanského fóra ve městě. Dále je zde přečteno provolání OF v Rokytnici, které mimo jiné vyjadřuje podporu představitelů OF při vyjednávání s vládou a uspořádání svobodných voleb. V hlavní části promluví Zbyněk Novák, Vlastimil Bureš a František Grulich, kteří zde apelují na občany, aby se nebáli účasti na akcích neboť tyto nemají bez podpory občanů smysl. Toto provolání se setkává s nadšeným souhlasem všech přítomných, kteří ho také odměňují bouřlivým potleskem. Na sobotu je svoláno shromáždění do klubu Družba, kde se uskuteční volba mluvčích místního Občanského fóra. 2. prosince: V Družbě se koná domluvené shromáždění občanů. Účast je tentokrát veliká, přítomno je asi 260 občanů, z nichž 180 připojilo svoje podpisy pod patnáctibodové prohlášení. Nejprve probíhá volba mluvčích OF, kterými se stávají: Zbyněk Novák (správce zámku) a Vlastimil Bureš (učitel). Poté vystupují zástupci studentů filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pražských výtvarných umělců. Tito informují především o dění v našem hlavním městě. Spontánně se také vybírají peníze na podporu stávkujících studentů. Částka přesahující 2500 korun je okamžitě odeslána. 3. prosince: Je oznámeno složení nové vlády. Jelikož je však složena ze tří čtvrtin z komunistů, rozhodují mluvčí rokytnického OF o svolání občanů na Tady budou občané vyzváni k odmítnutí nově navrhovaného složení vlády. 4. prosince: Na shromáždění u kašny se schází asi 150 lidí. Ti si vyslechnou zprávu Zbyňka Nováka o výsledku sbírky na stávkující studenty. Zpráva je odměněna bouřlivým potleskem. Po vystoupení několika dalších řečníků vyjadřují přítomní nesouhlas s obsazením nové vlády a podporu OF při dalších jednáních. 9. prosince: Vzniká vláda národního porozumění. Jejím předsedou se stává Slovák Marián Čalfa. 10. prosince: Na tento den připadá Den lidských práv, tedy den, který měl být podle opozice zlomový. Zatím však Václav Havel oznamuje zaplněnému Václavskému náměstí složení vlády národního porozumění. V našem městě tento den mrzne jen praští (-12 stupňů), přesto se u kašny schází asi 150 občanů, kteří z úst řečníků vyslechnou připomenutí Dne lidských práv s vírou, že teď budou dodržována též v naší domovině. 14. prosince: Mluvčí OF se účastní jednání na MěNV. Po odstoupení některých poslanců jim je zde nabídnuto jedno místo v radě MěNV. Toto je přijato (je kooptován Vlastimil Bureš), ne již další návrhy, jako jsou obsazení poslaneckých míst, míst v komisích, poskytnutí radnice pro schůzovou činnost a brigádnickou činnost. Naopak je vysloven souhlas s poskytnutím cyklostylu na množení tiskovin a pomoc při přípravě svobodných voleb. K tomu Zbyněk Novák uvádí: Oni soudruzi věděli, že nejsme na toto personálně připraveni a tak se snažili nám vše co nejrychleji předat, aby mohli poté konstatovat, že bez nich to nepůjde. Proto jsme některé body pro začátek odmítli a radnice se doplňovala až později. 18. prosince: Kooptovaný člen rady MěNV Vlastimil Bureš prosazuje na zasedání MěNV zaslání rezoluce vládnímu zmocněnci pro pobyt sovětských vojsk, aby se zasadil o zrušení polní prádelny pod tehdejší ulicí Julia Fučíka. Je konstatováno, že prádelna nesplňuje základní ekologické a technické normy a neúměrným způsobem ztěžuje život občanů v jejím okolí. Rezoluce je schválena a odeslána. Zrušení prádelny však je později nutno dosáhnout protestními akcemi. V této době se ti nejkovanější komunisté stahují ze scény a když je 23. prosince zatčen revolucionář soudruh Štěpán, mnoho jich zahazuje stranické knížky. 28. prosince: Na shromáždění občanů v Družbě padá návrh na odeslání petice na ministerstvo zahraničních věcí o odsunu okupačních vojsk z Rokytnice. Rezoluce má také popsat soužití s těmito vojsky. Po Novém roce skutečně začínají jednání v Praze o odsunu těchto vojsk z celé republiky. Dále se na shromáždění koná sbírka na krvácející Rumunsko. 29. prosince: Alexander Dubček je zvolen předsedou Federálního shromáždění, probíhá výměna poslanců. Tímto přichází zákonodárná moc do rukou opozice a starý režim pomalu padá. 30. prosince: V tento den nejednomyslně zvolen prezidentem republiky bývalý disident Václav Havel! Televize přímo přenáší jeho volbu spolu se slavnostním Te deum z chrámu Svatého Víta. Tímto aktem je završena první důležitá etapa konce totalitního režimu v naší vlasti. Zde náš výčet hektických událostí, kterým je neuvěřitelných dvacet let, končí. Následně se v našem městě po protestních akcích skutečně zrušila ruská prádelna, úspěšně pokračovala jednání o odsunu ruské armády z města, až v roce 1991 k odchodu skutečně došlo. Naše země dospěla ke svobodným volbám, naše městečko se změnilo k nepoznání. Mnoho lidí může namítnout, že vše není jen dobré, jak si tehdy představovali. Mají zajisté pravdu, ale se svobodou, která přináší volnost v cestování a vyjadřování, přichází také oběti, které se zkrátka musí přinést. Nechť je tedy těch několik neskutečných dnů před dvaceti lety světýlkem, které nás povede ve chvílích, kdy se nám nebude dařit nebo nám bude úzko. S použitím kroniky města a vzpomínek Zbyňka Nováka zpracoval: zm. Autorem fotografií je Vladimír Hudousek ml. Knihovna v Rokytnici ZAJÍMAVÉ NOVINKY NA LISTOPAD 2009 Pro dospělé: Detektivky: Smrt v reality show: Fieber, M. Dvojče: Gerritsen, T. Zahrada kostí: Gerritsen, T. Naučná literatura: Tajemství vesmíru: Garlick, M. A. Tajemství Země: Coenraads, R. R. Tiskoví magnáti Voskovec a Werich: Cinger, F. Rampušák vypravuje aneb příběhy mužů a hor: Lukášek, J. Ostatní beletrie: Zástavy srdce: Vokolek, V. Moje zpově a jiné povídky: Hašek, J. Bubáci pro všední den: Michal, K. Pomoc pro Erlictál: Neugebauer, R. Na Modrou stranu, pašeráci!: Špinler, A. Cesta byla dobrá, místy špatná: Vágner, O. Pro mládež: Stmívání: Meyerová, S. Nový měsíc: Meyerová, S. Zatmění: Meyerová, S. Rozbřesk: Meyerová, S. Šíleně divocí andílci Líbat anděly je nebezpečné: Brezina, T. Pro děti: Korunka princezny Kačenky: Lukášek, J. Ze světa pověstí: Frýzek, J. Minimax a mravenec: Dvořák, J. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Nečekejte na Ježíška a přijďte si dárek koupit sami na naši PŘEDVÁNOČNÍ BURZU KNIH každé úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin v prostorách knihovny - Dům služeb, 1. patro

6 NÁŠ ROZHOVOR ROZHOVOR S PANÍ JANOU DOSTÁLOVOU, VEDOUCÍ ROKYTNICKÉ PROVOZOVNY SNĚŽKY V budově bývalého okresního soudu na náměstí v Rokytnici v Orlických horách sídlí od roku 1951 pobočka v.d. Sněžka Náchod. Ve dvoupatrové budově s přistavěným křídlem ve dvoře se vyráběly tašky, kabelky, dámské a pánské peněženky a podobné galanterní zboží. V roce 1993 se počalo s výrobou šitých dílů pro automobilový průmysl v Hradci Králové a Náchodě. O něco později tomu bylo i zde v Rokytnici. Oslovili jsme vedoucí pobočky paní Janu Dostálovou, abychom se o chodu tohoto podniku dozvěděli něco více. Vedoucí Sněžky Jana Dostálová ukazuje sklad výrobků. Foto: Zuzana Soběslavová Paní Dostálová, již 7,5 roku se zde vyrábí zadní opěrky do automobilů. Mohla byste čtenářům Horského kurýra popsat, v čem výroba těchto opěrek spočívá? Provozovna v Rokytnici je zaměřena pouze na šití a expedici opěrek. Na jaře 2002 se také v Rokytnici vzhledem k celosvětové krizi po 11. září 2001 změnil výrobní program. Zpočátku po dobu cca 3 měsíců běžela souběžně výroba jak kabelek, tak i opěrek. Od léta 2002 však došlo k ukončení výroby kabelek a tedy i úplné změně ve výrobním programu. Šičky, které byly do té doby zvyklé šít výrobky z kůže nebo koženky, se musely naučit pracovat s jiným materiálem. Opěrky, které šijeme v naší provozovně jsou z látky, na které je nalepený molitan. A jak to v naší provozovně funguje? Z Hradce Králové a Náchoda nám každý den dováží firemní auto polotovary a obalový materiál. Na vstupní kontrole se musí zkontrolovat dle dané četnosti výseky, materiál se dále překládá na regály a vozíky. Pak se tyto díly expedují na šicí dílnu, kde je šičky sešijí. Následuje proces výstupní kontroly, obracení a balení. Opěrky pracovnice výstupní kontroly zkontrolují, otočí z rubu na líc, vytvarují na kouli a zabalí do bedny. Hotové opěrky se vyskladňují podle plánů nakládek do skladu v Hradci Králové. Odtud se tyto výrobky expedují do dalšího závodu, ve kterém jsou opěrky vypěněny a putují k výrobcům automobilů. Práce v tomto odvětví je poměrně náročná na přesnost, šijeme např. v toleranci +/- 0,5 mm. Kvalita výrobků je sledována v průběhu celé výroby. VD Sněžka má od roku 2004 certifikát kvality ISO/ TS 16949:2002, který byl opětovně potvrzen v roce Pro jakého automobilového výrobce jsou vaše výrobky určeny? V současné době se šijí opěrky do Fordu, v předchozích letech to bylo také do Peugeotu. Výroba v Rokytnici je zaměřena spíše na velkoobjemové typy opěrek. Šijeme poměrně velké množství (cca 5000 ks/den) v různých barevných variantách. Poptávka po našich opěrkách je v současnosti vysoká. S opěrkami ušitými ve VD Sněžka se můžeme setkat v automobilech známých značek, jako je například Audi, Škoda, Opel, Volvo, Kia, Mercedes, BMW, Toyota, Renault, Peugeot, Ford, Volkswagen a Land-Rover. Dočetla jsem se, že celkem má Sněžka přes sedm stovek zaměstnanců. Kolik jich zaměstnává rokytnická pobočka? V Rokytnici máme dva muže - topiče manipulanty a 33 žen. Kabelku ušitou v Rokytnici už si nikdy nekoupíme? Kabelkám v Rokytnici pravděpodobně již odzvonilo. S těmito výrobky se můžeme setkat jen ve vývojové dílně v Třebechovicích pod Orebem. Je pravda, že šití kabelek bylo určitě pro šičky pestřejší. Šilo se více druhů kabelek různých typů, materiálů a barevností. Měnily se módní trendy. Ale jak se říká, změna je život. Ze své zkušenosti mohu říci, že v období šití kabelek jsem si více všímala, jaké mají ženy kabelky. Teď si zase pro změnu prohlížím opěrky v autech. Z Vašeho vyprávění vyplývá, že si podnik vede dobře a nemůže si stěžovat na nedostatek zakázek. Vše záleží na poptávce na trhu. Přestože vládne celosvětová krize, nemůžeme si určitě stěžovat na nedostatek práce. A doufáme, že tomu tak bude i nadále. Děkuji za rozhovor Zuzana Soběslavová Rozhovor v příštím vydání bude na téma: Vánoce očima pamětníka. PODĚKOVÁNÍ DOMOVU NA STŘÍBRNÉM VRCHU V neděli se v kunvaldském kostele sv. Jiří konal již VIII. benefiční koncert na opravu omítky kostela. Rádi bychom touto cestou poděkovali obyvatelkám Domova na Stříbrném vrchu za jejich krásná vystoupení, kterými obohatily náš benefiční program. Představil se dramatický kroužek pod vedením Marty Gregušové, pěvecký kroužek pod vedením Adély Rozinkové a taneční kroužek, který ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach pod vedením Gábiny Brůnové a Marty Gregušové předvedl rovněž nápadité vystoupení. Děkujeme za snahu a nadšení, se kterým vystupovali na tomto koncertě i v minulosti na mnoha dalších beneficích v Kunvaldě. Velmi tím pomohli k dokončení omítky kostela sv. Jiří. Za farnost Kunvald J. Flekr Foto: J. Flekr

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Vážení spoluobčané a přátelé města,

Vážení spoluobčané a přátelé města, ROČNÍK 22 ČÍSLO 1 LEDEN 2012 CENA 10,- Kč čtěte uvnitř Přestavba bývalé sýpky zahájena...str. 5 Správa CHKO Orlické hory radí...str. 8-9 Projekt lokálního recyklačního centra odpadů...str. 10 Vodárenství

Více

ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ. v sobotu 17. října 2009

ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ. v sobotu 17. října 2009 ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ ČTĚTE UVNITŘ GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V ROKYTNIC- KÉM KOSTELE str. 3 STŘÍPKY Z NEBESKÉ RYBNÉ str. 4-5 SWING NA KOPCI DOLNÍHO KONCE str. 7 ZPRÁVY Z ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROKYTNICI ROČNÍK 23 ČÍSLO 6 ČERVEN 2013 CENA 10,- čtěte uvnitř Pozvánka na Travesti show v Rokytnici... str. 4 Rozhovor se starostou Rokytnice Petrem Hudouskem... str. 6 Den otevřených dveří v Selce... str. 7 Zeptali

Více

PŘESTAVBA DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU FINIŠUJE

PŘESTAVBA DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU FINIŠUJE ROČNÍK 18 ČÍSLO 11 LISTOPAD 2008 CENA 6,- KČ PŘESTAVBA DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU FINIŠUJE Rok se s rokem sešel a po poločase se blížíme pomalu, ale jistě k pomyslné cílové pásce. Řeč je o přestavbě DOMOVA

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

ROČNÍK 23 ČÍSLO 12 prosinec 2013 cena 10,-

ROČNÍK 23 ČÍSLO 12 prosinec 2013 cena 10,- ROČNÍK 23 ČÍSLO 12 prosinec 2013 cena 10,- Rádi bychom popřáli všem našim čtenářům příjemné prožití času adventního plného těšení, pečení a smíchu. Přejeme vám poklidné a radostné svátky vánoční mezi těmi,

Více

ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI

ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI ROČNÍK 17 ČÍSLO 12 PROSINEC 2007 CENA 6,- KČ ŽALMAN A SPOL V ROKYTNICI Jak už jsme předeslali v říjnovém vydání HK, přijela v pátek 16.11. do Rokytnice koncertovat skupina Pavla Lohonky Žalmana. Přestože

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Velký den všech prvňáčků

Velký den všech prvňáčků ROČNÍK 22 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2012 CENA 10,- Kč čtěte uvnitř Velký den všech prvňáčků Ohlédnutí za Anenskou poutí... str. 5 Wiyrhanea na letních závodech... str. 6 Běh naděje v Neratově... str. 7 Fotbalové soustředění...

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 LISTY 1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 Novoroční přání Tříkrálová sbírka... 1 Zápisy do I. ročníku ZŠ... 1 Krátce z radnice...

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

čtěte uvnitř OTEVŘENÍ SÝPKY MUZEA ORLICKÝCH HOR V ROKYTNICI V O. H. ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 LEDEN 2014 CENA 10,- VII. Rokytnický městský ples

čtěte uvnitř OTEVŘENÍ SÝPKY MUZEA ORLICKÝCH HOR V ROKYTNICI V O. H. ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 LEDEN 2014 CENA 10,- VII. Rokytnický městský ples ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 LEDEN 2014 CENA 10,- OTEVŘENÍ SÝPKY MUZEA ORLICKÝCH HOR V ROKYTNICI V O. H. V sobotu 14. prosince 2013 se v Rokytnici v O. h. slavnostně otevíralo Muzeum Orlických hor. Dalo by se říci,

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 ROČNÍK 17 ČÍSLO 11 LISTOPAD 2007 CENA 6,- KČ OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 Příprava na tenisovou sezónu, což je nezbytná úprava kurtů, byla zahájena již 14.4.2007. Protože zima byla skoupá na větší

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více