ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ"

Transkript

1 ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 LISTOPAD 2009 CENA 10,- KČ ČTĚTE UVNITŘ Rokytnice má už 15 let Myši str. 8 Jak to vidím já str. 10 Okénko doktora Nachlazení str. 11 Pěčínští sokolové opět na Sněžce str. 15 ŽIJEME VE SVOBODNÉ A KRÁSNÉ ZEMI Ani se mi nechce věřit, že už je to dvacet let. Ano, tak dlouho už žijeme ve svobodě. Vzpomínám s dojetím na události listopadu 1989, na to obrovské nadšení, sounáležitost lidí na náměstích, na velikou víru a naději v budoucnost. Ale co teď, po dvaceti letech? Splnila se naše očekávání? Otevřu noviny a čtu: hospodářská krize, korupce na právnické fakultě v Plzni, pád vlády, vzájemné urážky ve sněmovně atd., atd. To nahrává těm, kteří i dnes dokáží říci, že Za komunistů bylo lépe. Ano, výročí sametové revoluce nepřichází zrovna v tom nejšťastnějším období. Ale ruku na srdce, opravdu by chtěl ještě někdo žít v totalitním státě? V izolaci od západní Evropy? Se strachem říci veřejně, co si myslí? S potupným sháněním nedostatkového zboží? S ruskými vojáky na každém kroku? S elektrickým plotem na západní hranici? To snad ne!!! Važme si věcí, které se podařily a zamysleme se nad tím, proč jsme nepostoupili dále. Mám radost z opravených náměstí, odsířených elektráren, čistších řek, z každé dobře vedené prosperující firmy, z volného cestování a svobodné kultury. pokračování na str. 4 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH A LISTOPAD 1989 Život každého člověka prochází mnoha obdobími, která, ať v pozitivním nebo negativním smyslu, více či méně, ovlivňují jeho vývoj a vnímání okolního světa. Toho světa, na kterém jsme se narodili a kde jsme nuceni pobývat po celé své bytí. Jsou vlivy a události, které nikdy nedosáhnou takového významu, aby ovlivnily celé národy, ba i celé generace národů. Pro obyvatele tohoto státu to byly především události započaté 17. listopadu roku Události, které (ať na to dnes má každý názor jakýkoliv) pomohly do propadliště dějin režimu, který dusil lidi po několik desetiletí. Režimu, který v očích mnohých, kdož zažili Pražské jaro 1968 rozdrcené ruskými tanky, byl vnímán jako režim na věčné časy. pokračování na str. 4-5 První rokytnická demonstrace na podporu studentů 24. listopadu 1989

2 ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Kompletní text Usnesení Rady a Zastupitelstva města je uveden na internetových stránkách města nebo k nahlédnutí na Městském úřadu. USNESENÍ RADY MÌSTA Informace z jednání rady města dne zkrácený výpis Provozní řád Oranžové hřiště Rada města schvaluje provozní řád Oranžového hřiště v sídlišti U Nádraží dle předloženého návrhu. Poskytnutí jednorázových dotací z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit Rada města schvaluje poskytnutí dotace z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit na jednorázovou akci ve výši 8.000,- Kč DO- MOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. OREDO s.r.o. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti Rada města bere na vědomí informace spol. OREDO s.r.o. o skončení platnosti smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti k a o snížení dopravního výkonu v Královéhradeckém kraji v dotované dopravě během roku Rada města schvaluje objednání dopravní obslužnosti se sníženou cenou na jeden kilometr jízdy na 12,38 Kč u malého autobusu pro rok Rada města ukládá objednat dopravní obslužnost území dle usnesení. Prezentace Muzea Pevnost Hanička Rada města schvaluje uveřejnění reklamy Muzea Pevnost Hanička v zahraničním časopise Guide Musées 39/45 dle předloženého návrhu. Žádost o umístění atrakcí Anenská pouť p. František Dubský Rada města schvaluje: a) provozovatele pouťových atrakcí Anenské pouti v roce 2010 pana Františka Dubského, Hradec Králové. b) rozšíření prostor pro konání Anenské pouti v roce 2010 ke křižovatce silnice II/319 a místní komunikace k domu s pečovatelskou službou. Stanovisko opatrovníka pohovory s klienty DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rada města bere na vědomí informaci starosty k pohovorům s klienty zařízení DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Regulace Panské Pole Rada města bere na vědomí informaci tajemníka k dalším krokům v souvislosti s výstavbou na Panském Poli. Rada města schvaluje v souladu s usnesením číslo 16/2009/VI ze dne , bodu 7) ZM Rokytnice v Orlických horách předat objednávku firmě Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové k zajištění územního rozhodnutí a stavebních povolení na akci Rodinné domy na Panském Poli v Rokytnici v Orlických horách regulace a infrastruktura. Směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů Rada města schvaluje Směrnici pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů dle předloženého návrhu. Koncert Severáček Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Morávka o uspořádání koncertu vystoupení dětského pěveckého sboru Severáček dne USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA Informace z jednání Zastupitelstva města ze dne a zkrácený výpis. Zpráva o hospodaření města 1-8/2009 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za období 1-8/2009 předloženou vedoucí finančního odboru MěÚ 3) Rozpočtová opatření Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření třetí část pod položkami č. 16 č. 26 podle přiloženého soupisu, který je přílohou zápisu. Zápisy z výboru ZM Zastupitelstvo města bere na vědomí: zápis z Finančního výboru ze dne a zápis z Kontrolního výboru ze dne Zápisy jsou přílohou zápisu. Urbanistická studie na pozemky v lokalitě pod nádražím ČD Zastupitelstvo města bere na vědomí: a) kalkulaci nákladů spojených zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební akci zpracovanou firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové na akci Pod nádražím výstavba 8 RD, obslužná komunikace a inženýrské sítě b) kalkulaci nákladů spojených s realizací stavební akce zpracovanou firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové. Zastupitelstvo města schvaluje: a) zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci Pod nádražím výstavba 8 RD, obslužná komunikace a inženýrské sítě dle předloženého návrhu a rozsahu včetně financování v částce, která bude upřesněna do příštího jednání ZM. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Rokytnice v Orlických horách k jednání a uzavření smlouvy o dílo (objednávky) s firmou Atelier Architektury, Šuda Horský, a.s., Hradec Králové na citované dílo s tím, že z nákladů budou odečteny položky, které zajistí Město samo prostřednictvím referenta Investic MěÚ Rokytnice v Orlických horách a s možností rozložení financování do roku Vyhláška č. 2/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství dle předloženého návrhu. EKOLA České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 4 provoz sběrného dvora odpadů Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s EKOLA České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů dle předloženého návrhu. Informace k projektům Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Centrem evropského projektování a.s. mandátní smlouvu o administraci projektu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo bere na vědomí mandátní smlouvu o výběrovém řízení předloženou Centrem evropského projektování a.s.. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Atelierem architektury, Šuda Horský a.s. smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít s Královéhradeckým krajem smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Adaptace sýpky čp. 174 na muzejní prostor dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o projektu Úpravy parkoviště v Dolním Sídlišti, o projektu Bezbariérový přístup ke zdravotnímu středisku, o projektu Revitalizace parku v Dolním Sídlišti,

3 o projektu Oranžového hřiště, o projektu Rozšíření veřejného osvětlení od ZŠ k sídl. U Nádraží, o projektu Obnova Školní ulice, o projektu Výstavba infrastruktury v lokalitě za ZŠ, o vybudování dobové expozice v objektu lehkého opevnění na Haničce. Vybudování studny, vodovodu, kanalizace a ČOV v k.ú. Horní Rokytnice (Severák) Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s panem Petrem Klikarem Hronov dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků k provedení investiční akce Vybudování studny, vodovodu, kanalizace a ČOV v k.ú. Horní Rokytnice dle předloženého návrhu. Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH města pro rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít dle předloženého návrhu s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů města pro rok 2009, číslo smlouvy RR/2009/025-SDH/ MV/1-2. Informace Domov na Stříbrném vrchu Zastupitelstvo města bere na vědomí informace starosty a radních o koncepci zařízení DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Zastupitelstvo města ukládá svolat k této věci schůzku zastupitelů města se zástupci zřizovatele ústavu, vedení ústavu a odborného zdr. personálu. Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace č. HK/0661/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Hradec Králové na realizaci projektu Sportovní areál pro všechny generace. Smlouva o dílo Regional Development Agency Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou na administraci projektu Sportovní areál pro všechny generace. REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA Jistě si už někteří z nás všimli, že na Sběrném dvoře v Rokytnici v Orlických horách došlo k rekonstrukci některých částí objektu. Na tuto rekonstrukci jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje. Za poskytnutou dotaci došlo k výměně 2ks vrat v zastřešené části Sběrného dvora, zhotovilo se nové oplocení celého objektu a své rekonstrukce se dočkala i elektroinstalace včetně nového rozvaděče po celém objektu. Za finanční podporu Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme. Jana Gärtnerová, stavební úřad OTÁZKA PRO Janu Veselkovou, ředitelku Městské správy bytů v Rokytnici v Orlických horách V příštím roce dojde ke zvýšení nájemného v obecních bytech. Co vás k tomu vede a jaké budou ceny nájemného? Rok 2010 je posledním rokem, kdy je možné přistoupit k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany majitele. Postupnou deregulaci nájemného schválila Poslanecká sněmovna v březnu Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně zveřejňuje základní ceny v Kč/m 2 a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy podle dané lokality a velikosti obce. Zde už je pouze na majiteli, zda přistoupí ke zvýšení nájemného a v jaké výši: Tzn. že cílové nájemné dle sdělení MMR č.180/2009 příl. č. 3 je pro byty: - standart 43,22 - se sníženou kvalitou 38,90 S ohledem na sociální situaci nájemníků a stavem budov v majetku města, nebyla využita možnost zvýšit nájemné na cílovou úroveň. Rada města Rokytnice v O.h. na jednání dne rozhodla zvýšit nájemné o 5-11,1% oproti letošnímu roku. Výjimkou je dům v ul. 5. května čp. 12, kde se nájemné nezvyšovalo a zůstalo na úrovni r Důvodem je havarijní stav budovy, u které se v příštím roce plánuje rozsáhlá rekonstrukce. V tabulce uvádíme ceny nájemného v obecních bytech za m 2 platné od : Rozlišení bytů Kč/m 2 1. máje čp. 34 byt č. 1 a 2 STANDART 29,51 1. máje čp.34 byt č. 3 a 4 snížená kvalita 22,47 Náměstí T.G.Masaryka čp.72 STANDART 32,01 1.máje čp. 217, 218, 219 a 220 STANDART 29,51 Dolní Sídliště čp. 233 a 234 STANDART 29,51 Severák čp. 369 STANDART 28,17 Zvýšení nájemného se netýká bytů na jejichž financování byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a na byty zvláštního určení, jedná se o byty na Dolním Sídlišti čp , čp a pension čp Po ukončení deregulace tzn. k již nebude možné jednostranné navýšení nájmu ze strany majitele, zde bude záležet na dohodě mezi majitelem a nájemníkem. KONZUMACE ALKOHOLU NA VYBRANÝCH MÍSTECH ZAKÁZÁNA Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách přijalo na svém zasedání dne 14. září tohoto roku novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V ní jsou přesně definována místa, na kterých je zakázáno konzumovat alkohol. Cílem má být ochrana veřejného pořádku a dobrých mravů zejména u dětí a mladistvých. Rokytnická vyhláška není žádnou výjimkou, podobná opatření už přijala celá řada měst v ČR včetně například Rychnova nad Kněžnou. Zákaz platí pro všechny autobusové zastávky a prostor železničního nádraží, pít se nesmí také v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení a na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích a v okruhu rovněž 100 metrů od nich. Dále se zákaz týká vyjmenovaných veřejných prostranství jako je úsek ulice 5. května od zámeckého kostela včetně celého náměstí T.G.Masaryka, nám. Jindřicha Šimka až po celou ulici Horskou včetně přilehlých parkovišť; areál zámeckého parku včetně prostoru garáží, komunikace z náměstí ke zdravotnímu středisku, cestu ke kapli sv. Anny a její okolí, celé ulice Školní, Poláčkova a J.V.Sládka a také komunikace kolem koupaliště. V Nebeské Rybné se zákaz týká prostoru mezi bytovkami. Kompletní vymezení míst naleznete v příloze č. 1 vyhlášky, která je k dispozici na nebo na městském úřadě. Existují ale i výjimky. Vztahují se na zahrádky a předzahrádky restauračních zařízení, napít beztrestně se můžete i na Silvestra a Nový rok a také při akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem. Takže nebojte: při Anenské pouti nemusíte být na náměstí na sucho. Pohled na mládež posedávající během roku na lavičkách na náměstí nebo na tržnici s lahví piva či tvrdého alkoholu v ruce by však měl být minulostí. Jednalo by se jednoznačně o porušení této vyhlášky a tím pádem o přestupek podle přestupkového zákona. Policie ČR pak může takové hříšníky pokutovat, případně je odeslat k přestupkovému řízení. -mvk-

4 ŽIJEME VE SVOBODNÉ A KRÁSNÉ ZEMI dokončení ze strany 1 Myslím, že největším problémem dnešní doby je nepoctivost a ztráta obyčejné lidské cti, což vede ke korupci, sobectví a pochybnému podnikání na úkor druhých. Konzumní způsob života, peníze jako hlavní motor našeho konání a závist ničí našeho ducha. Berme hospodářskou krizi jako apel k zastavení a zamyšlení se sami nad sebou. dokončení ze strany 1 Ač se tomu nechce ani věřit, od těchto krásných a hektických dnů uplynulo dlouhých dvacet let. Připomeňme si tedy tytoudálosti rokytnickýma očima. Použijeme materiály z rokytnické kroniky, kde události podrobně popsal přímý účastník listopadových událostí v Rokytnici pan Vlastimil Bureš a svými postřehy vše doplní jeden z prvních organizátorů akcí ve městě, pan Zbyněk Novák. Vystoupení proti režimu se však dají zaregistrovat již na jaře roku 1989 při připomínce dvacátého výročí upálení Jana Palacha, který Máme se opravdu tak špatně? Nemáme málo jenom proto, že soused má více? Přehodnoťme priority našeho života. Važme si svobody. Nechceme snad být jako vězeň propuštěný po mnoha letech. Nejprve se raduje ze svobody, ale když přijdou problémy, nebojuje, ale s nostalgií vzpomíná na jistou práci, postel a jídlo ve věznici. Sametovou revoluci provázelo krédo Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Neberme tato slova jako prázdnou frázi a začněme u sebe. Žijeme ve svobodné a krásné zemi, radujme se. Zbyněk Novák ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH A LISTOPAD 1989 prapor a všude hoří svíčky. Za mladé promluví Ivo Jirout a Martin Helásek. Za studenty pak Vlaďka Procházková, která předala spoluobčanům požadavky studentů. Velmi dojemně vystoupí babička Ivo Jirouta paní Růženka Mlynářová, která mimo jiné prosí mladé, ať si tuto šanci již nenechají vzít. A tak se tímto dnem také v našem malém městečku začaly přepisovat dějiny. Další události nabraly spád takovým tempem a bylo jich tolik, že dále budeme pokračovat den po dni. 25. listopadu: Po shlédnutí téměř milionové demonstrace na Letenské pláni se v 18 hodin koná na rokytnickém náměstí opět shromáždění, kterého se již zúčastní asi 150 lidí. Zde vystoupí předseda MěNV a po něm předseda městské organizace KSČ. Oba obhajují politiku KSČ a státu. Oba však neúspěšně. Jejich řeč je přerušována nesouhlasnými výkřiky, které v některých případech přecházejí Občané přišli, ale jsou váhaví. se v roce 1969 upálil na protest proti okupaci vlasti ruskou armádou. I v Rokytnici jsme toto vše vnímali a podnikli jsme několik akcí. Jednou z nich byla petice za propuštění Václava Havla, který byl uvězněn při akcích na tzv. Palachově týdnu. Tenkrát podepsalo v závodě MTH asi 30 lidí a vzpomínám, že jsem pak osobně petici odvážel do Prahy. podotýká náš průvodce. Dodává ještě, že opozice ani moc nepočítala s tím, že se režim začne hroutit už v listopadu. Připravovala totiž akce na 10. prosince ke Dni lidských práv. Přišlo to však dříve a tak se nelze divit, že se informace o dění v Praze dostávají pomalu a neověřené. Teprve 20. listopadu jde v televizi přenos z Václavského náměstí, kde se sešlo na 200 tisíc lidí. Pan Bureš vše zachytil v kronice takto: To je šok! 200 tisíc lidí na Václaváku: to už nejsou jednotlivci, jak o nich mluví zprávy, to je celá Praha. To už se ukecat nedá, soudruzi. Zbyněk Novák k tomu dodává: My jsme v MTH rokovali již v tuto dobu, ale bylo málo informací a tak jsme alespoň obcházeli rokytnické podniky a vysvětlovali lidem, co se vlastně v té Praze děje. Od 20. do 24. listopadu se pak konají velká shromáždění v krajských a všech větších městech, jedno z nich se také koná v Rychnově n.kn. Zde mimo jiné také za Rokytnici promluví Zbyněk Novák a je zde založeno okresní Občanské fórum. 24. listopadu se také konečně koná první shromáždění v našem městě. Na kašně visí státní Již odhodlaní lidé na demonstraci na OF dne 28. listopadu v osobní invektivy a tak bylo navrženo, aby se příští den uskutečnil v klubu Družba diskusní večer. 26. listopadu: Uskutečňuje se diskusní fórum v Družbě, kde však vystupuje mnoho komunistů, kteří obhajují politiku strany a hlavně také sebe. Je na nich vidět, že nejsou zvyklí poslouchat hlas někoho jiného. Výsledkem všeho je konstatování radnice a KSČ, že by se měly brát v potaz oprávněné požadavky občanů. Ó jaké to zjištění! Po skončení se v kuloárech bouřlivě diskutuje. Padá návrh, aby platformou pro jednání byla Národní fronta. Její předseda však toto odmítá s konstatováním, že je již mrtvá a lidé k ní nemají důvěru. A měl pravdu. 27. listopadu: Tento den probíhá v celé republice generální stávka. Přesně v poledne se rozezvučí sirény a na náměstí se schází kolem 200 lidí. Největší zastoupení má podnik MTH. Přestože v některých provozovnách dostávají zaměstnanci zákaz účasti, je zde i mnoho lidí odtud. pokračování na straně 5

5 dokončení ze strany 4 MTH v tento den naplňuje do slova a do písmene komunistickou poučku o tom, že dělnictvo je nejvíce revoluční. Na ostatních občanech je stále vidět, že nevěří, že toto dění je nezvratné a trvalé. V MTH se začíná připravovat založení městského Občanského fóra. Zbyněk Novák k tomu dodává: O celé věci jsme diskutovali již předem, dokonce si pamatuji, že jsem měl na toto téma několik telefonátů s Prahou, kde již také byla pomalu nastiňována otázka prezidentského kandidáta. 28. listopadu: Tento den svolávají mládežníci shromáždění na náměstí. Tohoto se účastní asi 150 lidí a je zde vyhlášeno založení Občanského fóra ve městě. Dále je zde přečteno provolání OF v Rokytnici, které mimo jiné vyjadřuje podporu představitelů OF při vyjednávání s vládou a uspořádání svobodných voleb. V hlavní části promluví Zbyněk Novák, Vlastimil Bureš a František Grulich, kteří zde apelují na občany, aby se nebáli účasti na akcích neboť tyto nemají bez podpory občanů smysl. Toto provolání se setkává s nadšeným souhlasem všech přítomných, kteří ho také odměňují bouřlivým potleskem. Na sobotu je svoláno shromáždění do klubu Družba, kde se uskuteční volba mluvčích místního Občanského fóra. 2. prosince: V Družbě se koná domluvené shromáždění občanů. Účast je tentokrát veliká, přítomno je asi 260 občanů, z nichž 180 připojilo svoje podpisy pod patnáctibodové prohlášení. Nejprve probíhá volba mluvčích OF, kterými se stávají: Zbyněk Novák (správce zámku) a Vlastimil Bureš (učitel). Poté vystupují zástupci studentů filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pražských výtvarných umělců. Tito informují především o dění v našem hlavním městě. Spontánně se také vybírají peníze na podporu stávkujících studentů. Částka přesahující 2500 korun je okamžitě odeslána. 3. prosince: Je oznámeno složení nové vlády. Jelikož je však složena ze tří čtvrtin z komunistů, rozhodují mluvčí rokytnického OF o svolání občanů na Tady budou občané vyzváni k odmítnutí nově navrhovaného složení vlády. 4. prosince: Na shromáždění u kašny se schází asi 150 lidí. Ti si vyslechnou zprávu Zbyňka Nováka o výsledku sbírky na stávkující studenty. Zpráva je odměněna bouřlivým potleskem. Po vystoupení několika dalších řečníků vyjadřují přítomní nesouhlas s obsazením nové vlády a podporu OF při dalších jednáních. 9. prosince: Vzniká vláda národního porozumění. Jejím předsedou se stává Slovák Marián Čalfa. 10. prosince: Na tento den připadá Den lidských práv, tedy den, který měl být podle opozice zlomový. Zatím však Václav Havel oznamuje zaplněnému Václavskému náměstí složení vlády národního porozumění. V našem městě tento den mrzne jen praští (-12 stupňů), přesto se u kašny schází asi 150 občanů, kteří z úst řečníků vyslechnou připomenutí Dne lidských práv s vírou, že teď budou dodržována též v naší domovině. 14. prosince: Mluvčí OF se účastní jednání na MěNV. Po odstoupení některých poslanců jim je zde nabídnuto jedno místo v radě MěNV. Toto je přijato (je kooptován Vlastimil Bureš), ne již další návrhy, jako jsou obsazení poslaneckých míst, míst v komisích, poskytnutí radnice pro schůzovou činnost a brigádnickou činnost. Naopak je vysloven souhlas s poskytnutím cyklostylu na množení tiskovin a pomoc při přípravě svobodných voleb. K tomu Zbyněk Novák uvádí: Oni soudruzi věděli, že nejsme na toto personálně připraveni a tak se snažili nám vše co nejrychleji předat, aby mohli poté konstatovat, že bez nich to nepůjde. Proto jsme některé body pro začátek odmítli a radnice se doplňovala až později. 18. prosince: Kooptovaný člen rady MěNV Vlastimil Bureš prosazuje na zasedání MěNV zaslání rezoluce vládnímu zmocněnci pro pobyt sovětských vojsk, aby se zasadil o zrušení polní prádelny pod tehdejší ulicí Julia Fučíka. Je konstatováno, že prádelna nesplňuje základní ekologické a technické normy a neúměrným způsobem ztěžuje život občanů v jejím okolí. Rezoluce je schválena a odeslána. Zrušení prádelny však je později nutno dosáhnout protestními akcemi. V této době se ti nejkovanější komunisté stahují ze scény a když je 23. prosince zatčen revolucionář soudruh Štěpán, mnoho jich zahazuje stranické knížky. 28. prosince: Na shromáždění občanů v Družbě padá návrh na odeslání petice na ministerstvo zahraničních věcí o odsunu okupačních vojsk z Rokytnice. Rezoluce má také popsat soužití s těmito vojsky. Po Novém roce skutečně začínají jednání v Praze o odsunu těchto vojsk z celé republiky. Dále se na shromáždění koná sbírka na krvácející Rumunsko. 29. prosince: Alexander Dubček je zvolen předsedou Federálního shromáždění, probíhá výměna poslanců. Tímto přichází zákonodárná moc do rukou opozice a starý režim pomalu padá. 30. prosince: V tento den nejednomyslně zvolen prezidentem republiky bývalý disident Václav Havel! Televize přímo přenáší jeho volbu spolu se slavnostním Te deum z chrámu Svatého Víta. Tímto aktem je završena první důležitá etapa konce totalitního režimu v naší vlasti. Zde náš výčet hektických událostí, kterým je neuvěřitelných dvacet let, končí. Následně se v našem městě po protestních akcích skutečně zrušila ruská prádelna, úspěšně pokračovala jednání o odsunu ruské armády z města, až v roce 1991 k odchodu skutečně došlo. Naše země dospěla ke svobodným volbám, naše městečko se změnilo k nepoznání. Mnoho lidí může namítnout, že vše není jen dobré, jak si tehdy představovali. Mají zajisté pravdu, ale se svobodou, která přináší volnost v cestování a vyjadřování, přichází také oběti, které se zkrátka musí přinést. Nechť je tedy těch několik neskutečných dnů před dvaceti lety světýlkem, které nás povede ve chvílích, kdy se nám nebude dařit nebo nám bude úzko. S použitím kroniky města a vzpomínek Zbyňka Nováka zpracoval: zm. Autorem fotografií je Vladimír Hudousek ml. Knihovna v Rokytnici ZAJÍMAVÉ NOVINKY NA LISTOPAD 2009 Pro dospělé: Detektivky: Smrt v reality show: Fieber, M. Dvojče: Gerritsen, T. Zahrada kostí: Gerritsen, T. Naučná literatura: Tajemství vesmíru: Garlick, M. A. Tajemství Země: Coenraads, R. R. Tiskoví magnáti Voskovec a Werich: Cinger, F. Rampušák vypravuje aneb příběhy mužů a hor: Lukášek, J. Ostatní beletrie: Zástavy srdce: Vokolek, V. Moje zpově a jiné povídky: Hašek, J. Bubáci pro všední den: Michal, K. Pomoc pro Erlictál: Neugebauer, R. Na Modrou stranu, pašeráci!: Špinler, A. Cesta byla dobrá, místy špatná: Vágner, O. Pro mládež: Stmívání: Meyerová, S. Nový měsíc: Meyerová, S. Zatmění: Meyerová, S. Rozbřesk: Meyerová, S. Šíleně divocí andílci Líbat anděly je nebezpečné: Brezina, T. Pro děti: Korunka princezny Kačenky: Lukášek, J. Ze světa pověstí: Frýzek, J. Minimax a mravenec: Dvořák, J. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Nečekejte na Ježíška a přijďte si dárek koupit sami na naši PŘEDVÁNOČNÍ BURZU KNIH každé úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin v prostorách knihovny - Dům služeb, 1. patro

6 NÁŠ ROZHOVOR ROZHOVOR S PANÍ JANOU DOSTÁLOVOU, VEDOUCÍ ROKYTNICKÉ PROVOZOVNY SNĚŽKY V budově bývalého okresního soudu na náměstí v Rokytnici v Orlických horách sídlí od roku 1951 pobočka v.d. Sněžka Náchod. Ve dvoupatrové budově s přistavěným křídlem ve dvoře se vyráběly tašky, kabelky, dámské a pánské peněženky a podobné galanterní zboží. V roce 1993 se počalo s výrobou šitých dílů pro automobilový průmysl v Hradci Králové a Náchodě. O něco později tomu bylo i zde v Rokytnici. Oslovili jsme vedoucí pobočky paní Janu Dostálovou, abychom se o chodu tohoto podniku dozvěděli něco více. Vedoucí Sněžky Jana Dostálová ukazuje sklad výrobků. Foto: Zuzana Soběslavová Paní Dostálová, již 7,5 roku se zde vyrábí zadní opěrky do automobilů. Mohla byste čtenářům Horského kurýra popsat, v čem výroba těchto opěrek spočívá? Provozovna v Rokytnici je zaměřena pouze na šití a expedici opěrek. Na jaře 2002 se také v Rokytnici vzhledem k celosvětové krizi po 11. září 2001 změnil výrobní program. Zpočátku po dobu cca 3 měsíců běžela souběžně výroba jak kabelek, tak i opěrek. Od léta 2002 však došlo k ukončení výroby kabelek a tedy i úplné změně ve výrobním programu. Šičky, které byly do té doby zvyklé šít výrobky z kůže nebo koženky, se musely naučit pracovat s jiným materiálem. Opěrky, které šijeme v naší provozovně jsou z látky, na které je nalepený molitan. A jak to v naší provozovně funguje? Z Hradce Králové a Náchoda nám každý den dováží firemní auto polotovary a obalový materiál. Na vstupní kontrole se musí zkontrolovat dle dané četnosti výseky, materiál se dále překládá na regály a vozíky. Pak se tyto díly expedují na šicí dílnu, kde je šičky sešijí. Následuje proces výstupní kontroly, obracení a balení. Opěrky pracovnice výstupní kontroly zkontrolují, otočí z rubu na líc, vytvarují na kouli a zabalí do bedny. Hotové opěrky se vyskladňují podle plánů nakládek do skladu v Hradci Králové. Odtud se tyto výrobky expedují do dalšího závodu, ve kterém jsou opěrky vypěněny a putují k výrobcům automobilů. Práce v tomto odvětví je poměrně náročná na přesnost, šijeme např. v toleranci +/- 0,5 mm. Kvalita výrobků je sledována v průběhu celé výroby. VD Sněžka má od roku 2004 certifikát kvality ISO/ TS 16949:2002, který byl opětovně potvrzen v roce Pro jakého automobilového výrobce jsou vaše výrobky určeny? V současné době se šijí opěrky do Fordu, v předchozích letech to bylo také do Peugeotu. Výroba v Rokytnici je zaměřena spíše na velkoobjemové typy opěrek. Šijeme poměrně velké množství (cca 5000 ks/den) v různých barevných variantách. Poptávka po našich opěrkách je v současnosti vysoká. S opěrkami ušitými ve VD Sněžka se můžeme setkat v automobilech známých značek, jako je například Audi, Škoda, Opel, Volvo, Kia, Mercedes, BMW, Toyota, Renault, Peugeot, Ford, Volkswagen a Land-Rover. Dočetla jsem se, že celkem má Sněžka přes sedm stovek zaměstnanců. Kolik jich zaměstnává rokytnická pobočka? V Rokytnici máme dva muže - topiče manipulanty a 33 žen. Kabelku ušitou v Rokytnici už si nikdy nekoupíme? Kabelkám v Rokytnici pravděpodobně již odzvonilo. S těmito výrobky se můžeme setkat jen ve vývojové dílně v Třebechovicích pod Orebem. Je pravda, že šití kabelek bylo určitě pro šičky pestřejší. Šilo se více druhů kabelek různých typů, materiálů a barevností. Měnily se módní trendy. Ale jak se říká, změna je život. Ze své zkušenosti mohu říci, že v období šití kabelek jsem si více všímala, jaké mají ženy kabelky. Teď si zase pro změnu prohlížím opěrky v autech. Z Vašeho vyprávění vyplývá, že si podnik vede dobře a nemůže si stěžovat na nedostatek zakázek. Vše záleží na poptávce na trhu. Přestože vládne celosvětová krize, nemůžeme si určitě stěžovat na nedostatek práce. A doufáme, že tomu tak bude i nadále. Děkuji za rozhovor Zuzana Soběslavová Rozhovor v příštím vydání bude na téma: Vánoce očima pamětníka. PODĚKOVÁNÍ DOMOVU NA STŘÍBRNÉM VRCHU V neděli se v kunvaldském kostele sv. Jiří konal již VIII. benefiční koncert na opravu omítky kostela. Rádi bychom touto cestou poděkovali obyvatelkám Domova na Stříbrném vrchu za jejich krásná vystoupení, kterými obohatily náš benefiční program. Představil se dramatický kroužek pod vedením Marty Gregušové, pěvecký kroužek pod vedením Adély Rozinkové a taneční kroužek, který ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach pod vedením Gábiny Brůnové a Marty Gregušové předvedl rovněž nápadité vystoupení. Děkujeme za snahu a nadšení, se kterým vystupovali na tomto koncertě i v minulosti na mnoha dalších beneficích v Kunvaldě. Velmi tím pomohli k dokončení omítky kostela sv. Jiří. Za farnost Kunvald J. Flekr Foto: J. Flekr

7 RAMPUŠÁK TO ASI PŘEHNAL BARTOŠOVICE - Jen jsme se rozloučili s létem, je tady regulérní zima. Zatímco obvykle touto dobou padá listí, letos padal sníh a stromy. Listí naopak na stromech pevně drží, takže vlhký sníh na nich usazený působí velké problémy. V Bartošovicích předala Kačenka vládu Rampušákovi na Loučení s létem se vší parádou. Rampušák přijel na lyžích k velkému překvapení všech a k radosti dětí. Vskutku krásná Kačenka mu předala vládu nad krajem s přáním, aby vládl stejně dobře, jako ona. A mohl začít Kačenka a Rampušák. program pro děti i dospělé. Děti se náležitě vydováděly na trampolíně, houpačkách a byly pro ně připraveny různé soutěžně hravé disciplíny. Nechybělo ani občerstvení různého druhu, a tradiční fotbal Ženatí versus Svobodní. A večer se tancovalo, a to až do ranních hodin. Hrál Mirek Toman se svou dcerou, pořádala Obec Bartošovice, hasiči a dobrovolníci. Petr Zámečník Co je to HBBP? BARTOŠOVICE - Zmíněná zkratka je pracovní název pro rekonstrukci regulace potoka Bartošovický. Znamená Hrazení bystřiny Bartošovický potok. Tato akce se konala v katastru Bartošovic na třech úsecích po celé léto a právě úspěšně skončila vyčištěním rybníka. Regulace potoka, prováděná začátkem 80. let 20. stol. již vzala za své, následkem čehož voda působila velké problémy a škody na majetku. Tak po dlouhé době bylo přistoupeno k rekonstrukci. Voda potoka byla odvedena rourami mimo staveniště (jakýsi obchvat), aby práce mohly probíhat relativně na suchu. Ovšem jen relativně, kromě občasného deště živily koryto potoka četné prameny, vyvěrající kolem domu na snímku. Většina materiálu musela být pro nepřístupný terén manipulována ručně, takže zedníkům prošly rukama tuny žulových kvádrů. Správce potoka jsou Lesy České republiky, stavbu prováděla firma Svoboda, úsek u čp. 51 firma Zednictví Packo. (Podrobněji příště) Petr Zámečník Bartošovice čp. 51. Vodou podemílaný dům je teď poddolovaný. Foto: Petr Zámečník. Sdružení Neratov, o.s. Chráněné dílny Kopeček srdečně zvou na tradiční vánoční řemeslný jarmark v Bartošovicích v Orl.h od do hod. UKÁZKY TRADIČNÍCH ŘEMESEL Keramika, zpracování vlny, brašnář, kovář, vánoční ozdoby a vazby, prodej medoviny, dárků, vánočních stromků, perníčků. Občerstvení zajištěno. V rámci jarmarku představí své výrobky držitelé certifi kátu Orlické hory originální produkt. III. Adventní koncert se bude konat 12. prosince 2009 v kostele v Bartošovicích v Orl.h. od 14 hod. Informace na tel.: , kopecek.neratov.cz KONCERT SEVERÁČKU V ROKYTNICKÉM KOSTELE Velký potlesk a květiny byly jen skrovným poděkováním za zážitek, který si posluchači odnášeli z již tradičního Svatováclavského koncertu z kostela Nejsvětější Trojice v Rokytnici. Otevřenými vraty vyšli zpěváčci libereckého dětského sboru Severáčku se sbormistryní Silvií Pálkovou, rozestavěli se po obou stranách průchodu, a za zpěvu známé písně Černé oči, jděte spát se loučili s účastníky koncertu, kteří se pomalu odebírali do svých domovů. Text a foto Alena Mohrová DOBŘE ODVÁDĚNÁ PRÁCE Fotografie nás zavádí na městský hřbitov v Rokytnici v Orl.h., jejímž údržbářem je již několikátým rokem pan Josef Chadima. Za práci při údržbě hřbitova a urnového háje patří panu Chadimovi velký dík. Foto: Alena Mohrová

8 ROKYTNICE MÁ UŽ 15 LET MYŠI Běžné myši jen těžko oslaví 15. narozeniny. Ale ty naše rokytnické nepatří mezi obyčejné myši, a tak je oslavily. Možná proto, že jsou horské, tak jim nechybí vytrvalost. Že stále nevíte, o co jde? Horské myši jsou rokytnický taneční soubor a v neděli 27. září si připomněly 15. výročí od svého založení. Však ho s nimi také přišlo oslavit více než 400 jejich příznivců, kteří zcela zaplnili sál rokytnického Klubu a shlédli více než dvouhodinovou vzpomínkovou taneční show. A že se bylo opravdu na co dívat! Od prvních tanečních krůčků těch nejmenších z přípravky až po skvělá, téměř profesionální vystoupení nejstarších tanečníků ze skupiny D. Úspěšný soubor na republikové úrovni Za 15 let svého působení jsou Horské myši pravidelnými účastníky nejen regionálních pohárových soutěží, kde zaujímají přední místa, ale často i soutěží vrcholných v celostátním rozsahu. Nejvíc si ceníme úspěchu na Mistrovství republiky ve streetových formacích v roce 2005, kde si myšáci vytancovali 3. místo se skladbou Tréninkový plán a 4. místa v celostátní soutěži se skladbou Tornádo, říká vedoucí, trenérka a zakladatelka Horských myší Pavla Macáková. Další z úspěšných skladeb byl Crazy movement skupiny C, In the street skupiny D, nezapomenutelní Bezdomovci nebo taneční show Piráti. Ta si vysloužila cenu za choreografii v pohárové soutěži v Králíkách, tak mi hodně přirostla k srdci, dodává Pavla. To jsou vyjmenované jenom ty opravdu nejúspěšnější, což neznamená, že ostatní skladby nebyly a nejsou významné. Všechny jsou jedinečné, neboť jejich tvorba a nácvik znamená vždy hodiny a hodiny dřiny, ale i úžasných zážitků, kdy skladba spatřuje světlo světa někdy rychle, lehce a radostně, jindy pomalu a pracně. Za těch 15 let vzniklo více než 100 vlastních skladeb a tanečních choreografíí, jejichž autorkou je převážně sama Pavla. V nejstarší taneční skupině D, která se věnuje streetovým tancům, vznikají skladby pod vedením a v choreografii Veroniky Kánské. S některými tanečními variacemi přijdou i sami tanečníci. Na začátku byla Léčivá flétna Oficiálnímu vzniku Horských myší předcházelo dvouleté působení malých hudebníků v programu Léčivá flétna, ke kterému se postupně přidávaly i jednoduché tanečky. Ty se po čase odloučily a vznikly jako samostatná zájmová aktivita právě před 15 lety. Za tu dobu prošly souborem desítky dětí. Vždyť jen při vlastním slavnostním nedělním vystoupení se na jevišti objevilo na 6 desítek tanečníků! Z původní skupiny tak postupem času vznikla 4 taneční oddělení A, B, C, D. Na plesech i v televizi Kromě účasti na soutěžích bývá soubor zván také k plesovým předtančením nebo účinkuje při nejrůznějších slavnostech jako součást kulturního programu. Samostatnou kapitolu tvoří velká zábavná taneční představení s hereckými vstupy, která jsou určena nejen široké veřejnosti, ale zejména žákům okolních základních škol. S nástupem těchto show do repertoáru začala velká spolupráce s divadelním souborem Temno z Týniště nad Orlicí, jehož členové pravidelně v představeních účinkují. Z těchto show vzpomeňme pohádkové příběhy inspirované Mrazíkem, Sněhurkou a sedmi trpaslíky, Harrym Potterem, Piráty z Karibiku nebo poslední lehce horrorové téma Upíři. V loňském roce projevilo zájem o činnost Horských myší brněnské studio České televize a v režii E. Sokolovského představilo soubor v TV pořadu Věříš si? 15 let práce završila velkolepá taneční show Ale z minulosti souboru zpět k nedělní oslavě, která probíhala ve vzpomínkovém duchu. Vystoupení Horských myší představilo to nejlepší, co za Vystoupení skupiny D s tancem In the street. Foto: M. Rozsíval 15 let vzniklo. Program měl dvě části. V té první si diváci mohli v krátkých ukázkách připomenout výše zmíněnou show Piráti, taneční přípravka předvedla skladbu Strejček Nimra, Déčka zavzpomínala na Bezdomovce a In the street, Céčka na Crazy, obě skupiny pak společně zatančily Mrazíka. Na této téměř 7 let staré skladbě bylo zábavné, že si protagonisté oblékli původní kostýmy, takže Ivánkovi a jeho kamarádům končily taktak dopnuté kalhoty pod koleny a rubášky praskaly ve švech, sbor děvušek natáhl šatečky jen na ramena, zbytek si musely doobléknout z kostýmů v současných velikostech. Druhou část večera zahájily ukázky ze show Upíři a pak se střídavě představila taneční oddělení B, C, D v jednotlivých skladbách: Tak se koukej mami, Pouťovka, Čokomix, Flinstounovi a Comeback s freestylem. Jednotlivá vystoupení byla v krátkých vstupech prokládána videoprojekcí archivních záběrů z nejrůznějších soutěží a představení. Na závěr večera dvojice Paulo a Paula v růžových kostýmech a dlouhovlasých parukách předvedla výstup Duo. Nebyl to nikdo jiný než trenérka Pavla Macáková se svým asistentem Pavlem Koukolem. A pak už velký potlesk a děkování všem, kteří rozsáhlé vystoupení a úžasnou podívanou připravili. Poděkování všem, kdo pomohli a podpořili Komu by ráda poděkovala sama vedoucí souboru? Tanečníkům současným i bývalým, kteří přišli oslavu podpořit, všem mým asistentům a pomocníkům, zejména Míle, Pavlovi a Lence, zvukařům Honzovi a Adéle, Maikovi, který se staral o videoprojekci, Michalovi za osvětlení a členům týnišťského divadelního souboru Temno za spolupráci a vtipné divadelní vstupy. Poděkování patří také Městu Rokytnice v O.h. za finanční podporu a panu Antonínu Grundovi za přípravu sálu v Klubu. Je třeba poděkovat všem, kteří se v průběhu 15 let jakkoliv podíleli na spolupráci s tanečním souborem. Bylo jich tolik, že je nelze ani vyjmenovat, ale snad si toto díky najde všechny, kteří kdy byli jakkoliv Horským myším nápomocni. Velké díky patří rodičům, že své děti podporují v tancování trpělivostí, financemi a výrobou či dotvářením kostýmů, a rokytnické Základní škole za poskytování dobrých podmínek pro činnost souboru. pokračování na straně 9

9 pokračování ze strany 8 Pokud se někdo ve výčtu díků nenašel, promiňte, není úmysl na nikoho zapomenout. Za celé roky získaly Horské myši velkou řadu příznivců a jim všem je třeba poděkovat. Bez Pavly Macákové by Horské myši nebyly A já ještě na závěr dodám, že největší díky patří člověku, bez jehož nadšení a vytrvalosti by Horské myši nebyly to, co jsou - zakladatelce, vedoucí, trenérce a choreografce v jedné osobě, Pavle Macákové. Houževnatost, s jakou soubor vede, je obdivuhodná. Desítkám dětí poskytla smysl a náplň volného času. Práce v kolektivu je nejen naučila tančit a soutěžit, užívat si vítězství a přijímat porážku, Zdravíme všechny naše věrné čtenáře. První měsíc už je za námi, stejně jako mnoho plánovaných akcí. Jednou z akcí, které jsme se zúčastnili bylo OTVÍRÁ- NÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ. Pro pana starostu si děti připravily malé překvapení, dostal od nás krásnou maketu činky, která, musíme podotknout, byla zhotovena na míru. Dárek jsme společně předali a asistovali jsme u slavnostního přestřižení stuhy. Pak už si jen děti užívaly nového hřiště, které nám všem udělalo radost a za děti za něho moc děkujeme. Další úspěšnou akcí byla dětmi oblíbená DRAKIÁ- DA. Do všech tříd se přihnal obrovský drak a odnesl dětem všechny dobroty a sladkosti!!!! To si teda troufal!!!! Jenomže to ještě nevěděl, že to děti nenechají jen tak a vydají se ho hledat. A protože drak nebyl tak chytrý, jako jsou naše děti, zanechal po sobě stopy, které děti dovedly až k cíli, kde na ně čekala bohatá odměna. Jak by taky ne, celou dlouhou cestu dokázaly i plnit záludné úkoly, Ivánek z vystoupení Mrazík. ale odnášejí si i řadu zážitků a zkušeností ze společných tréninků a soustředění, poznávají kus naší země při cestách za Září je za námi a my se náramně bavili!!! které na ně číhaly na každém kroku (viz fotografie). Na konec si každý vzal svého malovaného dráčka a nechal ho pohupovat ve větru. Počasí nám přálo a celá akce se povedla. A dokud tomu tak bylo, využili jsme možnosti a navázali tak na další akci, která je součástí našeho nového projektu Od semínka po jablíčko. Takže už určitě tušíte, kam jsme tentokrát zamířili...správně, do Ovocného sadu!!! Děti si tam nasbíraly plný vozík jablíček a ve školce jsme si z nich společně udělali křížaly a jiné pochoutky...moooooc dobré k nám do školky přijelo Foto: M. Rozsíval tancem a setkávají se s pojmy, jako je kolegialita, tolerance a kamarádství. A to není málo. Šárka Rozsívalová naše oblíbené divadlo Úsměv a zahrálo nám pohádku Tři prasátka. Vystoupení bylo velice povedené a přineslo úsměvy na tvářích dětí i učitelek. A že nevíte, jak se jmenují ta tři prasátka? Zeptejte se doma dětí, oni vám to určitě prozradí. Příště vám napíšeme, jak jsme hledali Světýlko princezny Kačenky. Všichni si přejeme, aby se počasí umoudřilo a dopřálo nám ještě trochu podzimu a barviček. Mějte se všichni krásně a zase za měsíc!!! Text a foto B.Dostálová SVAČÍ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE? A VÍTE CO? První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol Z důvodu nepříznivého počasí přesunuli pořadatelé 17. ročník Hubertovy jízdy v Rokytnici v Orlických horách na sobotu 7. listopadu 2009

10 ZEPTALI JSME SE LETNÍ SEZÓNA NA HANIČCE SKONČILA Správci pevnosti Hanička panu Minářovi jsme položili několik otázek ohledně provozu pevnosti. Jaká byla letní sezóna na Haničce? Ačkoliv ještě sezóna 2009 neskončila, lze již dnes říci, že odpovídala té loňské a reálná návštěvnost se bude pohybovat zase kolem platících návštěvníků. Jejich skladba se letos změnila a výrazně ubylo školních výprav v květnu a červnu, což je jednoznačně přičítáno úsporám. Bylo mi to potvrzeno i řadou pedagogů, kteří jezdí se svými školními ročníky víceméně pravidelně. Další věc, která se ukázala o hlavních prázdninových měsících, byla ta, že se návštěvníci výrazně častěji informují na našich webových stránkách o kapacitě na jednotlivé vstupní časy a v hojné míře si rezervují místa, protože se velmi často o prázdninách stává, že vstupy na prohlídky, převážně přes poledne, jsou beznadějně kapacitně vyprodány. Shledávám v tom výrazně kladný posun a ve finále samozřejmě lepší rozložení návštěvníků a využití muzea. V letošní sezóně jsme též vyzkoušeli provoz zvláštní autobusové linky na trase parkoviště Panské Pole Hanička. Tato věc byla koncipována jako nezisková a ve velké míře doplňující celý segment naší činnosti. Za dva prázdninové měsíce a tři zkušební soboty v červnu využilo tuto službu jedním nebo druhým směrem návštěvníků. Pro příští rok proto uvažujeme o pokračování této služby. Zlepšení stavu na vlastním parkovišti je ve fázi přípravy na realizaci některých doplňkových služeb. Na zkoušku se v pokladně muzea prodávaly nápoje a minimální sortiment dalšího potravinářského zboží. Zájem o tuto věc byl také překvapivý. Znamená to, že budeme v této věci pokračovat JAK TO VIDÍM JÁ Tak vážení a milí, po měsíci, kdy se v našem městečku nic tak zajímavého nestalo (proto můj pohled z okna v minulém vydání chyběl), jsem tu opět já, váš psí přítel Ben, abych se zamyslel nad děním, které vás jistě trápí a zajímá. Ještě než se rozhovořím o tom, co vám chci dnes sdělit, přijměte ode mne velkou omluvu za to, že jste zde mé povídání minulý měsíc nenašli. Slibuji proto, že se něco podobného již nebude opakovat, protože z reakcí vás lidiček jsem jednoznačně poznal, že vám mé postřehy a povídání minule chyběly. Dnes bych se chtěl rozhovořit o úkazu, který, byť žijeme v horách, není až tak častý a obvyklý. Tím úkazem je sněhová kalamita, která se na naše městečko snesla v polovině měsíce. Poslouchal jsem ze svého okna pamětníky, kteří zde žijí mnoho let a ti nic takového v tomto ročním období nepamatují. Vždyť způsobila tolik poruch, ať už to bylo na rozvodu elektrického vedení, zrušení vlakových a autobusových spojů, popadané stromy, poničená auta pod nimi. To je jen malý výčet toho, co se zde v uvedenou dobu dělo. Bylo mi vás lidiček (a také nás zvířat) veskrze líto, protože jsem zjistil, že se i nadále. Samostatně jsem ze soukromých prostředků pořídil webovou kameru, která díky vstřícnosti firmy TH SOFT přivádí na muzeum oči i těch, kteří by tam možná ani nezabloudili. Jaké nabízíte propagační materiály? V letošní sezóně jsme zavedli do nabídky prodeje další drobnosti pro návštěvníky, jako jsou ražené medaile Pamětník, kterých se prodalo tolik, že to překvapilo i výrobce. Dále potom turistické vizitky. Další obměnou byla sada nových pohlednic s tématikou muzea, které nahradily ty původní. Připravujeme k tisku a vydání jednoduchou skládačku Průvodce po opevnění na Rokytnicku. Nově bude také vydána knížka jako malý průvodce muzeem a historií vlastní tvrze. Plánů je dost, a tak bude záležet na tom, co dokáži fyzicky zvládnout a následně samozřejmě i zafinancovat. Připravujete pro návštěvníky Haničky na příští rok nějaké novinky? Novinky na příští sezónu jistě budou, ale něco si také necháme pod pokličkou až před vlastní sezónu. Zcela jistě se na přístupové trase od parkoviště objeví nové vícejazyčné orientační tabule, které jsou již vyrobeny a nyní se připravuje jejich osazení. Stejně tak dozná změnu vstupní expozice, do níž se dostanou další modely objektů, které jsou chloubou našeho muzea a jsou převážně zapůjčeny od jejich výrobců. A na závěr bych chtěl všem čtenářům říci, že přes zimu se ani muzeum, natož pak vedoucí muzea neukládají k zimnímu spánku a po předchozí domluvě lze náš objekt pořád navštívit. Alma V příštím vydání Horského kurýra se zeptáme, jak se žije v novém Domově na Stříbrném vrchu. dnes bez elektřiny nikdo pomalu ani nenajíme, natož abychom ve večerních hodinách mohli vykonávat své nejdůležitější hygienické potřeby. A tak musím zkonstatovat, že si s námi všemi příroda zase jednou pořádně pohrála a pěkně nás vyděsila. U mě to bylo ještě horší, protože když jsem jedno ráno spatřil před svým oknem spadlý úplně nově instalovaný sněžák z naší střechy, chtě nechtě jsem si musel něco pomyslet o řemeslném fortelu dělníků, kteří náš dům loňskou zimu opravovali. Ještě jedna věc mě zaujala. Tou je postavení nového nástupiště na zdejším nádraží. Je to dílo, které bylo provedené ve velké rychlosti a doufám, že také ve vysoké kvalitě. Jedno je ale jisté. Vybudováním tohoto nástupiště vzniklo pěkné propojení autobusového a vlakového nádraží. Jak jste si jistě všimli, začaly se nám dny rychle krátit, také čas se vrátil do své astronomické podoby a tak nastaly ztížené podmínky pro mé pozorování dění z mého okna. Udělám však vše pro to, abych i v těchto podmínkách pro vás nasbíral co nejvíce postřehů a příště se o ně s vámi rád podělil. Váš Ben zm VESELÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Veselé odpoledne pro seniory - ve čtvrtek dne od hodin ve školní jídelně ZŠ Rokytnice v Orl.h. - vystoupení mažoretek v aule ZŠ, hudba k poslechu i k tanci

11 KOŘENÍ A BYLINKY RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI Kostival Lékařský - Symphytum Officinale Kostival patří mezi nepostradatelné a nejlepší bylinky, které příroda poskytuje. Roste na mokrých loukách, ve vlhkých příkopech, podél potoků a na mezích polí. Najdeme jej na rumištích i při plotech, kde kvete celé léto. Listy jsou velmi drsné a špičatě zakončené, kořen je tmavohnědý až černý, uvnitř bílý až žlutavý, tlustý jako palec, na řezu je velmi slizký, takřka mazlavý a mastný. Kořen hloubíme na jaře a na podzim, nejlépe rycími vidlemi, kdy je v něm léčivá síla. Jak již název napovídá, kostival je nejlepší přírodní prostředek na nemocné kosti, přičemž se používá zevně. Dobře pomáhá při vyvrtnutí, zánětech kostí a vaziva, krevních podlitinách, příznivě ovlivňuje scelování kostí. Teplé obklady z kaše pomáhají i při bércových vředech, při revmatickém zduření svalů, dnavých uzlinách, nádorech, bolestech šíje, bolestivých pahýlech po amputaci, ba dokonce i při zánětu okostice. Výborná je i tinktura z kostivalu. Obklady z tinktury je možné s nejlepším úspěchem použít při vnějších ranách, při poraněních všeho druhu, například pohmožděninách, výronech krve a zlomeninách. Listy kostivalu se nepoužívají pouze na obklady, ale i jako přísada pro celkovou koupel, při revmatických bolestech, dně, bolestech kloubů, poruchách prokrvení a poškozených ploténkách. Kostival obsahuje proteiny a látku alantoin, která podporuje růst a dělení buněk. Tím vyvolává scelování kostí a tvorbu maziva při vysychání kostí. Z toho vychází i latinské pojmenování kostivalu symphyó, což v překladu znamená spojuji. Listy kostivalu macerované ve vodě mohou úspěšně použít zahrádkáři jako výborné hnojivo na rajčata. Kašovité obklady: Dobře usušené kořeny pomeleme na moučku. V šálku vřelé vody, do které jsme přidali několik kapek jedlého oleje, rychle smícháme na kaši, natřeme na plátěný hadřík, teplé položíme na nemocné místo a zabalíme. Obklady z čerstvých listů: Listy omyjeme a na desce válečkem na nudle rozválíme, potom položíme na příslušné místo a zavážeme. Listy můžeme i předem zahřát. Tinktura z kořene: Kořeny kostivalu dobře omyjeme kartáčkem a nadrobno nakrájíme. Volně jimi naplníme láhev až po hrdlo, zalejeme režnou nebo jinou ovocnou pálenkou a postavíme na 14 dní na slunko nebo blízko kamen. Kořeny musí být v pálence ponořené. Mast z kostivalu: 4 až 6 čerstvých, dobře umytých kořenů jemně posekáme a krátce upražíme ve 250 g čistého vepřového sádla (nejlépe střevního), přes noc necháme stát. Druhý den ohřejeme, scedíme přes plátno a zbytek vylisujeme. Naplníme malé čisté, nejlépe skleněné nádobky a uložíme označené do chladna a temna. Mast z kostivalu můžeme použít místo obkladu z kaše. Mast je nepostradatelná při léčení ran lidí i zvířat. Prastarý rodinný recept: Na všechny pohmožděniny, výrony, oteklé klouby. Čerstvý kořen kostivalu dobře omyjeme kartáčkem a nastrouháme na jemném struhadle. Vytvoříme placičku a přiložíme na bolavé místo (kdo má citlivou pokožku potřít nejprve sádlem). Potom překryjeme plátnem (kapesníkem), kouskem mikrotenu, a celé zabalíme šátkem a to nejlépe na noc. Osvědčilo se i volné převázání obvazem, aby zábal na noc nespadl. Velmi účinné. AlMa ORION Sdružení rodin s dětmi s handicapem Posláním Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION je integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti, posílení rodinné péče o tyto děti a maximální možná podpora rodinám s handicapovanými dětmi, aby mohly žít běžný život jako jejich vrstevníci, navštěvovat školu, aktivně trávit svůj volný čas, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou bez obtíží využívat. Občanské sdružení sídlí v Rychnově n.kn. v bývalé budově České pojišťovny. Další informace o činnosti občanského sdružení naleznete na stránkách OS ORION Vás zve na COUNTRY BÁL od 20 hod. Sporthotel Weldis Dlouhá Ves, Rychnov n.kn. Hraje skupina KALUMET. Předprodej vstupenek: Centrum ORION, Panská 1493, Rychnov n.kn. tel: , OKÉNKO DOKTORA NACHLAZENÍ Obzvláště v tomto podzimním období, kdy kolísají teploty, bývají časté mlhy, prší a fouká vítr, může člověk snadno prochladnout. Příznaky každý jistě dobře zná: kýchání, rýma, bolesti hlavy, krku, kašel, zvýšená teplota. Častěji bývají nachlazené děti, které nemají ještě zcela vyvinutý imunitní systém. Jak se při nachlazení zachovat? Hned při prvních příznacích akutního stavu je třeba včas ulehnout či zůstat v klidu, pít dostatek tekutin, zajistit dostatečný spánek, často větrat. Dobré je zvýšit dávky vitamínu C. V případě, že problémy neustoupí po 3-5 dnech či dochází ke komplikacím, navštivte lékaře. Zvláště když jsou teploty vysoké nebo kolísají. Varovat by vás měl i dlouhodobý kašel s bolestmi na hrudi a dušností. Také vykašlávání hlenu zabarveného do žluta či zelena, bolesti hlavy, zhoršující se únava, nechutenství až zvracení a průjem delší než čtyři až pět dní. Horečku však není dobré předčasně snižovat. Jde o obranný systém organismu. Antibiotika jsou u jinak zdravých lidí kontraindikována. Nepůsobí proti virům. Existuje prevence? Prevence nachlazení spočívá především v posilování celkové obranyschopnosti otužováním, volbou vhodného oblečení, zdravou výživou bohatou na ovoce a zeleninu, případně podáváním vitamínů. Pokud jsme nakažení nebo se nacházíme v okolí nemocného, snažíme se, aby se infekce nerozšiřovala. Je třeba dodržovat dostatečnou hygienu, důležité je časté mytí rukou a používání papírových kapesníků. Celoročně posilujeme své tělo pobytem na čerstvém vzduchu, dbáme na dostatečnou vlhkost vzduchu v prostorách, kde se pohybujeme. V období zvýšeného výskytu onemocnění z nachlazení se pokud možno vyhýbáme větším seskupením lidí (hromadná doprava, čekárny, zastávky autobusů, divadla ). Za praktické rady děkujeme MUDr. Zdeňce Bořkové ZS

12 KŘÍŽOVKA O CENY Redakce Horského kurýra vyhlásila křížovkářskou soutěž. Vyluštěte křížovku, řešení zašlete poštou nebo odevzdejte v zalepené obálce v Městském informačním středisku v Rokytnici v Orlických horách vždy do 20. v měsíci. Všechny správné odpovědi budou slosovány. Výherce získá 100,- Kč a bude uveřejněn v příštím čísle. Do obálky nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení a adresu.!žamberská PAHORKATINA 7.díl Dalším známým kopcem o nadmořské výšce 538 m.n.m. je... (tajenka doplňovačky). Nachází se 2 km západně od Písečné. DOPLŇOVAČKA ZPRÁVY Z FARNOSTI Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách informace: mobilní telefon Pravidelné nedělní bohoslužby se konají: 8.30 hodin Pěčín hodin Rokytnice v Orlických horách hodin Souvlastní PRO BIOSÁČKY NA PODATELNU Oznamujeme občanům Rokytnice v Orlických horách, že od Nového roku se budou prodávat sáčky na bioodpad na Městském úřadu v Rokytnici v Orl.h. v přízemí u paní Hockové. 1. Přístroje ke zjištění bojových chemických látek 2. Zbavení dívčího panenství 3. Odborně, se zárukou uložená věc 4. Zbožňování 5. Čištění sraženiny odléváním tekutiny od tuhé usazeniny 6. Papežské rozhodnutí ve formě dopisů 7. Kněz daný předčasně na odpočinek Abecední seznam cizích slov: deficient, deflorace, deifikace, dekantace, dekretále, depozitum, detektory. Stanislav Lank PLÁNOVANÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ III. ročník ADVENT MEZI HORAMI Přijďte, prožít sobotní odpoledne v klidu a naplnění pro čas vánoční: I. Adventní koncert v sobotu ve hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, účinkují HOUSLE: Veronika Střelková, VARHANY: Petr Strakoš Dále na programu: rozsvícení vánočního stromu, malý jarmark, občerstvení. Pořádá: Obec Orlické Záhoří s OS Za horami II. Adventní koncert v sobotu ve hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v polské Rožánce, účinkují pěvecký sbor RÓŻA z Różanki. Pořádá: Obec Bartošovice ve spolupráci s občanským sdružením Myrha III. Adventní koncert v sobotu ve hodin v kostele sv. Máří Magdalény v Bartošovicích v O.h, účinkují Občanské sdružení Za horami, Orlické Záhoří 18 MAS Vyhlídka, o.s., IČO: , Bankovní spojení: ČSOB,a.s. Poštovní spořitelna č.ú.: /0300, ve spolupráci se Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.b. a Místní akční skupinou Vyhlídka o.s. Záměl pořádají v rámci realizace projektu č. 09/006/41200/002/ JAK NA TO v sobotu v Orlickém Záhoří čp. 34 vzdělávací seminář: TRADIČNÍ ZPRACOVÁNÍ MASA Program: Legislativní požadavky (Ing. Josef Větrovský) Tradiční postupy zpracování masa (Ing. Libor Matyáš, Jaroslav Kubíček) Workshop, ukázky a řešení modelových příkladů (Jaroslav Kubíček, Ing. Libor Matyáš) Svoji účast na semináři potvrďte do na adresu: nebo na tel.: J. Matyášová Seminář včetně workshopu zdarma! - DUO ŤUK - HOUSLE: Lucie Nunová, KYTARA: Jaroslav Moravec. Zajišťuje Obec Bartošovice v O.h. ve spolupráci s občanským sdružením Myrha Od do hodin Vánoční jarmark v chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích v O.h. IV. Adventní koncert v sobotu ve hodin v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, účinkují Folk&country skupina MADALEN ze Zábřeha. Pořádá: Sdružení Neratov Více o programu jednotlivě na: eu,

13 PLACENÁ INZERCE Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. JÍDELNA RADKA KLEMENTOVÁ ROKYTNICE V ORL. H. nabízí: obědy 55,- bez polévky 50,- domácí oslavy na objednávku Houskové knedlíky Bramborové knedlíky + špalíčky Buchty Buchtičky atd. Těšíme se na Vaši návštěvu! Tel: , mobil: Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY při zajištění stravy a chodu domácnosti při osobní hygieně při zvládání běžných úkonů o svoji osobu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pondělí pátek hodin tel.: Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory Zimní slevy TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE draky kalendáře, diáře 2010 Pepo 26,- kominíček velký výběr DVD za 49,- NABÍZÍME: školní potřeby papírnictví drogerie dětské jednorázové pleny stáčený alkohol

14 PLACENÁ INZERCE VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí, Komenského 873 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota ( hod.) pátek ( hod.) Bližší informace o oborech pro školní rok 2010/2011 získáte na tel.č , nebo si přečtete na webových stránkách Setkání Klubu neratovských andělů a Hubertská mše v Neratově DĚTSKÁ BURZA POTŘETÍ Začátkem října pořádalo Mateřské centrum Rampušáček v Rokytnici v O. h. burzu dětského oblečení podzim zima. Tato burza byla již třetí, kterou centrum pořádalo a konala se v domě Splav. Obdobné burzy pořádá i MC Jája v Rychnově n. Kn. a RC Pohoda v Žamberku. Maminky zde mohou svým ratolestem koupit pěkné oblečení za pár kaček nebo po nich něco zkusit prodat. Těší nás, že přibývá lidí z řad prodávajících i nakupujících a byli bychom rádi, kdyby se tato akce stala v Rokytnici tradicí. Další burza, tentokrát jaro léto by měla proběhnout někdy v průběhu dubna, o přesném termínu a místě bude veřejnost včas informována. Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem zúčastněným maminkám Miluši Hnídkové, Denise Kudlačíkové, Evě Hanušové, Setkání členů Klubu neratovských andělů se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2009 ve 14 hodin v jídelně Sdružení Neratov. Na toto setkání jsou srdečně zváni nejen členové Klubu, ale všichni, kteří se zajímají o činnost Sdružení Neratov. Po setkání bude následovat provedení Svatohubertské mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově od 16 hodin. Spolupořadatelem mše jsou Lesy ČR. Lídě Lettrichové a Nataše Červinkové za jejich ochotu a nasazení při organizaci burzy. Děkuji také Splavu o.s. za poskytnutí prostor, MŠ Rokytnice za zapůjčení stolů (a tatínkům za hlídání dětí ). Za zmínku také stojí fakt, že nevyzvednuté zboží bylo věnováno na charitu konkrétně Dětskému centru ve Veské u Pardubic, které poskytuje péči opuštěným, týraným a handicapovaným dětem. Za MC Rampušáček Lucie Grunclová MATEŘSKÉ CENTRUM RAMPUŠÁČEK Vás zve na návštěvu PŘIJĎTE SI K NÁM HRÁT Provozní doba: středa od 15:00 do 19:00 hodin Další podrobnosti o našem mateřském centru najdete na stránkách

15 PĚČÍNŠTÍ SOKOLOVÉ OPĚT NA SNĚŽCE Společná fotografie před chatou Jiřinka, kde jsme byli ubytováni. Foto: TJ Sokol Druhý zářijový víkend vyrazili členové TJ Sokol Pěčín na tradiční pololetní, podzimní výlet. Více než pět desítek účastníků se vydalo autobusem a osobními vozidly do oblíbeného horského letoviska - Jánských Lázní. Předzvěstí kvalitně stráveného pobytu byl řidič autobusu Karel Peuker, kterého vyslal do boje renomovaný dopravce. Svižný průběh cesty okořenilo několik známých, či méně známých písní a popěvků z úst známých sokolských pěvců. Většina účastníků zájezdu nejela do Janských Lázní poprvé, a proto srdečné přivítání správce chaty pana Pešaty nebylo žádným překvapením. Po lehkém občerstvení byl stanoven základní cíl sobotní výpravy Sněžka. Po ujištění některých členů výpravy, že skutečně budou muset jít pěšky, byly upřesněny dva výchozí body Pomezní boudy pro méně zdatné a Obří důl pro Ty, kteří hovořili o tom, že jsou zdatní. Počasí sobotního rána nevypadalo zle, ovšem jak je známo nejen z hor, co je dole, nemusí být nahoře. Obě části výpravy se na vrchol naší nejvyšší hory musely prodírat masou neprostupných mraků, ale ani šílené počasí jim nezabránilo stanout u stejně šílené nové Poštovny na vrcholu hory. Cesta zpět byla volena individuálně, převážně však sestupem na Růžovou horu a lanovkou do Pece pod Sněžkou, kde zvláště mladší účastníci zájezdu dosyta užili jízdu na bobové dráze a dalších adrenalinových atrakcích. Následovala cesta zpět autobusem, vydatná večeře v podobě výtečného guláše a další občerstvení. V tuto dobu byla ošetřena i některá drobná zranění z cesty, o což se postaral praktický sokolský lékař Evžen H. O kvalitě zmíněné odborné pomocí svědčí i fakt, že na večerní diskotéce, které jsme se všichni zúčastnili, mu bylo věnováno několik písní. Je tradicí, že neděle slouží relaxu, procházkám a v Janských Lázních minigolfu.poklidný odpolední návrat zpestřila návštěva vodní nádrže Les Království. Bylo to fajn, tak zase na jaře. TJ Sokol Pěčín ZÁSAHY ROKYTNICKÝCH HASIČŮ Od do vyjížděli rokytničtí hasiči k 11 zásahům. Jednalo se o 2 dopravní nehody, při jedné z nich zahynul mladý řidič, dále pak 1 požár, 6 zásahů se týkalo brzké nadílky sněhu, která zejména horským oblastem v ČR nadělala mnoho problémů a zbývající 2 zásahy se týkaly asistence s transportem raněného a asistence při uzavírání přívodu vody. Jednoduše řečeno, v hasičském zásahovém repertoáru najdete skoro vše, na co si vzpomenete! V pátek vyjížděla rokytnická jednotka do Pěčína pomoci zdravotnické záchranné službě s transportem zraněného lesního dělníka. Zraněného bylo nutno přenést přes těžko přístupný terén k sanitce ZZS. Na místě hasiči spolupracovali se ZZS, místními občany a s Policií ČR hasiči vyjeli k dopravní nehodě osobního vozidla. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že řidič vozidla dostal smyk, sjel z vozovky a po odrazu od přilehlého kopce zpět na komunikaci se vozidlo převrátilo na střechu. Rokytničtí hasiči poskytli zraněným osobám před příjezdem ostatních složek IZS předlékařskou pomoc, zajistili místo události a zabezpečili vozidlo proti požáru a dalšímu úniku provozních kapalin. Ve vozidle bylo v době nehody celkem 5 osob, 2 z nich byly převezeny do nemocnice v Rychnově n.kn. V úterý ve večerních hodinách hasiči vyjeli na žádost operačního střediska HZS RK k vážné dopravní nehodě u železničního přejezdu směrem na Pěčín. Na místě události bylo zjištěno, že do stromu u silnice narazilo osobní vozidlo značky VW Golf. Řidič vozidla vlivem nepřiměřené rychlosti dostal na vozovce smyk, vozidlo sjelo do příkopu a následně se odrazilo od stromu. Řidič byl ve vozidle komplikovaně zaklíněn a jeho zranění nebyla slučitelná se životem. Přes všechna úsilí přítomných záchranářů se ho nepodařilo zachránit. Na místě spolupracovaly všechny složky IZS jednotka zasahovala u požáru stromu v Rokytnici. Jednalo se o javor u komunikace směrem k bývalé střelnici, v jehož kmeni měli hnízdo sršni. Jednotka proto použila k uhašení vodu z otočné proudnice a ze vzdálenosti cca 40 metrů strom uhasila a zároveň ochlazovala okolí stromu. Na místě spolupráce s Policií ČR. Ve středu pak hasiči asistovali na sídlišti U Nádraží, kde si majitelé bytů stěžovali na prosakující vodu, která unikala v bytě jednoho z nájemníků, který zrovna nebyl doma. Při příjezdu jednotky byl již hlavní přívod vody uzavřen jedním z nájemníků. A aby toho nebylo málo, tak v období od do hasiči vyjížděli po brzké sněhové nadílce celkem k 6-ti zásahům. Jednalo se převážně o odklízení popadaných stromů a větví z pozemních komunikací směrem na Zdobnici, Říčky a Panské Pole a v jednom případě hasiči odklízeli strom, který blokoval jedinou přístupovou cestu k rodinnému domu. V neděli se pak společně se zaměstnanci Správy a údržby silnic cestmistrovství Rokytnice v Orl. h. a s další jednotkou SDH Lipovka podíleli na zprůjezdnění komunikace Nebeská Rybná Bělá. text: Petr Buchal, foto: JSDH, PČR

16 Soustředění přípravky a elévů 1. FC Rokytnice MULTIFUNKČNÍ Ve dnech se již podruhé vydali hráči přípravky a elévů fotbalového klubu 1.FC Rokytnice v O.h. na soustředění před zahájením podzimní části fotbalové soutěže. Dočasným domovem se jim stala Salaš v areálu fotbalového klubu AFK Kunvald v Č. Náplní soustředění byla příprava na fotbalovou soutěž. Po celou dobu soustředění všichni důsledně zdokonalovali své fotbalové umění a udělali opět velký pokrok ve své fotbalové kariéře. Každý určitě zaslouží za tréninky i chování v průběhu soustředění pochvalu. Už při ukončení se všichni těšili, že za rok spolu opět vyrazí na další soustředění. Poděkování za uskutečnění soustředění patří Městu Rokytnice v O.h., vedení 1.FC Rokytnice v O.h. a rodičům za finanční zajištění soustředění. Musíme také poděkovat rodině pana Borka za vynikající přístup a stravu v penzionu U Lípy. V neposlední řadě poděkování zaslouží všichni trenéři MR Foto: Stanislav Vošlajer SPORTOVNÍ CENTRUM 17. října od 9 do 17 hodin bylo v Rychnově nad Kněžnou veřejnosti představeno multifunkční sportovní centrum, uváděné i jako BR Sport Centrum. Zahrnuje dvě multifunkční haly (36 m x 18 m) s možností provozování míčových her, cvičební sál (10 m x 7 m) pro menší skupinové cvičební aktivity, squashový dvorec, čtyři venkovní tenisové dvorce s povrchem Canada Tenn (umělá antuka), tenisovou tréninkovou stěnu s víceúčelovým hřištěm (18 m x 18 m), dětské hřiště, relaxační prostory (whirpool, masáže, rehabilitační a protahovací přístroje), sportovní prodejnu, bar s občerstvením a sociální zařízení. Multifunkční sportovní centrum vyrůstá (hotové má být do ) nad budovaným krytým plaveckým bazénem v areálu bývalé Prefy; částečně se jednalo jak o novou výstavbu, tak o rekonstrukci původních objektů. Mezi největší výhody tohoto sportovního komplexu bude především jeho velikost (řadí se mezi největší svého druhu ve východních Čechách), variabilita (vhodné zejména k pořádání sportovních akcí a provozování minimálně čtyř sportů najednou) a přehlednost (každý návštěvník může z prostoru u občerstvení pozorovat vše, co se děje uvnitř tohoto centra). Text a foto -kr- MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO PŘEVODEM ODBĚRATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. Vydává Městský úřad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová DiS, redakční rada: Alena Mohrová, Zdeněk Matějíček, Mgr. Jan Morávek, Lucie Grunclová DiS. Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK ČR E Vychází jako měsíčník. Uzávěrka pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby. Náklad 500 výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto číslo vyšlo v listopadu Cena: 10,- Kč NOVINOVÁ ZÁSILKA

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 29. 8. 2016 Přítomno 5 členů RM. Rada města schvaluje ověřovatelem zápisu paní Evu Tuhárskou. Rada města schvaluje zapisovatelkou zápisu

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 81/2014/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 5.5.2014 Přítomno 5 členů RM a tajemník. Rada města schvaluje ověřovateli zápisu pana Petra Mareše a paní Evu Tuhárskou. Rada města schvaluje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU ZIMA 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Dostává se Vám do rukou druhé vydání čtvrtletníku vydávaného v zařízení, které možná znáte nebo byste ho chtěli více poznat a tím je DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013 konaného dne 8. ledna 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 22. května 2008 usnesením č.

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O B E C V Ě T Ř N Í Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Větřní Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 7. zasedání konaném dne

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis 04/2014/XII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 04/2014/XII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 04/2014/XII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 15.12.2014 Přítomno 5 členů RM a tajemník. Rada města schvaluje ověřovatelem zápisu pana Mgr. Zdeňka Duška. Rada města schvaluje zapisovatelkou

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více