ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Tvorba webového portálu s přístupem do e-learningu, tvorba e- learningového systému pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení jako jednoho funkčního celku a jejich správa Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání pracovníků veřejných a sociálních služeb Sportovně vzdělávací centrum pro JMK Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/ Místo plnění zakázky: Brno Identifikační údaje veřejného zadavatele: Název: Centrum Kociánka. Kociánka 93/ Brno IČO: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mgr. Tomáš Komárek Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Komárek Telefon: Druh zakázky: služba 1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, specifikace předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je tvorba webového portálu s přístupem do e-learningu, tvorba e-learningového systému pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení jako jednoho celku a jejich správa. Jedná se o zakázku malého rozsahu podle pravidel Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dostupných na při předpokládané hodnotě plnění nejméně Kč a nedosahující Kč bez DPH. Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). V případech, kdy pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost neřeší některé otázky spojené se zadáváním zakázek, je analogicky aplikován zákon. Obsahem výběrového řízení bude dodání:

2 1.1 Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je - tvorba webového portálu (zpracování obsahu a grafiky, technická příprava, provoz a redakce) s přístupem do e-learningu (redakční příprava, licence) pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení. Webový portál bude primárně určený cílové skupině projektu (pracovníci ve veřejných a sociálních službách) a bude obsahovat přístup do e-learningu. - tvorba e-learningového systému (zpracování obsahu a grafiky, technická příprava, provoz a redakce) s přístupem do e-learningu (redakční příprava, licence) pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení. - zpracování odborných podkladů od externích dodavatelů - správa webu a e-learningového systému jako jednoho funkčního celku Součástí předmětu plnění je: a) zpracování a distribuce studijních materiálů pro platformu PC, ios a Android b) tvorba e-learningového portálu sloužícího ke studiu jednotlivých sportů handicapovaných s možnostmi prezentace ke studiu, uveřejnění pravidel her, teoretické základy sportu a pomůcky pro handicapované sportovce. U individuálních sportů bude uveden teoretický základ pro provozování tohoto sportu handicapovanou osobou a pomůcky potřebné pro handicapované sportovce. c) tvorba testovacího systému pro PC mobilní platformy jako jsou ios a Android d) zpracování informačního systému pro zveřejňování zpráv prostřednictvím RSS kanálů a PUSH nostrifikace Dodané řešení musí umožňovat samostatné vzdělávání a testování na téma nejméně deseti různých sportů pro handicapované (jednotlivě pro každý sport zvlášť). Jedná se o tyto sporty: - ragby, - basketbal, - boccia a i-boccia - atletika - plavání - sporty pro zrakově postižené - tenis - lyžování - jachting - doplňkové a netradiční sporty (slalom na vozíku, kuželky) Řešení bude disponovat možností dalšího přidání nebo odebrání jednotlivých sportů. Obecné požadavky: dodání technické dokumentace k projektu v elektronické podobě zajištění umístění (doména, webový prostor, popř. server) školení pro osoby, které budou s e-learningem pracovat možnost přístupu k portálu za účelem administrace

3 Požadavky na webový portál: oddělené části portálu (veřejná a uzavřená = e-learning) diskusní fórum (veřejné) Požadavky na e-learning: vstupní a závěrečný test, který se sám vyhodnotí filmové ukázky vysoká interaktivnost (rychlá odezva) teoretický základ pro výuku cvičení na danou problematiku 1.2 Termín realizace říjen 2013 prosinec Nejzazší termín pro převzetí finální verze díla zadavatelem je Správa a údržba systému nejméně do Rozsah zakázky Celková maximální alokovaná částka pro tvorbu webového portálu s přístupem do e-learningu optimalizovaného pro PC a mobilní zařízení je ,- Kč bez DPH. Cena musí být konečná a neměnná. Celková maximální alokovaná částka pro tvorbu e-learningové aplikace optimalizované pro PC a mobilní zařízení je ,- Kč bez DPH. Cena musí být konečná a neměnná. Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy dle podmínek aktuální Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK. 2 Informace o uveřejnění oznámení Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo zveřejněno na webových stránkách Centra Kociánka dne a dále na webových stránkách MPSV webových stránkách ESF Oznámení bylo dále zveřejněno na webových stránkách Jihomoravského kraje zprostředkujícího subjektu pro grantové projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihomoravském kraji. 3 Lhůta pro podání nabídek Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: ,00 hod.

4 Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ,00 hod. 4 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH v % a její vyjádření v Kč) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Cena se v průběhu dodávky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí být uvedena v Kč a zpracována jako celková částka a v detailu na jednotlivé logické celky. Oceněný rozpočet, podepsaný osobou oprávněnou jménem, či za uchazeče jednat, bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. 5 Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nemůže být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Nabídky se podávají písemně, v českém jazyce, ve dvojím vyhotovení (v jednom originále a v jedné kopii). Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Sportovní centrum pro JMK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - neotvírat a adresou zadavatele a uchazeče. Nabídky budou podávány na adresu: Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno Osobně doručené nabídky budou přijímány v pracovní době na sekretariátě zadavatele od 8.00 hodin dne do hodin konce lhůty pro podání nabídek Příjem nabídek bude ukončen ve hodin. 6 Požadavky na varianty nabídky Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Uvedené požadavky jsou minimálními požadavky. Tedy je možné dodat služby širšího rozsahu. 7 Otevírání obálek s nabídkami

5 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 14,00 hodin na adrese Centrum Kociánka, Kociánka Brno 8 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (originál či úředně ověřená kopie ne starší než 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky) Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání (ne starší než 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky) Čestné prohlášení, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 a)- k), zákona č. 137/2006 Sb. Seznam nejméně tří významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v obdobné výši plnění jako je tato veřejná zakázka s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Seznam nejméně dvou významných dodávek realizovaných uchazečem v obdobném zaměření na osoby z oblasti sportu handicapovaných a nebo e-learningových řešení Seznam nejméně tří uskutečněných zakázek postavených řešení typu klient server s klienty desktop, ios a Android jako jednoho funkčního celku Uchazeč splní kriteria seznamu realizovaných dodávek i v případě, když prokáže, že dodávku realizovala jiná společnost, ale všichni klíčoví pracovníci, kteří budou pracovat na realizaci zakázky, která je předmětem výběrového řízení, pracovali na realizaci předchozích dodávek 9 Údaje o hodnotících kritériích Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Došlé nabídky budou hodnoceny podle tohoto souboru kritérií: A. nabídková cena stanovená váha kritéria je 50 % B. Celková kvalita nabídky stanovená váha kritéria je celkem 50 % Dílčí ukazatel (indikátor kvality) 1

6 Účinnost a účelnost způsobu řízení a organizace průběhu zakázky stanovená váha dílčího kritéria je 25 % Lépe bude hodnocena nabídka, která ve srovnání s ostatními nabídkami (z pohledu zadavatele/hodnotící komise) - navrhne nejlépe logicky navazující souslednost a vzájemnou závislost jednotlivých kroků při řešení předmětu zakázky. Dílčí ukazatel (indikátor kvality) 2 Komplexnost a flexibilita nabídky stanovená váha dílčího hodnotícího kritéria je 25 % Lépe bude hodnocena nabídka, která ve srovnání s ostatními nabídkami (z pohledu zadavatele/hodnotící komise) navrhne systém, který lze zadavatelem - co nejjednodušeji spravovat, - umožní uživatelsky přívětivou práci s obrazovými a audio/video materiály, - bude jej možné dále rozvíjet a inovovat. Pro hodnocení ceny byl stanoven vzorec, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu: nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota) x váha vyjádř. v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky Pro hodnocení dalších kritérií bude použito bodového systému, kdy každý člen hodnotící komise sám za sebe přidělí body k jednotlivým ukazatelům od 1 (nejhorší) do 5 (nejlepší). Bodovat se budou tato kritéria Indikátor 1 - logicky navazující souslednost a vzájemná závislost jednotlivých kroků při řešení předmětu zakázky Indikátor 2 - možnost správy dodaného celku, - možnost práce s texty, obrazovými a audio/video materiály, - možnost dalšího rozvoje a inovace Bodová hodnota v indikátoru 2 se pro jednotlivou nabídku sčítá. Nejvhodnější nabídkou je ta, která získá pro dané kritérium nejvyšší hodnotu: hodnota hodnocené nabídky x váha vyjádř. v procentech nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota

7 Uchazeč uvede v nabídce údaje nutné k posouzení nabídky podle dílčích hodnotících kritérií v souladu s ustanovením odst. 9. Neuvede-li uchazeč některý z údajů nutných k posouzení nabídky dle odst. 9., bude mu ve vztahu k tomuto dílčímu hodnotícímu kritériu přiděleno 0 bodů. Nabídkovou cenu stanoví uchazeč celou částkou. Rozpis celkové ceny v členění na oceněné dílčí části včetně specifikace, podepsaný osobou oprávněnou jménem uchazeče či za uchazeče jednat, bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná! 10 Obchodní podmínky 10.1 Platební podmínky Cena plnění veřejné zakázky bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky, nebo jejích částí a to na základě řádného daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Částka ve výši 75 % ceny předmětu plnění veřejné zakázky včetně DPH bude splatná do 30 dnů po předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky a doručení daňového dokladu zadavateli. Pokud se obě strany nedohodnou jinak. Doplatek smluvní ceny včetně DPH ve výši zbývajících 25 % bude uhrazen za správu a údržbu portálu po uplynutí následujících 14 měsíců, nejpozději do Dodací podmínky Předpokládaný termín realizace: říjen 2013 prosinec 2013 realizace webového portálu a e- learningu, prosinec Správa a údržba systému nejméně do Záruční podmínky Dle zákona a nabídky. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky Sankční podmínky Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění veřejné zakázky za každý i započatý den prodlení. 11 Další podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky a na plnění předmětu veřejné zakázky Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením 69 zákona zákona č. 137/2006 Sb. na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.

8 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Uchazeč předloží v nabídce následující dokumenty s dodržením pořadí dle následujících bodů: Obsah nabídky: Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Krycí list nabídky: Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem uchazeče nebo za uchazeče jednat. Kvalifikační předpoklady: Součástí nabídky budou dokumenty prokazující kvalifikaci dodavatele (viz bod 8) Návrh smlouvy Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy. Uchazeč v nabídce doloží tento akceptovaný návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Přílohou návrhu smlouvy bude oceněný rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jménem uchazeče či za uchazeče jednat. Plná moc Pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. V Brně dne Centrum KociánkaMgr. Tomáš Komárek v.r. ředitel

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních úředníků Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor stavebního řádu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (zadávací dokumentace) veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření webového portálu pro vzdělávání stavebních

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více