Komora zubních techniků ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komora zubních techniků ČR"

Transkript

1 Z á p i s ze zasedání Rady KZT dne Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů z 11, Rada je usnášení schopná. PROGRAM: 1) Zpráva sekretariátu 2) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 3) Členství KZT ve Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR 4) Minimální ceník, inflační ceny 5) Strukturovaný ceník 6) Aktuální dění v oblasti ortodoncie 7) PRAGODENT stav příprav doprovodného programu, scénář 8) Zpráva o odborném programu na PDD 9) Různé: - nabídka hotelu Jana - číslování pro systém slev členů KZT 10) Dentální tým prezentace KZT 11) Naplnění web. stránek roztřídění do sekcí 12) Volba redakční rady komorového časopisu, volba šéfredaktora, tvorba rámce obsahu 13) Podpis smlouvy o vydávání časopisu K bodu 1): Jednání Rady zahájil a řídil prezident Komory pan Šimčík. Pracovnice sekretariátu seznámila přítomné se základními údaji o členské základně: ke dni zasedání Rady má Komora 688 členů, z toho dosud zaplatilo 135. Informovala Radu, že jeden člen Komory požádal o zrušení svého členství bez udání důvodu. V průběhu měsíce února byly doplněny chybějící údaje členů v databázi, přesto ještě u některých členů tyto údaje nebylo možné doplnit. Dále informovala o výdajích Komory v měsíci únor 2010 a přednesla Radě seznam požadavků členů Rady za náhrady dle Vnitřního řádu. Rada se dohodla, že se zatím budou proplácet pouze cestovní náhrady. Rozhodnutí o proplácení dalších náhrad bylo odsunuto na pozdější dobu až bude jasné, kolik má KZT prostředků a bude možné sestavit rozpočet Komory. K bodu 2): Prezident Komory provedl kontrolu plnění úkolů z posledního zasedání Rady. Konstatoval, že úkol: 1

2 - návod postupu při podání žádosti o prodloužení osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu byl splněn, paní Seidlová připravila podrobný a přehledný postup, který je umístěn na webové stránce Komory, - zpracovat formulář pro vydání souhlasného stanoviska se zařazením vzdělávacích akcí do systému celoživotního vzdělávání byl rovněž splněn, formulář byl připraven na základě novelizace kreditního systému s účinnosti od ve spolupráci s Ing. Gottfriedem, - zpracovat přehledný formulář pro uplatňování nároků na náhrady dle Vnitřního předpisu Komory byl splněn, tabulka byla zpracována kolektivem: pan Šimčík, paní Seidlová a paní Kroupová a rozeslána členům Rady, - publikování zápisů ze zasedání Rady byl splněn, Rada se dohodla rozesílat 2 3 zápisy zatím všem členům Komory, později bude zápis poštou rozesílán pouze platícím členům Komory. Na webové stránce Komory bude zveřejněn pouze stručný zápis (přehled) pro veřejnost, pro platící členy Komory bude v zakódované části plná verze. Zakódování zatím není funkční, bude zaktivováno cca v dubnu letošního roku, až bude zřejmé, kdo je platícím členem KZT pro rok projednat stížnost zubních techniků s dentální firmou byl splněn, Komora již obdržela i vyjádření dotyčné firmy. Pan Šimčík byl pověřen zpracováním odpovědi na toto vyjádření, - zjistit, co se mění pro zubní laboratoř díky Nařízení vlády č. 245/2009 Sb., které novelizuje Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a nabývá účinnosti , byl splněn. Paní Seidlová kontaktovala Ing. Fialovou z Výzkumného ústavu stomatologického, která jí informovala, že nově musí být na prohlášení o shodě zdravotnického prostředku jméno a příjmení výrobce, adresa výrobního místa a toto prohlášení musí být k dispozici konkrétnímu pacientovi. Jde o implementaci evropské normy do naší legislativy, - rozeslat návrh rollupu členům Rady byl splněn, prezident Komory nechal hlasovat o schválení tohoto propagačního prostředku návrh byl jednomyslně schválen, bylo doporučeno změnit fotografie zubních náhrad fota dodá paní Seidlová v co nejkratším termínu, - informace o zrušení předešlých organizací SZT/P a AOT vše vyřešeno, UZT ČR zatím nepředalo účetnictví, ani zbylé finanční prostředky. K bodu 3): K projednávání tohoto bodu byla přizvána paní Tomečková, která byla zástupcem SZT/P ve Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR). Podrobně objasnila důvody, proč SZT/P bylo členem SPŽ ČR a informovala o činnosti tohoto orgánu (zaštiťuje zubní techniky, nabízí veškerou legislativní i jinou pomoc a kontakty k prosazování zájmů zubních techniků, je členem důležitých státních komisí a orgánů, kde má výsostní postavení i nezanedbatelnou pravomoc). Rada na návrh prezidenta hlasovala o členství Komory ve SPŽ ČR. Bylo odhlasováno, že ačkoli zájem o členství KZT má, je podmíněn finanční situací v KZT. K členství v SPŽ ČR se totiž váže i členský příspěvek organizace jako takové a potom i příspěvek za člena (zástupce organizace) v představenstvu SPŽ ČR. Rada jednomyslně schválila návrh, že požádá SPŽ ČR o odklad svého rozhodnutí a úhrady čl. příspěvku do doby, než bude sestaven rozpočet Komory. 2

3 K bodu 4): Pan Vrchlabský vyjádřil potřebu předložit zubním technikům nějaký oficiální ceník, který by mohl být pro zubní techniky vodítkem. Proto bylo připraveno několik alternativ ceníku, který lze předložit veřejnosti, protože se čerpá při jeho tvorbě z dat, která jsou nezpochybnitelná: a) cena vzniklá pomocí inflačního nárůstu cen: b) cena vzniklá výpočtem pomocí průměrného minutového nákladu, který je taktéž navýšen o pravidelnou inflaci (minutový náklad r byl 4,30 Kč, minutový náklad r je 5,10 Kč k této ceně je třeba přičíst ještě náklady za materiál) c) cena, která je vypočtena pomocí reálnějšího minutového nákladu, který alespoň částečně zohledňuje ostatní ekonomické prostředí = minutový náklad 7,00 Kč, ke kterému je ještě třeba přičíst náklady za materiál. Paní Franková konstatovala, že minutový náklad 5,10 Kč je nedůstojná cena pro zubní techniky v porovnání s jinými subjekty. Navrhla upravit čas a navýšit minutový náklad dle průzkumu by měl minutový náklad v současné době činit okolo 10,00 Kč, je nutné si uvědomit, že zubní technici tráví v laboratoři víc času než 8 hodin, aby vydělali na provoz laboratoře a přiměřený zisk. Paní Seidlová navrhla zaktualizovat minutové tarify. Dále navrhla umístit na webovou stránku Komory alespoň přehled inflačních cen. Takto vypočtena cena je jednoduchá, srozumitelná a nemůže být nijak zpochybněna. Rada jednomyslně tento návrh schválila a dohodla se, že se na koncepci bude i nadále pracovat. K bodu 5): Paní Seidlová konstatovala, že v současné době se rozjíždí projekt spolupráce s některými stomatology, kteří jsou ochotni tento způsob výpočtu ceny snímacích náhrad vyzkoušet v praxi a po doladění se zúčastnit prezentace celého projektu na ČSK. K bodu 6): Paní Vintrová podrobněji informovala o jednání s předsedou ČOS MUDr. Petrem k problematice spolupráce ve specializovaném oboru zubní technik ortodontista, výsledkem kterého je příslib pravidelných schůzek, maximální podpora změn, nevyjímaje i úhradový systém, a potvrzení nutnosti situaci řešit komplexně systémovými změnami. K tomu je nutné vytvořit studii, která bude obsahovat současný počet zubních techniků ortodontistů v ČR, jejich věkový profil, dopad a prognózu na následující období. Rovněž je potřebné zmapovat vzdělávací situaci na odborných školách i ve specializovaném studiu a připravit vzdělávací profil studenta. Na základě těchto skutečností pí Vintrová dále informovala: a) o schůzce s MUDr. Koťovou, členkou výboru ČOS, která přislíbila přípravu výukových materiálů pro zubní techniky ortodontisty, s doporučením vydávání těchto materiálů ČSK. Dále informovala o získání výukových profilů v ortodoncii ze čtyř zdravotnických škol, 3

4 b) o osobní návštěvě paní Vintrové na SZŠ a VOŠ Praha a o nabídce Ing. Šimkové (zástupkyně ředitele) k účasti při jednání ředitelů zdravotnických škol na Ministerstvu školství o problematice a aktualizaci osnov výuky. Rada pověřila paní Vintrovou zúčastnit se tohoto jednání. c) že kontaktovala pí Bc. Kalužovou (NCO NZO) a obdržela informace o specializačním vzdělávání zubních techniků ortodontistů. Systém tohoto vzdělávání je kvalitně vytvořený, výukové moduly mají potřebný specializační charakter. Studium však není otevřeno pro nedostatečný počet uchazečů, d) závěrem přednesla krátké shrnutí o přípravě materiálů k strukturovanému ceníku, na kterých pracují paní Karlová a paní Kroupová a další ortodontičtí technici. Paní Kroupová informovala, že kontaktovala pí Hodinkovou, která je členkou mezinárodní organizace ortodontistů v Evropě, za účelem obeznámení s touto organizací. Pí Hodinková v této organizaci zastupuje zubní techniky-ortodontisty z ČR. K bodu 7): Prezident KZT stručně informoval Radu o stavu příprav doprovodného programu a jeho scénáři na mezinárodní výstavě PRAGODENT Rada byla seznámena s umístěním stánku Komory a jeho vizuální podobou. Přípravné práce této plánované akce jsou již v plném proudu. K bodu 8): Pan Zapletal informoval Radu o přípravě odborného programu na Pražských dentálních dnech (PDD), na kterém Komora spolupracuje s ČSK. Zatím byly osloveny dentální firmy i lektoři a vytvořen scénář odborného programu. K bodu 9): Pan Šimčík seznámil Radu s nabídkou hotelu JANA z Přerova na konání různých Komory. Prostory i kapacity kongresových sálů je dostatečně velká (cca 350 osob). Rada se shodla, že nabídku pro vzdálenou lokalitu zatím nevyužije. Rada pověřila sekretariát zajištěním prostor a termínu pro první řádný něm KZT, který se bude konat v září v Praze. Bude jednodenní, s přednáškou, za kterou zubní technici získají 4 kreditní body. Paní Seidlová informovala Radu o záměru některých dentálních firem poskytovat členům Komory slevy na různé akce (nákupy, školení..). Pro ověření členství v Komoře budou požadovat databázi členů Komory. Za účelem ochrany dat svých členů Komora poskytne pro tyto účely pouze jmenný seznam členů s kódy, které budou vytvořeny kombinací čísel a písmen předem stanoveným klíčem.tento kód bude sloužit jednotlivým členům KZT jako jejich identifikace, bude jejich vstupním kódem na uzamčenou sekci webových stránek, a bude součástí průkazu člena KZT, který v budoucnu každý obdrží. 4

5 Prezident informoval Radu o připravovaném jednání s ministryní zdravotnictví, na kterém chce paní ministryni seznámit s cíli Komory a představit vedení Komory. Rada odsouhlasila poměrem 8 PRO ku 1 se zdržel účast prezidenta a viceprezidenta u ministryně zdravotnictví. Dále informoval, že je nutné vyvolat jednání na VZP k problematice úhrad plně hrazených stomatologických výrobků. Rada jednomyslně schválila, že tohoto jednání se zúčastní prezident Komory a paní Seidlová. Rovněž informoval o připravovaném jednání s majitelem INTERDENTu k problematice sponzorství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu v rámci mezinárodní výstavy PRAGODENT K bodu 10): Pan Vrchlabský informoval, že předjednal pro členy Komory s firmou SAFINA slevu. Prezident Komory informoval, že šéfredaktorka Dentálního týmu nabídla jako oplátku za pomoc při přípravě PDD Komoře prezentaci v tomto médiu (prezentace bude zveřejněna v květnovém čísle). Rada se shodla, že nabídku využije a v rámci prezentace bude uveden profil prezidenta, seznam výhod pro členy Komory, kontakty a vize KZT. Členové Rady zašlou co nejdříve své další návrhy na prezentaci Komory. K bodu 11): Prezident Komory konstatoval, že v rámci naplnění webových stránek Komory je nutná selekce legislativních částí z webových stránek původních organizací. Rada souhlasí a doporučila další doplnění: cenová politika, kde budou zveřejňovány hlavně ekonomické informace. K bodu 12): Prezident Komory konstatoval, že je nezbytné stanovit redakční radu komorového časopisu, zvolit šéfredaktora a název média, které bude reprezentovat stavovský časopis. Do redakční rady byli navrženi: paní Franková, pan Klička, paní Kroupová a paní Seidlová. Redakční rada v tomto složení byla jednomyslně schválena. Za šéfredaktora byla schválená paní Seidlová poměrem hlasů: 8 PRO, paní Seidlová se zdržela. Poté byl diskutován název stavovského časopisu. Ze všech návrhů zvítězil KOMORAZT.CZ, který byl schválen jednomyslně. K bodu 13): Zástupce České stomatologické akademie (ČSA) jako vydavatel stavovského časopisu seznámil podrobně Radu s návrhem smlouvy o vydávání časopisu. K návrhu nebyly vzneseny námitky, ani připomínky. Poté Rada jednomyslně schválila podpis smlouvy. Smlouva o vydávání časopisu byla podepsána představiteli obou stran současně. Dále zástupce vydavatele seznámil Radu s plánovaným schématem časopisu i se záměrem vydavatele přistoupit k technologické platformě. Doporučil Komoře rovněž přistoupit k tomuto záměru. Rada po diskusi vyslovila jednomyslně souhlas. 5

6 Žádáme všechny členy KZT, aby do konce března tohoto roku zaplatili členský příspěvek. Číslo účtu : /0600, variabilní symbol: Vaše rodné číslo, konstantní symbol: Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600,- Kč, pro zaměstnance 1.200,- Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400,- Kč. Děkujeme. Upozorňujeme ještě jednou, že po uplynutí lhůty, do které je nutno zaplatit členský příspěvek, s maximální tolerancí jednoho měsíce, budou zápisy dostávat pouze platící členové. Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni. Příští zasedání Rady se uskuteční 26. března 2010 v 10,00 hodin v sekretariátu Komory, Ostrovského 253/3, Praha 5. Zapsala: Klimová Zápis ověřen: V Praze dne 2. března prezident KZT ČR: 6

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr.

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK

Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Zápis z jednání představenstva ČLK, které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Němeček,

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 26.března 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 26.března 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 26.března 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Ota, MUDr.

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR #1 2013 MK ČR E 19535 ISSN m1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR Aktuálně 4. řádný sněm KZT ČR Odborné články Efektivita práce v moderní zubní laboratoři Ondřej Kudera, MSc. Ekonomika

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720

komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 #2 2012 MK ČR E 19535 ISSN 1804-3720 komorazt.cz Magazín Komory zubních techniků ČR KZT a ekonomika Pomoc zubním technikům, nebo byznys? Alexandra Seidlová Odborné články Laboratorní zhotovení aparátu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze Místo konání: Hotel STEP, Praha 9 - Libeň Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1. Současná

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 12. dubna 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 12. dubna 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 12. dubna 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr.

Více

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz - scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ ZPRÁVY Novodvorská 1062/12, 14201 prosinec 2013 3 SPOLEČENSTVA Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444,

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing.

Více