Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce"

Transkript

1 Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zpívání koled u vánočního stromu v 16,00 hodin Vánoční koncert v kostele v 16,00 hodin (Bob Frídl a Gajdoši) Novoroční přípitek s ohňostrojem ve 24,00 hodin. strana 1

2 OBSAH: - úvodní slovo starosty - z činnosti zastupitelstva obce - výpisy usnesení ze zasedání ZO - informace o LSSP - hospodaření obce k přehled vánočních bohoslužeb - příspěvek kronikářky - něco o internetu - okénko do MŠ - z činnosti ČZS - z činnosti hornobojanovských hasičů - z činnosti ČSCH - z činnosti mysliveckého spolku - z činnosti TJ Sokol - DH Hornobojani - Drakiáda Akce Vánoční ticho Vánoční ticho bílou nocí padá, do srdcí všem lidem svou lásku vkládá. Koledy zpívejme, Ježíška vítejme, Aleluja, Aleluja Cosi v tom nočním tichu jemně hučí, co projde lidskou duší, každý tuší. Když příjde Ježíšek, do dětských srdíček, blahem se skrývá, buší. Betlémská hvězda je všem tolik milá, Nesem Vám vánoční čas, když se skrývá, Za dne i za noci, kéž by do všech srdcí, lásku ach lásku vryla Vánoce 2006 Vánoční strom 1989 strana 2

3 Vážení spoluobčané, ač počasí tomu nenapovídá, blíží se nám mílovými kroky konec roku 2007 a proto se Vám dostává do rukou třetí číslo Zpravodaje obce roku V tomto čísle zpravodaje bych Vás chtěl informovat ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Slovo starosty Z činnosti zastupitelstva obce nejen o činnosti zastupitelstva obce, ale i o akcích, které byly zrealizovány během roku V krátkosti Vás chci ještě seznámit s prací zastupitelstva v období od srpna po konec letošního roku. Běhen druhého pololetí se sešlo bývalé ZO na dvou veřejných zasedáních. Na zasedáních ZO,které bývají veřejná, se zúčastňuje velmi málo občanů, byly řešeny finanční záležitosti obce, investiční a neinvestiční akce. Výpisy z usnesení a rozbor hospodaření přinášíme na jiném místě zpravodaje. Na 7. Veřejném zasedání ZO byla znovu projednávána rekonstrukce části starého hřbitova. Po místním šetřením na hřbitově bylo schváleno usnesení, že se část starého hřbitova nebude rekonstruovat. Tímto bych chtěl připomenout majitelům hrobů, že je třeba sepsat na OU smlouvu o nájmu hrobového místa. Investiční a neinvestiční akce: Z investičních a neinvestičních akcí byla v posledním čtvrtletí zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu a byla vypracována projektová dokumentace na sběrné středisko odpadů. Sociální zařízení ve sportovním areálu. Po skončení sezóny na koupališti, byla zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu, které bude sloužit nejen pro návštěvníky koupaliště ale i pro pořadatele sportovních a kulturních akcí v areálu. Součástí stavby byla také výměna všech dřevěných oken za plastová okna, obklady ve stávajících kabinkách s a zvětšení místnosti pro bufet. Obe budovy byly opatřeny barevnou fasádou resp. barevným nátěrem. Celková hodnota stavby je ,- Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotace z rozpočtu ČR ve výši ,- Kč. Stavba je dokončena mimo terénních úprav a věřím že v létě začne sloužit všem. Sběrné středisko odpadů. ZO rozhodlo, že naše obec vstoupí do Dobrovolného svazku obcí-čistý jihovýchod, který bude podávat žádosti o dotaci z evropských fondů. Byl vypracován projekt pro územní řízení, ale vzhledem k tomu, že část pozemku na kterém se má stavět, má ve vlastnictví Pozemkový fond ČR, nezískali jsme z Prahy souhlas se stavbou a proto jsme nebyly zařazení do první výzvy. V současné době již souhlas PF máme a je zahájeno územní řízení. Náklady na stavbu dle PD jsou ve výši ,- Kč. Úprava hasičské zbrojnice. Místní JSDH měl v plánu provést úpravu hasičské zbrojnice, a to vybourání středové nosné zdi mezi garážemi. Z počátku se zdálo vybourání zdi jako malý zásah do stavby, ale po detailním posouzením zastupitelstva obce na hasičce rozhodlo, že se úprava hasičky nebude realizovat. Hasiči měli zájem realizovat úpravu vlastními silami, ale já jsem odmítl převzít nad touto akcí zodpovědnost. V případě realizace úpravy dodavatelsky by stála tato úprava min ,-Kč. strana 3

4 JmK, Proto zastupitelstvo rozhodlo, že úpravu hasičky nebude realizovat a radši opraví za tyto peníze některé buď chodníky nebo silnice. V letošním roce pracovali na úpravě veřejných prostranství, úklidu po obci tři občané naší obce a to paní Tomanová Marie, pan Neumann Jan a pan Frídl Václav. Součástí údržby o vzhled obce je také nemalá pomoc všech občanů, kteří se starali po celý rok o předzahrádky před rodinnými domy. Tímto bych chtěl poděkovat jak zaměstnancům obce, tak i všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování obce. Poděkovaní také patří panu Vejvančickému Tomášovi, který se vzorně staral o pořádek na sběrném místě za sýpkou. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a Souhrn přijatých dotací v roce 2007: Kč Sociální zařízení ve sportovním areálu u sportovního areálu (státní rozpočet) Kč Rekonstrukce bazénu koupaliště (Jihomoravský kraj) Kč Zpevněné plochy na koupališti (Jihomoravský kraj) Kč nákup sekačky včetně příslušenství (Jihomoravský kraj) Kč Vybavení dětského hřiště (Jihomoravský kraj) Kč vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (Jihomoravský kraj) Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří napomohli k získání výše uvedených dotací: Ing. Pavel Suchánek místopředseda rozpočtového výboru PS PČR, Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana JMK, Ing. Jiří Kadrnka předseda finančního výboru JmK, Jan Koráb člen finanční a majetkové komise JmK, Ing. arch. Anna Procházková radní pracovních úspěchů v roce Seznam podaných žádostí o dotaci na rok V letošním roce byla podána žádost o dotace z JMK na výměnu oken v kulturním domě na odbor kultury a na oprava povrchu v tělocvičně bývalé školy. Ve spolupráci s okolními obcemi (Němčičky, Boleradice) chceme požádat o dotaci na komplexní úpravy prostranství před bývalou školou a v zahradě. Zda budeme úspěšní se ukáže až v příštím roce. Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozestavěnost stavby sociálního zařízení. strana 4 Us.14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sběrného dvora. Us.23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis Diakonie Broumov. Ud.30. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace NOEL Hodonín. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený program bez připomínek. Us.2. Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou,

5 jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a Šlancara Jiřího, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Prokeše Zdeňka Us.3. Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.5. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření k bez připomínek. Us.6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finanční částky na provoz MŠ o ,- Kč, souhlasí, aby navýšené finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů z kapitoly 3111 položka 5171 na položku Us.7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a 15 na rok Us.8. Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné převedení pozemku KN p.č. 2818/2, p.č.3741/1, p.č.3756/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku JMK, náklady hradí JMK. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod části pozemku PK p.č.3193 kolem MŠ do majetku obce. Us.12. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 864 na výstavbu RD. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje nerušení části starého hřbitova, na starém hřbitově je možno pohřbívat po dohodě s Obecním úřadem. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 1. Us.18. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 8. Us.19. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 11 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Us.20. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění tradičních hodů zábavnými atrakcemi s panem Rudolfem Kučerou. Us.24. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu vstupních dveří do KD za dohodnutou cenu dle nabídky firmy POLYPLAST, ZO požaduje oboustranně hnědou barvu. Us.25. Zastupitelstvo obce schvaluje umístění výherních hracích přístrojů v pohostinství v KD. Us.28. Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise. Us.31. Zastupitelstvo obce schvaluje plán vánočních akcí na letošní rok. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje převedení pozemku KN p.č.65/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku mysliveckého spolku Horní Bojanovice, ZO požaduje odstranění umělé nory, která je vybudována na obecním pozemku. Us.10. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků KN p.č.1508/70, p.č.1508/71 v k.ú. Horní Bojanovice ing. Heitlovi, ZO provede prohlídku na místě samém a na dalším zasedání ZO rozhodne. Us.21. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej akcií ČS. Us.26. Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek za žáka ve výši 700,- Kč pro ZŠ v Hodoníně. Zastupitelstvo obce pověřuje: Us.15.ZO provést prohlídku na místě samém v 18,00 hodin a po prohlídce navržených úprav bude rozhodnuto o realizaci úprav v hasičce. Us.22. Starostu, aby odpověděl, že obec nemá vhodný pozemek na sluneční elektrárnu. Us.27. Starostu, aby dořešil s pojišťovnami jednotlivé položky nabídek pojištění majetku obce. Us.29. Starostu, aby požádal pozemkový úřad o komplexní pozemkové úpravy katastru. Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sociálního zařízení. Us.20. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis z pozemkového úřadu v Břeclavi. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. výše uvedený program bez připomínek. Us.2. jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou, jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a ing. Šlancara Antonína, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Šlancara Jiřího Us.3. kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.4. hospodaření k bez připomínek. Us.5. rozpočtové provizorium na rok 2008, příjmy a výdaje provedené do schválení rozpočtu se stávají příjmy a výdaji na rok Výdaje se budou realizovat ve výši max. 1/12 skutečnosti roku Us.6. rozpočtové opatření č. 16 a 17 na rok Us.7. úplatné převedení pozemků dle GP p.č.1508/70 o výměře 52 m2 za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč/m2, p.č.1508/71 o výměře 262 m2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2 v k.ú. strana 5

6 Horní Bojanovice, náklady hradí kupující. Us.8. prodej pozemků na stavbu garáží následovně: Opršal Milan ml. pozemek p.č. 3836/2, p.č.3840 Hoštický Josef ml. pozemek p.č. 3836/3 Glozar Marek pozemek p.č. 3836/4, p.č.3841 Vlach Aleš pozemek p.č. 3836/5, p.č.3842 Horák Štěpán pozemek p.č. 3836/6 Kopřiva Karel pozemek p.č. 3836/7 Kopčík Petr pozemek p.č.13/2 Babirádvá Světlana pozemek p.č. 13/3 Kuba Václav a Jana pozemek p.č. 13/4 Kocmánek Luděk pozemek p.č.13/5 Machač Vít pozemek p.č.13/6 vše v k.ú. Horní Bojanovice za dohodnutou kupní cenu 60,-Kč/ m2 po vydání stavebního povolení. Náklady s převodem hradí kupující. Us.10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku dle GP p.č.104/3 o výměře 53 m 2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2, náklady převodu hradí kupující. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o převodu vlastnictví k majetku ČR na speciální automobil CAS K25L 101. Us.14. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodavatelem akce výměna oken v KD byla firma Polyplast Boleradice. Us.15. Zastupitelstvo obce schvaluje, že navržené úpravy hasičky nebudou realizovány. Us.16a. Zastupitelstvo obce schvaluje, zařazení akce Úprava veřejných prostranstvích v obci do investičních akcí v obci a schvaluje požádání o dotaci z programu ROP. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši ,- Kč v dotačním titulu dětská hřiště. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro svaz tělesně postižených ve výši 2.000,-Kč pro každou organizaci. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku PK p.č. 2629/33. Us.18. Zastupitelstvo obce neschvaluje objednání leteckých snímků firmy JAS AIR Hosín. Zastupitelstvo obce pověřuje : Us.12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu aby svolal jednání ZO a mysliveckého spolku. Us.19. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vyzval pojišťovny k předložení kompletní smlouvy. V roce 2008 bude LSPP při Městské nemocnici Hustopeče poskytována: LSPP pouze pro dospělé (LSPP pro děti bude poskytovat Nemocnice Břeclav) ve všední dny od hod. v so, ne a svátky od hod. bez návštěvní služby ohledání zemřelých bude provádět LSPP Poliklinika Břeclav služba LSPP je zpoplatněna regulačním poplatkem 90,- Kč Lékárna U sv. Tadeáše Lékárna Na Poliklinice Lékárna Na Kobližné Brněnská 361/27a bří Mrštíků 2708/38 Kobližná 28/ Hustopeče Břeclav Brno-město Po Pá 7:00-18:00 Po Pá 7:00-18:00 nepřetržitý provoz So 8:00-12:00 So 8:00-12:00 <!--[if!supportemptyparas]- -> <!--[endif]--> strana 6

7 strana 7

8 Přehled vánočních bohoslužeb Zamyšlení nad adventem Každoročně na poslední listopadovou neděli nebo na první neděli v prosinci začíná pro nás advent, doba tajemná a posvátná. Většinou ji vnímáme jako tmou a zimou naplněné dny. Dny plné spěchu, dny horečnatých nákupů před blížícími se svátky. Dny plné starostí co koupit, co sehnat, kde na to vzít peníze. A v tomto každodenním chvatu zapomínáme na pravou podstatu adventu. Měly by to být dny ztišení, zamýšlení se nad sebou, dny nejen nových předsevzetí v dobrém, ale také jejich uskutečnění. Co znamená slovo advent? Slovo advent, je z latinského adventus, znamená příchod. Už na prvních stránkách bible čteme, že Bůh po pádu prvních lidí slibuje: Přijde Vykupitel a spasí svůj lid. Tento příchod Vykupitele starozákonní lidé toužebně očekávali. Proroci tento příchod znovu a znovu lidstvu připomínali a předpovídali mnohé skutečnosti, spojené s příchodem Mesiáše. Mesiáš, Boží syn, skutečně na svět přišel v podobě betlémského dítěte. Advent je tedy čas plný očekávání a touhy, připomínkou touhy starozákonních lidí po Vykupiteli. Také takto očekáváme svého Vykupitele? Nebo bude i letošní advent pro nás plný shonu, místo očekávání, touhy po Mesiáši? Jedině ten, kdo něco očekává, po něčem touží, muže být naplněn dary, které pro nás připravil Pán! Naše adventní čekání je zaměřeno k naději na život, na život věčný. Proroci ve svých předpovědích hojně užívali metafory blahobytu. Ale víme, že sám blahobyt nikoho nezachrání. Proto nás adventní doba vybízí především k tomu, abychom se změnili duchovně. Odstranili ze svých srdcí nepokoj, nelásku, zášť, hněv. Když se budeme měnit my, bude se měnit i svět, ve kterém žijeme. Tato doba před vánocemi je tedy stále novým čekáním, že Pán přijde, že změní svět, že změní i nás a naše srdce. A to je největší naděje, opravdový advent. Když změníme sebe k lepšímu, změníme tím zároveň kousek světa, ve kterém žijeme. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý den Boží hod vánoční Sv. Štěpána Sv. Rodina Nový rok 8.00 Pravou vánoční radost, požehnaný Nový rok 2008, a pokoj v duši všem občanům přeje P. Petr Papoušek, farář Něco z kroniky... Jen to n e j l e p š í pro Vás Lid jde domů a ze schránky vykukují letáky se zaručeně nejlepší a nejlevnější nabídkou, z rádia volá to nejvýhodnější a televizní obrázky nabádají k okamžitému vyzkoušení.v tu chvíli má člověk chuť vykřiknout to za našich mladých let nebylo.ale bylo. Důkazem budiž ukázky z let z tak solidního měsíčníku pro venkov, jakým byl Milotický hospodář. Snadný výdělek je zajištěn odpovědí na inzerát: P e n í z e! Mnoho peněz!! Měsíčně až 1000 K může každý vydělati bez zvláštních vědomostí snadně a poctivě a bez výloh. Zašlete hned svoji adresu pod zn. E 123, Badensko. Nebo lze odpovědět na následující inzerát, aby J.M. z B. nemusel psát do Uher: Račte mi sděliti adresu na některého gazdu, který by mi zaopatřil lidi. J.M. v B. Odpověď redakce: Napište na adresu Juraj Bány, Nagy, Uhersko. A jakmile jsou peníze, lze nakupovat: K vánoční době upozorňuje firma Hanuš Konrád v Mostě na svůj bohatý sklad osvědčeného zlatého a stříbrného zboží. Prodám větší množství sušených a vařených trnek, jakož i pravé dobré slivovice. Na požádání zašlu vzorky i cenu. Je tu zima, proto objednejte si ZABIJAČKY čili ZIMNÍ KUCHAŘSKOU KNIHU obsahující 161 úplně nových dosud neznámých receptů. Zvláštní oddíl věnován úpravě jídel při vepřových hodech strana 8

9 čili zabijačce. Cena knihy K 1,- A když z toho všeho rozbolí hlava tak je prázdný nebo přeplněný žaludek. V prvém případě jest dobře něco pojísti, i v noci třebas, ve druhém případě pomůže jistě odstranění obsahu žaludku do střev, čehož se dosáhne ŠARATICÍ nejlépe. Silného roztoku extraktu tabákového lze použíti k ničení hmyzu i dnes, hlavně v ekologickém hospodářství: ½ - 1% roztok na mšice a roztoče, 3-4% na brouky a housenky chlupaté, tj. na 100 l vody se vezme 1-4 kg extraktu. Extrakt koupíte v každé trafice. Plechová krabice 1 kg čisté váhy 2 K. A proti krupobití se doporučovalo použití děla (to pro bohatší, neb stálo 120 K) nebo výbuchových raket (ty stály jen 2 K a nemusela být bouda a proškolená obsluha). Reference bylo možné získat v Itál T.G. Masaryk 14. září 2007 jsme si připomněli 70. výročí úmrtí T.G. Masaryka, prvního prezidenta samostatného Československa. T.G. Masaryk znal Horní Bojanovice, vždyť jako student chodil do Horních Bojanovic k páteru Sátorovi. T.G. Masaryk se v roce 1930 stal čestným občanem naší obce. Připomeňme si jeho myšlenky, jak je zapsal Karel Čapek ve své knize Hovory s T.G. Masarykem. Kdyby si lidé dovedli navzájem rozumět, měli bychom demokracii jedním rázem, bez vzájemného pochopení, bez tolerance není svobody. Jak, prosím Vás, jak jen mohou lidé o tom mluvit, zda je žena muži rovnocenná! Jakoby nebyla otci rovnocenná matka, která dítě zrodila... U sedláka, u dělníka musí žena často dělat stejné práce jako muž, stejně mnoho a stejně těžce. Ale sedí-li muž v kanceláři, nemyslí na to, že jeho žena se musí celý den starat o děti, nakupovat, vařit, uklízet, šít a provozovat doma devatero řemesel, rád bych věděl, kdo z těch dvou udělá víc práce! Že jsem se stal prezidentem, na to jsem nebyl připraven... Musel jsem se hodně napřemýšlet, co je a jaký má být prezident demokratického státu. Nejsem nikdy proti kritice, bože můj, po většinu života jsem vystupoval jako kritik, ale rád bych kritiku konstruktivní, radící, nerozčilenou. Chci-li mír, neznamená to, že přijímám bez obrany útok, právě naopak. Já chci mír prakticky, ne utopicky, to znamená, že pro udržení míru vynaložím všechnu sílu důvtipu a lásky k národu i člověčenstvu, ale je-li třeba i všechnu sílu obrany. Mám-li říct, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší, že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsme věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik, že stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily předtím. Pro obranu se vědy užívá právem a správně, ale pěstovat vědu pro násilí, pro válčení agresivní, je zločin. Musíme konečně rozlišovat právo a násilí, pravdu a lež, skutečnost a fikce musíme hledat pravdu i v těch případech, kdy se dřív sahalo ke zbraním. Myslím, že poslední velká válka (pozn. I.světová) dostatečně ukázala zbytečnost, škodlivost a nesmysl válčení. Demokracie není jen formou státní, není jen tím co je napsáno v ústavách, demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.. máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov. Žaluje se na naši nesvornost, jakoby českou a slovanskou, ale Němci žalují na sebe doslova totéž. Když má člověk pořádek, má na všechno dost času... Cizinci dnes už o něm většinou mnoho neví, ale přesto řeknou Váš Masaryk. Ale to slovo Váš Masaryk znamená ještě něco jiného, že v očích světa je Masaryk přisuzován celému národu a s ním skoro ztotožňován. Uvažte, jak málokterým prezidentům republik náleží to slavné a veliké přisvojovací zájmeno. strana 9

10 Výkaz činnosti samaritské Samaritská stráž byla v Horních Bojanovicích založena roku 1922 při Sboru dobrovolných hasičů a 1.velitelem byl Jan Hladík, bývalý ranhojič felčar v ruských legiích. Ve 30. letech minulého století přešla samaritská stráž do Československého červeného kříže. (Mgr. Soňa Nezhodová, Horní Bojanovice a kronika obce Horní Bojanovice).Jak se uvádí na Vysvědčení o samaritské zkoušce, dětí v mateřské škole. Samaritská (samaritánská) činnost byla velice potřebná, neboť při hospodaření nebyla nouze o různé úrazy (opaření, říznutí, píchnutí, odřeniny, obraženiny, zlomeniny), ale i kousnutí zvířaty. Z Výkazu je zřejmé, že samaritáni vybírali za provedená ošetření poplatky 1 20 Kč. Hasiči byli od poplatku osvobozeni a v kolonce pro částku je uvedeno hasič a zapsány, tato poznámka je ve Výkazu uvedena. Účty samaritské stráže r.1928 Příjem K Rozvaha.Vydání Příjem účet lékárna Hustopeče Vydání účet Drogerie Marek 36 Schodek tento schodek patří účet Horák sedlař torbička 40 k nejmenším vydání A několik příkladů ošetření: r na levé ruce opaření olej, obvaz 5 Kč byli to ošetřovatelé, kteří se podrobili samaritské zkoušce a složili samaritský slib a byli uznáni způsobilými poskytovati první pomoc před příchodem lékaře podle pravidel stanovených samaritskou službou Čs. Červeného kříže. Dochovaný sešit v tvrdých deskách zachycuje ošetření provedená v letech 1926 až 1947 nejčastěji Antonínem Pinkavou, Martinem Šlancarem a Cyrilem Pregrtem, který prováděl ošetřovatelskou činnost až do konce svého života a ošetřování učil i mladé, včetně strana 10 stejně není poplatek zapsán u 2 případů, kde už nemohli pomoci k životu (dovezení hospodáře stiženého mrtvicí či manželů zasažených bleskem). Vybrané poplatky nepokrývaly vynaložené materiální náklady, práce se nepočítala. V každoročním konečném součtu byl příjem za ošetření vždy menší než výdaj za koupené obvazy, masti, náplasti, jod apd. Počet ošetřených byl podle zápisů od 33 až do 72 ročně a z toho k lékaři bylo posláno 4-8 lidí.roky 1945 a 1946 nejsou vřed na krčním svalu masť, náplast 1Kč r kousnutí psem na levé noze jod, masť, obvaz 10 Kč seknutí srpem na ruce dorost (zřejmě hasičský) r spadnutí ze stromu přivolán lékař (obdobné případy též bez poplatku) r kousnutí králíkem očištění, jod, gáza, obvaz 2 Kč r bodnutí hřebíkem do pravé dlaně gáza, obvaz 3 Kč kousnutí tchořem do prstu pravé ruky jod, gáza, obvaz 10 Kč Ukázka je z roku 1937:

11 Internetové stránky obce Už několik let se můžete při procházení českého internetu setkat s webovými stránkami naší obce na adrese Troufám si tvrdit, že mezi stránkami ostatních obcí patří k těm výrazně lepším. Při jejich tvorbě bylo hlavní snahou docílit aktuálnost, jednoduchost ovládání a přehlednost. Koncepci stránek (způsob financování a technické řešení) schválili starosta a členové zastupitelstva obce, pro grafické řešení jsme dostali souhlas k využití výtvarných motivů malíře Antonína Vojtka, našeho milého rodáka. Příspěvky a fotografickou dokumentaci dodává řada spolupracovníků. Bez nich by stránky existovat nemohly. Hned na začátku jim chci za to poděkovat. Jsme si vědomi toho, že obecní stránky musí plnit především dvě hlavní funkce. 1. Prezentační - pro náhodné zájemce, turisty, nebo přátele obce poskytujeme stručná data z historie, přírodopisu i místopisu. Stránky zveřejňují také přehled služeb a nabídek na území obce. V této části jsou k nahlédnutí vybrané fotografie Horních Bojanovic, včetně krásných panoramat od M. Kočvary. Zhotovili jsme i mapku s vyznačením důležitých objektů a plánek s popisnými čísly domů. Tento plánek, který na stránkách mnoha obcí nenajdete, velmi usnadňuje orientaci návštěvníkům a nejenom jim. 2. Informační se zaměřením zejména na místní občany. Pilíř informační části představují povinně uveřejňované údaje a sdělení obecního úřadu, trvale aktualizovaná úřední deska, zápisy ze zasedání představenstva, platné vyhlášky včetně vybraných zákonů ke stažení. Občan zde nalezne jména a kontakty obecních zastupitelů a institucí, zpravodaje i telefonní seznam. Do této oblasti patří také odkazy a vybrané informace sloužící pro usnadnění každodenního života otevírací doby obchodů, úřadu, pošty, údaje o platbách za vodu, plyn a elektřinu, jízdní řády, odkazy na stránky důležitých institucí i jiné užitečné webové adresy. Pro zájemce z obou kategorií nabízí stránky sekce s detailnějšími údaji o památkách a historii Horních Bojanovic, o zvycích, obecním znaku či zápisy lidových pověstí. Podklady pro zpracování vycházejí z publikací renomovaných autorů, zejména z monografie Mgr. Soni Nezhodové, PhD., ředitelky Městského muzea a galerie v Hustopečích. Na první stránce jsou umístěny aktuální zprávy. Stručná, přehledná informace obvykle s odkazem k podrobnějšímu článku v chronologickém sledu. Jiná rubrika se týká služeb, institucí a spolků. Kvalita této části není, bohužel, zcela vyvážená. Právě zde by se dalo nejvíce zlepšovat. Byla by potřeba užší spolupráce s činovníky, kteří by dodávali úplné a aktuální informace. Dobrým příkladem může být Sbor dobrovolných hasičů. Tento spolek s dlouhou tradicí oslavil letos významné výročí a celou akci máme podrobně zdokumentovánu. Do kroniky dodávají jeho členové pravidelné příspěvky. Stránky nezapomínají ani na rodáky a významné osobnosti, strana 11

12 jejichž působení je s obcí spojeno. Zajímavý, ještě se rozvíjející projekt představuje sbírka starých fotografií. Fotografie na webu jsou i pozvánkou pro zájemce, jež by se rádi do sbírky zapojili. Shromažďujeme převážně kopie starých, většinou rodinných fotografií, které se stanou základem fotografického archivu připravovaného muzea Horních Bojanovic. Hodnota fotografických záznamů stoupá, jsou-li doplněny časovým určením, jmény zobrazených lidí i objektů, či souvisejícím příběhem. Důležitou součástí koncepce stránek je fotografická kronika. Tvoří ji soubor příspěvků s fotografiemi událostí, které se v obci staly, nebo které se týkají našich občanů. Textové i obrazové materiály, jež dodají přispěvovatelé, dostanou společnou formu a chronologické uspořádání. Vybrané fotografie upravujeme obvykle ve třech rozlišeních, podle současných zvyklostí webu. Vznikne tak náhled a formát pro prohlížení (většinou 640 krát 480 bodů). Fotografii lze najít často i v původním (větším) rozlišení, zejména pro ty, kteří si ji chtějí stáhnou a třeba vytisknout. Bohužel, omezená kapacita diskového prostoru neumožní ponechat na webu takové množství fotografií v nejvyšší kvalitě. A tak zájemcům někdy nezbude, než kontaktovat autora snímku. Domníváme se, že kronika na webových stránkách může být jednou dobrým doplňkem kroniky obecní, vedené písemnou formou. Vznikne tak vzpomínka a ilustrace našeho současného života. A jak mohou návštěvníci stránek projevit svůj názor a podílet strana 12 se na jejich obsahu? Na dvou stránkách jsou soustředěny odkazy sloužící zájemcům k tomu, aby se mohli přímo vyplněním a odesláním formuláře - vyjádřit k dění obce, nebo k podobě informací na obecním webu. Je to rubrika fórum, akce a inzerce. Příspěvků v rubrice fórum pomalu přibývá, a tak se, prosím nebojte projevit svůj názor. Zatím se žádné vulgární příspěvky nevyskytly, nestyďte se tedy pod svoje stanovisko vždy podepsat! Málo dosud využívají podporu, jež jim mohou stránky poskytnout, naši podnikatelé. Většina z nich aktivně přispívá k dění v obci, ať už sponzorskými dary, nebo organizačně. Rádi zato na stránkách uveřejníme, podrobněji než dosud, údaje a upoutávky o jejich činnosti. V současné době jim jako inspirace může sloužit spolupráce s Vinařstvím Stanislava Omasty vino. hornibojanovice.cz. Webové stránky Horních Bojanovic by měly být do budoucna stále aktuálnějším a všestrannějším zdrojem informací. Nemohou však fungovat jen za spolupráce omezené skupiny přispěvovatelů. Musí se stát společným dílem občanů obce. Pro nastupující generaci je již práce s počítačem a prostředím webu samozřejmostí. S využitím moderních publikačních systémů chceme umožnit přímé přidávání příspěvků a editaci správcům jednotlivých sekcí. Rádi bychom nabídli možnost připojení ke stránkám i externím zájemcům, kteří by se uvedli třeba jen odkazy. Měli by příležitost provázat naše stránky s jejich nezávislými prezentacemi. Internetové stránky budou muset být dynamičtější a poutavější. Brzy nás tedy čeká jejich další modernizace. K ní bych rád pozval další spolupracovníky. Zdeněk Seifert, hornibojanovice.cz Slovníček (podle internetové encyklopedie Wikipedia): Web, nebo také World Wide Web (WWW), je ve volném překladu celosvětová pavučina propojených hypertextových dokumentů v mezinárodní síti internetu, používající aplikací protokolu zvaného http. Internet je celosvětová počítačová síť. Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, stránky www, vyhledávání, hraní her a další.

13 Vážení občané! Prázdniny utekly jako voda a nastal nový školní rok 2007/2008. Děti po příchodu do MŠ si ihned všimly nových změn,které jsme přes prázdniny uskutečnili.bylo to uspořádání třídyvytvořili jsme hrací kouty pro děti,zakoupili novou válendičku a tím jsme tak vytvořili odpočinkový kout s knihovničkou, dále jsme provedli řadu jiných obměn naší školičky, které děti s radostí a nadšením uvítaly. Téměř na začátku školního roku jsme uspořádali akci s rodiči Tvoření z ovoce a zeleniny. Přesvědčili jsme se, že nejen děti, ale i rodiče oplývají nápaditostí a bujnou fan- ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Okénko do mateřské školy tazií, o čemž nás mile překvapily jejich krásné ovocné a zeleninové výrobky.tuto akci jsme ukončili táborákem s opékáním buřtů.též jsme s dětmi uspořádali ochutnávku pro rodiče formou míchaného ovocného salátu. Třetí listopadovou neděli někteří rodiče s dětmi navštívili divadlo Bratří Mrštíků v Boleradicích, kde vzhlédli pohádku O kocourovi Modroočkovi. Svým následným vyprávěním daly děti najevo,že pohádka se všem moc líbila. Svoji výchovně vzdělávací práci provádíme podle vytvořených integrovaných bloků. Právě teď se pracujeme na bloku Slavnosti a tradice a zaměřili jsme se na téma Vánoční kouzlení. Prožíváme tak adventní období. Děti se společně podílí na vánoční výzdobě celé MŠ, vyrábíme papírové čertíky, vánoční řetězy, pečeme a zdobíme perníčky, povídáme si o Mikulášovi, o Vánocích. Začínáme připravovat krátké představení Čertovské řádění na vánoční posezení s rodiči, které bude pokračovat společnou výrobou ozdob na náš stromeček a bude ukončeno vánočním občerstvením. V následujícím týdnu se jistě objeví pod nazdobeným stromečkem dárky pro děti. Některé z nich budou také od sponzorů a místních organizací. Všem, kteří nám přispějí, patří velké poděkování. Jménem celého kolektivu MŠ Vám všem přejeme krásné a šťastné prožití vánočních svátků. Lydie Peterková, učitelka MŠ strana 13

14 Z činnosti zahrádkářů V uplynulém roce byla naše organizace jako na houpačce. Nejdříve zdařilá výstava vína, po ní hned následovala krádež peněz z rodinného domku našeho pokladníka. Nestačili jsme zaplatit všechny dluhy od dodavatelů katalogů a skleniček. Tato událost nás všechny ovlivnila a dlouho jsme byli ve své činnosti pasivní. Teprve příprava burčákové zábavy dodala všem našim členům elán do další práce. Program, který jste mohli shlédnout, by se příště mohl jmenovat slavnost burčáku. Tak vysoká byla úroveň vystoupení souboru Hanýsek ze Šakvic a zpěváků z Dolních Dunajovic. Nám zahrádkářům však nejvíce pomohla podpora vás občanů z Horních Bojanovic. Přišli jste ve velkém počtu a tím nám dodali chuti do naší práce, kterou děláme pro všechny občany i návštěvníky Horních Bojanovic. V příštím roce připravujeme několik akcí : - výstavu vína na sobotu 15.března (degustace bude v strana 14 neděli 9. března) Bude to náročná práce, protože následuje po Mezinárodní výstavě vín zahrádkářů, která bude v Hustopečích ve dnech 1. a 2. března. Garantem této výstavy je Územní sdružení zahrádkářů Břeclav. Mezi nejvíce zaměstnané organizací patří ing. Šlancar, který je místopředseda Územního sdružení zahrádkářů a současně předseda Ústřední vinařské komise ČSZ, aby se i příznivci a členové z naší obce mohli účastnit hodnocení vína, budeme pořádat v Horních Bojanovicích školení degustátorů na 100 bodovou stupnici hodnocení vína pod vedením ing. Balíka ze Zahradnické fakulty v Lednici. Školení provádí jednotně ve více obcích okresu Břeclav u nám ve středu 16. ledna v hod. Přejeme všem vinařů, aby jejich vína byla ve velmi dobré kvalitě a byli na výstavách úspěšní. V sobotu 7.září hodláme uspořádat další burčákovou zábavu, opět na vysoké úrovni, ke které jistě přispěje nově vybudované sociální zařízení u koupaliště. Naše organizace má velký vliv na kulturní vyžití občanů naší obce. Rádi mezi sebou uvítáme nové a mladší členy, kteří budou zárukou, že neustrneme a budeme mít nové náměty na činnost členů i občanů Horních Bojanovic. Závěrem přeji všem členům i občanům pěkné a spokojené vánoce v roce 2008 zdraví a pohodu v práci i rodinném životě. Stanislav Relich předseda ČZS

15 Krátce ze života hornobojanovských hasičů. Práce se nesla po celé uplynulé období ve znamení oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, zde v Horních Bojanovicích. Oslavy započaly, jak bylo uvedeno ve dřívějším zpravodaji, hasičským plesem. Hlavní oslava proběhla dne 2. června v místním parku. Za dobrou a obětavou práci bylo členům uděleno vyznamenání Za příkladnou práci, Za zásluhy a těm nejstarším Řád sv. Floriána. Nejmladší členové obdržely Čestné uznání jak sboru, tak Okresního sdružení dobrovolných hasičů a také od Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Dále členové obdržely, podle délky členství, Medaily za věrnost. Můžeme se pochlubit, že v našich řadách máme pět hasičů, kteří jsou u sboru více jak 50 let a to Kadlec Josef, Machačová Marie, Nehyba Alois, Straka Tomáš a Prokeš Ladislav. Sbor vydal k tomuto výročí i kroniku sboru. Je zde popsána celá historie našeho hasičského sboru od jeho založení po dnešní dobu. Kronika byla sepsána PhDr. Soňou Nezhodovou, za spolupráce bratrů Josefa Kadlece a Matěje Machače. O křest se postarali starosta obce Ing. Vladimír Záruba, za Hasičský záchranářský sbor Jm. kraje npr. Tomáš Havlík, za Okresní sdružení dobrovolných hasičů jeho starosta Miroslav Adámek a za Sbor dobrovolných hasičů starosta bratr Jiří Doležel. Brožury máme ještě skladem a kdo by měl zájem můžeme ji poskytnout. Zpestřením byla ukázka nové techniky z Hasičského záchranářského sboru Jm. kraje, z pracoviště Břeclav a to výsuvný žebřík na podvozku Man. Dosah je až 30 m výšky a pracovníci nám ukázali co všechno tato technika umí. O kulturní zážitek a dobrou náladu se nám postarala dechová hudba Hornobojané, kteří svým koncertem a hraním k tanci a poslechu dobře naladili všechny přítomné. K tanci také zahrála taneční skupina ze Zlína. Že byla dobrá nálada, svědčí to, že i když večer začalo drobně pršet, nikomu to nevadilo a tančilo se pod deštníky nebo na dešti až do ranních hodin. V hasičské zbojnici, jsme k tomuto výročí instalovali výstavu hasičská výstroje, požárních stříkaček, získaných trofejí, diplomů fotografií a dalšího hasičského materiálu. Největší zájem byl o prohlíd- strana 15

16 ku modelů hasičských aut a techniky. Tuto výstavu nám zapůjčil a instaloval náš člen Josef Chup z Břeclavi. Celkem nám ukázal 368 ks těchto modelů. Za týden pokračovala oslava založení sboru, soutěží v požárním útoku na místním hřišti. Byl to 3. ročník Memoriálu Antonína Homoly. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 3 družstva žen. Touto soutěží byl zahájen druhý ročník Břeclavské hasičské ligy. Všichni zúčastnění projevili odhodlání bojovat až do konce. Nikomu nevadila průtrž mračen, která přišla v průběhu klání a bojovali až do konce. Vítězství si odvezli hoši z Poštorné a děvčata z Lanžhota. Naše družstvo mužů skončilo na pěkném 4. místě, časem 20,45 vt. což byl nejlepší čas utvořený tohoto roku. Dále následovaly soutěže v Milovicích 5 místo, v Tvrdonicích 4 místo, Lanžhot 6. místo, v Brumovicích to bylo 4 místo, v Kobylí jsme skončili 6. místo a poslední soutěž se uskutečnila v Bořeticích umístněním na 5 místě. Během roku se družstva tak vyrovnala, co ukazuje soutěž v Bořeticích. Vítěz družstvo z Tvrdonic docílilo čas 18,98 vt. naši hoši 20,71 vteřiny. V tomto rozdílu 1,73 vteřiny se vtěstnalo pět družstev z Břeclavské ligy. Kromě toho se zúčastnily i dvě družstva z hodonínska a i tito se dostali do tohoto rozdílu. Po vyhodnocení celé BHL, které se uskutečnilo v Lanžhotě, jsme skončili na pěkném 5. místě z deseti družstev. Naši obec po celé období reprezantovali bratři Jan a Zbyněk Prokešovi, Jaroslav Relich, Jan Kopčík, Jan Kaňa, Vít Machač, Lukáš Bubeníček, záskok v družstvu utvořili Zdeněk Machač a Michal Hrabec. Pro dopravu družstva a techniky nám umožnila auta společnosti Stavoč. Všem těmto patří srdečné poděkování. Kromě soutěží zařazených do BHL, jsme se zúčastnily nočních klání a to v Brumovicích, ve Velkých Pavlovicích a v Prušánkách. I na těchto závodech jsme čestně obstáli. Nepodařilo se udržet účast děvčat na soutěžích a to pro nezájem některých holek. Byla to velká škoda, protože družstev žen je na našem okrese velmi málo. Kromě děvčat z Lanžhota, Poštorné a Milovic, se pokoušeli založit družstva žen sbory z Brumovic a Bořetic. V našem středu máme i tři bratry, kteří jsou držitelé nejvyššího vyznamenání Zasloužilý hasič Jsou to Josef Kadlec, Matěj Machač, Josef Chlup a byl jim již zesnulý bratr Antonín Homola. V rámci okresu Břeclav byla uskutečněna dvě setkání a ještě rozšířena o zasloužilé funkcionáře. Také se založil aktiv Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Loni bylo setkání v Žeravicích na hodonínsku, letošního roku jsme se setkali v Jevišovicích na okrese Znojmo. Příštím roce se sjedou zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje k nám do Horních Bojanovic. V podzimních měsících, na žádost občanů, jsme po obci provedli sběr starého železa. I když to byl několikátý, pořád bylo co uklízet. Děkujeme občanům za poskytnutí tohoto šrotu. Dobrá zpráva dorazila do sboru až podzimních měsících. Po dlouhodobém usilovném jednání, nám byla přidělena starší hasičská cisterna, výrobek od firmy Karosa na podvozku Liaz. I když se jedná o vozidlo, vyrobené v roce 1992, patří stále do modernější techniky. O to radostnější bylo, že klíče od vozidla, předal starostovi obce a veliteli sboru sám ministr vnitra Ivan Langer, na půdě Hasičského záchranářského sboru, pracoviště Brno-město. Horší situace je s jeho garážováním. V hasičské zbrojnici, na druhém stání, je uskladněna technika rychlé roty a tak nové hasičské vozidlo je umístněno, za nemalý nájem, v cizí garáži. Vedení obce jsme navrhli alternativní řešení pro přestěhování zahradní techniky, ale bylo zavrženo. Dále vedení obce, v měsíci září, slíbilo řešení, ale zůstalo jen u slibů a v dohledné době se asi dít nic nebude. Všechna naše jednání se zastupiteli obce byla negativní, jakož i jednání o úpravě hasičské zbrojnice. Mrzí nás její přístup k problematice požární ochrany, protože obec, co by zřizovatel jednotky, vynakládá ve srovnání s ostatními obcemi, kde fungují hasiči, malé finanční prostředky, ale nám stačí. Veškerou techniku kterou obec vlastní, nestála obecní pokladnu ani korunu, protože byla získána převodem kmenového jmění a to zásluhou nás hasičů. O to více nás přístup vedení obce mrzí, protože dobrovolně pracujeme pro bezpečnost naší obce i okolních vesnic. Vážení občané, děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám projevili v tomto roce, a ze srdce vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků i radostný nový rok Jiří Doležel starosta Matěj Machač velitel strana 16

17 Z činnosti ČSCH Vážení přátelé, máte též pocit, že s postupujícím věkem se běh času zrychluje? Pro mnohé z nás se neudálo nic světoborného a uplynul nám tento rok tempem nebývalým. Pro nás chovatele byl tento rok trochu přece jen vyjimečným. Poprvé od vzniku ČSCH se konala Národní výstava mláďat králíků na našem okrese a to v Hustopečích. Byla již 37. v pořadí. Jelikož to byla velká akce, bylo třeba soustředit mnoho financí a proto nezbyly finanční prostředky na další výstavy na okrese. Hustopečská výstava konaná si vyžádala mnoho úsilí jak na úpravu, tak i na samotnou výstavu a její likvidaci. Naši členové p. Kuba a p. Němeček věnovali na tuto akci každý před 130 hodin. Dále přiložili ruce k dílu přítel Pavel Machač a František Balšínek. Tento přes svůj věk zasloužil obdiv. Všem vřelé díky. Samotná výstava byla pěkná i když ji dosti poškodil déšť. Bylo vystaveno králíků. Tato výstava byla i současně výstavou okresní, tedy zde byla i mladá drůbež a holubi z okresu. Naši chovatelé se na národní výstavě neztratili. Přítel Němeček dostal čestnou cenu za nejlépe hodnocenou kolekci králíků z celkového počtu 250 kusů velkých světlých stříbřitých. Přítel Kuba František se svými králíky činčil malých získal ocenění první třídy. Na okresní výstavě jenž byla součástí Národní výstavy se přítel Němeček umístil na prvím místě v okrese a přítel Kuba byl do desátého místa. Balšínek František uspěl s holoubky moravský poštovní černošupinatý. Naši chovatelé se v tomto roce zúčastnili ještě několika dalších výstav a to přítel Kuba dostal čestnou cenu na své králíky ve Velkých Bílovicích. 1.až 2.září Balšínek František dostal výborné ocenění holubů na klubové výstavě v Jilemnici. Čestnou cenou se na králíky prezentoval v Blučině na oblastní výstavě Němeček Emil. 25. až byla výstava dospělých zvířat okresu Hodonín. Zde dostal čestnou cenu na králíky p. Němeček. Současně v tyto dny byla i výstava dospělých zvířat Břeclavska, zde se naši chovatelé králíků p. Kuba a Němeček umístili do sedmého místa na okrese. Přítel Balšínek obdržel čestnou cenu na holuby. Ve Slavkově se 9. až konala klubová výstava králíků činčil malých a zde p. František Kuba získal za tříčlennou kolekci čestnou cenu. Dobře jsme reprezentovali králíky na Národní výstavě dospělých zvířat v Lysé nad Labem - uspěl přítel Němeček. Vynikající klubová práce přítele Balšínka Františka byla oceněna na jejich speciálce 1. až v Nedakonicích upomínkovým pohárem. Poslední výstavou, jako již každý rok, byla klubová výstava králíků velkých světlých stříbřitých v Plačicích u Hradce Králové. Zde přítel Němeček měl všech 18 králíků ohodnoceno první třídou, což svědčí o velice vyrovnaném chovu. Byl mu udělen diplom za zásluhy vzhledem k 30. výročí klubu. Výstavní činnost byla letos ukončena navázáním dalších přátelství. Jeden chovatelský rok nám skončil a než nám započne druhý jsou v dohledu vánoce a nový rok. Při této příležitosti přejeme široké veřejnosti veselé svátky vánoční a mnoho zdraví v novém roce, aby tyto krásné dny zůstaly v našich srdcích svým obrazem i v následujících všedních dnech roku Přejí hornobojanovští chovatelé. Činnost mysliveckého spolku v Horních Bojanovicích Letní období pro myslivce skončilo ukončením oprav a údržby veškerého mysliveckého zařízení. Nastal čas postarat se o zásoby krmiva pro zvěř. Nachystali jsme dostatečné množství suchého a dužnatého krmiva na přikrmování zvěře v zimním období v době nouze. Věříme, že nás ani tuhá zima nemůže zaskočit. Mimo této činnosti jsme se zúčastnili střelecké soutěže na asfaltové terče, kterou uspořádal okres Břeclav pro členy ČMMJ. Jednalo se o čtyři samostatné strana 17

18 závody tříčlenných družstev na různých střelnicích. První klání jsme ve složení střelců ing. Vrbovský T., Pavelák T., Jordánek V. vyhráli a získali tak pěkný pohár. V ostatních závodech jsme již tak úspěšní nebyli. Celkově jsme skončili na pěkném 6 místě. Od nastalo období mysliveckých žní, což znamená lovy na drobnou zvěř. Stavy drobné lovné zvěře se k naší radosti značně zvedly. To dokazuje, že naše práce v honitbě je vedena správným směrem. Naplánovali jsem 5 honů. Z toho tři zaměřené hlavně na vinice a sady, aby v těchto lokalitách nevznikaly velké škody okusem. Toto je ve zkratce vše z naší podzimní činnosti. Přejeme všem občanům z naší vesnice příjemné Vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v Novém roce. Myslivci V druhé polovině roku 2007 byla zahájena podzimní část soutěže Do soutěže jsme přihlásili tři družstva a to družstvo mužů, žáků a přípravky. Družstvo mužů bylo zařazeno do IV.C třídy, družstvo žáků bylo zařazeno do základní soutěže skupiny B a přípravka byla zařazeno do okresní soutěže skupiny D. U družstva mužů nedošlo k žádným změnám v kádru a tak jsme čekali umístění v horní polovině tabulky. Výsledky však byly střídavé a nakonec se družstvo umístilo na 10. Místě s 13 body Z činnosti TJ SOKOL za 3 výhry, 4 remízy a 4 prohry. Nejlepším střelcem byl Radomír Krůza. Družstvo žáků bylo oslabeno odchody některých hráčů, a někteří přešli do kategorie dorostu. Během podzimní části žáci 4 x vyhráli, 2x remizovali a 4 prohráli a obsadili 5 místo z 1 družstev. Přípravka byla velmi oslabena odchodem některých hráčů do kategorie žáků a bylo zo znát na výsledcích. Za přípravku nastupovali mladí hráči, kteří však vždy bojovali ze všech sil. Během podzimní části soutěže však pouze jednou remizovali a 6 x prohráli. Věřím, že mladým hráčům jejich elán vydrží a přijdou i výhry. Tímto bych chtěl také poděkovat všem trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci s mládeží. Dík také patří rodičům hráčů, kteří je doprovázeli na utkání a svými hlasivkami je povzbuzovali. TJ Sokol svolal na neděli od 14,00 hodin valnou hromadu, na kterou tímto zvu všechny členy. Závěrem mě dovolte abych Vám všem popřál klidné a pohodové vánoční svátky vše nejlepší a hodně zdrví do roku Dechová hudba Hornobojani. V lednu byla Dh Hornobojani vybrána Českou televizí k natáčce samostatného hudebního programu pod názvem Vyhrávala kapela.natáčelo se v Praze na Žofíně v pondělí 12.února.Tuto natáčku už jsme točili s novými mladými členy naší dechové hudby. Program měl veliký ohlas a to: píseň Kam ste sa stařenko a naše HornoBojanovské kroje.hráli jsme plesy v Boleradicích, Hrušovanech, Klatovech, Židlochovicích, košty vína v Židlochovicích, Pohořelicích,velikonoční zábavu v Prušánkách, oslavy 100 roků výročí hasičů v Horních Bojanovicích.V měsíci červnu se účastňujeme na přelídkách dechovek v Krumvíři na Kraji beze stínů a na vysočině ve Žďáru nad Sázavou,zde jsme dostali pozvánku od dechového souboru z Německa na jejich přehlídku v srpnu roku 2009.Po přehlídkách bylo volno a hráli jsme od každý týden.velké Pavlovice-svatba, Kobylnice-hody, Nová Ves-hody, Nošovice-pivovar+koncert, Mikulov-pouť Svatý kopeček, Brno- Jehnice-hody společně s folklorním souborem z Litvy, Židlochovice hody 2 dny,přísnotice hody 2 dny, Kuchařovice u Znojma hody, Hustopeče Burčákové slavnosti, Pohořelice hody, Moravská Nová Ves Dívčí vínek. V měsíci listopadu a prosinci natáčíme ve studiu Mistříňanka v pořadí již pátý nosič s názvem Hrají a zpívají Hornobojani.Vydali jsme nový plakát,jsme v novém kalendáři dechovek na rok Závěrem bych poděkoval Obecnímu úřadu Horní Bojanovice, Městysu Boleradice, Městu Miroslav, Techsportu Boleradice, Zednictví Šva- strana 18

19 říček,vinařství Omasta za finanční i hmotnou pomoc naší dechové hudbě. Přeji všem občanům a příznivcům dechové hudby krásné, spokojené a šťastné vánoce a do nového roku 2008 pevné zdraví a aby byl klidný, spokojený a šťastný. Za dech.hudbu Hornobojani Josef Mikel - kapelník Drakiáda se uskutečnil 4.ročník Drakiády. Počasí nám jako minulý rok nepřálo a vítr tak potřebný pro naše dráčky nezafoukal. Aby děti nabyly ochuzeny o zábavu tohoto dne,vymysleli jsme pro ně soutěžní disciplínyběh s dráčkem,nejvyšší let a malování draků na tenisovém kurtu.na konec jsme odměnili ty nejlepší a opekli si špekáčky u táboráku. Musíme poděkovat sponzorům za přispění na tento den- Liga Hlohovec, Stavoč, obec Horní Bojanovice. Všem přejeme příjemný vítr a příští rok zase na Drakiádě. Vaše sdružení rodičů a mládeže Horní Bojanovice. Nejbližší akce ,00 hodin Vánoční koncert DH Hornobojani v kulturním domě ,00 hodin Tradiční zpívání koled u vánočního stromu u kulturního domu ,00 hodin Vánoční koncert v kostele Sv. Vavřince Děti z místní hudební školy, Bob Frídl, cimbálová muzika Gajdoši ,00 hodin Tradiční ohňostroj a novoroční přípitek ,00 hodin Tradiční muzikantský ples na kterém se představí : DH Hornobojani, DH Bojané a DH Májovanka ,00 hodin Tříkrálový koncert v kostele Vystoupí žáci z místní hudební školy ,00 hodin Rybářský ples, hraje DH Blučiňáci ,00 hodin Tradiční ostatková zábava hraje skupina LORD ,00 hodin Tradiční hasičský ples, hraje DH Hornobojani ,00 hodin Tradiční výstava vín s ochutnávkou. Odpoledne cimbálová muzika LONGA, večer DH Horenka. strana 19

20 strana 20 ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE

Velkopavlovický zpravodaj za poslední

Velkopavlovický zpravodaj za poslední SLOVO STAROSTY... Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Velkopavlovický zpravodaj za poslední roky urazil kus cesty. Redakční kolektiv se snaží předkládat informace pro všechny generace. Zpravodaj je vyvážený

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Vážení spoluobčané, VOLBY 2010 Daniel Juřík, Jarmila Lukešová, Vladimír Dlabaja, Petra Dlabajová, Jaroslav Juřík, Ing. Lenka

Vážení spoluobčané, VOLBY 2010 Daniel Juřík, Jarmila Lukešová, Vladimír Dlabaja, Petra Dlabajová, Jaroslav Juřík, Ing. Lenka 32 010 Vážení spoluobčané, z rádia už se zase ozývá: Vánoce, Vánoce přicházejí.. Všichni vědí, co to znamená. Dospělí si uvědomují, kolik ještě starostí je čeká, aby ty letošní Vánoce proběhly v klidu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 SLOVO STAROSTY - - - - - - - - - - - Vážení spoluobčané, před pár týdny jsme vstoupili do roku 2011. Zdá se to neuvěřitelné. Zima ještě zdaleka nekončí, ale kvapem se již blíží příchod jara a s ním i zahájení

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2007 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje Štengaráček. Pan starosta ve svém slově Vás informuje

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje

noviny č.1/2013 Kněžpolské noviny Kněžpolské Krásné a veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a dny plné sluníčka přeje www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.1/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání Kněžpolských novin. Ačkoliv se již kalendářně přihlásilo

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více