Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce"

Transkript

1 Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zpívání koled u vánočního stromu v 16,00 hodin Vánoční koncert v kostele v 16,00 hodin (Bob Frídl a Gajdoši) Novoroční přípitek s ohňostrojem ve 24,00 hodin. strana 1

2 OBSAH: - úvodní slovo starosty - z činnosti zastupitelstva obce - výpisy usnesení ze zasedání ZO - informace o LSSP - hospodaření obce k přehled vánočních bohoslužeb - příspěvek kronikářky - něco o internetu - okénko do MŠ - z činnosti ČZS - z činnosti hornobojanovských hasičů - z činnosti ČSCH - z činnosti mysliveckého spolku - z činnosti TJ Sokol - DH Hornobojani - Drakiáda Akce Vánoční ticho Vánoční ticho bílou nocí padá, do srdcí všem lidem svou lásku vkládá. Koledy zpívejme, Ježíška vítejme, Aleluja, Aleluja Cosi v tom nočním tichu jemně hučí, co projde lidskou duší, každý tuší. Když příjde Ježíšek, do dětských srdíček, blahem se skrývá, buší. Betlémská hvězda je všem tolik milá, Nesem Vám vánoční čas, když se skrývá, Za dne i za noci, kéž by do všech srdcí, lásku ach lásku vryla Vánoce 2006 Vánoční strom 1989 strana 2

3 Vážení spoluobčané, ač počasí tomu nenapovídá, blíží se nám mílovými kroky konec roku 2007 a proto se Vám dostává do rukou třetí číslo Zpravodaje obce roku V tomto čísle zpravodaje bych Vás chtěl informovat ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Slovo starosty Z činnosti zastupitelstva obce nejen o činnosti zastupitelstva obce, ale i o akcích, které byly zrealizovány během roku V krátkosti Vás chci ještě seznámit s prací zastupitelstva v období od srpna po konec letošního roku. Běhen druhého pololetí se sešlo bývalé ZO na dvou veřejných zasedáních. Na zasedáních ZO,které bývají veřejná, se zúčastňuje velmi málo občanů, byly řešeny finanční záležitosti obce, investiční a neinvestiční akce. Výpisy z usnesení a rozbor hospodaření přinášíme na jiném místě zpravodaje. Na 7. Veřejném zasedání ZO byla znovu projednávána rekonstrukce části starého hřbitova. Po místním šetřením na hřbitově bylo schváleno usnesení, že se část starého hřbitova nebude rekonstruovat. Tímto bych chtěl připomenout majitelům hrobů, že je třeba sepsat na OU smlouvu o nájmu hrobového místa. Investiční a neinvestiční akce: Z investičních a neinvestičních akcí byla v posledním čtvrtletí zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu a byla vypracována projektová dokumentace na sběrné středisko odpadů. Sociální zařízení ve sportovním areálu. Po skončení sezóny na koupališti, byla zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu, které bude sloužit nejen pro návštěvníky koupaliště ale i pro pořadatele sportovních a kulturních akcí v areálu. Součástí stavby byla také výměna všech dřevěných oken za plastová okna, obklady ve stávajících kabinkách s a zvětšení místnosti pro bufet. Obe budovy byly opatřeny barevnou fasádou resp. barevným nátěrem. Celková hodnota stavby je ,- Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotace z rozpočtu ČR ve výši ,- Kč. Stavba je dokončena mimo terénních úprav a věřím že v létě začne sloužit všem. Sběrné středisko odpadů. ZO rozhodlo, že naše obec vstoupí do Dobrovolného svazku obcí-čistý jihovýchod, který bude podávat žádosti o dotaci z evropských fondů. Byl vypracován projekt pro územní řízení, ale vzhledem k tomu, že část pozemku na kterém se má stavět, má ve vlastnictví Pozemkový fond ČR, nezískali jsme z Prahy souhlas se stavbou a proto jsme nebyly zařazení do první výzvy. V současné době již souhlas PF máme a je zahájeno územní řízení. Náklady na stavbu dle PD jsou ve výši ,- Kč. Úprava hasičské zbrojnice. Místní JSDH měl v plánu provést úpravu hasičské zbrojnice, a to vybourání středové nosné zdi mezi garážemi. Z počátku se zdálo vybourání zdi jako malý zásah do stavby, ale po detailním posouzením zastupitelstva obce na hasičce rozhodlo, že se úprava hasičky nebude realizovat. Hasiči měli zájem realizovat úpravu vlastními silami, ale já jsem odmítl převzít nad touto akcí zodpovědnost. V případě realizace úpravy dodavatelsky by stála tato úprava min ,-Kč. strana 3

4 JmK, Proto zastupitelstvo rozhodlo, že úpravu hasičky nebude realizovat a radši opraví za tyto peníze některé buď chodníky nebo silnice. V letošním roce pracovali na úpravě veřejných prostranství, úklidu po obci tři občané naší obce a to paní Tomanová Marie, pan Neumann Jan a pan Frídl Václav. Součástí údržby o vzhled obce je také nemalá pomoc všech občanů, kteří se starali po celý rok o předzahrádky před rodinnými domy. Tímto bych chtěl poděkovat jak zaměstnancům obce, tak i všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování obce. Poděkovaní také patří panu Vejvančickému Tomášovi, který se vzorně staral o pořádek na sběrném místě za sýpkou. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a Souhrn přijatých dotací v roce 2007: Kč Sociální zařízení ve sportovním areálu u sportovního areálu (státní rozpočet) Kč Rekonstrukce bazénu koupaliště (Jihomoravský kraj) Kč Zpevněné plochy na koupališti (Jihomoravský kraj) Kč nákup sekačky včetně příslušenství (Jihomoravský kraj) Kč Vybavení dětského hřiště (Jihomoravský kraj) Kč vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (Jihomoravský kraj) Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří napomohli k získání výše uvedených dotací: Ing. Pavel Suchánek místopředseda rozpočtového výboru PS PČR, Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana JMK, Ing. Jiří Kadrnka předseda finančního výboru JmK, Jan Koráb člen finanční a majetkové komise JmK, Ing. arch. Anna Procházková radní pracovních úspěchů v roce Seznam podaných žádostí o dotaci na rok V letošním roce byla podána žádost o dotace z JMK na výměnu oken v kulturním domě na odbor kultury a na oprava povrchu v tělocvičně bývalé školy. Ve spolupráci s okolními obcemi (Němčičky, Boleradice) chceme požádat o dotaci na komplexní úpravy prostranství před bývalou školou a v zahradě. Zda budeme úspěšní se ukáže až v příštím roce. Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozestavěnost stavby sociálního zařízení. strana 4 Us.14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sběrného dvora. Us.23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis Diakonie Broumov. Ud.30. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace NOEL Hodonín. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený program bez připomínek. Us.2. Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou,

5 jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a Šlancara Jiřího, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Prokeše Zdeňka Us.3. Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.5. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření k bez připomínek. Us.6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finanční částky na provoz MŠ o ,- Kč, souhlasí, aby navýšené finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů z kapitoly 3111 položka 5171 na položku Us.7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a 15 na rok Us.8. Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné převedení pozemku KN p.č. 2818/2, p.č.3741/1, p.č.3756/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku JMK, náklady hradí JMK. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod části pozemku PK p.č.3193 kolem MŠ do majetku obce. Us.12. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 864 na výstavbu RD. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje nerušení části starého hřbitova, na starém hřbitově je možno pohřbívat po dohodě s Obecním úřadem. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 1. Us.18. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 8. Us.19. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 11 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Us.20. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění tradičních hodů zábavnými atrakcemi s panem Rudolfem Kučerou. Us.24. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu vstupních dveří do KD za dohodnutou cenu dle nabídky firmy POLYPLAST, ZO požaduje oboustranně hnědou barvu. Us.25. Zastupitelstvo obce schvaluje umístění výherních hracích přístrojů v pohostinství v KD. Us.28. Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise. Us.31. Zastupitelstvo obce schvaluje plán vánočních akcí na letošní rok. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje převedení pozemku KN p.č.65/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku mysliveckého spolku Horní Bojanovice, ZO požaduje odstranění umělé nory, která je vybudována na obecním pozemku. Us.10. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků KN p.č.1508/70, p.č.1508/71 v k.ú. Horní Bojanovice ing. Heitlovi, ZO provede prohlídku na místě samém a na dalším zasedání ZO rozhodne. Us.21. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej akcií ČS. Us.26. Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek za žáka ve výši 700,- Kč pro ZŠ v Hodoníně. Zastupitelstvo obce pověřuje: Us.15.ZO provést prohlídku na místě samém v 18,00 hodin a po prohlídce navržených úprav bude rozhodnuto o realizaci úprav v hasičce. Us.22. Starostu, aby odpověděl, že obec nemá vhodný pozemek na sluneční elektrárnu. Us.27. Starostu, aby dořešil s pojišťovnami jednotlivé položky nabídek pojištění majetku obce. Us.29. Starostu, aby požádal pozemkový úřad o komplexní pozemkové úpravy katastru. Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sociálního zařízení. Us.20. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis z pozemkového úřadu v Břeclavi. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. výše uvedený program bez připomínek. Us.2. jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou, jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a ing. Šlancara Antonína, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Šlancara Jiřího Us.3. kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.4. hospodaření k bez připomínek. Us.5. rozpočtové provizorium na rok 2008, příjmy a výdaje provedené do schválení rozpočtu se stávají příjmy a výdaji na rok Výdaje se budou realizovat ve výši max. 1/12 skutečnosti roku Us.6. rozpočtové opatření č. 16 a 17 na rok Us.7. úplatné převedení pozemků dle GP p.č.1508/70 o výměře 52 m2 za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč/m2, p.č.1508/71 o výměře 262 m2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2 v k.ú. strana 5

6 Horní Bojanovice, náklady hradí kupující. Us.8. prodej pozemků na stavbu garáží následovně: Opršal Milan ml. pozemek p.č. 3836/2, p.č.3840 Hoštický Josef ml. pozemek p.č. 3836/3 Glozar Marek pozemek p.č. 3836/4, p.č.3841 Vlach Aleš pozemek p.č. 3836/5, p.č.3842 Horák Štěpán pozemek p.č. 3836/6 Kopřiva Karel pozemek p.č. 3836/7 Kopčík Petr pozemek p.č.13/2 Babirádvá Světlana pozemek p.č. 13/3 Kuba Václav a Jana pozemek p.č. 13/4 Kocmánek Luděk pozemek p.č.13/5 Machač Vít pozemek p.č.13/6 vše v k.ú. Horní Bojanovice za dohodnutou kupní cenu 60,-Kč/ m2 po vydání stavebního povolení. Náklady s převodem hradí kupující. Us.10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku dle GP p.č.104/3 o výměře 53 m 2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2, náklady převodu hradí kupující. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o převodu vlastnictví k majetku ČR na speciální automobil CAS K25L 101. Us.14. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodavatelem akce výměna oken v KD byla firma Polyplast Boleradice. Us.15. Zastupitelstvo obce schvaluje, že navržené úpravy hasičky nebudou realizovány. Us.16a. Zastupitelstvo obce schvaluje, zařazení akce Úprava veřejných prostranstvích v obci do investičních akcí v obci a schvaluje požádání o dotaci z programu ROP. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši ,- Kč v dotačním titulu dětská hřiště. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro svaz tělesně postižených ve výši 2.000,-Kč pro každou organizaci. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku PK p.č. 2629/33. Us.18. Zastupitelstvo obce neschvaluje objednání leteckých snímků firmy JAS AIR Hosín. Zastupitelstvo obce pověřuje : Us.12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu aby svolal jednání ZO a mysliveckého spolku. Us.19. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vyzval pojišťovny k předložení kompletní smlouvy. V roce 2008 bude LSPP při Městské nemocnici Hustopeče poskytována: LSPP pouze pro dospělé (LSPP pro děti bude poskytovat Nemocnice Břeclav) ve všední dny od hod. v so, ne a svátky od hod. bez návštěvní služby ohledání zemřelých bude provádět LSPP Poliklinika Břeclav služba LSPP je zpoplatněna regulačním poplatkem 90,- Kč Lékárna U sv. Tadeáše Lékárna Na Poliklinice Lékárna Na Kobližné Brněnská 361/27a bří Mrštíků 2708/38 Kobližná 28/ Hustopeče Břeclav Brno-město Po Pá 7:00-18:00 Po Pá 7:00-18:00 nepřetržitý provoz So 8:00-12:00 So 8:00-12:00 <!--[if!supportemptyparas]- -> <!--[endif]--> strana 6

7 strana 7

8 Přehled vánočních bohoslužeb Zamyšlení nad adventem Každoročně na poslední listopadovou neděli nebo na první neděli v prosinci začíná pro nás advent, doba tajemná a posvátná. Většinou ji vnímáme jako tmou a zimou naplněné dny. Dny plné spěchu, dny horečnatých nákupů před blížícími se svátky. Dny plné starostí co koupit, co sehnat, kde na to vzít peníze. A v tomto každodenním chvatu zapomínáme na pravou podstatu adventu. Měly by to být dny ztišení, zamýšlení se nad sebou, dny nejen nových předsevzetí v dobrém, ale také jejich uskutečnění. Co znamená slovo advent? Slovo advent, je z latinského adventus, znamená příchod. Už na prvních stránkách bible čteme, že Bůh po pádu prvních lidí slibuje: Přijde Vykupitel a spasí svůj lid. Tento příchod Vykupitele starozákonní lidé toužebně očekávali. Proroci tento příchod znovu a znovu lidstvu připomínali a předpovídali mnohé skutečnosti, spojené s příchodem Mesiáše. Mesiáš, Boží syn, skutečně na svět přišel v podobě betlémského dítěte. Advent je tedy čas plný očekávání a touhy, připomínkou touhy starozákonních lidí po Vykupiteli. Také takto očekáváme svého Vykupitele? Nebo bude i letošní advent pro nás plný shonu, místo očekávání, touhy po Mesiáši? Jedině ten, kdo něco očekává, po něčem touží, muže být naplněn dary, které pro nás připravil Pán! Naše adventní čekání je zaměřeno k naději na život, na život věčný. Proroci ve svých předpovědích hojně užívali metafory blahobytu. Ale víme, že sám blahobyt nikoho nezachrání. Proto nás adventní doba vybízí především k tomu, abychom se změnili duchovně. Odstranili ze svých srdcí nepokoj, nelásku, zášť, hněv. Když se budeme měnit my, bude se měnit i svět, ve kterém žijeme. Tato doba před vánocemi je tedy stále novým čekáním, že Pán přijde, že změní svět, že změní i nás a naše srdce. A to je největší naděje, opravdový advent. Když změníme sebe k lepšímu, změníme tím zároveň kousek světa, ve kterém žijeme. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý den Boží hod vánoční Sv. Štěpána Sv. Rodina Nový rok 8.00 Pravou vánoční radost, požehnaný Nový rok 2008, a pokoj v duši všem občanům přeje P. Petr Papoušek, farář Něco z kroniky... Jen to n e j l e p š í pro Vás Lid jde domů a ze schránky vykukují letáky se zaručeně nejlepší a nejlevnější nabídkou, z rádia volá to nejvýhodnější a televizní obrázky nabádají k okamžitému vyzkoušení.v tu chvíli má člověk chuť vykřiknout to za našich mladých let nebylo.ale bylo. Důkazem budiž ukázky z let z tak solidního měsíčníku pro venkov, jakým byl Milotický hospodář. Snadný výdělek je zajištěn odpovědí na inzerát: P e n í z e! Mnoho peněz!! Měsíčně až 1000 K může každý vydělati bez zvláštních vědomostí snadně a poctivě a bez výloh. Zašlete hned svoji adresu pod zn. E 123, Badensko. Nebo lze odpovědět na následující inzerát, aby J.M. z B. nemusel psát do Uher: Račte mi sděliti adresu na některého gazdu, který by mi zaopatřil lidi. J.M. v B. Odpověď redakce: Napište na adresu Juraj Bány, Nagy, Uhersko. A jakmile jsou peníze, lze nakupovat: K vánoční době upozorňuje firma Hanuš Konrád v Mostě na svůj bohatý sklad osvědčeného zlatého a stříbrného zboží. Prodám větší množství sušených a vařených trnek, jakož i pravé dobré slivovice. Na požádání zašlu vzorky i cenu. Je tu zima, proto objednejte si ZABIJAČKY čili ZIMNÍ KUCHAŘSKOU KNIHU obsahující 161 úplně nových dosud neznámých receptů. Zvláštní oddíl věnován úpravě jídel při vepřových hodech strana 8

9 čili zabijačce. Cena knihy K 1,- A když z toho všeho rozbolí hlava tak je prázdný nebo přeplněný žaludek. V prvém případě jest dobře něco pojísti, i v noci třebas, ve druhém případě pomůže jistě odstranění obsahu žaludku do střev, čehož se dosáhne ŠARATICÍ nejlépe. Silného roztoku extraktu tabákového lze použíti k ničení hmyzu i dnes, hlavně v ekologickém hospodářství: ½ - 1% roztok na mšice a roztoče, 3-4% na brouky a housenky chlupaté, tj. na 100 l vody se vezme 1-4 kg extraktu. Extrakt koupíte v každé trafice. Plechová krabice 1 kg čisté váhy 2 K. A proti krupobití se doporučovalo použití děla (to pro bohatší, neb stálo 120 K) nebo výbuchových raket (ty stály jen 2 K a nemusela být bouda a proškolená obsluha). Reference bylo možné získat v Itál T.G. Masaryk 14. září 2007 jsme si připomněli 70. výročí úmrtí T.G. Masaryka, prvního prezidenta samostatného Československa. T.G. Masaryk znal Horní Bojanovice, vždyť jako student chodil do Horních Bojanovic k páteru Sátorovi. T.G. Masaryk se v roce 1930 stal čestným občanem naší obce. Připomeňme si jeho myšlenky, jak je zapsal Karel Čapek ve své knize Hovory s T.G. Masarykem. Kdyby si lidé dovedli navzájem rozumět, měli bychom demokracii jedním rázem, bez vzájemného pochopení, bez tolerance není svobody. Jak, prosím Vás, jak jen mohou lidé o tom mluvit, zda je žena muži rovnocenná! Jakoby nebyla otci rovnocenná matka, která dítě zrodila... U sedláka, u dělníka musí žena často dělat stejné práce jako muž, stejně mnoho a stejně těžce. Ale sedí-li muž v kanceláři, nemyslí na to, že jeho žena se musí celý den starat o děti, nakupovat, vařit, uklízet, šít a provozovat doma devatero řemesel, rád bych věděl, kdo z těch dvou udělá víc práce! Že jsem se stal prezidentem, na to jsem nebyl připraven... Musel jsem se hodně napřemýšlet, co je a jaký má být prezident demokratického státu. Nejsem nikdy proti kritice, bože můj, po většinu života jsem vystupoval jako kritik, ale rád bych kritiku konstruktivní, radící, nerozčilenou. Chci-li mír, neznamená to, že přijímám bez obrany útok, právě naopak. Já chci mír prakticky, ne utopicky, to znamená, že pro udržení míru vynaložím všechnu sílu důvtipu a lásky k národu i člověčenstvu, ale je-li třeba i všechnu sílu obrany. Mám-li říct, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší, že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsme věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik, že stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily předtím. Pro obranu se vědy užívá právem a správně, ale pěstovat vědu pro násilí, pro válčení agresivní, je zločin. Musíme konečně rozlišovat právo a násilí, pravdu a lež, skutečnost a fikce musíme hledat pravdu i v těch případech, kdy se dřív sahalo ke zbraním. Myslím, že poslední velká válka (pozn. I.světová) dostatečně ukázala zbytečnost, škodlivost a nesmysl válčení. Demokracie není jen formou státní, není jen tím co je napsáno v ústavách, demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.. máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov. Žaluje se na naši nesvornost, jakoby českou a slovanskou, ale Němci žalují na sebe doslova totéž. Když má člověk pořádek, má na všechno dost času... Cizinci dnes už o něm většinou mnoho neví, ale přesto řeknou Váš Masaryk. Ale to slovo Váš Masaryk znamená ještě něco jiného, že v očích světa je Masaryk přisuzován celému národu a s ním skoro ztotožňován. Uvažte, jak málokterým prezidentům republik náleží to slavné a veliké přisvojovací zájmeno. strana 9

10 Výkaz činnosti samaritské Samaritská stráž byla v Horních Bojanovicích založena roku 1922 při Sboru dobrovolných hasičů a 1.velitelem byl Jan Hladík, bývalý ranhojič felčar v ruských legiích. Ve 30. letech minulého století přešla samaritská stráž do Československého červeného kříže. (Mgr. Soňa Nezhodová, Horní Bojanovice a kronika obce Horní Bojanovice).Jak se uvádí na Vysvědčení o samaritské zkoušce, dětí v mateřské škole. Samaritská (samaritánská) činnost byla velice potřebná, neboť při hospodaření nebyla nouze o různé úrazy (opaření, říznutí, píchnutí, odřeniny, obraženiny, zlomeniny), ale i kousnutí zvířaty. Z Výkazu je zřejmé, že samaritáni vybírali za provedená ošetření poplatky 1 20 Kč. Hasiči byli od poplatku osvobozeni a v kolonce pro částku je uvedeno hasič a zapsány, tato poznámka je ve Výkazu uvedena. Účty samaritské stráže r.1928 Příjem K Rozvaha.Vydání Příjem účet lékárna Hustopeče Vydání účet Drogerie Marek 36 Schodek tento schodek patří účet Horák sedlař torbička 40 k nejmenším vydání A několik příkladů ošetření: r na levé ruce opaření olej, obvaz 5 Kč byli to ošetřovatelé, kteří se podrobili samaritské zkoušce a složili samaritský slib a byli uznáni způsobilými poskytovati první pomoc před příchodem lékaře podle pravidel stanovených samaritskou službou Čs. Červeného kříže. Dochovaný sešit v tvrdých deskách zachycuje ošetření provedená v letech 1926 až 1947 nejčastěji Antonínem Pinkavou, Martinem Šlancarem a Cyrilem Pregrtem, který prováděl ošetřovatelskou činnost až do konce svého života a ošetřování učil i mladé, včetně strana 10 stejně není poplatek zapsán u 2 případů, kde už nemohli pomoci k životu (dovezení hospodáře stiženého mrtvicí či manželů zasažených bleskem). Vybrané poplatky nepokrývaly vynaložené materiální náklady, práce se nepočítala. V každoročním konečném součtu byl příjem za ošetření vždy menší než výdaj za koupené obvazy, masti, náplasti, jod apd. Počet ošetřených byl podle zápisů od 33 až do 72 ročně a z toho k lékaři bylo posláno 4-8 lidí.roky 1945 a 1946 nejsou vřed na krčním svalu masť, náplast 1Kč r kousnutí psem na levé noze jod, masť, obvaz 10 Kč seknutí srpem na ruce dorost (zřejmě hasičský) r spadnutí ze stromu přivolán lékař (obdobné případy též bez poplatku) r kousnutí králíkem očištění, jod, gáza, obvaz 2 Kč r bodnutí hřebíkem do pravé dlaně gáza, obvaz 3 Kč kousnutí tchořem do prstu pravé ruky jod, gáza, obvaz 10 Kč Ukázka je z roku 1937:

11 Internetové stránky obce Už několik let se můžete při procházení českého internetu setkat s webovými stránkami naší obce na adrese Troufám si tvrdit, že mezi stránkami ostatních obcí patří k těm výrazně lepším. Při jejich tvorbě bylo hlavní snahou docílit aktuálnost, jednoduchost ovládání a přehlednost. Koncepci stránek (způsob financování a technické řešení) schválili starosta a členové zastupitelstva obce, pro grafické řešení jsme dostali souhlas k využití výtvarných motivů malíře Antonína Vojtka, našeho milého rodáka. Příspěvky a fotografickou dokumentaci dodává řada spolupracovníků. Bez nich by stránky existovat nemohly. Hned na začátku jim chci za to poděkovat. Jsme si vědomi toho, že obecní stránky musí plnit především dvě hlavní funkce. 1. Prezentační - pro náhodné zájemce, turisty, nebo přátele obce poskytujeme stručná data z historie, přírodopisu i místopisu. Stránky zveřejňují také přehled služeb a nabídek na území obce. V této části jsou k nahlédnutí vybrané fotografie Horních Bojanovic, včetně krásných panoramat od M. Kočvary. Zhotovili jsme i mapku s vyznačením důležitých objektů a plánek s popisnými čísly domů. Tento plánek, který na stránkách mnoha obcí nenajdete, velmi usnadňuje orientaci návštěvníkům a nejenom jim. 2. Informační se zaměřením zejména na místní občany. Pilíř informační části představují povinně uveřejňované údaje a sdělení obecního úřadu, trvale aktualizovaná úřední deska, zápisy ze zasedání představenstva, platné vyhlášky včetně vybraných zákonů ke stažení. Občan zde nalezne jména a kontakty obecních zastupitelů a institucí, zpravodaje i telefonní seznam. Do této oblasti patří také odkazy a vybrané informace sloužící pro usnadnění každodenního života otevírací doby obchodů, úřadu, pošty, údaje o platbách za vodu, plyn a elektřinu, jízdní řády, odkazy na stránky důležitých institucí i jiné užitečné webové adresy. Pro zájemce z obou kategorií nabízí stránky sekce s detailnějšími údaji o památkách a historii Horních Bojanovic, o zvycích, obecním znaku či zápisy lidových pověstí. Podklady pro zpracování vycházejí z publikací renomovaných autorů, zejména z monografie Mgr. Soni Nezhodové, PhD., ředitelky Městského muzea a galerie v Hustopečích. Na první stránce jsou umístěny aktuální zprávy. Stručná, přehledná informace obvykle s odkazem k podrobnějšímu článku v chronologickém sledu. Jiná rubrika se týká služeb, institucí a spolků. Kvalita této části není, bohužel, zcela vyvážená. Právě zde by se dalo nejvíce zlepšovat. Byla by potřeba užší spolupráce s činovníky, kteří by dodávali úplné a aktuální informace. Dobrým příkladem může být Sbor dobrovolných hasičů. Tento spolek s dlouhou tradicí oslavil letos významné výročí a celou akci máme podrobně zdokumentovánu. Do kroniky dodávají jeho členové pravidelné příspěvky. Stránky nezapomínají ani na rodáky a významné osobnosti, strana 11

12 jejichž působení je s obcí spojeno. Zajímavý, ještě se rozvíjející projekt představuje sbírka starých fotografií. Fotografie na webu jsou i pozvánkou pro zájemce, jež by se rádi do sbírky zapojili. Shromažďujeme převážně kopie starých, většinou rodinných fotografií, které se stanou základem fotografického archivu připravovaného muzea Horních Bojanovic. Hodnota fotografických záznamů stoupá, jsou-li doplněny časovým určením, jmény zobrazených lidí i objektů, či souvisejícím příběhem. Důležitou součástí koncepce stránek je fotografická kronika. Tvoří ji soubor příspěvků s fotografiemi událostí, které se v obci staly, nebo které se týkají našich občanů. Textové i obrazové materiály, jež dodají přispěvovatelé, dostanou společnou formu a chronologické uspořádání. Vybrané fotografie upravujeme obvykle ve třech rozlišeních, podle současných zvyklostí webu. Vznikne tak náhled a formát pro prohlížení (většinou 640 krát 480 bodů). Fotografii lze najít často i v původním (větším) rozlišení, zejména pro ty, kteří si ji chtějí stáhnou a třeba vytisknout. Bohužel, omezená kapacita diskového prostoru neumožní ponechat na webu takové množství fotografií v nejvyšší kvalitě. A tak zájemcům někdy nezbude, než kontaktovat autora snímku. Domníváme se, že kronika na webových stránkách může být jednou dobrým doplňkem kroniky obecní, vedené písemnou formou. Vznikne tak vzpomínka a ilustrace našeho současného života. A jak mohou návštěvníci stránek projevit svůj názor a podílet strana 12 se na jejich obsahu? Na dvou stránkách jsou soustředěny odkazy sloužící zájemcům k tomu, aby se mohli přímo vyplněním a odesláním formuláře - vyjádřit k dění obce, nebo k podobě informací na obecním webu. Je to rubrika fórum, akce a inzerce. Příspěvků v rubrice fórum pomalu přibývá, a tak se, prosím nebojte projevit svůj názor. Zatím se žádné vulgární příspěvky nevyskytly, nestyďte se tedy pod svoje stanovisko vždy podepsat! Málo dosud využívají podporu, jež jim mohou stránky poskytnout, naši podnikatelé. Většina z nich aktivně přispívá k dění v obci, ať už sponzorskými dary, nebo organizačně. Rádi zato na stránkách uveřejníme, podrobněji než dosud, údaje a upoutávky o jejich činnosti. V současné době jim jako inspirace může sloužit spolupráce s Vinařstvím Stanislava Omasty vino. hornibojanovice.cz. Webové stránky Horních Bojanovic by měly být do budoucna stále aktuálnějším a všestrannějším zdrojem informací. Nemohou však fungovat jen za spolupráce omezené skupiny přispěvovatelů. Musí se stát společným dílem občanů obce. Pro nastupující generaci je již práce s počítačem a prostředím webu samozřejmostí. S využitím moderních publikačních systémů chceme umožnit přímé přidávání příspěvků a editaci správcům jednotlivých sekcí. Rádi bychom nabídli možnost připojení ke stránkám i externím zájemcům, kteří by se uvedli třeba jen odkazy. Měli by příležitost provázat naše stránky s jejich nezávislými prezentacemi. Internetové stránky budou muset být dynamičtější a poutavější. Brzy nás tedy čeká jejich další modernizace. K ní bych rád pozval další spolupracovníky. Zdeněk Seifert, hornibojanovice.cz Slovníček (podle internetové encyklopedie Wikipedia): Web, nebo také World Wide Web (WWW), je ve volném překladu celosvětová pavučina propojených hypertextových dokumentů v mezinárodní síti internetu, používající aplikací protokolu zvaného http. Internet je celosvětová počítačová síť. Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, stránky www, vyhledávání, hraní her a další.

13 Vážení občané! Prázdniny utekly jako voda a nastal nový školní rok 2007/2008. Děti po příchodu do MŠ si ihned všimly nových změn,které jsme přes prázdniny uskutečnili.bylo to uspořádání třídyvytvořili jsme hrací kouty pro děti,zakoupili novou válendičku a tím jsme tak vytvořili odpočinkový kout s knihovničkou, dále jsme provedli řadu jiných obměn naší školičky, které děti s radostí a nadšením uvítaly. Téměř na začátku školního roku jsme uspořádali akci s rodiči Tvoření z ovoce a zeleniny. Přesvědčili jsme se, že nejen děti, ale i rodiče oplývají nápaditostí a bujnou fan- ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Okénko do mateřské školy tazií, o čemž nás mile překvapily jejich krásné ovocné a zeleninové výrobky.tuto akci jsme ukončili táborákem s opékáním buřtů.též jsme s dětmi uspořádali ochutnávku pro rodiče formou míchaného ovocného salátu. Třetí listopadovou neděli někteří rodiče s dětmi navštívili divadlo Bratří Mrštíků v Boleradicích, kde vzhlédli pohádku O kocourovi Modroočkovi. Svým následným vyprávěním daly děti najevo,že pohádka se všem moc líbila. Svoji výchovně vzdělávací práci provádíme podle vytvořených integrovaných bloků. Právě teď se pracujeme na bloku Slavnosti a tradice a zaměřili jsme se na téma Vánoční kouzlení. Prožíváme tak adventní období. Děti se společně podílí na vánoční výzdobě celé MŠ, vyrábíme papírové čertíky, vánoční řetězy, pečeme a zdobíme perníčky, povídáme si o Mikulášovi, o Vánocích. Začínáme připravovat krátké představení Čertovské řádění na vánoční posezení s rodiči, které bude pokračovat společnou výrobou ozdob na náš stromeček a bude ukončeno vánočním občerstvením. V následujícím týdnu se jistě objeví pod nazdobeným stromečkem dárky pro děti. Některé z nich budou také od sponzorů a místních organizací. Všem, kteří nám přispějí, patří velké poděkování. Jménem celého kolektivu MŠ Vám všem přejeme krásné a šťastné prožití vánočních svátků. Lydie Peterková, učitelka MŠ strana 13

14 Z činnosti zahrádkářů V uplynulém roce byla naše organizace jako na houpačce. Nejdříve zdařilá výstava vína, po ní hned následovala krádež peněz z rodinného domku našeho pokladníka. Nestačili jsme zaplatit všechny dluhy od dodavatelů katalogů a skleniček. Tato událost nás všechny ovlivnila a dlouho jsme byli ve své činnosti pasivní. Teprve příprava burčákové zábavy dodala všem našim členům elán do další práce. Program, který jste mohli shlédnout, by se příště mohl jmenovat slavnost burčáku. Tak vysoká byla úroveň vystoupení souboru Hanýsek ze Šakvic a zpěváků z Dolních Dunajovic. Nám zahrádkářům však nejvíce pomohla podpora vás občanů z Horních Bojanovic. Přišli jste ve velkém počtu a tím nám dodali chuti do naší práce, kterou děláme pro všechny občany i návštěvníky Horních Bojanovic. V příštím roce připravujeme několik akcí : - výstavu vína na sobotu 15.března (degustace bude v strana 14 neděli 9. března) Bude to náročná práce, protože následuje po Mezinárodní výstavě vín zahrádkářů, která bude v Hustopečích ve dnech 1. a 2. března. Garantem této výstavy je Územní sdružení zahrádkářů Břeclav. Mezi nejvíce zaměstnané organizací patří ing. Šlancar, který je místopředseda Územního sdružení zahrádkářů a současně předseda Ústřední vinařské komise ČSZ, aby se i příznivci a členové z naší obce mohli účastnit hodnocení vína, budeme pořádat v Horních Bojanovicích školení degustátorů na 100 bodovou stupnici hodnocení vína pod vedením ing. Balíka ze Zahradnické fakulty v Lednici. Školení provádí jednotně ve více obcích okresu Břeclav u nám ve středu 16. ledna v hod. Přejeme všem vinařů, aby jejich vína byla ve velmi dobré kvalitě a byli na výstavách úspěšní. V sobotu 7.září hodláme uspořádat další burčákovou zábavu, opět na vysoké úrovni, ke které jistě přispěje nově vybudované sociální zařízení u koupaliště. Naše organizace má velký vliv na kulturní vyžití občanů naší obce. Rádi mezi sebou uvítáme nové a mladší členy, kteří budou zárukou, že neustrneme a budeme mít nové náměty na činnost členů i občanů Horních Bojanovic. Závěrem přeji všem členům i občanům pěkné a spokojené vánoce v roce 2008 zdraví a pohodu v práci i rodinném životě. Stanislav Relich předseda ČZS

15 Krátce ze života hornobojanovských hasičů. Práce se nesla po celé uplynulé období ve znamení oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, zde v Horních Bojanovicích. Oslavy započaly, jak bylo uvedeno ve dřívějším zpravodaji, hasičským plesem. Hlavní oslava proběhla dne 2. června v místním parku. Za dobrou a obětavou práci bylo členům uděleno vyznamenání Za příkladnou práci, Za zásluhy a těm nejstarším Řád sv. Floriána. Nejmladší členové obdržely Čestné uznání jak sboru, tak Okresního sdružení dobrovolných hasičů a také od Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Dále členové obdržely, podle délky členství, Medaily za věrnost. Můžeme se pochlubit, že v našich řadách máme pět hasičů, kteří jsou u sboru více jak 50 let a to Kadlec Josef, Machačová Marie, Nehyba Alois, Straka Tomáš a Prokeš Ladislav. Sbor vydal k tomuto výročí i kroniku sboru. Je zde popsána celá historie našeho hasičského sboru od jeho založení po dnešní dobu. Kronika byla sepsána PhDr. Soňou Nezhodovou, za spolupráce bratrů Josefa Kadlece a Matěje Machače. O křest se postarali starosta obce Ing. Vladimír Záruba, za Hasičský záchranářský sbor Jm. kraje npr. Tomáš Havlík, za Okresní sdružení dobrovolných hasičů jeho starosta Miroslav Adámek a za Sbor dobrovolných hasičů starosta bratr Jiří Doležel. Brožury máme ještě skladem a kdo by měl zájem můžeme ji poskytnout. Zpestřením byla ukázka nové techniky z Hasičského záchranářského sboru Jm. kraje, z pracoviště Břeclav a to výsuvný žebřík na podvozku Man. Dosah je až 30 m výšky a pracovníci nám ukázali co všechno tato technika umí. O kulturní zážitek a dobrou náladu se nám postarala dechová hudba Hornobojané, kteří svým koncertem a hraním k tanci a poslechu dobře naladili všechny přítomné. K tanci také zahrála taneční skupina ze Zlína. Že byla dobrá nálada, svědčí to, že i když večer začalo drobně pršet, nikomu to nevadilo a tančilo se pod deštníky nebo na dešti až do ranních hodin. V hasičské zbojnici, jsme k tomuto výročí instalovali výstavu hasičská výstroje, požárních stříkaček, získaných trofejí, diplomů fotografií a dalšího hasičského materiálu. Největší zájem byl o prohlíd- strana 15

16 ku modelů hasičských aut a techniky. Tuto výstavu nám zapůjčil a instaloval náš člen Josef Chup z Břeclavi. Celkem nám ukázal 368 ks těchto modelů. Za týden pokračovala oslava založení sboru, soutěží v požárním útoku na místním hřišti. Byl to 3. ročník Memoriálu Antonína Homoly. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 3 družstva žen. Touto soutěží byl zahájen druhý ročník Břeclavské hasičské ligy. Všichni zúčastnění projevili odhodlání bojovat až do konce. Nikomu nevadila průtrž mračen, která přišla v průběhu klání a bojovali až do konce. Vítězství si odvezli hoši z Poštorné a děvčata z Lanžhota. Naše družstvo mužů skončilo na pěkném 4. místě, časem 20,45 vt. což byl nejlepší čas utvořený tohoto roku. Dále následovaly soutěže v Milovicích 5 místo, v Tvrdonicích 4 místo, Lanžhot 6. místo, v Brumovicích to bylo 4 místo, v Kobylí jsme skončili 6. místo a poslední soutěž se uskutečnila v Bořeticích umístněním na 5 místě. Během roku se družstva tak vyrovnala, co ukazuje soutěž v Bořeticích. Vítěz družstvo z Tvrdonic docílilo čas 18,98 vt. naši hoši 20,71 vteřiny. V tomto rozdílu 1,73 vteřiny se vtěstnalo pět družstev z Břeclavské ligy. Kromě toho se zúčastnily i dvě družstva z hodonínska a i tito se dostali do tohoto rozdílu. Po vyhodnocení celé BHL, které se uskutečnilo v Lanžhotě, jsme skončili na pěkném 5. místě z deseti družstev. Naši obec po celé období reprezantovali bratři Jan a Zbyněk Prokešovi, Jaroslav Relich, Jan Kopčík, Jan Kaňa, Vít Machač, Lukáš Bubeníček, záskok v družstvu utvořili Zdeněk Machač a Michal Hrabec. Pro dopravu družstva a techniky nám umožnila auta společnosti Stavoč. Všem těmto patří srdečné poděkování. Kromě soutěží zařazených do BHL, jsme se zúčastnily nočních klání a to v Brumovicích, ve Velkých Pavlovicích a v Prušánkách. I na těchto závodech jsme čestně obstáli. Nepodařilo se udržet účast děvčat na soutěžích a to pro nezájem některých holek. Byla to velká škoda, protože družstev žen je na našem okrese velmi málo. Kromě děvčat z Lanžhota, Poštorné a Milovic, se pokoušeli založit družstva žen sbory z Brumovic a Bořetic. V našem středu máme i tři bratry, kteří jsou držitelé nejvyššího vyznamenání Zasloužilý hasič Jsou to Josef Kadlec, Matěj Machač, Josef Chlup a byl jim již zesnulý bratr Antonín Homola. V rámci okresu Břeclav byla uskutečněna dvě setkání a ještě rozšířena o zasloužilé funkcionáře. Také se založil aktiv Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Loni bylo setkání v Žeravicích na hodonínsku, letošního roku jsme se setkali v Jevišovicích na okrese Znojmo. Příštím roce se sjedou zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje k nám do Horních Bojanovic. V podzimních měsících, na žádost občanů, jsme po obci provedli sběr starého železa. I když to byl několikátý, pořád bylo co uklízet. Děkujeme občanům za poskytnutí tohoto šrotu. Dobrá zpráva dorazila do sboru až podzimních měsících. Po dlouhodobém usilovném jednání, nám byla přidělena starší hasičská cisterna, výrobek od firmy Karosa na podvozku Liaz. I když se jedná o vozidlo, vyrobené v roce 1992, patří stále do modernější techniky. O to radostnější bylo, že klíče od vozidla, předal starostovi obce a veliteli sboru sám ministr vnitra Ivan Langer, na půdě Hasičského záchranářského sboru, pracoviště Brno-město. Horší situace je s jeho garážováním. V hasičské zbrojnici, na druhém stání, je uskladněna technika rychlé roty a tak nové hasičské vozidlo je umístněno, za nemalý nájem, v cizí garáži. Vedení obce jsme navrhli alternativní řešení pro přestěhování zahradní techniky, ale bylo zavrženo. Dále vedení obce, v měsíci září, slíbilo řešení, ale zůstalo jen u slibů a v dohledné době se asi dít nic nebude. Všechna naše jednání se zastupiteli obce byla negativní, jakož i jednání o úpravě hasičské zbrojnice. Mrzí nás její přístup k problematice požární ochrany, protože obec, co by zřizovatel jednotky, vynakládá ve srovnání s ostatními obcemi, kde fungují hasiči, malé finanční prostředky, ale nám stačí. Veškerou techniku kterou obec vlastní, nestála obecní pokladnu ani korunu, protože byla získána převodem kmenového jmění a to zásluhou nás hasičů. O to více nás přístup vedení obce mrzí, protože dobrovolně pracujeme pro bezpečnost naší obce i okolních vesnic. Vážení občané, děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám projevili v tomto roce, a ze srdce vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků i radostný nový rok Jiří Doležel starosta Matěj Machač velitel strana 16

17 Z činnosti ČSCH Vážení přátelé, máte též pocit, že s postupujícím věkem se běh času zrychluje? Pro mnohé z nás se neudálo nic světoborného a uplynul nám tento rok tempem nebývalým. Pro nás chovatele byl tento rok trochu přece jen vyjimečným. Poprvé od vzniku ČSCH se konala Národní výstava mláďat králíků na našem okrese a to v Hustopečích. Byla již 37. v pořadí. Jelikož to byla velká akce, bylo třeba soustředit mnoho financí a proto nezbyly finanční prostředky na další výstavy na okrese. Hustopečská výstava konaná si vyžádala mnoho úsilí jak na úpravu, tak i na samotnou výstavu a její likvidaci. Naši členové p. Kuba a p. Němeček věnovali na tuto akci každý před 130 hodin. Dále přiložili ruce k dílu přítel Pavel Machač a František Balšínek. Tento přes svůj věk zasloužil obdiv. Všem vřelé díky. Samotná výstava byla pěkná i když ji dosti poškodil déšť. Bylo vystaveno králíků. Tato výstava byla i současně výstavou okresní, tedy zde byla i mladá drůbež a holubi z okresu. Naši chovatelé se na národní výstavě neztratili. Přítel Němeček dostal čestnou cenu za nejlépe hodnocenou kolekci králíků z celkového počtu 250 kusů velkých světlých stříbřitých. Přítel Kuba František se svými králíky činčil malých získal ocenění první třídy. Na okresní výstavě jenž byla součástí Národní výstavy se přítel Němeček umístil na prvím místě v okrese a přítel Kuba byl do desátého místa. Balšínek František uspěl s holoubky moravský poštovní černošupinatý. Naši chovatelé se v tomto roce zúčastnili ještě několika dalších výstav a to přítel Kuba dostal čestnou cenu na své králíky ve Velkých Bílovicích. 1.až 2.září Balšínek František dostal výborné ocenění holubů na klubové výstavě v Jilemnici. Čestnou cenou se na králíky prezentoval v Blučině na oblastní výstavě Němeček Emil. 25. až byla výstava dospělých zvířat okresu Hodonín. Zde dostal čestnou cenu na králíky p. Němeček. Současně v tyto dny byla i výstava dospělých zvířat Břeclavska, zde se naši chovatelé králíků p. Kuba a Němeček umístili do sedmého místa na okrese. Přítel Balšínek obdržel čestnou cenu na holuby. Ve Slavkově se 9. až konala klubová výstava králíků činčil malých a zde p. František Kuba získal za tříčlennou kolekci čestnou cenu. Dobře jsme reprezentovali králíky na Národní výstavě dospělých zvířat v Lysé nad Labem - uspěl přítel Němeček. Vynikající klubová práce přítele Balšínka Františka byla oceněna na jejich speciálce 1. až v Nedakonicích upomínkovým pohárem. Poslední výstavou, jako již každý rok, byla klubová výstava králíků velkých světlých stříbřitých v Plačicích u Hradce Králové. Zde přítel Němeček měl všech 18 králíků ohodnoceno první třídou, což svědčí o velice vyrovnaném chovu. Byl mu udělen diplom za zásluhy vzhledem k 30. výročí klubu. Výstavní činnost byla letos ukončena navázáním dalších přátelství. Jeden chovatelský rok nám skončil a než nám započne druhý jsou v dohledu vánoce a nový rok. Při této příležitosti přejeme široké veřejnosti veselé svátky vánoční a mnoho zdraví v novém roce, aby tyto krásné dny zůstaly v našich srdcích svým obrazem i v následujících všedních dnech roku Přejí hornobojanovští chovatelé. Činnost mysliveckého spolku v Horních Bojanovicích Letní období pro myslivce skončilo ukončením oprav a údržby veškerého mysliveckého zařízení. Nastal čas postarat se o zásoby krmiva pro zvěř. Nachystali jsme dostatečné množství suchého a dužnatého krmiva na přikrmování zvěře v zimním období v době nouze. Věříme, že nás ani tuhá zima nemůže zaskočit. Mimo této činnosti jsme se zúčastnili střelecké soutěže na asfaltové terče, kterou uspořádal okres Břeclav pro členy ČMMJ. Jednalo se o čtyři samostatné strana 17

18 závody tříčlenných družstev na různých střelnicích. První klání jsme ve složení střelců ing. Vrbovský T., Pavelák T., Jordánek V. vyhráli a získali tak pěkný pohár. V ostatních závodech jsme již tak úspěšní nebyli. Celkově jsme skončili na pěkném 6 místě. Od nastalo období mysliveckých žní, což znamená lovy na drobnou zvěř. Stavy drobné lovné zvěře se k naší radosti značně zvedly. To dokazuje, že naše práce v honitbě je vedena správným směrem. Naplánovali jsem 5 honů. Z toho tři zaměřené hlavně na vinice a sady, aby v těchto lokalitách nevznikaly velké škody okusem. Toto je ve zkratce vše z naší podzimní činnosti. Přejeme všem občanům z naší vesnice příjemné Vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v Novém roce. Myslivci V druhé polovině roku 2007 byla zahájena podzimní část soutěže Do soutěže jsme přihlásili tři družstva a to družstvo mužů, žáků a přípravky. Družstvo mužů bylo zařazeno do IV.C třídy, družstvo žáků bylo zařazeno do základní soutěže skupiny B a přípravka byla zařazeno do okresní soutěže skupiny D. U družstva mužů nedošlo k žádným změnám v kádru a tak jsme čekali umístění v horní polovině tabulky. Výsledky však byly střídavé a nakonec se družstvo umístilo na 10. Místě s 13 body Z činnosti TJ SOKOL za 3 výhry, 4 remízy a 4 prohry. Nejlepším střelcem byl Radomír Krůza. Družstvo žáků bylo oslabeno odchody některých hráčů, a někteří přešli do kategorie dorostu. Během podzimní části žáci 4 x vyhráli, 2x remizovali a 4 prohráli a obsadili 5 místo z 1 družstev. Přípravka byla velmi oslabena odchodem některých hráčů do kategorie žáků a bylo zo znát na výsledcích. Za přípravku nastupovali mladí hráči, kteří však vždy bojovali ze všech sil. Během podzimní části soutěže však pouze jednou remizovali a 6 x prohráli. Věřím, že mladým hráčům jejich elán vydrží a přijdou i výhry. Tímto bych chtěl také poděkovat všem trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci s mládeží. Dík také patří rodičům hráčů, kteří je doprovázeli na utkání a svými hlasivkami je povzbuzovali. TJ Sokol svolal na neděli od 14,00 hodin valnou hromadu, na kterou tímto zvu všechny členy. Závěrem mě dovolte abych Vám všem popřál klidné a pohodové vánoční svátky vše nejlepší a hodně zdrví do roku Dechová hudba Hornobojani. V lednu byla Dh Hornobojani vybrána Českou televizí k natáčce samostatného hudebního programu pod názvem Vyhrávala kapela.natáčelo se v Praze na Žofíně v pondělí 12.února.Tuto natáčku už jsme točili s novými mladými členy naší dechové hudby. Program měl veliký ohlas a to: píseň Kam ste sa stařenko a naše HornoBojanovské kroje.hráli jsme plesy v Boleradicích, Hrušovanech, Klatovech, Židlochovicích, košty vína v Židlochovicích, Pohořelicích,velikonoční zábavu v Prušánkách, oslavy 100 roků výročí hasičů v Horních Bojanovicích.V měsíci červnu se účastňujeme na přelídkách dechovek v Krumvíři na Kraji beze stínů a na vysočině ve Žďáru nad Sázavou,zde jsme dostali pozvánku od dechového souboru z Německa na jejich přehlídku v srpnu roku 2009.Po přehlídkách bylo volno a hráli jsme od každý týden.velké Pavlovice-svatba, Kobylnice-hody, Nová Ves-hody, Nošovice-pivovar+koncert, Mikulov-pouť Svatý kopeček, Brno- Jehnice-hody společně s folklorním souborem z Litvy, Židlochovice hody 2 dny,přísnotice hody 2 dny, Kuchařovice u Znojma hody, Hustopeče Burčákové slavnosti, Pohořelice hody, Moravská Nová Ves Dívčí vínek. V měsíci listopadu a prosinci natáčíme ve studiu Mistříňanka v pořadí již pátý nosič s názvem Hrají a zpívají Hornobojani.Vydali jsme nový plakát,jsme v novém kalendáři dechovek na rok Závěrem bych poděkoval Obecnímu úřadu Horní Bojanovice, Městysu Boleradice, Městu Miroslav, Techsportu Boleradice, Zednictví Šva- strana 18

19 říček,vinařství Omasta za finanční i hmotnou pomoc naší dechové hudbě. Přeji všem občanům a příznivcům dechové hudby krásné, spokojené a šťastné vánoce a do nového roku 2008 pevné zdraví a aby byl klidný, spokojený a šťastný. Za dech.hudbu Hornobojani Josef Mikel - kapelník Drakiáda se uskutečnil 4.ročník Drakiády. Počasí nám jako minulý rok nepřálo a vítr tak potřebný pro naše dráčky nezafoukal. Aby děti nabyly ochuzeny o zábavu tohoto dne,vymysleli jsme pro ně soutěžní disciplínyběh s dráčkem,nejvyšší let a malování draků na tenisovém kurtu.na konec jsme odměnili ty nejlepší a opekli si špekáčky u táboráku. Musíme poděkovat sponzorům za přispění na tento den- Liga Hlohovec, Stavoč, obec Horní Bojanovice. Všem přejeme příjemný vítr a příští rok zase na Drakiádě. Vaše sdružení rodičů a mládeže Horní Bojanovice. Nejbližší akce ,00 hodin Vánoční koncert DH Hornobojani v kulturním domě ,00 hodin Tradiční zpívání koled u vánočního stromu u kulturního domu ,00 hodin Vánoční koncert v kostele Sv. Vavřince Děti z místní hudební školy, Bob Frídl, cimbálová muzika Gajdoši ,00 hodin Tradiční ohňostroj a novoroční přípitek ,00 hodin Tradiční muzikantský ples na kterém se představí : DH Hornobojani, DH Bojané a DH Májovanka ,00 hodin Tříkrálový koncert v kostele Vystoupí žáci z místní hudební školy ,00 hodin Rybářský ples, hraje DH Blučiňáci ,00 hodin Tradiční ostatková zábava hraje skupina LORD ,00 hodin Tradiční hasičský ples, hraje DH Hornobojani ,00 hodin Tradiční výstava vín s ochutnávkou. Odpoledne cimbálová muzika LONGA, večer DH Horenka. strana 19

20 strana 20 ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více