Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce"

Transkript

1 Zveme všechny občany na vánoční akce v tomto roce Zpívání koled u vánočního stromu v 16,00 hodin Vánoční koncert v kostele v 16,00 hodin (Bob Frídl a Gajdoši) Novoroční přípitek s ohňostrojem ve 24,00 hodin. strana 1

2 OBSAH: - úvodní slovo starosty - z činnosti zastupitelstva obce - výpisy usnesení ze zasedání ZO - informace o LSSP - hospodaření obce k přehled vánočních bohoslužeb - příspěvek kronikářky - něco o internetu - okénko do MŠ - z činnosti ČZS - z činnosti hornobojanovských hasičů - z činnosti ČSCH - z činnosti mysliveckého spolku - z činnosti TJ Sokol - DH Hornobojani - Drakiáda Akce Vánoční ticho Vánoční ticho bílou nocí padá, do srdcí všem lidem svou lásku vkládá. Koledy zpívejme, Ježíška vítejme, Aleluja, Aleluja Cosi v tom nočním tichu jemně hučí, co projde lidskou duší, každý tuší. Když příjde Ježíšek, do dětských srdíček, blahem se skrývá, buší. Betlémská hvězda je všem tolik milá, Nesem Vám vánoční čas, když se skrývá, Za dne i za noci, kéž by do všech srdcí, lásku ach lásku vryla Vánoce 2006 Vánoční strom 1989 strana 2

3 Vážení spoluobčané, ač počasí tomu nenapovídá, blíží se nám mílovými kroky konec roku 2007 a proto se Vám dostává do rukou třetí číslo Zpravodaje obce roku V tomto čísle zpravodaje bych Vás chtěl informovat ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Slovo starosty Z činnosti zastupitelstva obce nejen o činnosti zastupitelstva obce, ale i o akcích, které byly zrealizovány během roku V krátkosti Vás chci ještě seznámit s prací zastupitelstva v období od srpna po konec letošního roku. Běhen druhého pololetí se sešlo bývalé ZO na dvou veřejných zasedáních. Na zasedáních ZO,které bývají veřejná, se zúčastňuje velmi málo občanů, byly řešeny finanční záležitosti obce, investiční a neinvestiční akce. Výpisy z usnesení a rozbor hospodaření přinášíme na jiném místě zpravodaje. Na 7. Veřejném zasedání ZO byla znovu projednávána rekonstrukce části starého hřbitova. Po místním šetřením na hřbitově bylo schváleno usnesení, že se část starého hřbitova nebude rekonstruovat. Tímto bych chtěl připomenout majitelům hrobů, že je třeba sepsat na OU smlouvu o nájmu hrobového místa. Investiční a neinvestiční akce: Z investičních a neinvestičních akcí byla v posledním čtvrtletí zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu a byla vypracována projektová dokumentace na sběrné středisko odpadů. Sociální zařízení ve sportovním areálu. Po skončení sezóny na koupališti, byla zahájena stavba sociálního zařízení ve sportovním areálu, které bude sloužit nejen pro návštěvníky koupaliště ale i pro pořadatele sportovních a kulturních akcí v areálu. Součástí stavby byla také výměna všech dřevěných oken za plastová okna, obklady ve stávajících kabinkách s a zvětšení místnosti pro bufet. Obe budovy byly opatřeny barevnou fasádou resp. barevným nátěrem. Celková hodnota stavby je ,- Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotace z rozpočtu ČR ve výši ,- Kč. Stavba je dokončena mimo terénních úprav a věřím že v létě začne sloužit všem. Sběrné středisko odpadů. ZO rozhodlo, že naše obec vstoupí do Dobrovolného svazku obcí-čistý jihovýchod, který bude podávat žádosti o dotaci z evropských fondů. Byl vypracován projekt pro územní řízení, ale vzhledem k tomu, že část pozemku na kterém se má stavět, má ve vlastnictví Pozemkový fond ČR, nezískali jsme z Prahy souhlas se stavbou a proto jsme nebyly zařazení do první výzvy. V současné době již souhlas PF máme a je zahájeno územní řízení. Náklady na stavbu dle PD jsou ve výši ,- Kč. Úprava hasičské zbrojnice. Místní JSDH měl v plánu provést úpravu hasičské zbrojnice, a to vybourání středové nosné zdi mezi garážemi. Z počátku se zdálo vybourání zdi jako malý zásah do stavby, ale po detailním posouzením zastupitelstva obce na hasičce rozhodlo, že se úprava hasičky nebude realizovat. Hasiči měli zájem realizovat úpravu vlastními silami, ale já jsem odmítl převzít nad touto akcí zodpovědnost. V případě realizace úpravy dodavatelsky by stála tato úprava min ,-Kč. strana 3

4 JmK, Proto zastupitelstvo rozhodlo, že úpravu hasičky nebude realizovat a radši opraví za tyto peníze některé buď chodníky nebo silnice. V letošním roce pracovali na úpravě veřejných prostranství, úklidu po obci tři občané naší obce a to paní Tomanová Marie, pan Neumann Jan a pan Frídl Václav. Součástí údržby o vzhled obce je také nemalá pomoc všech občanů, kteří se starali po celý rok o předzahrádky před rodinnými domy. Tímto bych chtěl poděkovat jak zaměstnancům obce, tak i všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování obce. Poděkovaní také patří panu Vejvančickému Tomášovi, který se vzorně staral o pořádek na sběrném místě za sýpkou. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a Souhrn přijatých dotací v roce 2007: Kč Sociální zařízení ve sportovním areálu u sportovního areálu (státní rozpočet) Kč Rekonstrukce bazénu koupaliště (Jihomoravský kraj) Kč Zpevněné plochy na koupališti (Jihomoravský kraj) Kč nákup sekačky včetně příslušenství (Jihomoravský kraj) Kč Vybavení dětského hřiště (Jihomoravský kraj) Kč vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (Jihomoravský kraj) Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří napomohli k získání výše uvedených dotací: Ing. Pavel Suchánek místopředseda rozpočtového výboru PS PČR, Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Milan Venclík 1. náměstek hejtmana JMK, Ing. Jiří Kadrnka předseda finančního výboru JmK, Jan Koráb člen finanční a majetkové komise JmK, Ing. arch. Anna Procházková radní pracovních úspěchů v roce Seznam podaných žádostí o dotaci na rok V letošním roce byla podána žádost o dotace z JMK na výměnu oken v kulturním domě na odbor kultury a na oprava povrchu v tělocvičně bývalé školy. Ve spolupráci s okolními obcemi (Němčičky, Boleradice) chceme požádat o dotaci na komplexní úpravy prostranství před bývalou školou a v zahradě. Zda budeme úspěšní se ukáže až v příštím roce. Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozestavěnost stavby sociálního zařízení. strana 4 Us.14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sběrného dvora. Us.23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis Diakonie Broumov. Ud.30. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace NOEL Hodonín. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený program bez připomínek. Us.2. Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou,

5 jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a Šlancara Jiřího, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Prokeše Zdeňka Us.3. Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.5. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření k bez připomínek. Us.6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finanční částky na provoz MŠ o ,- Kč, souhlasí, aby navýšené finanční prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů z kapitoly 3111 položka 5171 na položku Us.7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a 15 na rok Us.8. Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné převedení pozemku KN p.č. 2818/2, p.č.3741/1, p.č.3756/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku JMK, náklady hradí JMK. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod části pozemku PK p.č.3193 kolem MŠ do majetku obce. Us.12. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 864 na výstavbu RD. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje nerušení části starého hřbitova, na starém hřbitově je možno pohřbívat po dohodě s Obecním úřadem. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 1. Us.18. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici č. 8. Us.19. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 11 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Us.20. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění tradičních hodů zábavnými atrakcemi s panem Rudolfem Kučerou. Us.24. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu vstupních dveří do KD za dohodnutou cenu dle nabídky firmy POLYPLAST, ZO požaduje oboustranně hnědou barvu. Us.25. Zastupitelstvo obce schvaluje umístění výherních hracích přístrojů v pohostinství v KD. Us.28. Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise. Us.31. Zastupitelstvo obce schvaluje plán vánočních akcí na letošní rok. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje převedení pozemku KN p.č.65/2 v k.ú. Horní Bojanovice do majetku mysliveckého spolku Horní Bojanovice, ZO požaduje odstranění umělé nory, která je vybudována na obecním pozemku. Us.10. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků KN p.č.1508/70, p.č.1508/71 v k.ú. Horní Bojanovice ing. Heitlovi, ZO provede prohlídku na místě samém a na dalším zasedání ZO rozhodne. Us.21. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej akcií ČS. Us.26. Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek za žáka ve výši 700,- Kč pro ZŠ v Hodoníně. Zastupitelstvo obce pověřuje: Us.15.ZO provést prohlídku na místě samém v 18,00 hodin a po prohlídce navržených úprav bude rozhodnuto o realizaci úprav v hasičce. Us.22. Starostu, aby odpověděl, že obec nemá vhodný pozemek na sluneční elektrárnu. Us.27. Starostu, aby dořešil s pojišťovnami jednotlivé položky nabídek pojištění majetku obce. Us.29. Starostu, aby požádal pozemkový úřad o komplexní pozemkové úpravy katastru. Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo bere na vědomí: Us.13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav stavby sociálního zařízení. Us.20. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis z pozemkového úřadu v Břeclavi. Zastupitelstvo obce schvaluje: Us.1. výše uvedený program bez připomínek. Us.2. jako zapisovatele veřejného zasedání ZO paní Krejčiříkovou, jako ověřovatele zápisu pana Bubeníčka Vladimíra a ing. Šlancara Antonína, členy návrhové komise pana Prokeše Jana a Šlancara Jiřího Us.3. kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání ZO. Us.4. hospodaření k bez připomínek. Us.5. rozpočtové provizorium na rok 2008, příjmy a výdaje provedené do schválení rozpočtu se stávají příjmy a výdaji na rok Výdaje se budou realizovat ve výši max. 1/12 skutečnosti roku Us.6. rozpočtové opatření č. 16 a 17 na rok Us.7. úplatné převedení pozemků dle GP p.č.1508/70 o výměře 52 m2 za dohodnutou kupní cenu 60,- Kč/m2, p.č.1508/71 o výměře 262 m2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2 v k.ú. strana 5

6 Horní Bojanovice, náklady hradí kupující. Us.8. prodej pozemků na stavbu garáží následovně: Opršal Milan ml. pozemek p.č. 3836/2, p.č.3840 Hoštický Josef ml. pozemek p.č. 3836/3 Glozar Marek pozemek p.č. 3836/4, p.č.3841 Vlach Aleš pozemek p.č. 3836/5, p.č.3842 Horák Štěpán pozemek p.č. 3836/6 Kopřiva Karel pozemek p.č. 3836/7 Kopčík Petr pozemek p.č.13/2 Babirádvá Světlana pozemek p.č. 13/3 Kuba Václav a Jana pozemek p.č. 13/4 Kocmánek Luděk pozemek p.č.13/5 Machač Vít pozemek p.č.13/6 vše v k.ú. Horní Bojanovice za dohodnutou kupní cenu 60,-Kč/ m2 po vydání stavebního povolení. Náklady s převodem hradí kupující. Us.10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku dle GP p.č.104/3 o výměře 53 m 2 za dohodnutou kupní cenu 25,- Kč/m2, náklady převodu hradí kupující. Us.11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o převodu vlastnictví k majetku ČR na speciální automobil CAS K25L 101. Us.14. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby dodavatelem akce výměna oken v KD byla firma Polyplast Boleradice. Us.15. Zastupitelstvo obce schvaluje, že navržené úpravy hasičky nebudou realizovány. Us.16a. Zastupitelstvo obce schvaluje, zařazení akce Úprava veřejných prostranstvích v obci do investičních akcí v obci a schvaluje požádání o dotaci z programu ROP. Us.16. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši ,- Kč v dotačním titulu dětská hřiště. Us.17. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro svaz tělesně postižených ve výši 2.000,-Kč pro každou organizaci. Zastupitelstvo obce neschvaluje: Us.9. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku PK p.č. 2629/33. Us.18. Zastupitelstvo obce neschvaluje objednání leteckých snímků firmy JAS AIR Hosín. Zastupitelstvo obce pověřuje : Us.12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu aby svolal jednání ZO a mysliveckého spolku. Us.19. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vyzval pojišťovny k předložení kompletní smlouvy. V roce 2008 bude LSPP při Městské nemocnici Hustopeče poskytována: LSPP pouze pro dospělé (LSPP pro děti bude poskytovat Nemocnice Břeclav) ve všední dny od hod. v so, ne a svátky od hod. bez návštěvní služby ohledání zemřelých bude provádět LSPP Poliklinika Břeclav služba LSPP je zpoplatněna regulačním poplatkem 90,- Kč Lékárna U sv. Tadeáše Lékárna Na Poliklinice Lékárna Na Kobližné Brněnská 361/27a bří Mrštíků 2708/38 Kobližná 28/ Hustopeče Břeclav Brno-město Po Pá 7:00-18:00 Po Pá 7:00-18:00 nepřetržitý provoz So 8:00-12:00 So 8:00-12:00 <!--[if!supportemptyparas]- -> <!--[endif]--> strana 6

7 strana 7

8 Přehled vánočních bohoslužeb Zamyšlení nad adventem Každoročně na poslední listopadovou neděli nebo na první neděli v prosinci začíná pro nás advent, doba tajemná a posvátná. Většinou ji vnímáme jako tmou a zimou naplněné dny. Dny plné spěchu, dny horečnatých nákupů před blížícími se svátky. Dny plné starostí co koupit, co sehnat, kde na to vzít peníze. A v tomto každodenním chvatu zapomínáme na pravou podstatu adventu. Měly by to být dny ztišení, zamýšlení se nad sebou, dny nejen nových předsevzetí v dobrém, ale také jejich uskutečnění. Co znamená slovo advent? Slovo advent, je z latinského adventus, znamená příchod. Už na prvních stránkách bible čteme, že Bůh po pádu prvních lidí slibuje: Přijde Vykupitel a spasí svůj lid. Tento příchod Vykupitele starozákonní lidé toužebně očekávali. Proroci tento příchod znovu a znovu lidstvu připomínali a předpovídali mnohé skutečnosti, spojené s příchodem Mesiáše. Mesiáš, Boží syn, skutečně na svět přišel v podobě betlémského dítěte. Advent je tedy čas plný očekávání a touhy, připomínkou touhy starozákonních lidí po Vykupiteli. Také takto očekáváme svého Vykupitele? Nebo bude i letošní advent pro nás plný shonu, místo očekávání, touhy po Mesiáši? Jedině ten, kdo něco očekává, po něčem touží, muže být naplněn dary, které pro nás připravil Pán! Naše adventní čekání je zaměřeno k naději na život, na život věčný. Proroci ve svých předpovědích hojně užívali metafory blahobytu. Ale víme, že sám blahobyt nikoho nezachrání. Proto nás adventní doba vybízí především k tomu, abychom se změnili duchovně. Odstranili ze svých srdcí nepokoj, nelásku, zášť, hněv. Když se budeme měnit my, bude se měnit i svět, ve kterém žijeme. Tato doba před vánocemi je tedy stále novým čekáním, že Pán přijde, že změní svět, že změní i nás a naše srdce. A to je největší naděje, opravdový advent. Když změníme sebe k lepšímu, změníme tím zároveň kousek světa, ve kterém žijeme. Přehled vánočních bohoslužeb: Štědrý den Boží hod vánoční Sv. Štěpána Sv. Rodina Nový rok 8.00 Pravou vánoční radost, požehnaný Nový rok 2008, a pokoj v duši všem občanům přeje P. Petr Papoušek, farář Něco z kroniky... Jen to n e j l e p š í pro Vás Lid jde domů a ze schránky vykukují letáky se zaručeně nejlepší a nejlevnější nabídkou, z rádia volá to nejvýhodnější a televizní obrázky nabádají k okamžitému vyzkoušení.v tu chvíli má člověk chuť vykřiknout to za našich mladých let nebylo.ale bylo. Důkazem budiž ukázky z let z tak solidního měsíčníku pro venkov, jakým byl Milotický hospodář. Snadný výdělek je zajištěn odpovědí na inzerát: P e n í z e! Mnoho peněz!! Měsíčně až 1000 K může každý vydělati bez zvláštních vědomostí snadně a poctivě a bez výloh. Zašlete hned svoji adresu pod zn. E 123, Badensko. Nebo lze odpovědět na následující inzerát, aby J.M. z B. nemusel psát do Uher: Račte mi sděliti adresu na některého gazdu, který by mi zaopatřil lidi. J.M. v B. Odpověď redakce: Napište na adresu Juraj Bány, Nagy, Uhersko. A jakmile jsou peníze, lze nakupovat: K vánoční době upozorňuje firma Hanuš Konrád v Mostě na svůj bohatý sklad osvědčeného zlatého a stříbrného zboží. Prodám větší množství sušených a vařených trnek, jakož i pravé dobré slivovice. Na požádání zašlu vzorky i cenu. Je tu zima, proto objednejte si ZABIJAČKY čili ZIMNÍ KUCHAŘSKOU KNIHU obsahující 161 úplně nových dosud neznámých receptů. Zvláštní oddíl věnován úpravě jídel při vepřových hodech strana 8

9 čili zabijačce. Cena knihy K 1,- A když z toho všeho rozbolí hlava tak je prázdný nebo přeplněný žaludek. V prvém případě jest dobře něco pojísti, i v noci třebas, ve druhém případě pomůže jistě odstranění obsahu žaludku do střev, čehož se dosáhne ŠARATICÍ nejlépe. Silného roztoku extraktu tabákového lze použíti k ničení hmyzu i dnes, hlavně v ekologickém hospodářství: ½ - 1% roztok na mšice a roztoče, 3-4% na brouky a housenky chlupaté, tj. na 100 l vody se vezme 1-4 kg extraktu. Extrakt koupíte v každé trafice. Plechová krabice 1 kg čisté váhy 2 K. A proti krupobití se doporučovalo použití děla (to pro bohatší, neb stálo 120 K) nebo výbuchových raket (ty stály jen 2 K a nemusela být bouda a proškolená obsluha). Reference bylo možné získat v Itál T.G. Masaryk 14. září 2007 jsme si připomněli 70. výročí úmrtí T.G. Masaryka, prvního prezidenta samostatného Československa. T.G. Masaryk znal Horní Bojanovice, vždyť jako student chodil do Horních Bojanovic k páteru Sátorovi. T.G. Masaryk se v roce 1930 stal čestným občanem naší obce. Připomeňme si jeho myšlenky, jak je zapsal Karel Čapek ve své knize Hovory s T.G. Masarykem. Kdyby si lidé dovedli navzájem rozumět, měli bychom demokracii jedním rázem, bez vzájemného pochopení, bez tolerance není svobody. Jak, prosím Vás, jak jen mohou lidé o tom mluvit, zda je žena muži rovnocenná! Jakoby nebyla otci rovnocenná matka, která dítě zrodila... U sedláka, u dělníka musí žena často dělat stejné práce jako muž, stejně mnoho a stejně těžce. Ale sedí-li muž v kanceláři, nemyslí na to, že jeho žena se musí celý den starat o děti, nakupovat, vařit, uklízet, šít a provozovat doma devatero řemesel, rád bych věděl, kdo z těch dvou udělá víc práce! Že jsem se stal prezidentem, na to jsem nebyl připraven... Musel jsem se hodně napřemýšlet, co je a jaký má být prezident demokratického státu. Nejsem nikdy proti kritice, bože můj, po většinu života jsem vystupoval jako kritik, ale rád bych kritiku konstruktivní, radící, nerozčilenou. Chci-li mír, neznamená to, že přijímám bez obrany útok, právě naopak. Já chci mír prakticky, ne utopicky, to znamená, že pro udržení míru vynaložím všechnu sílu důvtipu a lásky k národu i člověčenstvu, ale je-li třeba i všechnu sílu obrany. Mám-li říct, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší, že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsme věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik, že stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily předtím. Pro obranu se vědy užívá právem a správně, ale pěstovat vědu pro násilí, pro válčení agresivní, je zločin. Musíme konečně rozlišovat právo a násilí, pravdu a lež, skutečnost a fikce musíme hledat pravdu i v těch případech, kdy se dřív sahalo ke zbraním. Myslím, že poslední velká válka (pozn. I.světová) dostatečně ukázala zbytečnost, škodlivost a nesmysl válčení. Demokracie není jen formou státní, není jen tím co je napsáno v ústavách, demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu.. máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov. Žaluje se na naši nesvornost, jakoby českou a slovanskou, ale Němci žalují na sebe doslova totéž. Když má člověk pořádek, má na všechno dost času... Cizinci dnes už o něm většinou mnoho neví, ale přesto řeknou Váš Masaryk. Ale to slovo Váš Masaryk znamená ještě něco jiného, že v očích světa je Masaryk přisuzován celému národu a s ním skoro ztotožňován. Uvažte, jak málokterým prezidentům republik náleží to slavné a veliké přisvojovací zájmeno. strana 9

10 Výkaz činnosti samaritské Samaritská stráž byla v Horních Bojanovicích založena roku 1922 při Sboru dobrovolných hasičů a 1.velitelem byl Jan Hladík, bývalý ranhojič felčar v ruských legiích. Ve 30. letech minulého století přešla samaritská stráž do Československého červeného kříže. (Mgr. Soňa Nezhodová, Horní Bojanovice a kronika obce Horní Bojanovice).Jak se uvádí na Vysvědčení o samaritské zkoušce, dětí v mateřské škole. Samaritská (samaritánská) činnost byla velice potřebná, neboť při hospodaření nebyla nouze o různé úrazy (opaření, říznutí, píchnutí, odřeniny, obraženiny, zlomeniny), ale i kousnutí zvířaty. Z Výkazu je zřejmé, že samaritáni vybírali za provedená ošetření poplatky 1 20 Kč. Hasiči byli od poplatku osvobozeni a v kolonce pro částku je uvedeno hasič a zapsány, tato poznámka je ve Výkazu uvedena. Účty samaritské stráže r.1928 Příjem K Rozvaha.Vydání Příjem účet lékárna Hustopeče Vydání účet Drogerie Marek 36 Schodek tento schodek patří účet Horák sedlař torbička 40 k nejmenším vydání A několik příkladů ošetření: r na levé ruce opaření olej, obvaz 5 Kč byli to ošetřovatelé, kteří se podrobili samaritské zkoušce a složili samaritský slib a byli uznáni způsobilými poskytovati první pomoc před příchodem lékaře podle pravidel stanovených samaritskou službou Čs. Červeného kříže. Dochovaný sešit v tvrdých deskách zachycuje ošetření provedená v letech 1926 až 1947 nejčastěji Antonínem Pinkavou, Martinem Šlancarem a Cyrilem Pregrtem, který prováděl ošetřovatelskou činnost až do konce svého života a ošetřování učil i mladé, včetně strana 10 stejně není poplatek zapsán u 2 případů, kde už nemohli pomoci k životu (dovezení hospodáře stiženého mrtvicí či manželů zasažených bleskem). Vybrané poplatky nepokrývaly vynaložené materiální náklady, práce se nepočítala. V každoročním konečném součtu byl příjem za ošetření vždy menší než výdaj za koupené obvazy, masti, náplasti, jod apd. Počet ošetřených byl podle zápisů od 33 až do 72 ročně a z toho k lékaři bylo posláno 4-8 lidí.roky 1945 a 1946 nejsou vřed na krčním svalu masť, náplast 1Kč r kousnutí psem na levé noze jod, masť, obvaz 10 Kč seknutí srpem na ruce dorost (zřejmě hasičský) r spadnutí ze stromu přivolán lékař (obdobné případy též bez poplatku) r kousnutí králíkem očištění, jod, gáza, obvaz 2 Kč r bodnutí hřebíkem do pravé dlaně gáza, obvaz 3 Kč kousnutí tchořem do prstu pravé ruky jod, gáza, obvaz 10 Kč Ukázka je z roku 1937:

11 Internetové stránky obce Už několik let se můžete při procházení českého internetu setkat s webovými stránkami naší obce na adrese Troufám si tvrdit, že mezi stránkami ostatních obcí patří k těm výrazně lepším. Při jejich tvorbě bylo hlavní snahou docílit aktuálnost, jednoduchost ovládání a přehlednost. Koncepci stránek (způsob financování a technické řešení) schválili starosta a členové zastupitelstva obce, pro grafické řešení jsme dostali souhlas k využití výtvarných motivů malíře Antonína Vojtka, našeho milého rodáka. Příspěvky a fotografickou dokumentaci dodává řada spolupracovníků. Bez nich by stránky existovat nemohly. Hned na začátku jim chci za to poděkovat. Jsme si vědomi toho, že obecní stránky musí plnit především dvě hlavní funkce. 1. Prezentační - pro náhodné zájemce, turisty, nebo přátele obce poskytujeme stručná data z historie, přírodopisu i místopisu. Stránky zveřejňují také přehled služeb a nabídek na území obce. V této části jsou k nahlédnutí vybrané fotografie Horních Bojanovic, včetně krásných panoramat od M. Kočvary. Zhotovili jsme i mapku s vyznačením důležitých objektů a plánek s popisnými čísly domů. Tento plánek, který na stránkách mnoha obcí nenajdete, velmi usnadňuje orientaci návštěvníkům a nejenom jim. 2. Informační se zaměřením zejména na místní občany. Pilíř informační části představují povinně uveřejňované údaje a sdělení obecního úřadu, trvale aktualizovaná úřední deska, zápisy ze zasedání představenstva, platné vyhlášky včetně vybraných zákonů ke stažení. Občan zde nalezne jména a kontakty obecních zastupitelů a institucí, zpravodaje i telefonní seznam. Do této oblasti patří také odkazy a vybrané informace sloužící pro usnadnění každodenního života otevírací doby obchodů, úřadu, pošty, údaje o platbách za vodu, plyn a elektřinu, jízdní řády, odkazy na stránky důležitých institucí i jiné užitečné webové adresy. Pro zájemce z obou kategorií nabízí stránky sekce s detailnějšími údaji o památkách a historii Horních Bojanovic, o zvycích, obecním znaku či zápisy lidových pověstí. Podklady pro zpracování vycházejí z publikací renomovaných autorů, zejména z monografie Mgr. Soni Nezhodové, PhD., ředitelky Městského muzea a galerie v Hustopečích. Na první stránce jsou umístěny aktuální zprávy. Stručná, přehledná informace obvykle s odkazem k podrobnějšímu článku v chronologickém sledu. Jiná rubrika se týká služeb, institucí a spolků. Kvalita této části není, bohužel, zcela vyvážená. Právě zde by se dalo nejvíce zlepšovat. Byla by potřeba užší spolupráce s činovníky, kteří by dodávali úplné a aktuální informace. Dobrým příkladem může být Sbor dobrovolných hasičů. Tento spolek s dlouhou tradicí oslavil letos významné výročí a celou akci máme podrobně zdokumentovánu. Do kroniky dodávají jeho členové pravidelné příspěvky. Stránky nezapomínají ani na rodáky a významné osobnosti, strana 11

12 jejichž působení je s obcí spojeno. Zajímavý, ještě se rozvíjející projekt představuje sbírka starých fotografií. Fotografie na webu jsou i pozvánkou pro zájemce, jež by se rádi do sbírky zapojili. Shromažďujeme převážně kopie starých, většinou rodinných fotografií, které se stanou základem fotografického archivu připravovaného muzea Horních Bojanovic. Hodnota fotografických záznamů stoupá, jsou-li doplněny časovým určením, jmény zobrazených lidí i objektů, či souvisejícím příběhem. Důležitou součástí koncepce stránek je fotografická kronika. Tvoří ji soubor příspěvků s fotografiemi událostí, které se v obci staly, nebo které se týkají našich občanů. Textové i obrazové materiály, jež dodají přispěvovatelé, dostanou společnou formu a chronologické uspořádání. Vybrané fotografie upravujeme obvykle ve třech rozlišeních, podle současných zvyklostí webu. Vznikne tak náhled a formát pro prohlížení (většinou 640 krát 480 bodů). Fotografii lze najít často i v původním (větším) rozlišení, zejména pro ty, kteří si ji chtějí stáhnou a třeba vytisknout. Bohužel, omezená kapacita diskového prostoru neumožní ponechat na webu takové množství fotografií v nejvyšší kvalitě. A tak zájemcům někdy nezbude, než kontaktovat autora snímku. Domníváme se, že kronika na webových stránkách může být jednou dobrým doplňkem kroniky obecní, vedené písemnou formou. Vznikne tak vzpomínka a ilustrace našeho současného života. A jak mohou návštěvníci stránek projevit svůj názor a podílet strana 12 se na jejich obsahu? Na dvou stránkách jsou soustředěny odkazy sloužící zájemcům k tomu, aby se mohli přímo vyplněním a odesláním formuláře - vyjádřit k dění obce, nebo k podobě informací na obecním webu. Je to rubrika fórum, akce a inzerce. Příspěvků v rubrice fórum pomalu přibývá, a tak se, prosím nebojte projevit svůj názor. Zatím se žádné vulgární příspěvky nevyskytly, nestyďte se tedy pod svoje stanovisko vždy podepsat! Málo dosud využívají podporu, jež jim mohou stránky poskytnout, naši podnikatelé. Většina z nich aktivně přispívá k dění v obci, ať už sponzorskými dary, nebo organizačně. Rádi zato na stránkách uveřejníme, podrobněji než dosud, údaje a upoutávky o jejich činnosti. V současné době jim jako inspirace může sloužit spolupráce s Vinařstvím Stanislava Omasty vino. hornibojanovice.cz. Webové stránky Horních Bojanovic by měly být do budoucna stále aktuálnějším a všestrannějším zdrojem informací. Nemohou však fungovat jen za spolupráce omezené skupiny přispěvovatelů. Musí se stát společným dílem občanů obce. Pro nastupující generaci je již práce s počítačem a prostředím webu samozřejmostí. S využitím moderních publikačních systémů chceme umožnit přímé přidávání příspěvků a editaci správcům jednotlivých sekcí. Rádi bychom nabídli možnost připojení ke stránkám i externím zájemcům, kteří by se uvedli třeba jen odkazy. Měli by příležitost provázat naše stránky s jejich nezávislými prezentacemi. Internetové stránky budou muset být dynamičtější a poutavější. Brzy nás tedy čeká jejich další modernizace. K ní bych rád pozval další spolupracovníky. Zdeněk Seifert, hornibojanovice.cz Slovníček (podle internetové encyklopedie Wikipedia): Web, nebo také World Wide Web (WWW), je ve volném překladu celosvětová pavučina propojených hypertextových dokumentů v mezinárodní síti internetu, používající aplikací protokolu zvaného http. Internet je celosvětová počítačová síť. Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, stránky www, vyhledávání, hraní her a další.

13 Vážení občané! Prázdniny utekly jako voda a nastal nový školní rok 2007/2008. Děti po příchodu do MŠ si ihned všimly nových změn,které jsme přes prázdniny uskutečnili.bylo to uspořádání třídyvytvořili jsme hrací kouty pro děti,zakoupili novou válendičku a tím jsme tak vytvořili odpočinkový kout s knihovničkou, dále jsme provedli řadu jiných obměn naší školičky, které děti s radostí a nadšením uvítaly. Téměř na začátku školního roku jsme uspořádali akci s rodiči Tvoření z ovoce a zeleniny. Přesvědčili jsme se, že nejen děti, ale i rodiče oplývají nápaditostí a bujnou fan- ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE Okénko do mateřské školy tazií, o čemž nás mile překvapily jejich krásné ovocné a zeleninové výrobky.tuto akci jsme ukončili táborákem s opékáním buřtů.též jsme s dětmi uspořádali ochutnávku pro rodiče formou míchaného ovocného salátu. Třetí listopadovou neděli někteří rodiče s dětmi navštívili divadlo Bratří Mrštíků v Boleradicích, kde vzhlédli pohádku O kocourovi Modroočkovi. Svým následným vyprávěním daly děti najevo,že pohádka se všem moc líbila. Svoji výchovně vzdělávací práci provádíme podle vytvořených integrovaných bloků. Právě teď se pracujeme na bloku Slavnosti a tradice a zaměřili jsme se na téma Vánoční kouzlení. Prožíváme tak adventní období. Děti se společně podílí na vánoční výzdobě celé MŠ, vyrábíme papírové čertíky, vánoční řetězy, pečeme a zdobíme perníčky, povídáme si o Mikulášovi, o Vánocích. Začínáme připravovat krátké představení Čertovské řádění na vánoční posezení s rodiči, které bude pokračovat společnou výrobou ozdob na náš stromeček a bude ukončeno vánočním občerstvením. V následujícím týdnu se jistě objeví pod nazdobeným stromečkem dárky pro děti. Některé z nich budou také od sponzorů a místních organizací. Všem, kteří nám přispějí, patří velké poděkování. Jménem celého kolektivu MŠ Vám všem přejeme krásné a šťastné prožití vánočních svátků. Lydie Peterková, učitelka MŠ strana 13

14 Z činnosti zahrádkářů V uplynulém roce byla naše organizace jako na houpačce. Nejdříve zdařilá výstava vína, po ní hned následovala krádež peněz z rodinného domku našeho pokladníka. Nestačili jsme zaplatit všechny dluhy od dodavatelů katalogů a skleniček. Tato událost nás všechny ovlivnila a dlouho jsme byli ve své činnosti pasivní. Teprve příprava burčákové zábavy dodala všem našim členům elán do další práce. Program, který jste mohli shlédnout, by se příště mohl jmenovat slavnost burčáku. Tak vysoká byla úroveň vystoupení souboru Hanýsek ze Šakvic a zpěváků z Dolních Dunajovic. Nám zahrádkářům však nejvíce pomohla podpora vás občanů z Horních Bojanovic. Přišli jste ve velkém počtu a tím nám dodali chuti do naší práce, kterou děláme pro všechny občany i návštěvníky Horních Bojanovic. V příštím roce připravujeme několik akcí : - výstavu vína na sobotu 15.března (degustace bude v strana 14 neděli 9. března) Bude to náročná práce, protože následuje po Mezinárodní výstavě vín zahrádkářů, která bude v Hustopečích ve dnech 1. a 2. března. Garantem této výstavy je Územní sdružení zahrádkářů Břeclav. Mezi nejvíce zaměstnané organizací patří ing. Šlancar, který je místopředseda Územního sdružení zahrádkářů a současně předseda Ústřední vinařské komise ČSZ, aby se i příznivci a členové z naší obce mohli účastnit hodnocení vína, budeme pořádat v Horních Bojanovicích školení degustátorů na 100 bodovou stupnici hodnocení vína pod vedením ing. Balíka ze Zahradnické fakulty v Lednici. Školení provádí jednotně ve více obcích okresu Břeclav u nám ve středu 16. ledna v hod. Přejeme všem vinařů, aby jejich vína byla ve velmi dobré kvalitě a byli na výstavách úspěšní. V sobotu 7.září hodláme uspořádat další burčákovou zábavu, opět na vysoké úrovni, ke které jistě přispěje nově vybudované sociální zařízení u koupaliště. Naše organizace má velký vliv na kulturní vyžití občanů naší obce. Rádi mezi sebou uvítáme nové a mladší členy, kteří budou zárukou, že neustrneme a budeme mít nové náměty na činnost členů i občanů Horních Bojanovic. Závěrem přeji všem členům i občanům pěkné a spokojené vánoce v roce 2008 zdraví a pohodu v práci i rodinném životě. Stanislav Relich předseda ČZS

15 Krátce ze života hornobojanovských hasičů. Práce se nesla po celé uplynulé období ve znamení oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, zde v Horních Bojanovicích. Oslavy započaly, jak bylo uvedeno ve dřívějším zpravodaji, hasičským plesem. Hlavní oslava proběhla dne 2. června v místním parku. Za dobrou a obětavou práci bylo členům uděleno vyznamenání Za příkladnou práci, Za zásluhy a těm nejstarším Řád sv. Floriána. Nejmladší členové obdržely Čestné uznání jak sboru, tak Okresního sdružení dobrovolných hasičů a také od Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka. Dále členové obdržely, podle délky členství, Medaily za věrnost. Můžeme se pochlubit, že v našich řadách máme pět hasičů, kteří jsou u sboru více jak 50 let a to Kadlec Josef, Machačová Marie, Nehyba Alois, Straka Tomáš a Prokeš Ladislav. Sbor vydal k tomuto výročí i kroniku sboru. Je zde popsána celá historie našeho hasičského sboru od jeho založení po dnešní dobu. Kronika byla sepsána PhDr. Soňou Nezhodovou, za spolupráce bratrů Josefa Kadlece a Matěje Machače. O křest se postarali starosta obce Ing. Vladimír Záruba, za Hasičský záchranářský sbor Jm. kraje npr. Tomáš Havlík, za Okresní sdružení dobrovolných hasičů jeho starosta Miroslav Adámek a za Sbor dobrovolných hasičů starosta bratr Jiří Doležel. Brožury máme ještě skladem a kdo by měl zájem můžeme ji poskytnout. Zpestřením byla ukázka nové techniky z Hasičského záchranářského sboru Jm. kraje, z pracoviště Břeclav a to výsuvný žebřík na podvozku Man. Dosah je až 30 m výšky a pracovníci nám ukázali co všechno tato technika umí. O kulturní zážitek a dobrou náladu se nám postarala dechová hudba Hornobojané, kteří svým koncertem a hraním k tanci a poslechu dobře naladili všechny přítomné. K tanci také zahrála taneční skupina ze Zlína. Že byla dobrá nálada, svědčí to, že i když večer začalo drobně pršet, nikomu to nevadilo a tančilo se pod deštníky nebo na dešti až do ranních hodin. V hasičské zbojnici, jsme k tomuto výročí instalovali výstavu hasičská výstroje, požárních stříkaček, získaných trofejí, diplomů fotografií a dalšího hasičského materiálu. Největší zájem byl o prohlíd- strana 15

16 ku modelů hasičských aut a techniky. Tuto výstavu nám zapůjčil a instaloval náš člen Josef Chup z Břeclavi. Celkem nám ukázal 368 ks těchto modelů. Za týden pokračovala oslava založení sboru, soutěží v požárním útoku na místním hřišti. Byl to 3. ročník Memoriálu Antonína Homoly. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev mužů a 3 družstva žen. Touto soutěží byl zahájen druhý ročník Břeclavské hasičské ligy. Všichni zúčastnění projevili odhodlání bojovat až do konce. Nikomu nevadila průtrž mračen, která přišla v průběhu klání a bojovali až do konce. Vítězství si odvezli hoši z Poštorné a děvčata z Lanžhota. Naše družstvo mužů skončilo na pěkném 4. místě, časem 20,45 vt. což byl nejlepší čas utvořený tohoto roku. Dále následovaly soutěže v Milovicích 5 místo, v Tvrdonicích 4 místo, Lanžhot 6. místo, v Brumovicích to bylo 4 místo, v Kobylí jsme skončili 6. místo a poslední soutěž se uskutečnila v Bořeticích umístněním na 5 místě. Během roku se družstva tak vyrovnala, co ukazuje soutěž v Bořeticích. Vítěz družstvo z Tvrdonic docílilo čas 18,98 vt. naši hoši 20,71 vteřiny. V tomto rozdílu 1,73 vteřiny se vtěstnalo pět družstev z Břeclavské ligy. Kromě toho se zúčastnily i dvě družstva z hodonínska a i tito se dostali do tohoto rozdílu. Po vyhodnocení celé BHL, které se uskutečnilo v Lanžhotě, jsme skončili na pěkném 5. místě z deseti družstev. Naši obec po celé období reprezantovali bratři Jan a Zbyněk Prokešovi, Jaroslav Relich, Jan Kopčík, Jan Kaňa, Vít Machač, Lukáš Bubeníček, záskok v družstvu utvořili Zdeněk Machač a Michal Hrabec. Pro dopravu družstva a techniky nám umožnila auta společnosti Stavoč. Všem těmto patří srdečné poděkování. Kromě soutěží zařazených do BHL, jsme se zúčastnily nočních klání a to v Brumovicích, ve Velkých Pavlovicích a v Prušánkách. I na těchto závodech jsme čestně obstáli. Nepodařilo se udržet účast děvčat na soutěžích a to pro nezájem některých holek. Byla to velká škoda, protože družstev žen je na našem okrese velmi málo. Kromě děvčat z Lanžhota, Poštorné a Milovic, se pokoušeli založit družstva žen sbory z Brumovic a Bořetic. V našem středu máme i tři bratry, kteří jsou držitelé nejvyššího vyznamenání Zasloužilý hasič Jsou to Josef Kadlec, Matěj Machač, Josef Chlup a byl jim již zesnulý bratr Antonín Homola. V rámci okresu Břeclav byla uskutečněna dvě setkání a ještě rozšířena o zasloužilé funkcionáře. Také se založil aktiv Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Loni bylo setkání v Žeravicích na hodonínsku, letošního roku jsme se setkali v Jevišovicích na okrese Znojmo. Příštím roce se sjedou zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje k nám do Horních Bojanovic. V podzimních měsících, na žádost občanů, jsme po obci provedli sběr starého železa. I když to byl několikátý, pořád bylo co uklízet. Děkujeme občanům za poskytnutí tohoto šrotu. Dobrá zpráva dorazila do sboru až podzimních měsících. Po dlouhodobém usilovném jednání, nám byla přidělena starší hasičská cisterna, výrobek od firmy Karosa na podvozku Liaz. I když se jedná o vozidlo, vyrobené v roce 1992, patří stále do modernější techniky. O to radostnější bylo, že klíče od vozidla, předal starostovi obce a veliteli sboru sám ministr vnitra Ivan Langer, na půdě Hasičského záchranářského sboru, pracoviště Brno-město. Horší situace je s jeho garážováním. V hasičské zbrojnici, na druhém stání, je uskladněna technika rychlé roty a tak nové hasičské vozidlo je umístněno, za nemalý nájem, v cizí garáži. Vedení obce jsme navrhli alternativní řešení pro přestěhování zahradní techniky, ale bylo zavrženo. Dále vedení obce, v měsíci září, slíbilo řešení, ale zůstalo jen u slibů a v dohledné době se asi dít nic nebude. Všechna naše jednání se zastupiteli obce byla negativní, jakož i jednání o úpravě hasičské zbrojnice. Mrzí nás její přístup k problematice požární ochrany, protože obec, co by zřizovatel jednotky, vynakládá ve srovnání s ostatními obcemi, kde fungují hasiči, malé finanční prostředky, ale nám stačí. Veškerou techniku kterou obec vlastní, nestála obecní pokladnu ani korunu, protože byla získána převodem kmenového jmění a to zásluhou nás hasičů. O to více nás přístup vedení obce mrzí, protože dobrovolně pracujeme pro bezpečnost naší obce i okolních vesnic. Vážení občané, děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám projevili v tomto roce, a ze srdce vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků i radostný nový rok Jiří Doležel starosta Matěj Machač velitel strana 16

17 Z činnosti ČSCH Vážení přátelé, máte též pocit, že s postupujícím věkem se běh času zrychluje? Pro mnohé z nás se neudálo nic světoborného a uplynul nám tento rok tempem nebývalým. Pro nás chovatele byl tento rok trochu přece jen vyjimečným. Poprvé od vzniku ČSCH se konala Národní výstava mláďat králíků na našem okrese a to v Hustopečích. Byla již 37. v pořadí. Jelikož to byla velká akce, bylo třeba soustředit mnoho financí a proto nezbyly finanční prostředky na další výstavy na okrese. Hustopečská výstava konaná si vyžádala mnoho úsilí jak na úpravu, tak i na samotnou výstavu a její likvidaci. Naši členové p. Kuba a p. Němeček věnovali na tuto akci každý před 130 hodin. Dále přiložili ruce k dílu přítel Pavel Machač a František Balšínek. Tento přes svůj věk zasloužil obdiv. Všem vřelé díky. Samotná výstava byla pěkná i když ji dosti poškodil déšť. Bylo vystaveno králíků. Tato výstava byla i současně výstavou okresní, tedy zde byla i mladá drůbež a holubi z okresu. Naši chovatelé se na národní výstavě neztratili. Přítel Němeček dostal čestnou cenu za nejlépe hodnocenou kolekci králíků z celkového počtu 250 kusů velkých světlých stříbřitých. Přítel Kuba František se svými králíky činčil malých získal ocenění první třídy. Na okresní výstavě jenž byla součástí Národní výstavy se přítel Němeček umístil na prvím místě v okrese a přítel Kuba byl do desátého místa. Balšínek František uspěl s holoubky moravský poštovní černošupinatý. Naši chovatelé se v tomto roce zúčastnili ještě několika dalších výstav a to přítel Kuba dostal čestnou cenu na své králíky ve Velkých Bílovicích. 1.až 2.září Balšínek František dostal výborné ocenění holubů na klubové výstavě v Jilemnici. Čestnou cenou se na králíky prezentoval v Blučině na oblastní výstavě Němeček Emil. 25. až byla výstava dospělých zvířat okresu Hodonín. Zde dostal čestnou cenu na králíky p. Němeček. Současně v tyto dny byla i výstava dospělých zvířat Břeclavska, zde se naši chovatelé králíků p. Kuba a Němeček umístili do sedmého místa na okrese. Přítel Balšínek obdržel čestnou cenu na holuby. Ve Slavkově se 9. až konala klubová výstava králíků činčil malých a zde p. František Kuba získal za tříčlennou kolekci čestnou cenu. Dobře jsme reprezentovali králíky na Národní výstavě dospělých zvířat v Lysé nad Labem - uspěl přítel Němeček. Vynikající klubová práce přítele Balšínka Františka byla oceněna na jejich speciálce 1. až v Nedakonicích upomínkovým pohárem. Poslední výstavou, jako již každý rok, byla klubová výstava králíků velkých světlých stříbřitých v Plačicích u Hradce Králové. Zde přítel Němeček měl všech 18 králíků ohodnoceno první třídou, což svědčí o velice vyrovnaném chovu. Byl mu udělen diplom za zásluhy vzhledem k 30. výročí klubu. Výstavní činnost byla letos ukončena navázáním dalších přátelství. Jeden chovatelský rok nám skončil a než nám započne druhý jsou v dohledu vánoce a nový rok. Při této příležitosti přejeme široké veřejnosti veselé svátky vánoční a mnoho zdraví v novém roce, aby tyto krásné dny zůstaly v našich srdcích svým obrazem i v následujících všedních dnech roku Přejí hornobojanovští chovatelé. Činnost mysliveckého spolku v Horních Bojanovicích Letní období pro myslivce skončilo ukončením oprav a údržby veškerého mysliveckého zařízení. Nastal čas postarat se o zásoby krmiva pro zvěř. Nachystali jsme dostatečné množství suchého a dužnatého krmiva na přikrmování zvěře v zimním období v době nouze. Věříme, že nás ani tuhá zima nemůže zaskočit. Mimo této činnosti jsme se zúčastnili střelecké soutěže na asfaltové terče, kterou uspořádal okres Břeclav pro členy ČMMJ. Jednalo se o čtyři samostatné strana 17

18 závody tříčlenných družstev na různých střelnicích. První klání jsme ve složení střelců ing. Vrbovský T., Pavelák T., Jordánek V. vyhráli a získali tak pěkný pohár. V ostatních závodech jsme již tak úspěšní nebyli. Celkově jsme skončili na pěkném 6 místě. Od nastalo období mysliveckých žní, což znamená lovy na drobnou zvěř. Stavy drobné lovné zvěře se k naší radosti značně zvedly. To dokazuje, že naše práce v honitbě je vedena správným směrem. Naplánovali jsem 5 honů. Z toho tři zaměřené hlavně na vinice a sady, aby v těchto lokalitách nevznikaly velké škody okusem. Toto je ve zkratce vše z naší podzimní činnosti. Přejeme všem občanům z naší vesnice příjemné Vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v Novém roce. Myslivci V druhé polovině roku 2007 byla zahájena podzimní část soutěže Do soutěže jsme přihlásili tři družstva a to družstvo mužů, žáků a přípravky. Družstvo mužů bylo zařazeno do IV.C třídy, družstvo žáků bylo zařazeno do základní soutěže skupiny B a přípravka byla zařazeno do okresní soutěže skupiny D. U družstva mužů nedošlo k žádným změnám v kádru a tak jsme čekali umístění v horní polovině tabulky. Výsledky však byly střídavé a nakonec se družstvo umístilo na 10. Místě s 13 body Z činnosti TJ SOKOL za 3 výhry, 4 remízy a 4 prohry. Nejlepším střelcem byl Radomír Krůza. Družstvo žáků bylo oslabeno odchody některých hráčů, a někteří přešli do kategorie dorostu. Během podzimní části žáci 4 x vyhráli, 2x remizovali a 4 prohráli a obsadili 5 místo z 1 družstev. Přípravka byla velmi oslabena odchodem některých hráčů do kategorie žáků a bylo zo znát na výsledcích. Za přípravku nastupovali mladí hráči, kteří však vždy bojovali ze všech sil. Během podzimní části soutěže však pouze jednou remizovali a 6 x prohráli. Věřím, že mladým hráčům jejich elán vydrží a přijdou i výhry. Tímto bych chtěl také poděkovat všem trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci s mládeží. Dík také patří rodičům hráčů, kteří je doprovázeli na utkání a svými hlasivkami je povzbuzovali. TJ Sokol svolal na neděli od 14,00 hodin valnou hromadu, na kterou tímto zvu všechny členy. Závěrem mě dovolte abych Vám všem popřál klidné a pohodové vánoční svátky vše nejlepší a hodně zdrví do roku Dechová hudba Hornobojani. V lednu byla Dh Hornobojani vybrána Českou televizí k natáčce samostatného hudebního programu pod názvem Vyhrávala kapela.natáčelo se v Praze na Žofíně v pondělí 12.února.Tuto natáčku už jsme točili s novými mladými členy naší dechové hudby. Program měl veliký ohlas a to: píseň Kam ste sa stařenko a naše HornoBojanovské kroje.hráli jsme plesy v Boleradicích, Hrušovanech, Klatovech, Židlochovicích, košty vína v Židlochovicích, Pohořelicích,velikonoční zábavu v Prušánkách, oslavy 100 roků výročí hasičů v Horních Bojanovicích.V měsíci červnu se účastňujeme na přelídkách dechovek v Krumvíři na Kraji beze stínů a na vysočině ve Žďáru nad Sázavou,zde jsme dostali pozvánku od dechového souboru z Německa na jejich přehlídku v srpnu roku 2009.Po přehlídkách bylo volno a hráli jsme od každý týden.velké Pavlovice-svatba, Kobylnice-hody, Nová Ves-hody, Nošovice-pivovar+koncert, Mikulov-pouť Svatý kopeček, Brno- Jehnice-hody společně s folklorním souborem z Litvy, Židlochovice hody 2 dny,přísnotice hody 2 dny, Kuchařovice u Znojma hody, Hustopeče Burčákové slavnosti, Pohořelice hody, Moravská Nová Ves Dívčí vínek. V měsíci listopadu a prosinci natáčíme ve studiu Mistříňanka v pořadí již pátý nosič s názvem Hrají a zpívají Hornobojani.Vydali jsme nový plakát,jsme v novém kalendáři dechovek na rok Závěrem bych poděkoval Obecnímu úřadu Horní Bojanovice, Městysu Boleradice, Městu Miroslav, Techsportu Boleradice, Zednictví Šva- strana 18

19 říček,vinařství Omasta za finanční i hmotnou pomoc naší dechové hudbě. Přeji všem občanům a příznivcům dechové hudby krásné, spokojené a šťastné vánoce a do nového roku 2008 pevné zdraví a aby byl klidný, spokojený a šťastný. Za dech.hudbu Hornobojani Josef Mikel - kapelník Drakiáda se uskutečnil 4.ročník Drakiády. Počasí nám jako minulý rok nepřálo a vítr tak potřebný pro naše dráčky nezafoukal. Aby děti nabyly ochuzeny o zábavu tohoto dne,vymysleli jsme pro ně soutěžní disciplínyběh s dráčkem,nejvyšší let a malování draků na tenisovém kurtu.na konec jsme odměnili ty nejlepší a opekli si špekáčky u táboráku. Musíme poděkovat sponzorům za přispění na tento den- Liga Hlohovec, Stavoč, obec Horní Bojanovice. Všem přejeme příjemný vítr a příští rok zase na Drakiádě. Vaše sdružení rodičů a mládeže Horní Bojanovice. Nejbližší akce ,00 hodin Vánoční koncert DH Hornobojani v kulturním domě ,00 hodin Tradiční zpívání koled u vánočního stromu u kulturního domu ,00 hodin Vánoční koncert v kostele Sv. Vavřince Děti z místní hudební školy, Bob Frídl, cimbálová muzika Gajdoši ,00 hodin Tradiční ohňostroj a novoroční přípitek ,00 hodin Tradiční muzikantský ples na kterém se představí : DH Hornobojani, DH Bojané a DH Májovanka ,00 hodin Tříkrálový koncert v kostele Vystoupí žáci z místní hudební školy ,00 hodin Rybářský ples, hraje DH Blučiňáci ,00 hodin Tradiční ostatková zábava hraje skupina LORD ,00 hodin Tradiční hasičský ples, hraje DH Hornobojani ,00 hodin Tradiční výstava vín s ochutnávkou. Odpoledne cimbálová muzika LONGA, večer DH Horenka. strana 19

20 strana 20 ZPRAVODAJ OBCE HORNÍ BOJANOVICE

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. dubna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 14. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 14. září 2016 od 19:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

1. Technický bod. Zápis č. 8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

1. Technický bod. Zápis č. 8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 11.12.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.9/2015 konaného dne od 19hodin na Obecním úřadě v Lejšovce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.9/2015 konaného dne od 19hodin na Obecním úřadě v Lejšovce Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.9/2015 konaného dne 18.12.2015 od 19hodin na Obecním úřadě v Lejšovce Přítomni: Josef Fabián, Monika Kindlová, Ivo Kovačevity, Martin Jílek, Jiří Němeček

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Hana Popková, Ing. Marta Vančurová, Kateřina Teplá, Jiří Karvánek, Iva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané V zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané V zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané 14.11.2016 V zasedací místnosti Obecního úřadu. Začátek v 17,00h. Přítomni : p.brhel, Veselský, Damborská, Benedikt, Zavadil, Truksová. Omluven: p. Valášek Ověřovatelé

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 16. 12. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více