Zpráva o činnosti v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti v roce 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA

2 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, Jihlava Posláním CRSP Vysočina je podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji sluţeb pro rodiny v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládeţ, manţelé, senioři. Zaměření činnosti: Sluţby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, poradenství. CRSP Vysočina je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu Centra pro rodinu ČR Síť mateřských center v kraji Vysočina Magistrát města Jihlavy Kraj Vysočina Biskupství brněnské Farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě Charita Jihlava Jihlavský havířský průvod Ţivot 90 ICSS Jihlava Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČO: , DIČ CZ Bankovní spojení: /6800 tel.: nebo nebo

3 PhDr. Josef Zeman řekl: Rodina zůstává prostředím, kde se nejsnáze a nejspolehlivěji stává z dítěte společenský a tvořivý člověk a kde dospělý má příleţitost se permanentně zdokonalovat v nesobecké lásce a v nezištné spolupráci. Rádi bychom svým působením přispěli k jistotě, ţe rodina není sama a je tím správným místem, kde člověk můţe růst a nabírat síly. Uţ od svého vzniku má CRSP Vysočina ambice být přístavem pro rodiny. Místem, kde mohou v bezpečí zakotvit, aby si odpočinuly a načerpaly nové síly, neţ se vydají na další náročnou plavbu. Chceme nabízet kvalitní a profesionální sluţby, proto se všichni stálí pracovníci, kteří neměli vzdělání v sociální práci, rekvalifikovali na pracovníky v sociálních sluţbách. Programy z minulých let, které se v nabídce CRSP Vysočina osvědčily, pokračovaly i v roce Mimo to byla nabídka rozšířena o další vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou zaměřené na lepší spolupráci a komunikaci rodičů a dětí. Během letních prázdnin se uskutečnil první příměstský tábor. Také se podařilo do programu zařadit nabídku aktivit pro seniory. Velkým úspěchem a povzbuzením bylo získání akreditace Ministerstva vnitra ČR pro dobrovolnickou činnost v rámci programu Návštěvy. Největší dík upřímně patří jako kaţdý rok našim milým sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na naší činnosti a bez nichţ by CRSP Vysočina nemohlo fungovat tak, jak funguje.

4 Přehled pravidelných aktivit

5 KLUBOVÉ PROGRAMY Cílem je nabídnout rodičům soubor aktivit zaměřených na podporu sociálního začleňování rodičů předškolních dětí z Jihlavy a blízkého okolí a pomoc v období od novorozeneckého věku přes věk batolat aţ po předškoláky. Je moţné tak omezit sociální izolaci rodičů, která vzniká celodenní péčí o dítě. Rodiče také získávají informace o výchově a vzdělávají se. Rovněţ mají moţnost se realizovat nabídkou vlastních schopností pro jiné rodiče. Kluby jsou především místem, kde je moţné povídat o tom, co vás těší i trápí. KLUB KOJENCŮ Program klubu: Scházení, volné hry Maňáskovo přivítání Tělovýchovná chvilka Tématické zaměstnání Svačinka Tvořivá chvilka Maňáskovo rozloučení Klub je otevřená skupina maminek a dětí od narození do 2 let věku. Cílem je nejen podpora vývoje dítěte, ale zejména podpora vzájemné souhry matky s dítětem, zprostředkování nových interakcí mezi nimi a sociální začlenění maminek ve skupině osob, které proţívají podobnou ţivotní etapu. Program klubu je kaţdý týden tématicky zaměřen a předkládá účastníkům vţdy nové tvůrčí podněty vhodné pro správný vývoj schopností kojenců a batolat. Klub kojenců byl vţdy v úterý od 9.00 do Program probíhal pod vedením moderátorek Patrície Kondrlové, Pavly Kvasničkové a Pavly Kazdové.

6 8 KLUB MAMINEK je otevřená rodičovská skupina s dětmi od dvou let aţ po předškoláky. Setkávání rodičů má významný vliv na omezení jejich sociální izolace při kaţdodenní péči o dítě, pro děti nabízí moţnost hry ve skupině vrstevníků a zároveň v bezpečné blízkosti rodiče. Program klubu je vţdy pečlivě připraven a zaměřen na konkrétní téma. Je vyplněn cvičením dětí a rodičů, pohybovými hrami s říkadly, tanečky, výtvarnou činností pro děti i maminky, maňáskové divadlo i povídání. Klub maminek byl vţdy ve středu od 9.00 do Program probíhal pod vedením moderátorek Mgr. Šárky Pospíchalové a Evy Šalandové. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Rodiče mají moţnost si vyřídit osobní záleţitosti na úřadech, u lékaře nebo si jen odpočinout apod. s vědomím, ţe o jejich dítě je kvalitně postaráno. Během odpoledne je připraven program, kde se střídají hry, písnička, cvičení, tanečky i výtvarná činnost. Hlídání dětí probíhalo kaţdou středu od do Děti byly v péči pracovnic CRSP Vysočina Patricie Kondrlové, Pavly Kvasničkové a Pavly Kazdové a dobrovolnic z řad studentek Střední odborné školy sociální.

7 VOLNOČASOVÉ PROGRAMY TVOŘENÍČKO Dílna řeší prevenci sociálního vyloučení a moţnost bezpečného zapojení dětí do kolektivu v přítomnosti rodiče, v rámci dílen je vytvořena příleţitost práce ve skupině jiných dětí s cizí lektorkou. Je určena pro děti od 3 let. Zkoušíme různé techniky malování, kreslení, tiskání, stříhání, navlékání, lepení, modelování různé materiály papír, čtvrtky, látky, vlny, folie, hmoty, sklo a vznikají nám ptáčci, berušky, motýlci, vázičky, svícny, trička, ale i krásné obrázky. Tento nový program vedly lektorky Mgr. Šárka Pospíchalová, Pavla Kazdová a Pavla Kvasničková kaţdé sudé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin. MUZICÍROVÁNÍ Dílna Muzicírování další z nově zavedených programů - je hodina plná zpívání, tanečků, ale i trochu malování. Zazpíváme si písničky známé, ale naučíme se i písně méně známé. Zahrajeme si na nástroje bubínek, činely, dřívka, triangl, rolničky, kastaněty, rumbakoule,

8 Dílnu vedly lektorky Eva Šalandová, Pavla Kvasničková a Patrícia Kondrlová kaţdé liché pondělí od 16 do 17 hodin. Dílna ţonglování je určena pro všechny, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom odreagovat. Dílnu mohou navštívit začátečníci i pokročilí. Všechny nutné pomůcky (míčky, kuţele, poi, diabolo, flowerstick) jsou připraveny k zapůjčení. ŢONGLOVÁNÍ Dílnu vedly lektorky Adéla Jiráčková a Eliška Brtnická jednou za měsíc. BUBNOVÁNÍ Dílna bubnování je zaměřena na různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstů, dlaní Seznámení se s rozličnými rytmickými nástroji (jednotlivé druhy bubnů, dţembé, zvonečky, rolničky). Navštěvovali ji děti, mládeţ i dospělí. Dílnu vedl lektor MgA. Matěj Kolář jednou za měsíc.

9 VÝTVARNÉ KURZY Výtvarné kurzy nabídly jednak moţnost vyzkoušet mnoţství technik pro výrobu nejrůznějších předmětů a dárků a jednak moţnost sdílení a proţití pěkných chvil v příjemné atmosféře. Kurzy byly otevřené všem návštěvníkům a účastnily se jich všechny věkové kategorie. Lektorky a témata: Mgr. Šárka Pospíchalová Pletení z papíru, Pedig, Drátované hvězdičky, Patchwork bez jehly Pavla Kvasničková Panenky ze šustí, Pedig, Pečení na neděli Monika Nikodýmová Batika a malování na hedvábí Hedvábí a přírodniny Pečení na neděli

10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JAZYKOVÉ KURZY Kurzy angličtiny a němčiny jsou určeny především pro ţeny na rodičovské dovolené, ale účast je otevřená pro kaţdého. Lekce jsou víceúrovňové, nezáleţí na pokročilosti jednotlivých účastníků. Během lekcí je zajištěno hlídání dětí. Lektorka: Mgr. Eva Milichovská Angličtina i Němčina jednou týdně čtvrtek odpoledne Kurz nabízí moţnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič způsobem zaloţeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Důraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičů. EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ Kurz v roce 2009 probíhal v 10 lekcích v MC Radešínská Svratka a v MC Horní Cerekev. Lektorkou byla Ing. Slávka Dokulilová

11 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY Témata přednášek a přednášející: Očkování dětí - MUDr. Marta Mezníková Partnerství (přednáška pro mládeţ) - manţelé Mgr. Milana a RNDr. Miroslav Vykydalovi Budeme mít prvňáčka - PhDr. Jarmila Prošková Hyperaktivita u dětí - Petra Škdlíková Rodiče, co víte o drogách? - PhDr. Martin Huk Raná péče - Mgr. Pavla Kovářová, Mgr. Magda Škrdlová Efektivní rodičovství - Ing. Slávka Dokulilová Poruchy učení - PhDr. Jarmila Prošková Přijímací pohovor do zaměstnání - Ing. Slávka Dokulilová Přednášky probíhaly zpravidla jednou měsíčně vţdy v odpoledních hodinách s moţností hlídání dětí během přednášky. KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ Křesťanskou věrouku přednášel Jeroným Filip Hofmann, ThLic., O.Praem. administrátor ve Vyskytné nad Jihlavou a kaplan od svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala kaţdý lichý čtvrtek od

12 PŘEDÁVÁNÍ HODNOT V RODINĚ Na čtyřech navazujících setkáních se hovořilo o křesťanských hodnotách ve spojení s lidskými dovednostmi (kompetencemi) a o jejich důleţitosti pro předávání víry v rodině. Program je zaloţen na záţitkových technikách doplněných teorií. Témata jsou zaměřena na základní křesťanské postoje, jakými jsou důvěra, úcta, autorita, umění dávat a přijímat, odpuštění Lektorka: PhDr. Ing. Marie Oujezdská PŘÍPRAVA SNOUBENCU Kurz pro manţelské páry, které chtějí připravovat snoubence na manţelství probíhal ve dvou celodenních seminářích formou záţitkových technik. Lektory kurzu byli Mgr. Milana a RNDr. Miroslav Vykydalovi.

13 KURZ SNIŢOVÁNÍ NADVÁHY Pro zájemce byl připraven kurz ve 12 lekcích podle metody STOB. Kurz proběhl na jaře a na podzim ve dvou skupinách účastníků s velmi pozitivními výsledky pod vedením lektorky RNDr. Jany Borůvkové Ph.D. a cvičitelky Mgr. Pavly Křenové.

14 PROGRAMY PRO SENIORY SENIOŘI KOMUNIKUJÍ Kurz, kde se senioři poprvé setkali se základy práce na počítači a internetem. Dozvěděli se uţitečné informace o pouţívání platebních karet a mobilních telefonů. Kurz byl financován nadačním fondem manţelů Klausových a v roce 2009 probíhal po celé ČR jiţ 3. ročník. Partneři projektu jsou T-Mobile a Česká spořitelna. V Jihlavě se uskutečnil na jaře a na podzim. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY Kurz pro všechny seniory, kteří si chtějí upevnit paměť. Základem je přesvědčení, ţe zapamatovat si kaţdý můţe všechno to, co chce. Lektorkou byla Hana Kadlecová.

15 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY Program je určen sociálně izolovaným seniorům a tělesně handicapovaným občanům. Jeho smyslem je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří ţijí v izolaci, i kdyţ mají potřebnou odbornou péči. Dobrovolníci z řad studentů středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních a zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a působí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, jdou na společnou procházku apod. V programu Návštěvy spolupracujeme s ICSS Jihlava, Domovem pro seniory v Jihlavě Lesnově, Ţivotem 90 a s Nemocnicí Jihlava, kde naši dobrovolníci navštěvovali pacienty ODN. Program je zaměřen rovněţ na péči o dobrovolníky samotné. Během pravidelných schůzek probíhají semináře zaměřené na sebepoznání, komunikaci, vzájemné vztahy ve společnosti, empatii nebo spolupráci. Samozřejmostí se staly supervize s odborníky.

16 Jednorázové akce v roce 2009

17 DĚTSKÝ KARNEVAL Karneval skřítků, permoníků, víl a rusalek 17. ledna 2009 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Kromě společných her a soutěţí děti prošly cestu skřítků. PLES RODIN Ples se uskutečnil 17. ledna 2009 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě ve velmi milé a příjemné atmosféře. Plesu se zúčastnili zástupci všech věkových kategorií. K tanci i poslechu zahráli manţelé Fialovi z Brna. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŢELE Na začátku postního období v rámci programu Národního týdne manţelství proběhla ve farním sále u kostela sv. Jakuba v Jihlavě jednodenní duchovní obnova pro manţele na téma Odpuštění v manţelství. Dopoledne obnovu vedl PhDr. Josef Zeman CSc., odpoledne program dokončil P. Mgr. Jakub Berka, O.Praem.

18 TÝDEN PRO RODINU se uskutečnil při příleţitosti Mezinárodního dne rodiny. V týdnu od do probíhal týden otevřených dveří. Po celý týden bylo moţné navštívit výstavu, která představovala veškerou činnost CRSP Vysočina. V sá 13. května proběhl v gotické síni jihlavské radnice Koncert rodin, na němţ vystoupili především ţáci ZUŠ se svými rodiči a prarodiči. Koncert měl nezapomenutelnou atmosféru. Večerem provázel uţ tradičně redaktor Rádia Region Honza Kodet. Vyvrcholením týdne bylo Senohraní na Skalce. Účastníci vyráběli různé postavy a předměty ze sena,rodiny se řídily heslem Neběhejte od rodiny, běhejte s rodinou a absolvovaly Běh rodin. I kdyţ počasí nepřálo, účast byla dobrá a atmosféra vynikající. Na svátek rodin byla zaměřena i nedělní mše svatá v kostele u Matky Boţí. V neděli v podvečer uvedlo kino Sokol film Princ Kaspian.

19 POUŤ KE SV. JÁNU Spolupráce s občanským sdruţením Jihlavský havířský průvod nás těší a velmi pěkně se rozvíjí, proto jsme opět přijali pozvání ke spoluúčasti na programu Pouť ke sv. Jánu, která se konala na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě. V nabídce CRSP Vysočina byla výroba postaviček ze sena, tuţkovníků a jarních obrázků, k občerstvení byly k dispozici čerstvé domácí koláče a kotlíkový guláš. PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR Pro školní děti byl připraven příměstský tábor na téma Cesta kolem světa. Dny byly vyplněny hrami, soutěţemi, tvořivou činností, výlety.

20 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V rámci programu Diecézní pouti rodin jsme připravili program pro rodiče s dětmi nazvaný Cesta lásky. V kříţové chodbě bylo několik stanovišť, na kterých měly děti moţnost prokázat svoji ochotu prokazovat svým bliţním lásku a milosrdenství. Po programu si kaţdá rodina mohla odnést stolní hru Cesta lásky a milosrdenství, kterou pro tuto příleţitost CRSP Vysočina vydalo. MUZIKOBRANÍ VE DVOŘE Spolupráce se Spolkem kulturou proti ruinám nás těší a rádi přijímáme účast na Muzikobraní ve dvoře. Větší i menší děti mohly v průběhu odpoledne vyrobit podzimního dráčka a pro nejmenší návštěvníky byla předvedena pohádka Perníková chaloupka.

21 VÝTVARNÉ DÍLNY V TŘEŠTI Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Třešti se v prostorách místní fary uskutečnily výtvarné velikonoční a vánoční dílny pro třešťské děti, které připravily a vedly pracovnice CRSP Vysočina. Velikonoční dílny byly věnovány pletení pomlázek, výrobě kraslic a jiných velikonočních ozdob, před vánocemi se vyráběly postavy z Betléma. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Po krátkém povídání o ţivotě sv. Mikuláše si s ním naši nejmenší povídali a společně zazpívali a zatancovali. Setkání proběhlo v CRSP Vysočina a ve farním sále u sv. Jakuba.

22 VÁNOČNÍ DÍLNY Pro školní kolektivy byl pro letošní advent připraven program vánočních dílen s výrobou Betlémů. Děti z MŠ a niţších tříd ZŠ se seznámily s vánočním příběhem o narození Jeţíše Krista a s historií stavění Betlémů. Společně si vyráběly jednotlivé postavičky do Betléma, aby postavily celý Betlém, který bylo moţné nainstalovat ve třídách. Odpoledne probíhaly dílny pro veřejnost. Vyráběla se staročeská vánoční výzdoba z pečeného těsta, ze sušeného ovoce, různých plodů a dalších dříve dostupných ozdob.

23 Účastníci, pracovníci, hospodaření

24 PŘEHLED STÁLÝCH PROGRAMŮ A KURZŮ Pravidelné programy CRSP Vysočina Frekvence Počet setkání Celkem účastníků (součet za všechna setkání) Klub kojenců 1 x týdně 2 hod Klub maminek 1 x týdně 2 hod Hlídání dětí 1 x týdně 5 hod Jazykové kurzy (AJ, NJ,) 2 x týdně 1 hod Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod Odborné přednášky 1 měsíčně 1 hod Dílny Tvořeníčko A Muzicírování 1 x týdně 2 hod Dílny ţonglování a bubnování 2 x měsíčně 1,5 hod Výtvarné kurzy 1 x týdně 2 5 hod Kurz sniţování nadváhy 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 23 Kurz Efektivní rodičovství 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 21 Kurz Předávání Hodnot v rodině 4 setkání 2,5 hod 1 kurz 20 Příprava snoubenců 1 seminář 10 hodin 2 kurzy 16 PC pro seniory 5 setkání 4 hodiny 2 kurzy 23 Trénování paměti 10 setkání 2 hodiny 1 kurz 8 Celkem účastníků Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 927 při akcích 550 přípravy programů

25 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH PROGRAMŮ Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Dětský karneval dětí + rodiče = 250 Ples rodin Duchovní obnova pro manţele + kříţová cesta pro rodiny Týden pro rodinu Dětský bazárek 60 Pouť ke sv. Jánu Příměstský tábor Muzikobraní ve dvoře Diecézní pouť rodin Vánoční dílničky pro školy i pro veřejnost Setkání s Mikulášem Velikonoční a vánoční dílny v Třešti 400 dětí + rodiče = dětí + rodiče = Celkem návštěvníků PŘEHLED PROGRAMU NÁVŠTĚVY Program pro dobrovolníky Frekvence Návštěvy Návštěvy seniorů 1 x týdně 0,5 1 hod Seminář dobrovolníků 1 x měsíčně 1,5 Počet setkání Celkem zúčastněných (součet za všechna setkání) hod 1 x měsíčně 1 hod 1 10 Supervize dobrovolníků Výcvik dobrovolníků 2 x ročně 3 dny 1 14 Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 1823

26 PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Ing. Slávka Dokulilová ředitelka CRSP Vysočina Mgr. Šárka Pospíchalová klubová činnost, výtvarné kurzy Miroslava Huková, Patrícia Kondrlová koordinátorka činností Adéla Jiráčková, Jaroslava Fialová koordinátorka dobrovolníků Pavla Kvasničková pastorační asistentka Pavla Kazdová pastorační asistentka Eva Šalandová pastorační asistentka LEKTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI Odborné přednášky: Výcvik dobrovolníků: P. Bartoloměj Čačík, O Praem MUDr. Marta Mezníková Mgr. Hana Blaţková PhDr. Jarmila Prošková MUDr. Vilma Knetlová Monika Nikodýmová Výtvarné kurzy: Monika Nikodýmová Kurz sniţování nadváhy: RNDr. Jana Borůvková Mgr. Pavla Křenová Moderování společenských akcí: Mgr. Bc. Jan Kodet DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Pravidelné programy Jana Huková Klub kojenců Miroslava Huková Klub kojenců Mgr. Šárka Pospíchalová Klub maminek, výtvarné kurzy Mgr. Marie Palánová Klub maminek Pavla Kvasničková tématické výstavy, výtvarné kurzy

27 Jednorázové akce Bc.Lenka Neckářová, Klára Kodetová, Marie Palánová, Daniela Dokulilová, Alţběta Kvasničková, Markéta Huková, Petra Bambulová, Aneţka Nečadová, Klára Neuwirthová, Barbora Sedláková Program Návštěvy Bartoňová Šárka, Bednářová Lenka, Binková Petra, Bruknerová Klára, Culková Tereza Čtveráčková Alena, Dlouhá Hana, Dočekalová Markéta, Doleţalová Jitka, Dvořáková Tereza, Friedlová Michaela, Gregorová Lenka, Hošková Kateřina, Houdková Vendula, Jiřičná Monika, Jonáková Tereza, Kadeřábková Hana, Kašíková Jitka, Klapalová Edita, Kloudová Kateřina, Knoblochová Denisa, Kodysová Katka, Kourková Iva, Krčálová Zuzana, Krejzlová Romana, Krumplová Ludmila, Kunčová Zuzana, Macháčková Lenka, Matiko Erika, Menšíková Klára, Mičková Lenka, Musilová Lenka, Němcová Eva, Němcová Jana, Novotná Michaela, Pazourková Lucie, Perlová Karolína, Pivoňková Lenka, Pokorná Michaela, Raichlová Simona, Rozmarinová Kateřina, Řehák Aleš, Sadílek Ondřej, Sobotková Lucie, Stášová Aneta, Sýkorová Oluš, Šlechtická Karolína, Špinarová Markéta, Šteflová Markéta, Štohanzlová Adéla, Truhlářová Vendula, Včeláková Markéta, Vondráková Vendula, Waignerová Pavla, Báčová Martina, Broţová Hana, Fišerová Lucie, Gothová Eva, Hrušková Anna Marie, Kotrbová Jana, Kujalová Lenka, Láníková Kristýna, Mácová Aneta, Moravcová Lucie, Nováková Petra, Novotná Marie, Pechková Zuzana, Přibylová Lucie, Regenspurská Denisa, Sekanina Jiří, Sobotková Vendula, Strašáková Nikola, Svobodová Jana, Šimanová Miroslava, Štanclová Petra, Švomová Kristýna, Vaňkátová Michaela, Veselá Ludmila, Wasserbauerová Klára, Zuzaňáková Lucie. Mgr. Jana Marešová spolupráce se SZŠ Mgr. Ester Rychnovská spolupráce se SOŠS

28 HOSPODAŘENÍ STRUKTURA VÝNOSŮ Příjmy za služby ,- 17,20 % Dotace ,- 69,90 % Dary ,- 12,00 % Ostatní výnosy 8.477,- 0,90 % Výnosy celkem ,- 100 % Struktura výnosů 12% 0,90% 69,90% 17,20% Příjmy za služby Dotace Dary Ostatní výnosy STRUKTURA DOTACÍ MPSV ,- 44,20 % Kraj Vysočina ,- 37,00 % Město Jihlava ,- 18,80 % Celkem ,- 100 % Struktura dotací 18,80% 44,20% MPSV Kraj Vysočina Město Jihlava 37%

29 STRUKTURA NÁKLADŮ Materiálové náklady ,- 14,90 % Nájem ,- 11,00 % Energie ,- 2,20 % Cestovné ,- 1,90 % Služby ,- 15,50 % Pracovníci ,- 51,60 % Ostatní náklady ,- 2,90 % Celkem ,- 100 % Struktura nákladů 51,60% 2,90% 14,90% 11% 2,20% 15,50% 1,90% Materiálové náklady Nájem Energie Cestovné Služby Pracovníci Ostatní náklady

30 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava Sapeli, a.s. MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Starkon Jihlava CZ a. s. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Lenka Nixová

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno 2009 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO 25263633

Prointepo s.r.o. obsahuje 53 listů + 22 listů příloh. Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, IČO 25263633 č.j.: 31 / 2011 Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o. za školní rok 2010 2011 obsahuje 53 listů + 22 listů příloh Vypracovala : PhDr. Jarmila Karpašová ředitelka V Hradci Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více