Zpráva o činnosti v roce 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti v roce 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA

2 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, Jihlava Posláním CRSP Vysočina je podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji sluţeb pro rodiny v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládeţ, manţelé, senioři. Zaměření činnosti: Sluţby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, poradenství. CRSP Vysočina je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu Centra pro rodinu ČR Síť mateřských center v kraji Vysočina Magistrát města Jihlavy Kraj Vysočina Biskupství brněnské Farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě Charita Jihlava Jihlavský havířský průvod Ţivot 90 ICSS Jihlava Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČO: , DIČ CZ Bankovní spojení: /6800 tel.: nebo nebo

3 PhDr. Josef Zeman řekl: Rodina zůstává prostředím, kde se nejsnáze a nejspolehlivěji stává z dítěte společenský a tvořivý člověk a kde dospělý má příleţitost se permanentně zdokonalovat v nesobecké lásce a v nezištné spolupráci. Rádi bychom svým působením přispěli k jistotě, ţe rodina není sama a je tím správným místem, kde člověk můţe růst a nabírat síly. Uţ od svého vzniku má CRSP Vysočina ambice být přístavem pro rodiny. Místem, kde mohou v bezpečí zakotvit, aby si odpočinuly a načerpaly nové síly, neţ se vydají na další náročnou plavbu. Chceme nabízet kvalitní a profesionální sluţby, proto se všichni stálí pracovníci, kteří neměli vzdělání v sociální práci, rekvalifikovali na pracovníky v sociálních sluţbách. Programy z minulých let, které se v nabídce CRSP Vysočina osvědčily, pokračovaly i v roce Mimo to byla nabídka rozšířena o další vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou zaměřené na lepší spolupráci a komunikaci rodičů a dětí. Během letních prázdnin se uskutečnil první příměstský tábor. Také se podařilo do programu zařadit nabídku aktivit pro seniory. Velkým úspěchem a povzbuzením bylo získání akreditace Ministerstva vnitra ČR pro dobrovolnickou činnost v rámci programu Návštěvy. Největší dík upřímně patří jako kaţdý rok našim milým sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na naší činnosti a bez nichţ by CRSP Vysočina nemohlo fungovat tak, jak funguje.

4 Přehled pravidelných aktivit

5 KLUBOVÉ PROGRAMY Cílem je nabídnout rodičům soubor aktivit zaměřených na podporu sociálního začleňování rodičů předškolních dětí z Jihlavy a blízkého okolí a pomoc v období od novorozeneckého věku přes věk batolat aţ po předškoláky. Je moţné tak omezit sociální izolaci rodičů, která vzniká celodenní péčí o dítě. Rodiče také získávají informace o výchově a vzdělávají se. Rovněţ mají moţnost se realizovat nabídkou vlastních schopností pro jiné rodiče. Kluby jsou především místem, kde je moţné povídat o tom, co vás těší i trápí. KLUB KOJENCŮ Program klubu: Scházení, volné hry Maňáskovo přivítání Tělovýchovná chvilka Tématické zaměstnání Svačinka Tvořivá chvilka Maňáskovo rozloučení Klub je otevřená skupina maminek a dětí od narození do 2 let věku. Cílem je nejen podpora vývoje dítěte, ale zejména podpora vzájemné souhry matky s dítětem, zprostředkování nových interakcí mezi nimi a sociální začlenění maminek ve skupině osob, které proţívají podobnou ţivotní etapu. Program klubu je kaţdý týden tématicky zaměřen a předkládá účastníkům vţdy nové tvůrčí podněty vhodné pro správný vývoj schopností kojenců a batolat. Klub kojenců byl vţdy v úterý od 9.00 do Program probíhal pod vedením moderátorek Patrície Kondrlové, Pavly Kvasničkové a Pavly Kazdové.

6 8 KLUB MAMINEK je otevřená rodičovská skupina s dětmi od dvou let aţ po předškoláky. Setkávání rodičů má významný vliv na omezení jejich sociální izolace při kaţdodenní péči o dítě, pro děti nabízí moţnost hry ve skupině vrstevníků a zároveň v bezpečné blízkosti rodiče. Program klubu je vţdy pečlivě připraven a zaměřen na konkrétní téma. Je vyplněn cvičením dětí a rodičů, pohybovými hrami s říkadly, tanečky, výtvarnou činností pro děti i maminky, maňáskové divadlo i povídání. Klub maminek byl vţdy ve středu od 9.00 do Program probíhal pod vedením moderátorek Mgr. Šárky Pospíchalové a Evy Šalandové. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Rodiče mají moţnost si vyřídit osobní záleţitosti na úřadech, u lékaře nebo si jen odpočinout apod. s vědomím, ţe o jejich dítě je kvalitně postaráno. Během odpoledne je připraven program, kde se střídají hry, písnička, cvičení, tanečky i výtvarná činnost. Hlídání dětí probíhalo kaţdou středu od do Děti byly v péči pracovnic CRSP Vysočina Patricie Kondrlové, Pavly Kvasničkové a Pavly Kazdové a dobrovolnic z řad studentek Střední odborné školy sociální.

7 VOLNOČASOVÉ PROGRAMY TVOŘENÍČKO Dílna řeší prevenci sociálního vyloučení a moţnost bezpečného zapojení dětí do kolektivu v přítomnosti rodiče, v rámci dílen je vytvořena příleţitost práce ve skupině jiných dětí s cizí lektorkou. Je určena pro děti od 3 let. Zkoušíme různé techniky malování, kreslení, tiskání, stříhání, navlékání, lepení, modelování různé materiály papír, čtvrtky, látky, vlny, folie, hmoty, sklo a vznikají nám ptáčci, berušky, motýlci, vázičky, svícny, trička, ale i krásné obrázky. Tento nový program vedly lektorky Mgr. Šárka Pospíchalová, Pavla Kazdová a Pavla Kvasničková kaţdé sudé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin. MUZICÍROVÁNÍ Dílna Muzicírování další z nově zavedených programů - je hodina plná zpívání, tanečků, ale i trochu malování. Zazpíváme si písničky známé, ale naučíme se i písně méně známé. Zahrajeme si na nástroje bubínek, činely, dřívka, triangl, rolničky, kastaněty, rumbakoule,

8 Dílnu vedly lektorky Eva Šalandová, Pavla Kvasničková a Patrícia Kondrlová kaţdé liché pondělí od 16 do 17 hodin. Dílna ţonglování je určena pro všechny, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom odreagovat. Dílnu mohou navštívit začátečníci i pokročilí. Všechny nutné pomůcky (míčky, kuţele, poi, diabolo, flowerstick) jsou připraveny k zapůjčení. ŢONGLOVÁNÍ Dílnu vedly lektorky Adéla Jiráčková a Eliška Brtnická jednou za měsíc. BUBNOVÁNÍ Dílna bubnování je zaměřena na různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstů, dlaní Seznámení se s rozličnými rytmickými nástroji (jednotlivé druhy bubnů, dţembé, zvonečky, rolničky). Navštěvovali ji děti, mládeţ i dospělí. Dílnu vedl lektor MgA. Matěj Kolář jednou za měsíc.

9 VÝTVARNÉ KURZY Výtvarné kurzy nabídly jednak moţnost vyzkoušet mnoţství technik pro výrobu nejrůznějších předmětů a dárků a jednak moţnost sdílení a proţití pěkných chvil v příjemné atmosféře. Kurzy byly otevřené všem návštěvníkům a účastnily se jich všechny věkové kategorie. Lektorky a témata: Mgr. Šárka Pospíchalová Pletení z papíru, Pedig, Drátované hvězdičky, Patchwork bez jehly Pavla Kvasničková Panenky ze šustí, Pedig, Pečení na neděli Monika Nikodýmová Batika a malování na hedvábí Hedvábí a přírodniny Pečení na neděli

10 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JAZYKOVÉ KURZY Kurzy angličtiny a němčiny jsou určeny především pro ţeny na rodičovské dovolené, ale účast je otevřená pro kaţdého. Lekce jsou víceúrovňové, nezáleţí na pokročilosti jednotlivých účastníků. Během lekcí je zajištěno hlídání dětí. Lektorka: Mgr. Eva Milichovská Angličtina i Němčina jednou týdně čtvrtek odpoledne Kurz nabízí moţnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič způsobem zaloţeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Důraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičů. EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ Kurz v roce 2009 probíhal v 10 lekcích v MC Radešínská Svratka a v MC Horní Cerekev. Lektorkou byla Ing. Slávka Dokulilová

11 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY Témata přednášek a přednášející: Očkování dětí - MUDr. Marta Mezníková Partnerství (přednáška pro mládeţ) - manţelé Mgr. Milana a RNDr. Miroslav Vykydalovi Budeme mít prvňáčka - PhDr. Jarmila Prošková Hyperaktivita u dětí - Petra Škdlíková Rodiče, co víte o drogách? - PhDr. Martin Huk Raná péče - Mgr. Pavla Kovářová, Mgr. Magda Škrdlová Efektivní rodičovství - Ing. Slávka Dokulilová Poruchy učení - PhDr. Jarmila Prošková Přijímací pohovor do zaměstnání - Ing. Slávka Dokulilová Přednášky probíhaly zpravidla jednou měsíčně vţdy v odpoledních hodinách s moţností hlídání dětí během přednášky. KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ Křesťanskou věrouku přednášel Jeroným Filip Hofmann, ThLic., O.Praem. administrátor ve Vyskytné nad Jihlavou a kaplan od svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala kaţdý lichý čtvrtek od

12 PŘEDÁVÁNÍ HODNOT V RODINĚ Na čtyřech navazujících setkáních se hovořilo o křesťanských hodnotách ve spojení s lidskými dovednostmi (kompetencemi) a o jejich důleţitosti pro předávání víry v rodině. Program je zaloţen na záţitkových technikách doplněných teorií. Témata jsou zaměřena na základní křesťanské postoje, jakými jsou důvěra, úcta, autorita, umění dávat a přijímat, odpuštění Lektorka: PhDr. Ing. Marie Oujezdská PŘÍPRAVA SNOUBENCU Kurz pro manţelské páry, které chtějí připravovat snoubence na manţelství probíhal ve dvou celodenních seminářích formou záţitkových technik. Lektory kurzu byli Mgr. Milana a RNDr. Miroslav Vykydalovi.

13 KURZ SNIŢOVÁNÍ NADVÁHY Pro zájemce byl připraven kurz ve 12 lekcích podle metody STOB. Kurz proběhl na jaře a na podzim ve dvou skupinách účastníků s velmi pozitivními výsledky pod vedením lektorky RNDr. Jany Borůvkové Ph.D. a cvičitelky Mgr. Pavly Křenové.

14 PROGRAMY PRO SENIORY SENIOŘI KOMUNIKUJÍ Kurz, kde se senioři poprvé setkali se základy práce na počítači a internetem. Dozvěděli se uţitečné informace o pouţívání platebních karet a mobilních telefonů. Kurz byl financován nadačním fondem manţelů Klausových a v roce 2009 probíhal po celé ČR jiţ 3. ročník. Partneři projektu jsou T-Mobile a Česká spořitelna. V Jihlavě se uskutečnil na jaře a na podzim. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY Kurz pro všechny seniory, kteří si chtějí upevnit paměť. Základem je přesvědčení, ţe zapamatovat si kaţdý můţe všechno to, co chce. Lektorkou byla Hana Kadlecová.

15 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY Program je určen sociálně izolovaným seniorům a tělesně handicapovaným občanům. Jeho smyslem je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří ţijí v izolaci, i kdyţ mají potřebnou odbornou péči. Dobrovolníci z řad studentů středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních a zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a působí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, jdou na společnou procházku apod. V programu Návštěvy spolupracujeme s ICSS Jihlava, Domovem pro seniory v Jihlavě Lesnově, Ţivotem 90 a s Nemocnicí Jihlava, kde naši dobrovolníci navštěvovali pacienty ODN. Program je zaměřen rovněţ na péči o dobrovolníky samotné. Během pravidelných schůzek probíhají semináře zaměřené na sebepoznání, komunikaci, vzájemné vztahy ve společnosti, empatii nebo spolupráci. Samozřejmostí se staly supervize s odborníky.

16 Jednorázové akce v roce 2009

17 DĚTSKÝ KARNEVAL Karneval skřítků, permoníků, víl a rusalek 17. ledna 2009 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Kromě společných her a soutěţí děti prošly cestu skřítků. PLES RODIN Ples se uskutečnil 17. ledna 2009 v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě ve velmi milé a příjemné atmosféře. Plesu se zúčastnili zástupci všech věkových kategorií. K tanci i poslechu zahráli manţelé Fialovi z Brna. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŢELE Na začátku postního období v rámci programu Národního týdne manţelství proběhla ve farním sále u kostela sv. Jakuba v Jihlavě jednodenní duchovní obnova pro manţele na téma Odpuštění v manţelství. Dopoledne obnovu vedl PhDr. Josef Zeman CSc., odpoledne program dokončil P. Mgr. Jakub Berka, O.Praem.

18 TÝDEN PRO RODINU se uskutečnil při příleţitosti Mezinárodního dne rodiny. V týdnu od do probíhal týden otevřených dveří. Po celý týden bylo moţné navštívit výstavu, která představovala veškerou činnost CRSP Vysočina. V sá 13. května proběhl v gotické síni jihlavské radnice Koncert rodin, na němţ vystoupili především ţáci ZUŠ se svými rodiči a prarodiči. Koncert měl nezapomenutelnou atmosféru. Večerem provázel uţ tradičně redaktor Rádia Region Honza Kodet. Vyvrcholením týdne bylo Senohraní na Skalce. Účastníci vyráběli různé postavy a předměty ze sena,rodiny se řídily heslem Neběhejte od rodiny, běhejte s rodinou a absolvovaly Běh rodin. I kdyţ počasí nepřálo, účast byla dobrá a atmosféra vynikající. Na svátek rodin byla zaměřena i nedělní mše svatá v kostele u Matky Boţí. V neděli v podvečer uvedlo kino Sokol film Princ Kaspian.

19 POUŤ KE SV. JÁNU Spolupráce s občanským sdruţením Jihlavský havířský průvod nás těší a velmi pěkně se rozvíjí, proto jsme opět přijali pozvání ke spoluúčasti na programu Pouť ke sv. Jánu, která se konala na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě. V nabídce CRSP Vysočina byla výroba postaviček ze sena, tuţkovníků a jarních obrázků, k občerstvení byly k dispozici čerstvé domácí koláče a kotlíkový guláš. PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR Pro školní děti byl připraven příměstský tábor na téma Cesta kolem světa. Dny byly vyplněny hrami, soutěţemi, tvořivou činností, výlety.

20 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V rámci programu Diecézní pouti rodin jsme připravili program pro rodiče s dětmi nazvaný Cesta lásky. V kříţové chodbě bylo několik stanovišť, na kterých měly děti moţnost prokázat svoji ochotu prokazovat svým bliţním lásku a milosrdenství. Po programu si kaţdá rodina mohla odnést stolní hru Cesta lásky a milosrdenství, kterou pro tuto příleţitost CRSP Vysočina vydalo. MUZIKOBRANÍ VE DVOŘE Spolupráce se Spolkem kulturou proti ruinám nás těší a rádi přijímáme účast na Muzikobraní ve dvoře. Větší i menší děti mohly v průběhu odpoledne vyrobit podzimního dráčka a pro nejmenší návštěvníky byla předvedena pohádka Perníková chaloupka.

21 VÝTVARNÉ DÍLNY V TŘEŠTI Ve spolupráci s římskokatolickou farností v Třešti se v prostorách místní fary uskutečnily výtvarné velikonoční a vánoční dílny pro třešťské děti, které připravily a vedly pracovnice CRSP Vysočina. Velikonoční dílny byly věnovány pletení pomlázek, výrobě kraslic a jiných velikonočních ozdob, před vánocemi se vyráběly postavy z Betléma. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Po krátkém povídání o ţivotě sv. Mikuláše si s ním naši nejmenší povídali a společně zazpívali a zatancovali. Setkání proběhlo v CRSP Vysočina a ve farním sále u sv. Jakuba.

22 VÁNOČNÍ DÍLNY Pro školní kolektivy byl pro letošní advent připraven program vánočních dílen s výrobou Betlémů. Děti z MŠ a niţších tříd ZŠ se seznámily s vánočním příběhem o narození Jeţíše Krista a s historií stavění Betlémů. Společně si vyráběly jednotlivé postavičky do Betléma, aby postavily celý Betlém, který bylo moţné nainstalovat ve třídách. Odpoledne probíhaly dílny pro veřejnost. Vyráběla se staročeská vánoční výzdoba z pečeného těsta, ze sušeného ovoce, různých plodů a dalších dříve dostupných ozdob.

23 Účastníci, pracovníci, hospodaření

24 PŘEHLED STÁLÝCH PROGRAMŮ A KURZŮ Pravidelné programy CRSP Vysočina Frekvence Počet setkání Celkem účastníků (součet za všechna setkání) Klub kojenců 1 x týdně 2 hod Klub maminek 1 x týdně 2 hod Hlídání dětí 1 x týdně 5 hod Jazykové kurzy (AJ, NJ,) 2 x týdně 1 hod Katecheze pro dospělé 2 x měsíčně 1 hod Odborné přednášky 1 měsíčně 1 hod Dílny Tvořeníčko A Muzicírování 1 x týdně 2 hod Dílny ţonglování a bubnování 2 x měsíčně 1,5 hod Výtvarné kurzy 1 x týdně 2 5 hod Kurz sniţování nadváhy 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 23 Kurz Efektivní rodičovství 1 x týdně 2,5 hod 2 kurzy 21 Kurz Předávání Hodnot v rodině 4 setkání 2,5 hod 1 kurz 20 Příprava snoubenců 1 seminář 10 hodin 2 kurzy 16 PC pro seniory 5 setkání 4 hodiny 2 kurzy 23 Trénování paměti 10 setkání 2 hodiny 1 kurz 8 Celkem účastníků Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 927 při akcích 550 přípravy programů

25 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH PROGRAMŮ Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Dětský karneval dětí + rodiče = 250 Ples rodin Duchovní obnova pro manţele + kříţová cesta pro rodiny Týden pro rodinu Dětský bazárek 60 Pouť ke sv. Jánu Příměstský tábor Muzikobraní ve dvoře Diecézní pouť rodin Vánoční dílničky pro školy i pro veřejnost Setkání s Mikulášem Velikonoční a vánoční dílny v Třešti 400 dětí + rodiče = dětí + rodiče = Celkem návštěvníků PŘEHLED PROGRAMU NÁVŠTĚVY Program pro dobrovolníky Frekvence Návštěvy Návštěvy seniorů 1 x týdně 0,5 1 hod Seminář dobrovolníků 1 x měsíčně 1,5 Počet setkání Celkem zúčastněných (součet za všechna setkání) hod 1 x měsíčně 1 hod 1 10 Supervize dobrovolníků Výcvik dobrovolníků 2 x ročně 3 dny 1 14 Počet odpracovaných hodin dobrovolníky 1823

26 PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Ing. Slávka Dokulilová ředitelka CRSP Vysočina Mgr. Šárka Pospíchalová klubová činnost, výtvarné kurzy Miroslava Huková, Patrícia Kondrlová koordinátorka činností Adéla Jiráčková, Jaroslava Fialová koordinátorka dobrovolníků Pavla Kvasničková pastorační asistentka Pavla Kazdová pastorační asistentka Eva Šalandová pastorační asistentka LEKTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI Odborné přednášky: Výcvik dobrovolníků: P. Bartoloměj Čačík, O Praem MUDr. Marta Mezníková Mgr. Hana Blaţková PhDr. Jarmila Prošková MUDr. Vilma Knetlová Monika Nikodýmová Výtvarné kurzy: Monika Nikodýmová Kurz sniţování nadváhy: RNDr. Jana Borůvková Mgr. Pavla Křenová Moderování společenských akcí: Mgr. Bc. Jan Kodet DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Pravidelné programy Jana Huková Klub kojenců Miroslava Huková Klub kojenců Mgr. Šárka Pospíchalová Klub maminek, výtvarné kurzy Mgr. Marie Palánová Klub maminek Pavla Kvasničková tématické výstavy, výtvarné kurzy

27 Jednorázové akce Bc.Lenka Neckářová, Klára Kodetová, Marie Palánová, Daniela Dokulilová, Alţběta Kvasničková, Markéta Huková, Petra Bambulová, Aneţka Nečadová, Klára Neuwirthová, Barbora Sedláková Program Návštěvy Bartoňová Šárka, Bednářová Lenka, Binková Petra, Bruknerová Klára, Culková Tereza Čtveráčková Alena, Dlouhá Hana, Dočekalová Markéta, Doleţalová Jitka, Dvořáková Tereza, Friedlová Michaela, Gregorová Lenka, Hošková Kateřina, Houdková Vendula, Jiřičná Monika, Jonáková Tereza, Kadeřábková Hana, Kašíková Jitka, Klapalová Edita, Kloudová Kateřina, Knoblochová Denisa, Kodysová Katka, Kourková Iva, Krčálová Zuzana, Krejzlová Romana, Krumplová Ludmila, Kunčová Zuzana, Macháčková Lenka, Matiko Erika, Menšíková Klára, Mičková Lenka, Musilová Lenka, Němcová Eva, Němcová Jana, Novotná Michaela, Pazourková Lucie, Perlová Karolína, Pivoňková Lenka, Pokorná Michaela, Raichlová Simona, Rozmarinová Kateřina, Řehák Aleš, Sadílek Ondřej, Sobotková Lucie, Stášová Aneta, Sýkorová Oluš, Šlechtická Karolína, Špinarová Markéta, Šteflová Markéta, Štohanzlová Adéla, Truhlářová Vendula, Včeláková Markéta, Vondráková Vendula, Waignerová Pavla, Báčová Martina, Broţová Hana, Fišerová Lucie, Gothová Eva, Hrušková Anna Marie, Kotrbová Jana, Kujalová Lenka, Láníková Kristýna, Mácová Aneta, Moravcová Lucie, Nováková Petra, Novotná Marie, Pechková Zuzana, Přibylová Lucie, Regenspurská Denisa, Sekanina Jiří, Sobotková Vendula, Strašáková Nikola, Svobodová Jana, Šimanová Miroslava, Štanclová Petra, Švomová Kristýna, Vaňkátová Michaela, Veselá Ludmila, Wasserbauerová Klára, Zuzaňáková Lucie. Mgr. Jana Marešová spolupráce se SZŠ Mgr. Ester Rychnovská spolupráce se SOŠS

28 HOSPODAŘENÍ STRUKTURA VÝNOSŮ Příjmy za služby ,- 17,20 % Dotace ,- 69,90 % Dary ,- 12,00 % Ostatní výnosy 8.477,- 0,90 % Výnosy celkem ,- 100 % Struktura výnosů 12% 0,90% 69,90% 17,20% Příjmy za služby Dotace Dary Ostatní výnosy STRUKTURA DOTACÍ MPSV ,- 44,20 % Kraj Vysočina ,- 37,00 % Město Jihlava ,- 18,80 % Celkem ,- 100 % Struktura dotací 18,80% 44,20% MPSV Kraj Vysočina Město Jihlava 37%

29 STRUKTURA NÁKLADŮ Materiálové náklady ,- 14,90 % Nájem ,- 11,00 % Energie ,- 2,20 % Cestovné ,- 1,90 % Služby ,- 15,50 % Pracovníci ,- 51,60 % Ostatní náklady ,- 2,90 % Celkem ,- 100 % Struktura nákladů 51,60% 2,90% 14,90% 11% 2,20% 15,50% 1,90% Materiálové náklady Nájem Energie Cestovné Služby Pracovníci Ostatní náklady

30 NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava Sapeli, a.s. MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Starkon Jihlava CZ a. s. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Lenka Nixová

Zpráva o činnosti 2008

Zpráva o činnosti 2008 Zpráva o činnosti 2008 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Poslání: Podporovat

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, z.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011 Zpráva o činnosti za rok 2011 3 V současné době zahlcené špatnými zprávami Vám chceme nabídnout nějaké pozitivní. To si můžeme dovolit proto, že předmětem našeho zájmu je rodina. Louis-Émile Bougaud řekl,

Více

Základní údaje: Statut: občanské sdružení IČ: 22858202 DIČ: CZ 22858202. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-8079060247/0100

Základní údaje: Statut: občanské sdružení IČ: 22858202 DIČ: CZ 22858202. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-8079060247/0100 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529 346 E-mail: centrum@centrumrodin.cz www.centrumrodin.cz Statut:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Pobočka Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou mob.: 731 130 775, e-mail: kopretina1.zdar@caritas.cz www.zdar.caritas.cz PROGRAM NA OBDOBÍ KVĚTEN SRPEN

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov. 2/ Cíle a poslání občanského sdružení

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov. 2/ Cíle a poslání občanského sdružení KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov 2/ Cíle a poslání občanského sdružení 3/ Personální zajištění 4/ Činnost a výsledky v roce 2013 5/

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015 Kategorie: Předškolní děti A - dívky Celkové pořadí Pořadi Jméno TJ Prostná Přeskok Lavička Součet 1 Zavřelová Olga ŠTJ Mládí Brno 7,35 9,40 7,10 23,85 2 Rozkošná Erika ŠTJ Mládí Brno 6,35 8,10 6,80 21,25

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více