Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská"

Transkript

1 Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se oblasti katecheze 2 všech věkových kategorií ve farnostech. 3 Koncepce práce PS Katechetického střediska je sestavena s přihlédnutím k aktuálnímu Pastoračnímu plánu Arcidiecéze pražské, tedy s výhledem na dalších pět let do konce školního roku 2018/2019. Vycházíme z posledních statistických údajů za rok viz přiložené grafy. 4 V grafech je coby označení základní katechizační jednotky použit pojem farnost, rozumíme jím kromě základních farností i kvasifarnosti, duchovní správy a řeholní kostely, při nichž katecheze probíhají. Podkladem dále byl rozsáhlý dotazník určený katechetům a kněžím týkající se služeb PS Katechetického střediska a podněty získané na formačních dnech. PS Katechetické středisko se věnuje primárně katechetům, a to kněžím i laikům, aby jim zajistilo potřebný servis pro jejich práci. Podporuje pak zvláštním způsobem katechezi některých skupin. Z grafu Struktura katechizovaných dle věku vyplývá, že středisko se zvláštním způsobem věnuje podpoře věkových skupin dětí mladšího školního věku a dětí předškolních (které se záhy do této skupiny přesunou) a dospělým. Tyto skupiny katechizovaných jsou nejpočetnější. Zvláštní pozornost je třeba věnovat věkové skupině dospělých, a to nejen v rámci katechezí speciálně určených právě jim, ale rovněž v návaznosti na katechezi jejich dětí. Mohou tak poznat z jiného úhlu, co obnáší katecheze dětí (kterou současná generace rodičů sama neprošla), čímž si částečně sami nahradí často chybějící vědomosti i formaci. Budou pak sami více schopni věnovat se náboženské výchově svých dětí i v rodině. Katechetické středisko při přípravě oblastí týkajících se dospělých spolupracuje s PS centrem pro rodinu a oblastí pro starší školní věk a mládež s diecézním centrem mládeže Nazaret. Kancelář Katechetické středisko musí nutně zajišťovat základní nutné administrativní úkony, které vyplývají jednak z VDK, jednak je umožňují diecézní směrnice. Jedná se vždy o dlouhodobé průběžné úkoly. Kanonické mise Středisko zajišťuje zejména katechetům laikům agendu kanonických misí 5, na čemž spolupracuje s duchovními správci jednotlivých farností a s biskupským vikářem pro pastoraci. Povolání laika ke katechezi pramení ze svátosti křtu a biřmování, jejichž prostřednictvím má účast na Kristově kněžském, prorockém a královském poslání. Mimo všeobecné povolání k apoštolátu jsou někteří laici povoláni k přijetí poslání katechetů. Církev toto povolání pomáhá rozpoznávat a podporuje je a udělením poslání katechizovat vybízí tyto muže i ženy, 1 VDK 265, srov. též CIC a dekret Provido sane. 2 Katechezí se rozumí uspořádaná a soustavná výchova ve víře, vedení k životnému a organickému prohlubování chápání tajemství Krista, ať již iniciační nebo trvalá. 3 Viz Organizační řád AP čj. 5985/2012 (změna čj. 1602/2013 a čj. 2526/2013), čl. 2.6 a Viz Příloha 1. 5 Viz Směrnice o kanonických misích ke katechetické službě, čj. 4765/

2 aby následovali Krista, učitele a mistra učedníků. Toto osobní povolání je skutečnou silou v působení katechetů. Statistická zkoumání Statistická zkoumání provádí katechetické středisko v souladu s pokynem VDK, které mu ukládá provádět analýzu situace v diecézi, aby bylo možno upřesnit skutečné potřeby diecéze ohledně katechetické praxe. 6 K tomuto zjišťování slouží Dotazník o katechetické službě, jenž středisko získává jednou ročně prostřednictvím duchovních správců. Výstupy z těchto dotazníků jsou přílohou výročních zpráv, informací katechetům a zveřejňují je též webové stránky střediska. Informovanost katechetů (AIK, webové stránky, Facebook) Důležitou součástí činnosti střediska je rovněž pravidelné informování katechetů laiků i kněží o vlastní činnosti i o akcích a materiálech, které mohou v přímém katechetickém působení pomoci. 7 Informace středisko šíří těmito prostředky: - Informační zpravodaj pro katechety AIK s měsíční frekvencí rozesílaný dle výběru v elektronické či papírové formě všem katechetům s kanonickou misí i dalším zájemcům. o Dlouhodobý záměr: zachovat dle přání katechetů AIK ve stávající formě a rozsahu o Krátkodobý záměr: doplňovat jej tematickými přílohami, např. pomůckami či texty dle aktuálních požadavků a potřeb - Webové stránky Katechetického střediska v rámci webu apha.cz. Stránky využívá zhruba polovina katechetů, a to zejména pro získávání dodatečných informací, pomůcek a potřebných formulářů. o Dlouhodobý záměr: Rozšiřovat nabídku obsahu webových stránek ve spolupráci např. s ostatními diecézními weby a dalšími projekty o Krátkodobý záměr: Zkompletovat nabídku pomůcek v elektronické formě v příslušné sekci webu (zásadní požadavek diecézních katechetů) - Facebookový profil střediska informuje o naší činnosti zejména zájemce o naši práci mimo řady diecézních katechetů. o Dlouhodobý záměr: průběžná aktualizace profilu, rozšiřování okruhu odběratelů informací, přizpůsobení vývoji Facebooku, případně převedení profilu do jiného systému. Konzultace katechetům na středisku Středisko poskytuje katechetům možnost návštěvy a metodické či jiné konzultace přímo ve vlastních prostorách. Slouží k tomu pravidelné návštěvní hodiny v rozsahu cca 10 hodin týdně rozložených do dvou dnů. Po domluvě poskytuje středisko konzultace kdykoliv během pracovní doby tyto konzultační hodiny zachovat co do rozsahu, případně je upravit podle proměny potřeb katechetů. Dále je v průběžném styku s laickými katechety i kněžími a pomáhá jim řešit aktuální požadavky či problémy. 6 Viz VDK 266 a. 7 Viz VDK 266 d. 2

3 Spolupráce s jinými diecézemi a ČBK Katechetická subkomise ČBK Katechetické středisko dle ustanovení ČBK spolupracuje s Katechetickou subkomisí v roli konzultanta. středisko bude plnit úkoly vyplývající z této role, zejména při tvorbě dlouhodobých koncepcí a organizaci akcí s celonárodní působností. - Krátkodobý záměr: Dle potřeby bude spolupracovat na nárazových úkolech, např. tvorbě programů ke konkrétním akcím s celonárodní působností. Cesty katecheze Katechetické středisko plně podporuje činnost časopisu Cesty katecheze jakožto odborného periodika sledující záměr dlouhodobého vzdělání katechetů. o Spolupráce při koncepční a obsahové tvorbě jednotlivých ročníků a čísel v rámci redakční rady o Propagace Cest katecheze tak, aby toto periodikum bylo běžně dostupné ve farnostech. o Realizace seminářů pro katechety ke každému novému vydanému číslu. - Krátkodobý záměr: tvorba příspěvků pro jednotlivá čísla dle domluvy s redakční radou Cest katecheze. Katechetický projekt ČBK Střednědobý projekt, na jehož plnění se katechetické středisko podílí zadáním Katechetické subkomise. Na realizaci tohoto projektu se zástupce střediska podílí účastí v pracovní skupině, jež tvoří jednotlivé části projektu (konkrétně v oblasti katecheze dospělých, iniciačních katechezí a evangelizace), případně konzultacemi pro další pracovní skupiny. Tato spolupráce bude pokračovat do konce roku 2015, kdy je předpokládáno ukončení projektu. Obecně problematika bezpečnosti práce při katechezi a p rávní zajištění katechetů Středisko podalo podnět k rozpracování celorepublikově platné normy právního zajištění katechetů při jejich činnosti. Tento návrh byl k dalšímu rozpracování postoupen právnímu oddělení AP. Střednědobý projekt, v jehož rámci středisko zjišťuje obecné povědomí katechetů o pravidlech bezpečnosti práce, případně podává podněty k oblastem, kde je nutno doškolení. Dle potřeby zajišťuje školení pro konkrétní oblast (např. bezpečnost práce s mládeží, kurz pro vedoucí táborů apod.) Dlouhodoběji též monitoruje a upozorňuje na publikace s touto tématikou, které jsou vhodné pro samostatné vzdělání katechetů. 3

4 Materiály ke katechezi Katechetické středisko vytváří, vyhledává a zajišťuje pomůcky pro katechezi včetně koordinace jejich přípravy. Ke katechezím je totiž potřeba velké množství kvalitních materiálů, a to jak základních (k výkladu, zápisům do sešitu ), tak i doplňujících (hry, luštěnky apod.), které splňují teologická, pedagogická i estetická hlediska, v ideální podobě jsou i levné. Cílem je, aby katecheté nemuseli investovat čas do vlastní tvorby pomůcek, i když tuto činnost středisko velmi podporuje. o Využívat pro zásobování katechetů pomůckami stávající zdroje, tedy to, co katecheté běžně používají, případné dopracování jednotlivých částí těchto zdrojů. o Podporovat křesťanské časopisy, které mají svým obsahem potenciál stát se pomůckami a propagovat je katechetům formou výstav, prezentací, případně živých vstupů na formační dny. o Podpořit, případně iniciovat vznik a tvorbu materiálů, které prakticky absentují nebo nejsou zcela vyhovující, zejména pro skupiny prvokomunikantů a dospělých katechumenů. Zprostředkování pomůcek Katechetické středisko průběžně a dlouhodobě v návaznosti na celkový projekt tvorby a získávání pomůcek rovněž bude sloužit jako zprostředkovatel. o Distribuce a zprostředkování materiálů v elektronické formě (domácí úkoly pro děti i rodiče, celoroční farní hry, táborové metodiky, jednorázové programy pro různé příležitosti) o Pomůcková burza : zprostředkování předání nadbytečných pomůcek mezi jednotlivými katechetickými týmy a farnostmi. o Získávání vybavení pro farní katechetické prostory a jejich distribuce do potřebných farností (flipcharty apod.) o Půjčovna pomůcek Katechetické středisko poskytuje dlouhodobě službu zápůjčky katechetických pomůcek a literatury pro katechezi. Knihovna je určena katechetům kněžím i laikům a rovněž studentům teologických a pedagogických oborů. o Monitorovat průběžně nakladatelskou a vydavatelskou činnost relevantních nakladatelství. o Akviziční činností průběžně rozšiřovat půjčovnu o nové materiály, případně o úspěšné a žádané materiály starší. o Průběžně pečovat o čtenáře, poskytovat jim konzultace a doporučovat vhodné materiály. o Mapovat vhodnost jednotlivých materiálů jako zdrojů pro tvorbu nových pomůcek. 4

5 Recenze pomůcek, knih a filmů Katechetické středisko je rovněž recenzentem dostupných a oficiálně vydaných katechetických pomůcek, zejména v knižní formě, a filmů (služba katechety požadovaná a využívaná). Vytvořit recenze převážné většiny běžně dostupných a nejvíce využívaných katechetických pomůcek. - Střednědobý záměr: Rozšířit převažující recenze knižních pomůcek i recenzemi filmů. - Krátkodobý záměr: Recenzovat průběžně vycházející novinky, a to nejen pomůcky, ale i tituly z pedagogiky, náboženské pedagogiky, katechetiky a oborů, které mohou katecheté využít. Šanony utříděná sestava pomůcek k jednotlivým tématům Dlouhodobý projekt katechetického střediska s cílem vytvořit ucelené tematické řady drobných pomůcek, jež by katecheté mohli variabilně využít při přípravě na katecheze. Úkolem střediska je průběžně tyto řady doplňovat o texty, drobné pomůcky, kreativní návody na ruční práce a další typy pomůcek. Šanony existují jak v elektronické podobě na webových stránkách střediska, tak jsou fyzicky uloženy přímo na středisku. Balíčky pro katechezi základní sady pomůcek pro katechety a farnosti Střednědobý projekt, jehož cílem je v každé farnosti vytvořit základní databázi katechetických pomůcek. Středisko plánuje jejich distribuci po několik dalších let. Bonusy rozdáváme katechetům příležitostně, získáváme různě Krátkodobé nárazové projekty, v jejichž rámci středisko bude získávat od dárců materiály různého typu zdarma či za symbolické ceny a bude je distribuovat dále katechetům, zejména při formačních dnech a dalších setkáních. Četnost se odvíjí podle možnosti tyto materiály získat. Tvorba nových vlastních pomůcek Katechetické středisko se soustředí jednak na průběžnou tvorbu drobných pomůcek nejrůznějších typů, jimiž bude doplňovat tematické okruhy šanonů, a dále pracovat na rozsáhlejších projektech. Tyto pomůcky budou odzkoušeny v praxi a po připomínkování dále přepracovány. Okrajově se katechetické středisko může dlouhodobě věnovat tvorbě zejména elektronických formulářů vysvědčení či diplomů (dle požadavku části katechetů) 5

6 Formace a metodická podpora Základním modulem formace organizované katechetickým střediskem je dvouletý katechetický kurz. 8 Dlouhodobým záměrem je realizovat další běhy kurzu pro ty zájemce, kteří nemohou absolvovat formaci na vysokoškolské úrovni, a to z pražské arcidiecéze i z diecézí ostatních. Vybraní katecheté pražské arcidiecéze se budou podílet na realizaci praxí tohoto kurzu. Střednědobým záměrem je navázat na tradici pořádání kratších či nárazových kurzů k aktuálním tématům či podle potřeb katechetů (bibliodrama, hlasová výchova, komunikace, práce se seniory či předškoláky, metodické semináře pro práci s dětmi vyžadujícími zvláštní pedagogický přístup atd.) Středisko se rovněž ve střednědobém horizontu zapojí do e- learningových kurzů spravovaných Katechetickým a pedagogickým centrem při Biskupství královéhradeckém. Metodická podpora Středisko poskytuje katechetům všestrannou metodickou podporu. o Středisko bude průběžně s ohledem na krátkodobý záměr školit katechety v metodických postupech, případně jim pomáhat zvládnout nové základní materiály, případně změněné osnovy. o Středisko bude průběžně školit katechety v samostatném zpracovávání metodických plánů. - Krátkodobý záměr: o Vytvořit skupinové cíle zejména pro katechezi dětí strukturovanou dle věku a přijetí svátostí, přičemž budou zohledněny v diecézi běžné věkově sloučené skupiny. Základem budou platné osnovy ČBK. o Poskytovat průběžnou metodickou oporu zejména novým katechetům a v případě potřeby komukoliv v rámci pravidelných vstupů na formačních dnech, případně individuálními konzultacemi o Poskytovat tuto podporu dle objednávky např. i studentům teologie, případně jáhnům a mladokněžím. o Úprava třídních knih, aby odpovídal potřebám stávajících metodických plánů o Archivovat metodické plány jednotlivých farností s případnou podporou dopracování a oprav. Návštěvy ve farnostech Metodickou podporu středisko realizovalo rovněž návštěvami ve farnostech. Střednědobým plánem je návrat k této praxi, a to od školního roku 2014/2015. Zároveň je třeba vypracovat metodiku takových návštěv a soustředit se na vysvětlení přínosů této praxe duchovním správcům i katechetům. 8 Katechetické středisko jej chápe jako naplnění jednoho ze svých hlavních úkolů, jež mu ukládá VDK v článku 266 d), a to získávání a formace nových katechetů. 6

7 Formační dny Katechetické středisko realizuje dvakrát ročně pravidelné formační dny, které mají sloužit k průběžné formaci katechetů ve službě. Katecheta absolvuje dvě povinná setkání v roce. - Krátkodobý záměr: o Zorganizovat formační dny nově do formy možných víkendových setkání, přičemž sobotní setkání je celodenní a povinné, pátek a neděle nepovinné. První formační den proběhne na začátku školního roku (bude spojen s tradičním požehnáním katechetů). o Poskytnout postupně v rámci formačních dnů více prostoru pro praktické a debatní kroužky. o Seznamovat katechety s novými materiály ke katechezi, případně s ukázkami aktuálních programů. o Vytvořit pro formační dny vzdělávací i duchovní dlouhodobý program formace. Letní formační pobyt katechetů Katechetické středisko se rovněž věnuje formaci katechetů, a to formou prázdninového vícedenního setkání. Program bude zaměřen na formaci i modlitbu, přítomnost kněze bude zajištěna. 7

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 1-2 září 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 1-2 září 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Občasník 2007-08 č. 1-2 září 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Aktuální informace 2 Personální obsazení KC a rozdělení

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování

Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování Hlavní partner: Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Partneři: Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování Praha, 2015 Autor: Mgr. Lukáš Radostný Editace: Mgr. Adéla

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci.

Občasník. Katechetického centra 2007-08. č. 3 listopad 2007. Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci. Občasník 2007-08 č. 3 listopad 2007 Katechetického centra Biskupství královéhradeckého pro katechezi, náboženské vzdělávání a evangelizaci Obsah: Úvodník 1 Uskutečnilo se 2 VI. Celostátní katechetický

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠIH-278/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠIH-278/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠIH-278/13-H Název právnické osoby Základní škola speciální Diakonie ČCE Vrchlabí vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského 616,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže Litovel Adresa školského zařízení: Komenského 719/6, 784 01 Litovel Ředitel: Mgr. Jana Čekelová Kontakty: Telefon: 585342448, 585371172

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více