MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---"

Transkript

1 MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993

2 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské obce /8 Nejstarší formule víry a vyznání /11 Formule vzkříšeníl12 Formule smrti a oběti/14 Vyznání víry v 1 Kor 15,3n/16 "Výroky.o povýšení Krista" /19 Raně křesťanské písně /19 Hymnus z listu Filipanům/20 Hymnus z listu Kolosanůml21 Hymnus na Logos/21 "Duch toho, který JežÍŠe vzkřísil z mrtvých" /22 Starozákonní předpoklady/22 Ježíšovo vzkříšení a Duch/ = "Ve shodě s Písmem": Starý zákon jako pozadí výkladu /24 ZKOUMÁNÍ POZEMSKÉHO JEžíŠE První povelikonoční sbírky tradic o JežÍŠovi /28 Důvody a význam tohoto zkoumání128 Nejstarší sbírky: pramen řečí a sbírky před Markem129 Pramen řečí - motivy jeho vzniku a jeho christologické vyznání /31 Ježíš, Syn člověkal31 Ježíš, posel moudrosti, a jeho učedníci/34 Pověření a chování učedm1ců/35 Napjaté očekávání Syna člověka - Soudce/36 JEžíšovo POSELSTVí A PRAXE Začátek /40 Kázání Jana Kňitele/40 Ježíšův křest/41 Poselství o blízkosti Božího království /42 Rozm1y oproti tehdejším představáml43 Rozdíly oproti hlásání Jana Křtitele/44 Jedinečnost Božího království v Ježíšových podobenstvích/46 Budoucnost a přítomnost Božího království/48

3 Ježíšovy mravní pokyny /50 Ježíšův postoj k Zákonu/50 Antiteze horského kázání/51 Ježíšova praxe /53 Ježíšovo společenství s hříšníky/53 Ježíšovy mocné skutky/54 Ježíšův nárok na svrchovanou moc /56 Výzva k následování/57 Ježíšova svoboda/58 Poslední večeře a Ježíšovo chápání vlastní smrti 160 "Předpovědi utrpení"/61 eře a její výklad/62 :. Výklady JeŽlsovy smrti /64 Ježíš, nevinně trpící spravedlivý, v předmarkovské tradici/65 Ježíš a násilný osud proroků/67 Další úpravy ve třech prvních evangeliích/67 TEOLOGIE SYNOPTICKÝCH EV ANGELlÍ "Evangelium" jako literární druh 172 Teologie Markova evangelia /74 Originalita Markova projektu174 Význam hlásání o Ježíšově utrpení pro koncepci Markova evangelia/75 Markovské "tajemství Mesiáše": pň'kazy k mlčení a nechápavost učedníků177 Nové chápání Zákona/80 Oddálení posledního soudu/81 Markovo christologické vyznání/81 Teologie Matoušova evangelia 183 Nové pojetí a rozšíření Markova evangelia/83 Jednota plná napětí: tradice a aktualizace/84 Matoušovská christologie: Ježíš jako Mesiáš, přislíbený ve Starém zákoně/84 "Dokonalejší spravedlnost"/86 Církev a Izrael/89 Církev jako bratrské společenství/90 Teologie dvou Lukášových děl: evangelia a Skutků apoštolů 192 Skladba Lukášova evangelia/92 Lukášův záměr: dokázat spolehlivost nauky/92 Hlavní problém: časový odstup/93 Cesta Ježíše a cesta církve/95 Význam Jeruzaléma/96 Odpovědi na neuskutečnění se Ježíšova druhého příchodu/97 Hlavní teologické ideje Skutků apoštolů/99 Význam svědků pro kontinuitu/100 V síle Ducha/lOl TEOLOGIE JANOVSKÝCH KNllI, "Duchovní evangelium"/l04 Vztah k synoptikům/l05 Učel: "Aby měli život"/l 06 Ježíš zjevuje Otce/1 07 Zjevení skrze "znamení"1l08 Zjevení skrze Slovoll09 Ježíšovo sebezjevení ve slovech "Já jsem"/112 Christologické vyznání/114 Duch jako. přítomnost oslaveného Krista/l 17 Seslání "Ducha pravdy" Jako učitele a přímluvcell18 Janovská obec věřících/120 Přítomnost spásy a soudull22 Střety s bludaň v Janových listech/l22 PAVLOVA TEOLOGIE Úvodní poznámky k Pavlovu životu a dhu 1126 Sporný muž - různé představy o Pavlovi/126 Vztah mezi ži.v 0tem a dílem/127 Osobitost pramenů/129 Začátek Pavlovy teologie/131 Pavlova christologie /131 Ježíš Kristus/132 Boží Synll33 Pánl134 Vzkříšený Ukřižovaný/135 Výklad Ježíšovy smrtill37 Boží čin v Kristu: smíření 1140 Člověk pod nadvládou zlých mocností: hříchu, smrti, Zákona 1141 Člověk pod nadvládou hříchu/141 Hřích a smrtl142 Hřích a Zákonll43 "Tělesný" člověkll44 Výchovná a zjevující role Zákona/l 46 Boží spravedlnost a ospravedlnění hříšníka 1147 Boží spravedlnost ve Starém zákoně/147 Boží spravedlnost u Pavla/149 Víra a křest /152 Víra/152 K.řest/153 Nový život '"v Kristu" a "v Duchu" /155 "V Kristu"1l55 Přítomnost Zmrtvýchvstalého skrze Ducha/156 Duch JeŽÍŠe Krista/157 Mnohotvárnost a jednota působení Ducha/158 Měřítko lásky/161 Duch vyznání a víry/163 Duch svobody/163 "Víra, která se projevuje v lásce"/164 O Vztah "indikativu" a "imperativu"/165 Mravní pokynyll66 Církev a večeře Páně /168 Podstata církve/168 Večeře Páně/171 Struktury obce věřícíchll74 Církev a Izrael/175

4 Přítomnost a budoucnost spásy /177 Očekávání brzkého příchodu Páněl177 Skutečnost zmrtvýchvstáníl178 Vztah mezi přítomností a budoucností spásy/179 Pavel a Ježíš /181 Pavel a pozemský Ježíš/18l Věcné rozdíly a shody/182 TEOLOGIE V PAVLOVĚ JMÉNU A DUCHU Teologie listu Kolosanům a Efesanům /186 Záměr/186 "Filozofie" Kolosanů/187 Vyvrácení filozofie Kolosanů/188 Převzetí pavlovských myšlenek a jejich další rozvedení v listu Efesanům/189 Změna stanoviska oproti Pavlovi/190 Pavel jako záruka apoštolské tradice/192 Zpětný pohled: jednota v mnohotvárnosti /219 Poznámky /223 Použitá a doplňková literatura /224 Literatura, která k dané tematice vyšla v češtině /225 Jmenný a věcný rejstřík /231 Rejstřík biblických citátů /233 Teologie "pastorálních listů" /192 Popavlovský půvqd/193 Pavel jako vzor pro představené církevních obcí/194 Ukol představených obcí: uchovat "svěřený poklad"/195 Reakce na změnu poměrů/196 Teologie 1. Petrova listu /198 Utváření světa na základě křesťanské odpovědnosti/198 Následování Krista snášením nespravedlivého utrpení/199 Bratrská obec v Duchu svatém/20d TEOLOGIE LISTU ŽIDŮM Typologické používání Písma/204 Krize víry1205 Ježíš Kristus, velekněz Nové smlouvy1206 Parénéze: následovat Původce a Dovršitele víry/207 TEOLOGIE LISTU JAKUBOVA Hlavní záměr: dokonalý křesťanl2io Vztah víry a skutkůl2io TEOLOGIE JANOVA ZJEVENÍ Záměr/2l4 Postavení křesťanů12l5 Zaslíbení pro vítěze12l5 Zpřítomnění spásy v bohoslužbě a v působení Ducha/216 Očekávání blízkého konce/217

5 MNOH HLASU Felix Porsch JEpNA VI RA Z německého originálu "Viele Stimmen - ein Glaube: Anfánge, Entfaltung und Grundziige neutestamentlicher Theologie" (Verlag Butzon u. Bercker D-4l78 Kevelaerl Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH D-7000 Stuttgart) Přeložil Jaroslav Elšák Návrh obálky Martin Vágner Vydal ZVON, české katolické nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Praha 1, Spálená 8 v roce 1993 jako svou 68. publikaci Vedoucí redaktorka Marie Kyralová Odpovědná redaktorka Ludrrůla Martinková Technická redaktorka Helena Illíková Sazba fa CADIS, Praha, tisk Adalbert Praha s r. o. První Náklad 3000 výtisků Cena 66,- Kč ::ropísané ňa: priras lkové čislo Z q 3 ťp, 2 5. lil '

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

Dějiny vzniku novozákonního kánonu Dějiny vzniku novozákonního kánonu 1. Úvod Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení.

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika Pavel Černý Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. 1. Teologie

Více

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Zkoumejte. Okružní list zasvěceným mužům a ženám. Putování za Božími znameními

KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Zkoumejte. Okružní list zasvěceným mužům a ženám. Putování za Božími znameními KONGREGACE PRO ZASVĚCENÝ ŽIVOT ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Zkoumejte Okružní list zasvěceným mužům a ženám Putování za Božími znameními LIBRERIA EDITRICE VATICANA 2014 První vydání září 2014 První dotisk říjen

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Teologie Antologie 20. století

Teologie Antologie 20. století Teologie 20. století Antologie Teologie 20.století ANTOLOGIE USPOŘÁDAL KARL-JOSEFKUSCHEL Vyšehrad 2007 Nakladatelství Vyšehrad děkuje za laskavé poskytnutí vydavatelských práv nakladatelstvím Piper Verlag,

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

PROČ SE JEŽÍŠ STAL ČLOVĚKEM. Steven J. Cole

PROČ SE JEŽÍŠ STAL ČLOVĚKEM. Steven J. Cole Pastor Steven J. Cole Flagstaff Christian Fellowship 123 S. Beaver Street Flagstaff, Arizona 86001 www.fcfonline.org PROČ SE JEŽÍŠ STAL ČLOVĚKEM Židům 2:16-18 Steven J. Cole 1. února 2004 Steven J. Cole,

Více

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999.

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Neboj se malé stádce (Kardinál Carlo Maria Martini) Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Publikaci vydalo

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví

sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví PŘEDSEDNICTVO MEZINÁRODNÍ RADY SFŘ POKRAČOVÁNÍ FORMAČNÍHO PROJEKTU MATERIÁL NA MĚSÍC KVĚTEN 2014 č.45 sv. Jan Pavel II.: TEOLOGIE TĚLA, část 9, Dal jim zákon života jako jejich dědictví Materiál připravili

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více