MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ"

Transkript

1 MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, občanské sdružení VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ na realizaci výše uvedeného záměru v rámci tématu Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Předložené projekty musejí být zaměřeny na Zlepšení prostředí vesnic, podporu místních produktů a rozvíjení spolupráce mezi obcemi, podnikateli a spolky, a to v rámci následujících opatřeních: Opatření 1: Zlepšeme své prostředí Opatření 2: Podpořme místní produkty Opatření 3: Rozvíjíme partnerství NÁZEV ZÁMĚRU MAS: Zelená pro naše vesnice Cíle a popis záměru Zvolené téma (dotační titul): Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Celkový cíl: Rozvoj života místních komunit a zlepšení životního prostředí v obcích s pomocí rozvoje venkovského podnikání a zemědělství prostřednictvím spolupráce partnerů z více sektorů. Posílení managementu rozvoje místního partnerství zlepšení organizačních schopností subjektů na území MAS-PM. Strategické cíle (podle jednotlivých opatření): Opatření 1: - Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích - Spolupráce partnerů k modernizaci technického fondu údržby Opatření 2: - Podpora místních produktů - Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Opatření 3: - Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS - Propagace území a činnosti MAS Celková strategie MAS-PM: Cílem Místní akční skupiny - Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). MAS Partnerství Moštěnka hodlá všestrannou spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji Zlínského kraje a Olomouckého kraje.

2 Popis záměru: MAS Partnerství Moštěnka chce díky záměru Leader ČR 2007 zlepšit prostředí obcí zvýšením atraktivity veřejných prostranství a spoluprací partnerů modernizovat technický fond údržby veřejných prostranství; podpořit místní produkty a rozvoj zemědělství systematickou propagací a zkvalitňováním technologií; zkvalitnit spolupráci partnerů v regionu i meziregionální spolupráci MAS formou propagace území MAS i metody Leader dovnitř regionu i navenek. Územní vymezení: Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dřevohostice, Domaželice, Dobrčice, Horní Moštěnice, Křtomil, Líšná, Lipová, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kraji Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pravčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Kyselovice, Lukoveček, Racková a Žalkovice ve Zlínském kraji Typy projektů v rámci jednotlivých opatření: Opatření 1: Zlepšeme své prostředí Péče o zanedbané, neudržované plochy obecních i soukromých pozemků a polních cest Zajištění techniky pro údržbu travních, polních ploch a příkopů Spolupráce mezi zemědělci, podnikateli a obcemi při společném využívání techniky Společné komunitní plánování úprav středů obcí Rekonstrukce vnitřní infrastruktury obcí Instalace a údržba prvků obecních mobiliářů Výsadba a údržba zeleně v obcích Rozšiřování parků a zelených ploch v obcích výsadba dřevin, rozšiřování odpočinkových zón pro obyvatele Modernizace objektů a zázemí veřejných institucí (obecní úřady, kulturní domy, mateřská centra apod.) Péče o zanedbané, neudržované plochy obecních i soukromých pozemků a polních cest Zajištění techniky pro údržbu travních, polních ploch a příkopů Koordinace společného využití techniky meziobecní spolupráce Spolupráce mezi zemědělci, podnikateli a obcemi při společném využívání techniky Opravy hasičských zbrojnic a zkvalitňování technické vybavenosti sborů Investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí Obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center Opatření 2: Podpořme místní produkty Podpora zavádění místních produktů (sušení ovoce, vaření povidel, obecní pálenice, zpracování jablečných a jiných moštů)

3 Zachování stávajících řemesel a obnova zaniklých řemesel (řezbářství, košíkářství, apod.) Marketing místních produktů Zapojení do systému značení místních produktů/domácích výrobků Propagace a podpora místních produktů a místních podnikatelů prostřednictvím činnosti MAS a partnerů Podpora vzniku kooperačních vazeb mezi zemědělci Iniciace využívání nových technologických postupů v zemědělství a lesnictví Podpora zvyšování efektivity práce a způsobů zemědělské výroby (rozšiřování kvalitního strojového parku, stavby, rekonstrukce stájí, mechanizace apod.) Podpora malých a středních zemědělských podnikatelů Modernizace zemědělských výrobních technologií k lepší ochraně životního prostředí Podpora zpracování zemědělských produktů (např. pekárna, stoje na balení apod.) Podpora zavádění místních produktů (sušení ovoce, vaření povidel, obecní pálenice, zpracování jablečných a jiných moštů) Mapování potřeb rozvoje (sběr projektových námětů, pravidelná setkání apod.) Zapojení zemědělských podnikatelů do místního partnerství Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny včetně lesů (např. zadržování vody v krajině, remízky, sečení trávy, mulčování) Opatření 3: Rozvíjíme partnerství - společný meziregionální nebo mezinárodní projekt s partnerskou MAS na pořízení informačního systému k propagaci místních produktů - společný meziregionální nebo mezinárodní projekt s partnerskou MAS na pořízení informační technologie Plánování a příprava společných akcí rozvojové integrované projekty Osobní jednání zástupců s jinými MAS o projektech nadregionálního charakteru Vytváření partnerských dohod s MAS na Moravě, v Čechách i v zahraničí Vytváření propagačních materiálů MAS, mikroregionů i území LEADER-regionu Mapování a prezentace zajímavostí, volnočasových a společenských aktivit Budování pozitivního mediálního obrazu MAS a území Nabídka mezisektorového poradenství a podpora spolupráce partnerů (např. jízdní řád pro starosty, školy, NNO, podnikatele aj., kde lze žádat o dotace) Vymezení vhodných žadatelů: Ziskové subjekty: Neziskové subjekty: podnikatelské právnické osoby, podnikatelské fyzické osoby. obce, svazky obcí, neziskové organizace, vč. místních akčních skupin Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobu a splňují další podmínky jako subjekty drobného a středního podnikání, jejichž místo podnikání a realizace projektu odpovídá územnímu vymezení. Přijatelný žadatel příjemce podpory (podnikatelský subjekt) musí mít sídlo nebo místo podnikání (právnická osoba), bydliště nebo místo podnikání (fyzická osoba) v obci s maximálně obyvateli a musí být zaregistrován v ČR.

4 Neziskové subjekty, jejichž sídlo, nebo místo realizace jimi předložených projektů odpovídá územnímu vymezení. Obce a svazky obcí, jejichž katastry a místo realizace jimi předložených projektů odpovídá územnímu vymezení. Forma a výše podpory: Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen dotace ) na realizaci vybraných projektů. Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací): max. 80 % ze státního rozpočtu, min. 20 % vlastní (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty). Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč do nejvýše Kč (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků). Maximální výše dotace je Kč. Minimální výše dotace je Kč. Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob): max. 50 % ze státního rozpočtu, min. 50 % vlastní. Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od Kč do nejvýše Kč (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků). Maximální výše dotace je Kč. Minimální výše dotace je Kč. Výše prostředků přidělených na Záměr MAS Partnerství Moštěnka Zelená pro naše vesnice činí Kč. Vymezení přijatelných nákladů: (aktivita 1) - obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva, - obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně, - obnova nebo nová výstavba základního občanského vybavení (školská, zdravotnická, sociální, kulturní, pokud jejich podpora není v dané obci dostupná), - obnova veřejných prostranství v obcích, - obnova místních komunikací, včetně nezbytné infrastruktury (v malém rozsahu), - investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí, - obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center, - pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, (aktivita 2) - společný meziregionální nebo mezinárodní projekt výše uvedeného zaměření Doba trvání projektu: Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince Dokončením se rozumí předložení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (připadá-li v úvahu), respektive oznámení o zahájení zkušebního provozu (připadá-li v úvahu). Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2007, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince Vyhlášení výzvy: 7. září 2007 Ukončení předkládání žádostí: 27. září 2007, do hodin Místo podávání žádostí: Sekretariát MAS Partnerství Moštěnka, Obecní úřad Kostelec u Holešova 58,

5 Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři žádosti, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách MAS-PM a Ministerstva zemědělství CR. Žádost musí být podána v tištěné podobě ve 3 paré (1 originál a 2 kopie). Žádost musí být podána v zalepené obálce. Žadatel přiloží žádost v elektronické podobě na CD nosiči. Výsledky výběrového řízení budou známy do 18. října Další informace: Projekt musí být v souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který je dostupný na webových stránkách MAS-PM. Veškeré informace neuvedené v této Výzvě, včetně závazných podmínek, pravidel, náležitostí žádosti, přijatelných nákladů, předepsaných formulářů apod. jsou uvedeny na internetových stránkách (v sekci Aktivity), a (národní dotace / Leader ČR 2007). Dodržení těchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro přijetí projektu. Další informace můžete získat na společném jednání programového výboru, výběrové komise a monitorovacího výboru MAS-PM v pondělí 10. září 2007 od 16 hodin na OÚ v Kostelci u Holešova a na informačním semináři pro veřejnost, který se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2007 od 14 hodin na OÚ v Kostelci u Holešova. Po ukončení semináře budou poskytovány individuální konzultace. Pro další informace se můžete obrátit do 27. září 2007 na pracovníky Sekretariátu MAS Partnerství Moštěnka v Kostelci u Holešova: Marie Mlčáková, manažer MAS-PM, tel Tomáš Šulák, poradce MAS-PM, tel , MAS-PM: Poznámky k výběru projektů: Jestliže objem požadavků na dotace bude vyšší než finanční prostředky, které má MAS k rozdělení, může být udělen příspěvek nižší než požadovaný. Výběrová komise vyzve všechny žadatele, aby v žádosti uvedli minimální výši dotace, při které jsou schopni celý projekt realizovat. Protože také u nestátních neziskových organizací může být ze strany MAS požadováno zajištění minimálně 20% potřebných finančních prostředků z vlastních zdrojů, vyzývá MAS-PM obce, v nichž je sídlo nebo předmět schváleného projektu, aby v odůvodněných případech přispěly k financování projektu NNO až do výše 20%. MAS Partnerství Moštěnka přihlédne při výběru projektů rovněž k situaci žadatele, a to především z těchto hledisek: Zapojení více partnerů do společného projektu (např. obce a podnikatele, obce a spolku, spolku a podnikatele Udržitelnost navrhované aktivity - finanční, ekologická Reálnost záměru a organizační (řídící) předpoklady žadatele (v minulosti podobné aktivity žadatele, dobré dosavadní výsledky, reference apod.) V Horní Moštěnici, dne 7. září 2007 Pavel Zakopal Předseda MAS Partnerství Moštěnka Předseda programového výboru MAS-PM Markéta Kropáčková, Místopředseda MAS Partnerství Moštěnka Předseda výběrové komise MAS-PM

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost

MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS Partnerství Moštěnka Náš region naše radost Integrovaná strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. Strategie komunitně

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 12 V 21 1.0 V 12 V 21 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45

MAS-PM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden - říjen 2008 45 9. Organizace a zdroje MAS 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností MAS Partnerství Moštěnka, o.s. má v současné době zřízeny tyto orgány: - Statutární zástupce předseda MAS - Jednatel MAS -

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Název MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Číslo Fiche Název Fiche 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Fiche opatření (dále jen Fiche) Vymezení Fiche

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.cz NEWSLETTER EUROPE DIRECT JIHLAVA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ OBCÍ VYSOČINY (Aktuální

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více