Řídící pracovníci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství zleva: Ing. Aleš Kendík, Ing. Miroslav Král, CSc., RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řídící pracovníci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství zleva: Ing. Aleš Kendík, Ing. Miroslav Král, CSc., RNDr. Pavel Punčochář, CSc."

Transkript

1 VODA V ČR DO KAPSY

2 VODA V ČR DO KAPSY

3

4 Obsah Úvodní slovo 4 Základní charakteristiky vodního hospodářství v ČR 5 20 Státní správa ve vodním hospodářství Správci vodních toků Finanční podpory ve vodním hospodářství Vodovody a kanalizace Plánování v oblasti vod Informační systém veřejné správy - VODA Mezinárodní spolupráce Víte, že v České republice Kontakty 96

5 Řídící pracovníci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství zleva: Ing. Aleš Kendík, Ing. Miroslav Král, CSc., RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ing. Jiří Vaníček, Ing. Daniel Pokorný

6 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou soubor základních informací o vodě a vodním hospodářství ČR, zpracovaný Ministerstvem zemědělství jako ústředním vodoprávním úřadem. Najdete zde základní údaje o vodních zdrojích, jejich stavu, využívání, včetně informací o zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, právních předpisech a jejich výkladu i ekonomice vodního hospodářství. Uspořádání umožňuje každému snadnou orientaci a hlavně Vám dovoluje uvedenými odkazy získat podrobnější údaje popř. spojení s příslušnou odbornou nebo správní institucí pro případ Vaší detailnější potřeby nebo zájmu. Publikace je určena pro pracovníky veřejné správy a zejména pro širokou veřejnost. Každý obyvatel ČR je totiž významným uživatelem vodních zdrojů a obvykle si neuvědomuje jak význam a hodnotu tohoto nenahraditelného přírodního bohatství pro každodenní život, tak rozsah činností i finančních nákladů, které s touto samozřejmostí" souvisejí. Budeme potěšeni, když Vás tyto soustředěné informace nejenom zaujmou, ale také je aktivně využijete. Za kolektiv autorů RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

7 Obnovitelné vodní zdroje v mil. m ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 5 Základní hydrologické údaje ČR ČR leží na rozvodnici tří moří - Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy. Srážky Evapotranspirace Roční přítok na území ČR Roční odtok z území ČR Zdroje povrchových vod 1) Využitelné zdroje podzemních vod Pozn.: 1) Určují se jako průtok v hlavních povodích s 95 % zabezpečeností.

8 Hlavní povodí ČR Pramen: MZe 6

9 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 7 Odběry povrchových vod v letech (trvalý pokles je zřejmý pro odběry průmyslu a od roku 1990 i pro zásobování pitnou vodou) Pramen: MZe

10 Odběry podzemních vod v letech (je zřejmý klesající trend pro zásobování pitnou vodou) Pramen: MZe 8

11 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 9 Vypouštěné a zpoplatněné znečištění Pramen: VÚV T.G.M.

12 Vypouštěné a zpoplatněné znečištění Pramen: VÚV T.G.M. 10

13 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 11 Jakost vody v tocích ČR v letech (zátěž organickými látkami) Pramen: VÚV T.G.M.

14 Jakost vody v tocích ČR v letech (zátěž organickými látkami) Z porovnání obou map je zřejmé velmi výrazné zlepšení Pramen: VÚV T.G.M. 12

15 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 13 Povodňové situace Povodňové situace, stejně tak i sucho, představují největší hrozby přírodních katastrof na území ČR. Vzniku povodní nelze v současné době zabránit, lze pouze zmírnit jejich dopad na životy a majetek obyvatel. Rok Postižené povodí Počet obětí Povodňové škody na životech (mld. Kč) 1997 povodí Moravy, Odry, horní část povodí Labe 60 62, horní část povodí Labe, přítoky Orlice 10 1, povodí Jizery 2 3, povodí Vltavy, Labe, Dyje, horní část povodí Ohře 17 75,1 Celkem ,3 Povodňové škody na vodohospodářském majetku činily cca 20 mld. Kč.

16 Mapka úhrnu srážek za období od 6. do 15. srpna 2002 Pramen: ČHMÚ 14

17 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 15 Vodní nádrže s objemem větším než 30 mil. m 3 Plocha Objem Zatopená Výška Název nádrže Tok Kraj Rok povodí (mil. m 3 ) plocha hráze (km 2 ) (ha) (m) Orlík Vltava Stč, Jihočeský ,0 716, Lipno I Vltava Jihočeský ,2 309, Nechranice Ohře Ústecký ,3 272, Slapy Vltava Středočeský ,0 269, Švihov Želivka Stč, Vysočina ,3 266, Slezská Harta Moravice Moravskoslezský ,3 201, Dalešice Jihlava Vysočina ,0 127, Vranov Dyje Jihomoravský ,3 122, Nové Mlýny dolní nádrž Dyje Jihomoravský ,1 87, Rozkoš Rozkošský p. Královéhradecký ,3+414,8 76, Vír I Svratka Vysočina ,5 53, Šance Ostravice Moravskoslezský ,4 53, Jesenice Odrava Karlovarský ,5 52, Přísečnice Přísečnický p. Ústecký ,2+29,0 50, Hracholusky Mže Plzeňský ,6 41, Kružberk Moravice Moravskoslezský ,7 35, Nové Mlýny střední nádrž Dyje Jihomoravský ,4 34, Římov Malše Jihočeský ,4 33,

18 Velké vybudované vodní nádrže v ČR Pramen: MZe 16

19 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 17 Hydrogeologická rajonizace ČR Hydrogeologický rajón je vymezen z hledisek geologických, strukturně geologických a hydrogeologických jako celek, v němž převažuje jednotný oběh podzemní vody určitého typu a je zároveň základní jednotkou pro bilanci zdrojů podzemní vody. Hydrogeologická rajonizace je výchozím podkladem pro mapování zásob podzemních vod, které je možno využívat a chránit. Proto její vymezení v mapových podkladech je nezbytné pro územní a vodohospodářské plánování. První hydrogeologická rajonizace byla provedena v roce 1964, s rostoucí úrovní poznatků a výsledků soustavně prováděného hydrogeologického průzkumu se revidovala v rámci prací na 2. vydání Směrný vodohospodářský plán v roce 1976, další revize byla schválena v roce 1986 se zákresy rajónů v mapách 1 : V prosinci 2005 byla dokončena nová hydrogeologická rajonizace ČR, zpracovaná v podobě geografické vrstvy. Technologie GIS umožnila vyjádřit hg. rajony vertikálně ve třech vrstvách: 1. základní vrstvě, která pokrývá celé území ČR, s rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech paleogenních a křídových sedimentech Karpatské soustavy, sedimentech svrchní křídy, sedimentech permokarbonu a v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika (111 rajonů), 2. svrchní vrstvě zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentů a jizerský coniak (38 rajonů), 3. vrstvě bazálního křídového kolektoru v oblasti Pojizeří, povodí Ploučnice a pravostranných přítoků Labe (3 rajony). V rámci této činnosti došlo k maximálnímu sblížení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, jejichž vymezení jako základních jednotek pro potřeby plánování v oblasti vod a hodnocení kvantitativního a chemického stavu požaduje Rámcová směrnice vodní politiky EU obsažená v naší legislativě.

20 Pramen: VÚV T.G.M. 18

21 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 19 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (TBD) Zjišťování technického stavu vodního díla (např. přehradní hráze), a to z hlediska bezpečnosti, stability a možných příčin jeho poruchy se provádí zejména pozorováním a prohlídkami, měřením jeho deformací, průsaků vod a porovnáním výsledků měření a sledování s předem stanovenými mezními a kritickými hodnotami. Součástí je i vypracování návrhů na odstranění zjištěných nedostatků. TBD se provádí podle 61 a 62 vodního zákona č. 254/2001Sb., vyhlášky č. 471/2001 Sb., metodickými pokyny Ministerstva zemědělství a technickými normami, zejména TNV posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Vodní díla se rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů a možných škod. Přehled vodních děl I. až III. kategorie k Kategorie Přehrada Jez, zdym. Odkaliště Ochr. hráz Přivaděč MVE, PVE Celkem I II III Celkem Ve IV. kategorii je k disposici seznam vybraných 780 významných vodních děl. Seznamy, právní předpisy, metodické pokyny a přehled osob pověřených Ministerstvem zemědělství k výkonu TBD dohledu a zpracování posudků, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

22 20

23 STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 21 Území mimo vojenské újezdy Třístupňová struktura obecní (obecní úřady) krajská (krajské úřady) ústřední (ministerstva) Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo dopravy Státní správa ve VH Území vojenských újezdů Dvoustupňová struktura újezdní úřady působnost jako obecní a krajské vodoprávní úřady Ministerstvo obrany vydávání správních rozhodnutí, kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a správních aktů, vedení zákonných evidencí, zjišťování a hodnocení stavu vod, bilancování a plánování, ochrana před povodněmi aj.

24 Kompetence v oblasti státní správy ve vodním hospodářství Působnost ústředního správního orgánu na úseku vodního hospodářství je sdílena mezi pěti ministerstvy. Působnost Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu je vodním zákonem stanovena jako zbytková a to pro všechny úkony státní správy, u kterých není působnost ústředního vodoprávního úřadu taxativně stanovena pro Ministerstvo životního prostředí (např. ochrana množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, ochrana před povodněmi, plnění úkolů ze vztahu k EU v oblasti ochrany vod apod.), Ministerstvo zdravotnictví (ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanovení povrchových vod využívaných ke koupání), Ministerstvo dopravy (užívání povrchových vod k plavbě) nebo Ministerstvo obrany (působnost ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů). Specifická situace je totiž spojena se správou na úseku vodního hospodářství ve vojenských újezdech, kterou v těchto územních správních jednotkách vykonávají újezdní úřady. Pramen: MZe 22

25 STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 23 Základní zákonné normy na úseku VH vodní zákon [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] zákon o vodovodech a kanalizacích [zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů] Obě základní vodoprávní normy nabyly účinnosti k datu Od té doby prodělaly až doposud řadu novelizací vodní zákon byl novelizován celkem 8 krát, zákon o vodovodech a kanalizacích 6 krát (naposledy v roce 2006). Vytvářejí základní právní rámec pro činnosti vykonávané na úseku vodního hospodářství. Jejich základní úprava je podrobně specifikována ve více než 20 prováděcích právních předpisech.

26 Vybrané prováděcí předpisy k vodnímu zákonu vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. 24

27 STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 25 Historie vodního práva Vodní zákon představuje komplexní právní úpravu novodobého vodního práva v ČR. Vodní právo jako odvětví správního práva disponuje relativně dlouhou historií. Již koncem 18. století existovaly tzv. mlynářské řády, v 19. století pak byly vydány zemské vodní zákony (český, moravský, slezský). Právní úprava obsažená v českém vodním zákoně č. 71/1870 z.z. byla prvním soustavným zpracováním vodního práva u nás. Český zemský vodní zákon platil až do roku 1955, kdy byl nahrazen zákonem č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Dalším vodním zákonem byl zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, který platil až do a byl k tomuto datu nahrazen dnes platným vodním zákonem.

28 Kvyužívání povrchových nebo podzemních vod (např. odběr, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, vypouštění odpadních vod, čerpání za účelem získání tepelné energie apod.) je zásadně třeba povolení k nakládání s vodami vydané příslušným vodoprávním úřadem k žádosti podané v předepsané formě. Formuláře takových žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě též na internetu (vodní hospodářství / státní správa ve VH). Nakládání s povrchovými vodami není třeba, jestliže se v konkrétním případě jedná o obecné nakládání. Též užívání povrchových vod k plavbě je principiálně svobodné. Obecné nakládání s povrchovými vodami Např. odběr povrchové vody bez zvláštního technického zařízení, její užívání k rekreačním účelům zejména koupání a vodní sporty, bruslení na zamrzlé hladině, praní prádla, plavení zvířat či získávání vodních organismů (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) pro vlastní potřebu. Obecné nakládání však může vodoprávní úřad upravit, omezit, popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem. Užívání povrchových vod k plavbě K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu. Na některých povrchových vodách je plavba plavidel se spalovacími motory ze zákona zakázána. Vyhláška č. 241/2002 Sb. dále určuje vodní nádrže a vodní toky, na kterých je plavba plavidel se spalovacími motory také zakázána. 26

29 STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 27 Rámcová směrnice pro vodní politiku ES (2000/60/ES) Legislativní nástroj pro oblast vody zaváděný v mezinárodním měřítku. Ochrana kvality i kvantity vod, dosažení tzv. dobrého stavu vod a s nimi spojených ekosystémů, zmírňování následků povodní a sucha. Realizuje princip komplexního nadsložkového pojetí ochrany životního prostředí. Cílem je dosažení "dobrého stavu", který je charakterizován jen jako mírně odlišný od stavu vod bez ovlivnění lidskou činností, všech vod a na vodu vázaných biotopů v termínu do roku Hlavním nástrojem k dosažení uvedených cílů jsou tzv. Plány povodí a v nich obsažené programy opatření. První šestileté Plány povodí musí být přijaty do

30 Problematika vody a vodního hospodářství je v rámci práva EU náplní tzv. oblasti VODA, která je součástí kapitoly životního prostředí EU. Vzhledem k děleným kompetencím ve vodním hospodářství v ČR je gestorem aproximace za oblast VODA Ministerstvo životního prostředí a spolugestory jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví. Nejpodstatnější je soubor 17 směrnic, které tvoří základ pro naplnění acquis communitaire". Všechny byly plně promítnuty ( transponovány") do české legislativy. Ministerstvo zemědělství zodpovídá za následujících 6 směrnic: 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody, 79/869/EHS o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody, 78/659/EHS o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb, 79/923/EHS o požadované jakosti vod pro měkkýše. Společně s Ministerstvem životního prostředí zodpovídá Ministerstvo zemědělství za Rámcovou směrnici pro vodní politiku ES (2000/60/ES). 28

31 STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 29 Výkladové komise Výkladové komise Ministerstva zemědělství Pro vodní zákon a související prováděcí předpisy. Pro zákon o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a související prováděcí předpisy. Složeny nejvýše z 15 členů (minimum je členů 5). K jednání mohou být přizváni další odborníci a specialisté. Výklady výkladových komisí (vodní hospodářství / legislativa v úseku VH) Zpracovávány na základě požadavku jednotlivých subjektů (fyzických i právnických osob, správních orgánů). Výkladové komise Byly zřízeny jako poradní orgány úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství za účelem sjednocení interpretace zákonných vodohospodářských předpisů.

32 30

33 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 31 Správci vodních toků Rozhodujícími správci vodních toků jsou státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy ČR, s.p. v působnosti Ministerstva zemědělství, kteří zajišťují správu více než 94 % délky všech vodních toků v ČR. Významné vodní toky spravují státní podniky Povodí, které k obhospodařovaly v celé šíři ,16 km významných vodních toků a menší část drobných vodních toků (1 387,83 km). Na správě zbylých, necelých 6 % se podílejí správy Národních parků, úřadů vojenských újezdů, obcí a ostatních právnických osob (např. doly). Větší část drobných vodních toků obhospodařují Zemědělská vodohospodářská správa a státní podnik Lesy ČR. Podniky Povodí jako základní správci vodních toků existují již více než 40 let a postupně nabývaly těchto organizačních forem: Ředitelství vodních toků, Podniky Povodí pro provoz a využití vodních toků, státní příspěvkové organizace, akciové společnosti a státní podniky Povodí. Státní podniky Povodí vznikly ke dni 1. ledna 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Vykonávají zejména tyto činnosti: Spravují a provozují významné a určené drobné vodní toky v oblasti své působnosti. Provozují vodní díla nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku a k oprávněným nakládáním s vodami. Zabezpečují u nich technicko-bezpečnostní dohled. Provozují vodohospodářský dispečink, systémy měřících stanic a provádějí monitoring. Plní úkoly při ochraně před povodněmi. Vytvářejí podmínky pro oprávněná nakládání s vodami v souvislosti se zásobováním vodou, případně plavbou, výrobou elektrické energie, rybářstvím, rekreací a vodními sporty. Vedou evidenci pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a zajišťují zpracování vodohospodářské bilance.

34 Pramen: MZe 32

35 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 33 Povodí Vltavy, státní podnik Základní údaje: Sídlo podniku: Holečkova Praha 5 Pramen: MZe Organizační uspořádání a kontakty: Generální ředitel: Ing. František Hladík Technický ředitel: Ing. Václav Báča Finanční ředitel: Ing. Miloslav Novák Vodohospodářský dispečink: Ing. Tomáš Kendík tel.: Rozloha povodí: km 2 Celková délka vodních toků: 4 881,39 km Vodní díla I. a II. Kategorie: 18 ks Plavební komory: 18 ks Lodní zdvihadlo: 1 ks Jezy: 338 ks Malé vodní elektrárny: 16 ks Působnost závodů Adresa Tel. kontakt Závod Horní Vltava Litvínovická Č.Budějovice Závod Dolní Vltava Grafická 36/ Praha Závod Berounka Denisovo nábřeží Plzeň

36 Na území o rozloze km 2 pečuje s.p. Povodí Vltavy o km vodních toků v povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích (z toho vodohospodářsky významných je přes 95 %). Ke konci roku 2005 bylo z celkové délky vodních toků km vymezeno 78,59 % záplavových území, což představuje km. Závod Dolní Vltava spravuje vodní toky v délce km, Vltavu 200 km, Otavu 25 km, Sázavu 220 km a Želivku 86 km. Dále spravuje 12 významných vodních děl z nichž největší je vodní dílo Orlík s objemem vody 716 mil.m 3. Z hlediska hospodaření s vodou i z hlediska protipovodňové ochrany je nejvýznamnější celá Vltavská kaskáda s vodními nádržemi Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vranné. Závod zabezpečuje celoroční provoz vodní vltavské cesty od Mělníka do Prahy v délce 64 km a sezónně až ke Slapům v délce 91 km. Závod Berounka spravuje 13 vodních nádrží, z toho 7 vodárenských, 106 jezů pevných a 10 pohyblivých. Ve správě má 194 km vodárenských toků, 35 km toků hraničních a 222,7 km toků upravených. Z hlediska zásobování vodou lze rozdělit povodí Berounky na 3 hlavní části Plzeňsko, Příbramsko a Kladensko. Závod Horní Vltava spravuje významné vodní dílo Lipno ha a objemem vody 306 mil.m 3 a vodní dílo Hněvkovice s akumulací vody pro potřeby jaderné elektrárny Temelín. Dále spravuje 4 vodárenské nádrže z nichž nejvýznamnější je vodní dílo Římov. Ve správě závodu je km vodních toků. 34

37 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 35 Pramen: MZe Povodí Ohře, státní podnik Základní údaje: Sídlo podniku: Bezručova Chomutov Rozloha povodí: km 2 Celková délka vodních toků: 2 859,58 km Vodní díla I. a II. Kategorie: 14 ks Rybníky: 14 ks Jezy: 43 ks Malé vodní elektrárny: 20 ks Organizační uspořádání a kontakty: Generální ředitel: Ing. Jiří Nedoma Technicko-provozní ředitel: Ing. Jindřich Břečka Ekonomický ředitel: Ing. Jaroslav Šebesta Vodohospodářský dispečink: Ing. Václav Klečka tel.: Působnost závodů Adresa Tel. kontakt Závod Karlovy Vary Horova Karlovy Vary Závod Chomutov Spořická Chomutov Závod Terezín Pražská Terezín

38 Spravované území tvoří povodí Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici s Německem včetně okrajových přítoků Labe. Území je rozděleno Labem na západní a východní část. Osou západní části je Ohře, osou východní části území je Ploučnice. Ohře pramení v Bavorsku a vlévá se do Labe v Litoměřicích při celkové délce na našem území 256 km. Vyznačuje se rozkolísaností průtoků, jejich rychlými změnami a velkým transportem splavenin a plavenin.v dolním toku míjí České středohoří a dále protéká otevřenou krajinou (od Žatce přes Louny až do Litoměřic). Z levé strany se do Labe vlévá význačný tok řeka Bílina, která je nejdelší řekou ve správě podniku. Tato řeka protéká nejprůmyslovější oblastí našeho státu s čímž je spojeno, že je již řadu let nejznečištěnějším tokem ČR. Vody z této oblasti jsou odváděny řekou Labe do Severního moře, výjimkou je povodí řeky Mandavy jejímž recipientem je řeka Odra, která tyto vody odvádí do Baltského moře. Ke konci roku 2005 bylo z celkové délky vodních toků km vymezeno 38,66 % záplavových území, což představuje km. Významné vodní nádrže: Závod Karlovy Vary: Skalka, Jesenice, Horka, Podhora, Mariánské Lázně, Stanovice, Březová, Myslivny. Závod Chomutov: Nechranice, Fláje, Jezeří, Jirkov, Kadaň. Závod Terezín: Chřibská, Stráž p. Ralskem, Naděje. 36

39 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 37 Pramen: MZe Organizační uspořádání a kontakty: Generální ředitel: Ing. Tomáš Vaněk Technický ředitel: Ing. Jiří Kremsa Finanční ředitel: Ing. Jan Vačlena Vodohospodářský dispečink: Ing. Jiří Petr tel.: Povodí Labe, státní podnik Základní údaje: Sídlo podniku: Víta Nejedlého Hradec Králové Rozloha povodí: ,12 km 2 Celková délka vodních toků: 3 850,0 km Vodní díla I. a II. Kategorie: 15 ks Rybníky: 6 ks Plavební stupně: 24 ks Plavební komory: 30 ks Jezy: 226 ks Malé vodní elektrárny: 17 ks Působnost závodů Adresa Tel. kontakt Závod H.Králové Víta Nejedlého H. Králové Závod Pardubice Cihelna Pardubice Závod Jablonec n. N. Želivského Jablonec n.n Závod Střední Labe Teplého Pardubice Závod Dolní Labe Nábřeží Roudnice n.l

40 Spravované území zaujímá 19 % plochy ČR a je tvořeno hydrologickou hranicí povodí Horního a středního Labe od pramene po soutok s Vltavou v Mělníce, vlastním tokem Labe od Mělníka po státní hranici s Německem u Hřenska a dále povodím Lužické Nisy a Stěnavy. Voda z této oblasti je z 94 % odváděna řekou Labe do Severního moře, zbývajících 6 % prostřednictvím Lužické a přítoků Kladské Nisy do Baltického moře. Tento státní podnik vykonává správu v oblasti své působnosti u 277 vodních toků, z toho je 159 toků významných (páteřní toky dílčích povodí, vodní toky tvořící státní hranici a uměle vytvořené vodní toky převádějící vodu mezi dílčími povodími). Zbývajících 118 toků v délce 285,3 km jsou určené drobné vodní toky. Ke konci roku 2005 bylo z celkové délky vodních toků km vymezeno 48,22 % záplavových území, což představuje km. Významné vodní nádrže: Závod Hradec Králové: Labská, Les Království, Pastviny. Závod Pardubice: Hamry, Křižanovice, Pařížov, Vrchlice, Seč. Závod Jablonec nad Nisou: Mlýnice, Fojtka, Harcov, Mšeno, Beřichov, Josefův Důl, Souš. 38

41 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 39 Pramen: MZe Povodí Odry, státní podnik Základní údaje: Sídlo podniku: Varenská Ostrava 1 Rozloha povodí: km 2 Celková délka vodních toků: 1 359,51 km Vodní díla I. a II. Kategorie: 7 ks Rybníky: 2 ks Jezy: 143 ks Malé vodní elektrárny: 14 Organizační uspořádání a kontakty: Generální ředitel: Ing. Pavel Schneider Technický ředitel: Ing. Petr Březina Ekonomický ředitel: Ing. Petr Kučera Vodohospodářský dispečink: Ing. Jiří Pagáč tel.: Působnost závodů Adresa Tel. kontakt Závod Opava Kolofíkovo nábř Opava Závod Frýdek-Místek Horymírova Frýdek-Místek

42 Na relativně malém území povodí Odry s nízkou přirozenou vodností jsou soustředěny vysoké nároky jak na zajištění množství a jakost vody pro zásobení průmyslu a obyvatelstva tak na vyřešení velkého zatížení toků odpadními vodami. Podnik Povodí Odry je správcem největších vodních děl na tocích na něž navazují odběrná potrubí a úpravny vod mimořádně velkých subjektů Sm VaK a.s., Nová huť a.s., Energetika Vítkovice apod. Ke konci roku 2005 bylo z celkové délky vodních toků km vymezeno 70,33 % záplavových území, což představuje 956 km. Základními prvky vodohospodářské soustavy Odry je 8 významných vodních nádrží: Závod Opava: Kružberk, Slezská Harta. Závod Frýdek-Místek: Šance, Morávka, Těrlicko, Žermanice, Olešná, Baška. 40

43 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 41 Povodí Moravy, státní podnik Základní údaje: Sídlo podniku: Dřevařská Brno Rozloha povodí: km 2 Celková délka vodních toků: 3 988,51 km Vodní díla: 28 ks Rybníky: 9 ks Plavební kanály: 21 km Plavební komory: 31 ks Jezy: 196 ks (126 ks pevných, 70 ks pohyblivých) Malé vodní elektrárny: 14 ks Čerpací stanice: 15 ks Pramen: MZe Organizační uspořádání a kontakty: Generální ředitel: Ing. Miroslav Konečný Technicko-provozní ředitel: Dr. Ing. Antonín Tůma Ekonomický ředitel: Ing. Pavel Mylbachr Vodohospodářský dispečink: Ing. Dagmar Adámková tel.: Působnost závodů Adresa Tel. kontakt Závod Dyje Dřevařská Brno Závod Horní Morava U dětského dom Olomouc Závod Střední Morava Moravní nám Uh. Hradiště

44 Tento státní podnik spravuje území v předělu České vysočiny, Západních Karpat a Panonské provincie hydrologicky náleží k úmoří Černého moře. Z celkové délky vodních toků km bylo ke konci roku 2005 vymezeno 76,30 % záplavových území, což představuje km. Podzemní vody se vyskytují v omezeném rozsahu a jsou soustředěny do údolních niv podél větších řek Moravy, Dyje, Svratky a dalších. Rozhodujícími toky v povodí jsou řeky Morava, Dyje, Svratka a Bečva: Morava největší a nejdůležitější tok v povodí (284 km). Přímo na řece není vybudována žádná významná nádrž. Z vodních děl jsou nejvýznamnějšími jezy na toku Řimice, Litovel, Olomouc, Kroměříž, Bělov, Kunovský les, Spytihněv, Nedakonice, Veselí nad Moravou a Hodonín. Dyje vytváří od pramenů dva samostatné toky Moravskou Dyji a Německou Dyji. Délka Moravské Dyje na našem území je 56 km. Obě Dyje se pak stékají na rakouském území a vytvářejí vlastní řeku Dyji, jejíž délka na našem území je 209 km. Významné vodní nádrže: Závod Dyje: Boskovice, Brno, Hubenov, Jevišovice, Landštejn, Letovice, Mostiště, Nová Říše, Novomlýnské nádrže, Oleksovice, Vír I, II, Vranov, Výrovice, Znojmo. Závod Horní Morava: Bystřička, Dlouhé Stráně, Horní Bečva, Karolinka, Luhačovice, Moravská Třebová, Nemilka, Plumlov. Závod Střední Morava:Bojkovice, Fryšták, Koryčany, Ludkovice, Opatovice, Slušovice. 42

45 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ 43 Zemědělská vodohospodářská správa Zemědělská vodohospodářská správa dříve Státní meliorační správa, byla zřízena ke dni jako organizační složka státu. Organizačně je členěna na 5 oblastí povodí s GŘ, se sídlem v Brně, Hlinky 60, jejichž územní působnost odpovídá působnosti s. p. Povodí v ČR. Vykonává správu k drobným vodním tokům určených Ministerstvem zemědělství. Zajišťuje provoz, údržbu a opravy hlavních melioračních zařízení a vodních děl spjatých s drobnými vodními. Podílí se na plánování, přípravě realizaci a financování investičních a neinvestičních opatření v oblasti své působnosti a dále na koncepčních pracích, odborné pomoci a výkonech inženýrských činností. Účastní se na monitoringu půda-voda-krajina dle schválených programů a projektů Ministerstva zemědělství. ZVHS Oblast povodí Labe pro oblast povodí Horního a středního Labe Sídlem je Hradec Králové, , Kydlinovská 245. ZVHS Oblast povodí Vltavy pro oblast povodí Vltavy Sídlem jsou České Budějovice, , Rudolfovská 80. ZVHS Oblast povodí Ohře pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe Sídlem je Ústí nad Labem, , Masarykova 1092/118. ZVHS Oblast povodí Odry pro oblast povodí Odry Sídlem je Ostrava, , Libušina 8. ZVHS Oblast povodí Moravy a Dyje pro oblast povodí Moravy a Dyje Sídlem je Brno, , Hlinky 60. Generální ředitel: JUDr. Josef Šíma

46 Lesy ČR, státní podnik Státní podnik byl založen k Jeho hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu a správa určených drobných vodních toků, kterých je v současné době téměř km. Organizačně je podnik z pohledu správy vodních toků rozdělen na 7 správ toků, jejichž územní působnost odpovídá příslušným oblastem povodí v rámci ČR. Hlavní náplní činnosti je zejména sledování a péče o stav koryt vodních toků, vodních děl na nich se nacházejících, příprava a zajišťování úprav koryt vodních toků a svážných území za účelem protipovodňové a protierozní ochrany jako jedné z hlavních mimoprodukčních funkcí lesa. Pramen: Lesy ČR, s.p. Generální ředitel: Ing. František Koníček 44

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje II. Odborné setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Aktuální informace Ministerstva zemědělství z oblasti vodního hospodářství Obsah Protipovodňová opatření Dotace na kanalizace a vodovody Povolení

Více

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Hlavní věcné cíle programu 129 130: zlepšení technického stavu rybničního fondu a obnova vodohospodářských funkcí

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Praha prosinec 2014 SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ÚSEK VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OECD - Disponibilní zásoby vody v

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Katastrofické povodně v ČR regionální Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002 Katastrofické povodně v ČR bleskové Jizera, Dvůr Králové 2000 Bělá, Deštná

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Pavel Fošumpaur Účely Vltavské kaskády 1. zajištění minimálního průtoku

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1.D. Podpora včelařství 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy vovocných sadech, chmelnicích, vinicích

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Ing. Jana Krejčířov ová Odbor vodovodů a kanalizací tel.:221 812 387 e-mail:jana.krejcirova@mze.cz Obsah Dotace na kanalizace a vodovody Povolení

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková Reporting koupací vody Ing. Ivana Beděrková Legislativa Evropská Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ( nová směrnice ). Národní

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi

Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod 13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana vod Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod Ochrana vod strana 2 Úvod Voda je jednou ze základních součástí

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2008 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2008 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik v datech a číslech 40 let Povodí Labe 1966 2006 Obsah Základní údaje o Povodí Labe, státní podnik 3 Organizační struktura 4 Územní působnost 5 Základní údaje o svěřeném majetku

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 Problematika říčních sedimentů - odběry, analýzy, hodnocení Ing. Jiří Medek Obsah přednášky kvantitativní aspekty kvalitativní aspekty - monitoring jakosti

Více

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 3. prosince 2001. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 3. prosince 2001. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb., vyhlášky

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Vodohospodářské a vodoprávní aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření Vodní zákon a prováděcí předpisy Plánování

Více

Předpisy platné pro ČR v souvislosti s používáním vody v prádelnách

Předpisy platné pro ČR v souvislosti s používáním vody v prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 6b Předpisy platné pro ČR v souvislosti s používáním vody v prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více