PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013"

Transkript

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013

2 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny a živočichy + vodní toky: dopravní trasy rizika: sucha x povodně

3 Vody jako složka životního prostředí dostatek pitné vody jeden z nejrizikovějších faktorů existence člověka i lidstva již v současnosti konflikty: sousedské vnitrostátní mezistátní

4 Oblasti právní úpravy A. ochrana podzemních a povrchových vod B. hospodárné využívání vodních zdrojů C. ochrana jakosti vod D. ochrana před nepříznivými účinky sucha a povodní E. bezpečnost vodních děl F. zásobování obyvatelstva pitnou vodou G. ochrana (vodních a dalších závislých) ekosystémů

5 Základní pojmy vody povrchové / vody podzemní vodní útvar - soustředění vody vodní zdroj - využívané nebo využitelné vody povodí (v evropském měřítku) - území, z něhož odtok v jednom místě do jednoho moře dílčí povodí - území, z něhož odtok do jednoho určitého vodního toku ( 2 a 2a vodního zákona)

6 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy: dvou- i vícestranné (často o hraničních tocích) komunitární předpisy: zejména rámcová směrnice č. 2000/60/ES (+ cca 17 dalších) zákon 254/2001 Sb., vodách (vodní zákon) (k : 23 novel, poslední: č. 303/2013 Sb.) prováděcí předpisy (MZe, MŽP, MD) předpisy související a speciální: zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o povodích, lázeňský zákon, horní zákon ( 4)

7 Hlavní instituty právní režim vod nakládání s vodami ochrana vodních poměrů ochrana vodních zdrojů ochrana množství a jakosti vod ochrana vodních toků právní režim vodních děl ochrana před povodněmi

8 Právní režim vod věc? hmotná podstata, ovladatelnost, užitečnost srov.: 489 a násl. n.o.z. právní režim povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon ( 3 vod. zak.) res nullius (věc ničí)?

9 Nakládání s vodami Nakládání s vodami (veřejné užívání) ( 5 a násl.) pojem > základní povinnosti obecné nakládání s povrchovými vodami užívání povrchových vod k plavbě zvláštní užívání vod (povolení, zpoplatnění)

10 nakládání s vodami - pojem odběr povrchových a podzemních vod vzdouvání povrchových vod pomocí vodních děl akumulace povrchových nebo podzemních vod využívání energetického potenciálu povrchových vod využívání povrchových vod k plavbě nebo k plavení dřeva využívání povrchových vod k chovu ryb nebo vodní drůbeže vypouštění odpadních vod do povrchových (podzemních) vod další způsoby, jimiž lze využívat vlastnosti vod nebo ovlivňovat množství, průtok, výskyt nebo jakost vod ( 2)

11 Ochrana vodních poměrů Obecná ochrana: ( 27) ochrana odtokových poměrů ochrana před erozí zvyšování retenční schopnosti krajiny Chráněné oblasti přirozené akumulace vod ( 28) vyhlašovány nařízením vlády zákaz nebo omezení vybraných činností (odlesňování, meliorace, těžba, ukládání odpadů) Území chráněná pro akumulaci povrchových vod ( 28a) pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha zákaz / omezení jiných aktivit v území vymezeny v Politice územního rozvoje a v úz. plán. dokumentaci

12 Ochrana vodních zdrojů přednostní využívání podzemních vod jako zdrojů pitné vody ( 29) ochranná pásma vodních zdrojů ( 30) povrchové i podzemní vody k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti... pásmo I. a II. stupně zákaz/omezení činností (I. stupeň: i zákaz vstupu), za omezení vlastnictví přísluší náhrada opatřením obecné povahy citlivé oblasti ( 32) zranitelné oblasti ( 33)

13 Ochrana množství a jakosti vod ochrana množství ( 36, 37) minimální zůstatkový průtok minimální hladiny podzemních vod ochrana jakosti ( 38 a násl.) nakládání s odpadními vodami závadné látky nebezpečné závadné látky, zvlášť nebezpečné závadné látky havárie

14 Ochrana vodních toků ( 43 a násl.) vodní tok / koryto vodního toku ochrana vodních toků a jejich koryt správa vodních toků významné / drobné vodní toky povinnosti + oprávnění při správě toků povinnosti vlastníků (pozemků vč. sousedních, staveb)

15 Správa povodí vodní zákon ( 54 a násl.) a zákon č. 305/2000 Sb., o povodích) Labe, Morava, Odra, Ohře, Vltava státní podniky činnost: správa vodohospodářsky významných a hraničních vodních toků, provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu činnosti související stanoviska, vyjádření, podněty, informace

16 Vodní díla

17 Právní režim vodních děl vodní dílo - pojem ochrana vodních děl ( 55 a násl.) evidence vodních děl (v katastru nemovitostí) povinnosti / oprávnění vlastníků technickobezpečnostní dohled vodoprávní úřad speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl povinnost vlastníků pozemků strpět vodní dílo a jeho užívání za náhradu!

18 Ochrana před povodněmi ( 63 a násl.) povodeň přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto a může způsobit škody... přirozená povodeň - přírodní jevy (tání, dešťové srážky) zvláštní povodeň - jiné vlivy (porucha vodního díla, nouzové řešení kritické situace na vodním díle)

19 Ochrana před povodněmi ( 63 a násl.) činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území systematická prevence + operativní činnost

20 Povodňová opatření přípravná opatření stanovení záplavových území / 66 a násl./ limity stupňů povodňové aktivity (bdělost, pohotovost, ohrožení) / 70/ povodňové plány a prohlídky / 71, 72/ příprava předpovědní a hlásné služby / 73/ organizační a technická příprava, vytváření hmotných rezerv

21 Povodňová opatření opatření při nebezpečí povodně a za povodně činnost předpovědní a hlásné služby / 73/ varování při nebezpečí povodně zřízení a činnost hlídkové služby řízené ovlivňování odtokových poměrů povodňové zabezpečovací práce / 75/ povodňové záchranné práce / 74/ zabezpečení náhradních funkcí a služeb

22 Povodňová opatření opatření po povodni NE: evidenční a dokumentační práce / 76/ vyhodnocení povodňové situace včetně škod odstraňování povodňových škod obnova území po povodni výstavba, údržba a opravy staveb a zařízení k ochraně před povodněmi investice vyvolané povodněmi

23 Ochrana před povodněmi povodňové orgány / 77/ v období mimo povodeň (orgány obcí, obecní úřady III. stupně, krajské úřady, MŽP, MV) za povodně (povodňové komise obcí, obcí III. st., krajů, Ústřední povodňová komise) ostatní účastníci ochrany před povodní správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích)

24 Činnost povodňových orgánů plní úkoly, činí opatření, vydávají operativní příkazy - dle povodňových plánů, v odůvodněných případech nad rámec - evidovány v povodňové knize (veřejnost), NE správní řád součinnost ostatních státních orgánů možnost převzetí řízení orgánem vyššího stupně při vyhlášení krizového stavu převzetí orgánem krizového řízení starosta, hejtman,... vláda (z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon)

25 Institucionální nástroje ochrany vod soustava vodoprávních úřadů (MZe, MŽP, krajské úřady, obecní úřady I. a III. stupně, újezdní úřady) ČIŽP správy povodí státní podniky (Labe, Morava, Odra, Ohře, Vltava) (zákon č. 305/2000 Sb., o povodích) správci vodních toků povodňové orgány ( ) účast obcí a občanů,

26 Administrativní nástroje ochrany vod povolení ke zvláštnímu nakládání s vodami ( 8 a násl.) specifika: časové omezení, provázanost, možnost změny, zrušení, zánik povolení povolení k některým činnostem ( 14) stavební povolení (ohlášení) k vodním dílům ( 15) povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace ( 16) souhlasy k vybraným činnostem ( 17) (stavby, zařízení a činnosti, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry) vyjádření ( 18) opatření obecné povahy (i alternativně - 30 odst. 7) závazná stanoviska ( 149 s.ř.) ( 104 odst. 9)

27 Administrativní nástroje ochrany vod vodoprávní řízení procesní odchylky: / 115/ další účastníci (obec, občanské sdružení, správce vodního toku, správce povodí), v některých případech omezení koncentrace řízení lhůty pro rozhodnutí náležitosti žádosti, náležitosti rozhodnutí doručování veřejnou vyhláškou úhrada nákladů řízení,... opatření obecné povahy procesní odchylky až po vyloučení obecné úpravy / 115a/

28 Administrativní nástroje ochrany vod monitoring (sledování stavu povrchových a podzemních vod) ( 21 a násl.) vodoprávní evidence rozhodnutí ( 19) vodních děl a ochr. pásem ( 20) vodních toků, útvarů, CHOPAV,, odběrů, ( 21 odst. 2 písm. c)) vodoprávní dozor, ukládání sankcí a nápravných opatření

29 Koncepční nástroje plány 3 mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odra, Dunaj) mezinárodní, národní a regionální úroveň zpracování mezinárodní: MZe a MŽP v mezinárodních komisích národní plány povodí: pořizuje Mze a MŽP, schvaluje vláda plány dílčích povodí: pořizují správci povodí, schvalují kraje Plány pro zvládání povodňových rizik Programy opatření

30 Ekonomické nástroje - platby Poplatek za odebrané množství podzemní vody Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - 2 složky: poplatek za znečištění, poplatek z objemu Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí - měření, poplatková přiznání, zálohy, odklad/prominutí, správa poplatku, penále,

31 Ekonomické nástroje - další finanční podpory: Úhrada výdajů na opatření ve veřejném zájmu (výčet prioritních opatření) další dotace (programy SFŽP,...) fond: krajský fond pro financování naléhavých nápravných opatření - zvláštní účet, 10 mil. Kč - financování bezodkladného provedení nápravných opatření - včetně opatření k nápravě ekol. újmy (z. č. 167/2008 Sb.) jiné: daňová zvýhodnění

32 Děkuji za pozornost!

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více