Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva"

Transkript

1 Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ zastoupené: Petrem Sagitariem, starostou města Petrem Gawlasem, místostarostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 jako prodávající a zástavní věřitel na straně jedné (dále jen prodávající a zástavní věřitel ) a SENIOR DOMY POHODA a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č sídlem: Český Těšín, Smetanova 173, PSČ identifikační číslo: zastoupená: Tomášem Dubským, předsedou představenstva Ing. Stanislavem Szkanderou, místopředsedou představenstva jako kupující a zástavní dlužník na straně druhé (dále jen kupující a zástavní dlužník ). S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o : I. Úvodní ustanovení 1) Shora jmenovaný prodávající je dle příslušných ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1116/1, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 497, stavby občanské vybavenosti, situované na tomto pozemku parc. č. 1116/1 a dle ustanovení 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ), tvořící součást předmětného pozemku, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec (dále jen "katastrální úřad"), pro katastrální území a obec Jablunkov. 2) Na výše uvedeném pozemku parc. č. 1116/1 se nachází také podzemní přípojky inženýrských sítí ve vlastnictví prodávajícího, tj.: elektropřípojka, plynovodní přípojka (včetně HUP), vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Všechny tyto inženýrské sítě slouží jako příslušenství pozemku parc. č. 1116/1, resp. jako příslušenství budovy č.p. 497, která je součástí tohoto pozemku. Tyto přípojky inženýrských sítí jsou samostatnými nemovitostmi neevidovanými v katastru nemovitostí, když podle ustanovení 509 občanského zákoníku nejsou součástí pozemku.

2 II. Předmět kupní smlouvy Prodávající shora specifikovaný zastavěný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 situované na tomto na pozemku, spolu s výše specifikovanými přípojkami inženýrských sítí, včetně všech dalších součástí a příslušenství, jakož i s veškerými právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými, jak vše ke dni uzavření této smlouvy vlastnil a užíval, resp. byl oprávněný užívat, prodává shora jmenovanému kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a jmenovaný kupující tyto nemovitosti, včetně veškerého příslušenství a všech součástí, do svého vlastnictví za podmínek touto smlouvou stanovených přijímá a kupuje. III. Kupní cena a platební podmínky 1) Kupní cena za převáděné nemovitosti se sjednává dohodou smluvních stran a činí celkem 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Takto sjednanou kupní cenu kupující uhradil prodávajícímu v plné výši před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 2) Důvodem, proč se smluvní strany dohodly na takto nízké kupní ceně za převáděné nemovitosti dle předchozího odstavce, je skutečnost, že se kupující na sebe přebírá smluvní povinnosti blíže specifikované v článku IV. a V. této smlouvy, přičemž pro případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy a případně od smlouvy odstoupit dle článku VI. této smlouvy. Při stanovení kupní ceny bylo také zohledněno zástavní právo zřizované k převáděným nemovitostem dle článku VIII. této smlouvy. 3) Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (účinného od ), poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž je v souladu s ustanovením 32 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. povinen nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude v katastru nemovitostí proveden vklad nemovitosti převáděné podle této smlouvy, podat u příslušného finančního úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle této smlouvy, a je povinen tuto daň následně také zaplatit. 4) Veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy zaplatí kupující. Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, spojený se zahájením řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nabývaného vlastnického práva k převáděnému pozemku podle této smlouvy do katastru nemovitostí, uhradil kupující při podpisu této smlouvy, což oba účastníci potvrzují svými níže připojenými podpisy. IV. Prohlášení účastníků smlouvy 1) Prodávající ujišťuje kupujícího, že na předmětných nemovitostech nevázne žádný dluh, věcné břemeno, zástavní právo či jakákoliv jiná právní nebo věcná vada, na kterou by měl povinnost kupujícího upozornit, s výjimkou závazků vyplývajících ze smlouvy o umístění zařízení pro připojení k internetu ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel s podnikatelem Vladislavem Heczkem, identifikační číslo , místem podnikání Milíkov 96, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé), a s výjimkou smlouvy o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel se společností PROFI-INVEST, a.s., identifikační číslo , sídlem Sokolovská 35/231, Praha 8, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé).

3 2) Na základě obou těchto smluv došlo se souhlasem prodávajícího v minulosti k umístění elektronických zařízení na převáděné budově č.p Kopie uvedených smluv o umístění zařízení na budově č.p. 497 tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 3) Kupující prohlašuje, že se s obsahem obou uvedených smluv před podpisem této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva podrobně seznámil a že výslovně souhlasí s tím, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva na něho přechází veškerá práva a povinnosti prodávajícího vyplývající z výše uvedených smluv, s výjimkou práv prodávajícího vůči provozovatelům umístěných elektronických zařízení na zaplacení měsíčních náhrad za užívání budovy č.p. 497, splatných již ke dni účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 4) Kupující se dále zavazuje, že po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva jednostranně neukončí (např. odstoupením nebo výpovědí) výše specifikovanou smlouvu o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , uzavřenou se společností PROFI-INVEST, a.s., s výjimkou ukončení smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností na straně provozovatele. 5) Kupující prohlašuje, že je mu stav nabývaných nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva dobře znám, přičemž tento stav byl zohledněn při stanovení výše sjednané kupní ceny dle článku III. odst. 1 této smlouvy. V. Závazek kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p ) Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem podle této smlouvy provede za níže stanovených podmínek na vlastní náklady rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1. Tuto rekonstrukci provede kupující podle studie s názvem Změna účelu užívání ŽS NA DOMOV PRO SENIORY Jablunkov s kapacitou 60 míst, zpracovanou v 9/2013 společnosti Projekční kancelář lay-out s.r.o. (identifikační číslo , sídlem nám. Svobody 527, Třinec Lyžbice, PSČ ), která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 2) Účelem rekonstrukce budovy č.p. 497, ke které se zavázal kupující, je zprovoznění a následné provozování v předmětné budově domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou nejméně 60 míst, včetně nezbytného personálního a technického zázemí, to vše dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3) V této souvislosti obě smluvní strany shodně prohlašují, že spolu již dne uzavřely smlouvu o budoucí vzájemné spolupráci, která podrobně upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se závazkem kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu a jeho závazkem v této budově následně provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kopie smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci ze dne je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 4) Kupující se zavazuje, že nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy zahájí rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu, a to na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení či jiného opatření příslušného stavebního úřadu. 5) Kupující se dále zavazuje, že nejpozději do 2 let do vydání stavebního povolení pro rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu tuto rekonstrukci na vlastní náklady dokončí a začne zde provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, tj. zahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu.

4 6) Kupující se dále zavazuje, že po dokončení rekonstrukce budovy č.p. 497 v Jablunkově bude zajištovat v této budově na vlastní náklady provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v rozsahu stanoveném touto smlouvou (s kapacitou nejméně 60 míst), a to nejméně po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu. 7) Při rekonstrukci budovy č.p. 497 je kupující povinen si počínat tak, aby nevznikla žádná škoda na majetku prodávajícího nebo třetích osob. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost v rámci územního a stavebního řízení pro rekonstrukci předmětné budovy. 8) S ohledem na výše pospané dlouhodobé závazky kupujícího a s ohledem na dále sjednanou možnost prodávajícího odstoupit od této smlouvy pro případ porušení těchto smluvních závazků ze strany kupujícího se kupující zavazuje, že od okamžiku protokolárního převzetí převáděných nemovitostí podle této smlouvy až do doby uplynutí lhůty sjednané v článku V. odst. 5 této smlouvy bude pečovat o nemovitosti převáděné touto smlouvou tak, aby nedošlo k jejich poškození nad rámec obvyklého opotřebení. VI. Odstoupení od smlouvy 1) Pro případ, že kupující podstatným způsobem poruší své smluvní závazky blíže specifikované v článku V. této smlouvy, zejména pak pokud: a) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 4 této smlouvy nezahájí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu; b) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 5 této smlouvy nedokončí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 a nezahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu; c) pokud nebude po stanovenou dobu podle článku V. odst. 6 této smlouvy užívat zrekonstruovanou budovu č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu. vyhrazuje si prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 2) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu, přičemž prodávající je povinen v odstoupení uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 3) Prodávající je však oprávněn od této smlouvy odstoupit podle předchozích odstavců teprve tehdy, pokud kupující i přes písemnou výzvu v dodatečné lhůtě, která bude činit alespoň 3 měsíce od doručení písemné výzvy, nezjedná nápravu. Odstoupením prodávajícího od smlouvy se tato kupní smlouva od začátku ruší a každý z účastníků je povinen vrátit druhému účastníkovi vše, co podle této smlouvy dostal. 4) V případě odstoupení prodávajícího od této kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné nemovitosti - tj. pozemek parc. č. 1116/1 včetně budovy č.p. 497 a všech dalších součástí, a dále inženýrské sítě dle článku I. odst. 2 této smlouvy - nejpozději do 30 dnů od odstoupení prodávajícího od této smlouvy. Zároveň je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k provedení zápisu vlastnického práva k těmto nemovitostem do katastru nemovitostí (s výjimkou inženýrských sítí samostatně neevidovaných v katastru nemovitostí) tak, aby jako jejich výlučný vlastník byl zapsán prodávající.

5 5) Prodávající je naproti tomu povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 1 roku od svého odstoupení od této kupní smlouvy hodnotu předmětných nemovitostí zjištěnou ke dni odstoupení od smlouvy znaleckým posudkem, který si na své náklady zajistí prodávající, přičemž kupující má právo se k takovému znaleckému posudku písemně vyjádřit a případně požadovat jeho opravu. Jednoletá lhůta pro vyplacení hodnoty těchto nemovitostí je dána nutností předchozího schválení této platby zastupitelstvem města a jejího zapracování do schváleného rozpočtu prodávajícího. VII. Smluvní pokuty 1) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího dle článku IV. odst. 4 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 2) V případě porušení smluvních povinností kupujícího uvedených v ustanoveních článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího - tj. jak za nedodržení stanoveného termínu pro zahájení rekonstrukce budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu, tak i za nedodržení stanoveného termínu pro dokončení této rekonstrukce. 3) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího uvedené v ustanoveních článku V. odst. 6 této smlouvy (tj. povinnosti užívat budovu č.p. 497 ke sjednanému účelu po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu) má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 4) Smluvní pokuty jsou splatné vždy do 60 dnů od dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu na bankovní účet prodávajícího. Ve vyúčtování smluvní pokuty je prodávající povinen uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v článku VI. této smlouvy. VIII. Zřízení zástavního práva 1) Účastníci této smlouvy se v souladu s ustanovením 1312 občanského zákoníku dohodli na zřízení zástavního práva váznoucího na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 umístěné na tomto pozemku a všech dalších součástí tohoto pozemku, za účelem zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut stanovených touto smlouvou a sice: - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč dle článku VII. odst. 1 této smlouvy; - k zajištění případných budoucích pohledávek na zaplacení smluvních pokut ve výši 2, ,- Kč dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, sjednaných pro případ porušení některé z povinností uvedených v článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy; - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1, ,- Kč dle článku VII. odst. 3 této smlouvy, sjednané pro případ porušení smluvní povinnosti uvedené v článku V. odst. 6 této smlouvy.

6 2) Smluvní strany se dohodly, že zástavní právo podle předchozího odstavce, váznoucí na převáděných nemovitostech, se sjednává na dobu určitou, a sice: a) zástavní právo na dobu určitou 5 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut podle této smlouvy maximálně do částky 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých); b) zástavní právo na dobu určitou 20 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy až do výše 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 3) Smluvní strany se v souladu s ustanovením 1359 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že pro případ realizace takto sjednaného zástavního práva prodávající (jako zástavní věřitel) uspokojí své splatné pohledávky za kupujícím (jako zástavním dlužníkem) z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. 4) Zástavní dlužník zavazuje zdržet všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele. Zástavní dlužník se zejména zavazuje nejméně do doby uplynutí lhůty uvedené v článku VIII. odst. 2 písm. b) této smlouvy chránit nemovitosti převáděné touto smlouvou před zničením nebo poškozením, zajišťovat jejich běžnou údržbu a opravy a sjednat pojištění těchto nemovitostí. IX. Vklad práva do katastru nemovitostí 1) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí vlastnického práva kupujícího k převáděné nemovitosti podle této smlouvy dojde v souladu s ustanovením 1105 a 1316 občanského zákoníku teprve zápisem do veřejného seznamu, kterým je v tomto případě katastr nemovitostí. 3) Účastníci této smlouvy proto žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše převáděný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, jako věc ve výlučném vlastnictví kupujícího. 4) Účastníci této smlouvy dále žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis zástavního práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, ve prospěch prodávajícího smluvní zástavní právo v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 2 této smlouvy. 5) Návrh na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy podá u příslušného katastrálního úřadu jménem obou účastníků této smlouvy prodávající, k čemuž ho kupující tímto výslovně zmocňuje.

7 X. Doložky dle zákona o obcích 1) S uzavřením prodeje převáděných nemovitostí podle této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 29. zasedání konaném dne svým usnesením č. 29/353. 2) Záměr prodeje budovy č.p. 497 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do Záměr prodeje pozemku parc. č. 1116/1 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do ) Tuto smlouvu kupní a o zřízení zástavního práva schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém zasedání konaném dne svým usnesením č. /. XI. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu jedno vyhotovení a zbývající jedno vyhotovení, opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků, si po podpisu ponechá prodávající a bude tvořit přílohu návrhu na vklad převáděných věcných práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 2) Závazkové právní vztahy mezi účastníky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními 2079 a následujících o kupní smlouvě a ustanoveními 1309 a následujících o zástavním právu. 3) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a oprávnění k uzavření této smlouvy a že tato smlouva kupní a o zřízení zástavního práva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, pro což její obsah stvrzují svými níže připojenými podpisy. V Jablunkově dne V Jablunkově dne Prodávající: Kupující: Petr Sagitarius starosta města Tomáš Dubský předseda představenstva Petr Gawlas místostarosta města Ing. Stanislav Szkandera místopředseda představenstva

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Kupní smlouva. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají. Obec Drahelčice, IČ: , se sídlem Rudná u Prahy, Na Návsi 25

Kupní smlouva. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají. Obec Drahelčice, IČ: , se sídlem Rudná u Prahy, Na Návsi 25 Kupní smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Obec Drahelčice, IČ: 00233200, se sídlem Rudná u Prahy, Na Návsi 25 zastoupena Mgr. Robertem Spáčilem, Ph.O., starostou dále jako nnprodávající"

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle.

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle. Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:. společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle., vložka č. identifikační číslo: DIČ: sídlem: zastoupená: bankovní spojení:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY obchodní společnost CPI BYTY, a.s., identifikační číslo 262 28 700, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: Věc: Předkládá: Zpracoval: Projednáno: 5. září 2016 Směna ěásti p.p.ě. 58 a 59 za ěást p.p.ě. 62 v kat. úz. Semily

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí kupní 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: 282 07 696 se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 581/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 431 ze dne 24.8.2011 k návrhu kupní smlouvy k prodeji stavby přístavku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2, včetně pozemku

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující. Kupní smlouvu (dále jen smlouva nebo tato smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující. Kupní smlouvu (dále jen smlouva nebo tato smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA Ing. Soňa Aubrechtová se sídlem: Most, Bělehradská 3347/7, PSČ 434 01 provozovna: Praha 10, Révová 3242/3, PSČ: 100 00 insolvenční správce dlužníka Martin Štěpánek dat. nar.: 19.12.1962 bytem:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany JUDr. Patrik Graňák se sídlem

Více

Varianta - manželé Manželé

Varianta - manželé Manželé 391/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/522/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: K 6775 PO 1) Ing. Pavel Tatíček, se sídlem Pražská 45, 301 50 Plzeň insolvenční správce dlužníka HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10200/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM

K U P N Í S M L O U V U Č.j.: UZSVM/A/39724/2007-MUEM 47755/A/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více