Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva"

Transkript

1 Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ zastoupené: Petrem Sagitariem, starostou města Petrem Gawlasem, místostarostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 jako prodávající a zástavní věřitel na straně jedné (dále jen prodávající a zástavní věřitel ) a SENIOR DOMY POHODA a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č sídlem: Český Těšín, Smetanova 173, PSČ identifikační číslo: zastoupená: Tomášem Dubským, předsedou představenstva Ing. Stanislavem Szkanderou, místopředsedou představenstva jako kupující a zástavní dlužník na straně druhé (dále jen kupující a zástavní dlužník ). S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o : I. Úvodní ustanovení 1) Shora jmenovaný prodávající je dle příslušných ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1116/1, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 497, stavby občanské vybavenosti, situované na tomto pozemku parc. č. 1116/1 a dle ustanovení 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ), tvořící součást předmětného pozemku, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec (dále jen "katastrální úřad"), pro katastrální území a obec Jablunkov. 2) Na výše uvedeném pozemku parc. č. 1116/1 se nachází také podzemní přípojky inženýrských sítí ve vlastnictví prodávajícího, tj.: elektropřípojka, plynovodní přípojka (včetně HUP), vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Všechny tyto inženýrské sítě slouží jako příslušenství pozemku parc. č. 1116/1, resp. jako příslušenství budovy č.p. 497, která je součástí tohoto pozemku. Tyto přípojky inženýrských sítí jsou samostatnými nemovitostmi neevidovanými v katastru nemovitostí, když podle ustanovení 509 občanského zákoníku nejsou součástí pozemku.

2 II. Předmět kupní smlouvy Prodávající shora specifikovaný zastavěný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 situované na tomto na pozemku, spolu s výše specifikovanými přípojkami inženýrských sítí, včetně všech dalších součástí a příslušenství, jakož i s veškerými právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými, jak vše ke dni uzavření této smlouvy vlastnil a užíval, resp. byl oprávněný užívat, prodává shora jmenovanému kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a jmenovaný kupující tyto nemovitosti, včetně veškerého příslušenství a všech součástí, do svého vlastnictví za podmínek touto smlouvou stanovených přijímá a kupuje. III. Kupní cena a platební podmínky 1) Kupní cena za převáděné nemovitosti se sjednává dohodou smluvních stran a činí celkem 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Takto sjednanou kupní cenu kupující uhradil prodávajícímu v plné výši před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 2) Důvodem, proč se smluvní strany dohodly na takto nízké kupní ceně za převáděné nemovitosti dle předchozího odstavce, je skutečnost, že se kupující na sebe přebírá smluvní povinnosti blíže specifikované v článku IV. a V. této smlouvy, přičemž pro případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy a případně od smlouvy odstoupit dle článku VI. této smlouvy. Při stanovení kupní ceny bylo také zohledněno zástavní právo zřizované k převáděným nemovitostem dle článku VIII. této smlouvy. 3) Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (účinného od ), poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž je v souladu s ustanovením 32 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. povinen nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude v katastru nemovitostí proveden vklad nemovitosti převáděné podle této smlouvy, podat u příslušného finančního úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle této smlouvy, a je povinen tuto daň následně také zaplatit. 4) Veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy zaplatí kupující. Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, spojený se zahájením řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nabývaného vlastnického práva k převáděnému pozemku podle této smlouvy do katastru nemovitostí, uhradil kupující při podpisu této smlouvy, což oba účastníci potvrzují svými níže připojenými podpisy. IV. Prohlášení účastníků smlouvy 1) Prodávající ujišťuje kupujícího, že na předmětných nemovitostech nevázne žádný dluh, věcné břemeno, zástavní právo či jakákoliv jiná právní nebo věcná vada, na kterou by měl povinnost kupujícího upozornit, s výjimkou závazků vyplývajících ze smlouvy o umístění zařízení pro připojení k internetu ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel s podnikatelem Vladislavem Heczkem, identifikační číslo , místem podnikání Milíkov 96, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé), a s výjimkou smlouvy o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel se společností PROFI-INVEST, a.s., identifikační číslo , sídlem Sokolovská 35/231, Praha 8, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé).

3 2) Na základě obou těchto smluv došlo se souhlasem prodávajícího v minulosti k umístění elektronických zařízení na převáděné budově č.p Kopie uvedených smluv o umístění zařízení na budově č.p. 497 tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 3) Kupující prohlašuje, že se s obsahem obou uvedených smluv před podpisem této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva podrobně seznámil a že výslovně souhlasí s tím, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva na něho přechází veškerá práva a povinnosti prodávajícího vyplývající z výše uvedených smluv, s výjimkou práv prodávajícího vůči provozovatelům umístěných elektronických zařízení na zaplacení měsíčních náhrad za užívání budovy č.p. 497, splatných již ke dni účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 4) Kupující se dále zavazuje, že po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva jednostranně neukončí (např. odstoupením nebo výpovědí) výše specifikovanou smlouvu o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , uzavřenou se společností PROFI-INVEST, a.s., s výjimkou ukončení smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností na straně provozovatele. 5) Kupující prohlašuje, že je mu stav nabývaných nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva dobře znám, přičemž tento stav byl zohledněn při stanovení výše sjednané kupní ceny dle článku III. odst. 1 této smlouvy. V. Závazek kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p ) Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem podle této smlouvy provede za níže stanovených podmínek na vlastní náklady rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1. Tuto rekonstrukci provede kupující podle studie s názvem Změna účelu užívání ŽS NA DOMOV PRO SENIORY Jablunkov s kapacitou 60 míst, zpracovanou v 9/2013 společnosti Projekční kancelář lay-out s.r.o. (identifikační číslo , sídlem nám. Svobody 527, Třinec Lyžbice, PSČ ), která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 2) Účelem rekonstrukce budovy č.p. 497, ke které se zavázal kupující, je zprovoznění a následné provozování v předmětné budově domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou nejméně 60 míst, včetně nezbytného personálního a technického zázemí, to vše dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3) V této souvislosti obě smluvní strany shodně prohlašují, že spolu již dne uzavřely smlouvu o budoucí vzájemné spolupráci, která podrobně upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se závazkem kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu a jeho závazkem v této budově následně provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kopie smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci ze dne je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 4) Kupující se zavazuje, že nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy zahájí rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu, a to na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení či jiného opatření příslušného stavebního úřadu. 5) Kupující se dále zavazuje, že nejpozději do 2 let do vydání stavebního povolení pro rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu tuto rekonstrukci na vlastní náklady dokončí a začne zde provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, tj. zahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu.

4 6) Kupující se dále zavazuje, že po dokončení rekonstrukce budovy č.p. 497 v Jablunkově bude zajištovat v této budově na vlastní náklady provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v rozsahu stanoveném touto smlouvou (s kapacitou nejméně 60 míst), a to nejméně po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu. 7) Při rekonstrukci budovy č.p. 497 je kupující povinen si počínat tak, aby nevznikla žádná škoda na majetku prodávajícího nebo třetích osob. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost v rámci územního a stavebního řízení pro rekonstrukci předmětné budovy. 8) S ohledem na výše pospané dlouhodobé závazky kupujícího a s ohledem na dále sjednanou možnost prodávajícího odstoupit od této smlouvy pro případ porušení těchto smluvních závazků ze strany kupujícího se kupující zavazuje, že od okamžiku protokolárního převzetí převáděných nemovitostí podle této smlouvy až do doby uplynutí lhůty sjednané v článku V. odst. 5 této smlouvy bude pečovat o nemovitosti převáděné touto smlouvou tak, aby nedošlo k jejich poškození nad rámec obvyklého opotřebení. VI. Odstoupení od smlouvy 1) Pro případ, že kupující podstatným způsobem poruší své smluvní závazky blíže specifikované v článku V. této smlouvy, zejména pak pokud: a) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 4 této smlouvy nezahájí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu; b) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 5 této smlouvy nedokončí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 a nezahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu; c) pokud nebude po stanovenou dobu podle článku V. odst. 6 této smlouvy užívat zrekonstruovanou budovu č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu. vyhrazuje si prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 2) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu, přičemž prodávající je povinen v odstoupení uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 3) Prodávající je však oprávněn od této smlouvy odstoupit podle předchozích odstavců teprve tehdy, pokud kupující i přes písemnou výzvu v dodatečné lhůtě, která bude činit alespoň 3 měsíce od doručení písemné výzvy, nezjedná nápravu. Odstoupením prodávajícího od smlouvy se tato kupní smlouva od začátku ruší a každý z účastníků je povinen vrátit druhému účastníkovi vše, co podle této smlouvy dostal. 4) V případě odstoupení prodávajícího od této kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné nemovitosti - tj. pozemek parc. č. 1116/1 včetně budovy č.p. 497 a všech dalších součástí, a dále inženýrské sítě dle článku I. odst. 2 této smlouvy - nejpozději do 30 dnů od odstoupení prodávajícího od této smlouvy. Zároveň je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k provedení zápisu vlastnického práva k těmto nemovitostem do katastru nemovitostí (s výjimkou inženýrských sítí samostatně neevidovaných v katastru nemovitostí) tak, aby jako jejich výlučný vlastník byl zapsán prodávající.

5 5) Prodávající je naproti tomu povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 1 roku od svého odstoupení od této kupní smlouvy hodnotu předmětných nemovitostí zjištěnou ke dni odstoupení od smlouvy znaleckým posudkem, který si na své náklady zajistí prodávající, přičemž kupující má právo se k takovému znaleckému posudku písemně vyjádřit a případně požadovat jeho opravu. Jednoletá lhůta pro vyplacení hodnoty těchto nemovitostí je dána nutností předchozího schválení této platby zastupitelstvem města a jejího zapracování do schváleného rozpočtu prodávajícího. VII. Smluvní pokuty 1) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího dle článku IV. odst. 4 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 2) V případě porušení smluvních povinností kupujícího uvedených v ustanoveních článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího - tj. jak za nedodržení stanoveného termínu pro zahájení rekonstrukce budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu, tak i za nedodržení stanoveného termínu pro dokončení této rekonstrukce. 3) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího uvedené v ustanoveních článku V. odst. 6 této smlouvy (tj. povinnosti užívat budovu č.p. 497 ke sjednanému účelu po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu) má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 4) Smluvní pokuty jsou splatné vždy do 60 dnů od dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu na bankovní účet prodávajícího. Ve vyúčtování smluvní pokuty je prodávající povinen uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v článku VI. této smlouvy. VIII. Zřízení zástavního práva 1) Účastníci této smlouvy se v souladu s ustanovením 1312 občanského zákoníku dohodli na zřízení zástavního práva váznoucího na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 umístěné na tomto pozemku a všech dalších součástí tohoto pozemku, za účelem zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut stanovených touto smlouvou a sice: - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč dle článku VII. odst. 1 této smlouvy; - k zajištění případných budoucích pohledávek na zaplacení smluvních pokut ve výši 2, ,- Kč dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, sjednaných pro případ porušení některé z povinností uvedených v článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy; - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1, ,- Kč dle článku VII. odst. 3 této smlouvy, sjednané pro případ porušení smluvní povinnosti uvedené v článku V. odst. 6 této smlouvy.

6 2) Smluvní strany se dohodly, že zástavní právo podle předchozího odstavce, váznoucí na převáděných nemovitostech, se sjednává na dobu určitou, a sice: a) zástavní právo na dobu určitou 5 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut podle této smlouvy maximálně do částky 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých); b) zástavní právo na dobu určitou 20 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy až do výše 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 3) Smluvní strany se v souladu s ustanovením 1359 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že pro případ realizace takto sjednaného zástavního práva prodávající (jako zástavní věřitel) uspokojí své splatné pohledávky za kupujícím (jako zástavním dlužníkem) z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. 4) Zástavní dlužník zavazuje zdržet všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele. Zástavní dlužník se zejména zavazuje nejméně do doby uplynutí lhůty uvedené v článku VIII. odst. 2 písm. b) této smlouvy chránit nemovitosti převáděné touto smlouvou před zničením nebo poškozením, zajišťovat jejich běžnou údržbu a opravy a sjednat pojištění těchto nemovitostí. IX. Vklad práva do katastru nemovitostí 1) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí vlastnického práva kupujícího k převáděné nemovitosti podle této smlouvy dojde v souladu s ustanovením 1105 a 1316 občanského zákoníku teprve zápisem do veřejného seznamu, kterým je v tomto případě katastr nemovitostí. 3) Účastníci této smlouvy proto žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše převáděný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, jako věc ve výlučném vlastnictví kupujícího. 4) Účastníci této smlouvy dále žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis zástavního práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, ve prospěch prodávajícího smluvní zástavní právo v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 2 této smlouvy. 5) Návrh na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy podá u příslušného katastrálního úřadu jménem obou účastníků této smlouvy prodávající, k čemuž ho kupující tímto výslovně zmocňuje.

7 X. Doložky dle zákona o obcích 1) S uzavřením prodeje převáděných nemovitostí podle této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 29. zasedání konaném dne svým usnesením č. 29/353. 2) Záměr prodeje budovy č.p. 497 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do Záměr prodeje pozemku parc. č. 1116/1 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do ) Tuto smlouvu kupní a o zřízení zástavního práva schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém zasedání konaném dne svým usnesením č. /. XI. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu jedno vyhotovení a zbývající jedno vyhotovení, opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků, si po podpisu ponechá prodávající a bude tvořit přílohu návrhu na vklad převáděných věcných práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 2) Závazkové právní vztahy mezi účastníky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními 2079 a následujících o kupní smlouvě a ustanoveními 1309 a následujících o zástavním právu. 3) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a oprávnění k uzavření této smlouvy a že tato smlouva kupní a o zřízení zástavního práva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, pro což její obsah stvrzují svými níže připojenými podpisy. V Jablunkově dne V Jablunkově dne Prodávající: Kupující: Petr Sagitarius starosta města Tomáš Dubský předseda představenstva Petr Gawlas místostarosta města Ing. Stanislav Szkandera místopředseda představenstva

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nájemní smlouva č...

Nájemní smlouva č... Nájemní smlouva č... Městská část Praha 6 zastoupená Mgr. Tomášem Chalupou, starostou se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 identifikační číslo: 00063703 DIČ: CZ00063703 bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Tato Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. - I. etapa (dále jenom pravidla)

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

II. 2.1. Předmětem nájmu dle této smlouvy jsou Předmětné nemovitosti. III. 3.1.

II. 2.1. Předmětem nájmu dle této smlouvy jsou Předmětné nemovitosti. III. 3.1. Příloha č. 1 oznámeného záměru pronájmu AN SMLOUVA NÁJEMNÍ Město Český Krumlov se sídlem nám.svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupené starostou Mgr.Daliborem Cardou IČ: 00245836 DIČ:CZ00245836 Bankovní

Více