Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva"

Transkript

1 Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ zastoupené: Petrem Sagitariem, starostou města Petrem Gawlasem, místostarostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 jako prodávající a zástavní věřitel na straně jedné (dále jen prodávající a zástavní věřitel ) a SENIOR DOMY POHODA a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č sídlem: Český Těšín, Smetanova 173, PSČ identifikační číslo: zastoupená: Tomášem Dubským, předsedou představenstva Ing. Stanislavem Szkanderou, místopředsedou představenstva jako kupující a zástavní dlužník na straně druhé (dále jen kupující a zástavní dlužník ). S m l u v n í s t r a n y s e d o h o d l y t a k t o : I. Úvodní ustanovení 1) Shora jmenovaný prodávající je dle příslušných ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1116/1, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy č.p. 497, stavby občanské vybavenosti, situované na tomto pozemku parc. č. 1116/1 a dle ustanovení 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ), tvořící součást předmětného pozemku, jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec (dále jen "katastrální úřad"), pro katastrální území a obec Jablunkov. 2) Na výše uvedeném pozemku parc. č. 1116/1 se nachází také podzemní přípojky inženýrských sítí ve vlastnictví prodávajícího, tj.: elektropřípojka, plynovodní přípojka (včetně HUP), vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Všechny tyto inženýrské sítě slouží jako příslušenství pozemku parc. č. 1116/1, resp. jako příslušenství budovy č.p. 497, která je součástí tohoto pozemku. Tyto přípojky inženýrských sítí jsou samostatnými nemovitostmi neevidovanými v katastru nemovitostí, když podle ustanovení 509 občanského zákoníku nejsou součástí pozemku.

2 II. Předmět kupní smlouvy Prodávající shora specifikovaný zastavěný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 situované na tomto na pozemku, spolu s výše specifikovanými přípojkami inženýrských sítí, včetně všech dalších součástí a příslušenství, jakož i s veškerými právy a povinnostmi s touto nemovitostí spojenými, jak vše ke dni uzavření této smlouvy vlastnil a užíval, resp. byl oprávněný užívat, prodává shora jmenovanému kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví a jmenovaný kupující tyto nemovitosti, včetně veškerého příslušenství a všech součástí, do svého vlastnictví za podmínek touto smlouvou stanovených přijímá a kupuje. III. Kupní cena a platební podmínky 1) Kupní cena za převáděné nemovitosti se sjednává dohodou smluvních stran a činí celkem 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Takto sjednanou kupní cenu kupující uhradil prodávajícímu v plné výši před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 2) Důvodem, proč se smluvní strany dohodly na takto nízké kupní ceně za převáděné nemovitosti dle předchozího odstavce, je skutečnost, že se kupující na sebe přebírá smluvní povinnosti blíže specifikované v článku IV. a V. této smlouvy, přičemž pro případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu dle článku VII. této smlouvy a případně od smlouvy odstoupit dle článku VI. této smlouvy. Při stanovení kupní ceny bylo také zohledněno zástavní právo zřizované k převáděným nemovitostem dle článku VIII. této smlouvy. 3) Prodávající bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (účinného od ), poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž je v souladu s ustanovením 32 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. povinen nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude v katastru nemovitostí proveden vklad nemovitosti převáděné podle této smlouvy, podat u příslušného finančního úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle této smlouvy, a je povinen tuto daň následně také zaplatit. 4) Veškeré náklady spojené se sepsáním této smlouvy zaplatí kupující. Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, spojený se zahájením řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nabývaného vlastnického práva k převáděnému pozemku podle této smlouvy do katastru nemovitostí, uhradil kupující při podpisu této smlouvy, což oba účastníci potvrzují svými níže připojenými podpisy. IV. Prohlášení účastníků smlouvy 1) Prodávající ujišťuje kupujícího, že na předmětných nemovitostech nevázne žádný dluh, věcné břemeno, zástavní právo či jakákoliv jiná právní nebo věcná vada, na kterou by měl povinnost kupujícího upozornit, s výjimkou závazků vyplývajících ze smlouvy o umístění zařízení pro připojení k internetu ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel s podnikatelem Vladislavem Heczkem, identifikační číslo , místem podnikání Milíkov 96, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé), a s výjimkou smlouvy o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , kterou prodávající (jako vlastník na straně jedné) uzavřel se společností PROFI-INVEST, a.s., identifikační číslo , sídlem Sokolovská 35/231, Praha 8, PSČ (jako provozovatelem na straně druhé).

3 2) Na základě obou těchto smluv došlo se souhlasem prodávajícího v minulosti k umístění elektronických zařízení na převáděné budově č.p Kopie uvedených smluv o umístění zařízení na budově č.p. 497 tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 3) Kupující prohlašuje, že se s obsahem obou uvedených smluv před podpisem této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva podrobně seznámil a že výslovně souhlasí s tím, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva na něho přechází veškerá práva a povinnosti prodávajícího vyplývající z výše uvedených smluv, s výjimkou práv prodávajícího vůči provozovatelům umístěných elektronických zařízení na zaplacení měsíčních náhrad za užívání budovy č.p. 497, splatných již ke dni účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva. 4) Kupující se dále zavazuje, že po dobu nejméně 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva jednostranně neukončí (např. odstoupením nebo výpovědí) výše specifikovanou smlouvu o umístění elektronického komunikačního zařízení ze dne , uzavřenou se společností PROFI-INVEST, a.s., s výjimkou ukončení smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností na straně provozovatele. 5) Kupující prohlašuje, že je mu stav nabývaných nemovitostí ke dni uzavření této smlouvy kupní a o řízení zástavního práva dobře znám, přičemž tento stav byl zohledněn při stanovení výše sjednané kupní ceny dle článku III. odst. 1 této smlouvy. V. Závazek kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p ) Kupující se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem podle této smlouvy provede za níže stanovených podmínek na vlastní náklady rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1. Tuto rekonstrukci provede kupující podle studie s názvem Změna účelu užívání ŽS NA DOMOV PRO SENIORY Jablunkov s kapacitou 60 míst, zpracovanou v 9/2013 společnosti Projekční kancelář lay-out s.r.o. (identifikační číslo , sídlem nám. Svobody 527, Třinec Lyžbice, PSČ ), která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 2) Účelem rekonstrukce budovy č.p. 497, ke které se zavázal kupující, je zprovoznění a následné provozování v předmětné budově domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s kapacitou nejméně 60 míst, včetně nezbytného personálního a technického zázemí, to vše dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3) V této souvislosti obě smluvní strany shodně prohlašují, že spolu již dne uzavřely smlouvu o budoucí vzájemné spolupráci, která podrobně upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se závazkem kupujícího provést rekonstrukci budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu a jeho závazkem v této budově následně provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kopie smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci ze dne je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 4) Kupující se zavazuje, že nejpozději do 2 let od uzavření této smlouvy zahájí rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu, a to na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení či jiného opatření příslušného stavebního úřadu. 5) Kupující se dále zavazuje, že nejpozději do 2 let do vydání stavebního povolení pro rekonstrukci budovy č.p. 497 v Jablunkově ke sjednanému účelu tuto rekonstrukci na vlastní náklady dokončí a začne zde provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, tj. zahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu.

4 6) Kupující se dále zavazuje, že po dokončení rekonstrukce budovy č.p. 497 v Jablunkově bude zajištovat v této budově na vlastní náklady provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v rozsahu stanoveném touto smlouvou (s kapacitou nejméně 60 míst), a to nejméně po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu. 7) Při rekonstrukci budovy č.p. 497 je kupující povinen si počínat tak, aby nevznikla žádná škoda na majetku prodávajícího nebo třetích osob. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost v rámci územního a stavebního řízení pro rekonstrukci předmětné budovy. 8) S ohledem na výše pospané dlouhodobé závazky kupujícího a s ohledem na dále sjednanou možnost prodávajícího odstoupit od této smlouvy pro případ porušení těchto smluvních závazků ze strany kupujícího se kupující zavazuje, že od okamžiku protokolárního převzetí převáděných nemovitostí podle této smlouvy až do doby uplynutí lhůty sjednané v článku V. odst. 5 této smlouvy bude pečovat o nemovitosti převáděné touto smlouvou tak, aby nedošlo k jejich poškození nad rámec obvyklého opotřebení. VI. Odstoupení od smlouvy 1) Pro případ, že kupující podstatným způsobem poruší své smluvní závazky blíže specifikované v článku V. této smlouvy, zejména pak pokud: a) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 4 této smlouvy nezahájí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu; b) ve stanovené lhůtě podle článku V. odst. 5 této smlouvy nedokončí rekonstrukci převáděné budovy č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 a nezahájí v této budově poskytování sociálních služeb podle zvláštních právních předpisů ve sjednaném rozsahu; c) pokud nebude po stanovenou dobu podle článku V. odst. 6 této smlouvy užívat zrekonstruovanou budovu č.p. 497 na pozemku parc. č. 1116/1 ke sjednanému účelu. vyhrazuje si prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 2) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu, přičemž prodávající je povinen v odstoupení uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 3) Prodávající je však oprávněn od této smlouvy odstoupit podle předchozích odstavců teprve tehdy, pokud kupující i přes písemnou výzvu v dodatečné lhůtě, která bude činit alespoň 3 měsíce od doručení písemné výzvy, nezjedná nápravu. Odstoupením prodávajícího od smlouvy se tato kupní smlouva od začátku ruší a každý z účastníků je povinen vrátit druhému účastníkovi vše, co podle této smlouvy dostal. 4) V případě odstoupení prodávajícího od této kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné nemovitosti - tj. pozemek parc. č. 1116/1 včetně budovy č.p. 497 a všech dalších součástí, a dále inženýrské sítě dle článku I. odst. 2 této smlouvy - nejpozději do 30 dnů od odstoupení prodávajícího od této smlouvy. Zároveň je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k provedení zápisu vlastnického práva k těmto nemovitostem do katastru nemovitostí (s výjimkou inženýrských sítí samostatně neevidovaných v katastru nemovitostí) tak, aby jako jejich výlučný vlastník byl zapsán prodávající.

5 5) Prodávající je naproti tomu povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 1 roku od svého odstoupení od této kupní smlouvy hodnotu předmětných nemovitostí zjištěnou ke dni odstoupení od smlouvy znaleckým posudkem, který si na své náklady zajistí prodávající, přičemž kupující má právo se k takovému znaleckému posudku písemně vyjádřit a případně požadovat jeho opravu. Jednoletá lhůta pro vyplacení hodnoty těchto nemovitostí je dána nutností předchozího schválení této platby zastupitelstvem města a jejího zapracování do schváleného rozpočtu prodávajícího. VII. Smluvní pokuty 1) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího dle článku IV. odst. 4 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 2) V případě porušení smluvních povinností kupujícího uvedených v ustanoveních článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení těchto smluvních povinností ze strany kupujícího - tj. jak za nedodržení stanoveného termínu pro zahájení rekonstrukce budovy č.p. 497 ke sjednanému účelu, tak i za nedodržení stanoveného termínu pro dokončení této rekonstrukce. 3) V případě porušení smluvní povinnosti kupujícího uvedené v ustanoveních článku V. odst. 6 této smlouvy (tj. povinnosti užívat budovu č.p. 497 ke sjednanému účelu po dobu 15 let od povolení užívání této stavby ke sjednanému účelu) má prodávající právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 4) Smluvní pokuty jsou splatné vždy do 60 dnů od dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu na bankovní účet prodávajícího. Ve vyúčtování smluvní pokuty je prodávající povinen uvést konkrétní porušení smluvních závazků kupujícího podle této smlouvy. 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v článku VI. této smlouvy. VIII. Zřízení zástavního práva 1) Účastníci této smlouvy se v souladu s ustanovením 1312 občanského zákoníku dohodli na zřízení zástavního práva váznoucího na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 umístěné na tomto pozemku a všech dalších součástí tohoto pozemku, za účelem zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut stanovených touto smlouvou a sice: - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč dle článku VII. odst. 1 této smlouvy; - k zajištění případných budoucích pohledávek na zaplacení smluvních pokut ve výši 2, ,- Kč dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, sjednaných pro případ porušení některé z povinností uvedených v článku V. odst. 4 a 5 této smlouvy; - k zajištění případné budoucí pohledávky na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1, ,- Kč dle článku VII. odst. 3 této smlouvy, sjednané pro případ porušení smluvní povinnosti uvedené v článku V. odst. 6 této smlouvy.

6 2) Smluvní strany se dohodly, že zástavní právo podle předchozího odstavce, váznoucí na převáděných nemovitostech, se sjednává na dobu určitou, a sice: a) zástavní právo na dobu určitou 5 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvních pokut podle této smlouvy maximálně do částky 2, ,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých); b) zástavní právo na dobu určitou 20 let ode dne provedení vkladu zástavního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, k zajištění případných budoucích pohledávek prodávajícího za kupujícím na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy až do výše 1, ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 3) Smluvní strany se v souladu s ustanovením 1359 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že pro případ realizace takto sjednaného zástavního práva prodávající (jako zástavní věřitel) uspokojí své splatné pohledávky za kupujícím (jako zástavním dlužníkem) z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. 4) Zástavní dlužník zavazuje zdržet všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele. Zástavní dlužník se zejména zavazuje nejméně do doby uplynutí lhůty uvedené v článku VIII. odst. 2 písm. b) této smlouvy chránit nemovitosti převáděné touto smlouvou před zničením nebo poškozením, zajišťovat jejich běžnou údržbu a opravy a sjednat pojištění těchto nemovitostí. IX. Vklad práva do katastru nemovitostí 1) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí vlastnického práva kupujícího k převáděné nemovitosti podle této smlouvy dojde v souladu s ustanovením 1105 a 1316 občanského zákoníku teprve zápisem do veřejného seznamu, kterým je v tomto případě katastr nemovitostí. 3) Účastníci této smlouvy proto žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše převáděný pozemek parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, jako věc ve výlučném vlastnictví kupujícího. 4) Účastníci této smlouvy dále žádají, aby na základě této smlouvy provedl příslušný katastrální úřad vklad a zápis zástavního práva do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Jablunkov tak, že na příslušném listu vlastnictví zapíše na převáděném pozemku parc. č. 1116/1, včetně budovy č.p. 497 na tomto pozemku, ve prospěch prodávajícího smluvní zástavní právo v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 2 této smlouvy. 5) Návrh na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy podá u příslušného katastrálního úřadu jménem obou účastníků této smlouvy prodávající, k čemuž ho kupující tímto výslovně zmocňuje.

7 X. Doložky dle zákona o obcích 1) S uzavřením prodeje převáděných nemovitostí podle této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 29. zasedání konaném dne svým usnesením č. 29/353. 2) Záměr prodeje budovy č.p. 497 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do Záměr prodeje pozemku parc. č. 1116/1 byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jablunkov ve dnech od do ) Tuto smlouvu kupní a o zřízení zástavního práva schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém zasedání konaném dne svým usnesením č. /. XI. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu jedno vyhotovení a zbývající jedno vyhotovení, opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků, si po podpisu ponechá prodávající a bude tvořit přílohu návrhu na vklad převáděných věcných práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 2) Závazkové právní vztahy mezi účastníky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními 2079 a následujících o kupní smlouvě a ustanoveními 1309 a následujících o zástavním právu. 3) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a oprávnění k uzavření této smlouvy a že tato smlouva kupní a o zřízení zástavního práva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, pro což její obsah stvrzují svými níže připojenými podpisy. V Jablunkově dne V Jablunkově dne Prodávající: Kupující: Petr Sagitarius starosta města Tomáš Dubský předseda představenstva Petr Gawlas místostarosta města Ing. Stanislav Szkandera místopředseda představenstva

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI. 26/2013-420-SML/15 evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č.

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI. 26/2013-420-SML/15 evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č. evidenční č. smlouvy S-253-420/2013 výtisk č. KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITÉ VĚCI podle 2128 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: K 6775 PO 1) Ing. Pavel Tatíček, se sídlem Pražská 45, 301 50 Plzeň insolvenční správce dlužníka HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol.

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

Darovací smlouva (dále jen smlouva ) SML-2015-10... SZ ÚMC P15:.../2015. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami: Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 zastoupena Milanem Wenzlem, starostou Městské části Prahy 15 IČO: 00231355

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a Kupující: I. Smluvní strany GSN a.s. se sídlem

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt:

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: Rezervační smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená níže uvedeného dne podle zákona č. 72/1994 Sb. a 588 a násl. občanského zákoníku mezi: I. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více