REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZIDENCE NOVÁ KAROLINA"

Transkript

1 SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

2 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající: New Karolina Residential Development, s.r.o. se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Olomouc číslo účtu: /0300 tel.: fax.: Oprávněný zástupce: - ve věcech technických a smluvních: Ing. Libor Tandler, tel.: , - ve věcech smluvních: Mgr. Olga Korytárová, tel.: , zastoupen Davidem Pflegerem/Zuzanou Gogoliakovou na základě plné moci ze dne..: Zájemce:, r.č... trvale bytem:.. tel.:., 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2.1. Prodávající je stavebníkem budovy č.p. 3347, kterou postavil na pozemku parc.č. 3457/13, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen Budova). Pozemek je zapsaný na LV č pro k.ú. Moravská Ostrava, v obci Ostrava (dále jen Pozemek) Rozhodnutí o umístění stavby č.160/07 bylo vydáno dne , pod č.j. Správ/ÚSŘ/1372/07/Sag-R a právní moci nabylo dne Stavební povolení bylo vydáno dne , pod č.j. MOP 33644/2008, OSŘP1/1670/2008/Ga, 188/08 a právní moci nabylo dne Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením bylo vydáno dne , pod č.j. MOaP/61137/OSŘP1/Wi a právní moci nabylo dne Kolaudační souhlas byl vydán dne , pod č.j. MOaP/45920/12/OSŘP1/Be. / Kolaudační souhlas byl vydán dne , pod č.j. MOaP/08005/13/OSŘP1/Be. (vyber jen jednu variantu)

3 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. Prodávající touto smlouvou rezervuje pro Zájemce: - popis jednotka č. 3347/ (byt č. ) zapsaná na LV č v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, o výměře m 2 ve. NP bloku.budovy (dále také jen Jednotka ). Jednotka je dispozičně řešena jako.+kk viz. příloha č. 1 schéma, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku a včetně skladu č ideální spoluvlastnický podíl na jednotce č. 3347/313 v 1. a 2. NP Budovy prostoru halové garáže s právem užívání parkovacího stání č. Půdorysné schéma Jednotky, garážového stání tvoří jako Příloha č.1 nedílnou součást této smlouvy Pro vyloučení veškerých pochybností se rezervací pro účely této smlouvy rozumí právo na uzavřené Kupní smlouvy, jejímž předmětem budou nemovitosti a další práva uvedená v odst této smlouvy (dále jen Předmět rezervace) Kupní cena za Předmět rezervace definovaný v odstavci 3.1. této smlouvy je sjednána dohodou takto: Jednotka č. 3347/ (včetně spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy a Pozemku) včetně skladu č... Garážové stání č ,- Kč bez DPH.,-Kč bez DPH Celková kupní cena za Předmět rezervace uvedený a vyčíslený v této smlouvě tedy činí částku:,- Kč včetně DPH (slovy: korun českých včetně daně z přidané hodnoty)v případě, že dojde ke změně právních předpisů určujících výši DPH, bude DPH účtována v souladu s aktuálně platnými právními předpisy Prodávající se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy neuzavře smlouvu obdobnou vztahující se k předmětu této smlouvy.

4 3.4. Prodávající předloží Zájemci na výběr tři typy standardního vybavení Jednotky. Zájemce je povinen zvolit z těchto tří typů jeden, a to ve lhůtě nejpozději do podpisu kupní smlouvy 4. REZERVAČNÍ POPLATEK 4.1. Zájemce se zavazuje do 15 dnů po podpisu této smlouvy zaplatit Prodávajícímu za rezervaci Předmětu rezervace podle této smlouvy rezervační poplatek (kauci) ve výši ,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí datum připsání rezervačního poplatku (kauce) na uvedený účet Prodávajícího V případě, že Zájemce rezervační poplatek (kauci) dle odstavce 4.1. této smlouvy neuhradí, tato smlouva se od počátku ruší Nejdříve po úhradě rezervačního poplatku dle odstavce 4..1 této smlouvy má Zájemce právo a možnost navrhovat úpravy a změny vybavení jednotky, odlišné od základního standardu dále jen Klientské změny. 5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 5.1. Prodávající se zavazuje, že do 60 dnů po podpisu této rezervační smlouvy Zájemcem, předloží Zájemci návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví ( dále také jen Kupní smlouva ) a vyzve jej, aby ve lhůtě 14 dnů od obdržení návrhu Kupní smlouvy tento návrh akceptoval. Návrh Kupní smlouvy bude Zájemci předložen jedním z těchto způsobů: zasláním doporučené zásilky na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo osobním předáním od Prodávajícího nebo zasláním na ovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy V případě, že Zájemce ve lhůtě uvedené v odstavci 5.1. této smlouvy návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný v souladu s touto smlouvou: a) bez výhrad písemně podpisem akceptuje, započítává se již zaplacený rezervační poplatek (kauce) jako 1. záloha na kupní cenu předmětu smlouvy dle článku 3 b) odmítne písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, zanikají veškeré závazky smluvních stran v této smlouvě uvedené a uhrazený rezervační poplatek (kauce) zůstává jako smluvní pokuta Prodávajícímu. c) V případě, že Zájemce ve lhůtě uvedené v odstavci 5.1. této smlouvy neučiní žádný z úkonů uvedených v odstavci 5.2. této smlouvy, bude toto považováno za odmítnutí Zájemce Kupní smlouvu uzavřít a uhrazený rezervační poplatek (kauce) zůstává jako smluvní pokuta Prodávajícímu Pokud Prodávající do termínu uvedeného v odstavci 5.1. této smlouvy nepředloží Zájemci návrh Kupní smlouvy, Zájemce je oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a Prodávající je povinen vrátit Zájemci do 14 dnů od odstoupení uhrazený rezervační poplatek.

5 6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 6.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Smlouva je uzavírána na základě jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nepádně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz výše uvedeného připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy je Zájemce oprávněn postoupit třetí osobě se souhlasem Prodávajícího Zájemce výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající ve smyslu 5 odst. 2 písm. b) a 11 zák. č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje, zejména údaje týkající se jména, data narození, bydliště, firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich použití při realizaci práv a povinností v souvislosti s touto smlouvou. Jiné použití je vyloučeno. Zájemci náležejí všechna práva dle 21 cit. zákona. Uvedený souhlas je časově a věcně limitován ve smyslu této smlouvy Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č.1 Půdorysné schema Jednotky, garážového stání 6.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Prodávající: V Ostravě dne Zájemce: New Karolina Residential Development, s.r.o. David Pfleger/Zuzana Gogoliaková na základě plné moci ze dne....

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Nájemní smlouva č...

Nájemní smlouva č... Nájemní smlouva č... Městská část Praha 6 zastoupená Mgr. Tomášem Chalupou, starostou se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 identifikační číslo: 00063703 DIČ: CZ00063703 bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více