JEDNOTNÝ POSTUP. pro přestavbu vozidel spočívající v zástavbě zařízení. sloužícího ke změně druhu paliva z původního paliva na E85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ POSTUP. pro přestavbu vozidel spočívající v zástavbě zařízení. sloužícího ke změně druhu paliva z původního paliva na E85"

Transkript

1 Zpracovatel: DEKRA Automobil a.s. JEDNOTNÝ POSTUP pro přestavbu vozidel spočívající v zástavbě zařízení sloužícího ke změně druhu paliva z původního paliva na E85 Počet listů : 12 Datum vydání : Počet příloh : - Platnost od : Zpracoval : pracoviště pracovník DEKRA Automobil a.s. Ing. Jiří Vavřina Schválil : Ministerstvo dopravy ČR odbor provozu silničních vozidel Razítko Za správnost:

2 Poř. čís. Dne Z Á Z N A M O R E V I Z Í C H A D O P L Ň C Í C H Oprava provedena na základě Opraven list č. Vyměněn list č. Navíc zařazen list č. strana 2 z 12

3 OBSAH strana 1. Účel Hlavní součásti zařízení Druhy přestavby a průběh schvalovacího procesu Hromadná přestavba vozidel typová Hromadná přestavba konkrétního typu vozidla Hromadná přestavba rodiny vozidel příbuzných z hlediska vybraných charakteristických parametrů Přestavba jednotlivého vozidla individuální Posouzení technické dokumentace Technické zkoušky Kontrola montáže přídavného zařízení do vozidla Kontrola vlastností vozidla Emise znečišťujících látek Spotřeby paliva E85 a emise CO Výkon motoru Elektromagnetická kompatibilita Vyhodnocení zkoušek Shodnost výroby Zpracování technického protokolu.. 12 strana 3 z 12

4 1. Účel Tento dokument slouží ke sjednocení postupu při schvalování technické způsobilosti vozidel, na nichž byla provedena dodatečná zástavba zařízení umožňujícího pohon palivem E85 (etanol). Dokument uvádí přehled komponent zařízení pro provoz vozidla na palivo E85, popisuje přehled způsobů dodatečné přestavby vozidel a udává postup při schvalování jejich technické způsobilosti. Dokument poskytuje informace o rozsahu technických zkoušek a požadavcích na vlastnosti vozidla po zástavbě. 2. Hlavní součásti zařízení Přídavné zařízení umožňující pohon palivem E85 musí samočinně (bez zásahu obsluhy vozidla) dle aktuálního složení směsi etanolu s benzínem a odpovídajícím způsobem upravit dodávku této směsi do motoru (ve srovnání se spalováním benzínu prodloužením délky otevření vstřikovačů) s ohledem na plnění emisních limitů. Toto přídavné zařízení umožňující spalování etanolu a jeho směsí s benzínem je obvykle složeno z následujících součástí: - snímač složení paliva stanovuje, jaký druh paliva a případné složení směsi jsou dodávány ke spalování do motoru (benzín, etanol nebo jejich směs v libovolném poměru); přídavné zařízení nemusí být snímačem složení paliva vybaveno, přídavné zařízení však musí samočinně reagovat na složení směsi přiváděné ke spalování a odpovídajícím způsobem upravovat dodávku této směsi do motoru, zejména s ohledem na plnění emisních limitů (elektronická řídicí jednotka E85 převezme funkci snímače složení paliva) - elektronická řídicí jednotka zajišťuje optimální dávkování paliva do motoru při spalování etanolu nebo jeho směsí s benzinem v libovolném poměru; bývá opatřena diagnostickou přípojkou, případně dalšími obslužnými prvky (např. optická kontrola činnosti systému, propojení na systém palubní diagnostiky pro přenos informací, zajištění nouzového režimu v případě poruchy) - diagnostické a servisní rozhraní slouží k nastavování parametrů a provádění dalších servisních úkonů na elektronické řídicí jednotce E85; musí být zabezpečeno tak, aby koncový uživatel nemohl měnit parametry řízení motoru (např. software nebo funkce softwaru opatřené heslem, které není uživatelům známo, apod.) - externí čidlo teploty u některých provedení přídavných zařízení zajišťuje údaj o teplotě motoru - elektrická instalace vodiče s příslušnými konektory k vzájemnému propojení původní soustavy vozidla s prvky dodatečně zabudovaného přídavného zařízení - vypínač funkce systému slouží pro případ, kdy nastane chybná funkce zařízení a přídavnou jednotku by bylo potřeba vyřadit z provozu; u některých zařízení je tento stav řešen pomocí přídavného propojovacího konektoru (tzv. SOS konektor ) strana 4 z 12

5 3. Druhy přestavby a průběh schvalovacího procesu Podmínky pro přestavbu silničních vozidel jsou obecně stanoveny zákonem č. 56/2001 Sb. ( 73 a 74). Tyto podmínky konkretizuje vyhláška MDS ČR č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších dodatků ( 31) a Informační dokument MD ČR č.j. 1828/ (článek 19). 3.1 Hromadná přestavba vozidel typová Povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla vydává na základě písemné žádosti Ministerstvo dopravy ČR. Žádost o povolení hromadné přestavby typu vozidla musí mít všechny náležitosti dle požadavků výše uvedených legislativních dokumentů. Žadatel musí mít zaveden systém řízení jakosti a kontroly výroby. Žadatel předkládá prohlášení o zavedení SŘJ a kontroly výroby. Připouští se náhrada certifikovaného systému provedením auditu pověřenou zkušebnou. Výsledky zkoušek musí být doloženy technickým protokolem vydaným pověřenou zkušebnou včetně ověřených změn údajů zapisovaných do dokladů vozidla. Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje MD ČR po splnění všech legislativně stanovených podmínek. Pokud je hromadná přestavba vozidla schválena MD ČR, zapisuje do osvědčení o registraci vozidla část II (dříve technický průkaz) provedení přestavby a případnou změnu parametrů po přestavbě organizace, která je nositelem typového schválení. Příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností pak tuto změnu na základě předložení osvědčení o registraci vozidla zaeviduje do dokumentace vozidla. Hromadnou přestavbu vozidla z hlediska zástavby přídavného zařízení umožňujícího pohon palivem E85 a jeho směsmi s benzínem v libovolném poměru lze rozdělit do následujících skupin: Hromadná přestavba konkrétního typu vozidla Žádost o povolení hromadné přestavby na pohon palivem E85 je podána a schválení vydáno pro konkrétní typ vozidla. Na základě provedených zkoušek se v rámci schvalování do dokladů vozidla zapisuje pouze změna parametru týkající se použití paliva E85. Změny parametrů spotřeby paliva, emisí CO 2 a výkonu motoru se do dokladů vozidla nezapisují Hromadná přestavba rodiny vozidel příbuzných z hlediska vybraných charakteristických parametrů Předpokládá se, že dodatečné zařízení pro pohon palivem E85 bude aplikováno na vozidla kategorií M 1 a N 1 vybavená čtyřdobými zážehovými motory s řízenými emisními systémy, v nichž je jako palivo využíván benzín. strana 5 z 12

6 Žádost o povolení hromadné přestavby na pohon palivem E85 je podána a schválení vydáno pro skupinu (rodinu) vozidel, jejichž motory mají společné vybrané charakteristické parametry. Rodinou se zde rozumí stanovená skupina vozidel, u kterých lze s ohledem na jejich charakteristické konstrukční prvky očekávat, že budou mít podobné emisní vlastnosti. Výběr reprezentantů rodiny, na nichž budou prováděny zkoušky v rámci schvalování této hromadné přestavby, se provede na základě vybraných charakteristických parametrů motoru, mezi něž lze zařadit zejména: spalovací proces zážehového motoru - spalování homogenních nebo vrstvených směsí, směsí stechiometrického složení nebo směsí s vyšším součinitelem přebytku vzduchu (chudých) způsob dodávky paliva do válce (provedení palivového systému) přímé nebo nepřímé vstřikování, jednobodové nebo vícebodové vstřikování paliva způsob sání (atmosférické sání nebo přeplňování) úroveň plnění emisních limitů - např. EURO 3, EURO 4, EURO 5 vybavenost systémem palubní diagnostiky (EOBD) ano / ne konstrukční uspořádání motoru motory řadové nebo případně motory s válci uspořádanými do V výkon motoru (malý nebo velký) provedení dodatečných systémů k omezení emisí: - druh katalyzátoru (třícestný nebo jiný) - přívod sekundárního vzduchu (tj. s přívodem nebo bez něj) - recirkulace výfukových plynů (tj. na vozidle je nebo není) Výběr reprezentantů rodiny by měl pokrýt skupinu vozidel, pro něž výrobce dodatečně montovaného zařízení pro pohon palivem E85 požaduje schválení hromadné přestavby tohoto typu. V případě většího rozsahu použitelnosti zařízení by rodina měla obsahovat min. 5 až 6 vozidel zkoušených v rozsahu dle kapitoly 5.2 (Kontrola vlastností vozidel), min. 2 zkoušená vozidla musí odpovídat nejvyšší emisní úrovni (kategorie EURO ) specifikované žadatelem z hlediska rozsahu použitelnosti zařízení. U vozidel spadajících do vybrané skupiny (rodiny) vozidel, pro něž je schválení hromadné přestavby vydáváno, se do jejich dokladů zapisuje pouze možnost použití paliva E Přestavba jednotlivého vozidla - individuální V rámci individuálního schválení přestavby na pohon E85 je třeba podat žádost na úřad obce s rozšířenou působností, provést přestavbu a ve zkušební stanici technickou kontrolu vozidla po přestavbě. V technickém protokolu zkušební stanice uvede požadavek na doložení technických protokolů pověřené zkušebny, které budou vydány na základě absolvování stanoveného rozsahu zkoušek. Do dokladů vozidla se zapisuje pouze možnost použití alternativního paliva E85, změny ostatních parametrů se nezapisují. Postup individuálního schválení dodatečně montovaného zařízení pro spalování E85 je následující: 1. podání žádosti na příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa registrace vozidla strana 6 z 12

7 2. povolení přestavby příslušným odborem obecního úřadu obce s rozšířenou působností 3. provedení přestavby vozidla 4. přistavení vozidla do zkušební stanice k provedení technické kontroly v rámci uvedené přestavby a vydání technického protokolu o jednotlivé přestavbě vozidla 5. přistavení vozidla do pověřené zkušebny na provedení technických zkoušek a vydání technických protokolů k požadovaným disciplínám 6. schválení jednotlivé přestavby vozidla příslušným odborem obecního úřadu obce s rozšířenou působností na základě předložení kladných technických protokolů ze zkušební stanice a pověřené zkušebny, vyznačení předmětné úpravy včetně nových technických parametrů v dokladech vozidla 4. Posouzení technické dokumentace Žádost o povolení hromadné přestavby typu vozidla a přestavby jednotlivého vozidla musí být doložena technickou dokumentací, která má obsahovat: podrobný popis přestavby vozidla, návrh na změnu údajů zapisovaných v dokladech vozidla, technický popis a výkresovou dokumentaci systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu, dokumentaci v rozsahu příslušné části výrobce (dle vzoru přílohy 2 Informačního dokumentu) platí jen pro hromadné přestavby typu vozidla V rámci kontroly plnění technických požadavků na přestavbu se provede i technické posouzení předkládané dokumentace. Z této dokumentace (předložené v českém jazyku), podléhá kontrole zejména: celkový technický popis přídavného zařízení a přestavby včetně technických dat, schématu zapojení zařízení do vozidla a případné další výkresové dokumentace přehled dílů (homologovaných i nehomologovaných) použitých při přestavbě; v rámci schvalování hromadné přestavby typu vozidla kontrole podléhají doklady o homologaci zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (schválení typu elektronické montážní podskupiny) pokud jsou k dispozici, mohou být nahrazeny zkouškou dle bodu prohlášení k provedení komponent přídavného zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility - pokud nemá funkci související s odolností (dle bodu 2.12 předpisu EHK 10) montážní a instalační instrukce pro jednotlivé prvky přídavného zařízení návod k obsluze a údržbě přídavného zařízení Dokumentace výrobce musí obsahovat seznam montážních pracovišť (min. 1 montážní pracoviště) a přehled požadavků na ně kladených. Návod k obsluze a montážní instrukce musí obsahovat formulaci k povinnosti provedení měření emisí v oficiální síti SME po provedení přestavby včetně informace, že pro ME se použijí limitní hodnoty platné pro benzín (nezávisle na složení paliva v nádrži vozidla během měření). strana 7 z 12

8 Při kontrole dokumentace se posuzuje její technická úplnost, správnost, přehlednost a srozumitelnost zpracování. Porovnává se shodnost technických údajů uváděných v dokumentaci se zjištěnou skutečností a s hodnotami požadovanými platnými předpisy. 5. Technické zkoušky Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie. Schvalovací orgán musí posoudit, zda přestavěné vozidlo i nadále splňuje technické požadavky technických předpisů, do nichž přestavba zasáhla a tím také, zda vozidlo i po provedené přestavbě splňuje technické podmínky. Zkoušky se u zkušební organizace (pověřené zkušebny nebo zkušební stanice) provádějí na náklad žadatele. Před zahájením kontroly musí být zkušební organizaci poskytnuta technická dokumentace ve stanoveném rozsahu. Žadatel je povinen zapůjčit (přistavit) zkušební organizaci na přiměřenou dobu kontrolované vozidlo. 5.1 Kontrola montáže přídavného zařízení do vozidla Kontrolu montáže provádí pověřená zkušebna nebo zkušební stanice. Vizuální kontrola se provede zejména se zaměřením na: shodnost dílů (homologovaných i nehomologovaných) použitých při přestavbě s údaji dokumentace jednoznačnost umístění, upevnění jednotlivých částí přídavného zařízení těsnost palivové soustavy vozidla po montáži snímače složení paliva umístění jednotlivých částí přídavného zařízení ve vozidle z hlediska jejich možného znečištění a tepelného namáhání zapojení součástí souvisejících se zástavbou přídavného zařízení do elektrické instalace vozidla 5.2 Kontrola vlastností vozidel Při zkoušení a hodnocení vozidla, není-li stanoveno jinak, je postupováno podle předpisů EHK nebo směrnic ES, platných pro daný typ vozidla. Pro určení příslušného předpisu EHK nebo směrnice ES jsou rozhodující údaje uvedené v Základním technickém popisu vozidla, popřípadě v Osvědčení o registraci vozidla část II (dříve technický průkaz). Veškeré zkoušky lze provádět s palivem obchodního složení Emise znečišťujících látek V rámci ověření emisí znečišťujících látek se na zkoušeném vozidle nebo na reprezentantech rodiny vozidel příbuzných z hlediska vybraných charakteristických parametrů (viz stať 3.1.2) provedou následující typy zkoušek (specifikace dle předpisu EHK 83): strana 8 z 12

9 zkouška typu I (zkouška emisí z výfuku po studeném startu jízdní test) při využití základního (původního) paliva (benzín) zkouška typu I při využití alternativního paliva E85 zkouška typu I při využití směsi alternativního paliva E85 s benzínem o zvolené koncentraci (30 nebo 60% objemových dílů benzínu s etanolem E85) provede se v rámci schvalování všech druhů přestaveb (specifikovaných ve stati č. 3 tohoto dokumentu); při schvalování hromadné přestavby rodiny vozidel příbuzných z hlediska vybraných charakteristických parametrů (dle stati 3.1.2) se tato zkouška provede pouze na jednom vozidle vybraném zkušebnou ze zkoušených reprezentantů schvalované skupiny vozidel; stanovení středních hodnot emisí se provede s využitím parametrů pro palivo E5 zkouška typu II (zkouška emisí oxidu uhelnatého při volnoběhu) při využití standardního paliva (benzín) a alternativního paliva E85 zkouška typu VI (ověření emisí z výfuku za nízké teploty okolí po studeném startu) při využití alternativního paliva E85 provede se v rámci schvalování všech druhů přestaveb (viz stať č. 3); při schvalování hromadné přestavby rodiny vozidel příbuzných z hlediska vybraných charakteristických parametrů (dle stati 3.1.2) se zkouška provede pouze na jednom vozidle vybraném zkušebnou; zkouška typu VI může být nahrazena zkouškou startovatelnosti při nízkých teplotách okolí (vozidlo temperováno na teplotu cca -7 C) se sledováním vybraných parametrů řídicího systému Výsledky zkoušek typu I musí při pohonu základním i alternativním palivem E85 splňovat předepsané limity. Zkoušky typu I při pohonu směsí alternativního paliva E85 s benzínem o zvolené koncentraci (30 nebo 60% objemových dílů benzínu s etanolem E85) jsou určeny k ověření reakce přídavného zařízení na změny složení směsi paliva, stanovení středních hodnot emisí (limitovaných emisních složek) se provede pouze orientačně s využitím hodnot platných pro referenční palivo E5. Výsledky zkoušek typu II musí při pohonu alternativním palivem E85 splňovat limitní hodnoty stanovené výrobcem vozidla (motoru) pro základní palivo (benzín). Při provádění výše uvedených emisních zkoušek se u zkoušených vozidel v přiměřeném rozsahu ověřuje i činnost řídicích systémů motorů včetně systémů palubní diagnostiky EOBD (jsou-li jím vozidla vybavena). Elektronická řídící jednotka pro provoz na základní palivo (benzín) musí zůstat při řízení motoru aktivní i při provozu na alternativní palivo E85 a jeho směsi s benzínem, systém palubní diagnostiky pro benzín (je-li jím vozidlo vybaveno) musí pokračovat v monitorování původních konstrukčních částí pro emise. Monitorování součástí přídavného zařízení pro pohon alternativním palivem včetně jeho směsí s benzínem se z hlediska porušení jejich vzájemného elektrického propojení a vztahu k emisím nepožaduje. Funkčnost indikace chybné funkce ve vztahu k úrovni emisí (překročení mezních hodnot emisí daných přílohou 11 předpisu EHK 83) se při pohonu alternativním palivem neověřuje. strana 9 z 12

10 V rámci zkoušek pro ověření emisí znečišťujících látek se při použití různých paliv (benzín, alternativní palivo E85, směsi těchto paliv) u řídicích systémů motoru a systémů palubní diagnostiky ověřuje zejména: jejich funkčnost způsobem předepsaným výrobcem vozidla (motoru) v rámci legislativou stanoveného měření emisí zda nedochází k zápisu chybových stavů do paměti řídicího systému motoru a do paměti chyb EOBD (zejména po využití pohonu alternativním palivem E85 a jeho směsí s benzínem) zda nedochází k abnormálním změnám regulačních odchylek (např. regulační odchylka lambda, lambda regulace před katalyzátorem, lambda integrátor, krátkodobá úprava tvorby směsi apod.) a adaptací (např. načtená hodnota lambda při částečné zátěži, načtená hodnota lambda při volnoběhu, dlouhodobá úprava tvorby směsi apod.); zásadní význam má sledování těchto hodnot po přepnutí pohonu z alternativního paliva na základní zda jsou ve zkouškách typu I odpovídajícím způsobem testovány dílčí systémy palubní diagnostiky (periodicky monitorované - katalyzátor, systém odpařování paliva, systém vhánění sekundárního vzduchu, klimatizace, lambda-sondy, zpětné vedení výfukových plynů) Spotřeby paliva E85 a emise CO 2 Stanovení těchto parametrů se provede dle postupů předpisů EHK nebo směrnic ES. Ověření spotřeb paliva a emisí CO 2 při použití paliva E85 se provede v rámci schvalování všech druhů přestaveb (specifikovaných ve stati č. 3). Takto stanovené parametry se do dokumentace přestavěných vozidel nezapisují, do dokladů vozidel se zapisuje pouze možnost použití paliva E Výkon motoru Výkon motoru vozidla se zjistí měřením ve válcové výkonové zkušebně statickou metodou postupem platným pro měřicí zařízení. Měřicí zařízení musí splňovat požadavky interních zkušebních metodik pověřených zkušeben a podléhá požadavkům na pravidelné kalibrace podle příslušných oborových předpisů. Před měřením výkonu se na zkoušených vozidlech provede diagnostická kontrola (kontrola řídicího systému motoru, statické měření emisních parametrů na základní i alternativní palivo) a kontrola tlaku v pneumatikách hnací nápravy. Měření výkonu motoru vozidla se provede na základní palivo (benzín) a alternativní palivo E85 v otáčkách maximálního výkonu (dle údajů dokumentace vozidla). Měření se provede zpravidla při zařazeném třetím převodovém stupni, kdy je pro snížení prokluzu kol a zajištění dostatečné přesnosti měření rychlost jízdy dostatečně vysoká. Po stabilizaci tepelného režimu motoru se na uvedené hladině otáček při plné přípusti paliva (plně otevřená škrticí klapka) odečte hodnota výkonu na kolech hnací nápravy. Pro daný režim se na displeji měřícího zařízení odečte i ztrátový výkon na kolech hnací nápravy. strana 10 z 12

11 Zjištěná hodnota výkonu motoru se koriguje na normální podmínky použitím korekčního součinitele dle postupu platného pro měřicí zařízení Elektromagnetická kompatibilita Dle legislativy musí být všechny systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části montované na vozidlo dodatečně montovány způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí ES, pokud to tento technický předpis stanovuje. Přídavné zařízení umožňující pohon palivem E85 může mít z hlediska elektromagnetické kompatibility na žádost výrobce uděleno schválení typu elektronické montážní podskupiny (EMP), buď pro montáž do kteréhokoli typu vozidla (schválení konstrukční části) nebo do konkrétního typu nebo konkrétních typů vozidla (schválení samostatného technického celku). V rámci schvalování všech typů přestaveb (dle stati 3.1 tohoto dokumentu) v tomto případě postačuje doložit příslušné osvědčení o homoologaci typu EMP, zkoušky na vozidle se z hlediska elektromagnetické kompatibility neprovádějí. U individuálních přestaveb (dle stati 3.2) postačuje doklad výrobce zařízení o homologaci. Pokud není homologace doložena, provede se v rámci schvalování odzkoušení rušivého vyzařování zkušebnou vybraného vozidla vybaveného přídavným zařízením pro pohon E85 včetně vystavení protokolu o kladném výsledku zkoušky. Pro komponenty přídavné soustavy k pohonu alternativním palivem E85, které z hlediska znění legislativy platné pro elektromagnetickou kompatibilitu nemají funkce související s odolností (viz bod 2.12 předpisu EHK 10), se schválení nepožaduje. V tomto případě musí výrobce vydat prohlášení, že jsou splněny odpovídající legislativní požadavky (zejména mezní hodnoty definované v bodech 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9 předpisu EHK 10). 5.3 Vyhodnocení zkoušek Jednotlivé zjišťované údaje a technické parametry jsou vyhodnocovány podle příslušných metodik a platných norem a předpisů do zkušebních protokolů, přičemž se musí používat pouze platných mezinárodních měrových jednotek. Pro vyhodnocování předepsaných parametrů je možno použít výsledků uvedených v homologačních protokolech, pokud jsou tyto předloženy. Totéž platí i pro výsledky zjištěné podle Směrnic EU. Rovněž lze využít výsledky zkoušek ze zahraničních zkušeben, pokud je z nich zřejmé, že jejich správnost je deklarována subjektem na úrovni ministerstva v zemi původu. 6. Shodnost výroby Předpoklady žadatele pro zajištění shodnosti a opakovatelnosti výroby se přiměřeně kontrolují dle zkušební metodiky silničních vozidel ZM-V/ strana 11 z 12

12 7. Zpracování technického protokolu O provedených kontrolách a zkouškách vystaví zkušební organizace (pověřené zkušebny nebo zkušební stanice) technické protokoly, které předá žadateli jako doklad k žádosti o schválení technické způsobilosti. Protokol může být vydán až tehdy, splňuje-li výrobek všechny podmínky schválení stanovené platnými technickými předpisy. Pokud se během zkoušek zjistí, že některý požadavek, rozhodný pro schválení, není plněn, přeruší zkušební organizace řízení až do odstranění závady. O dosavadním průběhu zkoušek může zkušební organizace na požádání výrobce vystavit informativní protokol. Tento informativní protokol však v žádném případě nemůže být použit jako podklad pro schválení technické způsobilosti, což musí být v protokolu výslovně uvedeno. Technický protokol o zkoušce vydává pověřená zkušebna, která zkoušky provedla a může být použit pouze pro schvalovací řízení. Je vydáván ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom je určeno pro: žadatele, ministerstvo a pověřenou zkušebnu (k archivaci). Obsah a forma technického protokolu respektuje zavedenou metodickou praxi. Číslování protokolů je prováděno podle zavedeného systému zkušební organizace. Veškerá dokumentace, použitá v technickém protokolu o zkoušce pro schválení technické způsobilosti přestavby jako příloha, musí být kopírovatelná. Ověřovací doklady, popisy, grafy a náčrty musí být na formátu A4. Totéž platí i pro výkresy - pokud pro ně formát A4 nestačí, smějí být na šířku vícenásobně složeny. Výška nesmí formát A4 přesáhnout. Každý list příloh musí být na přední straně opatřen razítkem organizace, která přílohu zpracovala. Na razítko ani podpis nesmí být použito černé barvy. Podstatné údaje výkresů, náčrtů a diagramů s popisy musí být uvedeny v češtině. Jsou-li jako příloha použity fotografie, nemají být pokud možno menší než 13 x 18 cm a mají formát vyplňovat objektem (provedení pokud možno barevné.) Jsou-li fotografie menší než formát A4, musí být trvale připevněny na listu formátu A4. Je přípustné poskytnout dokumentaci výrobce jako soubor v elektronické podobě. strana 12 z 12

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG

Systém jednotných zkušebních metodik KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL. s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA POHON CNG 1 Zpracovatel ÚVMV s.r.o. Systém jednotných zkušebních metodik KM A/29.s KM - A - KMENOVÁ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 29 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN s - SCHVALOVÁNÍ PŘESTAVBY VOZIDEL KATEG. M a N NA

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Biopowers E-motion Montážní protokol

Biopowers E-motion Montážní protokol Biopowers E-motion Montážní protokol MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. Jméno a adresa majitele vozidla: Telefonní kontakt: Značka, typ a VIN vozidla:

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů NECHTE SI UPRAVIT VOZIDLO NA E85 A UŠETŘETE NA PHM Střední škola technických oborů v Havířově nabízí profesionální úpravu vozidel na E85 pomocí konverzního kitu METEX PT-E85, který je schválený Ministerstvem

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky

Manuál vzniku sportovního vozidla dle. Metodiky Manuál vzniku sportovního vozidla dle Metodiky ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. Obsah Přehled používaných

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK, dáno ve Vídni dne 13.listopadu 1997 Příloha 1: Pravidlo č. 1 Datum

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE OPRAV

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE OPRAV PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE OPRAV Obor: Autotronik Ročník: 2.ročník Zpracoval: Mgr. Rostislav Juřička PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

Více

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL MOTOR expert, s.r.o. IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Sídlo společnosti: Žižkova 2567/3, Přerov Číslo účtu: 1884404389/0800 Česká spořitelna, a.s. Jednatelé: Ing. Irena Kanovská, Štefan Kanovský Kontakt:

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.

MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D. MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF Ing. Pavel Štěrba, Ph.D. Koho se problematika týká leden duben červen září říjen listopad Motory Zážehové S nepřímým vstřikem S přímým

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla. Identifikace technika ME. Identifikace provozovatele. Identifikace vozidla

Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla. Identifikace technika ME. Identifikace provozovatele. Identifikace vozidla Identifikace technika ME + provozovatele + vozidla Jméno, příjmení, č. osvědčení Výběr z menu Č. osvědčení ve výběru zobrazeno Ve výtisku dle typu systému vznět/zážeh/plyn Identifikace technika ME Jméno,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES 30.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 198/15 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a,7,8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky

M E T O D I K A ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY. Čl. 1 Předmět metodiky M E T O D I K A ke vzniku sportovního vozidla, zásady vydávání Průkazů sportovního vozidla, pokyny k nakládání s těmito průkazy a vedení jejich evidence. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ POKYNY Čl. 1 Předmět metodiky

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Část 2 Vývojové diagramy

Část 2 Vývojové diagramy Část 2 Vývojové diagramy Následující vývojové diagramy poskytují informace o obsahu směrnice a návod, jak musí výrobce postupovat, ať již za účasti notifikovaného orgánu nebo bez jeho účasti, při uvádění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0692 CS 04.02.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

N á v r h. ze dne... 2011, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Předmět úpravy

N á v r h. ze dne... 2011, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Předmět úpravy N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2011, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M)

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M) Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: 23-130-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrorozvodných sítí (kód: 26-048-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Technické změny dovozy vozidel

Technické změny dovozy vozidel Technické změny dovozy vozidel 1. schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2. výměna motoru 3. výměna karoserie, podvozku 4. duplikát technického průkazu za ztracený, odcizený, poškozený

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod 4. 2. Oblast použití a všeobecné podmínky 4 2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 200501 pro poměrové indikátory s optickým snímačem Počet listů: 13 a elektronickým odečítáním List číslo: 1 VIPA C Obsah 1. Úvod 4 2. Oblast použití a všeobecné podmínky

Více

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22) STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS

Více

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Zákon 56/2001 Sb. ČÁST PRVNĺ Základní ustanovení. 1 Předmět úpravy. (1) Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2016 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 10/ září 2016 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 10/2016 30. září 2016 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Vydání vzorových listů železničního svršku pro výhybku tvaru J60-1:26,5-2500-PHS

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 16. ledna 2017 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU

METODICKÉ POKYNY ENDURO A TRIAL K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU METODICKÉ POKYNY K REGISTRACI, TESTOVÁNÍ A PROVOZU SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ OPATŘENÝCH REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ENDURO A TRIAL Schváleno MD pod č.j. 597/03-150

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé. 22. a Konference ČKS

Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé. 22. a Konference ČKS Přehled předpisů Vztah nařízení a AETR Vybraná ustanovení nařízení (EU) 165/2014 Různé Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 212 742, fax: +420 222 244 299 e-mail: fas@autoklub.cz, http://www.autoklub.cz METODIKA PRO SPORTOVNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 27 Skoková lambda

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Strana 5554 Sbírka zákonů č. 358 / 2016 358 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro

Více

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů Zvyšování účinnosti pracovního cyklu, zvyšování mechanické účinnosti motoru: millerizace oběhu (minimalizace negativní plochy možné následné

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SS s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Metodický pokyn 9/ METO

Metodický pokyn 9/ METO Metodický pokyn 9/2008-150-METO k aplikaci novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech V Praze, dne 23.12.2008 Ing. Josef Pokorný v.r. ředitel odboru provozu silničních vozidel Úvod Od 1.1. 2009 nabude účinnosti

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více