Městská část Praha 4 v y h l a š u j e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha 4 v y h l a š u j e"

Transkript

1 Městská část Praha 4 v y h l a š u j e v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 22R-623/2008 ze dne výběrové řízení pro poskytnutí dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008

2 Harmonogram dotačního řízení Vyhlášení dotačního řízení 30. května 2008 Konzultační středisko pracovnice OSOC Úřadu MČ Praha 4 poskytují informace týkající se dotačního řízení přijímání žádostí o poskytnutí dotace Ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace od 30.května 2008 do 20. června června 2008 Předání projektů a žádostí příslušné komisi Vyhodnocení projektů přísl. komisí červen/ červenec 2008 Projednání návrhu na poskytnutí dotací Radou městské části Praha 4 červenec/srpen 2008 Projednání návrhu na poskytnutí dotací září 2008 Zastupitelstvem městské části Praha 4 Příprava a distribuce smluv s poskytovateli soc. služeb září/říjen 2008 Zveřejnění výsledků dotačního řízení říjen 2008

3 Podmínky pro poskytnutí dotace MČ Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 Základní informace Městská část Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí dotace na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 v rámci V. programu podpora MČ v sociální oblasti. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Článek I. Výklad pojmů Pro účely těchto podmínek: a) žadatelem /příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s termínem předložení žádosti o registraci do b) poskytovatelem dotace se rozumí městská část Praha 4 c) správním obvodem městské části Praha 4 se rozumí území městské části Praha 4 a městské části Praha - Kunratice d) sociální službou se rozumí služba uvedená v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Článek II. Všeobecné podmínky pro poskytování grantu 1. Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci dotačního řízení je limitován celkovým objemem prostředků, který je pro tyto účely v daném roce poskytnut městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy. 2. Dotace představuje finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy poskytovateli dotace - grantu na financování sociálních služeb pro občany správního obvodu poskytovatele dotace - grantu. Jedná se o účelově vázané prostředky, které jsou určeny pouze na následující druhy sociálních služeb: pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden), sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 1

4 4. Přidělená dotace může být využita jen na účely specifikované ve smlouvě. 5. Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s poskytovanou sociální službou v období od do /finanční prostředky jsou určeny pouze na náklady v tomto období/. 6. Příjemce dotace nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byla dotace poskytnuta. 7. Finanční prostředky jsou účelově vázány na sociální služby uvedené v odst. 2 čl. II., resp. na základní činnosti poskytované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou vedeny v účetnictví odděleně v souladu se zvláštním právním předpisem 1). 8. Z poskytnutých finančních prostředků příjemce dotace nesmí hradit náklady (výdaje): na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu se zvláštním právním předpisem 2) (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než Kč), na odměny statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rady, představenstva), na mzdy zdravotnických pracovníků, na tvorbu zisku a základního jmění, na členské příspěvky v mezinárodních institucích, na splátky půjček a na leasingové splátky, na odpisy majetku, na výdaje spojené se zahraničními cestami, na provedení účetního či daňového auditu, na pohoštění a dary, na pokuty, penále a sankce, na stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad 3) ), na jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovní cesty 3) ), na rekondiční a rekreační pobyty (kromě socioterapeutických pobytů), na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 9. Z poskytnutých finančních prostředků příjemce dotace může hradit: 1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 2

5 provozní náklady nezbytné pro realizaci sociální služby, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty; mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby; včetně mzdových nákladů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu v souladu se zvláštním právním předpisem 3). 10. Je li z rozpočtových prostředků hrazen nákup hmotného či nehmotného majetku, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je příjemce povinen vést evidenci tohoto majetku bez ohledu na výši ocenění položky. Článek III. Podání žádosti 1. Žadatel si může podat žádost prostřednictvím svého statutárního zástupce za předpokladu, že se jedná o subjekt poskytující sociální služby a splňuje následující podmínky : je registrován v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, má oprávnění k poskytování sociálních služeb dle čl. II. odst. 2 těchto podmínek (registraci žádost o registraci byla podána nejpozději do ), a zároveň poskytuje sociální služby občanům správního obvodu městské části Praha Do dotačního grantového řízení je žadatel zařazen na základě žádosti předložené poskytovateli v závazné formě, 2 x v písemném vyhotovení (1x originál + 1x kopie) a 1x v elektronické podobě na CD. Žádost je nutné jasně označit: Úřad městské části Praha 4, odbor sociální, Dotace MČ Praha 4 na poskytování sociálních služeb pro rok Povinné přílohy žádosti (v případě podání více žádostí jedním subjektem se přílohy přikládají pouze k jedné žádosti): Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činností (originál nebo ověřená kopie), tj. u : podnikatelských subjektů (např. akciové společnosti, společnosti s.r.o., družstva, veřejné obchodní společnosti): výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců obecně prospěšných společností: výpis z rejstříku obecně prospěšných společností ne starší 6 měsíců, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců církevních právnických osob: výpis z rejstříku Ministerstva kultury ČR ne starší 6 měsíců; nadací a nadačních fondů: výpis z rejstříku nadací ne starší 6 měsíců (rejstříky jsou vedeny příslušným Krajským obchodním soudem), dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců 3

6 občanských sdružení: potvrzení MV ČR o platnosti registrace ne starší 6 měsíců, registrované stanovy s vyznačením registrace registrujícím orgánem (Ministerstvo vnitra ČR), ve fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku: výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců, fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku: výpis obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, dále příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 6 měsíců Organizace zřizované MČ Praha 4 zřizovací doklady nepředkládají. Doklad o registraci dle zákona o sociálních službách (ověřená kopie). Ceník služeb (ověřená kopie) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doklad o zřízení bankovního účtu (neověřená kopie). Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele ( originál nebo ověřená kopie ): u podnikatelských subjektů vyplývá z registrů příslušných rejstříků Občanská sdružení předkládají platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců, k žádosti se přikládá doklad o volbě příslušného statutárního zástupce, a to v originále nebo ve fotokopii s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná, doloží své právo jednat za žadatele plnou mocí s ověřením její pravosti ne starším 6 měsíců. Čestné prohlášení ke čl. III odst. 4 těchto Podmínek 4. Žadatelem o dotaci nesmí být právnická nebo fyzická osoba na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo je v likvidaci která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku která má nevyrovnané závazky vůči městské části Praha 4, státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení, 5. Do dotačního řízení se zařazují žádosti podané nejpozději do 20. června 2008 včetně, a to: v podatelně Úřadu městské části Praha 4 (Táborská 350/32, Praha 4), poštou (rozhodující je datum poštovního razítka). 6. Informace o dotačním řízení poskytuje: Jana Maryšková, odbor sociální ÚMČ Praha 4, tel.: , 7. Žádost o dotaci se žadateli po skončení řízení nevrací. 4

7 Článek IV. Evidence a způsob poskytnutí dotace 1. Odbor sociální Úřadu městské části Praha 4 žádosti přijme a zaeviduje. 2. Do dotačního řízení budou zařazeny pouze žádosti podané na příslušném formuláři žádosti. 3. Žádost bude vyřazena z dotačního řízení pokud nebudou splněny podmínky uvedené v čl. III odst. 1, 2, 3 a 4 těchto podmínek, nebo předmětem žádosti bude financování služeb neuvedených v čl. II odst. 2 těchto podmínek. V případě povinných příloh žádosti uvedených v čl. III odst. 3 těchto podmínek může komise pro dotace MČ Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 rozhodnout o umožnění dodatečného doplnění příloh, nebo o vyřazení žádosti z dotačního-grantového řízení. 4. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení dotace. 5. O udělení dotací rozhoduje Rada městské části Praha 4 při splnění podmínek daných v 89, odst. 2, písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení komise Rady městské části Praha 4 pro dotace MČ Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 a Zastupitelstvo městské části Praha 4 na základě doporučení komise Rady městské části Praha 4 pro dotace MČ Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 a Rady městské části Praha Po schválení výsledků dotačního - grantového řízení Zastupitelstvem městské části Praha 4 budou žadatelé o dotaci o výsledcích výběrového řízení informováni odborem sociálním Úřadu městské části Praha 4. Žadatelé o dotaci budou informováni také na úřední desce Úřadu městské části Praha 4, na úřední desce MČ Praha - Kunratice a na internetové stránce Na základě schválené dotace uzavře MČ Praha 4 s příjemci dotace smlouvy o poskytnutí účelové dotace grantu dle ust. 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž jeho přijetí se řídí platnými daňovými předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedenou smlouvou se mezi smluvními stranami sjednává zejména výše poskytovaných finančních prostředků, podmínky jejich poskytnutí a užití, práva MČ Praha 4 a MHMP při kontrole plnění podmínek smlouvy a sankce pro případ jejich porušení nebo nesplnění. 7. Příjemci dotace jsou povinni se ve stanoveném termínu dostavit k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu. Článek V. Kontrola a vyúčtování grantu 1. Příjemce účelové dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. 2. Příjemce dotace je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků odděleně podle jednotlivých služeb na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý grant - dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní 5

8 deník pro přidělený grant - dotaci a vést účetnictví řádně v souladu se zvláštním právním předpisem 7). 3. Poskytnutá dotace, případně její poměrná část, musí být vrácena zpět poskytovateli v případě: a) nevyužití schválené a poskytnuté dotace, b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem dotace v těchto podmínkách a ve smlouvě, c) že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, d) že dotace byla poskytnuta v rozporu se zvláštními právními předpisy. 4. Příjemce dotace poskytovatel sociálních služeb je povinen finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. prosinci 2008 a na předepsaném formuláři předložit v termínu daném smlouvou odboru sociálnímu Úřadu městské části Praha 4; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace-poskytovatel sociálních služeb povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu uvedeném ve smlouvě. 5. Nedílnou přílohou vyúčtování jsou: kopie peněžního deníku nebo výpis z účetního softwaru a zpráva o realizaci projektu (obsahující základní anotaci projektu, statistické údaje o poskytovaných službách, popis průběhu poskytování služby vč. průvodních akcí, přehled či soupis o publicitě projektu, hodnocení realizace projektu/služby klienty). 6. Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit v případě odstoupení od poskytování služby nebo jejího ukončení poskytovateli do 30 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu pro odevzdání vyúčtování stanoveného ve smlouvě. 7. Příjemce dotace je povinen umožnit hlavnímu městu Praze a poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků; při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy a poskytovatele se postupuje v souladu zvláštním právním předpisem 4). 8. Příjemce dotace je povinen v případě svého zániku, sloučení nebo jiné změny tuto skutečnost písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejího vzniku odboru sociálnímu Úřadu městské části Praha Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování. 10. Přesuny mezi položkami v rozpočtu dané služby lze akceptovat za předpokladu předchozího schválení Radou městské části Praha 4. 7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 6

9 Žádost o dotaci městské části Praha 4 na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění 1. Informace o poskytovaných službách 2. Personální zajištění služby 3. Finanční rozvaha k zajištění provozu služby Označte křížkem jaké povinné přílohy k žádosti přikládáte (podrobnosti viz. podmínky pro poskytnutí dotace): Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činností (originál nebo ověřená kopie) Doklad o registraci dle zákona o sociálních službách (ověřená kopie) Ceník služeb (ověřená kopie) Doklad o zřízení bankovního účtu (neověřená kopie) Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (ověřená kopie) Statutární orgán prohlašuje, že žadatel obdržel grant z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2008 (nehodící se škrtněte) ANO NE Statutární orgán prohlašuje a potvrzuje, že: - žadatel ke dni podání žádosti nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávního celku, - žádost schválil a doporučil k předložení do dotačního programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů Razítko, jméno a podpis statutárního orgánu (zástupce žadatele): Jméno a příjmení: Razítko V Praze dne: Podpis 1

10 A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli Identifikační údaje o žadateli poskytovateli sociální služby Právní forma: Název žadatele: Adresa, sídlo žadatele: Kontaktní adresa žadatele: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kód banky Tel.: Internet: Nestátní nezisková organizace: Ano x Ne /nehodící se škrtněte/ Fax: Zřizovatel: Registrace právní subjektivity Kým/kde: Dne: Pod č.: Poslední změna dne: Statutární zástupce žadatele: Jméno a příjmení: Funkce: Adresa: Tel.: Kontaktní osoba: Jméno a příjmení: Funkce: Adresa: Tel.: Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti Převažující zaměření činnosti organizace: 2

11 B. Specifická část - charakteristika poskytovaných sociálních služeb včetně finančního zajištění 1. Informace o poskytovaných službách Název poskytované služby: Adresa/místa realizace: (popište budovy, kde je služba realizována (kdo je vlastníkem budovy, měsíční nájemné) Uveďte druh sociální služby, na který žádáte grant: (z následujícího seznamu vyberte a do rámečku označte druh poskytované sociální služby příslušnou číslicí) 1. pečovatelská služba 2. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory 4. odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden) Okruh osob, pro které je služba určena: (z následujícího seznamu vyberte a do rámečku označte příslušnou číslicí, na jaký typ cílové skupiny je Vámi nabízená služba převážně zaměřena uveďte pouze jeden typ cílové skupiny; do seznamu můžete podtržením vyznačit více možností) 1 osoby s tělesným postižením 2 osoby s mentálním postižením 3 osoby se zrakovým postižením 4 osoby se sluchovým postižením 5 osoby s duševním onemocněním 6 osoby s kombinovaným postižením 7 osoby s jiným zdrav. postižením 8 senioři 9 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Uveďte spoluúčast klienta na poskytované službě: ( v případě, že se jedná o sociální službu za úhradu podle zákona o sociálních službách) 3

12 Kapacita poskytované služby Druh služby Jednotka Skutečnost 2007 Plán 2008 Pečovatelská služba Uživatel Počet hodin Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uživatel Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory Odborné sociální poradenství Počet hodin Uživatel Počet hodin Uživatel Počet hodin Pozn.: Uživatel: uveďte celkový počet uživatelů, kterým je služba poskytována za rok (osoba, které byla služba poskytována opakovaně, se započítává 1x) Počet hodin: uveďte celkový počet hodin poskytované služby za rok Počet uživatelů sociálních služeb s bydlištěm na správním území Praha 4 Druh služby Jednotka Skutečnost Předpoklad Pečovatelská služba Uživatel Počet hodin Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uživatel Počet hodin Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden) Uživatel Počet hodin Uživatel Počet hodin Působení žadatele ve správním obvodě MČ Praha 4 (vyplní žadatel, který nemá sídlo na území správního obvodu MČ Praha 4): 4

13 Časový rozsah poskytované služby (napište např. od ) Od: Rozpis časového rozsahu (doba, po kterou je služba poskytována klientům např. celý rok, měsíc, týden, apod. a denní doba, kdy je služba k dispozici např. odpoledne, přes noc, nepřetržitě apod.- soulad s registrací poskytované služby) Popis služby (popište, jakým způsobem je služba jednotlivým uživatelům poskytována, jakým způsobem zlepšuje situaci uživatelů, apod.) 5

14 2. Personální zajištění služby Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení zaměstnance/nebo funkce (sjednaná práce) Počet osob Úvazek Počet měsíců Hrubá sjednaná odměna v Kč celkem Z toho požadavek o dotaci v Kč 1. Pracovníci v přímé péči celkem 2. Ostatní pracovníci celkem Celkem (součet řádku 1.+2.) Dohoda o provedení práce Vymezení pracovního úkolu 1. Pracovníci v přímé péči celkem Počet osob Počet odpracovaných hodin Sjednaná odměna v Kč (za 1 hodinu) Sjednaná odměna v Kč celkem Z toho požadavek o dotaci v Kč 2. Ostatní pracovníci celkem Celkem (součet řádku 1.+2.)

15 Přehled zaměstnanců Jméno a příjmení zaměstnance/nebo funkce (sjednaná práce) Počet osob Úvazek Hrubá mzda/plat celkem v Kč Z toho požadavek o dotaci v Kč 1. Pracovníci v přímé péči celkem (součet řádků ) Z toho 1.1. Sociální pracovník - celkem Z toho 1.2. Pracovník v sociálních službách - celkem Z toho 1.3. Zdravotničtí pracovníci - celkem Z toho 1.4. Pedagogičtí pracovníci - celkem 2. Administrativní, vedoucí a ostatní pracovníci - celkem Celkem (součet řádku 1+ 2) 7

16 3. Finanční rozvaha k zajištění provozu služby Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování včetně výše požadavku od MČ Praha 4 pro rok 2008 Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování Skutečnost 2007 Rozpočet 2008 (součet sl. 2a +2b) 2a Schválené zdroje pro rok b- Zdroje, které budeme ještě pro rok 2008 požadovat/ nárokovat Dotace MČ Praha 4 Dotace MČ Praha - Kunratice Ostatní MČ Příspěvek zřizovatele HMP Úhrady od uživatelů/klientů příspěvek na péči Ostatní úhrady od uživatelů (strava, ubyt. apod.) Úhrady za fakultativní služby Dotace MPSV Ostatní kraje Ostatní resorty státní správy Meziresortní komise a výbory rady vlády Úřady práce Fondy zdrav. pojišťoven Nadace zahraniční i tuzemské Sbírky Sponzorské dary Prostředky strukturálních fondů EU Ostatní (uveďte jaké) Celkem 8

17 Rozpočet poskytované služby a požadavek od MČ Praha 4 na rok 2008 podle nákladových položek Plánované Nákladová položka náklady (rozpočet služby) Požadavek 1. Provozní náklady celkem (součet řádků ) 1.1. Materiálové náklady celkem Potraviny Kancelářské potřeby Vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) Z toho Pohonné hmoty Jiné v komentáři uveďte jaké 1.2. Nemateriálové náklady Energie Elektřina Plyn Z toho Vodné a stočné Jiné v komentáři uveďte jaké Opravy a udržování Z toho Opravy a udržování budov Opravy a udržování aut Jiné v komentáři uveďte jaké Cestovné zaměstnanců Ostatní služby Telefony Poštovné Ostatní spoje Nájemné Stravovací služby Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Pořízení software(dnmo do 60 tis.kč) Jiné v komentáři uveďte jaké Z toho 1.3. Jiné provozní a finanční náklady Z toho 2. Odpisy Daně a poplatky Jiné v komentáři uveďte jaké Osobní náklady celkem (součet řádků ) 2.1. Mzdové náklady Hrubé mzdy OON na DPČ OON na DPP Z toho 2.2. Z toho Ostatní mzdové náklady Odvody na sociální a zdravotní pojištění Pojistné ke mzdám Pojistné k DPČ Ostatní pojistné 2.3. Ostatní sociální náklady Celkové náklady na realizaci služby (součet řádků 1.+2.) Pozn.- slovní komentář 9

18 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ žadatel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní řízení nebo vyrovnací řízení nebo není v likvidaci dále, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nebyl (nebo člen jeho statutárního orgánu) pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, který byl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného příspěvku, a že nemá nevyrovnané závazky vůči městské části Praha 4, státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení. V. dne Podpis statutárního orgánu nebo jím zmocněného zástupce žadatele:.

19 Seznam programů projektů přijatých do dotačního grantového řízení na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 ( V. program podpora MČ v sociální oblasti) Poř. č. 1. Žadatel /název, sídlo/ Název programu/ projektu /stručný popis/ Celkové náklady programu /projektu v Kč Požadováno od MČ Praha 4 v Kč Komentář věcně příslušného odboru Dotace/ grant dar od MČ Praha 4 oblast sociální 1/ rok / rok / rok 2008 Navrženo grantovou komisí

20 Seznam programů projektů vyřazených z dotačního grantového řízení na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2008 ( V. program podpora MČ v sociální oblasti) Poř. č. 1. Žadatel /název, sídlo/ Název programu/ projektu /stručný popis/ Celkové náklady programu /projektu v Kč Požadováno od MČ Praha 4 v Kč Komentář věcně příslušného odboru důvod nesplněných podmínek Dotace/ grant dar od MČ Praha 4 oblast sociální 1/ rok / rok / rok 2008 Navrženo grantovou komisí

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče:

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče: Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Pravidla ) Téma dotačního řízení: Podpora

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Úvodní ustanovení Hlavní město Praha (dále jen HMP

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Obsah Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ GRANTU... 5

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2)

Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Příloha č. 1 k dodatku č 2 k Příkazu ministra č. 13/2011 (ve znění dodatku č. 2) Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Úvodní ustanovení II. Výklad pojmů

Úvodní ustanovení II. Výklad pojmů I. Úvodní ustanovení 1. Cílem všech programů ASI je přivádět lidi k Pánu Ježíši. 2. Subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v oblasti podpory vzdělání, mládeže, a misie jsou zejména sbory CASD,

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více