Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová"

Transkript

1 Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová 4. Základní škola, Kralovická 12, Plzeň 3. místo v I. kategorii

2 UProč měli zmizet z povrchu Země Dne 19. listopadu 2004 jsme se vydali na schůzku s panem Balcarem. Rozhovor, který proběhl, trval hodinu a půl a všichni jsme si z něho odnesli krásné zážitky. Panu Balcarovi je 70 let, má hodně vědomostí a také toho hodně zažil. Nyní si můžete přečíst o čem spočívala naše schůzka. UJak pokračovaly devastace synagóg? Kde se brali peníze na jejich opravu? Abych pravdu řekl, moc si toho nepamatuji. Největší problém je, že je po celé ČR Židů málo. V dnešní době se málokterá synagóga používá k bohoslužbám. K bohoslužbě musí být 10 mužů, jinak se nekoná. V ČR je dohromady 2000 lidí, kteří se hlásí k židovskému vyznání, z toho je polovina žen. Peníze se berou ze všech různých fondů. Také od lidí, kteří utekli a na to zbohatli. Sbírky jsou, ale z toho se nevybere tolik na opravu. Pražská židovská vesnice žije ze sbírek, z cestovního ruchu.. UODKAZ synagógy SYNAGÓGY Nejstarší ověřené doklady o existenci synagóg máme ze 3. století př. o. l. z Egypta, je však jisté, že existovaly už dříve. Instituce synagógy se poprvé objevila a napevno ustanovila pravděpodobně po zničení prvního jeruzalémského Chrámu, možná i v Palestině samotné, především ale v babylónském exilu. Židé násilně přesazení do cizího prostředí chtěli zachovat vědomí sounáležitosti se svým náboženstvím, národem i historií. Začali se scházet ke společným modlitbám, k výuce v rituálu a zvycích, ke společní četbě z posvátných knih, které se jim podařilo zachovat, nebo které po paměti sepisovali postupně si vytvářeli novou liturgii a pro svá shromáždění si začali stavět zvláštní domy. Když se pak s povolením perského krále Kyra mohli vrátit do vlasti a založili druhý společný stát, přinesli si myšlenku synagógy s sebou. Před zničením druhého Chrámu existovalo prý jen v Jeruzalémě na 400 modliteben, mnoho dalších bylo po celé zemi a téměř tisíc v různých obcích diaspory. Po roce 70 o. l. vznikaly synagógy s jmenovanými nebo volenými představiteli všude, kde se Židé usazovali. V náboženském životě Židů zaujímá synagóga zvláštní místo a v určitém smyslu představuje ústřední instituci judaismu. Ve středověku byla centrem života všech židovských obcí: probíhaly tu každodenní bohoslužby s minjanem, předčítala a vykládala se Tóra, konala se tu kázání, odbývaly se základní obřady, někdy i rituální očista. V synagóze se dohlíželo na vzdělání dětí, bývala tu studovna, někdy se tu odehrávala soudní jednání,

3 výjimečně odtud zazněla i klatba na heretiky a odpadlíky. Synagóga tedy byla střediskem obecní, vzdělávací a společenské činnosti její hlavní účel však byl vždy bohoslužebný. V synagogální bohoslužbě se prolíná osobní i veřejná forma modlitby jednotlivec se tu v přítomnosti ostatních soustřeďuje na svou vlastní modlitbu a zároveň s nimi naslouchá čtení biblických textů i jejich výkladů. Ústředním okamžikem synagogální bohoslužby je čtení sidry, týdenního úseku Tóry ze svitku uloženého v synagóze. Je to četba na pokračování, rozvržená tak, aby se celá Tóra přečetla za jeden rok. Den zahájení a ukončení cyklu čtení je jedním z judaistických svátků. Sefer Tóra Svitek Tóry, nejcennější a nejdůležitější předmět v synagóze, je spolu s jinými bohoslužebnými předměty uložen v aron ha-kodeš, zvláštní schránce, která je volně přistavená ke zdi orientované směrem k Jeruzalému, nebo je do této zdi vestavěná. Svatostánek je zakryt ozdobným závěsem, před ním visí ner tamid, symbol svícnu v jeruzalémském Chrámu. Po stranách aron ha-kodeš jsou umístěna čestná sedadla pro rabíny a další vážené účastníky bohoslužby. Sefer Tóra je předmětem vysoké úcty: když je vyjmut z aron a- kodeš, účastníci bohoslužby povstanou a ve chvíli, kdy je nesen v průvodu kolem nich, políbí jeho pláštík, nebo se uklánějí. Svitek je před čtením obřadně svlékán z povijanu a pláštíku, po čtení zase se stejnou pietou oblékán. K vykonávání náboženských úkonů v synagóze není bezpodmínečně nutná přítomnost rabína, bohoslužbu může vést a většinou také vede chazan či kantor, který předčítá modlitby a v příslušných částech se ujímá zpěvných partů. Jeho úlohu v synagogální bohoslužbě může v případě potřeby převzít kdokoli z dospělých členů obce, Bohoslužbu řídí od zvláštního pultu nazývaného amud, umístěného napravo před aron ha-kodeš. Ve středověkých synagógách je amud situován několik stupňů pod úroveň podlahy, aby symbolicky naplňoval slova Žalmu: Z hlubokosti volám k Tobě, Hospodine. Rabínovo působení v synagóze se zpravidla omezuje na kázání a obřady. K základnímu vybavení synagógy patří také menora. Původní zlatá menora, bohatě vyzdobená, byla umístěna ve Stanu úmluvy a byla snad i přenesena do prvního Šalomounova Chrámu. Po roce 586 př. o. l. se všechny posvátné předměty ztratily a časem byla v druhém Chrámu instalována nová zlatá menora, vyrobená podle mojžíšovského originálu. Po roce 70 o. l. menotu zřejmě odnesli vítězní Římané a vystavili ji v triumfálním průvodu. Talmuddičtí učenci později sedmiramenný svícen zakázali reprodukovat, ale objevoval se nadále na synagogálních mozaikách, v rituálním umění apod. Velký význam menoře přičítá kabala a svícen spojovaný s posledním vykoupením a příchodem Mesiáše, získal nový význam jako ústřední náboženský symbol lidu Izraele v současné době je oficiálním zákonem Státu Izrael a knesetu. Menorou je běžně nazýván také osmiramenný svícen používaný o svátcích chanuka, jeho správné označení je však chanukija. Se synagógou většinou těsně sousedila škola obvykle byla situována do přístavby nebo zvláštní budovy a jen zřídkakdy tvořila se synagógou jeden celek. Někdy byla součástí synagógy i rituální lázeňmikve. Mikve by měla pojmout nejméně 726 litrů vody a být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. V období Chrámu užívali mikve kněží, kteří se rituálně znečistili, dnes tak činí zbožní Židé v předvečer šabatu, svátků a zejména na Jom kipur. Ženy jsou podle židovského zákona povinny ponořit se do lázně a rituálně se očistit před svatbou, po menstruaci a po porodu.

4 U Mohl Veškeré počínání věřících v synagóze je stanoveno předpisy a požadavky tradice, zakotvené v halachickém právu. Příkazy halachy určují mužům povinnost nosit v synagóze kipu a při mnoha příležitostech talit zakazují tu jíst, pít, dále spát, pomlouvat, rušit bohoslužbu, provádět obchodní transakce apod. Rovněž architektonické řešení interiéru synagógy bylo určeno předpisy halachy. Exteriér synagógy, její dispozice a styl oproti tomu takovým předpisům nepodléhalo. Výjimku tvoří jen povinnost orientovat budovu směrem k Jeruzalému (u nás směrem na východ). Povinnost ezrat našim a orientaci synagógy v moderní době některé kongregace částečně modifikovány. UByla to taková doba jak se píše v knihách? Asi jo. Historická práce je fakticky důsledná. Román je subjektivní dojem spisovatele, jak si to představuje. UJaké bylo ovzduší mezi lidmi? ( nenávist ) Dodneška si lidé kladou otázku těch přihlížejících, ví či neví. Já si myslím, že tam hraje psychický dojem. Člověk, který v tom nežil si to nedokáže představit. Lidi do toho nebyli zataženi, nejsou schopni si představit realitu. Antisemitismus byl mezi lidmi, mezi normální populizací. UNosili se opravdu židovské znaky na hrudi? Nosili, najisto. by jste nám říct něco o historii židovského náboženství? Vzniklo pravděpodobně po vyjetí z Egypta 1500 př. Kristem Abrahám byl první kdo se setkal s Mojžíšem 1. klíčová postava exodu. Za nějakou dobu vznikl židovský stát ( dnes Izrael ) vládli tam soudcové, v Bibli kniha Soudců Bůh povolal nějakého člověka a pak zase zmizel, má se, že žil Bůh. Kolem roku 1000 se stát zlomil v království, poté se rozdělil na dvě části Severní Izrael ( zanikl podle vlády Asýrie 8. stol. ) a Judsko. Vedli mezi sebou války. Mor zasáhl vojska, která šla proti Judsku, to se zachránilo. Židové dostali svobodu, vrátili se. Řekové měli politiku dost zvláštní, chtěli jí dát do Židů. Roku 70 válka, zničení Jeruzaléma od té doby byli Židi v diaspoře. Roku 48 založen stát Izrael ( díky válkám dorostl do dnešní velikosti. ) UODKAZ Judaismus Judaismus Mojžíš Bůh vyvolil Mojžíše, aby vyvedl Židy z Egypta a aby je provedl pouští do země zaslíbené. Na hoře Sinaj obdržel Mojžíš od boha,,desatero, které bylo zaznamenáno na dvou kamenných deskách uschovaných ve schránce. Všichni Hebrejci se v úmluvě zavázali přijmout desatero. Díky boží ochraně přežili 40 let v poušti. S Mojžíšových nástupcem Jozuou zaslíbenou zemi dobyli. Diaspora Po povstání Židů v roce 70 zapálili Římané Jeruzalémem. Z chrámu se zachovala pouze Západní zeď. Mnoho Židů odešlo do Egypta, Maghrevu, Evropy nebo Babylónie. Dějiny diaspory jsou poznamenány středověkým pronásledováním evropských Židů. Ti byli často nuceni žít v ghettech. V roce 1290 byli vyhnáni z Anglie,

5 U Jakého U Nemůžete U Proč U Dodržujete U Doporučil roku 1394 z Francie a 1492 ze Španělska. Po celé toto období však neustále prohlubovali své náboženské studium. Na konci 19. stol. Se rozšířil antisemitismus, nenávistný postoj k Židům, které považoval za méněcenné a nebezpečné. V carském Rusku Židé prchali před pogromy. Za druhé světové války bylo systematicky vyhlazeno na 6 miliónů Židů. To byla šoa, nejstrašnější antisemitská perzekuce v dějinách zorganizovaná Hitlerem a nacistickým režimem v Německu a ve všech okupovaných zemích Evropy. V roce 1948 vznikl stát Izrael, kde dnes žije více než 4 milióny Židů. Asi 6 miliónů Židů žije ve Spojených státech a 4,5 miliónu v Evropě. UMůžete nám říct něco o druhé světové válce ve vztahu k židovskému náboženství? No, vždycky byli menšinová skupina. To vyvolávalo napětí křesťané svalovali vše na Židy. První z bodů: vypořádat se nějak s židovstvem. Roku 38, před válkou křišťálová noc klasický program vypálení synagóg. Tahle myšlenka se neuskutečnila uspořádala se skupina ve Waansee, kde se spekulovalo co s Židy. První návrh: sebrat Židy, vystěhovat na Sibiř, tam se vytvoří území to, ale bylo moc drahý, tak se rozhodli, že je pobijí. To byl druhý návrh, ale ten taky ztroskotal, neboť to nebyla sranda zastřelit 10 mil. Židů. V Německu vymýšleli jak je zabít, tak vytvořili koncentrační tábory. Skončilo to koncem války. Hitler nenáviděl Židy. jste vyznání?u Křesťanského a církev adventistů - kazatel nám říct něco o Vašem vyznání? Jakoby jediné uznává bohoslužebný den v sobotu jako Židé. My to chápeme tak, že by se nemělo v sobotu nic dělat. No, je to prostě takový těžký. jste začal vyznávat tuto víru? Vedli Vás k tomu rodiče? Uvěřil jsem tomu, že Bůh existuje a začal jsem mu věřit. Sám, určitě sám, rodiče mě k tomu nevedli. řád Vašeho vyznání? Jo. Máme určitý předpisy dle stravy rozdělujeme masa vepřové nejíme, krev nepijeme. UJsou ve Vaší rodině stále nějaké tradice Vašeho vyznání? A jaké? U nás určitě, ale u rodičů a prarodičů ne, tam ne. A jsou to bohoslužby, Velikonoce, Vánoce, jídlo. by jste nám nějaké webové stránky nebo knížky. Na toto téma? No, tak je to určitě Co by měl člověk vědět o židovství, dále Judaismus od A do Z nakladatelství židovské pražské obce, ta má určitě také svoje webové stránky. Potom se studuje na husitské teologické fakultě o Judaismu, tam mají také hezké webové stránky. A od Bedřicha Noska jsou také velice pěkné knihy. Dobře se čtou.

6 UByl jste někdy v Plzeňské synagóze? Jak to tam vypadá? Veliký, hrozně veliký. Synagóga, která je postavená v maurský, slohu. Je to 3. největší synagóga na světě (1. New York, 2. Budapešť a Jeruzalém, 3. Plzeňská ). Ovlivněna španělským stylem. Orientální styl kopule. Je tam ve předu předčítací pult, lavice v zadu jako kostely liberální židové. A ortodoxní židové mají předčítací pult ve prostřed a okolo lavice. UODKAZ Plzeňská synagóga VELKÁ SYNAGÓGA V PLZNI Velká synagoga v Plzni je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Základní kámem byl položen 2. prosince Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vestavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěma 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Nové plány byly předloženy Emanuelem Klotzem v roce Klotz zachoval půdorys a celkovou koncepci stavby, ale změnil architektonický styl. Věže byly sníženy o dvacet metrů. Původní stavební rozpočet byl zlatých. Výstavba synagogy byla dokončena v roce 1893 a byla financována z dobrovolných finančních darů členů židovské obce. Od roku 1893 pak synagoga sloužila svým účelům až do Holocaustu. Po 2. světové válce byla navrácena židovské komunitě. V letech komunistického režimu byla synagoga uzavřena. Židovská komunita neměla dostatek finančních prostředků, v důsledku čehož synagoga léta chátrala. UODKAZ Stará Plzeňská synagóga STARÁ SYNAGÓGA V PLZNI Stará synagóga byla v roce 1995 vyklizena a v letní sezóně v roce 1995 a 1996 zde byly instalovány výstavy a uspořádáno několik koncertů např. Iva Bittová. V roce 1997 byly trámovou konstrukcí podepřeny patrové ženské galerie a kazetový strop, byla opravena krovová konstrukce a položena nová krytina z pálených tašek. V prosinci 2001 byla zahájena částečná oprava synagogy: postupně byly vyjmuty a restaurovány okna a dveře, opraveny nosné konstrukce galerií a stropu, vyjmuta podpůrná trámová konstrukce a doplněna dlažba. Ve dnech dubna 2002 proběhla v prostoru Staré synagogy akce Napiš jedno jméno, při níž obyvatelé města psali jména plzeňských obětí na oblázky a ty pak byly rozmístěny po ploše Židovské školy. Od června 2004 je v objektu instalována výstava fotografií, mapující dokumentární.formou historii židovského osídlení v Plzeňském a Karlovarském kraji, s názvem Tady žili židé. UŘekl by jste nám něco o koncentračních táborech? Je to dost široké téma, ale budu se ho snažit zkrátit. Tábory byly různé: 1. pracovní ( vězni pracovali továrna apod.), 2. vyhlazovací ( Osvětim původní část, Řeziňka vesnice a vedle byl velký vyhlazovací tábor památník v Polsku, za Ostravou vstup zdarma zážitek na celý život. U nás byly tábory pracovní shromáždili se tam Židé a

7 U Jak U Neznáte U Řekněte U Židovské pak se přesunuli do koncentračního tábora. TEREZÍN : okolo lidí-střela od boku, není vyhlazovací, byla to výkladní skříň, aby všichni viděli jak vypadá tábor, měli tam svoji samosprávu a kulturní činnost. Společenství národů poslalo kontrolu vypucovali tábor. Židé co měli být transportováni tomu ani neuvěřili Skupina Židů pracovala také v krematoriu. Když přijeli vlaky, selekce vybrala lidi co mohli něco dělat, zbytek dali do plynu. Jídlo dostávalo jednou denně polévka, chleba. Člověk nemocný šel do nemocnice a to pro něj znamenalo smrt, neboť člověk, který nepracoval, nedostal najíst. UJak je zabíjeli? Nejdřív je popravovali tradičně-zastřelením,ale kulka byla moc drahá, tak zkusili Židy nahnat do aut, zavřeli je tam a odvedli výpary z výfuku do toho auta nastartovali a oni se udusili. To byla první varianta a druhá, velká chemická továrna ZYKLON B prášek, který když se vysypal do vzduchu, byl smrtelný, židům to pouštěli do místností. Treblinka vyhlazovací tábor. Děti zabíjeli, neboť nepracovali, i ženy a starý lidi. Jedna třetina Židů zemřela při cestě do koncentračního tábora. byli perzekuováni lidé v koncent. táborech? Hlavně, že je zabíjeli. Když odvedli babi a dědu jako Židy do koncentráku, vzali i jejich vnoučata. Kdo byl a nebyl Žid poznali v matrikách, které si vedli. Brali všechny až do druhého kolena. Sňatky byly povoleny jen když byli oba partneři Árijského původu, jinak byly zakázány. UByli Vaši rodiče v koncentračním táboře? Ano, ale nic moc mi nevyprávěli. nějakou historku nebo příhodu, která by se týkal koncentračního táboru? Nevim. Ale o koncentrácích si můžete přečíst v knize Noc spisovatel píše o jeho zkušenosti, přežil koncentrační tábor, jako moji rodiče. Byla tam určitá skupina SS lékaři, kteří prováděli všelimožný experimenty, například aby žena měla dvoj a více čata. nám něco o Lidicích. To byl exemplární příklad. Muži se zastřelili na místě, ženy koncentrační tábor, děti převýchova v německých rodinách. Vesnici zničili, zbyly pole, rybník vysušili. Hrůzný činy se utajovaly, ale toto neutajily, proto je vymazaly z mapy. I v Anglii přejmenovávali vesnice na Lidice, aby se na ně nezapomnělo. náboženství. Judaismus stojí na základě Starého zákona v Bibli, několik svazků TALMUD dílo, které zasahuje od posledních proroků až do dneška. Je potřeba zachovávat přikázání je jich 613 příkazů a zákazů, v TALMUDU- jak přesně se to musí v životě dělat. V sobotu nic nedělají. Základ všeho Tóra 5 knih Mojžíšových. Judaismus je založen na ústním podání úžasná paměť Židů. Jinak počítají roky od stvoření světa letos asi Mají také živé svátky např. PESACH Velikonoce:exodus, rituály, ŠAVUÓT svatých 50 dní po pesachu: vydání zákona Mojžíšovi, ROŽHAŠANA Nový rok ( září), JÓN KIPÚR den smíření: smívají se hříchy, SUKÓT svátek stánků: rodiny se sejdou a týden nejsou doma, CHANUKA

8 rozsvěcování světel na památku, JON HA ŠOA dnes- šoa hebr.ničivá bouře, připomínají se oběti. UMIKVE. Rituální lázeň, přírodní voda, 76 litrů. Židi by se měli jít očistit před šabatem ( sobotou ). Úplné ponoření. Ženy po porodu, po menstruaci Z doby hodně dávný. Rituálně nečistý je člověk: žena v šestinedělí, když se dotkne mrtvoly, při menstruaci oddělí se od lidí, chtěli zabránit nemocem. UA tady se nám pan Michal rozpovídala a povídal a povídal.. Kdyby Žid zabil člověka, nezbavilo by ho to jeho vyznání. Žena a muž se můžou vzít dřív než v 18 letech. Chlapec, když se narodí - po šesti dnech podstoupí obřízku. Kluk se stává dospělým ve 13 letech už si někoho může vzít, naučí se přečíst část ze zákona hebrejsky, v tu chvíli je dospělý pro Judaismus. Židé musí mít obřízku, takže když se rozhodne dospělý, že bude židovského vyznání, musí nejdříve podstoupit obřízku. Dodneška je spor, jestli měli jiný význam obřízky. Pro Židy to v lékařství nemělo žádný význam. Abrahám byl prapraotec Židů, měl dva syna Izáka a Jákoba 12 synů. Mojžíš dával přikázání na Sinaji. Muž, když chodí číst Tóru, musí mít na hlavě čepičku jarmulku stále. Ženy tóru nečtou, v synagóze nesmějí být s muži, kde se čte tóra. Ženy nebyly brány jako méněcenné stejná hodnota jako muži, celé příkazy jako pro muže. Příkazy jasně pro ženu jsou v mužském rodě. Ženy zapalují svíce když začíná šabat soumrakem ( 3 hvězdy na nebi ) pro ně začíná noc.

9 UO Staronové synagóze Když přišli Židé na místo dnešního Židovského Města, radili se, jak co nejdříve postavit synagógu a jde na ni vzít peníze. Dohadování nemělo konce, až se slova ujal jeden vážný stařec. Poradil ostatním, aby začali kopat na nedalekém pahorku. Když to udělají, sami prý uvidí, jak vytouženou synagógu získat. Židé se ihned dali do práce, rozkopávali pahorek a snášeli z něj hlínu. Sotva odkryli jeho svrchní část, uviděli špičku střechy. To jim dodalo sílu do další práce a zakrátko vykopali celou budovu Staronové synagógy přesně v té podobě, v jaké ji známe. V radosti nad tím, nekopali už dostatečně hluboko, a proto stojí synagóga částečně v zemi dodnes. Jiná pověst vypráví, že Staronovou synagógu přinesli pražským Židům sami andělé z jejich původní vlasti Palestiny. Andělé ale přísně nakázali, že na její podobě nesmí nikdy nic měnit. Když se pak v průběhu staletí mnozí pokoušeli o nějaké úpravy na staré budově, vždycky se jim něco zlého přihodilo, co je od jejich úmyslu odradilo. Proto už po staletí zůstává vnější vzhled i vnitřek synagógy beze změn. UO Pinkasově synagóze Před dávnými časy žil v Praze chudý Žid jménem Pinkas. Živil se obchodem se starým šatstvem, ale na obživu jeho rodiny to nestačilo. Jistě by umřel s rodinou hlady, kdyby mu penězi nevypomáhal bohatý hrabě, který si ho oblíbil pro jeho poctivost. Jedna věc ale hraběte na Pinkasovi mrzela: nikdy mu za peníze nepoděkoval, vždycky je oči zvedl k nebi a zvolal: Bože, děkuji ti, žes mne v nouzi neopustil a pomohl mi! Když si Pinkas před svátky jednou tase přišel pro peníze, hrabě mu naschvál žádné nedal. S vážnou tváří mu vysvětlil: Tentokrát bída přišla i na mne, Pinkasi. Ale jistě ti pomůže tvůj bůh, když mu pokaždé tak pěkně děkuješ! Smutně se tenkrát Pinkas vracel domů a zesmutněla celá jeho rodina, když se místo s penězi vrátil s p prázdnýma rukama. Budou to neveselé svátky, řekl Pinkas ženě, když toho večera uléhali ke spánku. Ale věřím, že Bůh na nás nezapomene a dá nám i tuto nouzi přežít. Když už všechno spalo, probudil je uprostřed noci řinkot skla a strašlivá rána-do komůrky, kde spal Pinkas se ženou, vlétla malá tmavá postava a dopadla na zem.

10 Pinkas leknutím vyskočil a vtiskl se do kouta, žena se schovala pod pokrývku a naslouchali zlověstnému smíchu, který tu hroznou příhodu zvenčí doprovázel. Až když se děti leknutím hlasitě rozplakaly, Pinkas se vzpamatoval a přikročil k tmavému ranci na zemi, aby se podíval, co mu to do komůrky vlétlo. Byla to mrtvá opice, kterou Pinkas vídal na návštěvách u hraběte, jenž krotké zvíře choval pro své obveselení. To nám tak ještě scházelo! Teď si hrabě jistě bude myslet, že jsem mu ve zlosti opici schválně zabil! Pinkas se ženou přemýšleli, co s opicí, a nakonec se rozhodli, že ji spálí v kamnech. Ale jak vzal Pinkas opici za nohy, aby ji odvlékl do kuchyně najednou cosi na zemi zachrastili. Byla to zlatá mince, která opici vypadla z úst. A když Pinkas mrtvou opici rozpáral, našel v jejím břiše pěknou hromádku dukátů.,,vidíš, řekl Pinkas ženě,,, Bůh nás přece neopustil a postaral se o nás! Mrtvou opici spálili a hned druhý den běžela žena nakoupit maso i víno na oslavu svátků. Když se pak večer u hojně prostřeného stolu sesedli a chystali s jíst, ozvalo se bouchání na dveře. To se hrabě přišel podívat, jak Pinkasova rodina bez jeho peněz slaví svátky.hrabě se velice podivil, když uviděl na stole tolik jídla a pití, a hned se ptal, kde Pinkas vzal tolik peněz. A tak hraběti Pinkas všechno popravdě vypověděl, přiznal, že mrtvou opici spálili a přinesl hraběti všechny zlaťáky, které v jejím žaludku našli. Ale hrabě se nezlobil:,,však vím, Pinkasi, žes mou opici nezabil, ztratila se už před několika dny. A myslím že vím i to, jak se zlaťáky dostaly do jejího těla mám ve zvyku zkoušet zlaté peníze mezi zuby, zdali jsou pravé. Opice mne viděla a myslela, že zlaťáky polykám. Zkoušela mne napodobit, spolykala peníze, a když si naplnila žaludek, zalezla někam a pošla. Lidé ji pak mrtvou našli a chtěli tě postrašit, takže ji v noci hodili do tvého okna. Peníze však hrabě od Pinkase zpátky nepřijal.,,nech si je, Pinkasi. Chtěl jsem tě vytrestat a byl jsem zvědav, zdali ti tvůj Bůh pomůže, když mu tak pěkně děkuješ. A on opravdu zařídil, aby se peníze k tobě dostaly. Jsou teda tvoje! Pinkasovy přinesly peníze nalezené v opičím žaludku štěstí. Moudře s nimi obchodoval, a protože byl navíc poctivý a pilný, v krátkém čase zbohatl a domohl se vážnosti mezi ostatními. Pamatoval vždy na chudé a potřebné a v ulici, kde přebýval, nechal vystavět nádhernou synagógu, která nese jeho jméno.

11 Židovské hřbitovy Téměř každá židovská náboženská obec měla svůj vlastní hřbitov. Základní rozdíl mezi židovskými a křesťanskými hřbitovy vyplývá z tradiční židovské zásady nenarušitelnosti hrobů: ostatky zemřelých mají zůstat navždy na tom místě, kde byly pohřbeny. Zatímco na křesťanských hřbitovech lze hroby po několika desetiletích otevřít a na témže místě pohřbít jiného nebožtíka, hroby na židovských hřbitovech nemají být nikdy porušeny. Proto v případech, kdy zaplněný hřbitov nebylo možno plošně rozšířit, navezla se na staré hroby vrstva zeminy a další zemřelí pak byli pohřbíváni o něco výš, nad původními hroby. Náhrobky z dolní vrstvy hrobů byly přitom zasazeny do nasypané vrstvy země. Středověké židovské hřbitovy byly někdy zakládány uvnitř hrazených měst, případně na parkánech mezi dvěma hradebními pásmy. V novověku směly být hřbitovy založeny většinou jen daleko od města či vsi. Na rozdíl od křesťanských zvyklostí židovské pohřební zvyklosti nijak nesouvisejí se synagógou. Hřbitovy bývají od synagóg značně vzdálené, a pokud spolu zcela výjimečně sousedily, šlo o sousedství náhodné nebo způsobené prostorovou stísněností židovských čtvrtí. URůzné typy stél ze 17. až 19. století Na našem území se setkáváme se dvěma typy židovských náhrobků. Zcela běžný je deskový náhrobní kámen zapuštěný kolmo do země stéla. Jeho tvar, uspořádání nápisu i výzdoba se během staletí vyvíjely a měnily, projevují se ne něm i krajové zvláštnosti. V mnoha krajích bývaly dříve běžné i stély dřevěné, vyřezávané. Byly však méně trvanlivé, takže dnes je najdeme už jen ve sbírkách Státního židovského muzea. UTumba ze 17. až 18. století Vzácnějším druhem náhrobku je tzv. tumba, sestavená obvykle z několika kamenných desek, svým tvarem připomínající antický sarkofág. Od poloviny 19. století se tvar židovských náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů. Historické židovské náhrobky jsou nápadné používanými symboly a výzdobou. Dekorativní výzdoba se od středověku vyvíjela spolu s uměleckými slohy.

12 UNejčastější náhrobní symboly: žehnající ruce (kohanité) a konvice (levité) Mnohé náhrobky z 20. století mívají už nápisy jen české nebo jen německé, ale téměř vždy ukončené pěti hebrejskými písmeny. Na některých hřbitovech bývalo vyhrazeno zvláštní místo pro pohřby rabínů: takovému soustředění rabínských hrobů se někdy říká rabínský okrsek. Také dětské hroby bývají často soustředěny na vyhrazeném místě, většinou na okraji hřbitova. V mnoha židovských obcích se s náboženskou úctou pohřbívaly také opotřebované a neopravitelné svitky Tóry, takové hroby nebývaly označovány náhrobkem. Podle staré tradice židé při návštěvě hřbitova nosili na hroby kamínky. Značné škody způsobili na židovských hřbitovech nacisté, kteří i některé starobylé hřbitovy zcela zlikvidovali. Některé hřbitovy po roce 1945 už beze stopy zanikly, jiné jsou dnes veřejným parkem. Poměrně značné množství existujících hřbitovů se vyznačuje historicky i umělecky cennými náhrobky. Nejstarší náhrobky na původním místě můžeme vidět v Kolíně a v Praze Josefově. Náhrobky ze 16. století se dochovaly na hřbitovech v Brandýse nad Labem, Ivančicích, Libochovicích, Mladé Boleslavi a Stráži.

13 Starý židovský hřbitov v Praze je největším historickým židovským hřbitovem v Evropě. Založen byl v první třetině 15. století. Byl v 16. a 17. století několikrát rozšířen. V průběhu dalších dvou století úřady vícekrát navrhovaly jeho zrušení, Židé však dokázali ubránit jeho celistvost až do počátku našeho století. Pohřebiště zůstalo v jádru zachováno, jeho část musela ustoupit novostavbě Uměleckoprůmyslového muzea a dalších staveb. Protože omezená plocha pohřebiště nemohla postačit počtu zesnulých, bylo nutno na staré hroby navážet novou zeminu část náhrobků byla vyzvednuta do vyšších vrstev a další náhrobky sem byly přeneseny v průběhu asanace ze zrušené části hřbitova. Nejstarší čitelný náhrobek Starého hřbitova z roku 1439 připomíná básníka, lékaře a kabalistu, rabího Avigdora Kara, k umělecky nejcennějším patří náhrobky Mordechaje Maisla, vědců Davida Ganse, Josefa Šeloma Delmediga, rabího Davida Oppenheima aj. Židé svému hřbitovu říkají Zahrada mrtvých. Za časů židovského ghetta to skutečně bylo jediné místo, kde rostly stromy a zelenala se tráva, protože ani na malinkou zahrádku nezbýval kousek nezastavěného prostoru. Jako ohromný hřbet nějakého pradávného tvora se hřbitov ježí dvanácti tisíci náhrobky z pískovce a mramoru. Jejich hrany po staletí zaobloval déšť a vítr, stářím se nachýlily a pomalu se propadávají hloub a hlouběji do země. Od 13. století tu pohřbili celkem asi těl ve vrstvách, jak šla léta a místa se nedostávalo. Pohřbívat se tu přestalo v roce Těm významným, ale i bohatým Židé stavěli tumby, kamenné domečky, kterých je tu roztroušeno asi dvacet. Na okrajích některých hrobů jsou nakladeny kamínky, které přinášejí Židé svým mrtvým místo květin.

14 UZahrada vzpomínek Pomocná synagóga byla na přelomu 19. a 20. století několik let využívána jako židovská škola. V dubnu 2002 byl v prostoru pomocné synagogy - Židovské školy instalován zcela unikátní památník se jmény obětí holocaustu - Zahrada vzpomínek. Památník vytvořený při akci Napiš jedno jméno dobrovolníky z řad Plzeňanů a studentů plzeňských škol ve dnech dubna 2002 v prostorách tzv. Židovské školy v sousedství Staré synagogy. Památník tvoří více než kamenů, na něž psali dobrovolníci jména konkrétních osob umučených během holocaustu. Návrh památníku vycházel ze skutečnosti, že u naprosté většiny obětí už nikdy nezjistíme, kde byly pohřbeny či kde spočívá jejich popel. Návrh zároveň připomíná židovskou tradici pokládání kamínků na hrob zemřelých.

15 Předměty, užívané při náboženské praxi v synagóze nebo v domácnosti, mají vedle hodnoty rituální i hodnotu historickou a uměleckou. Platí to i pro Tóru, jež představuje-z pohledu náboženského- nejdůležitější předmět v synagóze. Cenný je už samotný pergamenový svitek s hebrejským textem Pěti knih Mojžíšových, navinutý na dvě dřevěné tyče, který dodnes uchovává starověkou formu knihy. Tak jako všechny aškenázské obce, vlastnila alespoň jeden svitek Tóry také každá česká a moravská obec. Tyto svitky byly za protektorátu a po roce 1945 soustředěny do pražského Žm většina z nich byla roce 1964 převezena do Westminsterské synagógy v Londýně, kde jsou postupně restaurovány a po opravě trvale zapůjčovány židovským obcím ve všech světadílech jako symbolická připomínka vyvražděných českých židovských obcí. Jedním ze souboru předmětů, které tvoří přímo ozdobu svitku Tóry, jsou jakési nástavce na acej chajim, vyrobené z ztepaného, někdy zlaceného stříbra a nazývané podle nejčastější podoby jejich zakončení rimonim tj. granátová jablka' dalšími běžnými motivy zakončení acej chajim jsou vížky ověšené zvonečky, galérie, vázy, květiny, malé korunky apod. V aškenázských obcích zdobí svitek Tóry o svátcích také vzácnější předmět-koruna. Tento symbol vysoké učenosti, vážnosti a královského majestátu Tóry má podobu a velikost skutečné koruny: byl zhotoven z tepaného, někdy zlaceného stříbra a vykládán polodrahokamy nebo broušeným sklem. Další částí běžné výbavy je štít na Tóru z tepaného stříbra, připomínající pektorál, který nosíval v biblických dobách nejvyšší kněz jeruzalémského Chrámu. Stříbrný plech obdélníkového tvaru je bohatě zdoben symboly i ornamentálním dekorem nejčastějšími motivy jsou sloupky symbolizující sloupy jeruzalémského Chrámu, dvě Desky úmluvy, žehnající ruce, baldachýn, koruna, dvojice lvů apod. Zcela výjimečně se objevuje lidská postava-např. Aron a Judit s hlavou Holofernovou na vzácném štítu Maiselovy synagógy z počátku 18. století. Ze stříbra, vzácněji ze slonoviny, dřeva a dalších materiálů bývá vyrobeno také ukazovátko na Tóru, zakončené miniaturní ručičkou, zvané jad. Držátka mají nejrůznější tvary a jsou zdobena rytými či tepanými ornamenty, často kombinovanými s nápisem hebrejské dedikace. Zvláštností sbírek Žm je početná kolekce ukazovátek ze dřeva, vyráběných a používaných v malých venkovských obcích. Z tepaného stříbra, zdobeného rytím a cizelováním, bývají zhotoveny také levitské soupravy na mytí rukou před požehnáním kohenů obci, skládající se z mísy a konvice, dále misky na milodary, pokladničky a řada předmětů užívaných k bohoslužebným účelům a obřadům v synagóze i v domácnostech: dvojice šabatových stříbrných stolních svícnů, stříbrné poháry pro požehnání nad vínem, etrogové misky a stříbrné kořenky nejrozmanitějších tvarů, užívané při obřadu havdala na závěr šabatu.

16 Bezesporu nejcennější částí sbírek Žm je soubor synagogálního textilu, zahrnující na opon, drapérií, povijanů, pláštíků a dalších textilií, soustředěných sem ze 153 předválečných obcí Čech a Moravy. K výbavě Tóry patří také pokrývka, která se prostírá pod svitkem na čtecí pult, a,,povijan chránící Tóru před samovolným rozvinutím. Mapa se zhotovovala z úzkých pásů plátna, někdy i vzácnější látky, do níž byl zabalen chlapec při obřízce, a byla zdobena skromnou výšivkou dedikačním nápisem, ornamentem, vzácněji figurálním motivem. Při první návštěvě ji chlapec věnoval jako dar synagóze. Do sbírky synagogálního textilu Žm patří i další předměty užívané v synagóze, v domácnostech i při různých obřadech: svatební baldachýn, polštářky na sedadla, cechovní prapory, sáčky na barches, tfilin a kipu, dále talit, rabínské oblečení, součástí civilního oděvu atd. I tyto předměty jsou někdy zhotoveny ze vzácnějších tkanin a různě zdobeny.

17 židovská hudba, hebrejská hudba lidová hebrejská hudba se lišila podle doby a místa vzniku. Umělou hudbu nejstarší doby představují bohoslužebný zpěv, někdy s doprovodem nástroje, a instrumentální hudba. Zpěv HTUžalmů UTHse blíží recitaci. Po zániku židovského státu se vytvořil druh chrámové hudby, který přetrval do 19. stol. (předříkávač a mužský sbor bez doprovodu). Od 19. stol. v chrámové hudbě převládá varhanní doprovod. Vývoj židovské hudby pokračuje v HTUIzraeliUTH. HTUŽidovští UTHhudebníci se od renesance podílejí na vývoji evropské hudby jako skladatelé a interpreti. židovská válka, povstání HTUŽidů UTHv HTUJudeji UTHv letech proti hospodářskému a náboženskému útlaku HTUŘímanůUTH. Římskou armádu vedl HTUTitus Flavius VespasianusUTH, od roku 68 jeho syn HTUTitusUTH. Židovská válka skončila v roce 70 dobytím HTUJeruzaléma UTHa zničením chrámu židovské povstání, vzpoura HTUžidovského UTHobyvatelstva v HTUKyrenaice UTH proti HTUřímské UTHnadvládě. Vůdcem povstání byl žid Lukuas. Povstání se rozšířilo mezi židovským obyvatelstvem v Egyptě, HTUMalé AsiiUTH, HTUJudei UTHa na HTUKypruUTH. Císař HTUTraianus UTHnechal povstání tvrdě potlačit.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Okna a lavice z olomoucké synagogy Symbolický památník obětem holocaustu

Okna a lavice z olomoucké synagogy Symbolický památník obětem holocaustu Okna a lavice z olomoucké synagogy Symbolický památník obětem holocaustu Výstavba olomoucké synagogy byla zahájena v roce 1895. Rabín dr. Berthold Oppenheim ji vysvětil v roce 1897. V noci z 15. na 16.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Dějepis pro 2. stupeň

Dějepis pro 2. stupeň Historie Židů STAROVĚK - polokočovné kmeny na území Předního východu patřící k semitské jazykové skupině (spolu s např. starověkými Féničany nebo dnešními Araby) - kontakty zejména s kulturním okruhem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky židovského osídlení Památky

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Zapomenuté památky Pelhřimovska Realizační tým Metodik Mgr. Pavel Rafaj Učitel / Předmět Mgr. Pavel Rafaj/ zeměpis PhDr. Jaroslav Chocholouš/ dějepis Mgr. Ivana Vaňková/český jazyk a literatura Anotace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast:

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále Kalendář Zůstaneme-li u v předmluvě uvedené představy archeologie, narazíme při pátrání po kořenech židovského kalendáře na základní text judaismu Tóru. Z ní vyplývá, že židovský kalendář má respektovat

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více