Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová"

Transkript

1 Židovské památky Lucie Radová Lucie Sűckerová 4. Základní škola, Kralovická 12, Plzeň 3. místo v I. kategorii

2 UProč měli zmizet z povrchu Země Dne 19. listopadu 2004 jsme se vydali na schůzku s panem Balcarem. Rozhovor, který proběhl, trval hodinu a půl a všichni jsme si z něho odnesli krásné zážitky. Panu Balcarovi je 70 let, má hodně vědomostí a také toho hodně zažil. Nyní si můžete přečíst o čem spočívala naše schůzka. UJak pokračovaly devastace synagóg? Kde se brali peníze na jejich opravu? Abych pravdu řekl, moc si toho nepamatuji. Největší problém je, že je po celé ČR Židů málo. V dnešní době se málokterá synagóga používá k bohoslužbám. K bohoslužbě musí být 10 mužů, jinak se nekoná. V ČR je dohromady 2000 lidí, kteří se hlásí k židovskému vyznání, z toho je polovina žen. Peníze se berou ze všech různých fondů. Také od lidí, kteří utekli a na to zbohatli. Sbírky jsou, ale z toho se nevybere tolik na opravu. Pražská židovská vesnice žije ze sbírek, z cestovního ruchu.. UODKAZ synagógy SYNAGÓGY Nejstarší ověřené doklady o existenci synagóg máme ze 3. století př. o. l. z Egypta, je však jisté, že existovaly už dříve. Instituce synagógy se poprvé objevila a napevno ustanovila pravděpodobně po zničení prvního jeruzalémského Chrámu, možná i v Palestině samotné, především ale v babylónském exilu. Židé násilně přesazení do cizího prostředí chtěli zachovat vědomí sounáležitosti se svým náboženstvím, národem i historií. Začali se scházet ke společným modlitbám, k výuce v rituálu a zvycích, ke společní četbě z posvátných knih, které se jim podařilo zachovat, nebo které po paměti sepisovali postupně si vytvářeli novou liturgii a pro svá shromáždění si začali stavět zvláštní domy. Když se pak s povolením perského krále Kyra mohli vrátit do vlasti a založili druhý společný stát, přinesli si myšlenku synagógy s sebou. Před zničením druhého Chrámu existovalo prý jen v Jeruzalémě na 400 modliteben, mnoho dalších bylo po celé zemi a téměř tisíc v různých obcích diaspory. Po roce 70 o. l. vznikaly synagógy s jmenovanými nebo volenými představiteli všude, kde se Židé usazovali. V náboženském životě Židů zaujímá synagóga zvláštní místo a v určitém smyslu představuje ústřední instituci judaismu. Ve středověku byla centrem života všech židovských obcí: probíhaly tu každodenní bohoslužby s minjanem, předčítala a vykládala se Tóra, konala se tu kázání, odbývaly se základní obřady, někdy i rituální očista. V synagóze se dohlíželo na vzdělání dětí, bývala tu studovna, někdy se tu odehrávala soudní jednání,

3 výjimečně odtud zazněla i klatba na heretiky a odpadlíky. Synagóga tedy byla střediskem obecní, vzdělávací a společenské činnosti její hlavní účel však byl vždy bohoslužebný. V synagogální bohoslužbě se prolíná osobní i veřejná forma modlitby jednotlivec se tu v přítomnosti ostatních soustřeďuje na svou vlastní modlitbu a zároveň s nimi naslouchá čtení biblických textů i jejich výkladů. Ústředním okamžikem synagogální bohoslužby je čtení sidry, týdenního úseku Tóry ze svitku uloženého v synagóze. Je to četba na pokračování, rozvržená tak, aby se celá Tóra přečetla za jeden rok. Den zahájení a ukončení cyklu čtení je jedním z judaistických svátků. Sefer Tóra Svitek Tóry, nejcennější a nejdůležitější předmět v synagóze, je spolu s jinými bohoslužebnými předměty uložen v aron ha-kodeš, zvláštní schránce, která je volně přistavená ke zdi orientované směrem k Jeruzalému, nebo je do této zdi vestavěná. Svatostánek je zakryt ozdobným závěsem, před ním visí ner tamid, symbol svícnu v jeruzalémském Chrámu. Po stranách aron ha-kodeš jsou umístěna čestná sedadla pro rabíny a další vážené účastníky bohoslužby. Sefer Tóra je předmětem vysoké úcty: když je vyjmut z aron a- kodeš, účastníci bohoslužby povstanou a ve chvíli, kdy je nesen v průvodu kolem nich, políbí jeho pláštík, nebo se uklánějí. Svitek je před čtením obřadně svlékán z povijanu a pláštíku, po čtení zase se stejnou pietou oblékán. K vykonávání náboženských úkonů v synagóze není bezpodmínečně nutná přítomnost rabína, bohoslužbu může vést a většinou také vede chazan či kantor, který předčítá modlitby a v příslušných částech se ujímá zpěvných partů. Jeho úlohu v synagogální bohoslužbě může v případě potřeby převzít kdokoli z dospělých členů obce, Bohoslužbu řídí od zvláštního pultu nazývaného amud, umístěného napravo před aron ha-kodeš. Ve středověkých synagógách je amud situován několik stupňů pod úroveň podlahy, aby symbolicky naplňoval slova Žalmu: Z hlubokosti volám k Tobě, Hospodine. Rabínovo působení v synagóze se zpravidla omezuje na kázání a obřady. K základnímu vybavení synagógy patří také menora. Původní zlatá menora, bohatě vyzdobená, byla umístěna ve Stanu úmluvy a byla snad i přenesena do prvního Šalomounova Chrámu. Po roce 586 př. o. l. se všechny posvátné předměty ztratily a časem byla v druhém Chrámu instalována nová zlatá menora, vyrobená podle mojžíšovského originálu. Po roce 70 o. l. menotu zřejmě odnesli vítězní Římané a vystavili ji v triumfálním průvodu. Talmuddičtí učenci později sedmiramenný svícen zakázali reprodukovat, ale objevoval se nadále na synagogálních mozaikách, v rituálním umění apod. Velký význam menoře přičítá kabala a svícen spojovaný s posledním vykoupením a příchodem Mesiáše, získal nový význam jako ústřední náboženský symbol lidu Izraele v současné době je oficiálním zákonem Státu Izrael a knesetu. Menorou je běžně nazýván také osmiramenný svícen používaný o svátcích chanuka, jeho správné označení je však chanukija. Se synagógou většinou těsně sousedila škola obvykle byla situována do přístavby nebo zvláštní budovy a jen zřídkakdy tvořila se synagógou jeden celek. Někdy byla součástí synagógy i rituální lázeňmikve. Mikve by měla pojmout nejméně 726 litrů vody a být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. V období Chrámu užívali mikve kněží, kteří se rituálně znečistili, dnes tak činí zbožní Židé v předvečer šabatu, svátků a zejména na Jom kipur. Ženy jsou podle židovského zákona povinny ponořit se do lázně a rituálně se očistit před svatbou, po menstruaci a po porodu.

4 U Mohl Veškeré počínání věřících v synagóze je stanoveno předpisy a požadavky tradice, zakotvené v halachickém právu. Příkazy halachy určují mužům povinnost nosit v synagóze kipu a při mnoha příležitostech talit zakazují tu jíst, pít, dále spát, pomlouvat, rušit bohoslužbu, provádět obchodní transakce apod. Rovněž architektonické řešení interiéru synagógy bylo určeno předpisy halachy. Exteriér synagógy, její dispozice a styl oproti tomu takovým předpisům nepodléhalo. Výjimku tvoří jen povinnost orientovat budovu směrem k Jeruzalému (u nás směrem na východ). Povinnost ezrat našim a orientaci synagógy v moderní době některé kongregace částečně modifikovány. UByla to taková doba jak se píše v knihách? Asi jo. Historická práce je fakticky důsledná. Román je subjektivní dojem spisovatele, jak si to představuje. UJaké bylo ovzduší mezi lidmi? ( nenávist ) Dodneška si lidé kladou otázku těch přihlížejících, ví či neví. Já si myslím, že tam hraje psychický dojem. Člověk, který v tom nežil si to nedokáže představit. Lidi do toho nebyli zataženi, nejsou schopni si představit realitu. Antisemitismus byl mezi lidmi, mezi normální populizací. UNosili se opravdu židovské znaky na hrudi? Nosili, najisto. by jste nám říct něco o historii židovského náboženství? Vzniklo pravděpodobně po vyjetí z Egypta 1500 př. Kristem Abrahám byl první kdo se setkal s Mojžíšem 1. klíčová postava exodu. Za nějakou dobu vznikl židovský stát ( dnes Izrael ) vládli tam soudcové, v Bibli kniha Soudců Bůh povolal nějakého člověka a pak zase zmizel, má se, že žil Bůh. Kolem roku 1000 se stát zlomil v království, poté se rozdělil na dvě části Severní Izrael ( zanikl podle vlády Asýrie 8. stol. ) a Judsko. Vedli mezi sebou války. Mor zasáhl vojska, která šla proti Judsku, to se zachránilo. Židové dostali svobodu, vrátili se. Řekové měli politiku dost zvláštní, chtěli jí dát do Židů. Roku 70 válka, zničení Jeruzaléma od té doby byli Židi v diaspoře. Roku 48 založen stát Izrael ( díky válkám dorostl do dnešní velikosti. ) UODKAZ Judaismus Judaismus Mojžíš Bůh vyvolil Mojžíše, aby vyvedl Židy z Egypta a aby je provedl pouští do země zaslíbené. Na hoře Sinaj obdržel Mojžíš od boha,,desatero, které bylo zaznamenáno na dvou kamenných deskách uschovaných ve schránce. Všichni Hebrejci se v úmluvě zavázali přijmout desatero. Díky boží ochraně přežili 40 let v poušti. S Mojžíšových nástupcem Jozuou zaslíbenou zemi dobyli. Diaspora Po povstání Židů v roce 70 zapálili Římané Jeruzalémem. Z chrámu se zachovala pouze Západní zeď. Mnoho Židů odešlo do Egypta, Maghrevu, Evropy nebo Babylónie. Dějiny diaspory jsou poznamenány středověkým pronásledováním evropských Židů. Ti byli často nuceni žít v ghettech. V roce 1290 byli vyhnáni z Anglie,

5 U Jakého U Nemůžete U Proč U Dodržujete U Doporučil roku 1394 z Francie a 1492 ze Španělska. Po celé toto období však neustále prohlubovali své náboženské studium. Na konci 19. stol. Se rozšířil antisemitismus, nenávistný postoj k Židům, které považoval za méněcenné a nebezpečné. V carském Rusku Židé prchali před pogromy. Za druhé světové války bylo systematicky vyhlazeno na 6 miliónů Židů. To byla šoa, nejstrašnější antisemitská perzekuce v dějinách zorganizovaná Hitlerem a nacistickým režimem v Německu a ve všech okupovaných zemích Evropy. V roce 1948 vznikl stát Izrael, kde dnes žije více než 4 milióny Židů. Asi 6 miliónů Židů žije ve Spojených státech a 4,5 miliónu v Evropě. UMůžete nám říct něco o druhé světové válce ve vztahu k židovskému náboženství? No, vždycky byli menšinová skupina. To vyvolávalo napětí křesťané svalovali vše na Židy. První z bodů: vypořádat se nějak s židovstvem. Roku 38, před válkou křišťálová noc klasický program vypálení synagóg. Tahle myšlenka se neuskutečnila uspořádala se skupina ve Waansee, kde se spekulovalo co s Židy. První návrh: sebrat Židy, vystěhovat na Sibiř, tam se vytvoří území to, ale bylo moc drahý, tak se rozhodli, že je pobijí. To byl druhý návrh, ale ten taky ztroskotal, neboť to nebyla sranda zastřelit 10 mil. Židů. V Německu vymýšleli jak je zabít, tak vytvořili koncentrační tábory. Skončilo to koncem války. Hitler nenáviděl Židy. jste vyznání?u Křesťanského a církev adventistů - kazatel nám říct něco o Vašem vyznání? Jakoby jediné uznává bohoslužebný den v sobotu jako Židé. My to chápeme tak, že by se nemělo v sobotu nic dělat. No, je to prostě takový těžký. jste začal vyznávat tuto víru? Vedli Vás k tomu rodiče? Uvěřil jsem tomu, že Bůh existuje a začal jsem mu věřit. Sám, určitě sám, rodiče mě k tomu nevedli. řád Vašeho vyznání? Jo. Máme určitý předpisy dle stravy rozdělujeme masa vepřové nejíme, krev nepijeme. UJsou ve Vaší rodině stále nějaké tradice Vašeho vyznání? A jaké? U nás určitě, ale u rodičů a prarodičů ne, tam ne. A jsou to bohoslužby, Velikonoce, Vánoce, jídlo. by jste nám nějaké webové stránky nebo knížky. Na toto téma? No, tak je to určitě Co by měl člověk vědět o židovství, dále Judaismus od A do Z nakladatelství židovské pražské obce, ta má určitě také svoje webové stránky. Potom se studuje na husitské teologické fakultě o Judaismu, tam mají také hezké webové stránky. A od Bedřicha Noska jsou také velice pěkné knihy. Dobře se čtou.

6 UByl jste někdy v Plzeňské synagóze? Jak to tam vypadá? Veliký, hrozně veliký. Synagóga, která je postavená v maurský, slohu. Je to 3. největší synagóga na světě (1. New York, 2. Budapešť a Jeruzalém, 3. Plzeňská ). Ovlivněna španělským stylem. Orientální styl kopule. Je tam ve předu předčítací pult, lavice v zadu jako kostely liberální židové. A ortodoxní židové mají předčítací pult ve prostřed a okolo lavice. UODKAZ Plzeňská synagóga VELKÁ SYNAGÓGA V PLZNI Velká synagoga v Plzni je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Základní kámem byl položen 2. prosince Původní plány byly navrženy vídeňským architektem Fleischerem. Synagoga měla být vestavěna v gotickém slohu severského typu s vysokým průčelím a dvěma 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. Stropní žebrová klenba se měla skládat ze železných žeber a žulových sloupů. Tehdejší městská rada však tento projekt zamítla. Nové plány byly předloženy Emanuelem Klotzem v roce Klotz zachoval půdorys a celkovou koncepci stavby, ale změnil architektonický styl. Věže byly sníženy o dvacet metrů. Původní stavební rozpočet byl zlatých. Výstavba synagogy byla dokončena v roce 1893 a byla financována z dobrovolných finančních darů členů židovské obce. Od roku 1893 pak synagoga sloužila svým účelům až do Holocaustu. Po 2. světové válce byla navrácena židovské komunitě. V letech komunistického režimu byla synagoga uzavřena. Židovská komunita neměla dostatek finančních prostředků, v důsledku čehož synagoga léta chátrala. UODKAZ Stará Plzeňská synagóga STARÁ SYNAGÓGA V PLZNI Stará synagóga byla v roce 1995 vyklizena a v letní sezóně v roce 1995 a 1996 zde byly instalovány výstavy a uspořádáno několik koncertů např. Iva Bittová. V roce 1997 byly trámovou konstrukcí podepřeny patrové ženské galerie a kazetový strop, byla opravena krovová konstrukce a položena nová krytina z pálených tašek. V prosinci 2001 byla zahájena částečná oprava synagogy: postupně byly vyjmuty a restaurovány okna a dveře, opraveny nosné konstrukce galerií a stropu, vyjmuta podpůrná trámová konstrukce a doplněna dlažba. Ve dnech dubna 2002 proběhla v prostoru Staré synagogy akce Napiš jedno jméno, při níž obyvatelé města psali jména plzeňských obětí na oblázky a ty pak byly rozmístěny po ploše Židovské školy. Od června 2004 je v objektu instalována výstava fotografií, mapující dokumentární.formou historii židovského osídlení v Plzeňském a Karlovarském kraji, s názvem Tady žili židé. UŘekl by jste nám něco o koncentračních táborech? Je to dost široké téma, ale budu se ho snažit zkrátit. Tábory byly různé: 1. pracovní ( vězni pracovali továrna apod.), 2. vyhlazovací ( Osvětim původní část, Řeziňka vesnice a vedle byl velký vyhlazovací tábor památník v Polsku, za Ostravou vstup zdarma zážitek na celý život. U nás byly tábory pracovní shromáždili se tam Židé a

7 U Jak U Neznáte U Řekněte U Židovské pak se přesunuli do koncentračního tábora. TEREZÍN : okolo lidí-střela od boku, není vyhlazovací, byla to výkladní skříň, aby všichni viděli jak vypadá tábor, měli tam svoji samosprávu a kulturní činnost. Společenství národů poslalo kontrolu vypucovali tábor. Židé co měli být transportováni tomu ani neuvěřili Skupina Židů pracovala také v krematoriu. Když přijeli vlaky, selekce vybrala lidi co mohli něco dělat, zbytek dali do plynu. Jídlo dostávalo jednou denně polévka, chleba. Člověk nemocný šel do nemocnice a to pro něj znamenalo smrt, neboť člověk, který nepracoval, nedostal najíst. UJak je zabíjeli? Nejdřív je popravovali tradičně-zastřelením,ale kulka byla moc drahá, tak zkusili Židy nahnat do aut, zavřeli je tam a odvedli výpary z výfuku do toho auta nastartovali a oni se udusili. To byla první varianta a druhá, velká chemická továrna ZYKLON B prášek, který když se vysypal do vzduchu, byl smrtelný, židům to pouštěli do místností. Treblinka vyhlazovací tábor. Děti zabíjeli, neboť nepracovali, i ženy a starý lidi. Jedna třetina Židů zemřela při cestě do koncentračního tábora. byli perzekuováni lidé v koncent. táborech? Hlavně, že je zabíjeli. Když odvedli babi a dědu jako Židy do koncentráku, vzali i jejich vnoučata. Kdo byl a nebyl Žid poznali v matrikách, které si vedli. Brali všechny až do druhého kolena. Sňatky byly povoleny jen když byli oba partneři Árijského původu, jinak byly zakázány. UByli Vaši rodiče v koncentračním táboře? Ano, ale nic moc mi nevyprávěli. nějakou historku nebo příhodu, která by se týkal koncentračního táboru? Nevim. Ale o koncentrácích si můžete přečíst v knize Noc spisovatel píše o jeho zkušenosti, přežil koncentrační tábor, jako moji rodiče. Byla tam určitá skupina SS lékaři, kteří prováděli všelimožný experimenty, například aby žena měla dvoj a více čata. nám něco o Lidicích. To byl exemplární příklad. Muži se zastřelili na místě, ženy koncentrační tábor, děti převýchova v německých rodinách. Vesnici zničili, zbyly pole, rybník vysušili. Hrůzný činy se utajovaly, ale toto neutajily, proto je vymazaly z mapy. I v Anglii přejmenovávali vesnice na Lidice, aby se na ně nezapomnělo. náboženství. Judaismus stojí na základě Starého zákona v Bibli, několik svazků TALMUD dílo, které zasahuje od posledních proroků až do dneška. Je potřeba zachovávat přikázání je jich 613 příkazů a zákazů, v TALMUDU- jak přesně se to musí v životě dělat. V sobotu nic nedělají. Základ všeho Tóra 5 knih Mojžíšových. Judaismus je založen na ústním podání úžasná paměť Židů. Jinak počítají roky od stvoření světa letos asi Mají také živé svátky např. PESACH Velikonoce:exodus, rituály, ŠAVUÓT svatých 50 dní po pesachu: vydání zákona Mojžíšovi, ROŽHAŠANA Nový rok ( září), JÓN KIPÚR den smíření: smívají se hříchy, SUKÓT svátek stánků: rodiny se sejdou a týden nejsou doma, CHANUKA

8 rozsvěcování světel na památku, JON HA ŠOA dnes- šoa hebr.ničivá bouře, připomínají se oběti. UMIKVE. Rituální lázeň, přírodní voda, 76 litrů. Židi by se měli jít očistit před šabatem ( sobotou ). Úplné ponoření. Ženy po porodu, po menstruaci Z doby hodně dávný. Rituálně nečistý je člověk: žena v šestinedělí, když se dotkne mrtvoly, při menstruaci oddělí se od lidí, chtěli zabránit nemocem. UA tady se nám pan Michal rozpovídala a povídal a povídal.. Kdyby Žid zabil člověka, nezbavilo by ho to jeho vyznání. Žena a muž se můžou vzít dřív než v 18 letech. Chlapec, když se narodí - po šesti dnech podstoupí obřízku. Kluk se stává dospělým ve 13 letech už si někoho může vzít, naučí se přečíst část ze zákona hebrejsky, v tu chvíli je dospělý pro Judaismus. Židé musí mít obřízku, takže když se rozhodne dospělý, že bude židovského vyznání, musí nejdříve podstoupit obřízku. Dodneška je spor, jestli měli jiný význam obřízky. Pro Židy to v lékařství nemělo žádný význam. Abrahám byl prapraotec Židů, měl dva syna Izáka a Jákoba 12 synů. Mojžíš dával přikázání na Sinaji. Muž, když chodí číst Tóru, musí mít na hlavě čepičku jarmulku stále. Ženy tóru nečtou, v synagóze nesmějí být s muži, kde se čte tóra. Ženy nebyly brány jako méněcenné stejná hodnota jako muži, celé příkazy jako pro muže. Příkazy jasně pro ženu jsou v mužském rodě. Ženy zapalují svíce když začíná šabat soumrakem ( 3 hvězdy na nebi ) pro ně začíná noc.

9 UO Staronové synagóze Když přišli Židé na místo dnešního Židovského Města, radili se, jak co nejdříve postavit synagógu a jde na ni vzít peníze. Dohadování nemělo konce, až se slova ujal jeden vážný stařec. Poradil ostatním, aby začali kopat na nedalekém pahorku. Když to udělají, sami prý uvidí, jak vytouženou synagógu získat. Židé se ihned dali do práce, rozkopávali pahorek a snášeli z něj hlínu. Sotva odkryli jeho svrchní část, uviděli špičku střechy. To jim dodalo sílu do další práce a zakrátko vykopali celou budovu Staronové synagógy přesně v té podobě, v jaké ji známe. V radosti nad tím, nekopali už dostatečně hluboko, a proto stojí synagóga částečně v zemi dodnes. Jiná pověst vypráví, že Staronovou synagógu přinesli pražským Židům sami andělé z jejich původní vlasti Palestiny. Andělé ale přísně nakázali, že na její podobě nesmí nikdy nic měnit. Když se pak v průběhu staletí mnozí pokoušeli o nějaké úpravy na staré budově, vždycky se jim něco zlého přihodilo, co je od jejich úmyslu odradilo. Proto už po staletí zůstává vnější vzhled i vnitřek synagógy beze změn. UO Pinkasově synagóze Před dávnými časy žil v Praze chudý Žid jménem Pinkas. Živil se obchodem se starým šatstvem, ale na obživu jeho rodiny to nestačilo. Jistě by umřel s rodinou hlady, kdyby mu penězi nevypomáhal bohatý hrabě, který si ho oblíbil pro jeho poctivost. Jedna věc ale hraběte na Pinkasovi mrzela: nikdy mu za peníze nepoděkoval, vždycky je oči zvedl k nebi a zvolal: Bože, děkuji ti, žes mne v nouzi neopustil a pomohl mi! Když si Pinkas před svátky jednou tase přišel pro peníze, hrabě mu naschvál žádné nedal. S vážnou tváří mu vysvětlil: Tentokrát bída přišla i na mne, Pinkasi. Ale jistě ti pomůže tvůj bůh, když mu pokaždé tak pěkně děkuješ! Smutně se tenkrát Pinkas vracel domů a zesmutněla celá jeho rodina, když se místo s penězi vrátil s p prázdnýma rukama. Budou to neveselé svátky, řekl Pinkas ženě, když toho večera uléhali ke spánku. Ale věřím, že Bůh na nás nezapomene a dá nám i tuto nouzi přežít. Když už všechno spalo, probudil je uprostřed noci řinkot skla a strašlivá rána-do komůrky, kde spal Pinkas se ženou, vlétla malá tmavá postava a dopadla na zem.

10 Pinkas leknutím vyskočil a vtiskl se do kouta, žena se schovala pod pokrývku a naslouchali zlověstnému smíchu, který tu hroznou příhodu zvenčí doprovázel. Až když se děti leknutím hlasitě rozplakaly, Pinkas se vzpamatoval a přikročil k tmavému ranci na zemi, aby se podíval, co mu to do komůrky vlétlo. Byla to mrtvá opice, kterou Pinkas vídal na návštěvách u hraběte, jenž krotké zvíře choval pro své obveselení. To nám tak ještě scházelo! Teď si hrabě jistě bude myslet, že jsem mu ve zlosti opici schválně zabil! Pinkas se ženou přemýšleli, co s opicí, a nakonec se rozhodli, že ji spálí v kamnech. Ale jak vzal Pinkas opici za nohy, aby ji odvlékl do kuchyně najednou cosi na zemi zachrastili. Byla to zlatá mince, která opici vypadla z úst. A když Pinkas mrtvou opici rozpáral, našel v jejím břiše pěknou hromádku dukátů.,,vidíš, řekl Pinkas ženě,,, Bůh nás přece neopustil a postaral se o nás! Mrtvou opici spálili a hned druhý den běžela žena nakoupit maso i víno na oslavu svátků. Když se pak večer u hojně prostřeného stolu sesedli a chystali s jíst, ozvalo se bouchání na dveře. To se hrabě přišel podívat, jak Pinkasova rodina bez jeho peněz slaví svátky.hrabě se velice podivil, když uviděl na stole tolik jídla a pití, a hned se ptal, kde Pinkas vzal tolik peněz. A tak hraběti Pinkas všechno popravdě vypověděl, přiznal, že mrtvou opici spálili a přinesl hraběti všechny zlaťáky, které v jejím žaludku našli. Ale hrabě se nezlobil:,,však vím, Pinkasi, žes mou opici nezabil, ztratila se už před několika dny. A myslím že vím i to, jak se zlaťáky dostaly do jejího těla mám ve zvyku zkoušet zlaté peníze mezi zuby, zdali jsou pravé. Opice mne viděla a myslela, že zlaťáky polykám. Zkoušela mne napodobit, spolykala peníze, a když si naplnila žaludek, zalezla někam a pošla. Lidé ji pak mrtvou našli a chtěli tě postrašit, takže ji v noci hodili do tvého okna. Peníze však hrabě od Pinkase zpátky nepřijal.,,nech si je, Pinkasi. Chtěl jsem tě vytrestat a byl jsem zvědav, zdali ti tvůj Bůh pomůže, když mu tak pěkně děkuješ. A on opravdu zařídil, aby se peníze k tobě dostaly. Jsou teda tvoje! Pinkasovy přinesly peníze nalezené v opičím žaludku štěstí. Moudře s nimi obchodoval, a protože byl navíc poctivý a pilný, v krátkém čase zbohatl a domohl se vážnosti mezi ostatními. Pamatoval vždy na chudé a potřebné a v ulici, kde přebýval, nechal vystavět nádhernou synagógu, která nese jeho jméno.

11 Židovské hřbitovy Téměř každá židovská náboženská obec měla svůj vlastní hřbitov. Základní rozdíl mezi židovskými a křesťanskými hřbitovy vyplývá z tradiční židovské zásady nenarušitelnosti hrobů: ostatky zemřelých mají zůstat navždy na tom místě, kde byly pohřbeny. Zatímco na křesťanských hřbitovech lze hroby po několika desetiletích otevřít a na témže místě pohřbít jiného nebožtíka, hroby na židovských hřbitovech nemají být nikdy porušeny. Proto v případech, kdy zaplněný hřbitov nebylo možno plošně rozšířit, navezla se na staré hroby vrstva zeminy a další zemřelí pak byli pohřbíváni o něco výš, nad původními hroby. Náhrobky z dolní vrstvy hrobů byly přitom zasazeny do nasypané vrstvy země. Středověké židovské hřbitovy byly někdy zakládány uvnitř hrazených měst, případně na parkánech mezi dvěma hradebními pásmy. V novověku směly být hřbitovy založeny většinou jen daleko od města či vsi. Na rozdíl od křesťanských zvyklostí židovské pohřební zvyklosti nijak nesouvisejí se synagógou. Hřbitovy bývají od synagóg značně vzdálené, a pokud spolu zcela výjimečně sousedily, šlo o sousedství náhodné nebo způsobené prostorovou stísněností židovských čtvrtí. URůzné typy stél ze 17. až 19. století Na našem území se setkáváme se dvěma typy židovských náhrobků. Zcela běžný je deskový náhrobní kámen zapuštěný kolmo do země stéla. Jeho tvar, uspořádání nápisu i výzdoba se během staletí vyvíjely a měnily, projevují se ne něm i krajové zvláštnosti. V mnoha krajích bývaly dříve běžné i stély dřevěné, vyřezávané. Byly však méně trvanlivé, takže dnes je najdeme už jen ve sbírkách Státního židovského muzea. UTumba ze 17. až 18. století Vzácnějším druhem náhrobku je tzv. tumba, sestavená obvykle z několika kamenných desek, svým tvarem připomínající antický sarkofág. Od poloviny 19. století se tvar židovských náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů. Historické židovské náhrobky jsou nápadné používanými symboly a výzdobou. Dekorativní výzdoba se od středověku vyvíjela spolu s uměleckými slohy.

12 UNejčastější náhrobní symboly: žehnající ruce (kohanité) a konvice (levité) Mnohé náhrobky z 20. století mívají už nápisy jen české nebo jen německé, ale téměř vždy ukončené pěti hebrejskými písmeny. Na některých hřbitovech bývalo vyhrazeno zvláštní místo pro pohřby rabínů: takovému soustředění rabínských hrobů se někdy říká rabínský okrsek. Také dětské hroby bývají často soustředěny na vyhrazeném místě, většinou na okraji hřbitova. V mnoha židovských obcích se s náboženskou úctou pohřbívaly také opotřebované a neopravitelné svitky Tóry, takové hroby nebývaly označovány náhrobkem. Podle staré tradice židé při návštěvě hřbitova nosili na hroby kamínky. Značné škody způsobili na židovských hřbitovech nacisté, kteří i některé starobylé hřbitovy zcela zlikvidovali. Některé hřbitovy po roce 1945 už beze stopy zanikly, jiné jsou dnes veřejným parkem. Poměrně značné množství existujících hřbitovů se vyznačuje historicky i umělecky cennými náhrobky. Nejstarší náhrobky na původním místě můžeme vidět v Kolíně a v Praze Josefově. Náhrobky ze 16. století se dochovaly na hřbitovech v Brandýse nad Labem, Ivančicích, Libochovicích, Mladé Boleslavi a Stráži.

13 Starý židovský hřbitov v Praze je největším historickým židovským hřbitovem v Evropě. Založen byl v první třetině 15. století. Byl v 16. a 17. století několikrát rozšířen. V průběhu dalších dvou století úřady vícekrát navrhovaly jeho zrušení, Židé však dokázali ubránit jeho celistvost až do počátku našeho století. Pohřebiště zůstalo v jádru zachováno, jeho část musela ustoupit novostavbě Uměleckoprůmyslového muzea a dalších staveb. Protože omezená plocha pohřebiště nemohla postačit počtu zesnulých, bylo nutno na staré hroby navážet novou zeminu část náhrobků byla vyzvednuta do vyšších vrstev a další náhrobky sem byly přeneseny v průběhu asanace ze zrušené části hřbitova. Nejstarší čitelný náhrobek Starého hřbitova z roku 1439 připomíná básníka, lékaře a kabalistu, rabího Avigdora Kara, k umělecky nejcennějším patří náhrobky Mordechaje Maisla, vědců Davida Ganse, Josefa Šeloma Delmediga, rabího Davida Oppenheima aj. Židé svému hřbitovu říkají Zahrada mrtvých. Za časů židovského ghetta to skutečně bylo jediné místo, kde rostly stromy a zelenala se tráva, protože ani na malinkou zahrádku nezbýval kousek nezastavěného prostoru. Jako ohromný hřbet nějakého pradávného tvora se hřbitov ježí dvanácti tisíci náhrobky z pískovce a mramoru. Jejich hrany po staletí zaobloval déšť a vítr, stářím se nachýlily a pomalu se propadávají hloub a hlouběji do země. Od 13. století tu pohřbili celkem asi těl ve vrstvách, jak šla léta a místa se nedostávalo. Pohřbívat se tu přestalo v roce Těm významným, ale i bohatým Židé stavěli tumby, kamenné domečky, kterých je tu roztroušeno asi dvacet. Na okrajích některých hrobů jsou nakladeny kamínky, které přinášejí Židé svým mrtvým místo květin.

14 UZahrada vzpomínek Pomocná synagóga byla na přelomu 19. a 20. století několik let využívána jako židovská škola. V dubnu 2002 byl v prostoru pomocné synagogy - Židovské školy instalován zcela unikátní památník se jmény obětí holocaustu - Zahrada vzpomínek. Památník vytvořený při akci Napiš jedno jméno dobrovolníky z řad Plzeňanů a studentů plzeňských škol ve dnech dubna 2002 v prostorách tzv. Židovské školy v sousedství Staré synagogy. Památník tvoří více než kamenů, na něž psali dobrovolníci jména konkrétních osob umučených během holocaustu. Návrh památníku vycházel ze skutečnosti, že u naprosté většiny obětí už nikdy nezjistíme, kde byly pohřbeny či kde spočívá jejich popel. Návrh zároveň připomíná židovskou tradici pokládání kamínků na hrob zemřelých.

15 Předměty, užívané při náboženské praxi v synagóze nebo v domácnosti, mají vedle hodnoty rituální i hodnotu historickou a uměleckou. Platí to i pro Tóru, jež představuje-z pohledu náboženského- nejdůležitější předmět v synagóze. Cenný je už samotný pergamenový svitek s hebrejským textem Pěti knih Mojžíšových, navinutý na dvě dřevěné tyče, který dodnes uchovává starověkou formu knihy. Tak jako všechny aškenázské obce, vlastnila alespoň jeden svitek Tóry také každá česká a moravská obec. Tyto svitky byly za protektorátu a po roce 1945 soustředěny do pražského Žm většina z nich byla roce 1964 převezena do Westminsterské synagógy v Londýně, kde jsou postupně restaurovány a po opravě trvale zapůjčovány židovským obcím ve všech světadílech jako symbolická připomínka vyvražděných českých židovských obcí. Jedním ze souboru předmětů, které tvoří přímo ozdobu svitku Tóry, jsou jakési nástavce na acej chajim, vyrobené z ztepaného, někdy zlaceného stříbra a nazývané podle nejčastější podoby jejich zakončení rimonim tj. granátová jablka' dalšími běžnými motivy zakončení acej chajim jsou vížky ověšené zvonečky, galérie, vázy, květiny, malé korunky apod. V aškenázských obcích zdobí svitek Tóry o svátcích také vzácnější předmět-koruna. Tento symbol vysoké učenosti, vážnosti a královského majestátu Tóry má podobu a velikost skutečné koruny: byl zhotoven z tepaného, někdy zlaceného stříbra a vykládán polodrahokamy nebo broušeným sklem. Další částí běžné výbavy je štít na Tóru z tepaného stříbra, připomínající pektorál, který nosíval v biblických dobách nejvyšší kněz jeruzalémského Chrámu. Stříbrný plech obdélníkového tvaru je bohatě zdoben symboly i ornamentálním dekorem nejčastějšími motivy jsou sloupky symbolizující sloupy jeruzalémského Chrámu, dvě Desky úmluvy, žehnající ruce, baldachýn, koruna, dvojice lvů apod. Zcela výjimečně se objevuje lidská postava-např. Aron a Judit s hlavou Holofernovou na vzácném štítu Maiselovy synagógy z počátku 18. století. Ze stříbra, vzácněji ze slonoviny, dřeva a dalších materiálů bývá vyrobeno také ukazovátko na Tóru, zakončené miniaturní ručičkou, zvané jad. Držátka mají nejrůznější tvary a jsou zdobena rytými či tepanými ornamenty, často kombinovanými s nápisem hebrejské dedikace. Zvláštností sbírek Žm je početná kolekce ukazovátek ze dřeva, vyráběných a používaných v malých venkovských obcích. Z tepaného stříbra, zdobeného rytím a cizelováním, bývají zhotoveny také levitské soupravy na mytí rukou před požehnáním kohenů obci, skládající se z mísy a konvice, dále misky na milodary, pokladničky a řada předmětů užívaných k bohoslužebným účelům a obřadům v synagóze i v domácnostech: dvojice šabatových stříbrných stolních svícnů, stříbrné poháry pro požehnání nad vínem, etrogové misky a stříbrné kořenky nejrozmanitějších tvarů, užívané při obřadu havdala na závěr šabatu.

16 Bezesporu nejcennější částí sbírek Žm je soubor synagogálního textilu, zahrnující na opon, drapérií, povijanů, pláštíků a dalších textilií, soustředěných sem ze 153 předválečných obcí Čech a Moravy. K výbavě Tóry patří také pokrývka, která se prostírá pod svitkem na čtecí pult, a,,povijan chránící Tóru před samovolným rozvinutím. Mapa se zhotovovala z úzkých pásů plátna, někdy i vzácnější látky, do níž byl zabalen chlapec při obřízce, a byla zdobena skromnou výšivkou dedikačním nápisem, ornamentem, vzácněji figurálním motivem. Při první návštěvě ji chlapec věnoval jako dar synagóze. Do sbírky synagogálního textilu Žm patří i další předměty užívané v synagóze, v domácnostech i při různých obřadech: svatební baldachýn, polštářky na sedadla, cechovní prapory, sáčky na barches, tfilin a kipu, dále talit, rabínské oblečení, součástí civilního oděvu atd. I tyto předměty jsou někdy zhotoveny ze vzácnějších tkanin a různě zdobeny.

17 židovská hudba, hebrejská hudba lidová hebrejská hudba se lišila podle doby a místa vzniku. Umělou hudbu nejstarší doby představují bohoslužebný zpěv, někdy s doprovodem nástroje, a instrumentální hudba. Zpěv HTUžalmů UTHse blíží recitaci. Po zániku židovského státu se vytvořil druh chrámové hudby, který přetrval do 19. stol. (předříkávač a mužský sbor bez doprovodu). Od 19. stol. v chrámové hudbě převládá varhanní doprovod. Vývoj židovské hudby pokračuje v HTUIzraeliUTH. HTUŽidovští UTHhudebníci se od renesance podílejí na vývoji evropské hudby jako skladatelé a interpreti. židovská válka, povstání HTUŽidů UTHv HTUJudeji UTHv letech proti hospodářskému a náboženskému útlaku HTUŘímanůUTH. Římskou armádu vedl HTUTitus Flavius VespasianusUTH, od roku 68 jeho syn HTUTitusUTH. Židovská válka skončila v roce 70 dobytím HTUJeruzaléma UTHa zničením chrámu židovské povstání, vzpoura HTUžidovského UTHobyvatelstva v HTUKyrenaice UTH proti HTUřímské UTHnadvládě. Vůdcem povstání byl žid Lukuas. Povstání se rozšířilo mezi židovským obyvatelstvem v Egyptě, HTUMalé AsiiUTH, HTUJudei UTHa na HTUKypruUTH. Císař HTUTraianus UTHnechal povstání tvrdě potlačit.

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Ahoj kluci a holky! Blíží se Velikonoce a tak se v našem putování vydáme do Svaté země, do Izraele. Tato země má 5 328 000 obyvatel a má rozlohu asi jako naše Morava.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze

Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze Dokumentace k projektu pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze Implementace systému správy sbírek Collection Access pro vybrané sbírky Židovského muzea v Praze VŠE Vyšší odborná škola informačních

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti

Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti Skutečná minulost je to, co po sobě nezanechá žádnou památku. Heda Kovályová 1 Klíčové otázky Které události minulosti si máme

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ZPRAVODAJ 2000/4. Festival židovské kultury v Praze

ZPRAVODAJ 2000/4. Festival židovské kultury v Praze ZPRAVODAJ 2000/4 Festival židovské kultury v Praze V listopadu 2000 proběhla v Praze významná kulturní akce - I. ročník Festivalu židovské kultury Devět bran. Jeho název připomínal proslulou stejnojmennou

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Seznam příloh. Rozhovor Liliya, 23. Já: Popiš svými vlastními slovy co nejpodrobněji, jak probíhalo tvé biřmování:

Seznam příloh. Rozhovor Liliya, 23. Já: Popiš svými vlastními slovy co nejpodrobněji, jak probíhalo tvé biřmování: Seznam příloh Rozhovor Liliya, 23 Já: Popiš svými vlastními slovy co nejpodrobněji, jak probíhalo tvé biřmování: Biřmování předcházela příprava. Chodili jsme asi rok do kostela, kde byl náš farář. Scházeli

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I.

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Str. 19 Kpt. 1 - Ranní vstávaní Str. 23 Kpt. 2 - Ranní mytí rukou Str. 27 Kpt. 3 - Cudnost, uměřenost oděvu Str. 30 Kpt. 4 - Použití záchodu Str. 32 Kpt. 5 - Čistota

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MUSEO SEFARDI, TOLEDO. Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání

MUSEO SEFARDI, TOLEDO. Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání MUSEO SEFARDI, TOLEDO Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání TOLEDO NAPRAVO HRAD, UPROSTŘED KATEDRÁLA PANNY MARIE S KLÁŠTEREM, NALEVO ŽIDOVSKÁ

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Zapomenuté památky Pelhřimovska Realizační tým Metodik Mgr. Pavel Rafaj Učitel / Předmět Mgr. Pavel Rafaj/ zeměpis PhDr. Jaroslav Chocholouš/ dějepis Mgr. Ivana Vaňková/český jazyk a literatura Anotace

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky židovského osídlení Památky

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více