EHP a Norské fondy v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EHP a Norské fondy v České republice"

Transkript

1 EHP a Norské fondy v České republice

2 Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 jednou ze šestnácti zemí střední a jižní Evropy přijímajících finanční podporu z EHP a Norských fondů. Hlavním cílem EHP a Norských fondů je přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a také posílit bilaterální spolupráci mezi donorskými a přijímajícími státy právě prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech.

3 Česká republika obdržela během programovacího období finanční podporu v celkové výši 131,8 milionů eur. EHP a Norské fondy v České republice jsou realizovány v rámci patnácti programů a jednoho globálního fondu. Finanční podpora je zaměřena na projekty v oblasti vědy a výzkumu, kultury, zdravotnictví, občanské společnosti, životního prostředí, prosazování rovnosti žen a mužů či sociálního začleňování. Za implementaci EHP a Norských fondů v České republice je zodpovědné Ministerstvo financí ČR jako Národní kontaktní místo. Deset z patnácti celkových projektů spravuje Ministerstvo financí, coby zprostředkovatel programu, ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. V rámci jednotlivých programů byly připraveny otevřené výzvy, na základě kterých mohli zájemci o grant předkládat své projekty, dále malá grantová schémata, kde žadatelé předkládali projekty menšího rozsahu, a předem definované projekty, které připravily a následně realizovaly předem určené státní instituce. Poslední projekty v rámci programovacího období byly schváleny v průběhu 1. čtvrtletí V současné době probíhá realizace projektů, která musí být ukončena nejpozději do 30. dubna 2016, v případě udělených výjimek je tato lhůta prodloužena až do 30. dubna Celkem bylo schváleno 821 projektů a 32 iniciativ, z toho 290 projektů a 32 iniciativ v partnerství s institucí z donorské země Role jednotlivých orgánů Národní kontaktní místo (Ministerstvo financí ČR) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. Zprostředkovatel je zodpovědný za implementaci programu včetně finančních toků. Partner programu je odborným garantem programu. V 1. fázi se podílel zejména na definování obsahové části programu. Další fáze spolupráce se týkala především činností souvisejících s vyhlašováním výzev, přijímáním a hodnocením projektů. Partner programu je většinou rovněž zodpovědný za implementaci malých grantových schémat a předem definovaných projektů. Partner programu z donorské země měl zejména poradní roli při přípravě programu a posuzování průběhu implementace programu. Partner programu z donorské země se rovněž velkou měrou podílí na posilování bilaterální spolupráce v rámci daného programu.

4 EHP Fondy EHP fondy jsou společně financovány Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, a to v poměru 95,8 % Norsko, 3 % Island a 1,2 % Lichtenštejnsko. Celková alokace EHP fondů činí 993 mil.. Z této částky obdrží Česká republika 61,4 mil.. CZ01 Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni / 2,87 mil. Technická asistence je určena výhradně Národnímu kontaktnímu místu, Certifikačnímu orgánu a Auditnímu orgánu na výdaje spojené s řízením, administrací, propagací, monitorováním a kontrolou EHP a Norských fondů v České republice. Ve snaze posílit bilaterální spolupráci mezi Českou republikou a donorskými státy byl vytvořen Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. Do této chvíle byly vyhlášeny tři otevřené výzvy. K 1. říjnu 2015 bylo schváleno 32 iniciativ. Aktuálně jsou ještě otevřené dvě výzvy, z nichž je jedna zaměřena pouze na obce a kraje. Obě výzvy jsou vyhlášené do 31. Příroda člověku, člověk přírodě, Kladno / foto: Tomáš Železný prosince Žádosti lze předkládat průběžně. Podpořené iniciativy mají především poskytnout platformu pro navázání a posílení vzájemných politických, kulturních, odborných a akademických vztahů.

5 V rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni jsou rovněž připravovány konference, workshopy a jiné obdobné aktivity týkající se prioritních oblastí EHP a Norských fondů. V roce 2013 se například uskutečnila konference zaměřená na industriální kulturní dědictví. Na podzim roku 2015 by měla proběhnout Protikorupční konference a začátkem roku 2016 konference na téma Přijímáme inkluzi. CZ02 18 projektů je realizováno v partnerství s institucí z donorské země Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu / 18,42 mil. Natura 2000 / foto: archiv Hlavním cílem programu, který připravilo Ministerstvo financí, zprostředkovatel programu, ve spolupráci s partnery programu Ministerstvem životního prostředí a norskou institucí Norwegian Environment Agency, je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů. V rámci programu byla vyhlášena otevřená výzva, kde bylo podpořeno 35 projektů. Kromě otevřené výzvy bylo rovněž podpořeno 48 projektů v rámci malého grantového schématu. Ministerstvo životního prostředí taktéž realizuje ve spolupráci s Norskou agenturou pro životní prostředí jeden předem definovaný projekt zaměřený na ochranu mokřadů. CZ03 26 projektů je realizováno v partnerství s institucí z donorské země Program pro nevládní neziskové organizace / 11,37 mil. Tento program je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Cílem programu je posílit občanskou společnost v níže definovaných prioritních oblastech a podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv, genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také orientuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

6 CZ04 Ohrožené děti a mládež / 2,74 mil. Zprostředkovatelem programu, který je zaměřen na zlepšení kvality a de institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež, je Ministerstvo financí. Cílem tohoto programu je zvýšení účasti dětí a mládeže v rozhodovacích procesech a zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami tak, aby umisťování dětí do ústavů bylo pouze poslední možností. S ohledem na nižší zájem o oblast transformace pobytové péče o děti, byly v rámci otevřené výzvy schváleny 2 projekty. V malém grantovém schématu, vyhrazeném pro neziskové organizace, bylo podpořeno celkem 11 projektů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, partner programu, rovněž realizuje jeden předem definovaný projekt zaměřený na zpracování návrhu nového zákona, který sjednotí právní úpravu podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti. Živé knihovny Amnesty International, Gymnázium Neratovice / foto: NROS / Nadace Partnerství Zprostředkovatelem Programu pro nevládní neziskové organizace, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství. V rámci dvou otevřených výzev bylo celkem podpořeno 231 projektů. Program pro nevládní neziskové organizace je mimo jiné zapojen i do kampaně No Hate Speech Movement, jež je součástí projektu Young People Combating Hate Speech Online, který usiluje o zvýšení povědomí, změny postojů a angažovanosti mladých lidí v oblasti prosazovaní lidských práv v on line prostředí. CZ05 Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování / 1,24 mil. Tento program, jehož zprostředkovatelem je rovněž Ministerstvo financí, se skládá pouze z jednoho předem definovaného projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování. V rámci projektu byla vytvořena celostátní mediální kampaň, jejímž cílem je snížit napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti skrze komunikační kampaň, která bude ak-

7 tivně vyvracet dezinformace a mýty, poskytne argumentační výbavu, nabídne alternativy k násilným řešením problémů a získá větší prostor v médiích pro oběti a ohrožené skupiny. Prostřednictvím dalších vzdělávacích aktivit mají být rovněž posíleny schopnosti klíčových aktérů (školy, zástupci obcí, policie, místní iniciativy) násilí předvídat, preventivně působit a profesionálně a kvalitně jej zvládat a ve chvílích eskalace konfliktu, poskytovat podporu obětem. Celostátní mediální kampaň míří především na mladé lidi ve věku do 25 let, kteří se nechávají nejsnáze strhnout svým okolím k rasově nesnášenlivým projevům a zároveň jsou ještě schopni své postoje revidovat. CZ06 45 projektů je realizováno ve spolupráci se 44 partnery z Norska a 9 partnery z Islandu Kulturní dědictví a současné umění / 21,49 mil. Programová oblast Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví je realizována prostřednictvím malého grantového schématu a v rámci živého umění podporuje kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog. V zájmu nabídnout různorodé umělecké formy a projevy byly podpořeny projekty z oblastí profesionálního divadla včetně divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance, profesionálního výtvarného umění, profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby a v neposlední řadě z oblastí filmového umění. V této programové oblasti byly vyhlášeny 2 výzvy a celkem bylo podpořeno 30 projektů. Program ještě zahrnuje dva předem definované projekty: Digitální restaurování českého filmového dědictví, který realizuje Národní filmový archív ve spolupráci s partnerem projektu Norskou národní knihovnou, a projekt Průmyslové dědictví, který je řešen Národním památkovým ústavem ve spolupráci s partnerem z Norska Directorate for Cultural Heritage Riksantikvaren. Program, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí a partnerem Ministerstvo kultury ve spolupráci s norskou institucí Arts Council of Norway, se skládá ze dvou programových oblastí. Programová oblast Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. O tuto oblast byl velký zájem a z 209 obdržených žádostí bylo podpořeno 26 památek. V projektech proběhnou stavební i nestavební opravy, stabilizační opravy, restaurování a budou provedena technická opatření s cílem zachránit a uchovat vybrané památky dalším generacím a zpřístupnit je veřejnosti. TANECVALMEZ / foto: Pavel Hejný

8 EHP a Norské Fondy Jediným programem, který je pro období financován jak z EHP, tak z Norských fondů, je program zaměřený na podporu spolupráce škol a stipendií. CZ07 5 projektů institucionální spolupráce je realizováno v partnerství s institucí z donorské země Program na podporu spolupráce škol a stáží / 3,83 mil. Tento program se skládá ze dvou programových oblastí. Programová oblast, podpořená z EHP fondů, je zaměřena na institucionální spolupráci a výměnu žáků, studentů a pracovníků základních, středních a vysokých škol mezi Českou republikou a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Druhá programová oblast, která je financována z Norských fondů, má za cíl podpořit institucionální spolupráci a výměnu studentů a pracovníků vysokých škol mezi Českou republikou a Norskem. Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Partnery programu jsou tři zahraniční instituce: za Norsko: Norwegian Centre for International Cooperation in Education; za Island: Icelandic Konference, Metropolitní univerzita Praha / foto: archív Centre for Research, a za Lichtenštejnsko: National Agency for International Education Affairs. V rámci tří otevřených výzev bylo podpořeno 34 projektů institucionální spolupráce, 22 projektů mobilit, 63 projektů individuálních mobilit pro pracovníky a 130 projektů individuálních mobilit pro studenty. Aktuálně probíhá ještě jedna otevřená výzva, kde je možné předkládat žádosti do 12. října 2015.

9 Norské Fondy Norské fondy jsou financovány pouze Norskem. V programovacím období tato částka činí pro všechny země 804 mil., přičemž pro Českou republiku je určena částka ve výši 70,4 mil.. CZ08 3 projekty jsou realizovány v partnerství s norskou institucí Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) / 5,02 mil. Program, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, partnerem programu, reaguje na potřebu zvýšení znalostí a informací týkajících se zachycování, přepravy a ukládání oxidu uhličitého jakožto jedné z aktivit vedoucí ke zmírnění klimatických změn. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí. V rámci otevřené výzvy bylo celkem schváleno pět projektů, přičemž jeden žadatel odstoupil. Podpořeny byly nakonec tyto čtyři projekty: Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR Žadatel: České vysoké učení technické v Praze Partneři: SINTEF Energi AS, ÚJV Řež, a. s. Návštěva norských expertů na Hádech / foto: Jan Moravec

10 Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky Žadatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Partneři: ÚJV Řež, a.s., České vysoké učení technické v Praze Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice Žadatel: Česká geologická služba Partneři: IRIS - International Research Institute of Stavanger, Centrum Výzkumu Řež s.r.o., Masarykova univerzita - Ústav fyziky Země, Miligal, s.r.o., ÚJV Řež a.s., Vysoká škola báňská (VŠB) Technická univerzita Ostrava Zachycování a ukládání CO2 sdílení znalostí a zkušeností Žadatel: Masarykova univerzita Partner: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Cílem těchto projektů je především vytvoření pilotních studií a průzkum technologií s cílem zjistit, zda je technicky a finančně možné aplikovat zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Poslední zmíněný projekt je zaměřen na představení CCS v její obecnosti a návaznosti na globální klimatické problémy laické i odborné veřejnosti a reprodukování zkušeností s touto technologií ze zemí, které již technologii CCS uvádějí do praxe. Program zároveň umožní rozvoj mezinárodní spolupráce, výměnu zkušeností a vzdělávání odborné veřejnosti v této problematice, jakožto i poskytování informací a zvýšení povědomí laické veřejnosti. CZ09 Česko-norský výzkumný program / 14,52 mil. Výzkum vodních ekosystémů, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Cílem Programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Prioritními oblastmi programu jsou humanitní vědy, zdraví a životní prostředí. Program rovněž klade důraz na horizontální aspekty, tj. součástí bilaterálních vědeckovýzkumných projektů jsou aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných pracovníků/ pracovnic.

11 Zprostředkovatelem tohoto programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a partnerem programu je norská instituce - Research Council Norway. V rámci otevřené výzvy bylo podpořeno 19 projektů, z nichž každý je realizován ve spolupráci s norským partnerem, čímž je ještě více posílen bilaterální rozměr programu. CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady / 1,76 mil. Program, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí, se skládá pouze z jednoho předem definovaného projektu, který realizuje Finančně analytický útvar Ministerstva financí. Partnerem projektu je Rada Evropy. Program je rozčleněn do několika oblastí: aplikace anti-korupčních opatření, boj proti praní špinavých peněz a v neposlední řadě posílení technologické kapacity MF (Finančního analytického útvaru MF ČR) a Policie ČR (Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR). Cílem předem definovaného projektu je pomoci určeným cílovým skupinám v boji proti korupčnímu jednání a praní špinavých peněz, a to zejména formou tematicky zaměřených školení. V rámci projektu bude také zajištěna výměna zkušeností a know-how mezi zúčastněnými subjekty na národní i mezinárodní úrovni při odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti na úseku korupce a navazující finanční kriminality, zejména praní špinavých peněz, včetně získání nových informací a metod při odhalování této trestné činnosti ze zahraničí. Šternberk, komplexní rehabilitace k soběstačnosti / foto: Tomáš Železný CZ11 7 projektů je realizováno v partnerství s norskou institucí Iniciativy v oblasti veřejného zdraví / 19,18 mil. Zprostředkovatelem tohoto programu, který je rozdělen do dvou oblastí: psychiatrická péče a péče o děti, je Ministerstvo financí. Program má rovněž svého partnera, a to jak na české straně - Ministerstvo zdravotnictví, tak na straně norské - Norwegian Institute of Public Health. Záměrem programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví je v rámci dvou výše uvedených oblastech pomoci cílovým skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní péči, zlepšení prevence a předcházení následných komplikací.

12 Molecular Medicine, Haukeland University Hospital Bergen, Norwegian Resource centre for rare diseases, Oslo (Frambu.no), Vytvoření Systému ucelené psychiatrické rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče (Psychiatrická nemocnice Bohnice; partner: Oslo University Hospital) a Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (Fakultní nemocnice v Motole; partner: Norwegian Safety Forum). CZ12 Dejme (že)nám šanci! 16 projektů je realizováno v partnerství s norskou institucí Ilustrační obrázek V rámci otevřené výzvy bylo schváleno 26 projektů a v rámci malého grantového schématu bylo uděleno 62 grantů. Kromě těchto projektů jsou součástí programu i tři předem definované projekty: Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole (Fakultní nemocnice v Motole; partner: Center for Medical Genetics and Zprostředkovatelem programu je Nadace Open Society Fund Praha, která byla vybrána prostřednictvím otevřeného výběrového řízení. Cílem programu je především přispět k vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zamezení stereotypního nahlížení na ženy a muže (včetně těch s odlišnou sexuální orientací) ve společnosti. Program se rovněž zaměřuje na rozvinutí spolupráce veřejné správy, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, akademické obce a občanské společnosti v prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Cílem druhé programové oblasti je mimo jiné zajistit prevenci a snížení výskytu domácího násilí a rozvoj služeb pro jeho oběti. V rámci jedné otevřené výzvy a jedné mimořádné otevřené výzvy bylo schváleno celkem 15 projektů. Dále bylo realizováno malé grantové schéma, kde bylo podpořeno celkem 40 projektů.

13 novaného projektu, který byl zároveň prvním projektem podpořeným z EHP a Norských fondů v České republice, je Úřad vlády ČR. Norským partnerem je nezisková organizace Alternativa k násilí (Alternativ til Vold). Předem definovaný projekt je zaměřen na prevenci domácího násilí a násilí založeného na pohlaví a současně také na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Cílem projektu je zároveň snaha zvýšit veřejné povědomí v uvedených oblastech a oslovení co nejširšího publika za pomoci mediálních kampaní. Projekt je dále zaměřen na výzkum v oblasti domácího násilí a na podporu kapacity veřejných institucí a dalších zaměstnavatelů v rámci efektivního slaďování pracovního a soukromého života. V rámci jedné z mnoha aktivit projektu například vystoupili zástupci Úřadu vlády na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Ruzyně, automatizovaná kontrola e-pasu / foto: Tomáš Železný CZ13 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / 0,84 mil. Zprostředkovatelem tohoto programu, který se skládá pouze z jednoho předem definovaného projektu, je Ministerstvo financí. Realizátorem předem defi- CZ14 Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin. / 6,27 mil. V rámci programu, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí a partnerem Ministerstvo vnitra ČR, je realizováno Ministerstvem vnitra celkem šest předem definovaných projektů: Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality, Vybudování Národní kontrolní autority, Posílení systému automatizované kontroly e-pasu na mezinárodních letištích (e-gate), Aplikace geografického informačního

14 systému Policie České republiky v přímém výkonu služby, Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR a Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Schválené projekty jsou zaměřené především na zvýšení bezpečnosti obyvatel prostřednictvím zlepšení efektivnosti spolupráce mezi příslušnými státními orgány. CZ15 2 předem definované projekty jsou realizovány v partnerství s norskou institucí Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů / 4,93 mil. Program, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí, má dva partnery - Ministerstvo spravedlnosti a Radu Evropy. Kombinace dvou programových oblastí cílí na tři hlavní oblasti justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), Probační a mediační službu a vězeňskou službu. Program se skládá ze sedmi předem definovaných projektů, jejichž cílem je zlepšit účinnost soudního systému, zvyšovat kompetence pracovníků v rámci mediační služby a vězeňské služby, překonávat problémy spojené s přeplněností věznic, větší zaměření na zranitelné skupiny ve věznicích a zlepšení schopností vězňů. Pět ze sedmi projektů má na starosti Vězeňská služba: Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby, Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo, Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen Ilustrační foto před propuštěním z věznice Opava, Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram a Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku let ve věznici Kuřim. Cílem těchto projektů je umožnit odsouzeným pracovat, případně získat rekvalifikaci. Pro odsouzené to bude znamenat větší šanci budoucího uplatnění na trhu práce a úspěšnější návrat do společnosti, čímž se sníží četnost opakování trestné činnosti.

15 Projekt Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR je realizován Probační a mediační službou České republiky. V rámci projektu bude vytvořen a pilotně zrealizován systém dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby. Za předem definovaný projekt Zavedení videokonferencí v resortu justice, jehož cílem je přispět k zefektivnění soudních řízení a snížení finančních nákladů, zodpovídá Ministerstvo spravedlnosti. CZ22 Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu / 0,704 mil. Program je zaměřen na podporu důstojné práce a zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný hospodářský a sociální růst. Zprostředkovatelem programu, na který je vyčleněno 1 % z celkové alokace pro všechny přijímající země, je Innovation Norway. V rámci dvou otevřených výzev byly podpořeny následující čtyři projekty: Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran a Prevence násilí od třetí strany na školách (Unie zaměstnavatelských svazů České Republiky Centrum rozvojových aktivit), Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance (Českomoravská konfederace odborových svazů) a Bipartitní dialog o českých penzijních reformách (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu). Ilustrační foto

16 dárcovské země přijímací státy Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy v ČR Ministerstvo financí odbor 58 - Mezinárodní vztahy Letenská Praha 1 Dotazy: Národní kontaktní místo: / Programy CZ01 a CZ22: / Programy CZ02, CZ04, CZ05 a CZ06: Programy CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14 a CZ15: Program CZ03: Program CZ07: Program CZ09: Program CZ12:

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009-2014 Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009 2014 Předchozí období EHP a Norské fondy 2009 2014 Programy Další informace Předchozí

Více

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!!

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!! Číslo prgm Název programu Zprostředkovatel programu (ZP) Partner programu (PP) Partner programu donora (DPP) Zaměření programu UPOZORNĚNÍ (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů

Více

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!!

Zaměření programu UPOZORNĚNÍ. (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit!!! číslo prgm Název programu Zprostředkovatel programu (ZP) Partner programu (PP) Partner programu donora (DPP) Zaměření programu UPOZORNĚNÍ (návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA mezi ČESKOU REPUBLIKOU. dále jen přijímající stát NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA mezi ČESKOU REPUBLIKOU. dále jen přijímající stát NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA 2009-2014 mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen Norsko dále společně označované jako strany,

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2009 2014 Mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a ISLANDEM, LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM, NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen donorské

Více

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013

Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy. Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Zahajovací konference CZ 15 Norské fondy Ing. Miloš Pochobradský, Ministerstvo spravedlnosti 7.10.2013 Program CZ15» Název programu: Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele Seminář pro žadatele Barbora Hořavová - manažerka programu Olga Žáková - koordinátorka pro oblast Rovné příležitosti Kristina Kosatíková- koordinátorka pro oblast Domácí násilí Zdenka Almerová- finanční

Více

Seminář pro příjemce. Praha, čtvrtek , 13:00 14:30

Seminář pro příjemce. Praha, čtvrtek , 13:00 14:30 Seminář pro příjemce Praha, čtvrtek 11. 6. 2015, 13:00 14:30 Nadace Open Society Fund Praha Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací.

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Zaměření Programu

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Zaměření Programu KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Zaměření Programu Program Iniciativy v oblasti veřejného zdraví: Prioritní oblast: Human and social development

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond bilaterální spolupráce Opatření A Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Cíl Fondu

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Otázky a odpovědi / 5 Tento materiál je neprodejný. Připravila společnost B&P

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Finanční mechanismy EHP/Norsko. seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008

Finanční mechanismy EHP/Norsko. seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008 Finanční mechanismy EHP/Norsko seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008 Právní rámec Dohoda o účasti České republiky v EHP Dohoda mezi Norským královstvím a ES o Norském finančním mechanismu pro období

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA ŠKOLENÍ ŠKOLITELŮ S ALTERNATIV TIL VOLD

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA ŠKOLENÍ ŠKOLITELŮ S ALTERNATIV TIL VOLD VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA ŠKOLENÍ ŠKOLITELŮ S ALTERNATIV TIL VOLD v rámci studijní cesty Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje dne 20. května

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky

Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky Mgr. Katarína Kukurová 12.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2006 č. 690 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 I. s c h v a

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Projekt CZ Fond pro podporu výzkumu. Research Support Fund (CZ) EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism. Norway.

Projekt CZ Fond pro podporu výzkumu. Research Support Fund (CZ) EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism. Norway. EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism Iceland Liechtenstein Norway Czech Rep. Projekt CZ 0046 Research Support Fund (CZ) Fond pro podporu výzkumu * Na základě Rozhodnutí ze dne 31.1.2008 byla

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Představení Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Účelfondu Posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty zdonorskýchstátů.

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Pro bezpečnější život.

Pro bezpečnější život. Pro bezpečnější život. EHP a Norské fondy v České republice Program CZ14 Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ PROGRAM CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Dne 2. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009

Program švýcarsko-české spolupráce 5.6.2009 Program švýcarsko-české spolupráce Právní rámec Memorandum o porozumění mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou spolkovou radou z 27.2.2006 - pro ČR alokováno 109,78 mil. CHF. 24.3.2006 schválil švýcarský

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA V OBDOBÍ 03/2007 07/2007 JEDNÁNÍ 4. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRAHA 31. 7. 2007 ÚVOD Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 4.Monitorovacího

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. října 2014 č. 875 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu

Více

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

A) Strategické, koncepční a metodické materiály jednotlivých členů Republikového výboru pro prevenci kriminality Příloha č. 3: Přehled úkolů souvisejících s jednotlivými prioritami Následující tabulky řadí úkoly podle souvislostí s jednotlivými strategickými cíli (prioritami). Jeden úkol má zpravidla souvislost s

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 12.2. 2015 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů

Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů 1. 3. 2016 Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1 Obsah prezentace 1 Metodický přístup Popis zvoleného přístupu k řešení

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více