Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH"

Transkript

1 1

2 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10 Barevný červen 28 Blatouchy 11 Kakosty 30 Čas petrklíčů 12 Břehový porost 31 Záplava řeřišnic 14 Léto začíná 32 Lomikameny 16 Ocúny na závěr 34 Kozlíky 18 Zvířena 35 Malebný rozkvět 20 Květena 43 Foto na tutulní straně obálky Prstnatec májový Foto na zadní straně obálky Jarmanka větší Zpracoval Josef a Karla MARTIŠKOVI Český svaz ochránců přírody základní organizace Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, Pustiměř Listopad

3 3

4 Studnické louky Přírodní rezervace Studnické louky v kat. území Studnice s výměrou 3,66 ha a ochranným pásmem po celém obvodu území v šířce 50 metrů chrání komplex vlhkých ovsíkových až pcháčových luk na dně potoční nivy. Leží v nadmořské výšce m n.m. při okraji lesního komplexu s převahou smrkových monokultur a je tvořena pomístně více podmáčenými loukami se souvislým břehovým porostem podél potoka s přírodě blízkým charakterem koryta. 4

5 V území je v posledních letech prováděno pravidelné kosení s odstraňováním biomasy. V minulosti byly louky také koseny a zřejmě i vypásány. 5

6 6 Jaro začíná Jarní rozkvět začíná na Studnických loukách v první polovině dubna. Hned od začátku je rozkvět nemálo dynamický a jako první se do plného rozkvětu dostávají bohaté porosty mokrýše střídavolistého (Chrysosplenium alternifolium) rostoucí na podmáčených holých plochách.

7 Šafrán Zajímavostí zdejších podmáčených luk je výskyt šafránu. Kvetoucí rostliny se ojediněle objevují v první polovině dubna a je otázkou jakého jsou zdejší rostliny původu. 7

8 Statný devětsil Také statný devětsil lékařský (Petasites hybridus) oznamuje jako jeden z prvních příchod nového jara. Najdeme je na podobných místech jako mokrýše nebo přímo v potoce. 8

9 9

10 Orsej jarní Sasanka hajní Sasanky Rychle od začátku dubna přibývá kvetoucích rostlin sasanky hajní (Anemone nemorosa), které nakonec v polovině měsíce vytváří mnohde bohaté porosty. Až později se objevují pomístní porosty orseje jarního (Ficaria verna) nebo podél lesních okrajů šťavele kyselého (Oxalis acetosella). Šťavel kyselý 10

11 Blatouchy V druhé polovině dubna vrcholí v některých nejzamořenějších místech luk rozkvět blatouchu bahenního (Caltha palustris). 11

12 Čas petrklíčů Charakter velkým plochám zdejších luk dodávají v druhé polovině dubna bohatě kvetoucí pvosenky vyšší (Primula elatior). 12

13 13

14 Záplava řeřišnic Během první poloviny května rychle rozkvétají bohaté porosty řeřišnice hořké (Cardamine amara) dodávající mnoha místům specifický charakter. Jen roztroušeně v ostatních porostech můžeme ve stejnou dobu objevit rozkvetlé jedince řeřišnice luční (Cardamine pratensis), které mají nápadně žluté prašníky (předchozí druh je má naopak fialové). Řeřišnice luční 14

15 Bohaté porosty řeřišnice hořké 15

16 Lomikameny Společně s řeřišnicemi bývají v plném květu lomikameny zrnaté (Saxifraga granulata). Nejvíce rostlin objevíme v relativně sušších partiích louky hned za vodárnou. 16

17 Roztroušeně kvetou v loukách i velkokvěté pryskyřníky zlatožluté (Ranunculus auricomus) nebo pomněnky bahenní (Myosotis palustris). 17

18 Kozlíky Kolem poloviny května vrcholí v některých nejzamokřenějších partích luk rozkvět kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica). Zvláště nápadně červená jsou poupata rostlin před vlastním rozkvětem. 18

19 19

20 Kohoutek luční Malebný rozkvět K působivému rozkvětu zdejších luk dochází každoročně během druhé poloviny května. Charakteristické jsou především porosty růžově kvetoucího kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi) a drobných sytě žlutě kvetoucích pryskyřníků: pryskyřníku prudkého (Ranunculus acris) a pryskyřníku plazivého (Ranunculus repens). 20

21 21

22 Prstnatce Zpravidla během poslední květnové dekády dosahuje maxima rozkvět početné populace mokřadní orchideje - prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) s charakteristicky fialově skvrnitými listy. Rostou jich tu stovky a stovky. Stojí za to podrobnější prohlídka kvetoucích rostlin. Záhy zjistíme nemalou variabilitu jejich květů. Jako co do barevných odstínů, tak co do kresby. 22

23 23

24 Suchopýr V době masivního rozkvětu prstnatců můžeme vzácně v louce nalézt kvetoucí mokřadní trávy vázané především na rašelinné louky. Pronikavě bílé chomáčky chmýří nám prozradí stále vzácnější suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolia). 24

25 Hadí mordy Ve stejnou dobu se v louce dodnes vzácně objevují nevysoké, spíše přízemní, žlutě kvetoucí rostliny hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis). 25

26 Pcháč potoční Pcháče Od konce května do konce června rozkvétají v louce mnohde bohaté porosty statného pcháče potočního (Cirsium rivulare), nápadně méně početnější je pcháč bahenní (Cirsium palustris). 26

27 27

28 Jarmanka větší Barevný červen V červnu můžeme ve zdejších loukách nalézt celou řadu dalších rostlin jako je hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), jarmanka větší (Astrantia major), hrachor luční (Lathyrus pratensis) nebo svízel bahenní (Galium palustre). Svízel bahenní 28

29 Hvozdík kropenatý Hrachor luční Nejspíše kolem přelomu května a června vykvétá dodnes údajně ve zdejších loukách vzácně fialově kvetoucí kosatec sibiřský (Iris sibirica). 29

30 Kakosty Od poloviny června do července probíhá v louce rozkvět roztroušených rostlin kakostu bahenního (Geranium palustre) a kakostu lučního (Geranium pratense) horní snímky. 30

31 Břehový porost V břehovém porostu potoka roste téměř výhradně olše lepkavá (Alnus glutinosa). Olše rozkvétají záhy na jaře už kolem přelomu března a dubna nápadnými jehnědami, mezi kterými jsou od loňska četné pozůstatky charakteristických drobných šištiček. Jen vzácně najdeme nějakou keřovitou vrbu ušatou (Salix aurita). 31

32 Léto začíná Začátkem července vrcholí rozkvět statných nápadně bíle kvetoucích tužebníků jilmových (Filipendula ulmaria). 32

33 Krvavec toten Během měsíce se postupně objevují statné rostliny žlutě kvetoucí vrbiny obecné (Lysimachia vulgaris) nebo atraktivně fialově kvetoucího kypreje vrbice (Lythrum salicaria). Nedílnou součástí porostů je i krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Kyprej vrbice 33

34 Ocúny na závěr Konec sezóny je na zdejších loukách ve znamení kvetoucích ocúnů podzimních (Colchicum autumnale) od konce srpna do září. Zajímavostí rostlin s nápadnými velkými světle fialovými květy je absence listů v době rozkvětu. Ty můžeme v louce nacházet hned na samém počátku jara. 34

35 Slepýš křehký Skokan hnědý Ještěrka obecná Zvířena Studnické louky nejsou zvláště významnou lokalitou živočichů. Z obratlovců lze hlavně na sušších místech zastihnout ještěrku obecnou (Lacerta agilis), na rozhraní s okolními lesními porosty slepýše křehkého (Anguis fragilis). Občas se podél potoka pohybuje užovka obojková (Natrix natrix). Území je vhodným místem pro život obojživelníků. Vhodné stojaté vody pro jejich rozmnožování zde však chybí, takže se tu s nimi setkáme jen sporadicky od dubna do září. Můžeme narazit nejspíše na nějakou ropuchu obecnou (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporaria). V okolních jehličnatých smrkových lesích hnízdí charakteristické druhy takového prostředí. Mimo jiné se sýkorou úhelníčkem (Parus ater), sýkorou parukářkou (Parus cristatus), sojkou obecnou (Garrulus glandarius) nebo křivkou obecnou (Loxia curvirostra). Ropucha obecná 35

36 36 Nahoře samec a dole samice ohniváčka modrolemého

37 Louky jsou samozřejmě i lokalitou stanovištně odpovídajících společenstev bezobratlých živočichů. Pro návštěvníky jsou nejnápadnější denní motýli. K nejcennějším patří setkání se čtyřmi druhy vázanými na podmáčené až rašelinné louky. Ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) potřebuje pro kladení vajíček rostliny šťovíků, kterých je ve vlhkých loukách dostatek. Modrásek bělopásný (Aricia eumedon) potřebuje k životu porosty kakostu lučního (Geranium pratense), případně kakostu bahenního (Geranium palustris). Oba druhy se ve zdejších loukách vyskytují. Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) se neobejde bez porostů živného tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria), příbuzný perleťovec prostřední (Argynnis addipe) zase bez osluněných violek (Viola sp.). Modrásek bělopásný 37

38 38 Perleťovec kopřivový

39 Perleťovec prostřední 39

40 Okáč poháňkový Okáč luční Setkat se tu však můžeme s celou řadou dalších druhů jako je babočka paví oko (Inachis io), babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka bílé C (Polygonia c-album), babočka síťkovaná (Araschnia levana), okáč luční (Maniola jurtina), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), okáč bojínkový (Melanargia galathea), bělásek řeřichový (Anthocaris cardamines), ostruháček ostružinový (Callophrys rubi) nebo hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia). Okáč bojínkový 40

41 Ostruháček ostružinový Bělásek řeřichový 41

42 Babočka bílé C Babočka síťkovaná (jarní generace vlevo, letní generace vpravo) Babočka kopřivová Babočka paví oko 42

43 Květena Na Studnických loukách bylo doposud nalezeno více než 110 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 4 případech o druhy významné: zvláště chráněné (2) nebo ohrožené a zařazené na Červeném seznamu (2). Zvláště chráněné druhy bylin Kosatec sibiřský Iris sibirica silně ohrožený druh Prstnatec májový Dactylorhiza majalis ohrožený druh Ohrožené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR Hadí mord nízký Scorzonera humilis ohrožený druh Kozlík dvoudomý Valeriana dioica vzácný druh 43

44 44

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině

Podpora biodiverzity. na Českomoravské vrchovině Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině Právě tento název nesla dvouletá kampaň základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ČSOP Kněžice). Našemu občanskému sdružení se podařilo

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC

ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC ROSTLINSTVO STŘEDNÍHO PODYJÍ MALÁ UKÁZKA BOHATSTVÍ FLÓRY V ÚZEMÍ MNOHA HRANIC se v jiných oblastech nevyskytují. Většina území Národního parku Podyjí však leží v širokém přechodném pásu, v němž se vlivy

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Natura 2000 v panonské oblasti

Natura 2000 v panonské oblasti v panonské oblasti v panonské oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Vedoucí redaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise,

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Invazivní rostliny v Krkonoších

Invazivní rostliny v Krkonoších Invazivní rostliny v Krkonoších Charakteristika invazivních druh U: rychlý růst statných rostlin vytváření plošně rozsáhlých a hustých porostů vysoká produkce semen a mohutných kořenových systémů nepřítomnost

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách

Původní keře ČR. a jejich využití v zahradách Původní keře ČR a jejich využití v zahradách Objevte krásu a zapomenuté využití původních druhů keřů rostoucích v naší přírodě. Je srdečným přáním tvůrců této publikace ukázat krásu původních keřů, jejich

Více

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S

Územní plán Dobroměřice. Tabulková část P R V K Y Ú S E S Územní plán Dobroměřice Tabulková část P R V K Y Ú S E S Urbanistický ateliér Ústí nad Labem 401 17 Ústí nad Labem, Drážďanská O-PROJEKT, pracoviště Teplice Urbanistická struktura a architektura Fa Ing.

Více

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví - ideová studie - Ing. Václav Čermák Unie pro řeku Moravu červen 2010 BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany

Více