Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY. Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií)"

Transkript

1 Přírodní rezervace PAVLOVSKÉ MOKŘADY Tabule barevných fotografií Příloha k plánu péče pro období tabulí 252 fotografií) Josef Martiško ZO ČSOP 54/14 Brněnsko 01 Jihozápadní komplex 5 02 Severozápadní komplex 7 03 Jihovýchodní komplex 9 04 Horní centrální komplex Dolní centrální komplex Centrální komplex Severovýchodní komplex Severní komplex 38 1

2 2

3 01.1 Centrální louka Dolní louka Jižní louka Horní jihozápadní segment Dolní severovýchodní segment Centrální louka Severní louka Severní partie severní louky Západní vegetační linie Západní louka Východní louka Západní louka podél olšového lesíka Centrální olšový lesík 15 3

4 05.1 Jižní louka Severní louka Severozápadní partie severní louky Červený rybníček Vodní tůně Jižní louka Jihovýchodní louka Severovýchodní louka Severní louka Jihovýchodní kanál Hlavní rašeliniště Jižní rašeliniště Severní levobřežní louka Jižní levobřežní louka Potoční niva Severní cíp pravobřežní Severní pravobřežní louka Jižní pravobřežní louka 43 4

5 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 01 Jihozápadní komplex Pohled na dolní partie komplexu shora od jihozápadu. V pozadí vlevo segment 01.1, v pozadí vpravo segment 01.2, poněkud v popředí vpravo remízek (Foto ) Segment 01.1 představuje druhově pestré společenstvo vlhkých polokulturních sečených luk s některými významnými rostlinnými druhy. V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment zvláště významný z hlediska ochrany přírody. (Foto ) Segment 01.2 představuje druhově pestré společenstvo vlhkých polokulturních sečených luk s některými významnými rostlinnými druhy (upolín evropský nebo starček potoční). V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment zvláště významný z hlediska ochrany přírody. Starček potoční 5

6 (Foto ) V popředí levobřežní partie, mimo jiné s prstnatcem májovým na rozhraní se zamokřenou centrální částí (Foto ) Centrální zamokřené partie (Foto ) Segment 01.3 představuje druhově pestré společenstvo vlhkých polokulturních (až kulturních) sečených luk s některými významnými rostlinnými druhy (upolínem evropským nebo prstnatcem májovým). V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment zvláště významný z hlediska ochrany přírody. Upolín evropský Dolní část pravobřežních partií, mimo jiné s upolínem evropským na rozhraní se sousedním olšovým porostem. 6

7 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 02 Severozápadní komplex Řeřišnice Pohled na hlavní jihozápadní pravidelně sečený segment 02.1 zdola od severovýchodu (Foto ) Segment 02.1 představuje druhově pestré společenstvo polokulturních mezofilních až vlhkých sečených luk. V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment cenný z hlediska ochrany přírody. Náletovými dřevinami zarůstající bývalé mokřadní lado v jihozápadním horním cípu segmentu 02.1 Pohled na segment 02.1 shora od jihozápadu (Foto ) 7

8 (Foto ) Starček potoční (Foto ) Segment 02.2 představuje společenstvo vysychajících bezkolencových lad (doposud s některými významnými rostlinnými druhy: upolínem evropským, starčekem potočním nebo prstnatcem májovým) jen výjimečně v dílčích okrajových partiích během posledního období sečených. Odvodňovací kanál podél severozápadního okraje segmentu 02.2 (Foto ) Kuklík potoční 8

9 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 03 Jihovýchodní komplex Pohled shora od silnice, vlevo patrná napřímená a zahloubená vodoteč V pozadí patrné porosty starčeku potočního Segment 03.2 představuje především druhově pestré mokřadní lado s rozptýlenými vrbami a některými významnými rostlinnými druhy (starček potoční, upolín evropský, suchopýr úzkolistý nebo kozlík dvoudomý). Segment je po většině plochy každoročně sečen v rámci zemědělského obhospodařování. Jde o jeden z nejcennějších segmentů celé přírodní rezervace. (všechno Foto ) Patrný bohatý porost starčeku potočního V popředí porost suchopýru úzkolistého 9

10 Starček potoční V segmentu 03.2 rostou početně některé významné rostlinné druhy. (všechno Foto ) Kozlík dvoudomý Suchopýr úzkolistý 10

11 Segment 03.3 představuje druhově chudé kulturní vysoce degradované sečené luční porosty. Podél horní hranice segmentu 03.3 je žádoucí vytvořit trvalý zemědělsky nevyužívaný pás pro hnízdění některých významných druhů ptáků. Podobný účel dnes plní nevyužívaná linie podél dolní hranice segmentu segment (Foto ) Liniový segment 03.5 je pravidelně vyhledávaným hnízdištěm některých významných druhů ptáků (lindušky luční a bramborníčka hnědého) Podmáčené dolní partie segmentu 03.4 nejsou dlouhodobě jakkoliv zemědělsky využívány. Mimo jiné jde o jedno ze zdejších pravidelných hnízdišť bramborníčka hnědého. (všechno Foto ) 11

12 Vítod Horní partie segmentu 03.4 představují společenstvo vlhkých polokulturních sečených luk, mimo jiné s početnou populací všivce lesního. Segment je po většině plochy každoročně sečen. V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment zvláště významný z hlediska ochrany přírody. (všechno Foto ) Napřímená a zahloubená vodoteč podél severovýchodní hranice segmentu 03.4 Violka 12

13 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 04 Horní centrální komplex (Foto ) (Foto ) Segment 04.1 představuje druhově pestré společenstvo polokulturních mezofilních až vlhkých sečených luk. V rámci zemědělského obhospodařování území přírodní rezervace jde o segment cenný z hlediska ochrany přírody. Dolní severní cíp segmentu Segment 04.2 představuje druhově chudé kulturní vysoce degradované sečené luční porosty. Segment 04.2 (vlevo) je od sousedního komplexu 05 oddělen zahloubenou a napřímenou vodotečí s břehovým převážně olšovým porostem. (Foto ) 13

14 Kuklík potoční Segment 04.3 představuje vysychající mokřadní lado s roztroušenými vrbami a doposud s výskytem některých významných rostlinných druhů (upolín evropský, prvosenka jarní nebo starček potoční). Segment je v posledních letech pravidelně jednorázově ručně kosen v rámci managementu. (Foto ) Tužebník jilmový (Foto ) (Foto ) (Foto ) Přetrvávající bujný rozvoj travobylinných porostů včetně stále ještě bohatých porostů tužebníku jilmového bude vyžadovat zintenzivnění každoročního kosení v rámci managementu. 14

15 Prvosenka jarní (Foto ) Segment 04.4 představuje především podmáčenou olšinu, mimo jiné s bohatým výskytem prvosenky jarní. (Foto ) Uvnitř olšiny je starý značně zazemněný rybníček, který je v rámci přírodní rezervace významnou rozmnožovací lokalitou obojživelníků. (Foto ) Periodická přirozeně meandrující vodoteč pod rybníčkem (Foto ) Nejen vodní režim v rybníčku je značně nevyrovnaný Počínající porosty tužebníku jilmového Od jihu zabíhá do olšového lesíku luční enkláva s přetrvávajícím výskytem některých významných rostlinných druhů (upolín evropský nebo starček potoční). Plocha je pouze v některých letech sečena v rámci zemědělského obhospodařování přírodní rezervace. Z hlediska ochrany přírody je třeba v tomto směru enklávu považovat za zvláště významnou. 15

16 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 05 Dolní centrální komplex Segment 05.1 představuje po většině plochy druhově chudé kulturní vysoce degradované sečené luční porosty. (Foto ) V jižních partiích segmentu přetrvává fragment bývalé kulturní vlhké louky s nápadně vyšší druhovou rozmanitostí. (Foto ) Kohoutek luční (Foto ) (Foto ) Lomikámen (Foto ) Segment 05.2 představuje mozaiku zachovalejších ploch polokulturních mezofilních a vlhkých sečených luk a také stále se rozšiřujících vysoce degradovaných ploch kulturních lučních porostů. (Foto ) Hvozdík (Foto ) 16

17 Severozápadní partie segmentu 05.2 podél segmentu 05.3 bývají pravidelně periodicky podmáčené. V pozadí pruh světlejších ostřicových porostů segmentu 05.3 (Foto ) Odvodňovací rýha vedoucí podél lesa v rámci segmentu 05.3 (Foto ) Segment 05.3 je dnes z převážné části tvořen sukcesně zablokovaným stádiem ostřicovým ladem. (Foto ) (Foto ) 17

18 V severozápadním cípu segmentu 05.3 je periodicky zavodňovaná terénní deprese s rašeliništními společenstvy, která však v posledních letech stále rychleji degradují v souvislosti se značně nevyrovnaným vodním režimem vysycháním. (všechno Foto ) (Foto ) 18

19 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 06 Centrální komplex Segment 06.1 je tvořen především malým průtočným Červeným rybníčkem. Z hlediska ochrany přírody jde zejména o významnou rozmnožovací lokalitu ropuchy obecné. Plnohodnotný rozvoj rybničního ekosystému je limitován chovem ryb a rovněž absencí příbřežních mělčin. Břehy rybníčku jsou víceméně strmého charakteru a neumožňují významnější rozvoj mokřadní vegetace. (všechno Foto ) Snůšky ropuchy obecné Nátok do rybníčku 19

20 (Foto ) Segment 06.2 tvoří především soustava zahloubených vodních tůní, ve kterých se rozmnožují populace obojživelníků a ve dvojtůni severovýchodně Červeného rybníčku prosperují bohaté porosty ďábliku bahenního. (Foto ) 20

21 Dvojitá vodní tůň severovýchodně Červeného rybníčku (Foto ) Vodní tůň na rozhraní se segmentem 06.5 (Foto ) Vodní tůň poněkud severně pod linií spojující dvojtůň a nejvíce k severovýchodu vysunutou tůň na rozhraní se segmentem 06.5 (Foto ) (Foto ) 21

22 (Foto ) Porosty ďábliku bahenního na dvojité vodní tůni severovýchodně vedle Červeného rybníčku. (Foto ) (Foto ) (Foto ) 22

23 Kozlík dvoudomý (Foto ) Nad jižním břehem dvojité vodní tůně je druhově pestré mokřadní lado s některými významnými rostlinnými druhy (prstnatcem májovým, starčekem potočním nebo kozlíkem dvoudomým). Ptačinec (Foto ) Patrný porost starčeku potočního (Foto ) (Foto ) 23

24 (Foto ) Odvodňovací kanál, napájející Červený rybníček, podél severovýchodního okraje segmentu. (Foto ) Segment 06.3 představuje fragment polokulturních vlhkých sečených luk. Pouze v některých letech bývá v rámci zemědělského obhospodařování plocha posečena. Z hlediska ochrany přírody jde v tomto směru o cenný segment. (Foto ) Náletové porosty v jižních až jihozápadních partiích segmentu V pozadí kulturní degradované luční porosty segmentu

25 Centrální severozápadní partie segmentu Segment 06.4 je mozaikou vlhkých luk až mokřadních lad, různé kvality v souvislosti s postupující degradací v důsledku vysychání. Plochy nejsou dlouhodobě jakkoliv zemědělsky využívány a pomístně se rozrůstají náletové dřeviny. Rozsáhlé jihovýchodní části segmentu (Foto ) (Foto ) (Foto ) Pomněnka (Foto ) 25

26 Nejcennější partie segmentu 06.4 leží podél pravého břehu odvodňovacího kanálu napájejícího Červený rybníček. Jde o druhově pestré společenstvo vlhkých až mokřadních luk s prstnatcem májovým, upolínem evropským, kozlíkem dvoudomým nebo starčekem potočním. Jde o jednu z nejcennějších ploch celé přírodní rezervace. V posledních letech je část zájmové plochy každoročně jednorázově ručně sečena v rámci managementu. (Foto ) (Foto ) V severním cípu je zájmová plocha atakována náletovými dřevinami, stejně jako v prostoru mezi aktuálně kosenou částí a břehem Červeného rybníčku. 26

27 Prstnatec májový Porosty starčeku potočního Porosty podél pravého břehu nátoku do Červeného rybníčku v rámci segmentu 06.4 hostí početné populace některých významných rostlinných druhů. (Foto ) Kuklík potoční Pcháč (Foto ) Porosty prstnatce májového (Foto ) 27

28 (Foto ) Segment 06.5 je tvořen travnatým ladem s roztroušenými vrbami. Jde o pozůstatek bývalých vlhkých až mokřadních luk s početnějšími populacemi dvou významných druhů rostlin: všivce lesního a hadího mordu nízkého. Část plochy je v posledních letech pravidelně jednorázově ručně kosena v rámci managementu. (Foto ) 28

29 Segment 06.5 (Foto ) Hadí mord nízký (Foto ) Všivec lesní (Foto ) 29

30 V kanálech se rozšiřují z vodních tůní porosty ďábliku bahenního (Foto ) Segment 06.6 je tvořen mozaikou různě kvalitních mokřadních lad s rozšiřujícími se náletovými porosty. (Foto ) Kanály vybíhající k severu ze soustavy vodních tůní v segmentu 06.2 (Foto ) Podmáčené olšiny v nivě říčky Bělé, mimo jiné s výskytem starčeku potočního (Foto ) 30

31 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 07 Severovýchodní komplex Cesta vedoucí jihovýchodním okrajem rašelinného komplexu (Foto ) Segment 07.4 je tvořen plochou degradovaného a již dlouhodobě vysušeného rašeliniště. (Foto ) Segment 07.2 je tvořen zazemňující se odvodňovací rýhou s pomístními rašelinnými společenstvy, které jsou však po většině délky omezována rozvojem náletových dřevin. Negativně se samozřejmě projevuje i postupné vysychání celého rašelinného komplexu projevující se mimo jiné i značnou nevyrovnaností vodního režimu. (Foto ) 31

32 Segment 07.3 představuje dnes poslední zachovalejší část bývalého rozsáhlého rašeliniště vrchovištního typu. Ostatní partie byly v minulosti vytěženy, vysušeny nebo zalesněny. I zbývající část se již celá desetiletí potýká s důsledky odvodnění. Zvláště v posledních suchých letech stále rychleji vysychá a degraduje. Až explozivně se dnes šíří náletové dřeviny. Poslední cennější fragment rašeliništních společenstev přetrvává v plošně omezené terénní depresi podél cesty vedoucí jihovýchodním okrajem segmentu. Jde o pozůstatky dřívějších těžebních jam a odvodňovacích rýh. Ale i tento poslední vskutku rašelinný fragment postupně mění tvář pod tlakem náletových dřevin a nedostatku vody. (všechno Foto ) 32

33 Dobře patrné světle zelené rovinaté plochy rašeliníků se rychle zmenšují a jsou nahrazovány bochánky mechu ploníku. (Foto ) (Foto ) Nejcennější fragment ještě živého rašeliniště se rychle zmenšuje šířením náletových dřevin a rozvojem na sušší podmínky vázaných bochánků mechu ploníku. (Foto ) 33

34 Pro segment 07.3 charakteristické bohaté porosty suchopýru pochvatého postupně řídnou a ustupují v souvislosti s pokračující degradací rašeliniště. (všechno Foto ) 34

35 Celý rašelinný komplex 07 je již desítky let odvodňován soustavou povrchových kanálů. Hlavní kanál odvádějící celou soustavu ze západního cípu segmentu 07.3 severním směrem (Foto ) V popředí patrný příčný odvodňovací kanál v nižších jihozápadních partiích segmentu 07.3 (Foto ) Centrální vysychající partie segmentu 07.3 (Foto ) Prakticky již zcela vyschlé a degradované horní severovýchodní partie segmentu 07.3 Horní severovýchodní cíp segmentu 7.3 je masivně atakován náletem bříz. 35

36 Také rozsáhlé plochy bývalého rašeliniště ve středních partiích segmentu 07.3 podél sousedního lesa jsou fatálně vyschlé a degradované. Také rozsáhlá plocha v západním cípu segmentu 07.3 je dnes víceméně vyschlá a zdegradovaná. Pouze ojedinělý plošně minimální segment zde ještě hostí některé významnější druhy rostlin jako je starček potoční. 36

37 V nižších jihozápadních, ještě relativně živých, partiích rašelinného segmentu 07.3 se stále rychleji šíří náletové dřeviny a ustupují porosty suchopýru pochvatého. Zejména šíření bříz nabývá v posledních letech až explozivního charakteru. (Foto ) 37

38 PAVLOVSKÉ MOKŘADY 09 Severní komplex (Foto ) Segment 09.4 je tvořen výrazně přirozeně sníženým úzkým dnem nivy, ve kterém je ještě zahloubeno napřímené koryto říčky Bělé. To je navíc ještě vydlážděno. Výsledkem je již dlouhodobé radikální odvodňování celého severního komplexu. Především jeho levobřežních partií. Dno nivy je z větší části p orostlé náletovými olšovými porosty. 38

39 (Foto ) Segment 09.1 je dnes tvořen travnatým ladem, vyschlého a fatálně degradovaného původního rašelinného lada, s roztroušenými dřevinami především až k zemi zavětvenými smrky. Po obvodu pokračuje pronikání smrku z okolních porostů celou plochu již obklopující. Celé levobřežní severního komplexu je již dlouhodobě postiženo fatálním odvodněním a většina plochy je dnes již pokryta zapojenými smrkovými porosty. (Foto ) Segment 09.2 je dnes tvořen travnatým ladem, vyschlého a fatálně degradovaného původního rašelinného lada. V severních partiích ještě přetrvává plošně omezená plocha mokřadního lada s upolínem evropským nebo kozlíkem dvoudomým, masivně atakovaná náletovými dřevinami. Odvodňovací rýha podél horního jihozápadního okraje segmentu Kozlík dvoudomý 39

40 Violka (Foto ) (Foto ) Segment 09.5 je tvořen lesní mokřadní loučkou obklopenou vzrostlými smrkovými porosty způsobujícími značné zastínění. Lesní mokřina na dně vodoteče ve východním cípu segmentu (nad lesní cestou) se stabilnějšími vodními poměry slouží k rozmnožování některých druhů obojživelníků. Průchod z jihozápadního cípu segmentu do sousedního segmentu 09.6 s patrným nadměrným rozvojem náletových smrkových porostů, mimo jiné v neprospěch zdejší populace kosatce sibiřského. (Foto ) 40

41 (Foto ) Segment 09.6 je tvořen komplexem vlhkých přírodě blízkých luk s řadou významných rostlinných druhů: kosatec sibiřský, mečík střecholistý, prstnatec májový, upolín evropský, kozlík dvoudomý nebo starček potoční. Jde o jeden z nejcennějších segmentů přírodní rezervace. Část porostů je v posledních letech pravidelně jednorázově ručně kosena v rámci managementu. Vážným problémem segmentu je nadměrný rozvoj náletových smrkových porostů, které je třeba dále redukovat. (Foto ) (Foto ) Patrné porosty starčeku potočního 41

42 Kosatec sibiřský (Foto ) Segment 09.6 hostí celou řadu významných druhů rostlin. Lokalita mečíku střecholistého Porost vysokých ostřic (Foto ) Pcháč (Foto ) Prameniště vybíhající nahoru do svahu je značně postiženo rozvojem náletového smrku. (Foto ) 42

43 (Foto ) Segment 09.7 je tvořen mozaikou různorodých mokřadních lad a porostů náletových dřevin (v severních partiích hlavně smrku). V horních partiích segmentu byly relativně nedávno vyhloubeny vodní tůně pro rozmnožování obojživelníků. (Foto ) Horní jižní vodní tůň je značně degradována přítomností ryb. (Foto ) Dolní severní vodní tůň poskytuje pro rozmnožování obojživelníků ideální podmínky. (Foto ) 43

44 44

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Příloha č. 3 MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚCHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

Příloha č. 3 MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚCHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ Příloha č. 3 MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚCHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ Spojovacím znakem Bojkovska je území CHKO Bílé Karpaty, které se rozprostírá na významné ploše území MAS, a tím limitují a současně předurčují rozvojové možnosti

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Fotodokumentace významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 2 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus-okolí...

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČO 70956502 e-mail: csop.jihlava@email.cz, tel.: 724 047 084 http://csop-jihlava.euweb.cz U Borovinky 2007 2010 Zpráva

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

BIOD0805_prstnatec_ZZ_w.doc str. 1

BIOD0805_prstnatec_ZZ_w.doc str. 1 BIOD0805_prstnatec_ZZ_w.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Mapování prstnatce májového číslo projektu: 03010308 Národní program ČSOP 1. Údaje o organizaci organizace:

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Botanické zvláštnosti projektového území

Botanické zvláštnosti projektového území Botanické zvláštnosti projektového území Zájmové území se rozprostírá mezi Jelení horou u VN Přísečnice a obcí Hora Sv. Šebestiána a je součástí EVL Novodomské a Polské rašeliniště. Jádrem projektového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Příloha B Údržba dešťové kanalizace. B1 Odvodnění sever SO 326:

Příloha B Údržba dešťové kanalizace. B1 Odvodnění sever SO 326: B1 Odvodnění sever SO 326: Příloha B Údržba dešťové kanalizace Jedná se povrchové odvodnění území v prostoru u zemního valu, ze kterého jsou srážkové vody odváděny žlabem z betonových profilů, který je

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií:

Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií: Příloha č. 9 fotografie Seznam fotografií: Foto č. 1. Soutok Rakovce a Litavy, počátek hodnocené částí toku... 3 Foto č. 2. Hráz na pravém břehu v úseku č. 1... 3 Foto č. 3. Hranice úseků č. 1 a 2... 3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Základní fakta a význam pojezdů terénní techniky: - Bývalé pojezdy vojenské techniky vytvořili často přírodovědně

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Název zvláště chráněného území Grünwaldské vřesoviště Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: R3.1

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Přílohy. Seznam příloh

Přílohy. Seznam příloh Přílohy Seznam příloh Obr. 1: Košťálova studánka odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, červenec 2015) Obr. 2: Machle odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, září 2015) Obr. 3: Staviště odtok (Jaitnerová, září

Více

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V PŘÍRODNÍM PARKU JESENICKO

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V PŘÍRODNÍM PARKU JESENICKO Autor: Mgr. Vlastimila Knappová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V PŘÍRODNÍM PARKU JESENICKO Obsah 1) Charakteristika přírodního parku Jesenicko...

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Příloha A Sečení krajnic, zemních těles a přiléhajících pásů zeleně

Příloha A Sečení krajnic, zemních těles a přiléhajících pásů zeleně Příloha A Sečení krajnic, zemních těles a přiléhajících pásů zeleně Údržba krajnic, zemních těles a přiléhajících pásů zeleně spočívá zejména v plošném i příkopovém sečení zelené hmoty a plevelů na pozemcích,

Více

Mokřadní louky u Blažejovic

Mokřadní louky u Blažejovic Ochranářský plán Mokřadní louky u Blažejovic 2016-2025 ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Ochrana

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Dodatek k plánu. péče o přírodní rezervaci. Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ České Budějovice

Dodatek k plánu. péče o přírodní rezervaci. Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČ České Budějovice Juniperia, z.s. Senovážné náměstí 1736 370 01 České Budějovice Dodatek k plánu péče o přírodní rezervaci Krabonošská niva na období 2016-2021 Objednatel: Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Příloha B Údržba dešťové kanalizace

Příloha B Údržba dešťové kanalizace Příloha B Údržba dešťové kanalizace K odvádění srážkových vod z území SPZ Holešov slouží soustava objektů dešťové kanalizace (specifikovaná v příloze B), tvořená kromě zatrubněných částí (nejsou předmětem

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní)

Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní) Budování a obnova drobných vodních ploch (tůní) Jan Dvořák Jaromír Maštera Mokřady ochrana a management květen 2015 Definice drobné vodní plochy = tůně - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

Revitalizace vodních toků pomohou komplexní pozemkové úpravy? Ing. Martin Neruda,Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem

Revitalizace vodních toků pomohou komplexní pozemkové úpravy? Ing. Martin Neruda,Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Revitalizace vodních toků pomohou komplexní pozemkové úpravy? Ing. Martin Neruda,Ph.D. Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Revitalizace Rokytky v suchém poldru Čihadla Protipovodňová opatření

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1 Typy vývoje lesa Plochy jsou převzaty z výstupů provozní inventarizace, bez generalizace hranic v rámci vytyčení jednotek prostorového rozdělení lesa. V přehledu jsou uvedeny skutečné druhové skladby ve

Více

OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA

OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA OBNOVA BIOTOPU RAŠELINIŠTĚ PR NOVÁ LOUKA Jizersko-ještědský horský spolek sídlo: Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 1 IČ: 651 003 52 zastoupená Leošem Vašinou tel: 724 754 730 email: horskyspolek@volny.cz

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku a přilehlých mokřadů Zpracovatel: Mgr. Jan Dvořák Dobronín 345, PSČ 588 12 e-mail: dvorak.jenda@centrum.cz tel.: 605 070 438 (774 070 438) září

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Plán péče VRBINA U NOVÉ VSI

Plán péče VRBINA U NOVÉ VSI Plán péče o přírodní památku VRBINA U NOVÉ VSI na období 2015-2024 návrh 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: zatím nepřiděleno kategorie ochrany:

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ).

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen národní přírodní rezervace ). Částka 56 Sbírka zákonů č. 157 / 2012 Strana 2391 157 VYHLÁŠKA ze dne 10. května 2012 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Přírodní památky kraje

Přírodní památky kraje Přírodní památky kraje Kunčický bludný balvan Přírodní památku Kunčický bludný balvan najdeme v městské části Ostrava - Kunčice. Bludný balvan byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1990, zaujímá rozlohu

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 13 (staničení 4257-4408 m) Úsek je postižen nedostatkem proudící vody, stejně jako úsek č. 13. Důvodem je špatný stav rozdělovacího objektu a odtékání běžných průtoků odlehčovacím bypassem. Koryto

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více