Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2."

Transkript

1 Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. ročník Název předmětu: OPATŘENÍ POTLAČUJÍCÍ NABÍDKU: ZÁKLADNÍ DEFINICE A APLIKACE PŘÍSTUPŮ Vyučující: JUDr. Alexander Sotolář JUDr. František Púry Číslo předmětu: 1382 Semestr: 4. (letní 2. ročník, 2006/2007) Garant předmětu: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Místnost (adresa/číslo): Učebna Centra adiktologie, Herzův dům, Ke Karlovu 11, Praha 2 Čas: Sudé týdny semestru, pondělí Konzultační hodiny: Dle dohody s vyučujícími Kontakt: Upřesnění předmětu Povinný Cíle předmětu: Posluchač získá základní orientaci v trestněprávních a administrativněsprávních opatřeních využitelných k potlačení nabídky nelegálních drog a jejich zneužívání je obeznámen s nejdůležitější terminologií v oblasti trestního práva hmotného i procesního, se základní vnitrostátní i mezinárodní právní úpravou a jejím výkladem, má základní znalosti o skutkových podstatách tzv. drogových trestných činů chápe, jak se trestněprávní opatření uplatňují v praxi, které orgány, instituce a osoby se na tom podílí a jaké metody a formy využívají rozumí roli a možnostem jednotlivých trestněprávních opatření při potlačování nabídky drog, jejich místu v systému ostatních opatření a souvislostem s nimi Datum a místo přednášky/semináře: 1. Název Přednáška 1 Úvod do předmětu Sotolář, Púry Právní rámec regulace výroby drog a nakládání s nimi možnosti reakce na porušení regulačních pravidel týkajících se drog mezinárodní charakter tzv. drogové trestné činnosti mezinárodní smlouvy týkající se této trestné činnosti vztah mezinárodního a vnitrostátního práva závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv nutnost postihu určitých jednání hierarchie protiprávních

2 2. Název Přednáška 2 Podmínky trestní odpovědnosti za tzv. drogové trestné činy 3. Název Seminář 1 Pachatelé tzv. drogové trestné činnosti 4. Název Seminář 2 Možnosti vyvození trestní odpovědnosti za tzv. drogovou trestnou činnost v praxi činů trestní právo a jeho místo v systému práva základy trestní odpovědnosti za trestné činy a provinění skutková podstata trestného činu a provinění trestněprávní kvalifikace nutnost vymezení znaků trestného činu a provinění v zákoně formy reakce na spáchání trestných činů, provinění a činů jinak trestných Právo přednost mezinárodního práva před zákonem trestní právo právní odpovědnost trestní odpovědnost prevence represe trestný čin provinění čin jinak trestný přestupek jiný správní delikt trestní řízení systém soudnictví ve věcech dospělých a ve věcech mládeže Možnosti trestního práva v potlačování nabídky drog souvislost omezování nabídky s potlačováním poptávky po nelegálních drogách vývoj české trestněprávní úpravy nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů pro vlastní potřebu šíření toxikomanie další formy tzv. drogové trestné činnosti možnosti postihu nedovolené výroby alkoholických nápojů a neoprávněného nakládání s nimi základní judikatura k výkladu skutkových podstat jednotlivých drogový trestných činů Návyková látka omamná látka psychotropní látka jed prekursor nelegální výroba a držení těchto látek a nakládání s nimi množství větší než malé okolnosti podmiňující přísnější právní kvalifikaci drogové trestné činy zneužívání drog dětmi mladšími patnácti let Pachatel jako konzument drog pachatel jako výrobce, držitel a distributor drog trestná součinnost různých pachatelů organizovaný zločin recidivisté Věk pachatele příčetnost zmenšená příčetnost nepříčetnost spolupachatel, organizátor, návodce a pomocník recidiva zvlášť nebezpečná recidiva organizovaná skupina zločinné spolčení pachatelé drogové trestné činnosti a jejich oběti diskuse k východiskům a účelnosti trestní represe v boji proti zneužívání drog Rozbor konkrétních případů trestního postihu za tzv. drogové trestné činy za účelem probrání různých možností praktického uplatnění trestní odpovědnosti jejich pachatelů Rozsudek trestní stíhání orgány činné v trestním řízení trestný čin provinění trestní odpovědnost trestně odpovědná osoba potrestání předcházení recidivě

3 Doporučená literatura a studijní materiály: trestné činnosti Sotolář A., Púry F., Šámal P., Kudrle S, Kalina K. a kol.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 65. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002; Novotný O., Dolenský A., Navrátilová J., Púry F., Rizman S., Vanduchová M., Vokoun R.: Trestní právo hmotné II. Zvláštní část. 4. přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004 Datum a místo přednášky/semináře: 5. Název Přednáška 3 Základy trestního řízení obecně 6. Název Přednáška 4 Zvláštnosti trestního řízení vedeného o tzv. drogových trestných činech a specifická trestně procesní opatření uplatnitelná v tomto řízení a Sotolář, Púry ; Púry Pojem a účel trestního řízení základní zásady trestního řízení osoby zúčastněné na trestním řízení poslání jednotlivých orgánů činných v trestním řízení postavení osoby, proti níž se řízení vede (podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený) poškozený stadia trestního řízení způsoby a formy rozhodnutí v trestním řízení alternativní způsoby řízení systém soudnictví ve věcech mládeže a specifika řízení proti mladistvým provinilcům řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podezřelých ze spáchání činů jinak trestných Trestní řízení trestní stíhání orgány činné v trestním řízení obviněný obhájce poškozený zmocněnec vyšetřování hlavní líčení a odklony od něho dokazování důkazy obžaloba rozsudek usnesení trestní příkaz odvolání stížnost odpor mimořádné opravné prostředky Zvláštnosti dokazování v řízení o tzv. drogových trestných činech využití znaleckých důkazů a odborných vyjádření postup v řízení vedených v tzv. drogových trestních věcech uplatnění alternativních procesních postupů možnosti využití jednotlivých zajišťovacích institutů operativně pátrací prostředky v trestním řízení a jejich místo v řízení vedeném o tzv. drogových trestných činech - možnosti mezinárodní spolupráce při potírání drogové trestné činnosti základní instrumenty této spolupráce a jejich právní úprava Znalecký posudek odborné vyjádření posudek ústavu vyšetření duševního stavu dočasné odložení trestního stíhání zjišťování poměrů osob závislých na drogách

4 7. Název Seminář 3 Průběh trestního řízení vedeného o tzv. drogových trestných činech v praxi 8. Název Seminář 4 Mezinárodní spolupráce při postihu tzv. drogové trestné činnosti Doporučená literatura a studijní materiály: zajištění peněžních prostředků a jiných hodnot na účtu zatýkací rozkaz zadržení vazba vydání a odnětí věci jiné zajišťovací instituty domovní prohlídka prohlídka jiných prostor a pozemků vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků zadržení, otevření, záměna a sledování zásilek odposlech a záznam telekomunikačního provozu předstíraný převod sledování osob a věcí agent vyžádání pachatele z ciziny vydání pachatele do ciziny uznání a výkon cizozemského rozhodnutí Typický průběh trestního řízení vedeného pro různé drogové trestné činy proti různým pachatelům a ukázka toho, co ovlivňuje postup v trestním řízení a jeho výsledek provedení simulovaného soudního procesu Obviněný poškozený soud státní zástupce policejní orgán probační úředník orgán sociálně právní ochrany dětí standardní trestní řízení a odklony od něj dokazování rozhodnutí výkon rozhodnutí Praktické probrání možností mezinárodní spolupráce při odhalení a usvědčení pachatelů tzv. drogových trestných činů Mezinárodní zatýkací rozkaz Interpol přeshraniční sledování a pronásledování skryté vyšetřování zajištění věcí a majetku mezinárodní právní pomoc Sotolář A., Púry F., Šámal P., Kudrle S, Kalina K. a kol.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 65. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002; Císařová D., Fenyk J., Kloučková S., Mandák V., Matula V., Púry F., Repík B., Růžek A.: Trestní právo procesní. 4. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, a. s., 2006 Datum a místo přednášky/semináře: 9. Název Přednáška 5 Trestní sankce za trestné činy obecně; možnosti alternativního řešení trestních věcí a Sotolář, Púry ; Púry Systém sankcí v trestním právu zákonnost sankcí účel trestů, trestních opatření, ochranných opatření a výchovných opatření odchylky v trestání mladistvých alternativy k potrestání okruh pachatelů vhodných pro alternativní řešení možnosti probace a mediace formy reakce na činy jinak trestné spáchané trestně neodpovědnými dětmi

5 10. Název Přednáška 6 Tresty, trestní opatření a alternativy k potrestání v tzv. drogových věcech 11. Název Seminář 5 Možnosti trestání pachatelů v praxi 12. Název Seminář 6 Diferenciace trestního postihu pachatelů tzv. drogových trestných činů Doporučená literatura a studijní materiály: Sankce generální prevence speciální prevence represe trest trestní opatření ochranné opatření výchovné opatření upuštění od potrestání narovnání a jeho schválení podmíněné zastavení trestního stíhání odstoupení od trestního stíhání přiměřená omezení a povinnosti k vedení řádného života probační dohled opatření uplatnitelná vůči dětem mladším patnácti let Uplatnění represe proti pachatelům drogové trestné činnosti trest a trestní opatření odnětí svobody tresty a trestní opatření nespojená s odnětím svobody podmínky ukládání jednotlivých trestů a trestních opatření a jejich praktické uplatnění možnosti trestání výrobců a distributorů drog a členů zločinných spolčení hmotněprávní alternativy k potrestání pachatelů tzv. drogové trestné činnosti Odnětí svobody obecně prospěšné práce peněžitý trest a opatření propadnutí věci, jiné majetkové hodnoty a majetku zákaz pobytu vyhoštění podmíněné odsouzení výkon trestů a trestných opatření upuštění od uložení trestu a trestního opatření tresty a opatření vůči členům zločinných spolčení. Práce s trestním spisem uložení trestní sankce různým pachatelům předpoklady zmírnění a zpřísnění trestního postihu Okolnosti významné pro úvahu o trestu polehčující a přitěžující okolnosti ukládání a výměra trestu a trestního opatření okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby okolnosti odůvodňující uložení trestu a trestního opatření pod dolní hranicí zákonné trestní sazby Osvětlení možné různorodosti přístupů k pachatelům závislým na drogách postih recidivistů postih konzumentů drog možnosti trestání výrobců a distributorů drog reakce na zneužívání drog dětmi mladšími patnácti let Pachatel závislý na drogách recidivista zvlášť nebezpečný recidivista mladistvý dítě mladší patnácti let spáchání trestného činu ve prospěch zločinného spolčení Sotolář A., Púry F., Šámal P., Kudrle S, Kalina K. a kol.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 65. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002; Sotolář A., Púry F., Šámal P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000

6 Datum a místo přednášky/semináře: 13. Název Přednáška 7 Ochranná a výchovná opatření a jejich uplatnění v tzv. drogových věcech 14. Název Seminář 7 Alternativní formy řešení tzv. drogové trestné činnosti v praxi 15. Název Seminář 8 Specifika řešení drogové trestné činnosti mladistvých Doporučená literatura a studijní materiály: Sotolář Význam pozitivně motivujícího působení na pachatele drogové trestné činnosti ochranná opatření a zákonné předpoklady pro jejich uplatnění možnosti využití výchovných opatření vůči mladistvým a zákonné předpoklady pro jejich uplatnění podmínky pro přijetí opatření vůči dětem mladším patnácti let Ochranné léčení ambulantní a ústavní zabrání věci a jiné majetkové hodnoty ochranná výchova ústavní výchova výchovné povinnosti výchovná omezení dohled probačního úředníka probační program napomenutí s výstrahou opatření vůči dětem mladším patnácti let Alternativní opatření uplatnitelná vůči pachatelům tzv. drogové trestné činnosti a jejich účel procesní alternativy k potrestání léčení jako alternativa k potrestání probrání výhod a rizik spojených s využitím různých alternativních forem řešení drogové trestné činnosti Alternativní tresty nespojené s odnětím svobody upuštění od potrestání definitivní a podmíněné schválení narovnání podmíněné zastavení trestního stíhání odstoupení od trestního stíhání dobrovolné a vnucené léčení Ilustrace různých přístupů k mladistvým pachatelům zneužívajícím drogy specifika trestání mladistvých alternativy k potrestání mladistvých děti jako konzumenti a distributoři drog rozbor kasuistik a diskuse o rizicích zneužívání drog mladistvými a dětmi Mladistvý jako pachatel drogové trestné činnosti a jako její oběť trestně neodpovědné dítě mladší patnácti let zneužívající drogy příčiny drogové trestné činnosti mladistvých účel trestání mladistvých výchovné opatření jako alternativa k potrestání mladistvého Sotolář A., Púry F., Šámal P., Kudrle S, Kalina K. a kol.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 65. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002; Musil J., Kratochvíl V., Šámal P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007

7 Požadavky ke zkoušce/kolokviu/zápočtu: Požadavky k zápočtu: Účast na seminářích aspoň na šesti z osmi, aktivita, autoreferát z literatury na zadané téma, písemný test Požadavky ke zkoušce: Ústní zkouška podle seznamu témat: A. Právní rámec regulace výroby omamných a psychotropních látek, prekursorů, jedů a alkoholických nápojů a regulace nakládání s nimi 1. Mezinárodní úmluvy o ochraně proti drogám 2. Česká vnitrostátní regulace výroby drog a nakládání s nimi 3. Mimotrestní opatření za porušení regulačních pravidel vztahujících se k výrobě drog a k nakládání s nimi 4. Přestupky v drogové oblasti a sankce za jejich spáchání B. Trestní právo jako nástroj k potlačování nelegální nabídky a zneužívání návykových látek 5. Pojem trestního práva a jeho místo v systému práva, základy trestní odpovědnosti 6. Trestněprávní opatření k potlačování nabídky nelegálních drog a k omezování poptávky po nich 7. Trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů 8. Šíření toxikomanie a ostatní trestné činy související s drogami 9. Možnosti trestního postihu neoprávněné výroby alkoholických nápojů a neoprávněného nakládání s nimi 10. Pachatel trestného činu, zvláštnosti pachatelů tzv. drogových trestných činů C. Trestněprávní sankce uplatnitelné v reakci na drogovou trestnou činnost 11. Tresty ukládané pachatelům tzv. drogové trestné činnosti 12. Ochranná opatření ukládaná v souvislosti s postihem tzv. drogové trestné činnosti 13. Alternativní způsoby trestání a alternativní opatření 14. Zvláštnosti trestání recidivistů a organizovaného zločinu 15. Zvláštnosti trestání mladistvých pachatelů a výchovná opatření uplatňovaná vůči nim 16. Možnosti reakce na zneužívání drog dětmi mladšími patnácti let a trestně neodpovědnými mladistvými D. Trestní řízení vedené proti pachatelům tzv. drogových trestných činů 17. Pojem a průběh trestního řízení obecně

8 18. Postavení obviněného v trestním řízení, jeho práva a povinnosti 19. Orgány činné v trestním řízení a jejich role 20. Zvláštnosti dokazování u tzv. drogových trestných činů 21. Zajištění osob a věcí v trestním řízení, operativně pátrací prostředky 22. Alternativní způsoby řízení a jejich využití v řízení o tzv. drogových trestných činech, místo a význam Probační a mediační služby 23. Specifika řízení proti mladistvým pachatelům 24. Výkon uložených trestů, trestních opatření, ochranných opatření a výchovných opatření 25. Řízení ve věcech trestně neodpovědných dětí D. Mezinárodní souvislosti trestního postihu tzv. drogových trestných činů 26. Mezinárodní charakter tzv. drogové kriminality, nutnost mezinárodní spolupráce 27. Závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv, srovnání české trestněprávní úpravy s některými jinými státy 28. Základní nástroje mezinárodní a evropské spolupráce při postihu tzv. drogových trestných činů 29. Jednotlivé instituty právního styku s cizinou využitelné u pachatelů tzv. drogových trestných činů Povinná literatura a studijní materiály: Sotolář A., Púry F., Šámal P., Kudrle S, Kalina K. a kol.: Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 65. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002 Sotolář A., Púry F., Šámal P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000 Šámal P., Púry F., Rizman S.: Trestní zákon. Komentář. 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 Šámal P., Král V., Baxa J., Púry F.: Trestní řád. Komentář. 5. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005 Šámal P., Válková H., Sotolář A., Hrušáková M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.: Trestní právo hmotné I. Obecná část. 4. přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2003 Novotný O., Dolenský A., Navrátilová J., Púry F., Rizman S., Vanduchová M., Vokoun R.: Trestní právo hmotné II. Zvláštní část. 4. přepracované vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004 Císařová D., Fenyk J., Kloučková S., Mandák V., Matula V., Púry F., Repík B., Růžek A.: Trestní právo procesní. 4. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, a. s., 2006 Musil J., Kratochvíl V., Šámal P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007

9 Doporučená rozšiřující literatura a studijní materiály: Juráková I.: Trestněprávní postih toxikomanů. Spisy Právnické fakulty MU, svazek 234. Brno: Masarykova univerzita, 1999 Chmelík J. a kol.: Drogová kriminalita. Praha: Ministerstvo vnitra, Úřad vyšetřování pro Českou republiku, 1999 Borník M.: Trestná činnost a nealkoholová toxikomanie. Praha: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, 2000 Nešpor K., Dvořák V.: Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. Praha: Nakladatelství Armex, 1998 Šturma, P. Nováková J., Bílková V.: Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003 Fenyk J., Kloučková S.: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. Praha: Linde, a. s., 2003 Kratochvíl V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. přepracované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003 Sotolář A., Sovák Z., Kratochvíl V., Zezulová J., Šámal P., Púry F., Válková H. a kol.: Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Díl první. Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky svazek 64. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001 Musil J., Konrád Z., Suchánek J.: Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 Novotný O., Zapletal J. a kol.: Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004 Kalina K. a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr Právní specializace bakalářského distančního studia: BZ403K: Právo a mezinárodní obchod Právo

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa. Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu. Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa. Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu. Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Program: Veřejná správa Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2018 ZÁŘÍ 2018 LEDEN 2019 Povinný předmět: Trestní právo

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Hmotněprávní pojmy Krajní nouze Situace, kdy někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Čin provedený v této situaci pak není trestným činem, byť by jinak trestným činem byl.

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Odklony v trestním řízení rozumíme zvláštní způsoby trestního řízení, alternativní ve vztahu k standardnímu projednání věci v hlavním líčení, v rámci nichž je možné trestní věc vyřídit v procesněprávním

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Osoba pachatele trestného činu. Přednáška

Osoba pachatele trestného činu. Přednáška Osoba pachatele trestného činu Přednáška 12. 3. 2013 Osoba pachatele Subjekt - rovina viny: princip rovnosti před zákonem - všichni pachatelé mají rovné postavení bez ohledu na jejich osobní atributy charakterizován

Více

Obsah - seznam vzorů 5

Obsah - seznam vzorů 5 Obsah - seznam vzorů 5 Použitá a doporučená literatura 23 Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Dokazování v trestním řízení Rozhodnutí v trestním řízení Průběh trestního řízení 18.4.2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Dokazování Vývoj dokazování v českých

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Osnova prezentace I. obecná charakteristika nové právní úpravy II. vybrané instituty ve vztahu k ÚSC Cíle reformy

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. ročník Název předmětu: SYSTÉM LÉČEBNÉ PÉČE III - Ústavní péče, terapeutické komunity, následná péče Vyučující: PhDr. Martina Richterová Těmínová.,

Více

Trest které jednání je trestným činem a jaký trest

Trest které jednání je trestným činem a jaký trest T Trest Podle čl. 39 LZPS jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Trestem nebo újmou na právech nebo

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

trestní právo hmotné

trestní právo hmotné trestní právo hmotné obecná část Marek Fryšták a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009 1 Recenzent: JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. Název: Autoři: Trestní právo hmotné obecná část JUDr. Marek Fryšták,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Mladistvý pachatel a jeho trestněprávní odpovědnost Marcela Hummelová Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o., Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Občanská nauka Tematický okruh: Člověk a právo Číslo

Více

Seminář - Omšenie

Seminář - Omšenie Seminář - Omšenie 5. 6. 2017 I. Vnitrostátní úprava právního styku s cizinou v trestních věcech v ČR A) zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, (ve znění novel č. 77/2015

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G trestnost,

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Mladistvý je osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve

Více

Kriminalita a prevence

Kriminalita a prevence Kriminalita a prevence Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07 TRESTNÕ PR VO HMOTN Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR VNICK CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z KONECH PO 1. 1. 2010 4 PAVEL ä MAL RUDOLF VOKOUN OTO NOVOTN a kol. Vzor citace: ŠÁMAL, P., VOKOUN, R.,

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Obecně prospěšné práce a jejich místo v systému trestních sankcí.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Obecně prospěšné práce a jejich místo v systému trestních sankcí. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Obecně prospěšné práce a jejich místo v systému trestních sankcí Jiří Fremr Plzeň 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 19. 3. 2015 Schéma průběhu trestního řízení podle českého trestního řádu trestní stíhání vyšetřování hl. líčení ř. odvolání ř. vykonávac postup před zahájením TS

Více

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc.

Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí. prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Trestní právo (hmotné a procesní) v evropském prostředí prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Europeizace práva proces, v němž se v určité právní oblasti projevuje vliv evropského

Více

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ Subjekty trestního řízení Vybrané zajišťovací úkony Operativně pátrací prostředky 11.4.2012 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Subjekty trestního řízení Pojem Subjekty

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Pracovní a trestní právo Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G samostatná

Více

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 70 9. funkční období 70 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Akad. rok 2007/2008, zimní semestr Název předmětu: Vyučující: Garant: Číslo předmětu: 1611 Semestr: Klinická adiktologie 3 - Komplikace poruch způsobených

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

ZÁKON č. 218/2003 Sb.

ZÁKON č. 218/2003 Sb. ZÁKON č. 218/2003 Sb. ze dne 25. června 2003 O ODPOVĚDNOSTI MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE) Změna: 383/2005

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR VNICK CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z KONECH PO 1. 1. 2010 4 PAVEL ä MAL RUDOLF VOKOUN OTO NOVOTN a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Zvláštní způsoby řízení

Zvláštní způsoby řízení Zvláštní způsoby řízení Zvláštní způsoby řízení Řízení ve věcech mladistvých Řízení proti uprchlému Řízení před samosoudcem Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu Řízení o přezkumu příkazu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Kurz pro výchovné poradce

Kurz pro výchovné poradce Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské činnosti Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 218/2003 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Zákon č.. 218/2003 Sb. ZÁKON o odpovědnosti

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 11. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G právní normy

Více