Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001 Z obsahu: Sdružení pro výstavbu komunikace Jednání v Bruselu Pěší zóna na Hrnčířské ulici Noví vedoucí odborů MMO Oslavy desetiletí Slezské univerzity Z historie Krátké zprávy Kulturní kalendář Strategický plán rozvoje města Opavy Tak zní celý název strategického dokumentu, který byl dokončen v prosinci minulého roku spolu s programy dalších dvou vesnických regionů Hlučínska a Matice slezské. Zároveň byl zpracován i Program rozvoje Opavska. Podrobnosti o zadání, struktuře dokumentů a týmu zpracovatelů, konzultantů a dalších odborníků, kteří se na nich podíleli, jste se mohli dočíst v minulém čísle Hlásky. Dnes bychom vám chtěli přiblížit problematiku a specifika rozvojového plánu Statutárního města Opavy. Strategie je připravena do roku 2010 s tím, že bude pravidelně vyhodnocována a aktualizována. Strategická vize definuje žádoucí rozvoj města v jednotlivých prioritních oblastech: Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Podpora rozvoje malých a středních podniků lehkého průmyslu, služeb a moderních technologií, rozvoj poradenských, informačních a vzdělávacích služeb, investice do ekonomických aktivit Infrastruktura, integrace regionu Město s rozvinutou dopravní a technickou infrastrukturou, zejména kvalitní a rychlé dopravní napojení na mezinárodní trasy Lidské zdroje a sociální infrastruktura Opava jako významné regionální centrum, poskytující vysokou životní úroveň, vzdělání, kulturní a společenské vyžití, kvalitní bydlení, sociální a zdravotní péči Životní prostředí Město se zdravým životním prostředím, podporující snižování emisí z dopravy, rozvoj a zkvalitňování hromadné dopravy a výstavbu cyklostezek, omezování vzniku odpadů s důrazem na prevenci a ekologickou výchovu Zemědělství a rozvoj venkova Okolí města jako rozvíjející se kulturní zemědělská a venkovská krajina s možnostmi rekreace při zachování místních tradic řemeslné a umělecké výroby Cestovní ruch Opava jako centrum českého Slezska, schopné využít svého potenciálu k rozvoji cestovního ruchu. Střední a univerzitní školství vytvoří podmínky pro intelektuální turistiku Pro takto definované prioritní oblasti byly propracovány problémové okruhy a navržena jednotlivá strategická opatření definovaná stručnou charakteristikou se specifikací cílových skupin, kterých se opatření týká a garantů, případně dalších spolupracujících institucí, které se budou na realizaci opatření podílet. Navrhované klíčové aktivity a projekty s vyčíslením finančních nároků budou podkladem pro sestavování akčních plánů, investičních záměrů i podkladem při sestavování rozpočtu města. Zde je důležité připomenout, že strategické cíle rozvoje města se promítají nebo jsou shodné s cíly regionu i kraje a navrhovaná strategická opatření v rozvojovém plánu města Opavy jsou rovněž prioritami strategických dokumentů Program rozvoje Opavska a Program rozvoje Ostravského kraje. Strategický plán rozvoje města Opavy bude prezentován zástupcům veřejné správy, odborné a podnikatelské veřejnosti začátkem března. Poté jej rada města projedná a předloží ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Opavy dne 27. března Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Z jednání Rady a Zastupitelstva statutárního města Opavy RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 41. zasedání dne jmenovala mj. s účinností od do funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města Opavy Ing. Lumíra Šebrleho. RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 42. zasedání dne schválila mj. záměr vstupu Statutárního města Opavy do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 I/57 pro předložení zastupitelstvu města. ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 13. řádném zasedání dne projednalo mj. tyto body programu: Těžba štěrku v Opavě Kylešovicích Zastupitelstvo města po projednání doporučilo RMO, aby ve spolupráci s odborem hlavního architekta MMO připravila besedu s občany, členy ZMO, příslušnými odbory MMO a vedením města nad účelností či neúčelností těžby štěrku v Opavě Kylešovicích, která je zařazena ve změně Územního plánu Statutárního města Opavy. Areál Škrobáren zařazení do seznamu kulturních památek Zastupitelstvo města vyjádřilo nesouhlas se zařazením areálu Škrobáren do seznamu kulturních památek města Opavy a současně pověřilo primátora města, aby toto stanovisko sdělil dotčeným orgánům státní správy. Výbory zastupitelstva Zastupitelstvo města zřídilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 12/ /2000 Sb. o obcích a) finanční výbor ZMO b) kontrolní výbor ZMO c) výbor prevence kriminality ZMO d) investiční výbor ZMO Dále pak zastupitelstvo schválilo Statut výboru prevence kriminality ZMO a Statut investičního výboru ZMO dle předložených písemných návrhů. Statuty finančního a kontrolního výboru ZMO již byly schváleny na 12. zasedání ZMO dne V následném hlasování pak zastupitelstvo města zvolilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO za: předsedu finančního výboru ZMO Ing. Vojtěcha Turka člena ZMO (bezpartijní klub KDU ČSL) předsedu kontrolního výboru ZMO p. Otu Dohnala člen ZMO (ODS) předsedkyni výboru prevence kriminality ZMO Mgr. Irenu Hoblíkovou členka ZMO (ODS) předsedu investičního výboru ZMO Ing. Oldřicha Vagnera člen ZMO (ČSSD) V závěrečném hlasování pak byli taktéž v souladu s 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO zvoleni za členy: finančního výboru: Karel Bureš, MBA člen, člen ZMO (ODS), Ing. Rudolf Chamráth člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Bedřich Lešenar člen, člen ZMO (ČSSD), p. Alžběta Kavanová člen, Ing. Roman Kremser člen, Ing. David Slavata člen, Ing. Petr Urbánek člen, Ing. Ondřej Veselý - člen kontrolního výboru: Ing. Marek Veselý člen, člen ZMO (ODS), Mgr. Jan Píšala člen, člen ZMO (ČSSD), Mgr. Pavlína Hejduková člen, členka ZMO (ČSSD), Ing. Jan Gilík člen, člen ZMO (KDU- -ČSL), Ing. Ludvík Hadámek člen, Vladan Grygar člen, Mgr. Karel Schieser člen, p. Karel Jiřík člen výboru prevence kriminality: Ing. Ingrid Jurmanová člen, členka ZMO (ODS), p. Jindřich Berka člen, člen ZMO (ČSSD), Bc. Petr Borunský člen, p. Miroslav Ficek člen, p. Pavel Petrásek člen, JUDr. Jiří Mlčoch člen 1 HLÁSKA březen 2001

2 investičního výboru: Ing. arch. Pavel Mališ člen, člen ZMO (ODS), MUDr. Ivan Drábek člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Jaromír Klein člen, Ing. Josef Lichvár, st. člen, Ing. Vladimír Schreier člen, Ing. Petr Vícha člen, Ing. Miroslav Krajíček člen, p. Vlastimila Šípková člen. Pro úplnost bych rád doplnil, že zastupitelstvo obce může zřídit ve smyslu 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu se zákonem vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor ve smyslu 118 citovaného zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů je vždy lichý a schází se podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Toto usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Příspěvek na DČSS Zastupitelstvo města schválilo jmenovitý seznam včetně poskytnutí finančních příspěvků na realizované domovní čerpací stanice splašků v Opavě- -Kylešovicích z položky FaRO MMO tlaková kanalizace Kylešovice příspěvek na DČSS. Prodej obchodních podílů v BK Opava, a.s., SFC, a.s., Opava o poskytnutí půjčky BK Opava a.s. Zastupitelstvo města po projednání schválilo: a) prodej obchodního podílu města v BK Opava, a.s. b) prodej obchodního podílu města v SFC Opava, a.s. c) poskytnutí půjčky společnosti BK Opava, a.s., ve výši Kč za těchto podmínek: čerpání bude ve 3 etapách ,0 mil. Kč, ,0 mil. Kč, ,1 mil. Kč splatnost bude 18 měsíců od doby čerpání tj úrok bude 6 % p.a. BK Opava a.s. bude ručit vlastní směnkou v hodnotě součtu půjčky a úroků se splatností Dále pak zastupitelstvo zmocnilo: a) radu města k prodeji obchodního podílu v BK Opava, a.s., za cenu nejméně Kč b) radu města k prodeji obchodního podílu v SFC Opava, a.s., za cenu nejméně Kč. V závěrečném hlasování pak zastupitelstvo města uložilo primátorovi města podepsat smlouvu o půjčce do Návrh na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a místostarostům, návrh na určení místostarosty, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti Zastupitelstvo města v souladu s ust. 106 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svěřilo primátorovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto: a) primátor na úsecích: zahraničních styků, vnějších vztahů a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilní obrany, požární ochrany, veřejného pořádku, městské policie, smluvních vztahů a zadávání veřejných zakázek b) místostarosta na úsecích: financí a rozpočtu, majetkoprávních vztahů města, bytové záležitosti, kultury, školství a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví, prevence kriminality a drogové problematiky c) místostarosta na úsecích: investiční výstavby, stavebně správních činností, územního plánu, rozvoje města a regionálních vztahů, dopravy a silničního hospodářství, technických služeb, životního prostředí, vodního hospodářství, zemědělství. Zastupitelstvo města současně určilo místostarostu dle písm. b) tohoto usnesení k zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti a stanovilo, že v době nepřítomnosti primátora a místostarosty, zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti podle písm. b) tohoto usnesení zastupuje primátora místostarosta dle písm. c). JUDr. Tomáš Elis, tajemník Ze zasedání Zastupitelstva Ostravského kraje Dne 12. února 2001 proběhlo v Ostravě 2. zasedání krajského zastupitelstva. Nejdůležitějšími body jeho programu byly: rozpočet Ostravského kraje na rok 2001, ustavení výborů, volby jejich předsedů i členů a jednání o změně názvu kraje. Rozpočet Ostravského kraje byl schválen velkou většinou. Je koncipován jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí necelých 85 milionů Kč (pro srovnání rozpočet města Opavy v roce 2001 činí 715 milionů Kč). Všechny peníze v rozpočtu jsou určeny na provoz Krajského úřadu (zejména se jedná o zajištění výkonu státní správy) a činnost krajského zastupitelstva, nejsou zde zatím žádné prostředky na investice. Zastupitelstvo kraje ustavilo celkem deset výborů, zvolilo jejich předsedy a členy. Mohu na tomto místě blahopřát panu Oldřichu Malotovi, který byl zvolen předsedou finančního výboru a panu primátorovi Janu Mrázkovi, který byl zvolen předsedou zahraničního výboru. Zastupitelstvo kraje projednávalo také otázku případné změny názvu kraje. Celkem se hlasovalo o čtyřech variantách - Moravskoslezský, Ostravský, Slezskomoravský a Severomoravský. Žádná varianta nezískala nadpoloviční podporu (uvedené názvy jsou seřazeny podle počtů hlasů), proto zůstává našemu kraji původní název Ostravský kraj. Ing. Zbyněk Stanjura, člen Rady Ostravského kraje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Starostové měst a obcí na trase komunikace I/11 a I/57 Ostrava, Opava, Krnov, Město Albrechtice, Bartultovice se na společném jednání dne dohodli na jednotném postupu při prosazování a přípravě předprojektové a projektové dokumentace výstavby a rekonstrukce uvedené komunikace, která má strategický význam pro hospodářský rozvoj jak měst a obcí na trase, tak celého našeho regionu. Zástupci jednotlivých měst a obcí se shodli, že nejvhodnější formou spolupráce je vytvořit zájmové sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Členy Sdružení budou kromě měst Ostravy, Opavy a Krnova také další obce na trase komunikace - Velká Polom, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Neplachovice, Holasovice, Brumovice, Úvalno, Hoš álkovy, Město Albrechtice, Třemešná, Liptáň, Jindřichov, Dívčí Hrad, Vysoká a dále Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, jako investor a garant státu, Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a Dopravoprojekt Ostrava. Sdružení bude mít sídlo v budově Magistrátu města Opavy. Předmětem činnosti Sdružení bude prosazení územních a podnikatelských zájmů při přípravě a realizaci komunikace I/11- I/57 v úseku Ostrava- - Opava - Krnov - Bartultovice při předprojektové a projektové činnosti, zajištění financování stavby a přípravě realizace stavby. Nově zakládané Sdružení je otevřené i pro další právnické osoby, které budou mít o členství a činnost ve Sdružení zájem. Prvořadým úkolem Sdružení bude zpracovat Studii proveditelnosti, to je posouzení realizovatelnosti stavby z technicko-ekonomického hlediska včetně dopadů na životní prostředí. Studie proveditelnosti je rovněž nezbytným podkladem k žádosti o finanční podporu z fondů Evropské Unie. Jednotný postup a společná podpora projektu je podmínkou k urychlení celé akce. Spolupráce obcí má významnou roli při projednávání projektu s občany. Finanční participace na nákladech za přípravnou dokumentaci je zase zárukou, že města a obce mají opravdu zájem prosadit určité řešení a tím urychlit celý projekt. Přípravný výbor Sdružení svolá v měsíci březnu ustavující členskou schůzi Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, na níž budou přijaty stanovy Sdružení, odsouhlasen finanční příspěvek jednotlivých členů a zvoleni jednatelé oprávnění jednat za Sdružení. Následně bude Sdružení zaregistrováno u Okresního úřadu v Opavě. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Návštěva z města Loznica - Jugoslavie V minulých dnech navštívili naše město představitelé města Loznica Jugoslavie. V doprovodu zástupců Basketbalového klubu Opava a.s. a firmy Alfa papír Ostrava a.s. byl starosta pan Kaitovič Slobodan, spolu s dalšími členy vedení města Loznica, přijat primátorem a ostatními členy vedení města Opava. Zástupci města Loznice se velmi zajímali o principy samosprávy a postavení měst a obcí v rámci Českého státu, o financování obcí a práci magistrátu. V závěru jednání byl zúčastněnými vysloven zájem o další spolupráci, formulovanou příslušnou smlouvou. V samém závěru návštěvy hosté zhlédli basketbalové utkání mezi BK Opava a BK Děčín. Ing. Václav Žampa odbor vnějších vztahů HLÁSKA březen

3 Zástupci samosprávy jednali v Bruselu Na pozvání prezidenta Výboru regionů EU pana Jos Chaberta (B) navštívila Brusel delegace zástupců samosprávy z ČR, která byla tvořena šesti hejtmany a čtyřmi představiteli měst a obcí (SMO ČR). Poprvé tak byla delegace tvořena zástupci místní i regionální samosprávy ČR. Delegace vedená hejtmanem Ostravského kraje a předsedou SMO ČR Ing. E. Tošenovským měla ve dnech 13. až 15. února 2001 možnost účastnit se řady jednání včetně 37. plenárního zasedání Výboru regionů EU a mj. jednala o ustavení Společného výboru místních a regionálních samospráv ČR a Výboru regionů EU. Tento postup se uplatňuje jen u nejvážnějších uchazečů o vstup do EU. Tedy v případě Polska, Česka a připravuje se pro Ma arsko. Jaký efekt lze od Společného výboru očekávat? Umožní zástupcům našich samospráv spolupodílet se ještě před vstupem ČR do EU na činnosti evropské instituce, která byla zřízena na základě Maastrichtské smlouvy a doplnila tři ústřední orgány Radu, Komisi a Parlament EU. Výbor regionů shrnuje zkušenosti z obcí, měst a regionů členských zemí a hledá shodu a nejefektivnější postup řešení místních a regionálních problémů, v zájmu občanů a slouží i k oponentuře doporučení EU. Touto formou přispívá k evropské integraci řešením projektů, které mají významný vliv na život občanů v obcích a v regionech. Na základě Amsterdamské smlouvy z roku 1999 má Výbor regionů poradní úlohu v těchto pěti významných oblastech: hospodářská a sociální soudržnost vzdělání a mládež kultura zdravotnictví dopravní, telekomunikační a energetické transevropské sítě. Tato problematika je předmětem jednání sedmi odborných komisí. VR EU tedy slouží jako most mezi ostatními evropskými institucemi a občany obcí a regionů, při důsledném dodržování principu subsidiarity. Jednání zástupců místních a regionálních samospráv ČR v Bruselu obsáhlo podle připraveného programu během 3 dnů širokou oblast plánované spolupráce, která se rozvine v nejbližších měsících. Ještě v období před vstupem do EU tak lze postupně vyškolit nezbytný tým expertů, kteří se budou podílet na tvorbě projektů pro naše města a regiony a budou mít přístup k projednávaným záležitostem EU. Některé záměry, které jsou zahrnuty ve Strategickém plánu rozvoje města Opavy a jsou připraveny i projekčně, mohou být vhodné pro realizaci v rámci programů Evropské unie. Z jednání a informací, které jsme v průběhu pobytu v Bruselu shromáždili, vyplývá, že jednání o uzavření všech kapitol s ČR by mohlo být ukončeno do konce roku 2002 a v roce 2003 by probíhala ratifikace jednotlivými parlamenty členských zemí EU včetně ČR. V roce 2004 by se potom ČR mohla zúčastnit voleb do Evropského parlamentu a obsadit tak svých 20 nových křesel. Závěrem je třeba konstatovat, že tato první regionální mise byla úspěšná. Vytvoření a schválení Společného výboru ČR a Výboru regionů EU na 37. plenárním zasedání Výboru regionů EU je pro přičlenění ČR do EU významným krokem. Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., primátor Statutárního města Opavy předseda zahraničního výboru Zastupitelstva Ostravského kraje Jaká bude pěší zóna na Hrnčířské ulici V únorové Hlásce jsme otiskli krátkou informaci o přípravě další části pěší zóny v centru Opava na Hrnčířské ulici, kterou nyní doplňujeme o názorný obrázek. Projekt je dílem S-projektu, a.s., Zlín. Dodavatel stavby bude vybrán v nejbližších dnech. Zahájení stavby se předpokládá v dubnu 2001, její ukončení v červenci tr. Investiční náklad bude činit mil. Kč. Nejdříve bude nutné obnovit základní sítě kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvody elektřiny i telefonů. Pak přijde na řadu dlažba, sadová úprava, veřejné osvětlení, lavičky a další vybavení, které zpříjemní pobyt v této části našeho města. Očekávám, že během stavebních prací občané projeví pochopení pro dočasné zhoršení životního prostředí, v zájmu jeho budoucího výrazného zlepšení. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Kulatý stůl Veřejné informační systémy 7. února se konal na Magistrátu města Opavy diskusní kulatý stůl za účasti zástupců Magistrátu města Opavy, Slezské univerzity, Euroregionu Silesia, Úřadu pro veřejné informační systémy pod vedením jeho předsedy Alexandera Kratochvíla a zástupců novinářů. Na jednání byly představeny možnosti praktického využití informačních systémů pro občany s výhledem do budoucnosti. V průběhu jednání byla nejen novinářům představena úvodní verze internetového informačního systému veřejné správy tzv. Portál veřejné správy, který zpracoval Úřad pro veřejné informační systémy ve spolupráci s ústředními orgány, Svazem měst a obcí, řešiteli programu Phare a Českou poštou, s.p. Na internetovém informačním systému Centrální adresa (www.centralni-adresa.cz), kde byly dosud zveřejňovány informace o veřejných zakázkách a dražbách, najdou uživatelé na jednom místě bezplatně informace o veřejné správě podstatně rychleji, než tomu bylo dosud při prohledávání samostatných internetových stránek jednotlivých úřadů nebo jiných serverů. Hlavním cílem portálu veřejné správy je poskytování služeb veřej- né správy dostupné Internetem všem skupinám uživatelů podle jejich potřeb. Rychlý přístup k informacím Portál dosahuje zrychlení v přístupu k informacím z veřejné správy průměrně dvakrát až třikrát. Prezentace úřadů na Internetu je tak mnohem účinnější pro ty uživatele, kteří předem neznají zdroj svých informací. Jednoduchost Portál organizuje strukturu odkazů podle problémů tak, aby hledání bylo co nejjednodušší. Potlačuje nutnost znát kompetence úřadů. Užitečnost Expertní skupina pracovníků ministerstev provedla výběr informací tak, aby co nejlépe odpovídala očekávaným potřebám návštěvníků. Byla zajištěna rubrika Aktuality s periodicitou 24 hodin. Podstatný vliv na výběr informací však bude mít skutečný zájem uživatelů. Přínosy portálu Pro veřejnost umožňuje vyhodnocovat užitečnost informací a reagovat společně na potřeby uživatelů internetu. 3 HLÁSKA březen 2001

4 Odkazový portál je především důkazem toho, že ministerstva a další úřady zahájily sjednocování informačních služeb, aby byly občanům nabízeny v logice jejich potřeb a aby jejich zajištění co nejvíce odpovídalo skutečnému zájmu. Portál veřejné správy bude mít v konečné podobě funkce, na jaké jsou uživatelé zvyklí u komerčních portálů, včetně služeb e-governmentu, například on-line vyřizování žádostí, vzdálený přístup k osobním údajům a podobně. Portál se stane mechanismem, jak začít napravovat deficit spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy. Všechny změny, které nastávají s sebou nesou prvky zefektivnění přístupu k informacím, rychlým změnám ve světě informačních technologií se bude muset přizpůsobit státní správa i samospráva, zejména posílením pozice informatiků na úřadech. Ing. Lubomír Měch, vedoucí odboru vnějších vztahů Představujeme nové vedoucí odborů Magistrátu města Opavy Ing. arch. ZDENĚK BENDÍK vedoucí odboru hlavního architekta Narodil se v roce 1957 v Opavě, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě a fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Je členem Občanské demokratické strany v Hradci nad Moravicí. Po ukončení studia pracoval 4 roky v Potravinoprojektu Ostrava, 6 let ve Stavoprojektu Opava a v roce 1991 po dobu jednoho roku na Magistrátu města Opavy ve funkci architekta na tehdejším útvaru hlavního architekta a územního plánu. Od září 1992 do srpna 2000 pracoval ve vlastním atelieru v Opavě, který se zabýval projektováním pozemních staveb a územně plánovacích dokumentací. V září 2000 byl pověřen vedením odboru hlavního architekta Magistrátu města Opavy, v lednu 2001 byl jmenován Radou statutárního města Opavy vedoucím tohoto odboru. Na odboru vykonává dohled nad urbanistickou koncepcí Opavy, pořizuje územně plánovací dokumentaci města a části okresu v pověřeném území. Ve volném čase se věnuje sportu a kultuře. Ing. LUMÍR ŠEBRLE vedoucí odboru investic Narodil se v roce 1957 v Opavě. Po absolvování základní devítileté školy a opavské Střední průmyslové školy stavební vystudoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně. Není členem žádné politické strany. Po ukončení studií nastoupil u Pozemních staveb Ostrava, kde pracoval 3 roky. Od roku 1985 do dubna 2000 pracoval u Ingstavu Opava postupně jako samostatný pracovník přípravy, vedoucí výrobní přípravy a necelé dva roky ve funkci technického náměstka. Od května 2000 pracoval jako technik odboru investic Magistrátu města Opavy. K byl jmenován Radou statutárního města Opavy do funkce vedoucího odboru investic magistrátu. Při svém působení by chtěl dosáhnout zkvalitnění přípravy investic města a postupné získání většího předstihu při plánování a přípravě realizace investičních akcí. Ve svém volném čase se věnuje svým převážně sportovním koníčkům. Návrh změny č. 1 Územního plánu města Opavy Odbor hlavního architekta Magistrátu města Opavy jako pořizovatel Územního plánu města Opavy zahájil dne projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu města Opavy. V termínu od do byla dokumentace vystavena na Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta (i mimo úřední dny určené pro styk s veřejností) k veřejnému nahlédnutí, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou a oznámením v tisku. O vystavení návrhu vyrozuměl pořizovatel písemně dotčené orgány státní správy, tyto mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu své stanovisko (tj. v tom případě do ). Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou rovněž uplatnit do 15 dnů od poslední- ho dne vystavení návrhu námitky nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu změny č. 1 Územního plánu města Opavy (tj. rovněž do ). Návrh změny č. 1 akceptoval požadavky a podmínky vyplývající ze souborného stanoviska ke konceptu změny č. 1, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Opavy dne Po ukončení termínu projednání bude návrh změny č. 1, včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování OkÚ Opava, předložen zastupitelstvu města ke schválení. Ing. arch. Zdeněk Bendík, hlavní architekt města Opavy Propagace Euroregionu Silesia V lednu tohoto roku byla vydána první skládací mapa Euroregionu Silesia, která představuje českou i polskou část euroregionu jako jeden celek. Mapa je zpracována v populární kreslené podobě s piktogramy významných míst, textová část mapy pak stručně seznamuje s historií, místopisem, zajímavostmi a možnostmi, které euroregion nabízí. Státní hranice je na mapě vyznačena velmi nenápadně - při prvním letmém pohledu ji lze sotva postřehnout. Přesto mapa, samozřejmě, zaznamenává všechny hraniční přechody na území euroregionu, včetně informace, zda se jedná o mezinárodní hraniční přechod či o přechod určený pouze pro tzv. malý pohraniční styk. Tvůrci mapy si nekladli za cíl vydat podrobnou mapu zachycující např. cyklistické či turistické stezky, možnosti ubytování, či všechny pamětihodnosti regionu. Mapa má sloužit jak obyvatelům, tak návštěvníkům zejména k získání základní představy o této příhraniční oblasti. Realizace mapy byla financována Okresním úřadem Opava a českou částí Euroregionu Silesia, na její podobě se však podílela společná česko-polská pracovní komise. Mapa byla vydána ve dvou jazykových provedeních, česko-polském a anglicko-německém, v celkovém nákladu 15 tisíc kusů. Část z nákladu map dostanou k dispozici obce euroregionu, část bude také určena k prodeji v informačních centrech. Právě vydaná mapa je první částí uceleného propagačního programu euroregionu, který bude postupně realizován. V současné době česká strana připravuje informační brožuru o euroregionu, polská strana pak barevný obal ve formě kapsy. Do tohoto obalu budou moci obce vložit kromě mapy a brožury i vlastní propagační materiál. Všechen tištěný materiál bude mít jednotnou grafickou úpravu. Kromě něj připravuje česko-polská pracovní komise také CD ROM. Ing. Jana Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Okresní konference ČSBS v Opavě Po třech letech se 22. února 2001 sešli delegáti z osmi organizací Českého svazu bojovníků za svobodu opavského okresu na své konferenci. Jejich jednání byli jako hosté přítomni opavský primátor Jan Mrázek, zástupce velitele Výcvikové základny logistiky pplk. Ing. Jadrný a dvoučlenná delegace slovenských odbojářů z Liptovského Mikuláše. Jak uvedla ve zprávě o činnosti tajemnice okresního výboru paní Na a Volná, má Svaz na Opavsku 166 členů, kterým pomáhá při jejich zdravotních i sociálních problémech a stará se též o dokumentaci našeho odboje, zejména za II. světové války. Předsedou okresního výboru byl na další období zvolen plk. vv. Ing. Leo Novák. jb HLÁSKA březen

5 Oslavy desetiletí Slezské univerzity v Opavě Únorovou část oslav desetiletí své existence má Slezská univerzita (SU) v Opavě zdárně za sebou. Její organizátoři jsou přesvědčeni, že důstojný průběh jednotlivých akcí, a již se konaly přímo na akademické půdě, nebo ve vybraných kulturních stáncích, přispěl k bohatosti společenského života města. Početná řada příležitostnými pamětními medailemi oceněných pedagogů, správních zaměstnanců a dalších osobností a institucí, které se svou činností zasadily o dosažený rozvoj Slezské univerzity, dokládá, že si jubilantka v Opavě, Karviné i Krnově cílevědomě buduje spolehlivé zázemí. Ještě prestižnější pro SU pak zůstává vědomí, že je obecně uznávanou součástí rodiny našich vysokých škol a rovnocenným partnerem pro univerzity zahraniční. Přítomnost vysokého počtu jejich akademických hodnostářů může SU právem považovat za ocenění své dosavadní činnosti pro rozvoj vzdělanosti a vědy doma i za hranicemi naší země. Mimořádné, vysoce fundované, ale též hluboce lidské vystoupení prof. RNDr. Jaroslava Kurzweila, DrSc., který ve Sněmovním sále minoritského kláštera převzal čestný titul doctor honoris causa SU v Opavě, skvělý výkon houslistky Hany Kotkové v sólovém partu Beethovenova koncertu ve Slezském divadle i atmosféra 54. zasedání České konference rektorů, které únorový díl oslav prvního kulatého jubilea SU uzavřelo, byly vrcholy nedávných slavnostních okamžiků. Ty si chce SU přenést do každodenní práce a motivovat jimi také přípravu dalších odborných akcí, zařazených do programu oslav v příštích měsících. Nejbližšími takovými událostmi budou dubnová konference Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku a bezprostředně na ni navazující vernisáž výstavy Deset let Slezské univerzity ve Slezském zemském muzeu. Konference je významným setkáním reprezentantů a odborníků tří univerzit z regionu vedle SU též Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Navíc mezi hosty budou rovněž pozorovatelé z polských univerzit, sídlících na území historického Slezska, tedy z Opolí, Katovic a Vratislavi. Pokud jde o výstavu, má postihnout vznik a vývojové proměny SU v průběhu celých deseti let a přes převahu písemných dokumentů hodlá prezentovat i atraktivní trojrozměrné exponáty včetně univerzitních insignií a talárů. Ještě dříve však dojde ke střídání na postu prvního muže SU. K 1. březnu převezme od prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., odznaky rektorské důstojnosti žezlo, řetěz, klíč a pečetidlo nový rektor. Stane se jím prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., dosavadní děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Děkanská funkce bude svěřena jeho stávajícímu Stříbrnou medaili Slezské univerzity převzal z rukou jejího rektora prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., také přednosta Okresního úřadu v Opavě RNDr. Pavel Krejčí. Foto Jiří Kristian statutárnímu zástupci a proděkanovi pro vědu, výzkum a zahraniční styky doc. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc., vedoucímu Ústavu fyziky Filozofickopřírodovědecké fakulty. Oba byli do svých funkcí navrženi akademickými senáty univerzity resp. fakulty. Na závěr uvádíme pro úplnost jmenný výčet těch, kdo při oslavách deseti let SU získali pocty nejvyšší. Čestné doktoráty prof. Andrzej Mariusz Trautman, Varšava, prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Praha; Zlaté medaile SU prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., prof. dr. hab. Wiesław Lesiuk, prof. Arnošt Parsch, prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Masarykova univerzita v Brně; Stříbrné medaile doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc., prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., RNDr. Pavel Krejčí, Lubomír Kuznik, doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, Ing. Karol Siwek, doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., a Matice slezská. Ivan Augustin, Slezská univerzita v Opavě 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy Oznamujeme občanům, že v úterý 27. března 2001 od 9 hod. bude probíhat ve Sněmovním sále Minoritského kláštera 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. Nový zákon o obcích v praxi Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., (dále jen zákon), který nabyl účinnosti dnem voleb do krajských zastupitelstev, tj , s sebou přinesl celou řadu změn. Za velmi zásadní považuji změnu týkající se udržování čistoty a pořádku. Povinnost udržovat čistotu a pořádek na svém i na veřejném pozemku se vztahuje nejen na právnické a podnikající fyzické osoby, ale i na osoby fyzické ( 57 a 58 zákona). Za nedodržování tohoto ustanovení má obec pravomoc udělit finanční postih: fyzické osobě, pokud tato neudržuje čistotu a pořádek na svém Březen měsíc Internetu Na sklonku 20. století se tradiční březen měsíc knihy změnil na moderní březen měsíc Internetu. Díky rozsáhlé rekonstrukci v hlavní budově okresní knihovny Petra Bezruče se nám podařilo pro naše uživatele zřídit moderní multimediální studovnu vybavenou devíti počítači, kde si za mírný poplatek mohou uživatelé knihovny zasurfovat po síti, dle libosti. Tři počítače v této studovně jsou také vybaveny specializovaným softwarem pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Studovnu může navštívit i naprostý laik, kterého do obsluhy počítače a práci s Internetem zasvětí kvalifikovaná obsluha. Také na pobočce v Opavě- Kateřinkách jsou zřízeny dvě veřejné Internetové stanice a nově jedna stanice Internetu v Opavě-Kylešovicích. V březnu tr. připravujeme pro naše uživatele malé překvapení. Ve dnech března mají naši čtenáři přístup na Internet zdarma. Týká se to pracoviš v hlavní budově a pobočky v Opavě-Kateřinkách. Na sklonku února bude na Internet připojeno poslední pracoviště OKPB pobočka na Olo- nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která při výkonu své podnikatelské činnosti neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, pokud znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, Kč. Ing. Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí moucké ulici. Obyvatelé Opavy si tak mohou v pohodlí svého domova listovat v katalozích všech poboček naší knihovny na těchto adresách: Hlavní knihovna: Kylešovice: Kateřinky: Olomoucká: Jako další překvapení připravujeme pro naše návštěvníky bezplatný pohyb po doméně okpb.cz, aby sami uživatelé si mohli vyhledat potřebné dokumenty z našich fondů v ON-LINE katalozích. Kromě tradičních knih a časopisů si mohou čtenáři vyhledat v katalogu videopůjčovny, zvukové knihovny a hudebního oddělení, nebo využívat informace z databází: články z časopisů, regionální osobnosti, regionální události, informační systém apod. Tato služba bude pro naše čtenáře stálá a bezplatná. Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka OKPB 5 HLÁSKA březen 2001

6 Mimořádná hudební lahůdka Po slavnostním křtu 1. března ve Slezském divadle vstupuje před kulturní veřejnost našeho města deskový komplet nazvaný Opavské hudební mládí Vydání dvou kompaktních disků podpořil v rámci grantových programů Magistrát města Opavy, a proto se jejich kmotrem stal primátor doc. Jan Mrázek. Na nově pořízených zvukových snímcích ze sálu Minoritského kláštera i v archivních nahrávkách zapůjčených vedoucími souborů se Opava představuje jako hudební ostrov, oáza či metropole, nebývale bohatá na vynikající sólisty a soubory. V širokém žánrovém spektru od lidové písně přes úpravy populárních melodií až po meditativní vážnou hudbu renesance i našeho století uslyšíte cimbálové muziky, akordeonové soubory, dechový orchestr, smyčcové soubory a pěvecké sbory Cvrčky, Domino, Luscinii a Jeřabinku. Jejich domovem jsou Základní škola Ilji Hurníka, Mendelovo gymnázium a Základní umělecká škola Václava Kálika, která se může pochlubit celou řadou absolventů, dnes překvapivě vyzrálých osobností mladé interpretační a skladatelské generace. Vedle hudebníků často vystupujících na domácích pódiích Lukáše Vondráčka a sourozenců Aleny a Petra Čechových dostali prostor další laureáti významných soutěží: skladatelky Markéta Dvořáková, Lucie Vitásková a Ester Godovská, klavíristka Kristina Krkavcová a kytarista Ondřej Gillig. Spolu s dalšími sólisty Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru rozdávají tito mladí hudebníci radost posluchačům v mnoha zemích Evropy. Mezi nahrávkami chybí zvuk píš alových varhan, by je v určitém směru pro Opavu typický. To proto, že Petr Hanousek, který je editorem CD, by rád připravil k vydání samostatný profil známé varhanní soutěže. Po nedávno vydaném výběru nahrávek z koncertu laureátů Beethovenova Hradce by to byl jeho třetí projekt. Dvojcédéčko Opavské hudební mládí 2001 nabízí Informační centrum ARCR na Horním náměstí. Mgr. Petr Rotrekl, odbor školství a kultury Z HISTORIE Opava - město škol Vykročíme-li zrána do ulic našeho města, potkáme se s davy školní mládeže - od prvňáčků po dospělé, záhy do samostatného života nastupující studenty. Studentským mládím ožívá město každoročně počátkem května v den majálesu. Ne náhodou vyhlásil primátor města doc. Jan Mrázek u příležitosti konání majálesu tento den Opavu za studentské město. Podívejme se ve stručnosti na minulost opavských škol. Školství patří k významným tradicím Opavy, přirozeného centra rakouského, později českého Slezska (a jeho hlavního města v letech a ). Už v roce 1372 nacházíme první zmínku o městské latinské škole a od poloviny 16. století již o vyšší české škole. Vznik opavského gymnázia je spojen s příchodem jezuitů do města v roce 1625 v době nástupu protireformace. Gymnázium se konstituovalo v letech a stalo se střediskem vzdělanosti široké oblasti. Několik vynikajících osobností zde studovalo (G. Mendel, H. Kudlich, P. Křížkovský...), či působilo v jeho profesorském sboru (F. Ens, V. Vašek, V. Prasek...). Do 30. let 19. století to bylo jedno ze čtyř gymnázií v tehdejším rakouském Slezsku. (Z iniciativy prof. Ense a za podpory starosty města J. Schösslera bylo v roce 1814 založeno gymnaziální muzeum - první veřejné muzeum v českých zemích.) V tereziánské době ( 70. léta 18. století) byla zavedena povinná školní docházka přispívající k rozvoji obecného školství. V Opavě v této době vznikají čtyři triviální školy. Počátkem 19. století pak i vyšší škola s právem vychovávat učitele. Díky tomu, že se stala po roce 1850 Opava hlavním městem země, získala také vhodné podmínky i pro rozvoj středoškolského vzdělávání. V roce 1857 vzniká německá vyšší reálka, v roce 1859 německý učitelský ústav a postupně další speciální ústavy pro vzdělávání učitelek. Roku 1883 bylo péčí Matice opavské otevřeno české gymnázium, 1894 pak německá obchodní škola. K největšímu rozvoji českého školství dochází po vzniku ČSR v roce Založena bylo Slezská Vesna, později Odborná škola pro ženská povolání a Učitelský ústav (1918), Vyšší hospodářská škola (později Masarykova střední zemědělská škola) a Státní obchodní škola (1920), Státní průmyslová škola (1922) a Hudební škola (1924). V době německé nacistické okupace ( ) české střední školy v Opavě zanikly. Po roce 1945 však byly s výjimkou Učitelského ústavu obnoveny a postupně vznikaly další: Vyšší zdravotnická škola (1947), Průmyslová škola strojnická (1950) a Vyšší škola výživy (1950) - dnes Vyšší odborná škola a Hotelová škola, navazující na dřívější Odbornou školu pro ženská povolání. Postupně se konstituovala i odborná učiliště. V roce 1949 zahájilo činnost učňovské středisko n.p. Ostroj, z něhož se v roce 1966 stalo největší odborné učiliště okresu. Od roku 1966 do roku 1993 bylo v Opavě Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova. V současné době je na území Velké Opavy 30 škol mateřských, 18 základních, 3 zvláštní, 2 umělecké, 10 škol středních, 5 odborných učiliš a jedna vysoká škola. Od roku 1945 započalo úsilí o založení Slezské univerzity v Opavě, vedoucí přes různé peripetie ke zřízení Vyšší školy pedagogické v Opavě v roce Po šesti letech však byla tato škola přenesena do Ostravy a přeměněna na Pedagogický institut. Snahy o založení vysoké školy pokračovaly v letech 1968/69 - ovšem bezvýsledně. Teprve po listopadové sametové revoluci byla v Opavě v roce 1990 založena Filozoficko-přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, od října 1991 pak Slezská univerzita v Opavě. Tak se stalo město Opava před deseti lety i městem univerzitním. PhDr. Magda Plačková ZŠ E. Beneše Studentský majáles Po maturitě... Promoce na Slezské univerzitě KRÁTKÉ ZPRÁVY Členská schůze Matice slezské Členská schůze opavského odboru Matice slezské se bude konat ve středu 7. března 2001 od 16 hodin ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27. V kulturním programu na ní vystoupí komorní pěvecký soubor Sarabanda, vedený Ladislavem Kubáčem. Výbor odboru zve všechny členy a příznivce. Červený kříž pomáhá Český červený kříž získal v roce 2000 Evropský certifikát k provádění školení v poskytování první pomoci. Oblastní spolek Červeného kříže v Opavě zareagoval na nový zákoník práce a ujal se výuky první pomoci pro zaměstnance opavských závodů, firem a škol. Tuto výuku provádí na požádání kvalifikovaní lektoři ČK. Červený kříž v Opavě organizuje též ozdravné pobyty dětí s onemocněním dýchacích cest a pohybovými vadami. V červenci 2001 to bude 14 denní pobyt v Jeseníkách pro děti školního věku pod dohledem rehabilitačních pracovníků. Opavský Červený kříž nabízí také za velmi výhodných podmínek pobyt v Chorvatsku Poreči v měsících červen, červenec a září pro jednotlivce a rodiny s dětmi s doprovodem lékaře. Zájemci se mohou informovat na tel. č. 0653/ Nový prospekt Opavy Počátkem letošního roku Magistrát města Opavy vydal nový dvanáctistránkový prospekt města. Autorem stručného textu, přeloženého do angličtiny a němčiny, je PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity, redakci provedla Mgr. Eva Marková z opavské Agentury pro rozvoj cestovního ruchu. Autory fotografií jsou Luděk Wünsch, Karel Stuchlík, Emanuel Křenek a Jiří Kristian. Grafickou úpravu navrhlo studio All design z Frýdku-Místku. Prospekt byl poprvé k dispozici veřejnosti v expozici Opavska a Ratibořska na mezinárodní výstavě Regiontour 2001 v Brně, o níž jsme informovali v únorové Hlásce. jb HLÁSKA březen

7 SLEZSKÉ DIVADLO JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA mimo ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY mimo KRYSAŘ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ČERT A KÁČA sk.m MONSIEUR AMÉDÉE sk.s KRÁL JAN sk ČERT A KÁČA sk BALADA PRO BANDITU pro školy KRYSAŘ sk ROSE MARIE sk ČERT A KÁČA sk ROSE MARIE sk DIALOGY KARMELITEK sk PEPINO - divadlo J. Dvořáka mimo ROSE MARIE sk MONSIEUR AMÉDÉE sk.o NA ŠIRÉM MOŘI - klub sk.s ROSE MARIE sk KDES BYLA V NOCI... sk.d CAREVIČ sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... PREMIÉRA sk.p LUCERNA pro školy KDES BYLA V NOCI... sk NOC NA KARLŠTEJNĚ pro školy CAREVIČ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ROSE MARIE sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... sk.7 KINO MÍR a SESTŘIČKA BETTY PODZIM V NEW YORKU PRAVIDLA MOŠTÁRNY a HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? a ANDĚL EXIT V ÚTERÝ SE NEHRAJE! a DALMATINŮ BILLY ELLIOT FOTR JE LOTR a SLEDUJE TĚ VRAH a KYTICE VE ČTVRTEK SE NEHRAJE! a GLADIÁTOR KINO ELEKTRA FOTR JE LOTR TROSEČNÍK KLUB SRÁČŮ a PODZIM V NEW YORKU SCARY MOVIE - DĚSNEJ BIJÁK a KYTICE a VYVOLENÝ a DALMATINŮ a REBELOVÉ FILMOVÝ KLUB - KINO ELEKTRA PROJEKT SNY AKIRY KUROSAWY - Jap. 1990, režie Akira Kurosawa. Snímek je niterně osobní výpovědí a zároveň experimentálním filmem. Režisér se pokusil na filmovém plátně zhmotnit své sny. Jeho snové krajiny jsou budovány s mimořádnou výtvarnou péčí, které odpovídá i obřadně zpomalený rytmus vyprávění. Tento netradiční projekt vznikl díky podpoře Kurosawových amerických obdivovatelů v čele se Stevenem Spielbergem OBČAN KANE - USA 1940, režie Orson Welles. Režisér pojal svou prvotinu jako rekonstrukci osudů fiktivního magnáta Kanea, sestavovanou novinářem - využívá k tomu filmové týdeníky, rozmluvy s pamětníky atd. (9 nominací na Oskara v r. 1941). KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC BŘEZEN SILNICE - Itálie 1954, režie Federico Fellini. Film o osamělosti a o tom, že z této osamělosti může existovat východisko, když dva lidé k sobě najdou hluboký vztah. Muž a žena, mezi nimiž existuje taková souvztažnost, možná nemají vůbec nic společného, a přesto jsou do hloubi duše spojeni VLAK ŽIVOTA - Fr. - Belgie 1998, režie Radau Mihaileanu. Místy až cynická válečná komedie vypráví, jak se obyvatelé jedné zapadlé židovské osady rozhodli před hrozícími deportacemi ujet do země zaslíbené - do Izraele. Zakoupili si celý vlak, rozdělili úlohy na vězně a nacisty, kteří je hlídají, a vydali se na cestu. Film zvítězil na mnoha festivalech POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI - It. - Fr. 1972, režie Bernardo Bertolucci. Ve své době skandální film, vypráví o vášnivém, svou živočišností zničujícím milostném poměru mezi postarším Američanem Paulem a mladičkou dívkou VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI SE NA TO ZEPTAT - USA 1972, režie Woody Allen. Režisér si vybral jeden sexuologický bestseller a soustředil se na celkem sedm hojně diskutovaných okruhů. Allenovo nazírání na nejrůznější potíže a poruchy je neodolatelně zábavné, ovšem nesporným vrcholem se stává závěrečná epizoda, která se odehrává mezi spermiemi a dění v těle připodobňuje řízení vesmírného letu MODRÝ SAMET - USA 1986, režie David Lynch. Bizardní kriminální příběh z ospalého maloměstečka, zmítaného temnými pudy. Snímek připomíná černou noční můru plnou sexuálních deviací a extrémního násilí POWERS - SRN, ČR 2000, režie Petr Zelenka. Roztomilá groteska o varietním kouzelníkovi, jenž celý život nechtěl mít nic společného s magií a přesto - nebo právě proto - se u něj neočekávaně projevily nadpřirozené schopnosti v rozvinutém stádiu. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - USA 1975, režie Jim Shaman. Snímek je nejen kuriózní parodií na druhořadé horory, ale vyznačuje se další zvláštností - vznikl podle úspěšného britského muzikálu SOLARIS - SSSR 1972, režie Andrej Tarkovskij. Méně známý ale působivý film se odehrává v blíže neurčené budoucnosti a líčí příběh kosmonautů, kroužících na vesmírné stanici kolem záhadné planety Solaris, jež představuje dosud neznámou formu vědomí - je totiž schopna zhmotňovat lidská přání, představy i vzpomínky. Kosmonauty tyto přeludy natolik stresují, že se ocitají na pokraji psychického selhání. Film získal velkou cenu kritiky na MFF v Cannes. VÝSTAVY DOKOUŘENO? - J. David, J. Štreit, K. Nepraš, J. Sopko, M. Knížák, M. Rittstein..., Dům umění JOSIPH PLEČNIK - fotografie realizací na Slovinsku, architektonické kresby, objekty, Dům umění ROBERT HORVITZ - extrémní kresby, Dům umění UMĚLECKÁ LITINA - slévárenská produkce umělecké litiny z frýdlantských arcibiskupských železáren a blanenských železáren hrabat ze Salmu. SZMO ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Fr.-M. a Muzeem Blansko. Vernisáž v ZAJÍMAVOSTI A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ - SZMO Výstavní budova, do ZAJÍMAVÁ DŘEVOKAZNÁ HOUBA - Ganoderma lucidum. SZMO Výstavní budova, do REPLIKA JURSKÉHO PRAPTÁKA - Archeopteryx. SZMO Výstavní budova, od MISTŘI ITALSKÉ GRAFIKY STOLETÍ - ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic. SZMO ve spolupráci s PNP - Kabinetem ex libris Chrudim. Památník PB, do UNIVERZITNÍ KLUB - ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Romové dnes - další přednáška z romského cyklu, přednáší a beseduje Mgr. Viktor Sekyt z Úřadu vlády ČR, Slezská univerzita v Opavě Básnická próza k Valentinovi - intimní, pocitové, cílené texty Tomáše Davida v podání autora a jeho hosta. Pořad je určen nejen ženám. BK Láska jménem hory - Himaláje, cestopisný pořad CK Turistika a hory s diapozitivy uvádí Mgr. Jiří Kráčalík, DU Jako motýl na tvé dlani - koncert alternativní a meditativní hudby Vojtěcha a Ireny Havlových, DU Trio Emila Viklického a Zuzana Lapčíková - jazzový koncert špičkových hudebníků, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, vinárna U Přemka Česko-polský literární večer - hosté: Jiří Staněk /Strakonice/, Tomasz Agatowski /Poznaň/. BK. 7 HLÁSKA březen 2001

8 MCH Band /Praha/ - undergroundová živoucí legenda Mikoláš Chadima s proslulou kapelou MCH Band, vinárna U Přemka Aristokrati ducha - osudy vojenské akademie v Hranicích v letech , přednáší Petr Hub, opavská pobočka Sdružení historiků ČR /Historický klub 1872/. BK Exkurze nových varhan v chrámu sv. Ducha - provází varhaník MgA T. Thon - maximálně 20 účastníků, zájemci se mohou hlásit v krámku čajovna BK, sraz na akci před kostelem sv. Ducha. V případě velkého zájmu se akce bude opakovat ve středu v Henri Tot /Slovensko/ - jazzová lahůdka, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slez. v Opavě, vinárna U Přemka Na věčné časy - autorský pořad opavské básnířky Dagmar Bakalové, DU Tichá noc - vynikající experimentální divadelní soubor Facka /Uh. Hradiště/ uvádí hru, která byla oceněna na mnoha divadelních festivalech. Režie Sergej Sanža, Loutkové divadlo min. /Praha/ - jazzrockový objev roku 1999 ve vynikající formě, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, Club Classic No 5. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ( ) Okresní kolo soutěže dětských recitátorů a recitačních kolektivů, DDM Okresní kolo Festivalu poezie Wolkerův Prostějov, DDM Taneční setkání, soutěžní přehlídka tanečních formací. KD Dolní Benešov Příměstský sportovně technický tábor pro děti od 1. třídy ZŠ Netradiční výtvarné techniky - prázdninový program, malování na sklo, keramika-modelování, točení na kruhu. DDM Beseda o kosmetice - prázdninový program, léčebná a dekorativní kosmetika, ošetření rukou a nehtů, vlasová kosmetika. DDM Výlet na zámek - prázdninový program, je nutno se předem přihlásit. Výlet do Hradce n/m. s obědem a koupáním v bazénu v Belárii Okresní finále v basketbalu dívek ZŠ, ZŠ Mařádkova Vítání jara, přehlídka dětských folklórních souborů, KD Dolní Benešov Okresní finále v basketbalu chlapců ZŠ, ZŠ Mařádkova Opavský skřivánek - okrskové kolo soutěže dětských lidových zpěváků, DDM. AREKA ( ) Dílna ekologické výchovy pro učitelky MŠ - aktivity ke Dni země pro MŠ. RAJKA ( ) Jarní tání - víkendový seminář dramatické výchovy určený pro učitelky MŠ a ZŠ Ene bene elka, hra to bude velká - dopolední hraní v průběhu jarních prázdnin. Vaši kamarádi z Rajky, pro vás děti, připravili na každý den velkou hru plnou soutěží, zábavy a legrace Barevný kolotoč - tvořivá dílna výtvarných a pracovních nápadů pro všechny, kteří mají bezednou fantazii. Dílna nabízí větší množství praktických aktivit ve všech prostorách centra s možností volného výběru technik Vítání jara - nedělní odpoledne pro malé i velké, plné her, zábavy a legrace Módní přehlídka v přízemí OD Breda Aprílová show - nedělní odpoledne pro malé i velké, zažijeme spolu spoustu legrace, her, zábavy a aprílových žertíků. MAYA ( ) Eldorádo (Zlaté hory) - týdenní pobyt pro děti a mládež o jarních prázdninách na horách. V případě dobrých sněhových podmínek k dispozici vlek u chaty. Možná účast rodičů (ubytování, plná penze s pitným režimem, pojištění, doprava a program) Show s Mayou (Zlaté hory) - víkendový pobyt pro mládež od 14 let na horách v rekreačním středisku (ubytování, doprava, plná penze s pitným režimem, pojištění a program). STANICE MLADÝCH TURISTŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ OPAVA ( ) BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM! - příměstský tábor o jarních prázdninách (s možností přihlásit se jen na jednotlivé dny). Program na každý den je zajištěn od Příchod dětí na SMTP možný od 7.15 (pokud není uvedeno jinak). Děti od 10 let musí mít na cestu vlakem průkaz s fotografií a rodným číslem. Nezapomeňte si vzít přezůvky a svačinu. Bližší informace a přihlášky získáte u p. Kokoška a p. Lazeckého. Program na jednotlivé dny: Výlet k čs. opevnění, střelecká soutěž - prohlídka vojenského bunkru v Opavě-Milostovicích s průvodcem, ukázka zbraní, odpoledne soutěž ve střelbě vzduchovkou o tričko SMTP. Oběd zajištěn Celodenní výlet na rozhlednu v Krnově-Cvilíně - vlakem do Úvalna a odtud pěšky na rozhlednu. Jídlo na celý den s sebou. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-západ Výlet Po stopách Kunhuty a Záviše - dopoledne výlet na Záviliší v Hradci, hry v přírodě. Odpoledne hry a soutěž v tělocvičně. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Prohlídka naučné stezky na Hanuši a koně - procházka na Hanuši, hry v přírodě, odpoledne se projedeme na koních v Hradci. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Návštěva bazénu, dětská slavnost - dopoledne plavání a hry v bazénu na Školním statku, odpoledne příprava jídel na slavnostní hostinu. OPTYS - papírnictví U zavřené brány (0653/ ) Kurz malování na hedvábí - techniky malování na hedvábí, fixace hedvábí Velikonoční dílna - předváděcí akce - zdobení keramiky, květináčů, vajíček, mozaika, slupovací barvy a jiné materiály. DALŠÍ KULTURNÍ AKCE JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA - program: G. Rossini - Semiramis - předehra, J. Haydn - klavírní koncert D dur, P. I. Čajkovskij - V. symfonie. Sólistka - opavská klavíristka Eliška Kupková, dirigent Tai Wai Li - USA. Slezské divadlo, pořádá agentura Kostera ve spolupráci s OŠaK a SD. Slavnostní křest CD Opavské hudební mládí PSYCHOTECHNOLOGIE MEZILIDSKÝCH A MANŽEL- SKÝCH VZTAHŮ A KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY - přednáška Volodi Savčenka, Pekařská. 60, rezervace na tel.: 0653/ Pořádá Čajovna Měsíční pyramida STAROMĚSTSKÁ KAPELA - koncert, kino Mír, pořádá agentura Mazel ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - 2 denní intenzivní kurz pod vedením egyptské tanečnice Lízy Vegrové. ZŠ Šrámkova. Pořádá Čajovna Měsíční pyramida. Rez. tel.: EMANUELA NEUMANN - německá operní sólistka. Sólistka operních scén Stuttgart, Mnichov, Berlín, Kodaň, Stockholm, Paříž, v té době hostuje ve vídeňské opeře. Sál Minoritského kláštera Opava, pořádá agentura Kostera PRAŽSKÉ KVARTETO JOSEFA VLACHA - rodinné koncertování - muzicírování manželů J. Vlachové a švédského cellisty Micaela Ericssona a jejich 6 dětí. Sál Minoritského kláštera. Pořádá agentura Kostera. PŘEDNÁŠKY A BESEDY Otevření půjčovny hudebnin a zvukové četby pro zrakově postižené. Dům sv. Cyrila a Metoděje Vlaštovičky Výuka dětí s vývojovými poruchami - Mgr. Lenka Štichauerová, pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. tel.: 0653/ Válka v roce 1805 a bitva u Slavkova. Matiční diskusní středa, úvodní slovo prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Pořádá Matice slezská, odbor v Opavě. Velký sál jídelny Matičního domu, Rybí trh Zážitkový seminář holotropního dýchání v rámci transpersonální psychologie. Vede MUDr. Milan Hrabánek, žák Prof. S. Grofa. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava. tel.: 0653/ let Slezské univerzity - Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. RODINÁM, KTERÉ PEČUJÍ O DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO ČLENA V Opavě a okolí přibyly rodinám, které pečují o duševně nemocného člena, nové možnosti. Vzniklo sdružení rodičů a rodinných příslušníků, kteří se scházejí v prostorách Klubu sv. Anežky na Masarykově ul. 39 a to každou první středu v měsíci od do Bližší informace podává pí. Magda Grimová v Charitě - rehabilitačních dílnách. tel.: 0653/ nebo , kl. 35. HLÁSKA - zpravodaj Magistrátu města Opavy Vydavatel Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, Opava, telefon 0653 / (provolba 756), fax 0653 / , Za vydávání odpovídá Ing. arch. Pavel Mališ Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci Tiskne OPTYS print, s.r.o., Opava V Opavě rozšiřuje Česká pošta, s. p., Opava Registrováno u Okresního úřadu v Opavě pod zn. OP 34. HLÁSKA březen

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 6.10. 2012 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 16. 4. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar

Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar ZÁPIS ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ Strategický plán rozvoje města Opava a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA SPRMO) 21. června 2007, Aula Slezské univerzity v Opavě, od 16.00 hod. 1 I. Základní údaje:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY RADA STATUTARNIHO MESTA OPAVY USNESENi z mimoradne 7. schuze RADY,, v STATUTARNIHO MESTA OPAVY dne 5. 5. 2015 2 7. MRMO 5. 5. 2015 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 5. 5. 2015 se

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě

Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Zdroj: ČT 1 Datum vydání: 20.11.2007 Rubrika / pořad: 06:30 Regiony - Ostrava Strana / zpráva 07 Výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě Linda BENDOVÁ, redaktorka Bestiář aneb muzeum plné loutek, to

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více