Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001 Z obsahu: Sdružení pro výstavbu komunikace Jednání v Bruselu Pěší zóna na Hrnčířské ulici Noví vedoucí odborů MMO Oslavy desetiletí Slezské univerzity Z historie Krátké zprávy Kulturní kalendář Strategický plán rozvoje města Opavy Tak zní celý název strategického dokumentu, který byl dokončen v prosinci minulého roku spolu s programy dalších dvou vesnických regionů Hlučínska a Matice slezské. Zároveň byl zpracován i Program rozvoje Opavska. Podrobnosti o zadání, struktuře dokumentů a týmu zpracovatelů, konzultantů a dalších odborníků, kteří se na nich podíleli, jste se mohli dočíst v minulém čísle Hlásky. Dnes bychom vám chtěli přiblížit problematiku a specifika rozvojového plánu Statutárního města Opavy. Strategie je připravena do roku 2010 s tím, že bude pravidelně vyhodnocována a aktualizována. Strategická vize definuje žádoucí rozvoj města v jednotlivých prioritních oblastech: Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Podpora rozvoje malých a středních podniků lehkého průmyslu, služeb a moderních technologií, rozvoj poradenských, informačních a vzdělávacích služeb, investice do ekonomických aktivit Infrastruktura, integrace regionu Město s rozvinutou dopravní a technickou infrastrukturou, zejména kvalitní a rychlé dopravní napojení na mezinárodní trasy Lidské zdroje a sociální infrastruktura Opava jako významné regionální centrum, poskytující vysokou životní úroveň, vzdělání, kulturní a společenské vyžití, kvalitní bydlení, sociální a zdravotní péči Životní prostředí Město se zdravým životním prostředím, podporující snižování emisí z dopravy, rozvoj a zkvalitňování hromadné dopravy a výstavbu cyklostezek, omezování vzniku odpadů s důrazem na prevenci a ekologickou výchovu Zemědělství a rozvoj venkova Okolí města jako rozvíjející se kulturní zemědělská a venkovská krajina s možnostmi rekreace při zachování místních tradic řemeslné a umělecké výroby Cestovní ruch Opava jako centrum českého Slezska, schopné využít svého potenciálu k rozvoji cestovního ruchu. Střední a univerzitní školství vytvoří podmínky pro intelektuální turistiku Pro takto definované prioritní oblasti byly propracovány problémové okruhy a navržena jednotlivá strategická opatření definovaná stručnou charakteristikou se specifikací cílových skupin, kterých se opatření týká a garantů, případně dalších spolupracujících institucí, které se budou na realizaci opatření podílet. Navrhované klíčové aktivity a projekty s vyčíslením finančních nároků budou podkladem pro sestavování akčních plánů, investičních záměrů i podkladem při sestavování rozpočtu města. Zde je důležité připomenout, že strategické cíle rozvoje města se promítají nebo jsou shodné s cíly regionu i kraje a navrhovaná strategická opatření v rozvojovém plánu města Opavy jsou rovněž prioritami strategických dokumentů Program rozvoje Opavska a Program rozvoje Ostravského kraje. Strategický plán rozvoje města Opavy bude prezentován zástupcům veřejné správy, odborné a podnikatelské veřejnosti začátkem března. Poté jej rada města projedná a předloží ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Opavy dne 27. března Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Z jednání Rady a Zastupitelstva statutárního města Opavy RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 41. zasedání dne jmenovala mj. s účinností od do funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města Opavy Ing. Lumíra Šebrleho. RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 42. zasedání dne schválila mj. záměr vstupu Statutárního města Opavy do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 I/57 pro předložení zastupitelstvu města. ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 13. řádném zasedání dne projednalo mj. tyto body programu: Těžba štěrku v Opavě Kylešovicích Zastupitelstvo města po projednání doporučilo RMO, aby ve spolupráci s odborem hlavního architekta MMO připravila besedu s občany, členy ZMO, příslušnými odbory MMO a vedením města nad účelností či neúčelností těžby štěrku v Opavě Kylešovicích, která je zařazena ve změně Územního plánu Statutárního města Opavy. Areál Škrobáren zařazení do seznamu kulturních památek Zastupitelstvo města vyjádřilo nesouhlas se zařazením areálu Škrobáren do seznamu kulturních památek města Opavy a současně pověřilo primátora města, aby toto stanovisko sdělil dotčeným orgánům státní správy. Výbory zastupitelstva Zastupitelstvo města zřídilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 12/ /2000 Sb. o obcích a) finanční výbor ZMO b) kontrolní výbor ZMO c) výbor prevence kriminality ZMO d) investiční výbor ZMO Dále pak zastupitelstvo schválilo Statut výboru prevence kriminality ZMO a Statut investičního výboru ZMO dle předložených písemných návrhů. Statuty finančního a kontrolního výboru ZMO již byly schváleny na 12. zasedání ZMO dne V následném hlasování pak zastupitelstvo města zvolilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO za: předsedu finančního výboru ZMO Ing. Vojtěcha Turka člena ZMO (bezpartijní klub KDU ČSL) předsedu kontrolního výboru ZMO p. Otu Dohnala člen ZMO (ODS) předsedkyni výboru prevence kriminality ZMO Mgr. Irenu Hoblíkovou členka ZMO (ODS) předsedu investičního výboru ZMO Ing. Oldřicha Vagnera člen ZMO (ČSSD) V závěrečném hlasování pak byli taktéž v souladu s 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO zvoleni za členy: finančního výboru: Karel Bureš, MBA člen, člen ZMO (ODS), Ing. Rudolf Chamráth člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Bedřich Lešenar člen, člen ZMO (ČSSD), p. Alžběta Kavanová člen, Ing. Roman Kremser člen, Ing. David Slavata člen, Ing. Petr Urbánek člen, Ing. Ondřej Veselý - člen kontrolního výboru: Ing. Marek Veselý člen, člen ZMO (ODS), Mgr. Jan Píšala člen, člen ZMO (ČSSD), Mgr. Pavlína Hejduková člen, členka ZMO (ČSSD), Ing. Jan Gilík člen, člen ZMO (KDU- -ČSL), Ing. Ludvík Hadámek člen, Vladan Grygar člen, Mgr. Karel Schieser člen, p. Karel Jiřík člen výboru prevence kriminality: Ing. Ingrid Jurmanová člen, členka ZMO (ODS), p. Jindřich Berka člen, člen ZMO (ČSSD), Bc. Petr Borunský člen, p. Miroslav Ficek člen, p. Pavel Petrásek člen, JUDr. Jiří Mlčoch člen 1 HLÁSKA březen 2001

2 investičního výboru: Ing. arch. Pavel Mališ člen, člen ZMO (ODS), MUDr. Ivan Drábek člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Jaromír Klein člen, Ing. Josef Lichvár, st. člen, Ing. Vladimír Schreier člen, Ing. Petr Vícha člen, Ing. Miroslav Krajíček člen, p. Vlastimila Šípková člen. Pro úplnost bych rád doplnil, že zastupitelstvo obce může zřídit ve smyslu 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu se zákonem vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor ve smyslu 118 citovaného zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů je vždy lichý a schází se podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Toto usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Příspěvek na DČSS Zastupitelstvo města schválilo jmenovitý seznam včetně poskytnutí finančních příspěvků na realizované domovní čerpací stanice splašků v Opavě- -Kylešovicích z položky FaRO MMO tlaková kanalizace Kylešovice příspěvek na DČSS. Prodej obchodních podílů v BK Opava, a.s., SFC, a.s., Opava o poskytnutí půjčky BK Opava a.s. Zastupitelstvo města po projednání schválilo: a) prodej obchodního podílu města v BK Opava, a.s. b) prodej obchodního podílu města v SFC Opava, a.s. c) poskytnutí půjčky společnosti BK Opava, a.s., ve výši Kč za těchto podmínek: čerpání bude ve 3 etapách ,0 mil. Kč, ,0 mil. Kč, ,1 mil. Kč splatnost bude 18 měsíců od doby čerpání tj úrok bude 6 % p.a. BK Opava a.s. bude ručit vlastní směnkou v hodnotě součtu půjčky a úroků se splatností Dále pak zastupitelstvo zmocnilo: a) radu města k prodeji obchodního podílu v BK Opava, a.s., za cenu nejméně Kč b) radu města k prodeji obchodního podílu v SFC Opava, a.s., za cenu nejméně Kč. V závěrečném hlasování pak zastupitelstvo města uložilo primátorovi města podepsat smlouvu o půjčce do Návrh na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a místostarostům, návrh na určení místostarosty, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti Zastupitelstvo města v souladu s ust. 106 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svěřilo primátorovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto: a) primátor na úsecích: zahraničních styků, vnějších vztahů a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilní obrany, požární ochrany, veřejného pořádku, městské policie, smluvních vztahů a zadávání veřejných zakázek b) místostarosta na úsecích: financí a rozpočtu, majetkoprávních vztahů města, bytové záležitosti, kultury, školství a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví, prevence kriminality a drogové problematiky c) místostarosta na úsecích: investiční výstavby, stavebně správních činností, územního plánu, rozvoje města a regionálních vztahů, dopravy a silničního hospodářství, technických služeb, životního prostředí, vodního hospodářství, zemědělství. Zastupitelstvo města současně určilo místostarostu dle písm. b) tohoto usnesení k zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti a stanovilo, že v době nepřítomnosti primátora a místostarosty, zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti podle písm. b) tohoto usnesení zastupuje primátora místostarosta dle písm. c). JUDr. Tomáš Elis, tajemník Ze zasedání Zastupitelstva Ostravského kraje Dne 12. února 2001 proběhlo v Ostravě 2. zasedání krajského zastupitelstva. Nejdůležitějšími body jeho programu byly: rozpočet Ostravského kraje na rok 2001, ustavení výborů, volby jejich předsedů i členů a jednání o změně názvu kraje. Rozpočet Ostravského kraje byl schválen velkou většinou. Je koncipován jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí necelých 85 milionů Kč (pro srovnání rozpočet města Opavy v roce 2001 činí 715 milionů Kč). Všechny peníze v rozpočtu jsou určeny na provoz Krajského úřadu (zejména se jedná o zajištění výkonu státní správy) a činnost krajského zastupitelstva, nejsou zde zatím žádné prostředky na investice. Zastupitelstvo kraje ustavilo celkem deset výborů, zvolilo jejich předsedy a členy. Mohu na tomto místě blahopřát panu Oldřichu Malotovi, který byl zvolen předsedou finančního výboru a panu primátorovi Janu Mrázkovi, který byl zvolen předsedou zahraničního výboru. Zastupitelstvo kraje projednávalo také otázku případné změny názvu kraje. Celkem se hlasovalo o čtyřech variantách - Moravskoslezský, Ostravský, Slezskomoravský a Severomoravský. Žádná varianta nezískala nadpoloviční podporu (uvedené názvy jsou seřazeny podle počtů hlasů), proto zůstává našemu kraji původní název Ostravský kraj. Ing. Zbyněk Stanjura, člen Rady Ostravského kraje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Starostové měst a obcí na trase komunikace I/11 a I/57 Ostrava, Opava, Krnov, Město Albrechtice, Bartultovice se na společném jednání dne dohodli na jednotném postupu při prosazování a přípravě předprojektové a projektové dokumentace výstavby a rekonstrukce uvedené komunikace, která má strategický význam pro hospodářský rozvoj jak měst a obcí na trase, tak celého našeho regionu. Zástupci jednotlivých měst a obcí se shodli, že nejvhodnější formou spolupráce je vytvořit zájmové sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Členy Sdružení budou kromě měst Ostravy, Opavy a Krnova také další obce na trase komunikace - Velká Polom, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Neplachovice, Holasovice, Brumovice, Úvalno, Hoš álkovy, Město Albrechtice, Třemešná, Liptáň, Jindřichov, Dívčí Hrad, Vysoká a dále Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, jako investor a garant státu, Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a Dopravoprojekt Ostrava. Sdružení bude mít sídlo v budově Magistrátu města Opavy. Předmětem činnosti Sdružení bude prosazení územních a podnikatelských zájmů při přípravě a realizaci komunikace I/11- I/57 v úseku Ostrava- - Opava - Krnov - Bartultovice při předprojektové a projektové činnosti, zajištění financování stavby a přípravě realizace stavby. Nově zakládané Sdružení je otevřené i pro další právnické osoby, které budou mít o členství a činnost ve Sdružení zájem. Prvořadým úkolem Sdružení bude zpracovat Studii proveditelnosti, to je posouzení realizovatelnosti stavby z technicko-ekonomického hlediska včetně dopadů na životní prostředí. Studie proveditelnosti je rovněž nezbytným podkladem k žádosti o finanční podporu z fondů Evropské Unie. Jednotný postup a společná podpora projektu je podmínkou k urychlení celé akce. Spolupráce obcí má významnou roli při projednávání projektu s občany. Finanční participace na nákladech za přípravnou dokumentaci je zase zárukou, že města a obce mají opravdu zájem prosadit určité řešení a tím urychlit celý projekt. Přípravný výbor Sdružení svolá v měsíci březnu ustavující členskou schůzi Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, na níž budou přijaty stanovy Sdružení, odsouhlasen finanční příspěvek jednotlivých členů a zvoleni jednatelé oprávnění jednat za Sdružení. Následně bude Sdružení zaregistrováno u Okresního úřadu v Opavě. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Návštěva z města Loznica - Jugoslavie V minulých dnech navštívili naše město představitelé města Loznica Jugoslavie. V doprovodu zástupců Basketbalového klubu Opava a.s. a firmy Alfa papír Ostrava a.s. byl starosta pan Kaitovič Slobodan, spolu s dalšími členy vedení města Loznica, přijat primátorem a ostatními členy vedení města Opava. Zástupci města Loznice se velmi zajímali o principy samosprávy a postavení měst a obcí v rámci Českého státu, o financování obcí a práci magistrátu. V závěru jednání byl zúčastněnými vysloven zájem o další spolupráci, formulovanou příslušnou smlouvou. V samém závěru návštěvy hosté zhlédli basketbalové utkání mezi BK Opava a BK Děčín. Ing. Václav Žampa odbor vnějších vztahů HLÁSKA březen

3 Zástupci samosprávy jednali v Bruselu Na pozvání prezidenta Výboru regionů EU pana Jos Chaberta (B) navštívila Brusel delegace zástupců samosprávy z ČR, která byla tvořena šesti hejtmany a čtyřmi představiteli měst a obcí (SMO ČR). Poprvé tak byla delegace tvořena zástupci místní i regionální samosprávy ČR. Delegace vedená hejtmanem Ostravského kraje a předsedou SMO ČR Ing. E. Tošenovským měla ve dnech 13. až 15. února 2001 možnost účastnit se řady jednání včetně 37. plenárního zasedání Výboru regionů EU a mj. jednala o ustavení Společného výboru místních a regionálních samospráv ČR a Výboru regionů EU. Tento postup se uplatňuje jen u nejvážnějších uchazečů o vstup do EU. Tedy v případě Polska, Česka a připravuje se pro Ma arsko. Jaký efekt lze od Společného výboru očekávat? Umožní zástupcům našich samospráv spolupodílet se ještě před vstupem ČR do EU na činnosti evropské instituce, která byla zřízena na základě Maastrichtské smlouvy a doplnila tři ústřední orgány Radu, Komisi a Parlament EU. Výbor regionů shrnuje zkušenosti z obcí, měst a regionů členských zemí a hledá shodu a nejefektivnější postup řešení místních a regionálních problémů, v zájmu občanů a slouží i k oponentuře doporučení EU. Touto formou přispívá k evropské integraci řešením projektů, které mají významný vliv na život občanů v obcích a v regionech. Na základě Amsterdamské smlouvy z roku 1999 má Výbor regionů poradní úlohu v těchto pěti významných oblastech: hospodářská a sociální soudržnost vzdělání a mládež kultura zdravotnictví dopravní, telekomunikační a energetické transevropské sítě. Tato problematika je předmětem jednání sedmi odborných komisí. VR EU tedy slouží jako most mezi ostatními evropskými institucemi a občany obcí a regionů, při důsledném dodržování principu subsidiarity. Jednání zástupců místních a regionálních samospráv ČR v Bruselu obsáhlo podle připraveného programu během 3 dnů širokou oblast plánované spolupráce, která se rozvine v nejbližších měsících. Ještě v období před vstupem do EU tak lze postupně vyškolit nezbytný tým expertů, kteří se budou podílet na tvorbě projektů pro naše města a regiony a budou mít přístup k projednávaným záležitostem EU. Některé záměry, které jsou zahrnuty ve Strategickém plánu rozvoje města Opavy a jsou připraveny i projekčně, mohou být vhodné pro realizaci v rámci programů Evropské unie. Z jednání a informací, které jsme v průběhu pobytu v Bruselu shromáždili, vyplývá, že jednání o uzavření všech kapitol s ČR by mohlo být ukončeno do konce roku 2002 a v roce 2003 by probíhala ratifikace jednotlivými parlamenty členských zemí EU včetně ČR. V roce 2004 by se potom ČR mohla zúčastnit voleb do Evropského parlamentu a obsadit tak svých 20 nových křesel. Závěrem je třeba konstatovat, že tato první regionální mise byla úspěšná. Vytvoření a schválení Společného výboru ČR a Výboru regionů EU na 37. plenárním zasedání Výboru regionů EU je pro přičlenění ČR do EU významným krokem. Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., primátor Statutárního města Opavy předseda zahraničního výboru Zastupitelstva Ostravského kraje Jaká bude pěší zóna na Hrnčířské ulici V únorové Hlásce jsme otiskli krátkou informaci o přípravě další části pěší zóny v centru Opava na Hrnčířské ulici, kterou nyní doplňujeme o názorný obrázek. Projekt je dílem S-projektu, a.s., Zlín. Dodavatel stavby bude vybrán v nejbližších dnech. Zahájení stavby se předpokládá v dubnu 2001, její ukončení v červenci tr. Investiční náklad bude činit mil. Kč. Nejdříve bude nutné obnovit základní sítě kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvody elektřiny i telefonů. Pak přijde na řadu dlažba, sadová úprava, veřejné osvětlení, lavičky a další vybavení, které zpříjemní pobyt v této části našeho města. Očekávám, že během stavebních prací občané projeví pochopení pro dočasné zhoršení životního prostředí, v zájmu jeho budoucího výrazného zlepšení. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Kulatý stůl Veřejné informační systémy 7. února se konal na Magistrátu města Opavy diskusní kulatý stůl za účasti zástupců Magistrátu města Opavy, Slezské univerzity, Euroregionu Silesia, Úřadu pro veřejné informační systémy pod vedením jeho předsedy Alexandera Kratochvíla a zástupců novinářů. Na jednání byly představeny možnosti praktického využití informačních systémů pro občany s výhledem do budoucnosti. V průběhu jednání byla nejen novinářům představena úvodní verze internetového informačního systému veřejné správy tzv. Portál veřejné správy, který zpracoval Úřad pro veřejné informační systémy ve spolupráci s ústředními orgány, Svazem měst a obcí, řešiteli programu Phare a Českou poštou, s.p. Na internetovém informačním systému Centrální adresa (www.centralni-adresa.cz), kde byly dosud zveřejňovány informace o veřejných zakázkách a dražbách, najdou uživatelé na jednom místě bezplatně informace o veřejné správě podstatně rychleji, než tomu bylo dosud při prohledávání samostatných internetových stránek jednotlivých úřadů nebo jiných serverů. Hlavním cílem portálu veřejné správy je poskytování služeb veřej- né správy dostupné Internetem všem skupinám uživatelů podle jejich potřeb. Rychlý přístup k informacím Portál dosahuje zrychlení v přístupu k informacím z veřejné správy průměrně dvakrát až třikrát. Prezentace úřadů na Internetu je tak mnohem účinnější pro ty uživatele, kteří předem neznají zdroj svých informací. Jednoduchost Portál organizuje strukturu odkazů podle problémů tak, aby hledání bylo co nejjednodušší. Potlačuje nutnost znát kompetence úřadů. Užitečnost Expertní skupina pracovníků ministerstev provedla výběr informací tak, aby co nejlépe odpovídala očekávaným potřebám návštěvníků. Byla zajištěna rubrika Aktuality s periodicitou 24 hodin. Podstatný vliv na výběr informací však bude mít skutečný zájem uživatelů. Přínosy portálu Pro veřejnost umožňuje vyhodnocovat užitečnost informací a reagovat společně na potřeby uživatelů internetu. 3 HLÁSKA březen 2001

4 Odkazový portál je především důkazem toho, že ministerstva a další úřady zahájily sjednocování informačních služeb, aby byly občanům nabízeny v logice jejich potřeb a aby jejich zajištění co nejvíce odpovídalo skutečnému zájmu. Portál veřejné správy bude mít v konečné podobě funkce, na jaké jsou uživatelé zvyklí u komerčních portálů, včetně služeb e-governmentu, například on-line vyřizování žádostí, vzdálený přístup k osobním údajům a podobně. Portál se stane mechanismem, jak začít napravovat deficit spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy. Všechny změny, které nastávají s sebou nesou prvky zefektivnění přístupu k informacím, rychlým změnám ve světě informačních technologií se bude muset přizpůsobit státní správa i samospráva, zejména posílením pozice informatiků na úřadech. Ing. Lubomír Měch, vedoucí odboru vnějších vztahů Představujeme nové vedoucí odborů Magistrátu města Opavy Ing. arch. ZDENĚK BENDÍK vedoucí odboru hlavního architekta Narodil se v roce 1957 v Opavě, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě a fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Je členem Občanské demokratické strany v Hradci nad Moravicí. Po ukončení studia pracoval 4 roky v Potravinoprojektu Ostrava, 6 let ve Stavoprojektu Opava a v roce 1991 po dobu jednoho roku na Magistrátu města Opavy ve funkci architekta na tehdejším útvaru hlavního architekta a územního plánu. Od září 1992 do srpna 2000 pracoval ve vlastním atelieru v Opavě, který se zabýval projektováním pozemních staveb a územně plánovacích dokumentací. V září 2000 byl pověřen vedením odboru hlavního architekta Magistrátu města Opavy, v lednu 2001 byl jmenován Radou statutárního města Opavy vedoucím tohoto odboru. Na odboru vykonává dohled nad urbanistickou koncepcí Opavy, pořizuje územně plánovací dokumentaci města a části okresu v pověřeném území. Ve volném čase se věnuje sportu a kultuře. Ing. LUMÍR ŠEBRLE vedoucí odboru investic Narodil se v roce 1957 v Opavě. Po absolvování základní devítileté školy a opavské Střední průmyslové školy stavební vystudoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně. Není členem žádné politické strany. Po ukončení studií nastoupil u Pozemních staveb Ostrava, kde pracoval 3 roky. Od roku 1985 do dubna 2000 pracoval u Ingstavu Opava postupně jako samostatný pracovník přípravy, vedoucí výrobní přípravy a necelé dva roky ve funkci technického náměstka. Od května 2000 pracoval jako technik odboru investic Magistrátu města Opavy. K byl jmenován Radou statutárního města Opavy do funkce vedoucího odboru investic magistrátu. Při svém působení by chtěl dosáhnout zkvalitnění přípravy investic města a postupné získání většího předstihu při plánování a přípravě realizace investičních akcí. Ve svém volném čase se věnuje svým převážně sportovním koníčkům. Návrh změny č. 1 Územního plánu města Opavy Odbor hlavního architekta Magistrátu města Opavy jako pořizovatel Územního plánu města Opavy zahájil dne projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu města Opavy. V termínu od do byla dokumentace vystavena na Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta (i mimo úřední dny určené pro styk s veřejností) k veřejnému nahlédnutí, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou a oznámením v tisku. O vystavení návrhu vyrozuměl pořizovatel písemně dotčené orgány státní správy, tyto mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu své stanovisko (tj. v tom případě do ). Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou rovněž uplatnit do 15 dnů od poslední- ho dne vystavení návrhu námitky nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu změny č. 1 Územního plánu města Opavy (tj. rovněž do ). Návrh změny č. 1 akceptoval požadavky a podmínky vyplývající ze souborného stanoviska ke konceptu změny č. 1, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Opavy dne Po ukončení termínu projednání bude návrh změny č. 1, včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování OkÚ Opava, předložen zastupitelstvu města ke schválení. Ing. arch. Zdeněk Bendík, hlavní architekt města Opavy Propagace Euroregionu Silesia V lednu tohoto roku byla vydána první skládací mapa Euroregionu Silesia, která představuje českou i polskou část euroregionu jako jeden celek. Mapa je zpracována v populární kreslené podobě s piktogramy významných míst, textová část mapy pak stručně seznamuje s historií, místopisem, zajímavostmi a možnostmi, které euroregion nabízí. Státní hranice je na mapě vyznačena velmi nenápadně - při prvním letmém pohledu ji lze sotva postřehnout. Přesto mapa, samozřejmě, zaznamenává všechny hraniční přechody na území euroregionu, včetně informace, zda se jedná o mezinárodní hraniční přechod či o přechod určený pouze pro tzv. malý pohraniční styk. Tvůrci mapy si nekladli za cíl vydat podrobnou mapu zachycující např. cyklistické či turistické stezky, možnosti ubytování, či všechny pamětihodnosti regionu. Mapa má sloužit jak obyvatelům, tak návštěvníkům zejména k získání základní představy o této příhraniční oblasti. Realizace mapy byla financována Okresním úřadem Opava a českou částí Euroregionu Silesia, na její podobě se však podílela společná česko-polská pracovní komise. Mapa byla vydána ve dvou jazykových provedeních, česko-polském a anglicko-německém, v celkovém nákladu 15 tisíc kusů. Část z nákladu map dostanou k dispozici obce euroregionu, část bude také určena k prodeji v informačních centrech. Právě vydaná mapa je první částí uceleného propagačního programu euroregionu, který bude postupně realizován. V současné době česká strana připravuje informační brožuru o euroregionu, polská strana pak barevný obal ve formě kapsy. Do tohoto obalu budou moci obce vložit kromě mapy a brožury i vlastní propagační materiál. Všechen tištěný materiál bude mít jednotnou grafickou úpravu. Kromě něj připravuje česko-polská pracovní komise také CD ROM. Ing. Jana Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Okresní konference ČSBS v Opavě Po třech letech se 22. února 2001 sešli delegáti z osmi organizací Českého svazu bojovníků za svobodu opavského okresu na své konferenci. Jejich jednání byli jako hosté přítomni opavský primátor Jan Mrázek, zástupce velitele Výcvikové základny logistiky pplk. Ing. Jadrný a dvoučlenná delegace slovenských odbojářů z Liptovského Mikuláše. Jak uvedla ve zprávě o činnosti tajemnice okresního výboru paní Na a Volná, má Svaz na Opavsku 166 členů, kterým pomáhá při jejich zdravotních i sociálních problémech a stará se též o dokumentaci našeho odboje, zejména za II. světové války. Předsedou okresního výboru byl na další období zvolen plk. vv. Ing. Leo Novák. jb HLÁSKA březen

5 Oslavy desetiletí Slezské univerzity v Opavě Únorovou část oslav desetiletí své existence má Slezská univerzita (SU) v Opavě zdárně za sebou. Její organizátoři jsou přesvědčeni, že důstojný průběh jednotlivých akcí, a již se konaly přímo na akademické půdě, nebo ve vybraných kulturních stáncích, přispěl k bohatosti společenského života města. Početná řada příležitostnými pamětními medailemi oceněných pedagogů, správních zaměstnanců a dalších osobností a institucí, které se svou činností zasadily o dosažený rozvoj Slezské univerzity, dokládá, že si jubilantka v Opavě, Karviné i Krnově cílevědomě buduje spolehlivé zázemí. Ještě prestižnější pro SU pak zůstává vědomí, že je obecně uznávanou součástí rodiny našich vysokých škol a rovnocenným partnerem pro univerzity zahraniční. Přítomnost vysokého počtu jejich akademických hodnostářů může SU právem považovat za ocenění své dosavadní činnosti pro rozvoj vzdělanosti a vědy doma i za hranicemi naší země. Mimořádné, vysoce fundované, ale též hluboce lidské vystoupení prof. RNDr. Jaroslava Kurzweila, DrSc., který ve Sněmovním sále minoritského kláštera převzal čestný titul doctor honoris causa SU v Opavě, skvělý výkon houslistky Hany Kotkové v sólovém partu Beethovenova koncertu ve Slezském divadle i atmosféra 54. zasedání České konference rektorů, které únorový díl oslav prvního kulatého jubilea SU uzavřelo, byly vrcholy nedávných slavnostních okamžiků. Ty si chce SU přenést do každodenní práce a motivovat jimi také přípravu dalších odborných akcí, zařazených do programu oslav v příštích měsících. Nejbližšími takovými událostmi budou dubnová konference Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku a bezprostředně na ni navazující vernisáž výstavy Deset let Slezské univerzity ve Slezském zemském muzeu. Konference je významným setkáním reprezentantů a odborníků tří univerzit z regionu vedle SU též Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Navíc mezi hosty budou rovněž pozorovatelé z polských univerzit, sídlících na území historického Slezska, tedy z Opolí, Katovic a Vratislavi. Pokud jde o výstavu, má postihnout vznik a vývojové proměny SU v průběhu celých deseti let a přes převahu písemných dokumentů hodlá prezentovat i atraktivní trojrozměrné exponáty včetně univerzitních insignií a talárů. Ještě dříve však dojde ke střídání na postu prvního muže SU. K 1. březnu převezme od prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., odznaky rektorské důstojnosti žezlo, řetěz, klíč a pečetidlo nový rektor. Stane se jím prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., dosavadní děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Děkanská funkce bude svěřena jeho stávajícímu Stříbrnou medaili Slezské univerzity převzal z rukou jejího rektora prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., také přednosta Okresního úřadu v Opavě RNDr. Pavel Krejčí. Foto Jiří Kristian statutárnímu zástupci a proděkanovi pro vědu, výzkum a zahraniční styky doc. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc., vedoucímu Ústavu fyziky Filozofickopřírodovědecké fakulty. Oba byli do svých funkcí navrženi akademickými senáty univerzity resp. fakulty. Na závěr uvádíme pro úplnost jmenný výčet těch, kdo při oslavách deseti let SU získali pocty nejvyšší. Čestné doktoráty prof. Andrzej Mariusz Trautman, Varšava, prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Praha; Zlaté medaile SU prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., prof. dr. hab. Wiesław Lesiuk, prof. Arnošt Parsch, prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Masarykova univerzita v Brně; Stříbrné medaile doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc., prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., RNDr. Pavel Krejčí, Lubomír Kuznik, doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, Ing. Karol Siwek, doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., a Matice slezská. Ivan Augustin, Slezská univerzita v Opavě 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy Oznamujeme občanům, že v úterý 27. března 2001 od 9 hod. bude probíhat ve Sněmovním sále Minoritského kláštera 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. Nový zákon o obcích v praxi Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., (dále jen zákon), který nabyl účinnosti dnem voleb do krajských zastupitelstev, tj , s sebou přinesl celou řadu změn. Za velmi zásadní považuji změnu týkající se udržování čistoty a pořádku. Povinnost udržovat čistotu a pořádek na svém i na veřejném pozemku se vztahuje nejen na právnické a podnikající fyzické osoby, ale i na osoby fyzické ( 57 a 58 zákona). Za nedodržování tohoto ustanovení má obec pravomoc udělit finanční postih: fyzické osobě, pokud tato neudržuje čistotu a pořádek na svém Březen měsíc Internetu Na sklonku 20. století se tradiční březen měsíc knihy změnil na moderní březen měsíc Internetu. Díky rozsáhlé rekonstrukci v hlavní budově okresní knihovny Petra Bezruče se nám podařilo pro naše uživatele zřídit moderní multimediální studovnu vybavenou devíti počítači, kde si za mírný poplatek mohou uživatelé knihovny zasurfovat po síti, dle libosti. Tři počítače v této studovně jsou také vybaveny specializovaným softwarem pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Studovnu může navštívit i naprostý laik, kterého do obsluhy počítače a práci s Internetem zasvětí kvalifikovaná obsluha. Také na pobočce v Opavě- Kateřinkách jsou zřízeny dvě veřejné Internetové stanice a nově jedna stanice Internetu v Opavě-Kylešovicích. V březnu tr. připravujeme pro naše uživatele malé překvapení. Ve dnech března mají naši čtenáři přístup na Internet zdarma. Týká se to pracoviš v hlavní budově a pobočky v Opavě-Kateřinkách. Na sklonku února bude na Internet připojeno poslední pracoviště OKPB pobočka na Olo- nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která při výkonu své podnikatelské činnosti neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, pokud znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, Kč. Ing. Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí moucké ulici. Obyvatelé Opavy si tak mohou v pohodlí svého domova listovat v katalozích všech poboček naší knihovny na těchto adresách: Hlavní knihovna: Kylešovice: Kateřinky: Olomoucká: Jako další překvapení připravujeme pro naše návštěvníky bezplatný pohyb po doméně okpb.cz, aby sami uživatelé si mohli vyhledat potřebné dokumenty z našich fondů v ON-LINE katalozích. Kromě tradičních knih a časopisů si mohou čtenáři vyhledat v katalogu videopůjčovny, zvukové knihovny a hudebního oddělení, nebo využívat informace z databází: články z časopisů, regionální osobnosti, regionální události, informační systém apod. Tato služba bude pro naše čtenáře stálá a bezplatná. Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka OKPB 5 HLÁSKA březen 2001

6 Mimořádná hudební lahůdka Po slavnostním křtu 1. března ve Slezském divadle vstupuje před kulturní veřejnost našeho města deskový komplet nazvaný Opavské hudební mládí Vydání dvou kompaktních disků podpořil v rámci grantových programů Magistrát města Opavy, a proto se jejich kmotrem stal primátor doc. Jan Mrázek. Na nově pořízených zvukových snímcích ze sálu Minoritského kláštera i v archivních nahrávkách zapůjčených vedoucími souborů se Opava představuje jako hudební ostrov, oáza či metropole, nebývale bohatá na vynikající sólisty a soubory. V širokém žánrovém spektru od lidové písně přes úpravy populárních melodií až po meditativní vážnou hudbu renesance i našeho století uslyšíte cimbálové muziky, akordeonové soubory, dechový orchestr, smyčcové soubory a pěvecké sbory Cvrčky, Domino, Luscinii a Jeřabinku. Jejich domovem jsou Základní škola Ilji Hurníka, Mendelovo gymnázium a Základní umělecká škola Václava Kálika, která se může pochlubit celou řadou absolventů, dnes překvapivě vyzrálých osobností mladé interpretační a skladatelské generace. Vedle hudebníků často vystupujících na domácích pódiích Lukáše Vondráčka a sourozenců Aleny a Petra Čechových dostali prostor další laureáti významných soutěží: skladatelky Markéta Dvořáková, Lucie Vitásková a Ester Godovská, klavíristka Kristina Krkavcová a kytarista Ondřej Gillig. Spolu s dalšími sólisty Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru rozdávají tito mladí hudebníci radost posluchačům v mnoha zemích Evropy. Mezi nahrávkami chybí zvuk píš alových varhan, by je v určitém směru pro Opavu typický. To proto, že Petr Hanousek, který je editorem CD, by rád připravil k vydání samostatný profil známé varhanní soutěže. Po nedávno vydaném výběru nahrávek z koncertu laureátů Beethovenova Hradce by to byl jeho třetí projekt. Dvojcédéčko Opavské hudební mládí 2001 nabízí Informační centrum ARCR na Horním náměstí. Mgr. Petr Rotrekl, odbor školství a kultury Z HISTORIE Opava - město škol Vykročíme-li zrána do ulic našeho města, potkáme se s davy školní mládeže - od prvňáčků po dospělé, záhy do samostatného života nastupující studenty. Studentským mládím ožívá město každoročně počátkem května v den majálesu. Ne náhodou vyhlásil primátor města doc. Jan Mrázek u příležitosti konání majálesu tento den Opavu za studentské město. Podívejme se ve stručnosti na minulost opavských škol. Školství patří k významným tradicím Opavy, přirozeného centra rakouského, později českého Slezska (a jeho hlavního města v letech a ). Už v roce 1372 nacházíme první zmínku o městské latinské škole a od poloviny 16. století již o vyšší české škole. Vznik opavského gymnázia je spojen s příchodem jezuitů do města v roce 1625 v době nástupu protireformace. Gymnázium se konstituovalo v letech a stalo se střediskem vzdělanosti široké oblasti. Několik vynikajících osobností zde studovalo (G. Mendel, H. Kudlich, P. Křížkovský...), či působilo v jeho profesorském sboru (F. Ens, V. Vašek, V. Prasek...). Do 30. let 19. století to bylo jedno ze čtyř gymnázií v tehdejším rakouském Slezsku. (Z iniciativy prof. Ense a za podpory starosty města J. Schösslera bylo v roce 1814 založeno gymnaziální muzeum - první veřejné muzeum v českých zemích.) V tereziánské době ( 70. léta 18. století) byla zavedena povinná školní docházka přispívající k rozvoji obecného školství. V Opavě v této době vznikají čtyři triviální školy. Počátkem 19. století pak i vyšší škola s právem vychovávat učitele. Díky tomu, že se stala po roce 1850 Opava hlavním městem země, získala také vhodné podmínky i pro rozvoj středoškolského vzdělávání. V roce 1857 vzniká německá vyšší reálka, v roce 1859 německý učitelský ústav a postupně další speciální ústavy pro vzdělávání učitelek. Roku 1883 bylo péčí Matice opavské otevřeno české gymnázium, 1894 pak německá obchodní škola. K největšímu rozvoji českého školství dochází po vzniku ČSR v roce Založena bylo Slezská Vesna, později Odborná škola pro ženská povolání a Učitelský ústav (1918), Vyšší hospodářská škola (později Masarykova střední zemědělská škola) a Státní obchodní škola (1920), Státní průmyslová škola (1922) a Hudební škola (1924). V době německé nacistické okupace ( ) české střední školy v Opavě zanikly. Po roce 1945 však byly s výjimkou Učitelského ústavu obnoveny a postupně vznikaly další: Vyšší zdravotnická škola (1947), Průmyslová škola strojnická (1950) a Vyšší škola výživy (1950) - dnes Vyšší odborná škola a Hotelová škola, navazující na dřívější Odbornou školu pro ženská povolání. Postupně se konstituovala i odborná učiliště. V roce 1949 zahájilo činnost učňovské středisko n.p. Ostroj, z něhož se v roce 1966 stalo největší odborné učiliště okresu. Od roku 1966 do roku 1993 bylo v Opavě Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova. V současné době je na území Velké Opavy 30 škol mateřských, 18 základních, 3 zvláštní, 2 umělecké, 10 škol středních, 5 odborných učiliš a jedna vysoká škola. Od roku 1945 započalo úsilí o založení Slezské univerzity v Opavě, vedoucí přes různé peripetie ke zřízení Vyšší školy pedagogické v Opavě v roce Po šesti letech však byla tato škola přenesena do Ostravy a přeměněna na Pedagogický institut. Snahy o založení vysoké školy pokračovaly v letech 1968/69 - ovšem bezvýsledně. Teprve po listopadové sametové revoluci byla v Opavě v roce 1990 založena Filozoficko-přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, od října 1991 pak Slezská univerzita v Opavě. Tak se stalo město Opava před deseti lety i městem univerzitním. PhDr. Magda Plačková ZŠ E. Beneše Studentský majáles Po maturitě... Promoce na Slezské univerzitě KRÁTKÉ ZPRÁVY Členská schůze Matice slezské Členská schůze opavského odboru Matice slezské se bude konat ve středu 7. března 2001 od 16 hodin ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27. V kulturním programu na ní vystoupí komorní pěvecký soubor Sarabanda, vedený Ladislavem Kubáčem. Výbor odboru zve všechny členy a příznivce. Červený kříž pomáhá Český červený kříž získal v roce 2000 Evropský certifikát k provádění školení v poskytování první pomoci. Oblastní spolek Červeného kříže v Opavě zareagoval na nový zákoník práce a ujal se výuky první pomoci pro zaměstnance opavských závodů, firem a škol. Tuto výuku provádí na požádání kvalifikovaní lektoři ČK. Červený kříž v Opavě organizuje též ozdravné pobyty dětí s onemocněním dýchacích cest a pohybovými vadami. V červenci 2001 to bude 14 denní pobyt v Jeseníkách pro děti školního věku pod dohledem rehabilitačních pracovníků. Opavský Červený kříž nabízí také za velmi výhodných podmínek pobyt v Chorvatsku Poreči v měsících červen, červenec a září pro jednotlivce a rodiny s dětmi s doprovodem lékaře. Zájemci se mohou informovat na tel. č. 0653/ Nový prospekt Opavy Počátkem letošního roku Magistrát města Opavy vydal nový dvanáctistránkový prospekt města. Autorem stručného textu, přeloženého do angličtiny a němčiny, je PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity, redakci provedla Mgr. Eva Marková z opavské Agentury pro rozvoj cestovního ruchu. Autory fotografií jsou Luděk Wünsch, Karel Stuchlík, Emanuel Křenek a Jiří Kristian. Grafickou úpravu navrhlo studio All design z Frýdku-Místku. Prospekt byl poprvé k dispozici veřejnosti v expozici Opavska a Ratibořska na mezinárodní výstavě Regiontour 2001 v Brně, o níž jsme informovali v únorové Hlásce. jb HLÁSKA březen

7 SLEZSKÉ DIVADLO JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA mimo ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY mimo KRYSAŘ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ČERT A KÁČA sk.m MONSIEUR AMÉDÉE sk.s KRÁL JAN sk ČERT A KÁČA sk BALADA PRO BANDITU pro školy KRYSAŘ sk ROSE MARIE sk ČERT A KÁČA sk ROSE MARIE sk DIALOGY KARMELITEK sk PEPINO - divadlo J. Dvořáka mimo ROSE MARIE sk MONSIEUR AMÉDÉE sk.o NA ŠIRÉM MOŘI - klub sk.s ROSE MARIE sk KDES BYLA V NOCI... sk.d CAREVIČ sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... PREMIÉRA sk.p LUCERNA pro školy KDES BYLA V NOCI... sk NOC NA KARLŠTEJNĚ pro školy CAREVIČ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ROSE MARIE sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... sk.7 KINO MÍR a SESTŘIČKA BETTY PODZIM V NEW YORKU PRAVIDLA MOŠTÁRNY a HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? a ANDĚL EXIT V ÚTERÝ SE NEHRAJE! a DALMATINŮ BILLY ELLIOT FOTR JE LOTR a SLEDUJE TĚ VRAH a KYTICE VE ČTVRTEK SE NEHRAJE! a GLADIÁTOR KINO ELEKTRA FOTR JE LOTR TROSEČNÍK KLUB SRÁČŮ a PODZIM V NEW YORKU SCARY MOVIE - DĚSNEJ BIJÁK a KYTICE a VYVOLENÝ a DALMATINŮ a REBELOVÉ FILMOVÝ KLUB - KINO ELEKTRA PROJEKT SNY AKIRY KUROSAWY - Jap. 1990, režie Akira Kurosawa. Snímek je niterně osobní výpovědí a zároveň experimentálním filmem. Režisér se pokusil na filmovém plátně zhmotnit své sny. Jeho snové krajiny jsou budovány s mimořádnou výtvarnou péčí, které odpovídá i obřadně zpomalený rytmus vyprávění. Tento netradiční projekt vznikl díky podpoře Kurosawových amerických obdivovatelů v čele se Stevenem Spielbergem OBČAN KANE - USA 1940, režie Orson Welles. Režisér pojal svou prvotinu jako rekonstrukci osudů fiktivního magnáta Kanea, sestavovanou novinářem - využívá k tomu filmové týdeníky, rozmluvy s pamětníky atd. (9 nominací na Oskara v r. 1941). KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC BŘEZEN SILNICE - Itálie 1954, režie Federico Fellini. Film o osamělosti a o tom, že z této osamělosti může existovat východisko, když dva lidé k sobě najdou hluboký vztah. Muž a žena, mezi nimiž existuje taková souvztažnost, možná nemají vůbec nic společného, a přesto jsou do hloubi duše spojeni VLAK ŽIVOTA - Fr. - Belgie 1998, režie Radau Mihaileanu. Místy až cynická válečná komedie vypráví, jak se obyvatelé jedné zapadlé židovské osady rozhodli před hrozícími deportacemi ujet do země zaslíbené - do Izraele. Zakoupili si celý vlak, rozdělili úlohy na vězně a nacisty, kteří je hlídají, a vydali se na cestu. Film zvítězil na mnoha festivalech POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI - It. - Fr. 1972, režie Bernardo Bertolucci. Ve své době skandální film, vypráví o vášnivém, svou živočišností zničujícím milostném poměru mezi postarším Američanem Paulem a mladičkou dívkou VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI SE NA TO ZEPTAT - USA 1972, režie Woody Allen. Režisér si vybral jeden sexuologický bestseller a soustředil se na celkem sedm hojně diskutovaných okruhů. Allenovo nazírání na nejrůznější potíže a poruchy je neodolatelně zábavné, ovšem nesporným vrcholem se stává závěrečná epizoda, která se odehrává mezi spermiemi a dění v těle připodobňuje řízení vesmírného letu MODRÝ SAMET - USA 1986, režie David Lynch. Bizardní kriminální příběh z ospalého maloměstečka, zmítaného temnými pudy. Snímek připomíná černou noční můru plnou sexuálních deviací a extrémního násilí POWERS - SRN, ČR 2000, režie Petr Zelenka. Roztomilá groteska o varietním kouzelníkovi, jenž celý život nechtěl mít nic společného s magií a přesto - nebo právě proto - se u něj neočekávaně projevily nadpřirozené schopnosti v rozvinutém stádiu. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - USA 1975, režie Jim Shaman. Snímek je nejen kuriózní parodií na druhořadé horory, ale vyznačuje se další zvláštností - vznikl podle úspěšného britského muzikálu SOLARIS - SSSR 1972, režie Andrej Tarkovskij. Méně známý ale působivý film se odehrává v blíže neurčené budoucnosti a líčí příběh kosmonautů, kroužících na vesmírné stanici kolem záhadné planety Solaris, jež představuje dosud neznámou formu vědomí - je totiž schopna zhmotňovat lidská přání, představy i vzpomínky. Kosmonauty tyto přeludy natolik stresují, že se ocitají na pokraji psychického selhání. Film získal velkou cenu kritiky na MFF v Cannes. VÝSTAVY DOKOUŘENO? - J. David, J. Štreit, K. Nepraš, J. Sopko, M. Knížák, M. Rittstein..., Dům umění JOSIPH PLEČNIK - fotografie realizací na Slovinsku, architektonické kresby, objekty, Dům umění ROBERT HORVITZ - extrémní kresby, Dům umění UMĚLECKÁ LITINA - slévárenská produkce umělecké litiny z frýdlantských arcibiskupských železáren a blanenských železáren hrabat ze Salmu. SZMO ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Fr.-M. a Muzeem Blansko. Vernisáž v ZAJÍMAVOSTI A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ - SZMO Výstavní budova, do ZAJÍMAVÁ DŘEVOKAZNÁ HOUBA - Ganoderma lucidum. SZMO Výstavní budova, do REPLIKA JURSKÉHO PRAPTÁKA - Archeopteryx. SZMO Výstavní budova, od MISTŘI ITALSKÉ GRAFIKY STOLETÍ - ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic. SZMO ve spolupráci s PNP - Kabinetem ex libris Chrudim. Památník PB, do UNIVERZITNÍ KLUB - ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Romové dnes - další přednáška z romského cyklu, přednáší a beseduje Mgr. Viktor Sekyt z Úřadu vlády ČR, Slezská univerzita v Opavě Básnická próza k Valentinovi - intimní, pocitové, cílené texty Tomáše Davida v podání autora a jeho hosta. Pořad je určen nejen ženám. BK Láska jménem hory - Himaláje, cestopisný pořad CK Turistika a hory s diapozitivy uvádí Mgr. Jiří Kráčalík, DU Jako motýl na tvé dlani - koncert alternativní a meditativní hudby Vojtěcha a Ireny Havlových, DU Trio Emila Viklického a Zuzana Lapčíková - jazzový koncert špičkových hudebníků, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, vinárna U Přemka Česko-polský literární večer - hosté: Jiří Staněk /Strakonice/, Tomasz Agatowski /Poznaň/. BK. 7 HLÁSKA březen 2001

8 MCH Band /Praha/ - undergroundová živoucí legenda Mikoláš Chadima s proslulou kapelou MCH Band, vinárna U Přemka Aristokrati ducha - osudy vojenské akademie v Hranicích v letech , přednáší Petr Hub, opavská pobočka Sdružení historiků ČR /Historický klub 1872/. BK Exkurze nových varhan v chrámu sv. Ducha - provází varhaník MgA T. Thon - maximálně 20 účastníků, zájemci se mohou hlásit v krámku čajovna BK, sraz na akci před kostelem sv. Ducha. V případě velkého zájmu se akce bude opakovat ve středu v Henri Tot /Slovensko/ - jazzová lahůdka, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slez. v Opavě, vinárna U Přemka Na věčné časy - autorský pořad opavské básnířky Dagmar Bakalové, DU Tichá noc - vynikající experimentální divadelní soubor Facka /Uh. Hradiště/ uvádí hru, která byla oceněna na mnoha divadelních festivalech. Režie Sergej Sanža, Loutkové divadlo min. /Praha/ - jazzrockový objev roku 1999 ve vynikající formě, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, Club Classic No 5. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ( ) Okresní kolo soutěže dětských recitátorů a recitačních kolektivů, DDM Okresní kolo Festivalu poezie Wolkerův Prostějov, DDM Taneční setkání, soutěžní přehlídka tanečních formací. KD Dolní Benešov Příměstský sportovně technický tábor pro děti od 1. třídy ZŠ Netradiční výtvarné techniky - prázdninový program, malování na sklo, keramika-modelování, točení na kruhu. DDM Beseda o kosmetice - prázdninový program, léčebná a dekorativní kosmetika, ošetření rukou a nehtů, vlasová kosmetika. DDM Výlet na zámek - prázdninový program, je nutno se předem přihlásit. Výlet do Hradce n/m. s obědem a koupáním v bazénu v Belárii Okresní finále v basketbalu dívek ZŠ, ZŠ Mařádkova Vítání jara, přehlídka dětských folklórních souborů, KD Dolní Benešov Okresní finále v basketbalu chlapců ZŠ, ZŠ Mařádkova Opavský skřivánek - okrskové kolo soutěže dětských lidových zpěváků, DDM. AREKA ( ) Dílna ekologické výchovy pro učitelky MŠ - aktivity ke Dni země pro MŠ. RAJKA ( ) Jarní tání - víkendový seminář dramatické výchovy určený pro učitelky MŠ a ZŠ Ene bene elka, hra to bude velká - dopolední hraní v průběhu jarních prázdnin. Vaši kamarádi z Rajky, pro vás děti, připravili na každý den velkou hru plnou soutěží, zábavy a legrace Barevný kolotoč - tvořivá dílna výtvarných a pracovních nápadů pro všechny, kteří mají bezednou fantazii. Dílna nabízí větší množství praktických aktivit ve všech prostorách centra s možností volného výběru technik Vítání jara - nedělní odpoledne pro malé i velké, plné her, zábavy a legrace Módní přehlídka v přízemí OD Breda Aprílová show - nedělní odpoledne pro malé i velké, zažijeme spolu spoustu legrace, her, zábavy a aprílových žertíků. MAYA ( ) Eldorádo (Zlaté hory) - týdenní pobyt pro děti a mládež o jarních prázdninách na horách. V případě dobrých sněhových podmínek k dispozici vlek u chaty. Možná účast rodičů (ubytování, plná penze s pitným režimem, pojištění, doprava a program) Show s Mayou (Zlaté hory) - víkendový pobyt pro mládež od 14 let na horách v rekreačním středisku (ubytování, doprava, plná penze s pitným režimem, pojištění a program). STANICE MLADÝCH TURISTŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ OPAVA ( ) BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM! - příměstský tábor o jarních prázdninách (s možností přihlásit se jen na jednotlivé dny). Program na každý den je zajištěn od Příchod dětí na SMTP možný od 7.15 (pokud není uvedeno jinak). Děti od 10 let musí mít na cestu vlakem průkaz s fotografií a rodným číslem. Nezapomeňte si vzít přezůvky a svačinu. Bližší informace a přihlášky získáte u p. Kokoška a p. Lazeckého. Program na jednotlivé dny: Výlet k čs. opevnění, střelecká soutěž - prohlídka vojenského bunkru v Opavě-Milostovicích s průvodcem, ukázka zbraní, odpoledne soutěž ve střelbě vzduchovkou o tričko SMTP. Oběd zajištěn Celodenní výlet na rozhlednu v Krnově-Cvilíně - vlakem do Úvalna a odtud pěšky na rozhlednu. Jídlo na celý den s sebou. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-západ Výlet Po stopách Kunhuty a Záviše - dopoledne výlet na Záviliší v Hradci, hry v přírodě. Odpoledne hry a soutěž v tělocvičně. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Prohlídka naučné stezky na Hanuši a koně - procházka na Hanuši, hry v přírodě, odpoledne se projedeme na koních v Hradci. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Návštěva bazénu, dětská slavnost - dopoledne plavání a hry v bazénu na Školním statku, odpoledne příprava jídel na slavnostní hostinu. OPTYS - papírnictví U zavřené brány (0653/ ) Kurz malování na hedvábí - techniky malování na hedvábí, fixace hedvábí Velikonoční dílna - předváděcí akce - zdobení keramiky, květináčů, vajíček, mozaika, slupovací barvy a jiné materiály. DALŠÍ KULTURNÍ AKCE JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA - program: G. Rossini - Semiramis - předehra, J. Haydn - klavírní koncert D dur, P. I. Čajkovskij - V. symfonie. Sólistka - opavská klavíristka Eliška Kupková, dirigent Tai Wai Li - USA. Slezské divadlo, pořádá agentura Kostera ve spolupráci s OŠaK a SD. Slavnostní křest CD Opavské hudební mládí PSYCHOTECHNOLOGIE MEZILIDSKÝCH A MANŽEL- SKÝCH VZTAHŮ A KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY - přednáška Volodi Savčenka, Pekařská. 60, rezervace na tel.: 0653/ Pořádá Čajovna Měsíční pyramida STAROMĚSTSKÁ KAPELA - koncert, kino Mír, pořádá agentura Mazel ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - 2 denní intenzivní kurz pod vedením egyptské tanečnice Lízy Vegrové. ZŠ Šrámkova. Pořádá Čajovna Měsíční pyramida. Rez. tel.: EMANUELA NEUMANN - německá operní sólistka. Sólistka operních scén Stuttgart, Mnichov, Berlín, Kodaň, Stockholm, Paříž, v té době hostuje ve vídeňské opeře. Sál Minoritského kláštera Opava, pořádá agentura Kostera PRAŽSKÉ KVARTETO JOSEFA VLACHA - rodinné koncertování - muzicírování manželů J. Vlachové a švédského cellisty Micaela Ericssona a jejich 6 dětí. Sál Minoritského kláštera. Pořádá agentura Kostera. PŘEDNÁŠKY A BESEDY Otevření půjčovny hudebnin a zvukové četby pro zrakově postižené. Dům sv. Cyrila a Metoděje Vlaštovičky Výuka dětí s vývojovými poruchami - Mgr. Lenka Štichauerová, pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. tel.: 0653/ Válka v roce 1805 a bitva u Slavkova. Matiční diskusní středa, úvodní slovo prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Pořádá Matice slezská, odbor v Opavě. Velký sál jídelny Matičního domu, Rybí trh Zážitkový seminář holotropního dýchání v rámci transpersonální psychologie. Vede MUDr. Milan Hrabánek, žák Prof. S. Grofa. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava. tel.: 0653/ let Slezské univerzity - Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. RODINÁM, KTERÉ PEČUJÍ O DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO ČLENA V Opavě a okolí přibyly rodinám, které pečují o duševně nemocného člena, nové možnosti. Vzniklo sdružení rodičů a rodinných příslušníků, kteří se scházejí v prostorách Klubu sv. Anežky na Masarykově ul. 39 a to každou první středu v měsíci od do Bližší informace podává pí. Magda Grimová v Charitě - rehabilitačních dílnách. tel.: 0653/ nebo , kl. 35. HLÁSKA - zpravodaj Magistrátu města Opavy Vydavatel Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, Opava, telefon 0653 / (provolba 756), fax 0653 / , Za vydávání odpovídá Ing. arch. Pavel Mališ Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci Tiskne OPTYS print, s.r.o., Opava V Opavě rozšiřuje Česká pošta, s. p., Opava Registrováno u Okresního úřadu v Opavě pod zn. OP 34. HLÁSKA březen

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 6.10. 2012 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13.

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 21. 2. 2013, POZVANKA Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 16. 4. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 17. 4. 2013 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více