Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy březen 2001 Z obsahu: Sdružení pro výstavbu komunikace Jednání v Bruselu Pěší zóna na Hrnčířské ulici Noví vedoucí odborů MMO Oslavy desetiletí Slezské univerzity Z historie Krátké zprávy Kulturní kalendář Strategický plán rozvoje města Opavy Tak zní celý název strategického dokumentu, který byl dokončen v prosinci minulého roku spolu s programy dalších dvou vesnických regionů Hlučínska a Matice slezské. Zároveň byl zpracován i Program rozvoje Opavska. Podrobnosti o zadání, struktuře dokumentů a týmu zpracovatelů, konzultantů a dalších odborníků, kteří se na nich podíleli, jste se mohli dočíst v minulém čísle Hlásky. Dnes bychom vám chtěli přiblížit problematiku a specifika rozvojového plánu Statutárního města Opavy. Strategie je připravena do roku 2010 s tím, že bude pravidelně vyhodnocována a aktualizována. Strategická vize definuje žádoucí rozvoj města v jednotlivých prioritních oblastech: Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Podpora rozvoje malých a středních podniků lehkého průmyslu, služeb a moderních technologií, rozvoj poradenských, informačních a vzdělávacích služeb, investice do ekonomických aktivit Infrastruktura, integrace regionu Město s rozvinutou dopravní a technickou infrastrukturou, zejména kvalitní a rychlé dopravní napojení na mezinárodní trasy Lidské zdroje a sociální infrastruktura Opava jako významné regionální centrum, poskytující vysokou životní úroveň, vzdělání, kulturní a společenské vyžití, kvalitní bydlení, sociální a zdravotní péči Životní prostředí Město se zdravým životním prostředím, podporující snižování emisí z dopravy, rozvoj a zkvalitňování hromadné dopravy a výstavbu cyklostezek, omezování vzniku odpadů s důrazem na prevenci a ekologickou výchovu Zemědělství a rozvoj venkova Okolí města jako rozvíjející se kulturní zemědělská a venkovská krajina s možnostmi rekreace při zachování místních tradic řemeslné a umělecké výroby Cestovní ruch Opava jako centrum českého Slezska, schopné využít svého potenciálu k rozvoji cestovního ruchu. Střední a univerzitní školství vytvoří podmínky pro intelektuální turistiku Pro takto definované prioritní oblasti byly propracovány problémové okruhy a navržena jednotlivá strategická opatření definovaná stručnou charakteristikou se specifikací cílových skupin, kterých se opatření týká a garantů, případně dalších spolupracujících institucí, které se budou na realizaci opatření podílet. Navrhované klíčové aktivity a projekty s vyčíslením finančních nároků budou podkladem pro sestavování akčních plánů, investičních záměrů i podkladem při sestavování rozpočtu města. Zde je důležité připomenout, že strategické cíle rozvoje města se promítají nebo jsou shodné s cíly regionu i kraje a navrhovaná strategická opatření v rozvojovém plánu města Opavy jsou rovněž prioritami strategických dokumentů Program rozvoje Opavska a Program rozvoje Ostravského kraje. Strategický plán rozvoje města Opavy bude prezentován zástupcům veřejné správy, odborné a podnikatelské veřejnosti začátkem března. Poté jej rada města projedná a předloží ke schválení Zastupitelstvu statutárního města Opavy dne 27. března Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Z jednání Rady a Zastupitelstva statutárního města Opavy RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 41. zasedání dne jmenovala mj. s účinností od do funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města Opavy Ing. Lumíra Šebrleho. RADA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 42. zasedání dne schválila mj. záměr vstupu Statutárního města Opavy do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 I/57 pro předložení zastupitelstvu města. ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY na svém 13. řádném zasedání dne projednalo mj. tyto body programu: Těžba štěrku v Opavě Kylešovicích Zastupitelstvo města po projednání doporučilo RMO, aby ve spolupráci s odborem hlavního architekta MMO připravila besedu s občany, členy ZMO, příslušnými odbory MMO a vedením města nad účelností či neúčelností těžby štěrku v Opavě Kylešovicích, která je zařazena ve změně Územního plánu Statutárního města Opavy. Areál Škrobáren zařazení do seznamu kulturních památek Zastupitelstvo města vyjádřilo nesouhlas se zařazením areálu Škrobáren do seznamu kulturních památek města Opavy a současně pověřilo primátora města, aby toto stanovisko sdělil dotčeným orgánům státní správy. Výbory zastupitelstva Zastupitelstvo města zřídilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 12/ /2000 Sb. o obcích a) finanční výbor ZMO b) kontrolní výbor ZMO c) výbor prevence kriminality ZMO d) investiční výbor ZMO Dále pak zastupitelstvo schválilo Statut výboru prevence kriminality ZMO a Statut investičního výboru ZMO dle předložených písemných návrhů. Statuty finančního a kontrolního výboru ZMO již byly schváleny na 12. zasedání ZMO dne V následném hlasování pak zastupitelstvo města zvolilo ve smyslu 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO za: předsedu finančního výboru ZMO Ing. Vojtěcha Turka člena ZMO (bezpartijní klub KDU ČSL) předsedu kontrolního výboru ZMO p. Otu Dohnala člen ZMO (ODS) předsedkyni výboru prevence kriminality ZMO Mgr. Irenu Hoblíkovou členka ZMO (ODS) předsedu investičního výboru ZMO Ing. Oldřicha Vagnera člen ZMO (ČSSD) V závěrečném hlasování pak byli taktéž v souladu s 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a podle statutů výborů ZMO zvoleni za členy: finančního výboru: Karel Bureš, MBA člen, člen ZMO (ODS), Ing. Rudolf Chamráth člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Bedřich Lešenar člen, člen ZMO (ČSSD), p. Alžběta Kavanová člen, Ing. Roman Kremser člen, Ing. David Slavata člen, Ing. Petr Urbánek člen, Ing. Ondřej Veselý - člen kontrolního výboru: Ing. Marek Veselý člen, člen ZMO (ODS), Mgr. Jan Píšala člen, člen ZMO (ČSSD), Mgr. Pavlína Hejduková člen, členka ZMO (ČSSD), Ing. Jan Gilík člen, člen ZMO (KDU- -ČSL), Ing. Ludvík Hadámek člen, Vladan Grygar člen, Mgr. Karel Schieser člen, p. Karel Jiřík člen výboru prevence kriminality: Ing. Ingrid Jurmanová člen, členka ZMO (ODS), p. Jindřich Berka člen, člen ZMO (ČSSD), Bc. Petr Borunský člen, p. Miroslav Ficek člen, p. Pavel Petrásek člen, JUDr. Jiří Mlčoch člen 1 HLÁSKA březen 2001

2 investičního výboru: Ing. arch. Pavel Mališ člen, člen ZMO (ODS), MUDr. Ivan Drábek člen, člen ZMO (KDU-ČSL), Ing. Jaromír Klein člen, Ing. Josef Lichvár, st. člen, Ing. Vladimír Schreier člen, Ing. Petr Vícha člen, Ing. Miroslav Krajíček člen, p. Vlastimila Šípková člen. Pro úplnost bych rád doplnil, že zastupitelstvo obce může zřídit ve smyslu 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu se zákonem vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor ve smyslu 118 citovaného zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů je vždy lichý a schází se podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Toto usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Příspěvek na DČSS Zastupitelstvo města schválilo jmenovitý seznam včetně poskytnutí finančních příspěvků na realizované domovní čerpací stanice splašků v Opavě- -Kylešovicích z položky FaRO MMO tlaková kanalizace Kylešovice příspěvek na DČSS. Prodej obchodních podílů v BK Opava, a.s., SFC, a.s., Opava o poskytnutí půjčky BK Opava a.s. Zastupitelstvo města po projednání schválilo: a) prodej obchodního podílu města v BK Opava, a.s. b) prodej obchodního podílu města v SFC Opava, a.s. c) poskytnutí půjčky společnosti BK Opava, a.s., ve výši Kč za těchto podmínek: čerpání bude ve 3 etapách ,0 mil. Kč, ,0 mil. Kč, ,1 mil. Kč splatnost bude 18 měsíců od doby čerpání tj úrok bude 6 % p.a. BK Opava a.s. bude ručit vlastní směnkou v hodnotě součtu půjčky a úroků se splatností Dále pak zastupitelstvo zmocnilo: a) radu města k prodeji obchodního podílu v BK Opava, a.s., za cenu nejméně Kč b) radu města k prodeji obchodního podílu v SFC Opava, a.s., za cenu nejméně Kč. V závěrečném hlasování pak zastupitelstvo města uložilo primátorovi města podepsat smlouvu o půjčce do Návrh na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a místostarostům, návrh na určení místostarosty, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti Zastupitelstvo města v souladu s ust. 106 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích svěřilo primátorovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto: a) primátor na úsecích: zahraničních styků, vnějších vztahů a publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilní obrany, požární ochrany, veřejného pořádku, městské policie, smluvních vztahů a zadávání veřejných zakázek b) místostarosta na úsecích: financí a rozpočtu, majetkoprávních vztahů města, bytové záležitosti, kultury, školství a tělovýchovy, sociálních věcí, zdravotnictví, prevence kriminality a drogové problematiky c) místostarosta na úsecích: investiční výstavby, stavebně správních činností, územního plánu, rozvoje města a regionálních vztahů, dopravy a silničního hospodářství, technických služeb, životního prostředí, vodního hospodářství, zemědělství. Zastupitelstvo města současně určilo místostarostu dle písm. b) tohoto usnesení k zastupování primátora města v době jeho nepřítomnosti a stanovilo, že v době nepřítomnosti primátora a místostarosty, zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti podle písm. b) tohoto usnesení zastupuje primátora místostarosta dle písm. c). JUDr. Tomáš Elis, tajemník Ze zasedání Zastupitelstva Ostravského kraje Dne 12. února 2001 proběhlo v Ostravě 2. zasedání krajského zastupitelstva. Nejdůležitějšími body jeho programu byly: rozpočet Ostravského kraje na rok 2001, ustavení výborů, volby jejich předsedů i členů a jednání o změně názvu kraje. Rozpočet Ostravského kraje byl schválen velkou většinou. Je koncipován jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí necelých 85 milionů Kč (pro srovnání rozpočet města Opavy v roce 2001 činí 715 milionů Kč). Všechny peníze v rozpočtu jsou určeny na provoz Krajského úřadu (zejména se jedná o zajištění výkonu státní správy) a činnost krajského zastupitelstva, nejsou zde zatím žádné prostředky na investice. Zastupitelstvo kraje ustavilo celkem deset výborů, zvolilo jejich předsedy a členy. Mohu na tomto místě blahopřát panu Oldřichu Malotovi, který byl zvolen předsedou finančního výboru a panu primátorovi Janu Mrázkovi, který byl zvolen předsedou zahraničního výboru. Zastupitelstvo kraje projednávalo také otázku případné změny názvu kraje. Celkem se hlasovalo o čtyřech variantách - Moravskoslezský, Ostravský, Slezskomoravský a Severomoravský. Žádná varianta nezískala nadpoloviční podporu (uvedené názvy jsou seřazeny podle počtů hlasů), proto zůstává našemu kraji původní název Ostravský kraj. Ing. Zbyněk Stanjura, člen Rady Ostravského kraje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Starostové měst a obcí na trase komunikace I/11 a I/57 Ostrava, Opava, Krnov, Město Albrechtice, Bartultovice se na společném jednání dne dohodli na jednotném postupu při prosazování a přípravě předprojektové a projektové dokumentace výstavby a rekonstrukce uvedené komunikace, která má strategický význam pro hospodářský rozvoj jak měst a obcí na trase, tak celého našeho regionu. Zástupci jednotlivých měst a obcí se shodli, že nejvhodnější formou spolupráce je vytvořit zájmové sdružení právnických osob s názvem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Členy Sdružení budou kromě měst Ostravy, Opavy a Krnova také další obce na trase komunikace - Velká Polom, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Neplachovice, Holasovice, Brumovice, Úvalno, Hoš álkovy, Město Albrechtice, Třemešná, Liptáň, Jindřichov, Dívčí Hrad, Vysoká a dále Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, jako investor a garant státu, Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a Dopravoprojekt Ostrava. Sdružení bude mít sídlo v budově Magistrátu města Opavy. Předmětem činnosti Sdružení bude prosazení územních a podnikatelských zájmů při přípravě a realizaci komunikace I/11- I/57 v úseku Ostrava- - Opava - Krnov - Bartultovice při předprojektové a projektové činnosti, zajištění financování stavby a přípravě realizace stavby. Nově zakládané Sdružení je otevřené i pro další právnické osoby, které budou mít o členství a činnost ve Sdružení zájem. Prvořadým úkolem Sdružení bude zpracovat Studii proveditelnosti, to je posouzení realizovatelnosti stavby z technicko-ekonomického hlediska včetně dopadů na životní prostředí. Studie proveditelnosti je rovněž nezbytným podkladem k žádosti o finanční podporu z fondů Evropské Unie. Jednotný postup a společná podpora projektu je podmínkou k urychlení celé akce. Spolupráce obcí má významnou roli při projednávání projektu s občany. Finanční participace na nákladech za přípravnou dokumentaci je zase zárukou, že města a obce mají opravdu zájem prosadit určité řešení a tím urychlit celý projekt. Přípravný výbor Sdružení svolá v měsíci březnu ustavující členskou schůzi Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, na níž budou přijaty stanovy Sdružení, odsouhlasen finanční příspěvek jednotlivých členů a zvoleni jednatelé oprávnění jednat za Sdružení. Následně bude Sdružení zaregistrováno u Okresního úřadu v Opavě. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Návštěva z města Loznica - Jugoslavie V minulých dnech navštívili naše město představitelé města Loznica Jugoslavie. V doprovodu zástupců Basketbalového klubu Opava a.s. a firmy Alfa papír Ostrava a.s. byl starosta pan Kaitovič Slobodan, spolu s dalšími členy vedení města Loznica, přijat primátorem a ostatními členy vedení města Opava. Zástupci města Loznice se velmi zajímali o principy samosprávy a postavení měst a obcí v rámci Českého státu, o financování obcí a práci magistrátu. V závěru jednání byl zúčastněnými vysloven zájem o další spolupráci, formulovanou příslušnou smlouvou. V samém závěru návštěvy hosté zhlédli basketbalové utkání mezi BK Opava a BK Děčín. Ing. Václav Žampa odbor vnějších vztahů HLÁSKA březen

3 Zástupci samosprávy jednali v Bruselu Na pozvání prezidenta Výboru regionů EU pana Jos Chaberta (B) navštívila Brusel delegace zástupců samosprávy z ČR, která byla tvořena šesti hejtmany a čtyřmi představiteli měst a obcí (SMO ČR). Poprvé tak byla delegace tvořena zástupci místní i regionální samosprávy ČR. Delegace vedená hejtmanem Ostravského kraje a předsedou SMO ČR Ing. E. Tošenovským měla ve dnech 13. až 15. února 2001 možnost účastnit se řady jednání včetně 37. plenárního zasedání Výboru regionů EU a mj. jednala o ustavení Společného výboru místních a regionálních samospráv ČR a Výboru regionů EU. Tento postup se uplatňuje jen u nejvážnějších uchazečů o vstup do EU. Tedy v případě Polska, Česka a připravuje se pro Ma arsko. Jaký efekt lze od Společného výboru očekávat? Umožní zástupcům našich samospráv spolupodílet se ještě před vstupem ČR do EU na činnosti evropské instituce, která byla zřízena na základě Maastrichtské smlouvy a doplnila tři ústřední orgány Radu, Komisi a Parlament EU. Výbor regionů shrnuje zkušenosti z obcí, měst a regionů členských zemí a hledá shodu a nejefektivnější postup řešení místních a regionálních problémů, v zájmu občanů a slouží i k oponentuře doporučení EU. Touto formou přispívá k evropské integraci řešením projektů, které mají významný vliv na život občanů v obcích a v regionech. Na základě Amsterdamské smlouvy z roku 1999 má Výbor regionů poradní úlohu v těchto pěti významných oblastech: hospodářská a sociální soudržnost vzdělání a mládež kultura zdravotnictví dopravní, telekomunikační a energetické transevropské sítě. Tato problematika je předmětem jednání sedmi odborných komisí. VR EU tedy slouží jako most mezi ostatními evropskými institucemi a občany obcí a regionů, při důsledném dodržování principu subsidiarity. Jednání zástupců místních a regionálních samospráv ČR v Bruselu obsáhlo podle připraveného programu během 3 dnů širokou oblast plánované spolupráce, která se rozvine v nejbližších měsících. Ještě v období před vstupem do EU tak lze postupně vyškolit nezbytný tým expertů, kteří se budou podílet na tvorbě projektů pro naše města a regiony a budou mít přístup k projednávaným záležitostem EU. Některé záměry, které jsou zahrnuty ve Strategickém plánu rozvoje města Opavy a jsou připraveny i projekčně, mohou být vhodné pro realizaci v rámci programů Evropské unie. Z jednání a informací, které jsme v průběhu pobytu v Bruselu shromáždili, vyplývá, že jednání o uzavření všech kapitol s ČR by mohlo být ukončeno do konce roku 2002 a v roce 2003 by probíhala ratifikace jednotlivými parlamenty členských zemí EU včetně ČR. V roce 2004 by se potom ČR mohla zúčastnit voleb do Evropského parlamentu a obsadit tak svých 20 nových křesel. Závěrem je třeba konstatovat, že tato první regionální mise byla úspěšná. Vytvoření a schválení Společného výboru ČR a Výboru regionů EU na 37. plenárním zasedání Výboru regionů EU je pro přičlenění ČR do EU významným krokem. Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., primátor Statutárního města Opavy předseda zahraničního výboru Zastupitelstva Ostravského kraje Jaká bude pěší zóna na Hrnčířské ulici V únorové Hlásce jsme otiskli krátkou informaci o přípravě další části pěší zóny v centru Opava na Hrnčířské ulici, kterou nyní doplňujeme o názorný obrázek. Projekt je dílem S-projektu, a.s., Zlín. Dodavatel stavby bude vybrán v nejbližších dnech. Zahájení stavby se předpokládá v dubnu 2001, její ukončení v červenci tr. Investiční náklad bude činit mil. Kč. Nejdříve bude nutné obnovit základní sítě kanalizaci, vodovod, plynovod, rozvody elektřiny i telefonů. Pak přijde na řadu dlažba, sadová úprava, veřejné osvětlení, lavičky a další vybavení, které zpříjemní pobyt v této části našeho města. Očekávám, že během stavebních prací občané projeví pochopení pro dočasné zhoršení životního prostředí, v zájmu jeho budoucího výrazného zlepšení. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora Kulatý stůl Veřejné informační systémy 7. února se konal na Magistrátu města Opavy diskusní kulatý stůl za účasti zástupců Magistrátu města Opavy, Slezské univerzity, Euroregionu Silesia, Úřadu pro veřejné informační systémy pod vedením jeho předsedy Alexandera Kratochvíla a zástupců novinářů. Na jednání byly představeny možnosti praktického využití informačních systémů pro občany s výhledem do budoucnosti. V průběhu jednání byla nejen novinářům představena úvodní verze internetového informačního systému veřejné správy tzv. Portál veřejné správy, který zpracoval Úřad pro veřejné informační systémy ve spolupráci s ústředními orgány, Svazem měst a obcí, řešiteli programu Phare a Českou poštou, s.p. Na internetovém informačním systému Centrální adresa (www.centralni-adresa.cz), kde byly dosud zveřejňovány informace o veřejných zakázkách a dražbách, najdou uživatelé na jednom místě bezplatně informace o veřejné správě podstatně rychleji, než tomu bylo dosud při prohledávání samostatných internetových stránek jednotlivých úřadů nebo jiných serverů. Hlavním cílem portálu veřejné správy je poskytování služeb veřej- né správy dostupné Internetem všem skupinám uživatelů podle jejich potřeb. Rychlý přístup k informacím Portál dosahuje zrychlení v přístupu k informacím z veřejné správy průměrně dvakrát až třikrát. Prezentace úřadů na Internetu je tak mnohem účinnější pro ty uživatele, kteří předem neznají zdroj svých informací. Jednoduchost Portál organizuje strukturu odkazů podle problémů tak, aby hledání bylo co nejjednodušší. Potlačuje nutnost znát kompetence úřadů. Užitečnost Expertní skupina pracovníků ministerstev provedla výběr informací tak, aby co nejlépe odpovídala očekávaným potřebám návštěvníků. Byla zajištěna rubrika Aktuality s periodicitou 24 hodin. Podstatný vliv na výběr informací však bude mít skutečný zájem uživatelů. Přínosy portálu Pro veřejnost umožňuje vyhodnocovat užitečnost informací a reagovat společně na potřeby uživatelů internetu. 3 HLÁSKA březen 2001

4 Odkazový portál je především důkazem toho, že ministerstva a další úřady zahájily sjednocování informačních služeb, aby byly občanům nabízeny v logice jejich potřeb a aby jejich zajištění co nejvíce odpovídalo skutečnému zájmu. Portál veřejné správy bude mít v konečné podobě funkce, na jaké jsou uživatelé zvyklí u komerčních portálů, včetně služeb e-governmentu, například on-line vyřizování žádostí, vzdálený přístup k osobním údajům a podobně. Portál se stane mechanismem, jak začít napravovat deficit spolupráce jednotlivých orgánů veřejné správy. Všechny změny, které nastávají s sebou nesou prvky zefektivnění přístupu k informacím, rychlým změnám ve světě informačních technologií se bude muset přizpůsobit státní správa i samospráva, zejména posílením pozice informatiků na úřadech. Ing. Lubomír Měch, vedoucí odboru vnějších vztahů Představujeme nové vedoucí odborů Magistrátu města Opavy Ing. arch. ZDENĚK BENDÍK vedoucí odboru hlavního architekta Narodil se v roce 1957 v Opavě, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě a fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Je členem Občanské demokratické strany v Hradci nad Moravicí. Po ukončení studia pracoval 4 roky v Potravinoprojektu Ostrava, 6 let ve Stavoprojektu Opava a v roce 1991 po dobu jednoho roku na Magistrátu města Opavy ve funkci architekta na tehdejším útvaru hlavního architekta a územního plánu. Od září 1992 do srpna 2000 pracoval ve vlastním atelieru v Opavě, který se zabýval projektováním pozemních staveb a územně plánovacích dokumentací. V září 2000 byl pověřen vedením odboru hlavního architekta Magistrátu města Opavy, v lednu 2001 byl jmenován Radou statutárního města Opavy vedoucím tohoto odboru. Na odboru vykonává dohled nad urbanistickou koncepcí Opavy, pořizuje územně plánovací dokumentaci města a části okresu v pověřeném území. Ve volném čase se věnuje sportu a kultuře. Ing. LUMÍR ŠEBRLE vedoucí odboru investic Narodil se v roce 1957 v Opavě. Po absolvování základní devítileté školy a opavské Střední průmyslové školy stavební vystudoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně. Není členem žádné politické strany. Po ukončení studií nastoupil u Pozemních staveb Ostrava, kde pracoval 3 roky. Od roku 1985 do dubna 2000 pracoval u Ingstavu Opava postupně jako samostatný pracovník přípravy, vedoucí výrobní přípravy a necelé dva roky ve funkci technického náměstka. Od května 2000 pracoval jako technik odboru investic Magistrátu města Opavy. K byl jmenován Radou statutárního města Opavy do funkce vedoucího odboru investic magistrátu. Při svém působení by chtěl dosáhnout zkvalitnění přípravy investic města a postupné získání většího předstihu při plánování a přípravě realizace investičních akcí. Ve svém volném čase se věnuje svým převážně sportovním koníčkům. Návrh změny č. 1 Územního plánu města Opavy Odbor hlavního architekta Magistrátu města Opavy jako pořizovatel Územního plánu města Opavy zahájil dne projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu města Opavy. V termínu od do byla dokumentace vystavena na Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta (i mimo úřední dny určené pro styk s veřejností) k veřejnému nahlédnutí, což pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou a oznámením v tisku. O vystavení návrhu vyrozuměl pořizovatel písemně dotčené orgány státní správy, tyto mohou uplatnit do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu své stanovisko (tj. v tom případě do ). Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou rovněž uplatnit do 15 dnů od poslední- ho dne vystavení návrhu námitky nebo nesouhlas s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu změny č. 1 Územního plánu města Opavy (tj. rovněž do ). Návrh změny č. 1 akceptoval požadavky a podmínky vyplývající ze souborného stanoviska ke konceptu změny č. 1, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Opavy dne Po ukončení termínu projednání bude návrh změny č. 1, včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování OkÚ Opava, předložen zastupitelstvu města ke schválení. Ing. arch. Zdeněk Bendík, hlavní architekt města Opavy Propagace Euroregionu Silesia V lednu tohoto roku byla vydána první skládací mapa Euroregionu Silesia, která představuje českou i polskou část euroregionu jako jeden celek. Mapa je zpracována v populární kreslené podobě s piktogramy významných míst, textová část mapy pak stručně seznamuje s historií, místopisem, zajímavostmi a možnostmi, které euroregion nabízí. Státní hranice je na mapě vyznačena velmi nenápadně - při prvním letmém pohledu ji lze sotva postřehnout. Přesto mapa, samozřejmě, zaznamenává všechny hraniční přechody na území euroregionu, včetně informace, zda se jedná o mezinárodní hraniční přechod či o přechod určený pouze pro tzv. malý pohraniční styk. Tvůrci mapy si nekladli za cíl vydat podrobnou mapu zachycující např. cyklistické či turistické stezky, možnosti ubytování, či všechny pamětihodnosti regionu. Mapa má sloužit jak obyvatelům, tak návštěvníkům zejména k získání základní představy o této příhraniční oblasti. Realizace mapy byla financována Okresním úřadem Opava a českou částí Euroregionu Silesia, na její podobě se však podílela společná česko-polská pracovní komise. Mapa byla vydána ve dvou jazykových provedeních, česko-polském a anglicko-německém, v celkovém nákladu 15 tisíc kusů. Část z nákladu map dostanou k dispozici obce euroregionu, část bude také určena k prodeji v informačních centrech. Právě vydaná mapa je první částí uceleného propagačního programu euroregionu, který bude postupně realizován. V současné době česká strana připravuje informační brožuru o euroregionu, polská strana pak barevný obal ve formě kapsy. Do tohoto obalu budou moci obce vložit kromě mapy a brožury i vlastní propagační materiál. Všechen tištěný materiál bude mít jednotnou grafickou úpravu. Kromě něj připravuje česko-polská pracovní komise také CD ROM. Ing. Jana Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia Okresní konference ČSBS v Opavě Po třech letech se 22. února 2001 sešli delegáti z osmi organizací Českého svazu bojovníků za svobodu opavského okresu na své konferenci. Jejich jednání byli jako hosté přítomni opavský primátor Jan Mrázek, zástupce velitele Výcvikové základny logistiky pplk. Ing. Jadrný a dvoučlenná delegace slovenských odbojářů z Liptovského Mikuláše. Jak uvedla ve zprávě o činnosti tajemnice okresního výboru paní Na a Volná, má Svaz na Opavsku 166 členů, kterým pomáhá při jejich zdravotních i sociálních problémech a stará se též o dokumentaci našeho odboje, zejména za II. světové války. Předsedou okresního výboru byl na další období zvolen plk. vv. Ing. Leo Novák. jb HLÁSKA březen

5 Oslavy desetiletí Slezské univerzity v Opavě Únorovou část oslav desetiletí své existence má Slezská univerzita (SU) v Opavě zdárně za sebou. Její organizátoři jsou přesvědčeni, že důstojný průběh jednotlivých akcí, a již se konaly přímo na akademické půdě, nebo ve vybraných kulturních stáncích, přispěl k bohatosti společenského života města. Početná řada příležitostnými pamětními medailemi oceněných pedagogů, správních zaměstnanců a dalších osobností a institucí, které se svou činností zasadily o dosažený rozvoj Slezské univerzity, dokládá, že si jubilantka v Opavě, Karviné i Krnově cílevědomě buduje spolehlivé zázemí. Ještě prestižnější pro SU pak zůstává vědomí, že je obecně uznávanou součástí rodiny našich vysokých škol a rovnocenným partnerem pro univerzity zahraniční. Přítomnost vysokého počtu jejich akademických hodnostářů může SU právem považovat za ocenění své dosavadní činnosti pro rozvoj vzdělanosti a vědy doma i za hranicemi naší země. Mimořádné, vysoce fundované, ale též hluboce lidské vystoupení prof. RNDr. Jaroslava Kurzweila, DrSc., který ve Sněmovním sále minoritského kláštera převzal čestný titul doctor honoris causa SU v Opavě, skvělý výkon houslistky Hany Kotkové v sólovém partu Beethovenova koncertu ve Slezském divadle i atmosféra 54. zasedání České konference rektorů, které únorový díl oslav prvního kulatého jubilea SU uzavřelo, byly vrcholy nedávných slavnostních okamžiků. Ty si chce SU přenést do každodenní práce a motivovat jimi také přípravu dalších odborných akcí, zařazených do programu oslav v příštích měsících. Nejbližšími takovými událostmi budou dubnová konference Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku a bezprostředně na ni navazující vernisáž výstavy Deset let Slezské univerzity ve Slezském zemském muzeu. Konference je významným setkáním reprezentantů a odborníků tří univerzit z regionu vedle SU též Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Navíc mezi hosty budou rovněž pozorovatelé z polských univerzit, sídlících na území historického Slezska, tedy z Opolí, Katovic a Vratislavi. Pokud jde o výstavu, má postihnout vznik a vývojové proměny SU v průběhu celých deseti let a přes převahu písemných dokumentů hodlá prezentovat i atraktivní trojrozměrné exponáty včetně univerzitních insignií a talárů. Ještě dříve však dojde ke střídání na postu prvního muže SU. K 1. březnu převezme od prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., odznaky rektorské důstojnosti žezlo, řetěz, klíč a pečetidlo nový rektor. Stane se jím prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., dosavadní děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Děkanská funkce bude svěřena jeho stávajícímu Stříbrnou medaili Slezské univerzity převzal z rukou jejího rektora prof. RNDr. Demetra Krupky, DrSc., také přednosta Okresního úřadu v Opavě RNDr. Pavel Krejčí. Foto Jiří Kristian statutárnímu zástupci a proděkanovi pro vědu, výzkum a zahraniční styky doc. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc., vedoucímu Ústavu fyziky Filozofickopřírodovědecké fakulty. Oba byli do svých funkcí navrženi akademickými senáty univerzity resp. fakulty. Na závěr uvádíme pro úplnost jmenný výčet těch, kdo při oslavách deseti let SU získali pocty nejvyšší. Čestné doktoráty prof. Andrzej Mariusz Trautman, Varšava, prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Praha; Zlaté medaile SU prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., prof. dr. hab. Wiesław Lesiuk, prof. Arnošt Parsch, prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Masarykova univerzita v Brně; Stříbrné medaile doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc., prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc., RNDr. Pavel Krejčí, Lubomír Kuznik, doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, Ing. Karol Siwek, doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc., doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., a Matice slezská. Ivan Augustin, Slezská univerzita v Opavě 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy Oznamujeme občanům, že v úterý 27. března 2001 od 9 hod. bude probíhat ve Sněmovním sále Minoritského kláštera 14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. Nový zákon o obcích v praxi Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., (dále jen zákon), který nabyl účinnosti dnem voleb do krajských zastupitelstev, tj , s sebou přinesl celou řadu změn. Za velmi zásadní považuji změnu týkající se udržování čistoty a pořádku. Povinnost udržovat čistotu a pořádek na svém i na veřejném pozemku se vztahuje nejen na právnické a podnikající fyzické osoby, ale i na osoby fyzické ( 57 a 58 zákona). Za nedodržování tohoto ustanovení má obec pravomoc udělit finanční postih: fyzické osobě, pokud tato neudržuje čistotu a pořádek na svém Březen měsíc Internetu Na sklonku 20. století se tradiční březen měsíc knihy změnil na moderní březen měsíc Internetu. Díky rozsáhlé rekonstrukci v hlavní budově okresní knihovny Petra Bezruče se nám podařilo pro naše uživatele zřídit moderní multimediální studovnu vybavenou devíti počítači, kde si za mírný poplatek mohou uživatelé knihovny zasurfovat po síti, dle libosti. Tři počítače v této studovně jsou také vybaveny specializovaným softwarem pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Studovnu může navštívit i naprostý laik, kterého do obsluhy počítače a práci s Internetem zasvětí kvalifikovaná obsluha. Také na pobočce v Opavě- Kateřinkách jsou zřízeny dvě veřejné Internetové stanice a nově jedna stanice Internetu v Opavě-Kylešovicích. V březnu tr. připravujeme pro naše uživatele malé překvapení. Ve dnech března mají naši čtenáři přístup na Internet zdarma. Týká se to pracoviš v hlavní budově a pobočky v Opavě-Kateřinkách. Na sklonku února bude na Internet připojeno poslední pracoviště OKPB pobočka na Olo- nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která při výkonu své podnikatelské činnosti neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, až do výše Kč. podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, pokud znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, Kč. Ing. Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí moucké ulici. Obyvatelé Opavy si tak mohou v pohodlí svého domova listovat v katalozích všech poboček naší knihovny na těchto adresách: Hlavní knihovna: Kylešovice: Kateřinky: Olomoucká: Jako další překvapení připravujeme pro naše návštěvníky bezplatný pohyb po doméně okpb.cz, aby sami uživatelé si mohli vyhledat potřebné dokumenty z našich fondů v ON-LINE katalozích. Kromě tradičních knih a časopisů si mohou čtenáři vyhledat v katalogu videopůjčovny, zvukové knihovny a hudebního oddělení, nebo využívat informace z databází: články z časopisů, regionální osobnosti, regionální události, informační systém apod. Tato služba bude pro naše čtenáře stálá a bezplatná. Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka OKPB 5 HLÁSKA březen 2001

6 Mimořádná hudební lahůdka Po slavnostním křtu 1. března ve Slezském divadle vstupuje před kulturní veřejnost našeho města deskový komplet nazvaný Opavské hudební mládí Vydání dvou kompaktních disků podpořil v rámci grantových programů Magistrát města Opavy, a proto se jejich kmotrem stal primátor doc. Jan Mrázek. Na nově pořízených zvukových snímcích ze sálu Minoritského kláštera i v archivních nahrávkách zapůjčených vedoucími souborů se Opava představuje jako hudební ostrov, oáza či metropole, nebývale bohatá na vynikající sólisty a soubory. V širokém žánrovém spektru od lidové písně přes úpravy populárních melodií až po meditativní vážnou hudbu renesance i našeho století uslyšíte cimbálové muziky, akordeonové soubory, dechový orchestr, smyčcové soubory a pěvecké sbory Cvrčky, Domino, Luscinii a Jeřabinku. Jejich domovem jsou Základní škola Ilji Hurníka, Mendelovo gymnázium a Základní umělecká škola Václava Kálika, která se může pochlubit celou řadou absolventů, dnes překvapivě vyzrálých osobností mladé interpretační a skladatelské generace. Vedle hudebníků často vystupujících na domácích pódiích Lukáše Vondráčka a sourozenců Aleny a Petra Čechových dostali prostor další laureáti významných soutěží: skladatelky Markéta Dvořáková, Lucie Vitásková a Ester Godovská, klavíristka Kristina Krkavcová a kytarista Ondřej Gillig. Spolu s dalšími sólisty Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru rozdávají tito mladí hudebníci radost posluchačům v mnoha zemích Evropy. Mezi nahrávkami chybí zvuk píš alových varhan, by je v určitém směru pro Opavu typický. To proto, že Petr Hanousek, který je editorem CD, by rád připravil k vydání samostatný profil známé varhanní soutěže. Po nedávno vydaném výběru nahrávek z koncertu laureátů Beethovenova Hradce by to byl jeho třetí projekt. Dvojcédéčko Opavské hudební mládí 2001 nabízí Informační centrum ARCR na Horním náměstí. Mgr. Petr Rotrekl, odbor školství a kultury Z HISTORIE Opava - město škol Vykročíme-li zrána do ulic našeho města, potkáme se s davy školní mládeže - od prvňáčků po dospělé, záhy do samostatného života nastupující studenty. Studentským mládím ožívá město každoročně počátkem května v den majálesu. Ne náhodou vyhlásil primátor města doc. Jan Mrázek u příležitosti konání majálesu tento den Opavu za studentské město. Podívejme se ve stručnosti na minulost opavských škol. Školství patří k významným tradicím Opavy, přirozeného centra rakouského, později českého Slezska (a jeho hlavního města v letech a ). Už v roce 1372 nacházíme první zmínku o městské latinské škole a od poloviny 16. století již o vyšší české škole. Vznik opavského gymnázia je spojen s příchodem jezuitů do města v roce 1625 v době nástupu protireformace. Gymnázium se konstituovalo v letech a stalo se střediskem vzdělanosti široké oblasti. Několik vynikajících osobností zde studovalo (G. Mendel, H. Kudlich, P. Křížkovský...), či působilo v jeho profesorském sboru (F. Ens, V. Vašek, V. Prasek...). Do 30. let 19. století to bylo jedno ze čtyř gymnázií v tehdejším rakouském Slezsku. (Z iniciativy prof. Ense a za podpory starosty města J. Schösslera bylo v roce 1814 založeno gymnaziální muzeum - první veřejné muzeum v českých zemích.) V tereziánské době ( 70. léta 18. století) byla zavedena povinná školní docházka přispívající k rozvoji obecného školství. V Opavě v této době vznikají čtyři triviální školy. Počátkem 19. století pak i vyšší škola s právem vychovávat učitele. Díky tomu, že se stala po roce 1850 Opava hlavním městem země, získala také vhodné podmínky i pro rozvoj středoškolského vzdělávání. V roce 1857 vzniká německá vyšší reálka, v roce 1859 německý učitelský ústav a postupně další speciální ústavy pro vzdělávání učitelek. Roku 1883 bylo péčí Matice opavské otevřeno české gymnázium, 1894 pak německá obchodní škola. K největšímu rozvoji českého školství dochází po vzniku ČSR v roce Založena bylo Slezská Vesna, později Odborná škola pro ženská povolání a Učitelský ústav (1918), Vyšší hospodářská škola (později Masarykova střední zemědělská škola) a Státní obchodní škola (1920), Státní průmyslová škola (1922) a Hudební škola (1924). V době německé nacistické okupace ( ) české střední školy v Opavě zanikly. Po roce 1945 však byly s výjimkou Učitelského ústavu obnoveny a postupně vznikaly další: Vyšší zdravotnická škola (1947), Průmyslová škola strojnická (1950) a Vyšší škola výživy (1950) - dnes Vyšší odborná škola a Hotelová škola, navazující na dřívější Odbornou školu pro ženská povolání. Postupně se konstituovala i odborná učiliště. V roce 1949 zahájilo činnost učňovské středisko n.p. Ostroj, z něhož se v roce 1966 stalo největší odborné učiliště okresu. Od roku 1966 do roku 1993 bylo v Opavě Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova. V současné době je na území Velké Opavy 30 škol mateřských, 18 základních, 3 zvláštní, 2 umělecké, 10 škol středních, 5 odborných učiliš a jedna vysoká škola. Od roku 1945 započalo úsilí o založení Slezské univerzity v Opavě, vedoucí přes různé peripetie ke zřízení Vyšší školy pedagogické v Opavě v roce Po šesti letech však byla tato škola přenesena do Ostravy a přeměněna na Pedagogický institut. Snahy o založení vysoké školy pokračovaly v letech 1968/69 - ovšem bezvýsledně. Teprve po listopadové sametové revoluci byla v Opavě v roce 1990 založena Filozoficko-přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, od října 1991 pak Slezská univerzita v Opavě. Tak se stalo město Opava před deseti lety i městem univerzitním. PhDr. Magda Plačková ZŠ E. Beneše Studentský majáles Po maturitě... Promoce na Slezské univerzitě KRÁTKÉ ZPRÁVY Členská schůze Matice slezské Členská schůze opavského odboru Matice slezské se bude konat ve středu 7. března 2001 od 16 hodin ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27. V kulturním programu na ní vystoupí komorní pěvecký soubor Sarabanda, vedený Ladislavem Kubáčem. Výbor odboru zve všechny členy a příznivce. Červený kříž pomáhá Český červený kříž získal v roce 2000 Evropský certifikát k provádění školení v poskytování první pomoci. Oblastní spolek Červeného kříže v Opavě zareagoval na nový zákoník práce a ujal se výuky první pomoci pro zaměstnance opavských závodů, firem a škol. Tuto výuku provádí na požádání kvalifikovaní lektoři ČK. Červený kříž v Opavě organizuje též ozdravné pobyty dětí s onemocněním dýchacích cest a pohybovými vadami. V červenci 2001 to bude 14 denní pobyt v Jeseníkách pro děti školního věku pod dohledem rehabilitačních pracovníků. Opavský Červený kříž nabízí také za velmi výhodných podmínek pobyt v Chorvatsku Poreči v měsících červen, červenec a září pro jednotlivce a rodiny s dětmi s doprovodem lékaře. Zájemci se mohou informovat na tel. č. 0653/ Nový prospekt Opavy Počátkem letošního roku Magistrát města Opavy vydal nový dvanáctistránkový prospekt města. Autorem stručného textu, přeloženého do angličtiny a němčiny, je PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity, redakci provedla Mgr. Eva Marková z opavské Agentury pro rozvoj cestovního ruchu. Autory fotografií jsou Luděk Wünsch, Karel Stuchlík, Emanuel Křenek a Jiří Kristian. Grafickou úpravu navrhlo studio All design z Frýdku-Místku. Prospekt byl poprvé k dispozici veřejnosti v expozici Opavska a Ratibořska na mezinárodní výstavě Regiontour 2001 v Brně, o níž jsme informovali v únorové Hlásce. jb HLÁSKA březen

7 SLEZSKÉ DIVADLO JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA mimo ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY mimo KRYSAŘ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ČERT A KÁČA sk.m MONSIEUR AMÉDÉE sk.s KRÁL JAN sk ČERT A KÁČA sk BALADA PRO BANDITU pro školy KRYSAŘ sk ROSE MARIE sk ČERT A KÁČA sk ROSE MARIE sk DIALOGY KARMELITEK sk PEPINO - divadlo J. Dvořáka mimo ROSE MARIE sk MONSIEUR AMÉDÉE sk.o NA ŠIRÉM MOŘI - klub sk.s ROSE MARIE sk KDES BYLA V NOCI... sk.d CAREVIČ sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... PREMIÉRA sk.p LUCERNA pro školy KDES BYLA V NOCI... sk NOC NA KARLŠTEJNĚ pro školy CAREVIČ sk O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU pro školy ROSE MARIE sk POHÁDKA - hostující mimo KDES BYLA V NOCI... sk.7 KINO MÍR a SESTŘIČKA BETTY PODZIM V NEW YORKU PRAVIDLA MOŠTÁRNY a HELE VOLE, KDE MÁM KÁRU? a ANDĚL EXIT V ÚTERÝ SE NEHRAJE! a DALMATINŮ BILLY ELLIOT FOTR JE LOTR a SLEDUJE TĚ VRAH a KYTICE VE ČTVRTEK SE NEHRAJE! a GLADIÁTOR KINO ELEKTRA FOTR JE LOTR TROSEČNÍK KLUB SRÁČŮ a PODZIM V NEW YORKU SCARY MOVIE - DĚSNEJ BIJÁK a KYTICE a VYVOLENÝ a DALMATINŮ a REBELOVÉ FILMOVÝ KLUB - KINO ELEKTRA PROJEKT SNY AKIRY KUROSAWY - Jap. 1990, režie Akira Kurosawa. Snímek je niterně osobní výpovědí a zároveň experimentálním filmem. Režisér se pokusil na filmovém plátně zhmotnit své sny. Jeho snové krajiny jsou budovány s mimořádnou výtvarnou péčí, které odpovídá i obřadně zpomalený rytmus vyprávění. Tento netradiční projekt vznikl díky podpoře Kurosawových amerických obdivovatelů v čele se Stevenem Spielbergem OBČAN KANE - USA 1940, režie Orson Welles. Režisér pojal svou prvotinu jako rekonstrukci osudů fiktivního magnáta Kanea, sestavovanou novinářem - využívá k tomu filmové týdeníky, rozmluvy s pamětníky atd. (9 nominací na Oskara v r. 1941). KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC BŘEZEN SILNICE - Itálie 1954, režie Federico Fellini. Film o osamělosti a o tom, že z této osamělosti může existovat východisko, když dva lidé k sobě najdou hluboký vztah. Muž a žena, mezi nimiž existuje taková souvztažnost, možná nemají vůbec nic společného, a přesto jsou do hloubi duše spojeni VLAK ŽIVOTA - Fr. - Belgie 1998, režie Radau Mihaileanu. Místy až cynická válečná komedie vypráví, jak se obyvatelé jedné zapadlé židovské osady rozhodli před hrozícími deportacemi ujet do země zaslíbené - do Izraele. Zakoupili si celý vlak, rozdělili úlohy na vězně a nacisty, kteří je hlídají, a vydali se na cestu. Film zvítězil na mnoha festivalech POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI - It. - Fr. 1972, režie Bernardo Bertolucci. Ve své době skandální film, vypráví o vášnivém, svou živočišností zničujícím milostném poměru mezi postarším Američanem Paulem a mladičkou dívkou VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI SE NA TO ZEPTAT - USA 1972, režie Woody Allen. Režisér si vybral jeden sexuologický bestseller a soustředil se na celkem sedm hojně diskutovaných okruhů. Allenovo nazírání na nejrůznější potíže a poruchy je neodolatelně zábavné, ovšem nesporným vrcholem se stává závěrečná epizoda, která se odehrává mezi spermiemi a dění v těle připodobňuje řízení vesmírného letu MODRÝ SAMET - USA 1986, režie David Lynch. Bizardní kriminální příběh z ospalého maloměstečka, zmítaného temnými pudy. Snímek připomíná černou noční můru plnou sexuálních deviací a extrémního násilí POWERS - SRN, ČR 2000, režie Petr Zelenka. Roztomilá groteska o varietním kouzelníkovi, jenž celý život nechtěl mít nic společného s magií a přesto - nebo právě proto - se u něj neočekávaně projevily nadpřirozené schopnosti v rozvinutém stádiu. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - USA 1975, režie Jim Shaman. Snímek je nejen kuriózní parodií na druhořadé horory, ale vyznačuje se další zvláštností - vznikl podle úspěšného britského muzikálu SOLARIS - SSSR 1972, režie Andrej Tarkovskij. Méně známý ale působivý film se odehrává v blíže neurčené budoucnosti a líčí příběh kosmonautů, kroužících na vesmírné stanici kolem záhadné planety Solaris, jež představuje dosud neznámou formu vědomí - je totiž schopna zhmotňovat lidská přání, představy i vzpomínky. Kosmonauty tyto přeludy natolik stresují, že se ocitají na pokraji psychického selhání. Film získal velkou cenu kritiky na MFF v Cannes. VÝSTAVY DOKOUŘENO? - J. David, J. Štreit, K. Nepraš, J. Sopko, M. Knížák, M. Rittstein..., Dům umění JOSIPH PLEČNIK - fotografie realizací na Slovinsku, architektonické kresby, objekty, Dům umění ROBERT HORVITZ - extrémní kresby, Dům umění UMĚLECKÁ LITINA - slévárenská produkce umělecké litiny z frýdlantských arcibiskupských železáren a blanenských železáren hrabat ze Salmu. SZMO ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Fr.-M. a Muzeem Blansko. Vernisáž v ZAJÍMAVOSTI A PŘEKVAPENÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ - SZMO Výstavní budova, do ZAJÍMAVÁ DŘEVOKAZNÁ HOUBA - Ganoderma lucidum. SZMO Výstavní budova, do REPLIKA JURSKÉHO PRAPTÁKA - Archeopteryx. SZMO Výstavní budova, od MISTŘI ITALSKÉ GRAFIKY STOLETÍ - ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic. SZMO ve spolupráci s PNP - Kabinetem ex libris Chrudim. Památník PB, do UNIVERZITNÍ KLUB - ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Romové dnes - další přednáška z romského cyklu, přednáší a beseduje Mgr. Viktor Sekyt z Úřadu vlády ČR, Slezská univerzita v Opavě Básnická próza k Valentinovi - intimní, pocitové, cílené texty Tomáše Davida v podání autora a jeho hosta. Pořad je určen nejen ženám. BK Láska jménem hory - Himaláje, cestopisný pořad CK Turistika a hory s diapozitivy uvádí Mgr. Jiří Kráčalík, DU Jako motýl na tvé dlani - koncert alternativní a meditativní hudby Vojtěcha a Ireny Havlových, DU Trio Emila Viklického a Zuzana Lapčíková - jazzový koncert špičkových hudebníků, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, vinárna U Přemka Česko-polský literární večer - hosté: Jiří Staněk /Strakonice/, Tomasz Agatowski /Poznaň/. BK. 7 HLÁSKA březen 2001

8 MCH Band /Praha/ - undergroundová živoucí legenda Mikoláš Chadima s proslulou kapelou MCH Band, vinárna U Přemka Aristokrati ducha - osudy vojenské akademie v Hranicích v letech , přednáší Petr Hub, opavská pobočka Sdružení historiků ČR /Historický klub 1872/. BK Exkurze nových varhan v chrámu sv. Ducha - provází varhaník MgA T. Thon - maximálně 20 účastníků, zájemci se mohou hlásit v krámku čajovna BK, sraz na akci před kostelem sv. Ducha. V případě velkého zájmu se akce bude opakovat ve středu v Henri Tot /Slovensko/ - jazzová lahůdka, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slez. v Opavě, vinárna U Přemka Na věčné časy - autorský pořad opavské básnířky Dagmar Bakalové, DU Tichá noc - vynikající experimentální divadelní soubor Facka /Uh. Hradiště/ uvádí hru, která byla oceněna na mnoha divadelních festivalech. Režie Sergej Sanža, Loutkové divadlo min. /Praha/ - jazzrockový objev roku 1999 ve vynikající formě, ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské v Opavě, Club Classic No 5. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ( ) Okresní kolo soutěže dětských recitátorů a recitačních kolektivů, DDM Okresní kolo Festivalu poezie Wolkerův Prostějov, DDM Taneční setkání, soutěžní přehlídka tanečních formací. KD Dolní Benešov Příměstský sportovně technický tábor pro děti od 1. třídy ZŠ Netradiční výtvarné techniky - prázdninový program, malování na sklo, keramika-modelování, točení na kruhu. DDM Beseda o kosmetice - prázdninový program, léčebná a dekorativní kosmetika, ošetření rukou a nehtů, vlasová kosmetika. DDM Výlet na zámek - prázdninový program, je nutno se předem přihlásit. Výlet do Hradce n/m. s obědem a koupáním v bazénu v Belárii Okresní finále v basketbalu dívek ZŠ, ZŠ Mařádkova Vítání jara, přehlídka dětských folklórních souborů, KD Dolní Benešov Okresní finále v basketbalu chlapců ZŠ, ZŠ Mařádkova Opavský skřivánek - okrskové kolo soutěže dětských lidových zpěváků, DDM. AREKA ( ) Dílna ekologické výchovy pro učitelky MŠ - aktivity ke Dni země pro MŠ. RAJKA ( ) Jarní tání - víkendový seminář dramatické výchovy určený pro učitelky MŠ a ZŠ Ene bene elka, hra to bude velká - dopolední hraní v průběhu jarních prázdnin. Vaši kamarádi z Rajky, pro vás děti, připravili na každý den velkou hru plnou soutěží, zábavy a legrace Barevný kolotoč - tvořivá dílna výtvarných a pracovních nápadů pro všechny, kteří mají bezednou fantazii. Dílna nabízí větší množství praktických aktivit ve všech prostorách centra s možností volného výběru technik Vítání jara - nedělní odpoledne pro malé i velké, plné her, zábavy a legrace Módní přehlídka v přízemí OD Breda Aprílová show - nedělní odpoledne pro malé i velké, zažijeme spolu spoustu legrace, her, zábavy a aprílových žertíků. MAYA ( ) Eldorádo (Zlaté hory) - týdenní pobyt pro děti a mládež o jarních prázdninách na horách. V případě dobrých sněhových podmínek k dispozici vlek u chaty. Možná účast rodičů (ubytování, plná penze s pitným režimem, pojištění, doprava a program) Show s Mayou (Zlaté hory) - víkendový pobyt pro mládež od 14 let na horách v rekreačním středisku (ubytování, doprava, plná penze s pitným režimem, pojištění a program). STANICE MLADÝCH TURISTŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ OPAVA ( ) BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM! - příměstský tábor o jarních prázdninách (s možností přihlásit se jen na jednotlivé dny). Program na každý den je zajištěn od Příchod dětí na SMTP možný od 7.15 (pokud není uvedeno jinak). Děti od 10 let musí mít na cestu vlakem průkaz s fotografií a rodným číslem. Nezapomeňte si vzít přezůvky a svačinu. Bližší informace a přihlášky získáte u p. Kokoška a p. Lazeckého. Program na jednotlivé dny: Výlet k čs. opevnění, střelecká soutěž - prohlídka vojenského bunkru v Opavě-Milostovicích s průvodcem, ukázka zbraní, odpoledne soutěž ve střelbě vzduchovkou o tričko SMTP. Oběd zajištěn Celodenní výlet na rozhlednu v Krnově-Cvilíně - vlakem do Úvalna a odtud pěšky na rozhlednu. Jídlo na celý den s sebou. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-západ Výlet Po stopách Kunhuty a Záviše - dopoledne výlet na Záviliší v Hradci, hry v přírodě. Odpoledne hry a soutěž v tělocvičně. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Prohlídka naučné stezky na Hanuši a koně - procházka na Hanuši, hry v přírodě, odpoledne se projedeme na koních v Hradci. Oběd zajištěn. Sraz ve vestibulu vlakového nádraží Opava-východ Návštěva bazénu, dětská slavnost - dopoledne plavání a hry v bazénu na Školním statku, odpoledne příprava jídel na slavnostní hostinu. OPTYS - papírnictví U zavřené brány (0653/ ) Kurz malování na hedvábí - techniky malování na hedvábí, fixace hedvábí Velikonoční dílna - předváděcí akce - zdobení keramiky, květináčů, vajíček, mozaika, slupovací barvy a jiné materiály. DALŠÍ KULTURNÍ AKCE JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA - program: G. Rossini - Semiramis - předehra, J. Haydn - klavírní koncert D dur, P. I. Čajkovskij - V. symfonie. Sólistka - opavská klavíristka Eliška Kupková, dirigent Tai Wai Li - USA. Slezské divadlo, pořádá agentura Kostera ve spolupráci s OŠaK a SD. Slavnostní křest CD Opavské hudební mládí PSYCHOTECHNOLOGIE MEZILIDSKÝCH A MANŽEL- SKÝCH VZTAHŮ A KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY - přednáška Volodi Savčenka, Pekařská. 60, rezervace na tel.: 0653/ Pořádá Čajovna Měsíční pyramida STAROMĚSTSKÁ KAPELA - koncert, kino Mír, pořádá agentura Mazel ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - 2 denní intenzivní kurz pod vedením egyptské tanečnice Lízy Vegrové. ZŠ Šrámkova. Pořádá Čajovna Měsíční pyramida. Rez. tel.: EMANUELA NEUMANN - německá operní sólistka. Sólistka operních scén Stuttgart, Mnichov, Berlín, Kodaň, Stockholm, Paříž, v té době hostuje ve vídeňské opeře. Sál Minoritského kláštera Opava, pořádá agentura Kostera PRAŽSKÉ KVARTETO JOSEFA VLACHA - rodinné koncertování - muzicírování manželů J. Vlachové a švédského cellisty Micaela Ericssona a jejich 6 dětí. Sál Minoritského kláštera. Pořádá agentura Kostera. PŘEDNÁŠKY A BESEDY Otevření půjčovny hudebnin a zvukové četby pro zrakově postižené. Dům sv. Cyrila a Metoděje Vlaštovičky Výuka dětí s vývojovými poruchami - Mgr. Lenka Štichauerová, pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. tel.: 0653/ Válka v roce 1805 a bitva u Slavkova. Matiční diskusní středa, úvodní slovo prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Pořádá Matice slezská, odbor v Opavě. Velký sál jídelny Matičního domu, Rybí trh Zážitkový seminář holotropního dýchání v rámci transpersonální psychologie. Vede MUDr. Milan Hrabánek, žák Prof. S. Grofa. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava. tel.: 0653/ let Slezské univerzity - Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., pořádá StOpa, Klub důchodců, Masarykova třída 25. RODINÁM, KTERÉ PEČUJÍ O DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO ČLENA V Opavě a okolí přibyly rodinám, které pečují o duševně nemocného člena, nové možnosti. Vzniklo sdružení rodičů a rodinných příslušníků, kteří se scházejí v prostorách Klubu sv. Anežky na Masarykově ul. 39 a to každou první středu v měsíci od do Bližší informace podává pí. Magda Grimová v Charitě - rehabilitačních dílnách. tel.: 0653/ nebo , kl. 35. HLÁSKA - zpravodaj Magistrátu města Opavy Vydavatel Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, Opava, telefon 0653 / (provolba 756), fax 0653 / , Za vydávání odpovídá Ing. arch. Pavel Mališ Vychází vždy v prvním týdnu v měsíci Tiskne OPTYS print, s.r.o., Opava V Opavě rozšiřuje Česká pošta, s. p., Opava Registrováno u Okresního úřadu v Opavě pod zn. OP 34. HLÁSKA březen

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 7. funkční období. Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. 7. funkční období. Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou 383 PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 7. funkční období 383 Petice proti zastavení výstavby silnice 1/11 mezi Ostravou a Opavou 2010 f j. /f/i' ol [/il/ fjjj9/.jtjf ej /S Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1157

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2226/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 30. března 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 6.10. 2012 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

S M L O U V A E U R O R E G I O N S I L E S I A

S M L O U V A E U R O R E G I O N S I L E S I A S M L O U V A o spolupráci pod názvem E U R O R E G I O N S I L E S I A uzavřená dne 20. září 1998 v Opavě mezi: českou stranou, kterou reprezentuje: Regionální sdružení pro česko polskou spolupráci opavské

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n.

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n. Č.j.: 80034/2012 Sp.zn.: 279/2012/OÚP/VAUP/1/Sm Vyřizuje: Ing. Smrčková Datum: 2. listopadu 2012 Váš dopis: Obdrží dle rozdělovníku Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13.

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 21. 2. 2013, POZVANKA Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy na

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 80. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 80. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 6 19.8.2016 11:12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 80. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 8. 201609:00 (usn. č. 3227/80 - usn. č. 3233/80) Bc.

Více