3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly"

Transkript

1 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly Odbor UZ ORJ =6/4 Odbor strategického rozvoje kraje ,95 Program na podporu podnikání ,33 Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele ,33 Podpora poradenství pro podnikatele ,33 Program na podporu místních produktů ,00 Dotační tituly: Podpora regionálního značení ,00 Podpora farmářských trhů ,00 Program obnovy venkova Olomouckého kraje ,14 Dotační tituly: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace ,00 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ,00 Podpora přípravy projektové dokumentace ,00 Rekonstrukce a oprava kulturních domů Podpora venkovských prodejen Odbor životního prostředí a zemědělství ,34 Dotace na podporu lesních ekosystémů ,19 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje ,50 Podpora začínajících včelařů ,67 Podpora stávajících včelařů ,16 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury ,00 Dotační tituly: Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ,00 Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k předcházení a odstraňování následků povodní ,00 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství ,56 Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy ,56 Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství ,33 Odbor školství a mládeže ,32 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce ,00 Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce ,33 Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce ,10 Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce ,49 Dotační tituly: Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání na území Olomouckého kraje ,96 Podpora profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji Odbor sociálních věcí ,54 Dotační program pro sociální oblast ,22 Dotační tituly: Podpora prevence kriminality ,00 Podpora integrace romských komunit ,74 Podpora prorodinných aktivit ,00 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování ,00 Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství ,67 Podpora výstavby a oprav cyklostezek ,00 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce ,71 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť Odbor sportu, kultury a památkové péče ,80 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce ,61 Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti ,99 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ,44 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce ,61 Podpora sportovních akcí ,24 Dotace na získání ternérské licence ,00 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje ,00 Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 56 ( 179)

2 Odbor UZ ORJ =6/4 Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce ,00 Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce ,26 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce ,25 Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji v roce ,43 Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce Víceletá podpora v oblasti sportu Dotační tituly: Víceletá podpora významných sportovních akcí Víceletá podpora sportovní činnosti Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce ,63 Dotační tituly: Obnova kulturních památek ,53 Obnova staveb drobné architektury místního významu ,00 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón Program podpory kultury v Olomouckém kraji ,00 Víceletá podpora významných kulturních akcí ,49 Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce ,50 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce Dotační tituly: Podpora výstavby a rekonstrukcí Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti Program na podporu obnovy drobného majektu v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce Odbor zdravotnictví ,25 Program pro oblast protidrogové prevence v roce ,29 Dotační tituly: Kontaktní a poradenské služby ,91 Terénní programy ,67 Ambulantní léčba ,33 Doléčovací programy ,33 Specifická selektivní a indikovaná prevence ,00 Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce ,78 Dotační tituly: Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel ,19 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce ,00 Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce Dotační tituly: Dotační program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stadiu onemocnění Podpora mezinárodních konferencí a kongresů v oblasti zdravotnictví Podpora speciálních rehabilitací pro děti s DMO Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce Dotační tituly: Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce Dotační tituly: Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče Odbor kancelář hejtmana ,56 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů ,52 Dotační tituly: Nadregionální akce cestovního ruchu ,00 Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje ,00 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji ,33 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava ,21 Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava ,33 Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 57 ( 179)

3 Odbor UZ ORJ =6/4 Program na podporu JSDH ,94 Dotační tituly: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje ,30 Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček ,53 Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje ,29 Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje Dotace na činnost spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje Dotace celkem ,82 Všechny odbory ,29 Individuální dotace ,66 Individuální návratné finančních výpomoci Dotace celkem ,29 Dotace celkem ,42 rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 58 ( 179)

4 Odbor strategického rozvoje kraje ORJ - 08 Správce: Ing. Radek Dosoudil Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , ,95 Program na podporu podnikání 2019 Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele (UZ 435) Podpora poradenství pro podnikatele (UZ 436) 2125, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 100 tis.kč 100 tis.kč Program na podporu místních produktů 2019 Dotační tituly: Podpora regionálního značení (UZ 430) Podpora farmářských trhů (UZ 431) 2141, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 650 tis.kč 350 tis.kč 300 tis.kč 650 tis.kč 350 tis.kč 300 tis.kč Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 Dotační tituly: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (UZ 441) Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (UZ 443) Podpora přípravy projektové dokumentace (UZ 444) Rekonstrukce a oprava kulturních domů (UZ 645) Podpora venkovských prodejen (UZ 646) tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 3639, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 59 ( 179)

5 Odbor životního prostředí a zemědělství ORJ - 09 Správce: Ing. Josef Veselský Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , ,34 Dotace na podporu lesních ekosystémů (UZ 450) 1037, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč tis.kč Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2019 Dotační tituly: Podpora začínajících včelařů (UZ 455) Podpora stávajících včelařů (UZ 456) 1099, pol Neinvestiční transfery obyvatelstvu tis.kč tis.kč Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (UZ460) Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k předcházení a odstraňování následků povodní (UZ 461) , pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 2 Dotační tituly: Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy (UZ 467) Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství (UZ 469) tis.kč tis.kč 3429, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 60 ( 179)

6 Odbor školství a mládeže ORJ - 10 Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Název Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu ,32 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019 (UZ 495) 525 tis.kč 3299, pol Neinvestiční transfery obyvatelstvu 525 tis.kč 525 tis.kč Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 520) 600 tis.kč 3429, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 600 tis.kč 600 tis.kč Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 510) 580 tis.kč 3792, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 580 tis.kč 580 tis.kč Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání na území Olomouckého kraje (UZ 480) Podpora profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji (UZ 481) Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji (UZ 482) tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 3299, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3299, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery vysokým školám tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 61 ( 179)

7 Odbor sociálních věcí ORJ - 11 Správce: Mgr. Irena Sonntagová Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , ,54 Dotační program pro sociální oblast 2019 Dotační tituly: Podpora prevence kriminality (UZ 525) Podpora integrace romských komunit (UZ 526) Podpora prorodinných aktivit (UZ 527) Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (UZ 528) 4349, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím 4339, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím 4399, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji - Podprogram č. 2 (UZ 530) tis.kč 4349, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 62 ( 179)

8 Odbor dopravy a silničního hospodářství ORJ - 12 Správce: Ing. Ladislav Růžička Název Investiční transfery , Investiční transfery , Investiční transfery ,67 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 (UZ 535) , pol Investiční transfery Investiční transfery obcím 1 1 Podopora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 (UZ 590) , pol Investiční transfery Investiční transfery obcím 7 7 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť (UZ 640) 2223, pol Investiční transfery Investiční transfery obcím rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 63 ( 179)

9 Odbor sportu, kultury a památkové péče ORJ - 13 Správce: RNDr. Bc. Iveta Tichá Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Investiční transfery , Investiční transfery Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , Investiční transfery Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,80 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti (UZ 595) Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (UZ 596) 3419, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč 23 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 Dotační tituly: Podpora sportovních akcí (UZ 501) Dotace na získání ternérské licence (UZ 502) Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje (UZ 503) Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje (UZ 504) 3419, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3419, pol Neinvestiční transfery obyvatelstvu tis.kč tis.kč 300 tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 505) tis.kč 3429, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 515) 3419, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 64 ( 179)

10 Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 600) 850 tis.kč 3419, pol Neinvestiční transfery obyvatelstvu 850 tis.kč 850 tis.kč Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích v Olomouckém kraji v roce 2019 (U 605) tis.kč 3419, pol Investiční transfery Investiční transfery spolkům tis.kč tis.kč Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 615) 3412, pol Investiční transfery Investiční transfery spolkům Víceletá podpora v oblasti sportu Dotační tituly: Víceletá podpora významných sportovních akcí (UZ 650) Víceletá podpora sportovní činnosti (UZ 651) 3419, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 Dotační tituly: Obnova kulturních památek (UZ 550) Obnova staveb drobné architektury místního významu (UZ 551) Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (UZ 552) 3319, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 555) 3319, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Víceletá podpora významných kulturních akcí (UZ 670) 3312, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 610) tis.kč 3312, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 65 ( 179)

11 Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 Dotační tituly: Podpora výstavby a rekonstrukcí (UZ 620) Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti (UZ 621) 3319, pol Investiční transfery Investiční transfery spolkům Investiční transfery spolkům tis.kč tis.kč Program na podporu obnovy drobného majektu v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 (UZ 655) 850 tis.kč 3319, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 850 tis.kč 850 tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 66 ( 179)

12 Odbor zdravotnictví ORJ - 14 Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Investiční transfery Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Investiční transfery Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,25 Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 Dotační tituly: Kontaktní a poradenské služby (UZ 575) Terénní programy (UZ 576) Ambulantní léčba (UZ 577) Doléčovací programy (UZ 578) Specifická selektivní a indikovaná prevence (579) 3541, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem tis.kč 750 tis.kč 400 tis.kč 400 tis.kč 200 tis.kč tis.kč 750 tis.kč 400 tis.kč 400 tis.kč 200 tis.kč Dotační tituly: Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (UZ 566) Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (UZ 675) tis.kč tis.kč 3543, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3599, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 3543, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3599, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 750 tis.kč 750 tis.kč 400 tis.kč 200 tis.kč 200 tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 (UZ 570) 3592, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 300 tis.kč 600 tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 67 ( 179)

13 Program pro celoživotní vzdělávání na LF UP v roce 2019 (UZ 625) 3592, pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019 Dotační tituly: Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče (UZ 660) Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče (UZ 661) 3545, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 3545, pol Investiční transfery Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3545, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3545, pol Investiční transfery Investiční transfery církvím a náboženským společnostem tis.kč tis.kč tis.kč Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2019 Dotační tituly: Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oblasti paliativní péče (UZ 665) Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče (U 666) 3592, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám tis.kč 600 tis.kč 600 tis.kč tis.kč 600 tis.kč 150 tis.kč 450 tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 68 ( 179)

14 Odbor kancelář hejtmana Správce: Ing. Luděk Niče Název Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Ostatní neinvestiční výdaje , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , Investiční transfery , Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ,29 ORJ ,56 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019 Dotační tituly: Nadregionální akce cestovního ruchu (UZ 580) Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (UZ 581) 2143, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 2143, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Program na podporu JSDH 2019 Dotační tituly: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 (UZ 415) Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 (UZ 416) Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (UZ 582) Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (UZ 583) Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (UZ 584) 5512, pol Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 5512, pol Investiční transfery 3 3 Dotační tituly: Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 (UZ 425) Dotace na činnost spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 (UZ 426) tis.kč tis.kč 5512, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 69 ( 179)

15 Individuální dotace - odbor ekonomický ORJ - 07 Správce: Mgr. Olga Fidrová Název Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , Neivnestiční půjčené prostředky ,29 Individuální dotace (UZ 401) odbor ekonomický odbor strategického rozvoje kraje odbor životního prostředí a zemědělství odbor školství a mládeže odbor sociálních věcí odbor dopravy a silničního hospodářství odbor sportu, kultury a památkové péče odbor zdravotnictví odbor kancelář hejtmana tis.kč 0 tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč 6409, pol Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem tis.kč tis.kč rozpočet Olomouckého kraje 2019 Příloha č. 3b): dotační tituly Strana 70 ( 179)

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly v tis.kč

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly v tis.kč 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly Odbor UZ ORJ 1 2 3 4 5 6=5/4 Odbor strategického rozvoje kraje 8 21 600 36 325 168,17 Program na podporu podnikání 2018 900 675 75,00

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 b) Dotační programy / tituly UZ ORJ Skutečnost k 31.12.2015 2 3 4 5 6 7 8=7/5 Odbor kancelář ředitele 3 9 231 15 000 15 955 16 500 110,00 Rezerva Olomouckého kraje

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2019

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2019 vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2019 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí - z rozpočtu

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018 ÚZ Název Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

TERMÍNY SEMINÁŘŮ PRO ZÁJEMCE O PROGRAMOVÉ DOTACE

TERMÍNY SEMINÁŘŮ PRO ZÁJEMCE O PROGRAMOVÉ DOTACE TERMÍNY SEMINÁŘŮ PRO ZÁJEMCE O PROGRAMOVÉ DOTACE v případě velkého zájmu budou doplněny další termíny seminářů Dotační program - VYHLÁŠENÝ - Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce stálých profesionálních

Více

Dotační programy Pardubického kraje 2019

Dotační programy Pardubického kraje 2019 Dotační programy Pardubického kraje 2019 Ing. Petr Bořek Odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje Dotační programy v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje Podpora pořízení územních plánů

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Seznam dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2017

Seznam dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2017 Seznam dotačních programů Olomouckého kraje pro rok 2017 Návrh seznamu dotačních programů (DP) pro rok 2017 je členěn do kapitol dle oblastí podpory a jednotlivé DP jsou uvedeny v tabulkách. Některé z

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018 PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018 Návrh seznamu dotačních programů (DP) pro rok 2018 je členěn do kapitol dle oblastí podpory. Některé z DP jsou dále členěny na dotační tituly (DT). Součástí

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Spojujeme středočeský venkov. přehled dotačních fondů Středočeského kraje v roce 2018

Spojujeme středočeský venkov. přehled dotačních fondů Středočeského kraje v roce 2018 1 Spojujeme středočeský venkov přehled dotačních fondů Středočeského kraje v roce 2018 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018 PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018 Návrh seznamu dotačních programů (DP) pro rok 2018 je členěn do kapitol dle oblastí podpory. Některé z DP jsou dále členěny na dotační tituly (DT). Součástí

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2.10.2017 -Rozpočtová změna 442/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 V roce 2013 byly hlavnímu městu Praze poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (pol. 4111

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotace z programu Karlovarského kraje

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotace z programu Karlovarského kraje Poskytovatel dotace: Místo pro nalepení evidenčního štítku podatelny: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Dvory Identifikační číslo: 70891168 Datová schránka: siqbxt2 Telefon +420 354 222

Více

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) skutečnost 1 Podpory celkem 188 268 226 165 242 202 388 492 341 476 797 862 488 809 494 888 2 - podpory z běžných výdajů

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) k 19.9. 1 Podpory celkem 242 202 388 492 657 685 494 888 936 533 509 549 538 220 2 - podpory z běžných výdajů 165 055 265

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) v tis. Kč 1 Podpory celkem 242 202 388 492 657 785 494 888 905 888 509 549 500 869 501 789 504 509 505 839 2 - podpory z

Více

Seminář pro NNO v území JMK. Možnosti financování NNO v území JMK

Seminář pro NNO v území JMK. Možnosti financování NNO v území JMK Seminář pro NNO v území JMK Možnosti financování NNO v území JMK Brno 25.listopadu 2015 Regionální stálá konference (RSK JMK) 22 členů JMK, města, obce, akademický sektor, ANNO, HK JM, ÚP ČR, Agentura

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne 28.8.2017 -Rozpočtová změna 386/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

AKČNÍ PLÁN na rok 2011

AKČNÍ PLÁN na rok 2011 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 AKČNÍ PLÁN na Dotační programy září 2010 opatření I.Opatření - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení a změny územních plánů venkovských obcí

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 177 178 Srovnání bilance rozpočtu se SRV (v tis. Kč) Souhrnná bilance 2013 rozpočet 2013 Daňové příjmy 4 061 746,00 4 061 835,00 Nedaňové

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2016 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana RP07-16 Program na podporu nestátních neziskových organizací,

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 6 089 6 180 6 338 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 186 3 150

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k

3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31. 12. 2014 Rekapitulace celkových výdajů Olomouckého kraje, které zahrnují výdaje jednotlivých odborů včetně příspěvků zřízeným příspěvkovým, výdaje na finacování

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 9 kjdkshfjkd 10 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst 11 kjedjksahdfjkhdfjhdx 12 Bilanční tabulka podle odpovědných míst (v tis. Kč) Souhrnná bilance

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava. Odpověď na žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava. Odpověď na žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01RGALQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 32689/2017 Sp. zn.: KH/7150/2017/Top 084.1 S5 Vyřizuje: Ing. Jana Topiařová Odbor: Odbor kancelář

Více

VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017

VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 VII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Příjmy ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený 0000000999 Městská policie 1 570 0 0 1 570 0000001000 Kancelář tajemníka 20 604 4 063 3

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne 11.9.2017 -Rozpočtová změna 406/17 poskytovatel: Ministerstvo kultury důvod: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 20. 2. 2018 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 27. 2. 2018 PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 177 5 962 5 960 5 999 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 4 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2005 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 28 972 26 308 90,80 1099 Ostatní výdaje na zemědělství

Více

Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,93600

Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,93600 Příloha 1 Schváleno RM 25. 5. 2018 Odbor životního prostředí - ORJ 6 127/18/a 3722 5169 6 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,93600 3722 5192 6

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 29 V Brně dne 28.02.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 21 list 1_Rekapitulace 21 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR 81 318 Celkem běžné

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 211 211 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj neinvestiční přijaté transfery ze SR

Více

Návrh v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů právnických osob

Návrh v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů právnických osob Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok 2015 - příjmy druhově v tis. Kč Rozpočet Rozpočet schválený upravený Položka Popis položky v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Daňové příjmy 83 307,80 73

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne 25.6.2018 -Rozpočtová změna 391/18 poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy důvod: neinvestiční dotace

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 300 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 300 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 rok 2011 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj neinvestiční přijaté transfery

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 291 ze dne 21.05.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004

Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004 Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet [SR] rozpočet [UR] [SK] 10 Zemědělství a lesní hospodářství 3 658 000 4 963 000 4 836 609 1031 Pěstební činnost 1 188 000 2 091

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více